Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K33103365 hoang anhtruc_bai2tin10

313 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

K33103365 hoang anhtruc_bai2tin10

  1. 1. THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆUTrƣờng THPT Trần PhúHọ tên giáo viên Hoàng Anh TrúcKhối lớp 10Nhóm 1Ngày dạyMôn Tin HọcNăm xuất bản 2006sáchChƣơng số CHƢƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC Didactic ModelWho - Đối tượng: HS lớp 10, đa phần đã biết, học căn bản về tin học. - thức : ) - Khả năng biết: Khái niệm về .What - Chủ đề: Thông tin và dữ liệu. Mã hóa và biểu diễn thông tin trong máy tính. - Nội dung: + Khái niệm thông tin, dữ liệu. + Lượng thông tin: bit và các đơn vị bội của bit. + Các dạng thông tin: văn bản, hình ảnh, âm thanh. + Mã hóa thông tin cho máy tính: Bộ mã ASCII và Unicode. + Biểu diễn thông tin trong máy tính: . . . - : . . + . . - Nội dung khó: + Khái niệm thông tin, dữ liệu. + Biểu diễn thông tin số thực và phi số trong máy tính.Why - Kiến thức: + Biết khái niệm thông tin . + Biết các đơn vị đo thông tin là bit và các đơn vị bội của bit. . mã hóa các thông tin cho máy tính. + Biết các hệ đếm cơ số 2, 16 trong biểu diễn thông tin.Hỗ trợ bài dạy _Tin5VT Trang 1
  2. 2. - Kĩ năng: + Bước đầu mã hóa được thông tin đơn giản thành dãy bit. . . -Thái độ: + Tập trung phát biểu xây dựng bài học.How - Phương pháp dạy: . . +T . . . -Phương tiện: Máy vi tính, máy chiếu, sách giáo khoa .Extenal Factors Chuẩn bị: - Giáo viên: + Máy vi tính + Máy chiếu + Giáo án, bài giảng powerpoint. - Học sinh: + SGK, SBTAssesment/Evaluation : - . . + ,d . : - : Biết các đơn vị đo thông tin là bit và KB Ki-lô-bai 1024 byte các đơn vị bội của MB Mê-ga-bai 1024 KM bit GB Gi-ga-bai 1024 MB TB Tê-ra-bai 1024 GB PB Pê-ta-bai 1024 TBHỗ trợ bài dạy _Tin5VT Trang 2
  3. 3. : - : 1 1 KB a 1024 TB 2 1PB b 1024 MB 3 1MB c 1024 byte 4 1GB d 1024 KB 5 1TB e 1024 GB - : - . : các dạng - . thông tin - : A. Âm thanh : - . - - ).” hóa các thông tin - cho máy tính. : : - -> b . :-Biết các hệ đếm cơ số 2, 16 trong biểu - diễn thông tin. .- : - : : 5610= nhau. a.1110002; b. 1101002; c. 1011012; d. 1100112;Hỗ trợ bài dạy _Tin5VT Trang 3

×