Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taklimat umum kssr

1,497 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Taklimat umum kssr

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 2. 2. Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan bagi melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depanKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 3. 3. Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteridalam Perhimpunan Agung UMNO 2006menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberipenekanan kepada: Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 4. 4. Teras ke-2 PIPPDasarMembangunkan modal insanyang mempunyai pengetahuandan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murniMatlamatMemastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangatmenguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dankompetensi, menerapkan nilai KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 4 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 5. 5. Kurikulum Sekolah Rendah1983 – Kurikulum Baru Sekolah  Rendah (KBSR)1993 – Kurikulum Bersepadu  Sekolah Rendah  (KBSR)2003 – KBSR (Semakan)  2011 – Kurikulum Standard Sekolah  Rendah (KSSR) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 5 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 6. 6. Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 6BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 7. 7. Warga NegaraMurid yang seimbang Bertanggung jawabdari segi intelek, • Berbudirohani, jasmani danemosi • Bersatu padu• Berilmu Pengetahuan • Patriotik• Berketrampilan • Adil• Percaya kepada Tuhan TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM • Penyayang• Berakhlak Mulia • Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Berbakti• Berkeyakinan • Dasar Pendidikan Kebangsaan•Independent learner • Wawasan 2020 Pekerja Berilmu • Rangka Rancangan Jangka Panjang • InovatifGlobal Player • Cabaran Abad Ke-21 • Kreatif• Daya Saing • Model Ekonomi Baru (MEB) • Dahagakan Ilmu• Daya Tahan • Teori Pembelajaran • Menguasai Kemahiran•Kemahiran Teknologi Maklumat &Berkomunikasi • 4 Pillars of Education Komunikasi•Jati Diri • Creator of Technology •Belajar Sepanjang Hayat KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 8. 8. Pada akhir peringkat pendidikan rendah murid perlumempunyai kemahiran asas untuk kehidupan seharian.Antara kemahiran asas tersebut adalah seperti berikut: penguasaan kemahiran asas – membaca, menulis, mengira kemahiran menaakul, kreatif & inovatif kesedaran kesejahteraan diri (fizikal & mental) percaya kepada tuhan, berakhlak mulia dan amalan nilai murni; jati diri & semangat patriotisme memahami & menghayati budaya nasional KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 8 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 9. 9. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 9BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 10. 10. • Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Berasaskan Prinsip KBSR : - Pendekatan Bersepadu - Perkembangan Individu Secara Menyeluruh - Peluang dan Kualiti Pendidikan yang Sama untuk Semua Murid - Pendidikan Seumur HidupKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 10BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 11. 11. KOMUNIKASI Kemahiran Asas (Membaca, Menulis & Mengira) Bahasa MatematikMANUSIA DENGAN ALAM PERKEMBANGAN DIRI SEKELILINGNYA MURID INDIVIDUKerohanian, Nilai dan Sikap Kesenian dan Rekreasi Pendidikan Islam Muzik Pendidikan Moral Seni Visual Pendidikan Sivik & Pendidikan Jasmani & Kewarganegaraan Pendidikan KesihatanKemanusiaan dan Persekitaran Kemahiran Hidup Sains Kemahiran Hidup Kajian Tempatan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 12. 12. Komunikasi Penggabungjalinan kemahiran bahasa secara lisan dan bukan Sains & Teknologi lisan semasa berinteraksi Kerohanian, Sikap &Penguasaan pengetahuan sains, Nilaikemahiran dan sikap saintifik Penghayatan amalanPenguasaan pengetahuan dan agama, kepercayaan,kemahiran matematik sikap dan nilaiPenguasaan pengetahuan dankemahiran berasaskan teknologi Insan seimbang Perkembangan Kemanusiaan Fizikal & Estetika Penguasaan ilmu dan amalanPerkembangan jasmani dan tentang kemasyarakatan dankesihatan untuk kesejahteraan alam sekitar setempat, negaradiri dan globalPemupukan daya imaginasi, Penghayatan semangatkreativiti, bakat dan apresiasi patriotisme dan perpaduan Keterampilan Diri Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 12 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 13. 13. • Kreativiti dan Inovasi • Keusahawanan • Teknologi Maklumat dan KomunikasiKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 13BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 14. 14. Tahap ll Sekolah Rendah (Tahun 4 – 6) h an pengukuhan dan aplikasi 3M dan o la menaakul, kemahiran asas TMK, perkembangan sosioemosi, ek kerohanian, fizikal, sikap dan nilai rs Pe Tahap l Sekolah Rendah (Tahun 1 – 3) h ap penguasaan kemahiran 3M dan menaakul, kemahiran Ta asas TMK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap, dan nilai Prasekolah perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 3M dan menaakulKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 14BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 15. 15. Kurikulum Transformasi Sekolah Rendah digubalberasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran Penyataan spesifik tentang  Satu penetapan kriteria perkara yang murid patut  atau indikator kualiti ketahui dan boleh lakukan  pembelajaran dan dalam suatu tempoh  pencapaian yang boleh persekolahan merangkumi  diukur bagi setiap standard  aspek pengetahuan,  kandungan. kemahiran dan nilai. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 15 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 16. 16. • Memastikan SEMUA murid melepasi standard yang ditetapkan• Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas• Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning)• Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran• Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 16 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 17. 17. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN• Bahasa Malaysia • Bahasa Malaysia Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan memberikan memberi respon terhadap sesuatu respons dengan betul secara lisan arahan, soalan dan pesanan yang terhadap pelbagai soalan bercapah. didengar dengan betul• Bahasa Inggeris • Bahasa Inggeris Able to express personal response Able to respond to: to literary texts a. Book covers b. Pictures in books c. Characters with guidance • Matematik • Matematik Menama dan menentukan nilai nombor Menamakan nombor hingga 100: a. Membilang objek dalam kumpulan. b. Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 17 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 18. 18. BIL MODUL TERAS ASAS 1 Bahasa Malaysia 2 Bahasa Inggeris Bahasa Cina 3 Bahasa Tamil Pendidikan Islam   4 Pendidikan Moral 5 Pendidikan Jasmani 6 Pendidikan Kesihatan 7 Matematik MODUL TERAS TEMA Seni Visual dan Muzik 8 Dunia Sains dan Teknologi Malaysia Negaraku MODUL ELEKTIF 9 BCSK/BTSK/B. ARAB/B.IBANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 18BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 19. 19. MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) BIL MODUL SK SJKC SJKTMODUL TERAS ASAS 1 Bahasa Malaysia 360 300 300 2 Bahasa Inggeris 330 150 150 Bahasa Cina 360 3 Bahasa Tamil 360 Pendidikan Islam 180 120 120 4 Pendidikan Moral 180 120 120 5 Pendidikan Jasmani 60 60 60 6 Pendidikan Kesihatan 30 30 30 7 Matematik 180 180 180MODUL TERAS TEMA Seni Visual dan Muzik 60 60 60 8 Dunia Sains dan Teknologi 60 60 60 Malaysia Negaraku 30 30 30MODUL ELEKTIF 9 BCSK/BTSK/B. Arab/B. Iban* 60 (3 waktu di luar jadual waktu)*Perhimpunan 30 30 30 Jumlah 1380 1380 1380KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 19BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 20. 20. MODUL MATA PELAJARAN Bahasa Malaysia Modul Komunikasi Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Modul Komunikasi BCSK / BTSK/ Bahasa Arab / B. Iban / B. Elektif Semai / Kadazandusun Modul Kerohanian, Sikap & Pendidikan Islam Nilai Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Modul Fizikal & Estetika P. Muzik/P. Seni Visual Matematik Modul Sains & Teknologi Sains Reka Bentuk & Teknologi / TMK Modul Kemanusiaan Sejarah/Malaysia NegarakuKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 20BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 21. 21. 1. Dokumen Kurikulum • Standard Kandungan • Standard Pembelajaran 2. Buku Teks • Berpendekatan ModularKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 21BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 22. 22. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 22BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 23. 23. Pentaksiran P&P Dijalankan  secara  berterusan  untuk  mengesan  perkembangan  dan  pencapaian  murid  dalam  pembelajaran Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai Bersifat autentik dan holistikKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 23BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 24. 24. Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21; Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan; dan Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 24BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 25. 25. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 25BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

×