Ukmergės raj. savivaldybės stažuotė Lenkijoje-Vokietijoje

751 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ukmergės raj. savivaldybės stažuotė Lenkijoje-Vokietijoje

 1. 1. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai; savivaldybių pagalba mokyklų iniciatyvoms ir sprendţiant problemas“ arba Septynios ţydinčio pavasario dienos staţuotėje Lenkijoje ir Vokietijoje 2014 m. kovo 30–balandţio 5 d.
 2. 2. Ukmergės rajono savivaldybės stažuotės dalyviai: 1. Ingrida Krikštaponienė, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja; 2. Laimutė Strelčiūnienė, Vidiškių pagrindinės mokyklos direktorė; 3. Jolanta Balčiūnaitė, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos bendrojo lavinimo skyriaus vedėja; 4. Vidas Tavoras, Ţelvos vidurinės mokyklos direktorius.
 3. 3. Švietimo sistema:  3 – 5/6 metų - ikimokyklinis ugdymas;  6/7 – 13 metų - pradinis;  13 – 16 metų - gimnazija;  16 – 19 metų – licėjus Tado Kosčiuškos licėjaus vizitinė kortelė  Tai seniausia Konino miesto mokykla.  Mokosi 626 mokiniai 13-18 metų (25 komplektai).  Prioritetas projektinei veiklai.  Mokyklos siekis- parengti jauną ţmogų gyvenimui, išmokyti jį mąstyti.  Didelis dėmesys skiriamas mokinių saugumui.  Tamprus bendradarbiavimas su tėvais.  Nesuvaidintas svetingumas.
 4. 4.  Direktorius skiriamas konkurso būdu.  Kadencijos trukmė – 5 metai.  Miesto prezidentas (meras) gali pratęsti sutartį su direktoriumi, tačiau Konine tokia praktika netaikoma.  Direktorius privalo turėti vadybinį išsilavinimą. Dar šis bei tas apie T.Kosčiuškos licėjų...  Mokykloje rengiamos filmų naktys.  Padėkos tėvams mokslo metų pabaigoje.  Veikia tėvų taryba (joje 25 tėvai).  Organizuojamos atviros pamokos.  Uţ vadovavimą klasei - priedas, kurio dydis priklauso nuo savivaldybės finansinės padėties, pvz. nuo 20 zl iki 180 zl.
 5. 5.  Baziliką 2004 m. palaimino Popieţius Jonas Paulius II.  Statyba kainavo 50 mln. zlotų, lėšas aukojo apie 20 tūkst. ţmonių ir truko 10 metų.  Tai didţiausia bazilika Lenkijoje, 8 - Europoje, 11- pasaulyje.  Bazilikoje – 17 000 vietų (iš jų 7000-sėdimų), 52 durys.  Šv. Marijos kenčiančios paveikslas. Bazilikos teritorijoje yra Golgotos (kančių) kalnas. Kasmet į Licheną suvaţiuoja tūkstančiai piligrimų.
 6. 6. Mokymo centre mokosi:  mokiniai, įgiję pagrindinį išsilavinimą;  mokiniai, turintys vidurinį išsilavinimą;  suaugusieji dalyvauja įvairiuose tęstinio mokymo kursuose;  miesto mokyklų mokiniai praktinius uţsiėmimus atlieka šiame praktinio mokymo centre. Per metus Poznanės tęstinio mokymo centre apsilanko apie 1500 ţmonių. Mokymo centro veikla Skiriamos dvi pagrindinės centro veiklos kryptys:  mechatronika;  atsinaujinantys energijos šaltiniai; Didelį dėmesį skiria specialybės uţsienio kalbai (anglų, vokiečių vis populiarėjančiai rusų kalbai). Baigdami mokyklą mokiniai laiko 2 egzaminus (teorinę ir praktinę dalį). Sėkmingai išlaikę gauna sertifikatus, kurie yra pripaţinti Vokietijoje.
 7. 7. Mokymo centro rytdiena  Mokykla šiais mokslo metais gavo didţiausią finansavimą apie 8 mln. eurų mokymo bazei plėsti - (Vokietijos automobilių gamintojas “Volkswagen” stato Lenkijoje naują gamyklą, kurioje per metus būtų surenkama apie 100 000 “Crafter” automobilių. Šiame tęstinio mokymo centre bus ruošiami šiai gamyklai darbininkai. Mokytojai siunčiami kelti kvalifikaciją į Hanoverį).  Didţiausias dėmėsys skiriamas bendradarbiavimui tarp darbdavių ir mokinių  Centro moto: „ŠIANDIEN MOKYKLOJE – RYTOJ DARBE“
 8. 8.  Mokosi 360 mokinių (iš jų 150 sportinėse klasėse).  Prioritetai: mokslas, saugumas, sportas, sveikata.  Gimnazijoje yra baseinas.  Didţiulis dėmesys projektinei veiklai (ypač tarptautinei).  Mokyklos sportininkai varţybose atstovauja mokyklą, miestą, šalį.  Gimnazija organizuoja šeimų tinklinio varţybas.  Mokyklos vizija ne „ant sienos“, o mokyklos bendruomenės narių „galvose“ ir „širdyse“.
 9. 9. Racionalus patalpų panaudojimas  Įdomiai ir racionaliai išnaudojamos mokyklos erdvės: fojė pakabintas stacionarus ekranas, ir patalpa naudojama kaip salė.
 10. 10.  Vokietija – tai skirtingų kultūrų ir religijų šalis. Ji suskirstyta į 16 federacijos ţemių. Brandenburgo ţemė pati didţiausia.  Vokiečiai yra pelnę 69 Nobelio premijas.  Pagal išleidţiamų knygų skaičių Vokietija antra po JAV.  Vokiečiai pirmauja pasaulyje pagal keliones (išleidţia 3,5 mln. eurų per metus).  Maţėja gimstamumas, daugėja vienišių. Karjera - svarbiausia.
 11. 11. Sorbai (vokiečiai juos vadina bendais)- Vakarų slavų gentis, atsikėlusi į Vokietiją prieš 1,5 tūkst. metų. Vokietijoje liko 60 000 sorbų: ţemaičių ir aukštaičių. Cottbus muziejuje pristatoma sorbų kultūra. Gatvių pavadinimai – 2 kalbomis: vokiečių ir sorbų. Vokiečių ir sorbų bendros pastangos išsaugoti sorbų kultūrą ir kalbą: „Santarvėje galima gyventi puikiai esant skirtingoms kultūroms. Ir tai Europai pavyzdys, kaip galima gyventi puikiai, nepaisant skirtybių“ muziejaus darbuotojas
 12. 12. Cottbus mieste gyvena 100 000 gyventojų (antras pagal dydį Branderburgo miestas). Paštininkas- prezentacinė Cottbus miesto figūra.
 13. 13. Mokosi 1300 mokinių (17-21 metų ): profesijos centre (3 metus), priimami baigę 10 kl.; gimnazijoje (3 metus); vaikai, grįţusiems iš įkalinimo įstaigų. Vertinimo sistema: 1- aukščiausias įvertinimas, 6- ţemiausias. Dirba 90 mokytojų. Mokytojai - valstybės tarnautojai (turi 28 savaitines valandas). Sistema „neleidţia“ mokytojo nei skatinti, nei bausti. Mokyklos direktorius negali pasirinkti mokytojo - jį „atsiunčia“ švietimo tarnyba. Mokytojų atostogos – 50 darbo dienų (mokiniams- 72). Kai mokinių nėra mokykloje, mokytojai kelia kvalifikaciją.
 14. 14. Specialiosios pagalbos teikimas  Specialiųjų poreikių vaikai integruojami į bendrojo ugdymo mokyklas. Skiriamas mokytojo padėjėjas. Dėl specialiosios pagalbos teikimo susitariama prieš priimant vaiką į mokyklą.  Specialiųjų mokyklų nebėra.  Daug mokinių su elgesio ir emociniais sutrikimais.  Ugdymui skiriamos papildomos valandos.
 15. 15.  Tai viena naujausių mokyklų (5-12 klasės): atskira patalpa kontroliniams, egzaminams, mokyklos teatrui.  Mokosi 500 mokinių: 5-6 kl. – po 1 komplektą, 7-12 kl. – po 2  Konkursas - 3 į vieną vietą.  Sustiprintai mokomi gamtos mokslai, matematika ir techniniai dalykai (ruošiami energetikos specialistai).  Dalyvauja tarptautiniuose projektuose.  Puikūs egzaminų rezultatai- 1,3 balo.
 16. 16. Svarbiausia - mokinių poreikiai  Interaktyvios lentos - visiems mokinių poreikiams;  Nedalyvavusiems pamokoje - uţdavinių sprendimai internetu, viešinami kiekvienos pamokos planai;  Specializuoti kabinetai su puikia įranga;  Saugumo uţtikrinimas: klasės atsidaro tik iš vidaus, jų duryse - akutės.  Vadovėliai perkami tėvų ir švietimo padalinio lėšomis.
 17. 17.  Saksonijos švietimo sistema: 1 – 4 kl. - pradinė mokykla, po to 5 m. aukštesniųjų klasių mokykla arba 6 m. realinė mokykla (profesinė arba profesinio mokymo centre kartu su abitūra) arba 8 m. gimnazija (renkasi 50 proc. mokinių).  Baigę 8 klases renkasi kryptį: socialiniai mokslai, gamtos, meno.  Istorijos pamokose dėmesys vykstantiems demokratiniams procesams, politikai.  Etika ir moralė – 2 pamokos per savaitę.  Mokykloje mokiniai gali būti nuo 7.30 val. iki vakaro (vyksta būreliai, konsultacijos, papildoma pagalba, darbas grupėse ir kt.)  Nelinkstama vertinti švietimo kokybės, nes sunku įvertinti. Geriausi vertintojai tėvai, egzaminų rezultatai.  Laikomasi nuomonės, kad mokytojai turi dirbti gerai kiekvieną dieną.  Gimnazijoje nėra bibliotekos, tik mieste.
 18. 18.  Erdvios mokyklos patalpos, puikūs kabinetai, juose sumontuota naujausia technine įranga. Kaip ir visoje Saksonijoje, aplankytoje gimnazijoje susiduriama su mokytojų trūkumo problema.  Mokinių skaičius didėja, nes iš pakraščių traukia ţmonės gyventi į miestus.  Statomos naujos mokyklos, renovuojamos senosios, statomos naujos sporto salės, lopšeliai-darţeliai (2014–2016 m. numatyta pastatyti 50 naujų lopšelių-darţelių). Europos Sąjunga statyboms skiria apie 60 mln. eurų. Savivaldybės vaidmuo:  teikti aplinkos lėšas;  rūpintis mokyklų aprūpinimu (įranga, išlaikymas, modernizavimas, mokymo priemonės, mokymo medţiaga).
 19. 19.  4 kl. Mokinių tėvai pagal pasiekimus apsisprendţia dėl tolesnio vaikų mokymosi, ar mokysis gimnazijoje, ar kito tipo mokykloje.  6 kl. pradedama mokytis antra uţsienio kalba,  nuo 7 kl. mokomasi informacinių technologijų, technikos dalykų, ekonomikos, namų ūkio.  5–9 kl. vyksta rengimas profesijai, jei nepasirinks gimnazijos (konsultacijos, ţinių spragų išlyginimas, praktinių gebėjimų ugdymas, socialinių, mokėjimo mokytis, IKT naudojimo kompetencijų ugdymas, profesinė praktika 8 ir 9 kl.),  10 kl. atliekamas baigiamasis darbas iš technikos arba socialinių mokslų, arba ekonomikos, 10 kl.  Organizuojami egzaminai, tada mokomasi realinėje mokykloje, nelaikiusieji egzaminų gauna tik kurso baigimo dokumentą.
 20. 20.  Organizuojamos integruoto mokymo savaitės su darbų pristatymu (pvz., miško tema, „Mes – Europoje“).  Mokiniai veţami į tas šalis, kurių kalbos mokosi.  Organizuojami polinkių kursai (per 3 m. trys kursai, pvz., sveikata ir sportas, socialiniai reikalai, verslumas, gamta ir technika).  Simuliuojama mokinių firma (gamina pusryčius, veikia kaip reali firma – mokosi verslumo ir kitų dalykų).  Po pamokų veikia šachmatų, gitaros, gyvūnų, konfliktų valdymo, lipdybos, skulptūros, šokio ir kt. būreliai, teatras, teikiama pagalba atliekant namų darbus, pagalba mokytis, vyksta konkursai.  Bendradarbiaujama su firmomis, teatru, atliekama praktika.  Savaitgaliais rengiamos kalėdinės mugės, vasaros šventė, sporto šventė, atvirų durų dienos (mokytojai dirba nemokamai).  Dirbama, kad tėvai būtų patenkinti ir leistų į šią mokyklą vaikus.  Veikia mokinių savivalda, rengiamos mokyklos konferencijos veiklai aptarti. Yra biblioteka, ţaidimų kambarys.  Labai geri ir pagarbūs mokytojų ir mokinių santykiai.
 21. 21.  Mokykla pastatyta 1989 m., atnaujinta 2001 m. Mokyklos atnaujinimui 90% lėšų skyrė Bavarijos ţemė, 10% Hof miestas. Miestas ir savivaldybė atsakingi uţ pastatus, o federacija uţ mokyklų planus ir mokytojų įdarbinimą.  Mokykloje mokosi 240 mokinių. 70% mokinių emigrantai. Didţioji emigrantų dalis – turkai. Yra 21 tautybės vaikų.  Į Vokietiją atvyksta šeimos iš Rumunijos, Slovakijos, Turkijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos ir kt., kai kurie vaikai būna dar nelankę mokyklos. 50% tėvų yra bedarbiai.  Į klases integruoti fizinio, elgesio sutrikimų, autistai ir kt. vaikai. Mokosi 30% specialiųjų poreikių mokinių, yra relaksacijos klasė.  Pamokos trukmė 40 minučių.  Mokykloje keturios klasės yra visos dienos, viena klasė suformuota elgesio sutrikimų turintiems mokiniams.
 22. 22.  Su mokiniais dirba 51 mokytojas ir 22 mokytojų padėjėjai (ne pedagogai). Mokytojų darbo krūvis 28 valandos.  Kvalifikacija keliama keliais būdais: mokykloje ar mokytojų švietimo centre.  Vaikai mokomi gimtosios ir antrosios uţsienio kalbos - vokiečių.  Bavarijoje plečiamas visos dienos ugdymas. Tikslas - vaikų uţimtumas.  Daug laiko skiriama, kad mokiniai pavalgytų ir pailsėtų.  Vyksta aktyvi veikla su tėvais. Viena dieną savaitėje tėvai renkasi mokykloje atsinešdami kavos ir sumuštinių, su jais bendrauja mokyklos vadovai ir mokytojai.
 23. 23. Nachodas (Čekijos –Lenkijos pasienis) 7.00 val. ryto – Kaunas 1.00 val. po vidurnakčio (~900 km)

×