Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SIGITAS ALUBAUSKASKauno Tado Ivanausko vidurinės mokyklos       direktorius
Apie knygos “Ţmonių santykiai organizacijose “ autores  Viktorija BARŠAUSKIENĖKTU Socialinių mokslų fakulteto dekanė, Ug...
Knygos “Ţmonių santykiai organizacijose“ autorėsperteikia daugiametę savo mokslinio, pedagoginio irpraktinio vadovavimo da...
Knygą sudaro 11 skyrių:1. Ţmonių santykiai ir vadyba.2. Bendravimo reikšmė asmens karjerai ir organizacijai.3. Bendravimas...
Ţmonių santykiai ir vadyba. Šiuolaikiniame versle ir vadyboje nuolat didėjadėmesys pagrindiniam organizacijos turtui –ţmo...
Po antrojo pasaulinio karo ţmonių santykiusnagrinėjo D.Makgregoras, išdėstęs taip vadinamąjąY teoriją (ją grindė A.Maslow ...
Ţmonių santykiai yra svarbūs trijuoselygmenyse: asmens, grupės ir organizacijos. Ţmonių santykių disciplinos esmė yra tok...
Ţmonių santykių veikimo organizacijoje         modelisDARBUOTOJAS     DARBO APLINKA        ORGANIZACI...
Bendravimo reikšmė asmens karjerai ir        organizacijaiBENDRAVIMAS – tai ţmonių tarpusaviosupratimas, keitimasis...
Bendravimo stiliai: Formalus (laikomasi taisyklių ir normų; bendras darbas, reikalų tvarkymas); Neformalus (laisvas, ma...
Bendravime kiekvienam svarbus savęs      vertinimas, poţiūris į save.1. Nuo to kaip ţmogus mato save, priklauso tai, ...
Pasitikintis elgesys bendraujant  NUOLANKUMAS  PASITIKINTIS ELGESYS  AGRESYVUMAS! Pasitikintis elgesys – tai aukso vidu...
Kaip išmokti pasitikinčio elgesio? Kalbėdami pradėkite sakinius įvardţiu „aš“. Įsisamoninkite savo teises. Nebūkite dir...
Bendravimas organizacijose  Organizacijos sėkmė didele dalimi priklauso nuoto, kaip joje vyksta komunikacija kokie santyk...
Vidinio bendravimo organizacijose funkcijos Informavimo Emocijų perdavimo Motyvavimo Kontrolės
Formalus ir neformalus bendravimas Formalus bendravimas organizacijose vyksta pagal nustatytą tvarką. Pagrindinis tiksla...
Vidinės komunikacijos tipai Vertikali: iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų; Horizontali (daugiausiai neformali).
Komunikacija organizacijoje laikomaefektyvia, jeigu ji yra:  Aiški;  Tiksli;  Pateikta laiku;  Nurodanti veiklos k...
j Komunikavimo problemų organizacijoseprieţastys:  Atstumai, hierarchija;  Nuolatinė kaita;  Per didelis informacij...
j          Komunikacijos procesasKomunikacija – partnerių keitimasis informacija;       - tikslingas keiti...
j Pagal tai, kas yra pagrindiniai informacijos nešėjaikomunikuojant , skiriamos dvi pagrindinėskomunikacijos formos: Ţod...
j   Komunikacijos proceso modelis (linijinis)SIUNTĖJAS    PRANEŠIMAS     GAVĖJAS
j  Socialinėms situacijoms pritaikytas Šenono ir      Vyverio komunikacijos modelis             Ţinios...
j Aktyvus klausymasis – tai priimamos informacijosįprasminimas („Kodėl man tai sakoma?“; „Ar aš turėčiau ko norsimtis?“ i...
j            (1) Ar mokate klausyti?  (pasiţymėkite „+“ situacijas, kurios pokalbio metu jus erzina, jaučiatė...
j11. Pašnekovas pokalbio metu uţsiima pašaliniais darbais: ţaidţia  cigarete, valo akinių stiklus, ir aš manau, kad jis ...
j                     (1)Įvertinimas:0-2: Jūs puikus pašnekovas, mokate tiesiog tobulai klausyti.3-8: ...
j       Neţodinės komunikacijos elementai  Išvaizda;  Poza;  Gestai;  Veido išraiška;  Ţvilgsnis ir akių k...
j         Praktiniai bendravimo organizacijoje aspektai  Vieši pasisakymai:  Numatyti tikslą;  Atlikti audi...
j     Teigiami ţmonių santykiai organizacijose Svarbiausi bendravimo įgūdţiai darbe:  Kontroliuokite savo nuotaiką;...
j   Įtikinimo principai:  Norimo elgesio stimuliavimas;  Ţmonių paskatinimas jų pačių noru elgtis taip, kaip pageid...
j   Vadovo įtakos šaltiniai Įsakymo poveikis; Paskatinimo poveikis; Prievartos poveikis; Eksperto poveikis; Refere...
j    Santykis tarp įtakos šaltinių, pasitenkinimo      darbu ir organizacijos veiklosKai pavaldinys klauso  Pasi...
j      Efektyvių vadovų savybės  Komunikaciniai gebėjimai;  Empatija;  Lankstumas;  Objektyvumas;  Atviruma...
j         Efektyvių vadovų vertybės    Vadovo vertybės          Pavaldinio vertybės Įsipareigojimas ...
j  Skirtumą tarp vadovo-lyderio ir senamadţiovadovo-viršininko atskleidţia tokie teiginiai:  Viršininkas naudojasi dar...
j        Karjera ir jos planavimas Sėkmės lydima asmenybė veiksmingai tvarko gyvenimą irjaučia pasitenkinimą, sie...
j  Norint, kad Jums sektųsi, reikia:  Tinkamai save vertinti, turėti aukštą savivertę;  Būti optimistiškai nusitei...
j  Efektyvus vadovavimas ir vadovavimo klimatasVadovavimas gali būti: Formalus (vadovui suteikti įgaliojimai); Neformal...
j Skirtingų lygių vadovams reikalingiausi gebėjimaiAukščiausiojo    Konceptualiejilygio vadovai    gebėjimaiViduri...
j   Pagrindiniai vadybos ir lyderystės skirtumai       Vadyba                    LyderystėPlan...
j  Vadovavimas – tai ţmonių veiklos organizavimasįmonės, įstaigos ar kitos organizacijos tikslamspasiekti, sukuriant tos ...
jSėkmingo, efektyvaus vadovavimo svarbiausi        poţymiai        Patenkinti ţmonės     Veiksminga  ...
j           Vadovavimo teorijų apţvalga Asmenybinė (personologinė) (sėkmę lemia vadovo bruoţai ar  poreikiai...
j Dţ. Kenedţio patarimai, kaip išsiugdyti charizmą Populiarinkite save; Būkite optimistas; Atminkite, išvaizda yra svar...
j    (2) Kokie poreikiai svarbiausi jums?(Kiekvieną teiginį įvertinkite pagal tai, kiek jis, jūsų poţiūriu, yrateising...
j7. Man patinka vadovauti.8. Labai nemėgstu būti viena(s).9. Apdovanojimai man yra svarbūs.10. Aš jausčiausi nemaloniai vi...
j              (2)Suskaičiuokite teiginių vertinimus: Nr. 3, 7, 11, 12, 14 = Nr. 1, 5, 6, 9, 15 = Nr. 2, 4...
j             (2)  Jūsų poreikis vadovauti (valdţia) yra stipresnisuţ vidutinį, jei gautas rezultatas yra di...
j       Darbo motyvacija ir jos šaltiniai  Darbo motyvaciją galima apibrėţti kaip asmens norądirbant siekti organiz...
j   Populiariausios klasikinės darbo motyvacijos teorijosTeorijų  Pavadinimas, autoriai           Pagrindin...
j         Motyvavimo priemonės      Išorinio atlygio            Vidinio atlygio  Pinigai   ...
j           Konfliktų valdymas  Konfliktas – tai priešingųtikslų, interesų, pozicijų, nuomonių ar poţiūriųsusid...
j  Konfliktai kyla dėl objektyvių ir subjektyviųprieţasčių.  Tyrimai rodo, kad daţniausiai konfliktų prieţastysbūna gana...
j                Konfliktų tipai (1)   Pagal poreikius:1.  Išteklių – kyla dėl materialinių gėrybių,2. ...
j                Konfliktų tipai (2)   Pagal trukmę:1.  Trumpalaikiai,2.  Ilgalaikiai,3.  Uţsitęsę,...
j                    Konfliktų tipai (3)   Pagal intensyvumą:1.   Aukšto intensyvumo,2.   Vidut...
j       Konfliktų sprendimo strategijos Vengimas Prisitaikymas Konkurencija Kompromisas Bendradarbiavimas
j  Konfliktų organizacijose skirstymas pagal tipus Pagal konflikto objektą: Vertybių, Įsitikinimų, Pasirstymo (ištek...
j            Konfliktų prieţastys1. Skirtingi konfliktuojančių pusių poţiūriai į  tikslus, santykius, vertybes...
j Objektyvios prieţastys, turinčios įtakos konfliktųkilimui:  Per dideli darbo kiekiai, per didelis vykdomų pareigų  ...
jKonfliktų prieţasčių rangai (max balų skaičius 7)Rangas            Konfliktų prieţastys   Balas 1   Nep...
j Potencialiai konfliktinės stresinės situacijos pagal       jų pasireiškimo intensyvumąRangas           ...
jKonflikto valdymo procesas: nuo suvokimo iki įveikimo  A. Konflikto suvokimas              Pseudokonflikta...
j         Stresas ir jo valdymas  Stresas – tam tikrų įvykių, mūsų laikomų grėsmingais irsunkiais, suvokimas ir ...
j  Stresą sukeliantys dirgikliai vadinami stresoriais.  Aplinkos stresorius organizacijose galima skirstytiį keturias p...
j         Stresas ir asmenybė. Ţmonių atsparumas stresui priklauso nuoasmenybės tipo.  1956 metais kardiologai p...
j      (3) Jūsų asmenybės tipas     (Atsakykite į klausimus „taip“ arba „ne“)1.Ar  jūs daţnai vienu metu dirba...
j8. Ar jūs linkęs slėpti savo jausmus?9. Ar jūs kalbate garsiai ir išraiškingai?10. Ar jums sunku patikėti dalį savo darbo...
j            (3) Jei dauguma Jūsų atsakymų yra teigiami(> 8), tai Jūs esate A tipo ţmogus.Jei dauguma Jūsų ats...
j                 (3)A tipo ţmonės yra nekantrūs, sunkiai suvaldomi,motyvuoti, greitai supykstantys, linkę...
j  B tipo ţmonės sveikesni, yra ramūs ir santūrūs.Jiems būdingas atsipalaidavimas, veiklos normavimas,supratingumas, atla...
j      Skirtingų profesijų darbuotojų stresas.  JAV psichologų asociacijos duomenimis, didţiausiąstresą patiria šių ...
j         Profesinis sudegimas.  Asmenys, kurių darbas susijęs su rūpinimusi kitais,per tam tikrą laiką išeikvoj...
j   Sudegimas gali pasireikšti trimis būdais:  Išsekimu,  Depersonalizacija,  Sumaţėjusiu veiksmingumu
j  (4) Testas profesinio streso poveikiui įvertinti(Įvertinkite teiginius; 4 – jei nurodyta savijauta jums būdinga nuolat...
j7. Mano santykiai su bendradarbiais blogi.8. Man nuolat trūksta laiko darbams atlikti.9. Mano darbas man per sunkus.10. J...
j               (4)  jei surinkote nuo 15 iki 23 balų, tai rodo, kad  sudegimas jums negresia;  jei s...
Viktorijos Baršauskienės, Junonos Almonaitienės ir kt. knygos „Žmonių santykiai organizacijose“ pristatymas
Viktorijos Baršauskienės, Junonos Almonaitienės ir kt. knygos „Žmonių santykiai organizacijose“ pristatymas
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Viktorijos Baršauskienės, Junonos Almonaitienės ir kt. knygos „Žmonių santykiai organizacijose“ pristatymas

2,200 views

Published on

 • Be the first to comment

Viktorijos Baršauskienės, Junonos Almonaitienės ir kt. knygos „Žmonių santykiai organizacijose“ pristatymas

 1. 1. SIGITAS ALUBAUSKASKauno Tado Ivanausko vidurinės mokyklos direktorius
 2. 2. Apie knygos “Ţmonių santykiai organizacijose “ autores Viktorija BARŠAUSKIENĖKTU Socialinių mokslų fakulteto dekanė, Ugdymo sistemųkatedros profesorė. Junona ALMONAITIENĖ,KTU Psichologijos katedros docentė, socialinių mokslų(psichologijos) daktarė. Rosita LEKAVIČIENĖ,KTU Psichologijos katedros vedėja, docentė, socialiniųmokslų (psichologijos) daktarė. Dalia ANTINIENĖ ,KTU Psichologijos katedros docentė, socialinių mokslų(sociologijos) daktarė.
 3. 3. Knygos “Ţmonių santykiai organizacijose“ autorėsperteikia daugiametę savo mokslinio, pedagoginio irpraktinio vadovavimo darbo patirtį. Knygos tikslas – paaiškinti ţmonių santykių svarbąorganizacijose ir pasiūlyti sėkmingo ţmonių santykiųkūrimo bei palaikymo būdų. Knyga skirta įvairių lygių organizacijų vadovamsbei siekiantiems jais tapti.
 4. 4. Knygą sudaro 11 skyrių:1. Ţmonių santykiai ir vadyba.2. Bendravimo reikšmė asmens karjerai ir organizacijai.3. Bendravimas organizacijose.4. Komunikacijos procesas.5. Praktiniai bendravimo organizacijoje aspektai.6. Teigiami ţmonių santykiai organizacijose.7. Karjera ir jos planavimas.8. Efektyvus vadovavimas ir vadovavimo klimatas.9. Darbas komandose.10.Konfliktų valdymas.11. Stresas ir jo valdymas.
 5. 5. Ţmonių santykiai ir vadyba. Šiuolaikiniame versle ir vadyboje nuolat didėjadėmesys pagrindiniam organizacijos turtui –ţmonėms, jų santykiams. Ţmonių santykių, kaip mokslodisciplinos, atsiradimas siejamas su Hotornoeksperimentais, kurių viena iš išvadų teigia, kaddidelę įtaką darbo produktyvumui turi darbuotojųtarpusavio santykiai, psichologinis klimatas.
 6. 6. Po antrojo pasaulinio karo ţmonių santykiusnagrinėjo D.Makgregoras, išdėstęs taip vadinamąjąY teoriją (ją grindė A.Maslow „sustatyta“ poreikiųpiramide), Hercbergas, sukūręs ir paskelbęs dviejųveiksnių darbo motyvacijos teoriją. Laikotarpis nuo 1940 iki 1980 metų laikytinaspsichologiniu periodu vadyboje: daugumaįtakingiausių to meto vadybos guru buvopsichologai.
 7. 7. Ţmonių santykiai yra svarbūs trijuoselygmenyse: asmens, grupės ir organizacijos. Ţmonių santykių disciplinos esmė yra tokia:darbuotojai nori jaustis organizacijos dalimi, norirasti joje palaikančius santykius ir laukia iš josgalimybių augti asmenine bei profesine prasme.! Duodant jiems visa tai, laimi ir darbuotojai, irorganizacija.
 8. 8. Ţmonių santykių veikimo organizacijoje modelisDARBUOTOJAS DARBO APLINKA ORGANIZACIJOS TIKSLŲ (darbas, lyderis, organizacija) PASIEKIMO LAIPSNIS Esminė modelio tezė – visa, kas pasiektaorganizacijoje, yra pasiekta jos darbuotojų.
 9. 9. Bendravimo reikšmė asmens karjerai ir organizacijaiBENDRAVIMAS – tai ţmonių tarpusaviosupratimas, keitimasis informacija, santykiai irįtaka.Pagrindinės bendravimo funkcijos yra: Kontaktinė; Komunikacinė; Reguliacinė.
 10. 10. Bendravimo stiliai: Formalus (laikomasi taisyklių ir normų; bendras darbas, reikalų tvarkymas); Neformalus (laisvas, maţiau suvarţytas; keičiamasi asmenine informacija). EFEKTYVUS BENDRAVIMAS – toks, kuris leidţiapasiekti norimus tikslus ir patenkinti socialiniusporeikius (padės gauti norimą darbą; leis kilti karjeroslaiptais, produktyviai dirbti; būti geru vadovu; uţtikrins sėkmęorganizacijai).
 11. 11. Bendravime kiekvienam svarbus savęs vertinimas, poţiūris į save.1. Nuo to kaip ţmogus mato save, priklauso tai, kaip jį suvoks kiti.2. Gerbdamas ir mylėdamas save, pasitikėdamas savimi ţmogus gali save „uţprogramuoti“ sėkmei.3. Tikėjimas savo jėgomis, pasitikėjimas savimi tampa svarbiu gerų santykių su ţmonėmis garantu.! Pasitikėdami savimi, mes labiaupasitikime kitais
 12. 12. Pasitikintis elgesys bendraujant NUOLANKUMAS PASITIKINTIS ELGESYS AGRESYVUMAS! Pasitikintis elgesys – tai aukso vidurystarp nuolankumo ir agresyvumo
 13. 13. Kaip išmokti pasitikinčio elgesio? Kalbėdami pradėkite sakinius įvardţiu „aš“. Įsisamoninkite savo teises. Nebūkite dirbtinai mandagūs. Išmokite aktyviai klausytis. Kebliose situacijose elkitės tvirtai.
 14. 14. Bendravimas organizacijose Organizacijos sėkmė didele dalimi priklauso nuoto, kaip joje vyksta komunikacija kokie santykiaisusiklosto tarp atskirų asmenų bei jų grupių. Skiriamos dvi pagrindinės organizacijųbendravimo rūšys: Vidinis bendravimas (komunikacija); Bendravimas (komunikacija) su išore.
 15. 15. Vidinio bendravimo organizacijose funkcijos Informavimo Emocijų perdavimo Motyvavimo Kontrolės
 16. 16. Formalus ir neformalus bendravimas Formalus bendravimas organizacijose vyksta pagal nustatytą tvarką. Pagrindinis tikslas – efektyvus darbo uţduočių atlikimas. Didţoji dalis – rašytinė korespondencija. Neformalus bendravimas vyksta spontaniškai. Pagrindinis tikslas – kontaktų ir tarpusavio santykių uţmezgimas ir palaikymas. Objektas – ne organizacija, o atskiras darbuotojas - ţmogus.
 17. 17. Vidinės komunikacijos tipai Vertikali: iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų; Horizontali (daugiausiai neformali).
 18. 18. Komunikacija organizacijoje laikomaefektyvia, jeigu ji yra: Aiški; Tiksli; Pateikta laiku; Nurodanti veiklos kryptį; Įvepianti, motyvuojanti.
 19. 19. j Komunikavimo problemų organizacijoseprieţastys: Atstumai, hierarchija; Nuolatinė kaita; Per didelis informacijos srautas; Darbuotojų nelojalumas; Kultūriniai skirtumai; Konfliktai.
 20. 20. j Komunikacijos procesasKomunikacija – partnerių keitimasis informacija; - tikslingas keitimosi informacija procesas tarp ţmonių, siekiant bendro supratimo; - tarpasmeninis arba grupinis ţmonių bendravimas, keičiantis patirtimi; - bendravimas, keitimasis patyrimu; - socialinė sąveika per pranešimus.! Bendravimas turi kiek platesnę reikšmę negukomunikacija
 21. 21. j Pagal tai, kas yra pagrindiniai informacijos nešėjaikomunikuojant , skiriamos dvi pagrindinėskomunikacijos formos: Ţodinė (verbalinė) – tai keitimasis informacija naudojant kalbos ţenklus (rašytinis ir sakytinis); Neţodinė (neverbalinė) – tai informacijos perdavimas „kūno kalba“, kvapais, muzikos garsais, schemomis ir kitokiais neţodiniais būdais.! Komunikacinė kompetencija nusako gebėjimąefektyviai bendrauti, atsiţvelgiant į komunikacijosproceso dėsningumus.
 22. 22. j Komunikacijos proceso modelis (linijinis)SIUNTĖJAS PRANEŠIMAS GAVĖJAS
 23. 23. j Socialinėms situacijoms pritaikytas Šenono ir Vyverio komunikacijos modelis Ţinios perdavimas Išsiųstoji ţinia Gautoji ţiniaSiuntėjo Gavėjoprasmės Įkodavimas Dekodavimas interpretacijasukūrimas Triukšmas Atgalinis ryšys
 24. 24. j Aktyvus klausymasis – tai priimamos informacijosįprasminimas („Kodėl man tai sakoma?“; „Ar aš turėčiau ko norsimtis?“ ir pan.)Aktyvaus klausymosi elementai: Dėmesys pašnekovo „kūno kalbai“ ir jausmams; Akių kontaktas; Susidomėjimą rodantis elgesys; Klausinėjimas; Perfrazavimas; Apibendinimas; Gebėjimas nepertraukti.! Duodama mums dvi ausis ir tik vieną burną, gamta įtikinamaisako, kad reikia daugiau klausytis, negu kalbėti.
 25. 25. j (1) Ar mokate klausyti? (pasiţymėkite „+“ situacijas, kurios pokalbio metu jus erzina, jaučiatės nemaloniai ar nejaukiai)1. Pašnekovas neleidţia man pasakyti savo nuomonės. Aš turėčiau ką pasakyti, bet negaliu įsiterpti.2. Pašnekovas nuolat pertraukia mane.3. Pašnekovas kalbėdamas neţiūri į mane ir todėl nesu tikras, ar jis klausosi manęs.4. Pašnekovas nuolat uţimtas, jis kaţką braiţo ant popieriaus.5. Pašnekovas niekad nesišypso.6. Ką aš bepasakyčiau, pašnekovas visada „atšaldo“ mano įkarštį.7. Pašnekovas trikdo mano dėmesį klausimais ir komentarais.8. Pašnekovas visada stengiasi paneigti mano mintis.9. Pašnekovas iškraipo mano ţodţių prasmę.10.Jis nuolat, lyg neišgirdęs, prašo manęs pakartoti, ką pasakiau.
 26. 26. j11. Pašnekovas pokalbio metu uţsiima pašaliniais darbais: ţaidţia cigarete, valo akinių stiklus, ir aš manau, kad jis nedėmesingas man.12. Pašnekovas uţ mane daro išvadas.13. Pašnekovas visą laiką ţiūri į mane net nemirksėdamas.14. Pašnekovas atidţiai ţiūri į mane lyg vertindamas, ką sakau.15. Kai aš siūlau ką nors, pašnekovas sako, kad jis galvoja taip pat.16. Pašnekovas pernelyg aktyviai rodo susidomėjimą pokalbiu: daţnai kraipo galvą, dūsauja ir pritaria.15. Kai aš kalbu rimtai, pašnekovas įsiterpia, pasakodamas juokingas istorijas.15. Pašnekovas pokalbio metu daţnai pasiţiūri į laikrodį.16. Kai aš einu į kabinetą, jis meta darbą ir visą dėmesį skiria man.17. Pašnekovas nuolat reikalauja, kad aš sutikčiau su juo. Bet kuri mintis uţbaigiama „Jūs nesutinkate?“
 27. 27. j (1)Įvertinimas:0-2: Jūs puikus pašnekovas, mokate tiesiog tobulai klausyti.3-8: Jūs geras pašnekovas, tačiau kartais nesistengiate partnerio suprasti. Leiskite pašnekovui išdėstyti savo mintis, suderinkite savo mąstymo tempą su pašnekovo kalbos tempu.9-14: Jūs turite kai kurių trūkumų. Per daug kritiškai vertinate aplinkinius, darote skubotas išvadas, perdaug dėmesio skiriate pašnekovo manieroms. Galime patarti: nemonopolizuokite pokalbio, ieškokite kalboje tikros minties.15-20: Jūs blogas pašnekovas. Jums būtinai reikia mokytis tinkamai klausytis.
 28. 28. j Neţodinės komunikacijos elementai Išvaizda; Poza; Gestai; Veido išraiška; Ţvilgsnis ir akių kontakatas; Neţodinė kalbėjimo pusė; Prisilietimai; Erdvės naudojimas; Daiktų naudojimas; Kvapai; Laiko naudojimas.
 29. 29. j Praktiniai bendravimo organizacijoje aspektai Vieši pasisakymai: Numatyti tikslą; Atlikti auditorijos analizę; Numatyti pasisakymo struktūrą (planą) Pakylos baimė ir konstruktyvus poţiūris į ją; Būti gerai pasiruošus iš anksto. Susirinkimų planavimas ir eiga; Konferencijų rengimas; Dalykinio bendravimo raštu formos ir ypatumai; Šiuolaikinių komunikacijos technologijų įtaka dalykinei korespondencijai.
 30. 30. j Teigiami ţmonių santykiai organizacijose Svarbiausi bendravimo įgūdţiai darbe: Kontroliuokite savo nuotaiką; Būkite kantrus; Būkite taktiški; Būkite mandagus ir paslaugus; Būkite malonus ir nuoširdus; Išsiaiškinkite partnerio vardą ir pavardę; Parinkite tinkamus ţodţius; Kalbėkite aiškiai ir konkrečiai; Vartokite veiksmaţodţius; Įdėmiai klausykite.
 31. 31. j Įtikinimo principai: Norimo elgesio stimuliavimas; Ţmonių paskatinimas jų pačių noru elgtis taip, kaip pageidaujame; Patikimumas; Autoritetas; Simpatijos veiksnys; Tinkamo laiko parinkimas; Dėkingumas; Trūkumas, stoka; Teigiami ţmonių santykiai ir vadovavimas: Vadovavimas Motyvavimas Vadovavimas; Motyvavimas; Bendravimas. Bendravimas
 32. 32. j Vadovo įtakos šaltiniai Įsakymo poveikis; Paskatinimo poveikis; Prievartos poveikis; Eksperto poveikis; Referentinis poveikis.
 33. 33. j Santykis tarp įtakos šaltinių, pasitenkinimo darbu ir organizacijos veiklosKai pavaldinys klauso Pasitenkinimas darbu Organizacijos veikla vadovų dėlReferentinio poveikio Didelis EfektyviEksperto poveikio Didelis EfektyviPaskatinimo Vidutinis Vidutinio efektyvumoĮsakymo Vidutinis Vidutinio efektyvumoPrievartos Menkas Neefektyvi
 34. 34. j Efektyvių vadovų savybės Komunikaciniai gebėjimai; Empatija; Lankstumas; Objektyvumas; Atvirumas; Savęs įvertinimas; Pasitikėjimas savimi; Racionalumas.
 35. 35. j Efektyvių vadovų vertybės Vadovo vertybės Pavaldinio vertybės Įsipareigojimas visai organizacijai Įsipareigojimas grupei ar organizacijos skyriui Rezultatai vertinami pagal Rezultatai vertinami pagal ilgalaikius laimėjimus trumpalaikius laimėjimus Asmeninis įnašas vertinamas pagal Asmeninis įnašas vertinamas pagal laimėjimus įdėtas pastangas (darbo valandas) Motyvacija ateina iš vidinių šaltinių Motyvacija priklauso nuo išorinių veiksnių Pasiruošęs prisiimti atsakomybę Prisiima atsakomybę tik uţ save uţ kitų veiksmus ! 90 % visų sunkumų organizacijoje kyla dėlblogo vadovavimo
 36. 36. j Skirtumą tarp vadovo-lyderio ir senamadţiovadovo-viršininko atskleidţia tokie teiginiai: Viršininkas naudojasi darbuotojais, o vadovas juos ugdo; Viršininkas įsako ţmonėms dirbti – vadovas nuolat rūpinasi jų tobulėjimu; Viršininkas įkvepia baimę, vadovas – entuziazmą; Viršininkas sako „Aš“, vadovas – „Mes“; Viršininkas sako „Ateik laiku“, o vadovas pats ateina anksčiau; Viršininkas ţino, kaip tai daroma, o vadovas parodo, kaip tai daryti; Viršininkas sako „Eik“, o vadovas – „Eikime“; Viršininkas mato šią dieną, o vadovas – rytdieną; Viršininkas įsakinėja, o vadovas - klausia; Viršininkas domisi reikalais, o vadovas - ţmonėmis; Viršininkas iš jūsų tik ima, o vadovas gali jums duoti.
 37. 37. j Karjera ir jos planavimas Sėkmės lydima asmenybė veiksmingai tvarko gyvenimą irjaučia pasitenkinimą, siekdama savo tikslų (J.W. Rinke). ! Jei trokštate sėkmės, privalote turėtitikslą ir kiekvieną dieną atkakliai jo siekti.
 38. 38. j Norint, kad Jums sektųsi, reikia: Tinkamai save vertinti, turėti aukštą savivertę; Būti optimistiškai nusiteikus; Tobulinti savo įgūdţius; Analizuoti sėkmių ir nesėkmių prieţastis; Siekti aplinkinių pripaţinimo; Būti atkakliu; Strategiškai mąstyti; Ţinoti ir vadovautis savo vertybėmis; Mokėti išsikelti tikslus.
 39. 39. j Efektyvus vadovavimas ir vadovavimo klimatasVadovavimas gali būti: Formalus (vadovui suteikti įgaliojimai); Neformalus (vadovauja bet kas, svarbu, kad kiti paklūsta. Neformalus lyderis).Vadovavimas gali būti įvairių lygių. Tuomet skiriamiţemesniosios, viduriniosios ir aukštesniosiosgrandies vadovai.
 40. 40. j Skirtingų lygių vadovams reikalingiausi gebėjimaiAukščiausiojo Konceptualiejilygio vadovai gebėjimaiVidurinės grandies Ţmogiškiejivadovai gebėjimai Ţemesniojo lygio Techniniai vadovai gebėjimai Svarbos lygmuo Labai svarbu Maţiau svarbu
 41. 41. j Pagrindiniai vadybos ir lyderystės skirtumai Vadyba LyderystėPlanavimas ir sąmatų sudarymas: Krypties suformulavimas:nuoseklių ţingsnių ir grafikų sudarymas, ateities vizijos sukūrimas ir planųkad būtų pasiekti tikslai. įgyvendinti šiai vizijai sudarymas.Organizavimas ir personalo parinkimas: Ţmonių suvienijimas:uţduočių paskirstymas ir ir personalo vizijos paskelbimas, kad kiti ją suprastųšioms uţduotims vykdyti parinkimas; taip ir su ja sutiktų.pat atsakomybės perdavimas(delegavimas).Kontroliavimas ir problemų sprendimas: Motyvavimas ir įkvėpimas:plano vykdymo rezultatų stebėjimas, ţmonių sutelkimas apie viziją, kad jieproblemų nustatymas ir jų išsprendimas. galėtų įveikti permainų kliūtis.Rezultatai: tvarka ir nuspėjamumas. Rezultatai: permainos.Uţtikrinamas nuspėjamumas, kad kiti gali Įvyksta tokios akivaizdţios permainospasikliauti nuosekliais rezultatais. kaip nauji produktai ar naujos kryptys.
 42. 42. j Vadovavimas – tai ţmonių veiklos organizavimasįmonės, įstaigos ar kitos organizacijos tikslamspasiekti, sukuriant tos veiklos sėkmės sąlygas. Lyderystė – procesas, kurio metu individualus ţmogusdaro įtaką grupės nariams, kad būtų įgyvendinti grupės arorganizacijos tikslai. Lyderystė – tai santykiai; Lyderystė nesusijusi su hierarchija. Lyderystė visada turi kontekstą.
 43. 43. jSėkmingo, efektyvaus vadovavimo svarbiausi poţymiai Patenkinti ţmonės Veiksminga komanda Geri rezultatai
 44. 44. j Vadovavimo teorijų apţvalga Asmenybinė (personologinė) (sėkmę lemia vadovo bruoţai ar poreikiai); Poreikių (vadovavimo, pasiekimų ir priklausymo; kitaip – valdţios, sėkmės ir narystės); Elgesio (autoritarinis, demokratinis arba liberalus vadovavimo stiliai); Situacinės arba atitikimo (atitikti turi tokie komponentai: vadovas, pavaldiniai, darbo uţduočių pobūdis, aplinkos veiksniai); Socialinės sąveikos (kas skatina savanorišką pavaldinių įsipareigojimą sekti vadovu? Charizmatinis vadovavimas – kerinčios asmenybės įtaka; Transformacinis vadovavimas – gebėjimas sukurti viziją ir ją įgyvendinti.
 45. 45. j Dţ. Kenedţio patarimai, kaip išsiugdyti charizmą Populiarinkite save; Būkite optimistas; Atminkite, išvaizda yra svarbi ! Būkite atviras.
 46. 46. j (2) Kokie poreikiai svarbiausi jums?(Kiekvieną teiginį įvertinkite pagal tai, kiek jis, jūsų poţiūriu, yrateisingas: 1- visiškai neteisinga; 2- neteisinga; 3- neţinau; 4-teisinga; 5- visiškai teisinga)1.Man yra svarbu daug ką nuveikti gyvenime.2.Man svarbu turėti daug draugų.3.Man patinka būti geresniam uţ kitus.4.Kai ţmogus manęs nemėgsta, aš jaučiuosi įskaudinta(s).5.Aš visur siekiu pačių aukščiausių rezultatų.6.Aš stipriai išgyvenu dėl nesėkmių.
 47. 47. j7. Man patinka vadovauti.8. Labai nemėgstu būti viena(s).9. Apdovanojimai man yra svarbūs.10. Aš jausčiausi nemaloniai viena(s) eidama(s) į kino teatrą.11. Aš esu labiau lyderis, negu sekėjęs.12. Man visada norisi kontroliuoti situaciją.13. Man svarbu turėti artimų draugų.14. Nepakenčiu, kai man vadovauja.15. Aš keliu sau aukštus tikslus.
 48. 48. j (2)Suskaičiuokite teiginių vertinimus: Nr. 3, 7, 11, 12, 14 = Nr. 1, 5, 6, 9, 15 = Nr. 2, 4, 8, 10, 13 =
 49. 49. j (2) Jūsų poreikis vadovauti (valdţia) yra stipresnisuţ vidutinį, jei gautas rezultatas yra didesnis uţ 15. Pasiekimų poreikis (sėkmė) stipresnis uţvidutinį, jei rezultatas didesnis uţ 19. Priklausymo poreikis (narystė) stipresnis uţvidutinį, jei rezultatas didesnis uţ 17.
 50. 50. j Darbo motyvacija ir jos šaltiniai Darbo motyvaciją galima apibrėţti kaip asmens norądirbant siekti organizacijos tikslų. Darbo motyvacijos reikšmę parodo tokia formulė:Darbo rezultatai = gebėjimai + motyvacija + ištekliai
 51. 51. j Populiariausios klasikinės darbo motyvacijos teorijosTeorijų Pavadinimas, autoriai Pagrindiniai teiginiai grupė Poreikių hierarchijos Darbui motyvuoja bendrieji ţmonių poreikiai, kurie yra (Maslow, 1954) penkių lygių: fiziologiniai, saugumo, socialiniai, pagarbos,Turinio savirealizacijos. Jie tenkinami hierarchine tvarka.teorijos Trijų svarbiausių Darbui motyvuoja trys bendrieji ţmonių poreikiai: poreikių vadovavimo, pasiekimų ir priklausymo. (valdţios, sėkmės (McClelland, 1967) ir narystės). Dviejopų veiksnių Darbui motyvuoja dvejopi veiksniai: sukeliantys (Herzberg, 1959) pasitenkinimą (motyvuojantys) ir sukeliantys nepasitenkinimą (palaikymo, kitaip – higieniniai). Lūkesčių Darbuotojai stengiasi gerai dirbti, jei tiki, kad jiems (Vroom, 1964) pavyks susidoroti su uţduotimi ir mano, kad būsimas atlygis yra vertas dedamų pastangų.Proceso Teisingumo Darbuotojai stengiasi gerai dirbti, jei jaučia, kadteorijos (Adams, 1965) santykis tarp jo įdedamų pastangų ir atlygio yra toks pat, kaip ir kitų, dirbančių panašų darbą. Tikslų iškėlimo Darbuotojai stengiasi gerai dirbti, kai jiems iškeliami (Locke, 1968) sudėtingi, tačiau konkretūs ir įveikiami tikslai.
 52. 52. j Motyvavimo priemonės Išorinio atlygio Vidinio atlygio Pinigai  Galimybė prisiimti atsakomybę Sveikatos draudimas  Galimybė dalyvauti priimant Įmokos būsimai pensijai sprendimus Galimybė naudotis telefonu,  Galimybė tartis ir pasidalinti automobiliu idėjomis su bendradarbiais Transporto, telefono išlaidų  Galimybė įgyvendinti savo apmokėjimas sumanymus Kanceliarinių išlaidų  Galimybė dirbti padengimas prasmingą, reikalingą darbą Galimybė naudotis lengvatomis  Galimybė dirbti įdomų darbą Studijų įmokų padengimas  Galimybė tobulėti, mokytis Laisvalaikio renginiai įmonės  Autonomija lėšomis
 53. 53. j Konfliktų valdymas Konfliktas – tai priešingųtikslų, interesų, pozicijų, nuomonių ar poţiūriųsusidūrimas, rimti nesutarimai, kurių metu ţmogų uţvaldonemalonūs jausmai arba išgyvenimai. Konfliktai – tai ne visada tai, kas yra„neteisinga“, agresyvu ir panašiai. Konfliktai gali atlikti irteigiamą vaidmenį: Konfliktas – santykių, procesų vystymosi šaltinis; Konfliktas – signalas asmenybei keistis; Konfliktas – galimybė suartėti;
 54. 54. j Konfliktai kyla dėl objektyvių ir subjektyviųprieţasčių. Tyrimai rodo, kad daţniausiai konfliktų prieţastysbūna gana primityvios: net 80-85 % konfliktų kyla dėltaip vadinamo konfliktogeniško elgesio. Konfliktogenais vadinami tam tikri ţodţiai, veiksmai(ar jų nebuvimas, kai yra laukiami), kurie provokuojakonfliktą. Norint išvengti konfliktogenų spąstų, savo elgesįkiekvienam reikėtų įvertinti trimis poţiūriais:1) ar savo elgesiu nedemonstruojame pranašumo;2) ar mūsų elgesys nėra agresyvus;3) ar jis nėra egoistiškas.
 55. 55. j Konfliktų tipai (1) Pagal poreikius:1. Išteklių – kyla dėl materialinių gėrybių,2. Statuso ir vaidmenų – kyla nepasidalijus valdţia, įtakos sferomis ir pan.,3. Idėjų, normų, principų konfliktai. Pagal gyvenimo sferą:1. Šeimos,2. Darbo,3. Buitiniai,4. Politiniai ir t.t. Pagal pozityvių ir negatyvių konflikto elementų santykį:1. Konstruktyvūs,2. Destruktyvūs.
 56. 56. j Konfliktų tipai (2) Pagal trukmę:1. Trumpalaikiai,2. Ilgalaikiai,3. Uţsitęsę, patekę į akligatvį. Pagal pavaldumą:1. Horizontalūs – tarp vienodo statuso individų,2. Vertikalūs – tarp pavaldinio ir vadovo,3. Diagonalūs – tarp vadovo ir netiesiogiai jam pavaldaus ţemesnio statuso asmens. Pagal emocinę įtampą:1. Aukštos įtampos,2. Vidutinės įtampos,3. Ţemos įtampos.
 57. 57. j Konfliktų tipai (3) Pagal intensyvumą:1. Aukšto intensyvumo,2. Vidutinio intensyvumo,3. Ţemo intensyvumo. Pagal nukreiptumą:1. Tiesioginiai – nukreipti į mus,2. Šalutiniai – tiesiogiai mūsų neliečia, bet vis tiek ţeidţia. Pagal konflikto sukėlėją:1. Aktyvūs – patys išprovokuojate konfliktą,2. Pasyvūs – išgyvenate kito individo sukeltą konfliktą. Pagal konflikto kontrolę:1. Kontroliuojami,2. Nekontroliuojami.
 58. 58. j Konfliktų sprendimo strategijos Vengimas Prisitaikymas Konkurencija Kompromisas Bendradarbiavimas
 59. 59. j Konfliktų organizacijose skirstymas pagal tipus Pagal konflikto objektą: Vertybių, Įsitikinimų, Pasirstymo (išteklių). Pagal pasireiškimo formą: Atviri, Paslėpti, Karšti, Šalti. Pagal konfliktuojančių pusių ypatumus.
 60. 60. j Konfliktų prieţastys1. Skirtingi konfliktuojančių pusių poţiūriai į tikslus, santykius, vertybes, normas.2. Asmenybės ypatumai.4. Komunikacijos ir skirtingo darbuotojų informuotumo problemos.5. Organizacijos struktūra.
 61. 61. j Objektyvios prieţastys, turinčios įtakos konfliktųkilimui: Per dideli darbo kiekiai, per didelis vykdomų pareigų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui, Blogos socialinės sąlygos, ţemas atlyginimas, Neišplėtota materialinė ir techninė organizacijos bazė, Prastas darbo organizavimas, Pasenusi organizacijos struktūra, Ekonominis ir politinis valstybės nestabilumas ir t.t.
 62. 62. jKonfliktų prieţasčių rangai (max balų skaičius 7)Rangas Konfliktų prieţastys Balas 1 Nepakankama komunikacija 5,18 2 Abipusė priklausomybė 4,58 3 Neteisingumo jausmas 4,43 4 Neaiški (dviprasmiška) atsakomybė 4,38 5 Maţai kritiškumo 4,29 6 Nepasitikėjimas 4,24 7 Nesuderinamos asmenybės 4,07 8 Kova uţ valdţią ir įtaką 4,03 9 Pyktis, įţeidumas 3,99 10 Narystė grupėje 3,91 11 Nesutarimai kompetencijos klausimais 3,88 12 Skatinimo sistemos 3,47 13 Baimė blogai pasirodyti 3,42 14 Konkurencija dėl ribotų gėrybių 3,29
 63. 63. j Potencialiai konfliktinės stresinės situacijos pagal jų pasireiškimo intensyvumąRangas Stresinės situacijos Intensyvumas 1 Nesuteikiama galimybė kontrargumentuoti, kai kritikuoja vadovas 2 Kolegų intrigos 3 Asmeniška, neobjektyvi vadovo kritika 4 Kolegų boikotuojami darbai 5 Vadovo kuriamas neapibrėţtumo klimatas 6 Bendradarbių nenuoširdumas 7 Dėl darbuotojo neteisingo asmeninio elgesio sau sukelti sunkumai 8 Vadovas neteikia informacijos 9 Neigiami darbo rezultatai, kai to prieţastis sukelia pats darbuotojas
 64. 64. jKonflikto valdymo procesas: nuo suvokimo iki įveikimo A. Konflikto suvokimas Pseudokonfliktas Nedelsiamas (tarpinis) Konflikto sprendimas B. Konflikto analizė C. Konflikto įveikimas
 65. 65. j Stresas ir jo valdymas Stresas – tam tikrų įvykių, mūsų laikomų grėsmingais irsunkiais, suvokimas ir reagavimas į juos. Streso apibrėţimus galima skirstyti į tris grupes;a) Pabrėţiančius stresą sukeliančius dirgiklius,b) Pabrėţiančius streso reakciją,c) Pabrėţiančius ryšį tarp dirgiklio ir reakcijos
 66. 66. j Stresą sukeliantys dirgikliai vadinami stresoriais. Aplinkos stresorius organizacijose galima skirstytiį keturias pagrindines kategorijas: Darbo turinys ir darbo krūvis; Aplinkos sąlygos (pvz., nelankstus darbo grafikas); Darbo sąlygos (pvz., fiziškai sunkus darbas); Socialiniai santykiai darbe (pvz., konfliktai su kolegomis).
 67. 67. j Stresas ir asmenybė. Ţmonių atsparumas stresui priklauso nuoasmenybės tipo. 1956 metais kardiologai pradėjo ieškoti ryšio tarpširdies ligų ir ţmogaus elgesio. Po 9 metų tyrimo jieįvardijo A ir B asmenybės tipus.
 68. 68. j (3) Jūsų asmenybės tipas (Atsakykite į klausimus „taip“ arba „ne“)1.Ar jūs daţnai vienu metu dirbate kelis darbus?2.Ar jūs mėgstate konkuruoti?3.Ar jūs jaučiate kaltę, kai ilsitės?4.Ar jums nuobodu, kai kalba kiti ţmonės?5.Ar jūs pertraukiate pašnekovą pokalbio metu?6.Ar jūs nuolatos skubate?7.Ar jums sunku kantriai laukti?
 69. 69. j8. Ar jūs linkęs slėpti savo jausmus?9. Ar jūs kalbate garsiai ir išraiškingai?10. Ar jums sunku patikėti dalį savo darbo kitiems?11. Ar jūs greitai vaikštote, valgote ir t.t.?12. Ar jus piktina neveiklūs ţmonės?13. Ar jūs jaučiate nuolatinę fizinę įtampą?14. Ar jums sunku suprasti kitą ţmogų?15. Ar tiesa, kad jūs maţai domitės dalykais, nesusijusiais su darbu?16. Ar jums sunku vienu metu dirbti tik vieną darbą?
 70. 70. j (3) Jei dauguma Jūsų atsakymų yra teigiami(> 8), tai Jūs esate A tipo ţmogus.Jei dauguma Jūsų atsakymų yra neigiami(> 8), tai Jūs esate B tipo ţmogus.
 71. 71. j (3)A tipo ţmonės yra nekantrūs, sunkiai suvaldomi,motyvuoti, greitai supykstantys, linkę konkuruoti, nuolatosuţsiėmę, siekiantys tobulumo, trokštantys garbės irkarjeros, reiklūs sau ir kitiems, linkę į pykčio protrūkius,nepasitikintys kitais, stokojantys tolerancijos, niekurnerandantys ramybės, „darboholikai“.A tipo asmenų psichologinės charakteristikos daţniausiaipersipina su tokiais gyvenimo būdo elementais kaiprūkymas, gausi mityba, aukštas kraujospūdis.
 72. 72. j B tipo ţmonės sveikesni, yra ramūs ir santūrūs.Jiems būdingas atsipalaidavimas, veiklos normavimas,supratingumas, atlaidumas, pasitikėjimas aplinkiniais,mėgavimasis laisvalaikiu ir t.t.
 73. 73. j Skirtingų profesijų darbuotojų stresas. JAV psichologų asociacijos duomenimis, didţiausiąstresą patiria šių profesijų atstovai: Viešų profesijų (aktoriai, politikai, televizijos laidų vedėjai ir t.t.); Kūrybinių profesijų (dailininkai, rašytojai, ţurnalistai, reţisieriai ir t.t.); Švietėjiškų profesijų (pedagogai, socialiniai darbuotojai ir t.t.); Globojančių profesijų (slaugės, auklėtojos ir t.t.); Aptarnaujančių profesijų (pardavėjai, padavėjai, administratoriai ir t.t.).
 74. 74. j Profesinis sudegimas. Asmenys, kurių darbas susijęs su rūpinimusi kitais,per tam tikrą laiką išeikvoja savo emocinius išteklius irtampa nebeatsparūs: prasideda fizinių ir psichiniųjėgų išsekimas. Pervargimas ar išsekimas, tiesiogiai susijęs sudarbine veikla, daţnai vadinamas profesiniu sudegimu. Profesinis sudegimas daugiausia asocijuojasi susocialinio darbuotojo, pedagogo, policininko, gydytojo,slaugytojo profesijomis.
 75. 75. j Sudegimas gali pasireikšti trimis būdais: Išsekimu, Depersonalizacija, Sumaţėjusiu veiksmingumu
 76. 76. j (4) Testas profesinio streso poveikiui įvertinti(Įvertinkite teiginius; 4 – jei nurodyta savijauta jums būdinga nuolat; 3– daţnai; 2 – kartais; 1 – labai retai arba niekada )1.Jaučiu, kad bendradarbiai vertina mane nepalankiai.2.Jaučiuosi nepailsėjęs ir neatsipalaidavęs.3.Nejaučiu pasitenkinimo.4.Manęs nevilioja ateitis.5.Jaučiuosi patekęs į spastus.6.Mano darbas man neįdomus.
 77. 77. j7. Mano santykiai su bendradarbiais blogi.8. Man nuolat trūksta laiko darbams atlikti.9. Mano darbas man per sunkus.10. Jaučiu, kad aplinkiniai manęs nepalaiko.11. Man atrodo, kad mano kolegos nuolatskundţiasi.12. Apskritai, aš jaučiuosi blogai.13. Aš gailiuosi prarastų galimybių.14. Atrodo, kad neturiu jokios ateities.15. Aš save menkai tevertinu.
 78. 78. j (4) jei surinkote nuo 15 iki 23 balų, tai rodo, kad sudegimas jums negresia; jei surinkote 24 – 28 balus, tai rodo, kad reikalai vis dar neblogi; jei surinkote 29 – 33 balus, tai rodo, kad jūs jau „rūkstate“, bet dar „nedegate“; jei surinkote 34 – 38 balus, tai rodo, kad jau pradėjote „degti“; jei surinkote 39 – 60 balų, tai rodo, kad jūs esate „sudegęs“.

×