Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tomas Misiukonis

KOUČINGO
TECHNIKOS
Praktiški patarimai, kaip padėti augti ir tobulėti kitiems
Apie autorių
 Išsilavinimas:

VU – verslo vadybos magistras,
Oxford Brookes universitetas – asmeninio
ugdymo praktikos ma...
Apie knygą
 Išleista

Vilniaus ,,Vagos” leidykloje 2013m.
 Antroji T. Misiukonio knyga (,,Asmeninio
ugdymo praktika vado...
Autorius dėkoja:
 Prie

knygos parašymo prisidėjusioms
kolegėms, bendraţygėms, akredituotoms
koučingo specialistėms
MIROL...
Kam skirta knyga
 Visiems,

kas domisi ir uţsiima koučingo
(angl. coaching) praktika.
 Koučingo specialistams per koučin...
Kas tai yra KOUČINGAS?





Tai toks tobulėjimo būdas, kuris leidţia ţmogui
pasinaudoti savo turimais gebėjimais ir
pat...
T.Misiukonis prieš treniruotes,
visada paprašo ţmonių:
 1. Uţrašyti dalykus, kuriuose jie nori spręsti,
keisti, tobulinti...
Kaip skaityti?
 Galima

atskirais skyriais, nes tai tarsi
ţinynas, skirtas rasti klasikines ar dar
neţinomas koučingo tec...
Kokia knygos idėja?
 Tai

pagalbinė koučingo pokalbių valdymo
ir kliento tobulėjimo skatinimo priemonė.
 Visų šių techni...
Skyriai:









Tikslų formulavimo ir nustatymo technikos.
Savęs paţinimo skatinimo technikos.
Sprendimų skatini...
Kaip atrodo koučingas?
 Tarp

koučingo specialisto ir jo kliento
vyksta pokalbis, kurio metu ţmogus
skatinamas mąstyti ir...
Kokybiško koučingo sąlygos(1):
 Klientas

motyvuotas keistis ir tobulėti.
 Klientas pasitiki koučingu kaip tobulėjimo
bū...
Kokybiško koučingo sąlygos(2):
 Nuoširdus

ir atviras ryšys tarp jų, pagrįstas
pasitikėjimu ir pagarba (30 m. koučingo
pr...
Koučingo specialistą galima
lyginti su mokytoju:
 Jis

turi gebėti įvertinti, kokie jo darbo
būdai geriausiai tinka klien...
Kas tai yra koučingo technika?
 Tai

viskas, ką koučingo proceso metu
daro koučingo specialistas (juk kiekvienas
ţmogus y...
paralelė

Kokia lauţo
prasmė?
Lauţo liepsna – tai koučingo
pokalbis. Jis nuolat gyvas,
dinamiškas. Rezultatas –
šviesa ir šiluma – tai kliento ir
specia...
Vertėtų uţduoti sau klausimus:
 Kaip

tai, ką darau, skatina tobulėti mane?
 Ar ţinau, kad galėčiau ar turėčiau daryti
k...
Kvalifikuotas koučingo specialistas
išmano psichologiją ir ţino, kodėl
taiko vieną ar kitą metodą
 Neteisinga

klausti, k...
Formuluojant sau keliamus
tikslus pirmiausia turime ţinoti
bent jau aiškią kryptį.

Taškas A

Taškas B
Ar turite aiškų tašką B?

Dabar belieka įdarbinti savo vidinius
resursus, kad sugalvotume, kaip nueiti
šią atkarpą.

Daţna...
Katinas Alisai iš stebuklų šalies
pasakė:
-Jei tau nesvarbu, kur eiti –
tiks bet koks kelias, nes vis tiek
kur nors nuves.
Nustatyti ir formuluoti
konkretaus kliento tikslus –
vienas didţiausių koučingo
iššūkių.
Moters pavyzdys
Ji ieškojo būdų, kaip geriau organizuoti savo
veiklą, gilinosi į santykius su kolegomis,
ieškojo metodų, o...
Siekių vizualizacija – padėti
susivokti, kokios naujos
situacijos (pokyčio) jis siekia.
Prašoma nupiešti piešinį – savo at...
Kai ţmogus galvoja apie
idealus, reikia jį grąţinti į
realybę paprašant
dabartinę situaciją tik šiek
tiek pagerinti:
NE VI...
Siekių startas – padeda įvertinti savo
gyvenimo ar darbo sritis, kurias norėtume
patobulinti (praktinis darbas).

Santykia...
Ratą galima vadinti ,,Mano
asmeninis gyvenimas“
Skyrių gali būti, kiek tik norime.
Skyrių pavadinimai atitinkamai gali
ska...
Analizuojant ir siekiant, kad ratas
,,maţiau bumbsėtų“, siūloma
nubrėţti papildomas linijas –
kurias sritis norėtų patobul...
Tikslų transformavimas
reikalingas techniškiems
tikslams perprogramuoti – ne
rezultato siekti, bet išmokti
spręsti problem...
30 m. koučingo patirtį turinti
Jenny Rogers sako, kad
 TIKSLAS

NUKREIPTAS Į IŠMOKIMUS, O NE Į
REZULTATĄ, YRA PRASMINGESN...
POKYČIŲ DĖŢUTĖ
 Tikslas

padėti numatyti ir suplanuoti
pokyčius.
Ką nori pasiekti?
Ką nori nustoti daryti?
Ką nori keisti?

Kokių dalykų nebenori?
Kas kelia
nepasitenkinimą?

Kas blogiaus...
Padidinamasis stiklas –
metodas, kurio tikslas
padėti atidţiau įsivertinti savo tikslą ir
apgalvoti priemones jam pasiekti...
Savarankiškas darbas
namuose:
 Mano

tikslas per artimiausius mėnesius – ...
Ko aš konkrečiai noriu?
Kur ir kaip tai turi...
Problemos vizualizacija
 Padeda

įvertinti asmeninę įtaką turimai
problemai ir suformuluoti pokyčių gaires.

 Imam

nauj...
Dalių gali būti daugiau:
Problemą
sudaranti
prieţastis

Problemos
dalis

Įvardiname
problemą

Problemos
sudedamoji
Judame toliau:
 Kiekvienas

naujas ratas gali turėti skirtingas
geometrines figūras, kad greičiau
išsiaiškintume, kas sva...
Tikslų skaidymo metodo pavyzdys

Vyras turėjo siekį, o koučing pokalbiai
jam padėjo atrasti konkrečius veiksmus
– tikslus ...
Siekis - tapti efektyvesniu
vadovu - tapo 4 tikslais
20 proc. darbų
deleguoti kitiems

Pakelti savo
komandos
kvalifikaciją...
Įžvalgos apie tikslus (1):
Remkimės patirtimi nefantazuokime.
Neįsipareigojame veikti ir
nieko nedarome.
Įžvalgos apie tikslus (2):
Nepradedame pradėti
(Kennetho McGraw testas
apie Zeigarnik efektą).
Įžvalgos apie tikslus (3):
,,Pamenu ilgai kankinausi
svarstydamas kaip
,,konstruosiu šią naują knygą.
Atidėliojau šį reika...
Įžvalgos apie tikslus (4):
 Nori

būti laimingas? O kas laimės tau gali
suteikti jau šiandien realiai?
 Skirkime dėmesio...
Įžvalgos apie tikslus (5):

Koncentruokitės į procesą, o ne į
galutinį rezultatą (anoniminiai
alkoholikai nori kuo ilgiau ...
Visi tikslai yra ko nors didesnio
dalis
 Tikslas

nebus tikslu, jei nebus jo prasmės.
Todėl jie turi būti aiškūs ir konkr...
Carlas
Rogersas:
,,Tik priėmęs
save tokį, koks
esu, aš galiu
keistis.“

Aš
Aš
Aš
SAVĘS PAŢINIMO SKATINIMO
TECHNIKOS:
 ,,Auditorijos

paprašius , pateikiu
10 patarimų, kaip
padidinti
pardavimus...“

 ,,...
Esminis klausimas po koučingo:
-

Dabar, kai jau ţinai tai apie save, ką
ketini su tuo daryti?

 Vertybių

indentifikavi...
Surašykite ne mažiau kaip
12 savo vertybių:

Laisvė – vienam
nepriklausomybė,
kitam –
demokratija,
trečiam – kūryba.
Verty...
Viršuje reikšmingiausia

Apačioje
maţiausiai svarbi

II ţingsnis –
suţymėkite prie
kiekvienos +, jei
vertybė suteikia
jums...
Metodas ,,Vartų sargas“ –
rasti esminius ţmogų
apibūdinančius dalykus,
kurie padėtų jam panaudoti
juos tobulėjimo procese....
Surašyti 7-10
dalykų, kurie jus
apibūdina (bet
kokie teiginiai).
I vartai: 30 proc. išbraukiam
(2-3) ir ,,atiduodam vartų
sargui – visam gyvenimui jų
atsisakom. Tada praeinam
pirmuosius v...
II ţingsnis – antri vartai – vėl
netenkate 30 proc. Jus
apibūdinančių dalykų visam
laikui.
III ţingsnis – III vartai – lik...
Psicholoas Icekas Ajzenas
tyrinėjo paskatas,
nulemiančias mūsų keitimąsi:
Nuostatos
Gebėjimai
Išorės poveikis

N

•Ar tai ...
Pokytis – intencija elgtis kitaip.
- Kokią pokyčio naudą matote pats?
 - Kiek esate tikras dėl savo jėgų?
 - Ar yra kas ...
Metaforos metodas
skirtas apibūdinti jūsų
savijautą, mintis...
Apibūdink savo metaforą –
pvz. ,,laukiu šviesios dienos...“...
Stipriųjų pusių indentifikavimo
metodas skirtas įsivertinti
savo stipriąsias savybes.
Dunnigo- Krugerio efektu psichologai...
-Mano 3 stiprybės?
-Kaip prisidėtum prie
ţmonijos išlikimo, jei tik tu ir
dar 3 ţmonės galėtų tai
padaryti?
-Ko išmokai iš...
Veidrodis - naujo poţiūrio
perspektyva (pabūti visose
trijose pozicijose).
Stebėtojas

Klientas

,,Ţmogus
problema“
,,Indėlio į problemą“
metodas – įdomus
,,nuolat kaltinantiems
kitus“.
Kiekvieną problemą (100 proc.) – sudaro aplinkos
vei...
II ţingsnis – savo indėlio
vertinimas
 Savo

X proc. nurodykite, kokią dalį turi jūsų
pačių įtaka. Kaip pats prisidėjote ...
Analitinės psichologijos kūrėjas
Carlas Jungas sakė:
 Kas

mus erzina
kituose, padeda
mums paţinti
patiems save =

 Ką

...
Visi turime daug
kaukių: darbe,
namie, gatvėj...
Praktinė uţduotis :

< ar >
Pesimistas < ar > optimistas
Tylenis < ar > plepys
Lyderis < ar > pasyvusis
Rimtuolis < ar > linksmuolis
Privatus asmuo < ...
Iš dominuojančiųjų
(didesniųjų):
vertinama iš naujo.
Šį kartą vertina ,,ponas arba ponia
TOBULYBĖ“, todėl kai ką siųskite ...
Daug kas iš jūsų ţino agresyvųjį
,,kodėl?“
 Jis

skatina gintis, bet ir ... kartu mąstyti apie
argumentus...

 ,,5

kodė...
Psichologiniuose ţurnaluose
yra 3 pagrindiniai paaiškinimai,
kodėl ţmonės bijo paţinti save.
 Teks

keisti nuostatas ir į...
Philipas Syndey
,,Arba aš rasiu kelią,
arba nutiesiu naują“
SPRENDIMUS SKATINANČIOS
TECHNIKOS REIKALINGOS
VIDINIŲ RESURSŲ ...
PATARIMAI (1):
 TIKSLAS TURI BŪTI POZITYVUS (NORIU MESTI
RŪKYTI – BLOGAI, NORIU PAGERINTI SAVO SAVIJAUTĄ –
GERAI).

 ATS...
PATARIMAI (2):
Kaip tau tai pavyko, kaip apdovanojai save?
,,Keturių galimybių modelis“ - visų ,,uţ ir prieš“
perpektyvų a...
PASIRINKITE 1 VARIANTĄ TIK
TADA, KAI APTARSITE VISUS
LIKUSIUS.
Keisti
situaciją?

Keisti
save?

Toleruoti
situaciją?

Pali...
Sprendimo galimybių poţiūriai:
• Kas
nenaudinga,
turi trūkumų

• Kas
naudinga,
stipru
Idėjos
,,Uţ“

Įdomu
• Ar atsiranda n...
Harvardo
universitete 2005 m.
grupės mokslininkų
atliktas tyrimas
pavadintas
,,atminties
iškraipymu“
Jei ţmogui liepsite p...
Sprendimų priėmimo klaidos:
•
•
•
•
•

Delsimas
Impulsyvumas
Kontrolės neįvertinimas
Vadovavimasis iškreipta informacija
N...
Georgea‚s
Bernardas Shaw:
,,Tu matai
dalykus ir klausi
,,Kodėl?“ Aš
svajoju apie
dalykus ir klausiu
,,Kodėl ne?“
KŪRYBIŠKU...
Metodas ,,kelionė laiku“ Įvairių perspektyvų numatymas iš skirtingų
laiko zonų: išmintingo senolio patarimas,
jaunatviško ...
Metodas ,,Anapus
savęs“, kai savo
problemą
perkeltine prasme
,,įduodame“
ţmogui, turinčiam
didesnę uţ mus
patirtį ir aptar...
,,Jokių taisyklių, jokių
pasekmių“ metodas
padeda išlaisvinti
vertingas mintis.
Jei turėtum tiek energijos, kad
galėtum iš...
Šešios mąstymo skrybėlės:
 Balta

– vardijami faktai ir įvykiai.
 Raudona – įvardijami jausmai, emocijos.
 Juoda – numa...
Lotoso ţiedas (autorius Yasuo Matsumura)
Centre – esminė problema
...kituose languose
surašomi susiję dalykai...

planavim...
Gali būti ne 4, o 8 langeliai aplink
teiginį ar problemą.
Kitas ţingsnis – toliau dėliojamas
ţiedas.
...kiti susiję dalyka...
Įţvalgos apie kliento
kūrybiško mąstymo
skatinimą (1):





Kūrybiškos idėjos kyla tada, kai pavyksta
sujungti iš paţiū...
Bernardas Berensonas
,,Stebuklai nutinka tiems, kas
jais tiki.“
Todėl tikslinga keisti ribojančias nuostatas ir
įsitikinim...
Mūsų tobulėjimą riboja
mūsų pačių poţiūris į save ir
į mus supančią aplinką.
 ,,...supratę,

kad jie patys sau yra barjer...
Penkios akys – savo nuostatų
pervertinimas.
Surink
faktus

Parodyk
pokytį

Įvertink
nematomą

Atskleisk
jausmus

Perţvelk
...
Etiketės – ne maţiau 10
apibūdinimų.
 Surūšiuojamos

į pozityvias ir negatyvias,
 Jos įvertinimos pagal teisingumą.
 Ką...
Mano
įsiparei
gojima
s
keistis

Ką
darau,
kad
nevyk
dau
šio
įsiparei
gojimo
.

Ko
baimin
uosi,
kad
pradė
čiau
elgtis
atvir...
Įjunkite savo vidinį kritiką sau
pačiam. Metodas ABCDE
A–
aktyvuojantis
įvykis

Cpasekmės

E – efektyvūs
veiksmai

B - nuo...
,,Uţ“ ir ,,prieš“ – nuostatų
,,inventorizacija“
 Baimę

maţina klausimo ,,kodėl“
perfrazavimas į ,,dėl ko“, bei
rekomenda...
Mus riboja mūsų nuostatos






Nuostatos – tai daugybės mūsų pačių sau
papasakotų istorijų, kuriomis esame įtikėję,
ri...
Leonas Festingeris (1957m.)
tai pavadino fenomenu, nes
ţmonės, patyrę diskomfortą
ir, siekdami jo išvengti,
papasakoja sau...
Darbo praradimas,
santykių iširimas, konfliktai
su kolegomis, savigrauţa –
neleidţia mums judėti į
priekį.
Nesėkmė yra fak...
Suklydę – turit puikią progą –
mokytis, o ne liūdėti.
Veiksmų dėžutė

Ko nedariau iki šiol, bet
turėčiau pradėti daryti?

...
Plėskite savo komforto zonas
Prieš
kolegas
Ten, kur gerai
ţinoma vieta ir
ţmonės – ne
profesionalai

Tik tarp
draugų ir
ar...
Kiek esu įsipareigojęs?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Jokiais būdais to nedarysiu.
Nemanau, kad tai įmanoma padaryti.
N...
JOHNO WHITMORE GROW - 4
ETAPŲ MODELIS
 TIKSLAS

(GOALS)
 APLINKYBĖS (REALITY)
 GALIMYBĖS IR SPRENDIMAI (OPTIONS)
 ATSA...
Koučingo procesas - tarsi
daugiasluoksnis pyragas, kuris
gerai iškepa tik tuomet, jei
nėra nuolat atidarinėjamos
orkaitės ...
Mąstytojas Eckhartas Tolle
sako, kad
 tikroji

problema yra ne situacija, kurioje
atsidūrėme, o mūsų mintys apie šią
situ...
Geriausia ir svarbiauisa
koučingo technika – esate jūs
pats.
 Stebėkite

save. Tai jūs įkvepiate savo
pašnekovą, kuriate ...
Pabaigai – įsivaizduokte sausainį,
kurio viduje yra ateitį nuspėjantis
raštelis...
Jau?
Perlauţkite sausainį ir perskaityk...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tomo Misiukono knygos „Koučingo technikos“ pristatymas

3,280 views

Published on

 • Be the first to comment

Tomo Misiukono knygos „Koučingo technikos“ pristatymas

 1. 1. Tomas Misiukonis KOUČINGO TECHNIKOS Praktiški patarimai, kaip padėti augti ir tobulėti kitiems
 2. 2. Apie autorių  Išsilavinimas: VU – verslo vadybos magistras, Oxford Brookes universitetas – asmeninio ugdymo praktikos magistras.  Veikla: Kompanijos OVC Consulting partneris, akredituotas asmeninio ugdymo specialistas, daugiau nei 5 metus konsultuoja vadovus ir organizacijas.
 3. 3. Apie knygą  Išleista Vilniaus ,,Vagos” leidykloje 2013m.  Antroji T. Misiukonio knyga (,,Asmeninio ugdymo praktika vadovams”).  208 psl.  Trečioji laida, tiraţo papildymas 500 egz.  Be įţangos ir pabaigos - 9 skyriai.  Ne akademinė, o apie 60 metodų pateikianti knyga. Tai asmeninis saviugdos vadovas.
 4. 4. Autorius dėkoja:  Prie knygos parašymo prisidėjusioms kolegėms, bendraţygėms, akredituotoms koučingo specialistėms MIROLADAI TRAKUMAITEI ir NOMEDAI KUODIENEI.  Visai OVC Consulting komandai uţ tikėjimą tuo, ką darė autorius.  Kasdien skatinančiai ir įkvepiančia kurti ţmonai LAURAI.
 5. 5. Kam skirta knyga  Visiems, kas domisi ir uţsiima koučingo (angl. coaching) praktika.  Koučingo specialistams per koučingo pokalbius skatinantiem klientų paţangą.  Organizacijų vadovams, besirūpinantiems ţmonių ugdymu ir augimu.  Bet kokiam specialistui, uţsiimančiam mokymu. Ypač norintiems tobulinti nedirektyvaus mokymo praktikas.
 6. 6. Kas tai yra KOUČINGAS?    Tai toks tobulėjimo būdas, kuris leidţia ţmogui pasinaudoti savo turimais gebėjimais ir patirtimi taip, kad jis galėtų įgyvendinti sumanytus asmeninius pokyčius ir pasiekti norimų tikslų. Tai šiuolaikinis būdas padėti kitiems tobulėti. Tai dar jauna veiklos rūšis, kuri gali būti naudojama kaip organizacijos vadovavimo stilius ar vidinė įmonės kultūra.
 7. 7. T.Misiukonis prieš treniruotes, visada paprašo ţmonių:  1. Uţrašyti dalykus, kuriuose jie nori spręsti, keisti, tobulinti ar gerinti.  2. Gerųjų ţmonių patirčių ieško tarsi ,,lobių“, paslėptų negatyvume, nusivylime, blogose patirtyse, skunduose...
 8. 8. Kaip skaityti?  Galima atskirais skyriais, nes tai tarsi ţinynas, skirtas rasti klasikines ar dar neţinomas koučingo technikas (knygoje pateikta daugiau nei 1000 įvairių koučingo klausimų).  Aprašydamas atskirą techniką, autorius nurodo tikslus, kam ji naudojama, aprašo ją ir iliustruoja pavyzdţiais, todėl galima pradėti skaityti ir nuo paskutinių skyrių.
 9. 9. Kokia knygos idėja?  Tai pagalbinė koučingo pokalbių valdymo ir kliento tobulėjimo skatinimo priemonė.  Visų šių technikų mokėjimas vis tik negarantuoja kokybiškos koučingo paslaugos.  Šioje knygoje aprašytos technikos kildinamos iš įvairių psichologijos bei koučingo krypčių mokyklų.
 10. 10. Skyriai:         Tikslų formulavimo ir nustatymo technikos. Savęs paţinimo skatinimo technikos. Sprendimų skatinimo technikos. Kūrybišką mąstymą skatinančios technikos. Ribojančias nuostatas keičiančios technikos. Atsakomybės veikti skatinančios technikos. Situacijų valdymo technikos. Koučingo specialisto tobulėjimo technikos.
 11. 11. Kaip atrodo koučingas?  Tarp koučingo specialisto ir jo kliento vyksta pokalbis, kurio metu ţmogus skatinamas mąstyti ir veikti taip, kad atrastų reikalingus jam sprendimus savo tikslams ar norimiems pokyčiams įgyvendinti.  Jo pagalba galima teikti konsultacijas įvairioms socialinės rizikos ţmonių grupėms.  Jis gali papildyti mokymo programas.
 12. 12. Kokybiško koučingo sąlygos(1):  Klientas motyvuotas keistis ir tobulėti.  Klientas pasitiki koučingu kaip tobulėjimo būdu („sportinė” treniruotė protui).  Klientas ir koučingo specialistas aiškiai ţino, kokius tikslus jie turi pasiekti.  Klientas gauna reikalingą išorinę pagalbą.  Bendradarbiaujama vykdant susitarimus – namų darbus.
 13. 13. Kokybiško koučingo sąlygos(2):  Nuoširdus ir atviras ryšys tarp jų, pagrįstas pasitikėjimu ir pagarba (30 m. koučingo profesorius Davidas Megginsonas teigia, kad vadovai turi uţ durų palikti savo ego ir kurti lygiavertį santykį su kolegomis).  Koučingo specialisto kompetencija leidţia pritaikyti reikiamas technikas konkrečiam klientui konkrečioje situacijoje.
 14. 14. Koučingo specialistą galima lyginti su mokytoju:  Jis turi gebėti įvertinti, kokie jo darbo būdai geriausiai tinka klientui – konkrečiam mokiniui.  Jis turi mokėti atsiriboti nuo išankstinio plano ir reikiamus metodus taikyti ,,čia ir dabar“.  Nuo jo kompetencijos pasirinkti darbo būdus priklauso kito ţmogaus veiklos rezultatas ir sėkmė.
 15. 15. Kas tai yra koučingo technika?  Tai viskas, ką koučingo proceso metu daro koučingo specialistas (juk kiekvienas ţmogus yra unikalus): uţduotys, pratimai, veiksmai ar tylos pauzė, skiriama klientui. Svarbiau uţ tai, kas daroma – kaip daroma ir kodėl...  Tai gali būti bet kas, kas skatintų klientą mąstyti ir leistų jam veikti asmeninių pokyčių tikslu.
 16. 16. paralelė Kokia lauţo prasmė?
 17. 17. Lauţo liepsna – tai koučingo pokalbis. Jis nuolat gyvas, dinamiškas. Rezultatas – šviesa ir šiluma – tai kliento ir specialisto ryšys. Pirmiausia reikalingi degtukai (koučingo technika) ir šakos ar kita degi medţiaga...
 18. 18. Vertėtų uţduoti sau klausimus:  Kaip tai, ką darau, skatina tobulėti mane?  Ar ţinau, kad galėčiau ar turėčiau daryti kitaip?  Tokį klausimą nuolat uţduoda sau koučingo specialistai, nes jų tobulėjimo kelias yra nenutrūkstantis. O gal ir kiekvieno iš mūsų?..
 19. 19. Kvalifikuotas koučingo specialistas išmano psichologiją ir ţino, kodėl taiko vieną ar kitą metodą  Neteisinga klausti, kuri koučingo mokykla ar kryptis geriausia, nes ţmonės ne robotai...  Visi metodai gali būti geri arba visi blogi – tai priklauso nuo koučingo specialisto meistrystės ţongliruoti turimomis metodikomis.
 20. 20. Formuluojant sau keliamus tikslus pirmiausia turime ţinoti bent jau aiškią kryptį. Taškas A Taškas B
 21. 21. Ar turite aiškų tašką B? Dabar belieka įdarbinti savo vidinius resursus, kad sugalvotume, kaip nueiti šią atkarpą. Daţnai būtent tai ir reikia padėti ţmogui suprasti.
 22. 22. Katinas Alisai iš stebuklų šalies pasakė: -Jei tau nesvarbu, kur eiti – tiks bet koks kelias, nes vis tiek kur nors nuves.
 23. 23. Nustatyti ir formuluoti konkretaus kliento tikslus – vienas didţiausių koučingo iššūkių.
 24. 24. Moters pavyzdys Ji ieškojo būdų, kaip geriau organizuoti savo veiklą, gilinosi į santykius su kolegomis, ieškojo metodų, o dabar... Ji laiminga, dirbdama kitoje organizacijoje, nes ankstesnė visiškai neatitiko jos vertybių.
 25. 25. Siekių vizualizacija – padėti susivokti, kokios naujos situacijos (pokyčio) jis siekia. Prašoma nupiešti piešinį – savo ateities viziją (piešk, ko sieki, ... Įsivaizduok, kad jau išsipildė, ko sieki. Vieneri, dveji metai, nes tolimesnė vizija gali būti nepriimtina). Svarbu neskubinti kliento. Visa esmė yra piešinio aptarimas. Ypač svarbu nekomentuoti jo kokybės.
 26. 26. Kai ţmogus galvoja apie idealus, reikia jį grąţinti į realybę paprašant dabartinę situaciją tik šiek tiek pagerinti: NE VIDURNAKTIS IR VIDURDIENIS, BET RYTO AUŠRA...
 27. 27. Siekių startas – padeda įvertinti savo gyvenimo ar darbo sritis, kurias norėtume patobulinti (praktinis darbas). Santykiai su klientais Santykiai su kolegomis Darbo ir poilsio santykis Darbo atlyginimas Satykiai su vadovu Karjeros ir tobulėjimo galimybės
 28. 28. Ratą galima vadinti ,,Mano asmeninis gyvenimas“ Skyrių gali būti, kiek tik norime. Skyrių pavadinimai atitinkamai gali skambėti skirtingai. Rato centre yra 0 - ,,blogiau nebūna“. Išorėje rato yra 10 - ,,,geriau nebūna“. Reikia paţymėti, kokia yra situacija brėţiant lankus rato skiltyse...
 29. 29. Analizuojant ir siekiant, kad ratas ,,maţiau bumbsėtų“, siūloma nubrėţti papildomas linijas – kurias sritis norėtų patobulinti ir kiek. Galima pasirinkti 1 apskritimo dalį. Ji išskaidoma kaip vėduoklė – į atskiras ,,sudedamąsias“ dalis. Kiekviena iš jų vėl įvertinama dabartine situacija, bei perspektyva – TOBULINIMUI.
 30. 30. Tikslų transformavimas reikalingas techniškiems tikslams perprogramuoti – ne rezultato siekti, bet išmokti spręsti problemą. Kodėl ir šią savaitę nepradėjau daryti rytais mankštos? Kodėl vis dar bijau daryti pranešimus prieš auditoriją? Kodėl vis dar rūkau kompanijose, nors...
 31. 31. 30 m. koučingo patirtį turinti Jenny Rogers sako, kad  TIKSLAS NUKREIPTAS Į IŠMOKIMUS, O NE Į REZULTATĄ, YRA PRASMINGESNIS, SVARESNIS IR ILGALAIKIŠKESNIS.  ,,Kaip turi keistis pats, kad įgyvendintum savo sumanymus?“
 32. 32. POKYČIŲ DĖŢUTĖ  Tikslas padėti numatyti ir suplanuoti pokyčius.
 33. 33. Ką nori pasiekti? Ką nori nustoti daryti? Ką nori keisti? Kokių dalykų nebenori? Kas kelia nepasitenkinimą? Kas blogiausia gali nutikti įgyvendinus pokyčius? Kaip tai atsilieps....? Kokie dalykai tau padeda? Kokie dalykai tau trukdo? Kas tave skatina? Kas tave stabdo?
 34. 34. Padidinamasis stiklas – metodas, kurio tikslas padėti atidţiau įsivertinti savo tikslą ir apgalvoti priemones jam pasiekti.
 35. 35. Savarankiškas darbas namuose:  Mano tikslas per artimiausius mėnesius – ... Ko aš konkrečiai noriu? Kur ir kaip tai turi įvykti? Kas pasikeis, kai tai įvyks? Ko prireiks, kad pasiekčiau tikslą? Kas mane parems?
 36. 36. Problemos vizualizacija  Padeda įvertinti asmeninę įtaką turimai problemai ir suformuluoti pokyčių gaires.  Imam naują lapą (geriau didesnį...)
 37. 37. Dalių gali būti daugiau: Problemą sudaranti prieţastis Problemos dalis Įvardiname problemą Problemos sudedamoji
 38. 38. Judame toliau:  Kiekvienas naujas ratas gali turėti skirtingas geometrines figūras, kad greičiau išsiaiškintume, kas svarbiausia...  Kiekvienos problemos sudedamajai daliai išvedame spindulius – paaiškinamuosius sakinius, kurie visi prasideda ,,Aš..........“
 39. 39. Tikslų skaidymo metodo pavyzdys Vyras turėjo siekį, o koučing pokalbiai jam padėjo atrasti konkrečius veiksmus – tikslus siekio įgyvendinimui.
 40. 40. Siekis - tapti efektyvesniu vadovu - tapo 4 tikslais 20 proc. darbų deleguoti kitiems Pakelti savo komandos kvalifikaciją bent 1 srityje Sutvirtinti bendradarbiavimą su ...... Išmokti pasakyti NE
 41. 41. Įžvalgos apie tikslus (1): Remkimės patirtimi nefantazuokime. Neįsipareigojame veikti ir nieko nedarome.
 42. 42. Įžvalgos apie tikslus (2): Nepradedame pradėti (Kennetho McGraw testas apie Zeigarnik efektą).
 43. 43. Įžvalgos apie tikslus (3): ,,Pamenu ilgai kankinausi svarstydamas kaip ,,konstruosiu šią naują knygą. Atidėliojau šį reikalą apie pusmetį. Tačiau vos tik parašiau kelis pirmus sakinius, knyga iškart tapo didţiausiu veiklos prioritetu.“(T. M.)
 44. 44. Įžvalgos apie tikslus (4):  Nori būti laimingas? O kas laimės tau gali suteikti jau šiandien realiai?  Skirkime dėmesio ne tik tam, ką darysiu, bet ir kaip tai darysiu...  Nestokokime savikontrolės ir nenuleiskime rankų sakydami : ,,Ai, velniop... Tiek to, ir nereikia...“
 45. 45. Įžvalgos apie tikslus (5): Koncentruokitės į procesą, o ne į galutinį rezultatą (anoniminiai alkoholikai nori kuo ilgiau negerti, o ne mesti apskritai...). Perkelkite dėmesį nuo įtampos dėl neįveikiamo tikslo prie tarpinių konkrečių uţduočių...)
 46. 46. Visi tikslai yra ko nors didesnio dalis  Tikslas nebus tikslu, jei nebus jo prasmės. Todėl jie turi būti aiškūs ir konkretūs.  Taigi, išgirsk save patį. (Jonathanas Schooleris ir Stephenas Fiore (1997) atliko tyrimą su paveikslais (pasirinkimas pagal intuiciją ar su argumentais – kas labiau patenkinti???)
 47. 47. Carlas Rogersas: ,,Tik priėmęs save tokį, koks esu, aš galiu keistis.“ Aš Aš Aš
 48. 48. SAVĘS PAŢINIMO SKATINIMO TECHNIKOS:  ,,Auditorijos paprašius , pateikiu 10 patarimų, kaip padidinti pardavimus...“  ,,Girdţiu - - nusivylusius: Tai nesuveiks... Nemanau, kad....“ ,,Dar nė nepabandė...“
 49. 49. Esminis klausimas po koučingo: - Dabar, kai jau ţinai tai apie save, ką ketini su tuo daryti?  Vertybių indentifikavimo metodas – padeda įsisąmoninti ir tobulėjimui pritaikyti savo vertybes (savo nuostatų ir elgesio pagrindą).
 50. 50. Surašykite ne mažiau kaip 12 savo vertybių: Laisvė – vienam nepriklausomybė, kitam – demokratija, trečiam – kūryba. Vertybių ţemėlapis – praktinė uţduotis.
 51. 51. Viršuje reikšmingiausia Apačioje maţiausiai svarbi II ţingsnis – suţymėkite prie kiekvienos +, jei vertybė suteikia jums energijos ir -, jei ji kelia nerimą, ar atima energiją. III ţingsnis – likusias ,,pliusines“ vertybes sureitinguokite. PATENKINTI REZULTATU?
 52. 52. Metodas ,,Vartų sargas“ – rasti esminius ţmogų apibūdinančius dalykus, kurie padėtų jam panaudoti juos tobulėjimo procese. Praktinis bandymas ant savo lapo...
 53. 53. Surašyti 7-10 dalykų, kurie jus apibūdina (bet kokie teiginiai).
 54. 54. I vartai: 30 proc. išbraukiam (2-3) ir ,,atiduodam vartų sargui – visam gyvenimui jų atsisakom. Tada praeinam pirmuosius vartus.
 55. 55. II ţingsnis – antri vartai – vėl netenkate 30 proc. Jus apibūdinančių dalykų visam laikui. III ţingsnis – III vartai – likę 30 proc. Atitenka trečiųjų vartų sargui – LIEKA 10 proc. – JŪSŲ savastis.
 56. 56. Psicholoas Icekas Ajzenas tyrinėjo paskatas, nulemiančias mūsų keitimąsi: Nuostatos Gebėjimai Išorės poveikis N •Ar tai man duos naudą? •Ar aš to noriu? G •Ar aš sugebėsiu? •Ar aš galiu? Ip •Ar to reikia? •Kam to reikia?
 57. 57. Pokytis – intencija elgtis kitaip. - Kokią pokyčio naudą matote pats?  - Kiek esate tikras dėl savo jėgų?  - Ar yra kas nors, kas Jus skatina daryti šį pokytį?  
 58. 58. Metaforos metodas skirtas apibūdinti jūsų savijautą, mintis... Apibūdink savo metaforą – pvz. ,,laukiu šviesios dienos...“ Po seka sekantis klausimas – prašymas pakomentuoti...
 59. 59. Stipriųjų pusių indentifikavimo metodas skirtas įsivertinti savo stipriąsias savybes. Dunnigo- Krugerio efektu psichologai vadina fenomeną, kai talentingas ţmogus nesugeba įvertinti savo privalumų, nes mano, kad tai savaime suprantami, todėl verta atsakyti sau į klausimus:
 60. 60. -Mano 3 stiprybės? -Kaip prisidėtum prie ţmonijos išlikimo, jei tik tu ir dar 3 ţmonės galėtų tai padaryti? -Ko išmokai iš savo didţiausių pasiekimų?
 61. 61. Veidrodis - naujo poţiūrio perspektyva (pabūti visose trijose pozicijose). Stebėtojas Klientas ,,Ţmogus problema“
 62. 62. ,,Indėlio į problemą“ metodas – įdomus ,,nuolat kaltinantiems kitus“. Kiekvieną problemą (100 proc.) – sudaro aplinkos veiksniai ir jūs pats. Įsivertinkite problemoje proc. save ir aplinką.
 63. 63. II ţingsnis – savo indėlio vertinimas  Savo X proc. nurodykite, kokią dalį turi jūsų pačių įtaka. Kaip pats prisidėjote prie situacijos sprendimo. Kiek esate atsakingas uţ jį?
 64. 64. Analitinės psichologijos kūrėjas Carlas Jungas sakė:  Kas mus erzina kituose, padeda mums paţinti patiems save =  Ką mes komentuojame apie kitus – geriausiai apibūdina mus pačius. ???
 65. 65. Visi turime daug kaukių: darbe, namie, gatvėj... Praktinė uţduotis : < ar >
 66. 66. Pesimistas < ar > optimistas Tylenis < ar > plepys Lyderis < ar > pasyvusis Rimtuolis < ar > linksmuolis Privatus asmuo < ar > viešas asmuo Gražuolis < ar > ,,bjaurusis ančiukas“...
 67. 67. Iš dominuojančiųjų (didesniųjų): vertinama iš naujo. Šį kartą vertina ,,ponas arba ponia TOBULYBĖ“, todėl kai ką siųskite atostogų. Tuomet remkitės tuo, kas liko.
 68. 68. Daug kas iš jūsų ţino agresyvųjį ,,kodėl?“  Jis skatina gintis, bet ir ... kartu mąstyti apie argumentus...  ,,5 kodėl?“ metodas padės rasti pageidaujamo pokyčio motyvus.
 69. 69. Psichologiniuose ţurnaluose yra 3 pagrindiniai paaiškinimai, kodėl ţmonės bijo paţinti save.  Teks keisti nuostatas ir įsitikinimus.  Teks elgtis ir veikti neįprastai ir nekomfortiškai.  Gali kilti nemalonios emocijos. Norite sau padėt?
 70. 70. Philipas Syndey ,,Arba aš rasiu kelią, arba nutiesiu naują“ SPRENDIMUS SKATINANČIOS TECHNIKOS REIKALINGOS VIDINIŲ RESURSŲ PAIEŠKAI, KAD IR NESĖKMINGOJE SITUACIJOJE GALĖTUME PLANUOTI POKYČIUS.
 71. 71. PATARIMAI (1):  TIKSLAS TURI BŪTI POZITYVUS (NORIU MESTI RŪKYTI – BLOGAI, NORIU PAGERINTI SAVO SAVIJAUTĄ – GERAI).  ATSAKYK Į SAVO PROBLEMOS SITUACIJĄ – KO NORI VIETOJ PROBLEMOS?  JEI ŠI PROBLEMA TIKRAI PATI DIDŢIAUSIA – TAI KAIP IKI ŠIOL SU JA SUSITVARKEI, JEI JI NEĮVEIKIAMA, TAI KAIP TU DAR GYVAS? (ŠARŢAVIMAS, PAŢIŪRĖJIMAS IŠ KITOS PUSĖS...)
 72. 72. PATARIMAI (2): Kaip tau tai pavyko, kaip apdovanojai save? ,,Keturių galimybių modelis“ - visų ,,uţ ir prieš“ perpektyvų apmąstymas įvardinant. ,,...mes esame išvystę puikius nenoro paţinti save įgūdţius.“
 73. 73. PASIRINKITE 1 VARIANTĄ TIK TADA, KAI APTARSITE VISUS LIKUSIUS. Keisti situaciją? Keisti save? Toleruoti situaciją? Palikti situaciją?
 74. 74. Sprendimo galimybių poţiūriai: • Kas nenaudinga, turi trūkumų • Kas naudinga, stipru Idėjos ,,Uţ“ Įdomu • Ar atsiranda naujų galimybių ir idėjų? Idėjos ,,prieš“ Nuojauta • Dėl ko dţiaugia masi ar nuogąsta ujama?
 75. 75. Harvardo universitete 2005 m. grupės mokslininkų atliktas tyrimas pavadintas ,,atminties iškraipymu“ Jei ţmogui liepsite prisiminti 3, o ne 1patį blogiausią jo gyvenimo įvykį ar faktą, jis nekacentuos jų kaip blogiausių, o tik kaip faktus, kurie jo nedţiugino...
 76. 76. Sprendimų priėmimo klaidos: • • • • • Delsimas Impulsyvumas Kontrolės neįvertinimas Vadovavimasis iškreipta informacija Neaiškios vertybės (darysiu ,,A“, nors ir labai nenoriu arba darysiu ,,B“, nes kitas variantas netiks mano bosui). Nes koučingas nėra 1 sprendimo paieška – jis daugelio alternatyvų apmąstymas.
 77. 77. Georgea‚s Bernardas Shaw: ,,Tu matai dalykus ir klausi ,,Kodėl?“ Aš svajoju apie dalykus ir klausiu ,,Kodėl ne?“ KŪRYBIŠKUMĄ SKATINANČIOS TECHNIKOS – sako, jog nereikia būti genijum, kad taikytum kūrybiškus darbo būdus.
 78. 78. Metodas ,,kelionė laiku“ Įvairių perspektyvų numatymas iš skirtingų laiko zonų: išmintingo senolio patarimas, jaunatviško vaikėzo idėjos, o gal net penkiamečio ,,filosofija“...
 79. 79. Metodas ,,Anapus savęs“, kai savo problemą perkeltine prasme ,,įduodame“ ţmogui, turinčiam didesnę uţ mus patirtį ir aptariame jo poziciją.
 80. 80. ,,Jokių taisyklių, jokių pasekmių“ metodas padeda išlaisvinti vertingas mintis. Jei turėtum tiek energijos, kad galėtum iš tikrųjų nuversti kalnus, ką darytum šioje situacijoje...
 81. 81. Šešios mąstymo skrybėlės:  Balta – vardijami faktai ir įvykiai.  Raudona – įvardijami jausmai, emocijos.  Juoda – numatoma idėjų rizika ir sunkumai.  Geltona – pozityvi ir optimistinė perspektyva.  Ţalia – įvardijamos kūrybiškos idėjos ir neįprasti alternatyvūs sprendimai.  Mėlyna – paţvelgimas į viską iš viršaus. (galima naudoti ne visas, bet negalima tik 1)
 82. 82. Lotoso ţiedas (autorius Yasuo Matsumura) Centre – esminė problema ...kituose languose surašomi susiję dalykai... planavimas vadovavimas ... ...
 83. 83. Gali būti ne 4, o 8 langeliai aplink teiginį ar problemą. Kitas ţingsnis – toliau dėliojamas ţiedas. ...kiti susiję dalykai... dienotvarkė Planavimas ... ...
 84. 84. Įţvalgos apie kliento kūrybiško mąstymo skatinimą (1):    Kūrybiškos idėjos kyla tada, kai pavyksta sujungti iš paţiūros visiškai priešingas idėjas (daikt., veiksm., būdv.). ,,Išlipk iš dėţės“ (eksperimentu įrodyta, kad geresni rezultatai - ???) – keisk vietą. Fizinė padėtis – (neplanuotai vaikštant, vilkint baltą paltą – įrodyta eksperimentais). EKSPERIMENTUOKITE...
 85. 85. Bernardas Berensonas ,,Stebuklai nutinka tiems, kas jais tiki.“ Todėl tikslinga keisti ribojančias nuostatas ir įsitikinimus. Ne pasaulis ir ne aplinka kalta, kad mums nesiseka.
 86. 86. Mūsų tobulėjimą riboja mūsų pačių poţiūris į save ir į mus supančią aplinką.  ,,...supratę, kad jie patys sau yra barjeras, klientai imdavosi realių pokyčių.“  ,,Ţmogų stabdė jo paties įsitikinimai.“
 87. 87. Penkios akys – savo nuostatų pervertinimas. Surink faktus Parodyk pokytį Įvertink nematomą Atskleisk jausmus Perţvelk taisykles
 88. 88. Etiketės – ne maţiau 10 apibūdinimų.  Surūšiuojamos į pozityvias ir negatyvias,  Jos įvertinimos pagal teisingumą.  Ką norėtų išmesti ir kaip tai padarytų...  IŠMESKITE ,,visada“. nuolatinius ,,niekada“ arba
 89. 89. Mano įsiparei gojima s keistis Ką darau, kad nevyk dau šio įsiparei gojimo . Ko baimin uosi, kad pradė čiau elgtis atvirkš čiai. Kas labiaus iai man kelia nerimą , ką noriu išsaug oti? Imunitetas pokyčiams (Harvardo prof. Robertas Keganas ir Lisa Laskow Lahey)
 90. 90. Įjunkite savo vidinį kritiką sau pačiam. Metodas ABCDE A– aktyvuojantis įvykis Cpasekmės E – efektyvūs veiksmai B - nuostata D – diskusija
 91. 91. ,,Uţ“ ir ,,prieš“ – nuostatų ,,inventorizacija“  Baimę maţina klausimo ,,kodėl“ perfrazavimas į ,,dėl ko“, bei rekomendavimas NESITEISINTI.  Problemos čia ir dabar – pasitikrinimas iš kur problema – ateities ar praeities – o kas yra dabartyje.  NIEKAS KITAS ŢMOGAUS NEPAKEIS, TIK JIS PATS (jei to norės bei ţinos, kaip ir kodėl).
 92. 92. Mus riboja mūsų nuostatos    Nuostatos – tai daugybės mūsų pačių sau papasakotų istorijų, kuriomis esame įtikėję, rinkinys. Taigi, grįţkime prie savo seno ţurnalų staliuko – kompiuterio – galvosenos – ir perţiūrėję atidţiai, pasidarykime tvarką – IŠMESKIME SENIENAS. Pavyzdţiai su Bienale ir nuobodţia uţduotimi (1 ir 20 dolerių), aukštosiomis mokyklomis.
 93. 93. Leonas Festingeris (1957m.) tai pavadino fenomenu, nes ţmonės, patyrę diskomfortą ir, siekdami jo išvengti, papasakoja sau naują ,,tiesą”, kuri padeda uţglaistyti šį neatitikimą. Tai apsaugo mus, bet neleidţia tobulėti.
 94. 94. Darbo praradimas, santykių iširimas, konfliktai su kolegomis, savigrauţa – neleidţia mums judėti į priekį. Nesėkmė yra faktas, kuris tapo istorija ir reikia su juo ,,susidraugauti”, atsakant sau ,,ko mane pamokė ši nesėkmė?”
 95. 95. Suklydę – turit puikią progą – mokytis, o ne liūdėti. Veiksmų dėžutė Ko nedariau iki šiol, bet turėčiau pradėti daryti? Kas veikia gerai ir aš privalau tai tęsti? Ko nedariau iki šiol, bet turėčiau rimtai tai apsvarstyti? Kas neveikia ir aš turiu nustoti tai daryti?
 96. 96. Plėskite savo komforto zonas Prieš kolegas Ten, kur gerai ţinoma vieta ir ţmonės – ne profesionalai Tik tarp draugų ir artimųjų Nekalbu viešai
 97. 97. Kiek esu įsipareigojęs? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Jokiais būdais to nedarysiu. Nemanau, kad tai įmanoma padaryti. Nemanau, kad noriu tai daryti. Jaučiu, kad man reikia tai daryti. Man tai yra gana svarbu. Man tai yra labai svarbu. Tai yra vienas mano prioritetų. Tai mano prioritetas numeris vienas. Esu pasiruošęs įdėti į tai visas pastangas. Aš tai padarysiu – nesvarbu, kiek man tai kainuos.
 98. 98. JOHNO WHITMORE GROW - 4 ETAPŲ MODELIS  TIKSLAS (GOALS)  APLINKYBĖS (REALITY)  GALIMYBĖS IR SPRENDIMAI (OPTIONS)  ATSAKOMYBĖ (WILL/WRAP UP)  PRIEŠ SEANSĄ REIKIA ĮVERTINTI SAVO NERIMASTINGUMO LYGĮ (1-10). Jei daugiau nei 4, reikia susitvarkyti su nerimu pirmiausia.
 99. 99. Koučingo procesas - tarsi daugiasluoksnis pyragas, kuris gerai iškepa tik tuomet, jei nėra nuolat atidarinėjamos orkaitės durelės.
 100. 100. Mąstytojas Eckhartas Tolle sako, kad  tikroji problema yra ne situacija, kurioje atsidūrėme, o mūsų mintys apie šią situaciją (2005).  kai kurioms ,,problemoms” mes tiesiog švaistome savo energiją.  ir vis dėl to: renkite supervizijas sau – patys klauskite ir atsakykite.
 101. 101. Geriausia ir svarbiauisa koučingo technika – esate jūs pats.  Stebėkite save. Tai jūs įkvepiate savo pašnekovą, kuriate ryšį su juo. Dalindamiesi savo patirtimi, jūs apgaubiate jį savo dėmesiu ir rūpesčiu. Savo tobulėjimui naudokite tą ryšį, nes jis svarbiausias tarp ţmonių (A.d.S.E.)
 102. 102. Pabaigai – įsivaizduokte sausainį, kurio viduje yra ateitį nuspėjantis raštelis... Jau? Perlauţkite sausainį ir perskaitykite. - Nepatiko? - Imkite kitą sausainį. - SĖKMĖS...

×