Advertisement
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
Advertisement
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
Advertisement
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
Advertisement
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
Advertisement
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
Advertisement
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
Advertisement
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
Advertisement
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
Advertisement
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
Advertisement
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
LL3 II srautas
Upcoming SlideShare
Dr. Eglės Pranckūnienės, „Lyderių laiko 3“ savivaldybių veiklos vadovės, pran...Dr. Eglės Pranckūnienės, „Lyderių laiko 3“ savivaldybių veiklos vadovės, pran...
Loading in ... 3
1 of 79
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to LL3 II srautas(20)

Advertisement

More from Lyderių laikas(20)

Advertisement

LL3 II srautas

 1. PROJEKTO LYDERIŲ LAIKAS 3 2017 - 2021 15 VAKARŲ LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ PATIRTYS Projektas „Lyderių laikas“ (2009-2021) gimė iš poreikio gerinti Lietuvos švietimo sistemos būklę, skatinti švietimo darbuotojų tobulėjimą ir iniciatyvumą. Tai darbščių ir savo idėjomis tikinčių žmonių darbo rezultatas.
 2. APIE LEIDINĮ 2017 - 2021 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo aprūpinimo centras (nuo 2019 m. rugsėjo - Nacionalinė švietimo agentūra) vykdė nacionalinį projektą „Lyderių laikas 3“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-03- 0001), finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšų. Tai trečiasis projekto „Lyderių laikas“, vykdyto nuo 2009 m., etapas. Projekto partneriai - ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas ir VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“. Projekto tikslas - sukurti paramos savarankiškiems lyderiams infrastruktūrą, plėtojant vadybines kompetencijas, atveriant naujas karjeros galimybes, tobulinant, remiant ir išlaisvinant mokyklą, įgalinant švietimo bendruomenę ir kiekvieną jos narį. Šiame leidinyje pristatomos penkiolikos Vakarų Lietuvos savivaldybių (Akmenės r., Jurbarko r., Kelmės r., Klaipėdos m., Klaipėdos r., Mažeikių r., Neringos, Pagėgių, Palangos m., Plungės r., Rietavo, Šiaulių r., Šilalės r., Šilutės r., Tauragės r.) patirtys ir pasiekti rezultatai. Leidinio sudarytojai pateikia informaciją, kuria siekiama išryškinti:  projekto „Lyderių laikas 3“ indėlį į kiekvieną savivaldybę;  sukurtą ir įgyvendintą savivaldybės pokyčio projektą;  pasiektus tvarius pokyčio projekto rezultatus;  projekto poveikį, t. y. profesinio kapitalo pokytį, kuriantį pridėtinę vertę mokinių asmenybės ūgčiai: brandai, pažangai ir pasiekimams. Apie projektą daugiau galima sužinoti interneto svetainėje www.lyderiulaikas.smm.lt
 3. TURINYS Akmenės rajono savivaldybė 4 Jurbarko rajono savivaldybė 9 Kelmės rajono savivaldybė 14 Klaipėdos miesto savivaldybė 19 Klaipėdos rajono savivaldybė 24 Mažeikių rajono savivaldybė 29 Neringos savivaldybė 34 Pagėgių savivaldybė 39 Palangos miesto savivaldybė 44 Plungės rajono savivaldybė 49 Rietavo savivaldybė 54 Šiaulių rajono savivaldybė 59 Šilalės rajono savivaldybė 64 Šilutės rajono savivaldybė 69 Tauragės rajono savivaldybės 74 Projekto vadovų mintys 79
 4. 4 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
 5. Neformaliosios mokymosi programos dalyvių skaičius AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ Administracinė projekto pagalba: kuratorių veikla, projekto personalo mokymai, teisinės konsultacijos ir kt. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ INDĖLIS Pokyčio projekto įgyvendinimui skirtų mokymų skaičius Mokymų dalyvių skaičius 13 469 Konsultacijų kūrybinei komandai skaičius Stažuočių užsienyje ir Lietuvoje dalyvių skaičius 12 28 Tyrėjų pagalba Lyderystės idėjų šaltiniai Profesinio kapitalo tyrimas Dalyviai iš švietimo įstaigų: 1 matavimas - 173 2 matavimas - 167 Ataskaitos mokykloms 1 matavimas - 6 2 matavimas - 6 Tyrėjų konsultacijos Išverstos ir/ar nupirktos 20 pavadinimų knygos; Nacionaliniai ir regioniniai forumai; Tinklalapis www.lyderiulaikas.smm.lt FB paskyra ir kt. 16 5
 6. Kūrybiškas profesionalumas Pasidalytas žinojimas, skaidrumas, atskaitomybė (šalis, savivaldybė, mokykla) Laisvė ir atsakomybė priimti profesinius sprendimus (savivaldybė, mokykla, mokytojas)PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ TVARŪS REZULTATAI Kokios sukurtos naujos ugdymo, mokytojų profesinio bendradarbiavimo praktikos? Kaip keitėsi kultūra, kokios kuriamos tradicijos? Koks pokytis įvyko savivaldybės švietimo sistemos ir mokyklų veiklos mastu? AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ  Sukurta Patyriminio ugdymo dienų savivaldybėje sistema.  Auga mokinių mokymosi motyvacija, gerėja mokymosi pasiekimai; Stiprėja projekte dalyvaujančių mokinių mokėjimo mokytis, komunikacinė kompetencija, gerėja mokinių lankomumas, mažėja vėlavimas į pamokas, mažėja destruktyvaus elgesio pamokose atvejų, daugiau mokinių atlieka namų darbus, geba aptarti pamokos rezultatus, įsivertinti savo mokymąsi, nusimatyti tolesnius veiklos siekius.  Tobulinama pamoka: ji turi aiškiau apibrėžtą struktūrą, užtikrinančią geresnes mokymosi galimybes, skiriama proporcingai laiko pamokos pabaigai, mokytojai veiksmingai vertina mokinių pažangą.  Ugdymui pritaikytos netradicinės aplinkos, kultūrinis, gamtinis paveldas.  Mokiniai teorines žinias pritaiko praktikoje, savo gyvenamoje aplinkoje.  Įdiegta mokyklų bendradarbiavimo praktika bendrai vykdant patyriminio ugdymo dienas bei integruotas pamokas.  Rajono mokyklos, bendradarbiaudamos tarpusavyje, vykdo patyriminio ugdymo dienas penktokams, šeštokams, devintokams ir aštuntokams.  6 kartus per mokslo metus rajono mokyklų mokytojai veda integruotas atviras pamokas.  Patyriminių dienų supervizijos: 1 kartą per mėnesį mokytojai savanoriai renkasi analizuoti ir aptarti profesinę praktiką diegiant patyriminio mokymosi idėją.  Savivaldybė/mokykla/mokytojas savo planuose kelia tikslus, numato priemones ir išteklius ugdymo inovacijų išbandymui ir įtvirtinimui. Pasikeitusios aplinkos, išlaisvėję mokiniai ir mokytojai. Sukurti nauji mokyklų bendradarbiavimo mechanizmai. Pasiekta, kad mokiniai didesnę dalį pamokų nei anksčiau ugdosi netradicinėse aplinkose. Mokytojai tapo labiau pasitikintys savimi, daugiau bendradarbiauja tarpusavyje, dalijasi patirtimi su kolegomis ne tik savo įstaigoje, bet ir už jos ribų, planuoja bendras veiklas. 6
 7. POKYČIO PROJEKTAS „PATYRIMINIS MOKYMAS AKMENĖS R. – KELIAS Į SĖKMĘ “ POZITYVI PROFESINĖ ŪGTIS Žmogiškasis kapitalas PARTNERYSČIŲ KŪRIMAS IR STIPRINIMAS Socialinis kapitalas SPRENDIMAI MOKINIŲ PAŽANGAI Sprendimų priėmimo kapitalas Sutelkti Akmenės r. švietimo bendruomenę priemonių bei veiklų įgyvendinimui, orientuotam į besimokančiųjų sėkmę skatinant kiekvieno mokinio asmeninę ūgtį , kuriant naujas edukacines idėjas bei erdves. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ Teigiamas poveikis mokinių ugdymuisi: mokymosi motyvacijai, mokėjimui mokytis, savijautai, užimtumui Suinteresuotų šalių motyvacija ir visos bendruomenės įsitraukimas: savivaldybė, pedagogai, tėvai, mokiniai, socialiniai partneriai Projekto aktualumas rajonui ir daugumos mokyklų įsitraukimas Ilgalaikis bendruomenės ir partnerių bendradarbiavimas projekto tęstinumui 7
 8. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ POVEIKIS Mokinių pažanga: asmenybės ūgtis, branda, akademiniai pasiekimai PROFESINIO KAPITALO POKYTIS SAVIVALDYBĖJE Standartizuota skalė Žmogiškasis kapitalas: Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis, Profesinis pesimizmas, Profesinė galia. Socialinis kapitalas: Įgalinimas bendradarbystei, Aktyvus veikimas kartu, Kolegialios sąveikos rezultatyvumas. Sprendimų priėmimo kapitalas: Vertybinis sprendimų pagrindas, Duomenimis grįsti sprendimai, Savistaba grįsti sprendimai Apie projektą: ... Viskas gerai, kas naudinga tiesioginėje praktinėje ugdomojoje veikloje. Būtina vertinti viską kritiškai, atsirinkti, kas labiausiai tinkama ir veiksnu. Tokie projektai skatina mokytojų kūrybišką požiūrį į savo darbą... AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis Profesinis pesimizmas Profesinė galia Profesinio tobulėjimo siekis Įgalinimas bendradarbystei Aktyvus veikimas kartu Kolegialios sąveikos rezultatyvumas Savistaba grįsti sprendimai Duomenimis grįsti sprendimai Vertybinis spendimų pagrindas I matavimas II matavimas 8
 9. 9 JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 10. Neformaliosios mokymosi programos dalyvių skaičius JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ Administracinė projekto pagalba: kuratorių veikla, projekto personalo mokymai, teisinės konsultacijos ir kt. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ INDĖLIS Pokyčio projekto įgyvendinimui skirtų mokymų skaičius Mokymų dalyvių skaičius Švietimo lyderystės magistrantūros studijas baigusių skaičius 12 474 2 Konsultacijų kūrybinei komandai skaičius Stažuočių užsienyje ir Lietuvoje dalyvių skaičius 12 31 Tyrėjų pagalba Lyderystės idėjų šaltiniai Profesinio kapitalo tyrimas Dalyviai iš švietimo įstaigų: 1 matavimas - 123 2 matavimas - 85 Ataskaitos mokykloms 1 matavimas - 4 2 matavimas - 4 Tyrėjų konsultacijos Išverstos ir/ar nupirktos 20 pavadinimų knygos; Nacionaliniai ir regioniniai forumai; Tinklalapis www.lyderiulaikas.smm.lt FB paskyra ir kt. 14 10
 11. Kūrybiškas profesionalumas Pasidalytas žinojimas, skaidrumas, atskaitomybė (šalis, savivaldybė, mokykla) Laisvė ir atsakomybė priimti profesinius sprendimus (savivaldybė, mokykla, mokytojas)PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ TVARŪS REZULTATAI Kokios sukurtos naujos ugdymo, mokytojų profesinio bendradarbiavimo praktikos? Kaip keitėsi kultūra, kokios kuriamos tradicijos? Koks pokytis įvyko savivaldybės švietimo sistemos ir mokyklų veiklos mastu? JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ  Siekiant mokinių mokymosi pažangos, daugiau dėmesio skiriama pamokų refleksijoms, teorinių žinių pritaikymui praktikoje, mokinių motyvacijai, labiausiai tinkamų metodų ieškojimui.  Projekto idėjos ir veiklų palaikymas rajono ir mokyklų vadovų lygiu atvėrė galimybes mokytojams drąsiai bandyti ir vesti kitokias, įdomesnes, netradicines pamokas.  Mokytojai įgavo daugiau iniciatyvos, laisvės, jų naujos idėjos susilaukia gerokai daugiau palaikymo, o pastangos – įvertinimo.  Aktualūs klausimai, susiję su „Pamoka kitaip“ nuolat diskutuojami mokytojų grupėse bei metodiniuose būreliuose.  Su Jurbarko švietimo centro pagalba mokytojų ir vadovų grupėse dirbama pokyčio projekto „Pamoka kitaip“ tęstinumo linkme generuojant naujas idėjas.  Ne rečiau kaip kartą per pusmetį visuotiniame rajono švietimo įstaigų vadovų susirinkime pristatomas šios veiklos apibendrinimas ir rezultatai.  Mokyklos planuoja bei fiksuoja „Pamokas kitaip“ ir tai aktyviai skelbia savo tinklapiuose bei socialiniuose tinkluose. Nebuvo jokių „privalomų“, „nuleistų iš viršaus“ veiksmų ir dalykų. Projekto idėjos buvo nuolat „parnešamos“ į mokyklas kūrybinės komandos narių, aptariamos švietimo įstaigų vadovų pasitarimuose, mokytojų metodiniuose būreliuose. Visos mintys ir pedagogų pasiūlymai buvo išgirstami ir į juos atsižvelgiama planuojant pokyčio projektą. Nors pradžioje buvo planuojama apibrėžti „pamoką kitaip“ nustatant kokia ji turi būti, kokie metodai turėtų būti taikomi, tačiau nuspręsta skirti kuo daugiau laisvės mokytojams, suteikti galimybę improvizuoti, bandyti ir ieškoti sau tinkamų šiuolaikiškų pamokų vedimo metodų atsižvelgiant į turimas kompetencijas. Jausdami rajono ir mokyklų vadovų palaikymą įvairioms iniciatyvoms, mokytojai atsivėrė, tapo drąsesni, labiau pasitikintys savo gebėjimais, labiau motyvuoti, atviresni kolegoms. Metodinių būrelių veikla tapo pastebimai aktyvesnė ir efektyvesnė. Mokyklų vadovų tarpusavio ryšys tapo gerokai glaudesnis, jie dažniau bendrauja ir konsultuojasi nuotoliniu būdu su mokyklomis, su kuriomis anksčiau ryšio beveik nepalaikė. 11
 12. POKYČIO PROJEKTAS „PAMOKA KITAIP “ POZITYVI PROFESINĖ ŪGTIS Žmogiškasis kapitalas PARTNERYSČIŲ KŪRIMAS IR STIPRINIMAS Socialinis kapitalas SPRENDIMAI MOKINIŲ PAŽANGAI Sprendimų priėmimo kapitalas JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ 12
 13. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ POVEIKIS Mokinių pažanga: asmenybės ūgtis, branda, akademiniai pasiekimai PROFESINIO KAPITALO POKYTIS SAVIVALDYBĖJE Standartizuota skalė Žmogiškasis kapitalas: Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis, Profesinis pesimizmas, Profesinė galia. Socialinis kapitalas: Įgalinimas bendradarbystei, Aktyvus veikimas kartu, Kolegialios sąveikos rezultatyvumas. Sprendimų priėmimo kapitalas: Vertybinis sprendimų pagrindas, Duomenimis grįsti sprendimai, Savistaba grįsti sprendimai JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis Profesinis pesimizmas Profesinė galia Profesinio tobulėjimo siekis Įgalinimas bendradarbystei Aktyvus veikimas kartu Kolegialios sąveikos rezultatyvumas Savistaba grįsti sprendimai Duomenimis grįsti sprendimai Vertybinis spendimų pagrindas I matavimas II matavimas 13
 14. 14 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
 15. Neformaliosios mokymosi programos dalyvių skaičius KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ Administracinė projekto pagalba: kuratorių veikla, projekto personalo mokymai, teisinės konsultacijos ir kt. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ INDĖLIS Pokyčio projekto įgyvendinimui skirtų mokymų skaičius Mokymų dalyvių skaičius Švietimo lyderystės magistrantūros studijas baigusių skaičius 13 805 3 Konsultacijų kūrybinei komandai skaičius Stažuočių užsienyje ir Lietuvoje dalyvių skaičius 12 25 Tyrėjų pagalba Lyderystės idėjų šaltiniai Profesinio kapitalo tyrimas Dalyviai iš švietimo įstaigų: 1 matavimas - 188 2 matavimas - 157 Ataskaitos mokykloms 1 matavimas - 6 2 matavimas - 6 Tyrėjų konsultacijos Išverstos ir/ar nupirktos 20 pavadinimų knygos; Nacionaliniai ir regioniniai forumai; Tinklalapis www.lyderiulaikas.smm.lt FB paskyra ir kt. 20 15
 16. Kūrybiškas profesionalumas Pasidalytas žinojimas, skaidrumas, atskaitomybė (šalis, savivaldybė, mokykla) Laisvė ir atsakomybė priimti profesinius sprendimus (savivaldybė, mokykla, mokytojas)PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ TVARŪS REZULTATAI Kokios sukurtos naujos ugdymo, mokytojų profesinio bendradarbiavimo praktikos? Kaip keitėsi kultūra, kokios kuriamos tradicijos? Koks pokytis įvyko savivaldybės švietimo sistemos ir mokyklų veiklos mastu? KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ  Atėjo susitarimų kultūra į mokyklas, pagerėjo mikroklimatas mokyklose, mokytojai ir mokiniai drąsiai priima sprendimus.  Gerėjanti pamokos kokybė.  Efektyvesnis darbas su aukštesniuoju moky- mosi lygmeniu besimokančiais mokiniais.  Geresni rajono mokinių NMPP, PUPP, brandos egzaminų rezultatai.  Gerėjanti individuali vaiko pažanga.  Susitarimai su klasės mokiniais leido kartu bendromis jėgomis kurti pamoką, prisiimta bendra atsakomybė už mokymo(si) rezulta- tus, įgalino pagerinti pamokos kokybę.  Nebijantys iššūkių ir inovatyvūs mokytojai.  Pamokos studijos metodas atskleidė tikrąja prasmę, ką reiškia kolega-kolegai. Mokytojai išdrįso spręsti problemas, kylančias pamokoje, kartu, bendradarbiaudami, o ne konkuruo- dami tarpusavyje.  Visuotinai priimti susitarimai dėl pamokos kokybės gerinimo, išleistas plakatas „Lygiaverčiai susitarimai pamokos kokybės link“  Parengtos gairės susitarimams dėl geros pamokos tarp mokytojų, mokinių, vadovų  Išleista elektroninė Patirčių knyga, kuri ir toliau bus pildoma. Knygos nuoroda: https://online.fliphtml5.com/ekeyq/jbvz/#p= 46  Įdiegtos naujos savivaldybės darbo su mokyklomis formos bei principai: Pagalba čia ir dabar. Vadovų valanda. Kuratoriaus diena. Kavos puodelis problemai spręsti.  Birželio mėn. vyksta kasmetinis renginys „Mūsų sėkmės istorija“, kuriame visų mokyklų bendruomenės dalijasi savo metų įdėtu darbu ir sėkmės istorijomis.  Taisyklės, virtusios susitarimais, leido pasitikėti kiekvienu bendruomenės nariu, kuris pats prisiima atsakomybę, ir kur visi kartu džiaugiasi rezultatais.  Per lygiaverčius susitarimus administracija suteikė daugiau laisvės mokytojų iniciatyvoms. Suteiktas pasitikėjimas mokytoju leido jiems drąsiau veikti, ieškoti naujovių, bandyti keistis ir keisti savo darbą, atsižvelgiant į šiandienos iššūkius.  Mokyklų durys tapo atviros bendrystei, mokytojų vizitams vienų pas kitus, problemų sprendimų paieškai su kolegomis iš kaimyninių mokyklų, gerosios darbo patirties sklaidai. Visa tai, ką sužinojo, įgijo prasmę pritaikyti savo darbe: leido atsiskleisti rajono mokytojų kūrybai, iniciatyvai, darbui su ugnele ir didžiule meile.  Mokyklų veiklą savivaldybė vertina pozityviai. 16
 17. POKYČIO PROJEKTAS „LYGIAVERČIAI SUSITARIMAI PAMOKOS KOKYBEI GERINTI“ POZITYVI PROFESINĖ ŪGTIS Žmogiškasis kapitalas PARTNERYSČIŲ KŪRIMAS IR STIPRINIMAS Socialinis kapitalas SPRENDIMAI MOKINIŲ PAŽANGAI Sprendimų priėmimo kapitalas KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 17
 18. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ POVEIKIS Mokinių pažanga: asmenybės ūgtis, branda, akademiniai pasiekimai PROFESINIO KAPITALO POKYTIS SAVIVALDYBĖJE Standartizuota skalė Žmogiškasis kapitalas: Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis, Profesinis pesimizmas, Profesinė galia. Socialinis kapitalas: Įgalinimas bendradarbystei, Aktyvus veikimas kartu, Kolegialios sąveikos rezultatyvumas. Sprendimų priėmimo kapitalas: Vertybinis sprendimų pagrindas, Duomenimis grįsti sprendimai, Savistaba grįsti sprendimai Apie projektą: ... Suteikė daugiau galimybių pažinti kolegas, daugiau galimybių atsiskleisti mokiniams. Atsirado naujų ir įdomių posėdžių formų, metodų, kuriuos galima pritaikyti ir pamokoje. Sustiprėjo bendradarbiavimas ir bendravimas su kolegomis... ... Projektas padėjo aktyviau bendradarbiauti su kolegomis planuojant ugdomąsias veiklas, surasti tinkamus būdus motyvuojant vaikus. Puikus projektas, kuris praplėtė požiūrį į bendravimą, bendradarbiavimą su kolegomis, suteikęs pasitikėjimo savo profesinėmis kompetencijomis. Šis projektas leidžia labiau pažinti vaiką, jo gebėjimus. Gali užduotis parinkti ir pritaikyti pagal vaiko gebėjimą... ... ĮGAVAU PASITIKĖIMO SAVIMI, DRĄSOS KEISTIS IR KEISTI. Projektas skirtas tiems, kurie nori judėti tik priekin ir supranta pokyčių svarbą. Verta tęsti ir toliau. ... LL3 daug davė žinių, susitikimų, diskusijų, kurių metu aš praturtėjau kaip vadovas, kaip pedagogas, kaip žmogus. Labai pasijuto, kad pradėjom bendrauti tarpusavyje vadovai, kad išlaisvėjom, nebebijom kalbėti apie sunkumus, problemas, nes visi jų turim. Projektas davė daug naudos, pagilino profesines žinias, sustiprino pedagogų bendradarbiavimą. Pedagogai tapo drąsesni, noriai dalinasi savo patirtimi su kolegomis... ... Tai projektas į pačio žmogaus kaitą, į mokinio, mokytojo, mokyklos vadovo, skyriaus darbuotojo kaitą, Tik pasitikėdami vieni kitais, susitardami, dirbdami kartu ir prisiimdami atsakomybę galim pasiekti norimų rezultatų.... KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis Profesinis pesimizmas Profesinė galia Profesinio tobulėjimo siekis Įgalinimas bendradarbystei Aktyvus veikimas kartu Kolegialios sąveikos rezultatyvumas Savistaba grįsti sprendimai Duomenimis grįsti sprendimai Vertybinis spendimų pagrindas I matavimas II matavimas 18
 19. 19 KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ
 20. Neformaliosios mokymosi programos dalyvių skaičius KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ Administracinė projekto pagalba: kuratorių veikla, projekto personalo mokymai, teisinės konsultacijos ir kt. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ INDĖLIS Pokyčio projekto įgyvendinimui skirtų mokymų skaičius Mokymų dalyvių skaičius Švietimo lyderystės magistrantūros studijas baigusių skaičius 12 557 13 Konsultacijų kūrybinei komandai skaičius Stažuočių užsienyje ir Lietuvoje dalyvių skaičius 12 51 Tyrėjų pagalba Lyderystės idėjų šaltiniai Profesinio kapitalo tyrimas Dalyviai iš švietimo įstaigų: 1 matavimas - 185 2 matavimas - 239 Ataskaitos mokykloms 1 matavimas - 5 2 matavimas - 5 Tyrėjų konsultacijos Išverstos ir/ar nupirktos 20 pavadinimų knygos; Nacionaliniai ir regioniniai forumai; Tinklalapis www.lyderiulaikas.smm.lt FB paskyra ir kt. 23 20
 21. Kūrybiškas profesionalumas Pasidalytas žinojimas, skaidrumas, atskaitomybė (šalis, savivaldybė, mokykla) Laisvė ir atsakomybė priimti profesinius sprendimus (savivaldybė, mokykla, mokytojas)PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ TVARŪS REZULTATAI Kokios sukurtos naujos ugdymo, mokytojų profesinio bendradarbiavimo praktikos? Kaip keitėsi kultūra, kokios kuriamos tradicijos? Koks pokytis įvyko savivaldybės švietimo sistemos ir mokyklų veiklos mastu?  Klaipėdos mieste atsirado vieningas patyriminio mokymo(si) suvokimas, numatytos įvairios veiklos ir galimybės tokiam mokymui įgyvendinti.  Mokytojai, taikydami patyriminio ugdymo metodus, įgijo naujų kompetencijų, daugiau bendradarbiauja vieni su kitais ir su išorės partneriais, pamokos vyksta įvairiose tikslinėse edukacinėse erdvėse.  Mokyklų vadovai labiau suinteresuoti išoriniu bendradarbiavimu.  Mokinių mokymosi motyvacijos tyrimai leidžia priimti sprendimus, padedančius gerinti mokinių pasiekimus.  Apie 20 proc. padidėjo įsitraukusių į patyriminio ugdymo veiklas mokinių skaičius.  Apie 30 proc. padidėjo mokinių, dalyvaujančių patyriminio ugdymosi veiklose, lankomumas;  Apie 30 proc. pagerėjo patyriminio ugdymosi vertinimas.  Apie 20 proc. švietimo įstaigoje padaugėjo veiklų, susijusių su patyriminiu ugdymu (pusės metų laikotarpyje).  Apie 10 proc. padidėjo informacinės sistemos naudotojų rodiklis (pusės metų laikotarpiu);  Auga tėvų ir mokinių pasitikėjimas mokykla, mokytojais.  Mokytojai dalykų pamokose plačiau taiko aktyviuosius, praktinius ir mokiniams patrauklius mokymo metodus bei formas, sukurtas sisteminis požiūris į mokinių mokymosi sėkmę ir pažangą;  Daroma pozityvi įtaka mokinių mokymo(si) patirčiai bei jų asmenybės ūgčiai, skatinama tikslingai planuoti savo ateitį.  Formuojasi pozityvesnis, kūrybiškesnis ir atviresnis mokinių bei mokytojų dialogas.  Mokytojai labiau pasitiki savimi, pakilo jų savivertė, nes patys realiai dalyvauja sukurdami produktą.  Ugdymo procese veiksmingiau panaudojamos įvairios aplinkos.  Sustiprėjo tarpinstitucinis bendradarbiavimas.  Plėtojama mokytojų ir vadovų lyderystė, skatinamas jų nuolatinis mokymasis. Pokyčio projektas Klaipėdos miesto savivaldybėje buvo tikslingas įvairių gebėjimų mokiniams, lankstus, partneriškas bei tvarus, o dirbant kartu, kuriant ir įgyvendinant pokytį, pasiektas ir savotiškas „šalutinis“ poveikis– išaugęs pozityvumas. Pokyčio projektas padėjo sukurti savitarpio pagalbos tinklą tarp miesto ir šalies mokyklų, tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, plėtoti patyriminį mokymą(si), motyvuojantį asmeninį augimą bei skatinantį mokyklų tobulinimo iniciatyvas. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 21
 22. POKYČIO PROJEKTAS „PATYRIMINIS MOKYMAS(IS) BENDRADARBIAUJANT MOTYVUOTAI ASMENYBEI AUGTI“ POZITYVI PROFESINĖ ŪGTIS Žmogiškasis kapitalas PARTNERYSČIŲ KŪRIMAS IR STIPRINIMAS Socialinis kapitalas SPRENDIMAI MOKINIŲ PAŽANGAI Sprendimų priėmimo kapitalas Patyriminis mokymas(is) - viena iš pagrindinių pokyčio gairių, orientuotas į mokinių ugdymo(si) pažangą bei kokybinius pokyčius organizacijoje. Pasiektas susitarimas, kas yra patyriminis mokymasis: ugdymo turinys siejamas su mokinio patirtimi, šiuolaikinėmis inovacijomis, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimais. Stiprinamos mokytojų kompetencijos patyriminio mokymosi organizavimo pamokoje, netradicinėse erdvėse, mokymosi motyvacijos didinimo, mokinių mokymosi individualios pažangos matavimo ir vertinimo, darbo su emocinio elgesio sutrikimų turinčiais vaikais, pasidalintosios lyderystės bei teigiamų santykių komandoje (su tėvais/vaikais/vadovais/darbuotojais) formavimo klausimais. Projekto tikslas – diegiant ugdymo procese vyraujančias modernias ugdymo priemones ir bendradarbiaujant įvairioms švietimo institucijoms padėti jaunai asmenybei įgyti žinių per patyriminį mokymą(si), ruošiantis realiam gyvenimui, atitinkančiam visuomenės poreikius. Projekto vizija – efektyvi Klaipėdos patyriminio mokymo(si) tinklaveika, motyvuojanti kiekvieną mokinį. https://www.kpskc.lt/lyderiu-laikas-3/ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 22
 23. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ POVEIKIS Mokinių pažanga: asmenybės ūgtis, branda, akademiniai pasiekimai PROFESINIO KAPITALO POKYTIS SAVIVALDYBĖJE Standartizuota skalė Žmogiškasis kapitalas: Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis, Profesinis pesimizmas, Profesinė galia. Socialinis kapitalas: Įgalinimas bendradarbystei, Aktyvus veikimas kartu, Kolegialios sąveikos rezultatyvumas. Sprendimų priėmimo kapitalas: Vertybinis sprendimų pagrindas, Duomenimis grįsti sprendimai, Savistaba grįsti sprendimai Apie projektą: ... Lyderių laikas leido man pačiai pajusti kolektyvo dalimi, atskleidė gebėjimą išsakyti savo nuomonę, leido suvokti savo kaip lyderio asmenines savybes ir pakėlė mano pačios asmeninę savivertę... ... Projektas padėjo atrasti savyje pasitikėjimo, tikėjimo, tuo, ką darau. Suteikė be galo daug profesinių žinių, kurias leido išbandyti, išgyventi praktiškai. Esu dėkinga sutikusi daugybę nuostabių kolegų. Neformaliųjų studijų lektoriai buvo ir yra fantastiški. Klaipėdos miesto projektas per patirtį iškėlė daug iššūkių su kuriais mes, manau, puikiai susidorojome, o vaikams suteikėme neįkainojamą patirties, išbandymo džiaugsmą. Ačiū už nuostabią galimybę, asmenybės ūgtį! ... Dalyvavimas projekte suteikė dar daugiau pasitikėjimo kiekvienu mokyklos bendruomenės nariu, stebimas glaudesnis mokyklos bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimas ir atvirumas pokyčiams. Projektas paskatino poreikį tobulėti, motyvuoti mokytojus ir mokinius organizuoti ir dalyvauti aktyviose veiklose, dalintis patirtimi, įtraukti tėvus, socialinius partnerius į įvairius patyriminius projektus. Tai buvo galimybė tobulėti bendruomenei, kaip organizacijai... 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis Profesinis pesimizmas Profesinė galia Profesinio tobulėjimo siekis Įgalinimas bendradarbystei Aktyvus veikimas kartu Kolegialios sąveikos rezultatyvumas Savistaba grįsti sprendimai Duomenimis grįsti sprendimai Vertybinis spendimų pagrindas I matavimas II matavimas KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 23
 24. 24 KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
 25. Neformaliosios mokymosi programos dalyvių skaičius KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ Administracinė projekto pagalba: kuratorių veikla, projekto personalo mokymai, teisinės konsultacijos ir kt. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ INDĖLIS Pokyčio projekto įgyvendinimui skirtų mokymų skaičius Mokymų dalyvių skaičius Švietimo lyderystės magistrantūros studijas baigusių skaičius 13 498 5 Konsultacijų kūrybinei komandai skaičius Stažuočių užsienyje ir Lietuvoje dalyvių skaičius 12 42 Tyrėjų pagalba Lyderystės idėjų šaltiniai Profesinio kapitalo tyrimas Dalyviai iš švietimo įstaigų: 1 matavimas - 177 2 matavimas - 147 Ataskaitos mokykloms 1 matavimas - 6 2 matavimas - 6 Tyrėjų konsultacijos Išverstos ir/ar nupirktos 20 pavadinimų knygos; Nacionaliniai ir regioniniai forumai; Tinklalapis www.lyderiulaikas.smm.lt FB paskyra ir kt. 16 25
 26. Kūrybiškas profesionalumas Pasidalytas žinojimas, skaidrumas, atskaitomybė (šalis, savivaldybė, mokykla) Laisvė ir atsakomybė priimti profesinius sprendimus (savivaldybė, mokykla, mokytojas)PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ TVARŪS REZULTATAI Kokios sukurtos naujos ugdymo, mokytojų profesinio bendradarbiavimo praktikos? Kaip keitėsi kultūra, kokios kuriamos tradicijos? Koks pokytis įvyko savivaldybės švietimo sistemos ir mokyklų veiklos mastu? KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ  Rajone vedama šiuolaikiška pamoka; Padaugėjo mokytojų, žinančių, kas yra šiuolaikiška pamoka, dažniau vedančių netradicines pamokas, manančių, kad tokios pamokos yra reikalingos, nes vaikai geriau įsisavina žinias.  Mokytojas- išlaisvėjęs ir kūrybiškas; Daugiau mokytojų jaučia mokyklos vadovų palaikymą drąsiau eksperimentuoti, taikyti įvairesnius ugdymo metodus. Tai palaikoma visos Klaipėdos rajono savivaldybės lygmeniu.  Lyginant 2017 ir 2019 m. tyrimo duomenis, mokinių socialinės emocinės kompetencijos išaugo daugelyje pozicijų, savimonė – nuo 3,54 iki 4,14, socialinis sąmoningumas – nuo 3,51 iki 3,86, tarpusavio santykiai – nuo 3,65 iki 4,15, panašioje pozicijoje liko savitvarda – 3,87- 3,84.  Mokiniai skatinami reflektuoti, įsivertinti savo mokymąsi, kurti savo pasiekimų gerinimo strategijas, jas analizuoti įtraukiant tėvus.  Pedagogų bendruomenės profesinis kapitalas išaugo visais lygmenimis. Tai tiesiogiai atsiliepia ir ugdymo procese. Mokiniai ir jų tėvai teigia, kad pamokos darosi įdomesnės, džiaugiasi pamokomis, vykstančiomis ne klasėse, gerėja mokinių savijauta.  Visų švietimo įstaigų vadovai pradėjo daugiau bendradarbiauti, skatina ir pedagogų tarpusavio glaudesnį bendradarbiavimą, vertindami vienokias ar kitokias veiklas, labiau remiasi duomenimis.  Pradėjome daugiau skaityti projekto metų leistą literatūrą.  Mokytojai įvaldė naujus aktyvius metodus, įgavo daugiau pasitikėjimo savo jėgomis, susirado tarp kolegų naujų bendraminčių, dažniau ir drąsiau reflektuoja savo veiklą, mažiau prisibijo į savo vedamas pamokas įsileisti kolegas, pasikeitė požiūris ir į užsakomuosius seminarus, kuriuose anksčiau neretai pageidaudavo tik ,,gatavų receptų“.  Ikimokyklinių įstaigų mokytojos veda ir stebi kolegų pamokas, netradicines veiklas, stebėjimas fiksuojamas, aptariamas, dalinamasi gerąja patirtimi, ieškoma naujovių. Vykdomos veiklos už įstaigos ribų.  LL3 dėka suintensyvėjo patirties mainai tarp rajono mokyklų, tai grindžiama mokyklų patirtimi. Suaktyvėjo mokytojų bendradarbiavimas įstaigų viduje ir tarpinstituciniame lygmenyje, į aukštesnį lygį pakilo pedagogų tarpusavio pasitikėjimo kultūra, gerosios patirties mainų kultūra. Pedagoginėje bendruomenėje geriausiai veikia ir bet kokio pokyčio garantas yra ne prievarta, konkurencija, o teigiamas paskatinimas, teigiamas pavyzdys, tinkamų sąlygų lyderiavimui sudarymas. Projekto metu veiklos kaip tik buvo organizuojamos remiantis tvarumo, tęstinumo principais – mokymasis nuolatinis nebaigtinis procesas. 26
 27. POKYČIO PROJEKTAS „AKTYVIEJI UGDYMO METODAI – MOKYTOJO ĮGŪDIS “ POZITYVI PROFESINĖ ŪGTIS Žmogiškasis kapitalas PARTNERYSČIŲ KŪRIMAS IR STIPRINIMAS Socialinis kapitalas SPRENDIMAI MOKINIŲ PAŽANGAI Sprendimų priėmimo kapitalas KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ Pokyčio projektu siekėme mokiniams padaryti ugdymo procesą patrauklesnį: dažniau naudodami aktyviuosius ugdymo metodus, aktyviojo subjekto rolę iš mokytojo perduoti mokiniui (mokinių grupėms), paskatinti mokinius patiems būti savivaldžiais ugdymo proceso organizatoriais ir kūrėjais. Lygia greta siekėme dažniau ugdymo procesą – pamokas iš klasių perkelti į kitas erdves. 27
 28. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ POVEIKIS Mokinių pažanga: asmenybės ūgtis, branda, akademiniai pasiekimai PROFESINIO KAPITALO POKYTIS SAVIVALDYBĖJE Standartizuota skalė Žmogiškasis kapitalas: Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis, Profesinis pesimizmas, Profesinė galia. Socialinis kapitalas: Įgalinimas bendradarbystei, Aktyvus veikimas kartu, Kolegialios sąveikos rezultatyvumas. Sprendimų priėmimo kapitalas: Vertybinis sprendimų pagrindas, Duomenimis grįsti sprendimai, Savistaba grįsti sprendimai Apie projektą: ... Projektas padėjo dar labiau sutelkti rajono mokyklas bendrauti, dalintis. Stažuotės suteikė naujų naudingų patirčių, rengiamos ataskaitos vertė reflektuoti. Daugiau tokių projektų... KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis Profesinis pesimizmas Profesinė galia Profesinio tobulėjimo siekis Įgalinimas bendradarbystei Aktyvus veikimas kartu Kolegialios sąveikos rezultatyvumas Savistaba grįsti sprendimai Duomenimis grįsti sprendimai Vertybinis spendimų pagrindas I matavimas II matavimas 28
 29. 29 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
 30. Neformaliosios mokymosi programos dalyvių skaičius MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ Administracinė projekto pagalba: kuratorių veikla, projekto personalo mokymai, teisinės konsultacijos ir kt. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ INDĖLIS Pokyčio projekto įgyvendinimui skirtų mokymų skaičius Mokymų dalyvių skaičius Švietimo lyderystės magistrantūros studijas baigusių skaičius 11 763 3 Konsultacijų kūrybinei komandai skaičius Stažuočių užsienyje ir Lietuvoje dalyvių skaičius 12 28 Tyrėjų pagalba Lyderystės idėjų šaltiniai Profesinio kapitalo tyrimas Dalyviai iš švietimo įstaigų: 1 matavimas - 417 2 matavimas - 339 Ataskaitos mokykloms 1 matavimas - 15 2 matavimas - 15 Tyrėjų konsultacijos Išverstos ir/ar nupirktos 20 pavadinimų knygos; Nacionaliniai ir regioniniai forumai; Tinklalapis www.lyderiulaikas.smm.lt FB paskyra ir kt. 25 30
 31. Kūrybiškas profesionalumas Pasidalytas žinojimas, skaidrumas, atskaitomybė (šalis, savivaldybė, mokykla) Laisvė ir atsakomybė priimti profesinius sprendimus (savivaldybė, mokykla, mokytojas)PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ TVARŪS REZULTATAI Kokios sukurtos naujos ugdymo, mokytojų profesinio bendradarbiavimo praktikos? Kaip keitėsi kultūra, kokios kuriamos tradicijos? Koks pokytis įvyko savivaldybės švietimo sistemos ir mokyklų veiklos mastu? MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ  Sukurtas Mokytojų patirtinio mokymosi modelis, apimantis MŠC organizuojamus kvalifikacijos tobulinimosi renginius kitaip, kad būtų skatinamas mokytojų patirtinis mokymasis, palaikomas mokyklų vadovų.  Auga mokytojų profesinė kompetencija ( jie mokosi, gauna grįžtamąjį ryšį, keičiasi jų mokymo planavimas...),  Atsirado bendradarbystės dialogas veikloms aptarti, siekiant mokinio pažangos,  Ugdymo įstaigų metiniame veiklų planavime numatytos LL3 veiklos (mokyklinis SIP, metodinių grupių unikalios idėjos, „neformaliukų“ pamokos studija, naujos Metodų grupės kuria naujas integruotas pamokas ir projektus),  Vadovų metiniuose tiksluose numatytas LL3 priemonių išbandymas,  Naujos mokytojų metodinių veiklų organizavimo formos/tvarkos įtvirtintos 2020 m. mokyklų veiklos planuose.  Švietimo centras įgyvendina naują mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos formą (sužinok- išbandyk- pasidalink (SIP) ir gerosios patirties banko „kolega – kolegai“ el. platformą.  Kaip nuolatinė atradimų seka, kai kuriose mokyklose yra išgryninta mokymosi ir bendradarbiavimo platforma SUŽINOK – IŠBANDYK - PASIDALINK (SIP), taikoma po išklausytų seminarų, stažuočių, renginių, stebėtų pamokų ciklo. Mokyklose tarp mokytojų priimtas susitarimas, kad SIP privalomas metodinėse grupėse;  Sukurtos naujos ugdymo ir profesinės bendradarbystės praktikos, aptariant ugdymo inovacijos diegimą..  Kai kuriose Mažeikių rajono ugdymo įstaigose organizuojami mažieji (kelių dalykų) mokytojų tarybos posėdžiai konkrečių klasių, mokinių grupių, individualių mokinių ugdymo pažangos motyvacijoms ir ugdymo metodams aptarti. Mokyklos pagalbos specialistai aktyviau dalyvauja šiose veiklose.  Mokyklose gerinamas mikroklimatas klasėje. Klasės auklėtojas labiau bendradarbiauja su dalykų mokytojais. Psichologo ir pagalbos mokiniui specialistų veikla labiau suderinta ugdymo procese.  Tęsiamas ir tobulinamas kolegialaus grįžtamojo ryšio (KGR) metodas, įgyvendinant patirtinį mokytojų mokymą. Sudaromos ilgalaikio mokymosi grupės, pamokos / ciklo planavimo grupės, kolegialaus pamokos stebėjimo grupės. Ugdymo įstaigose stiprinama PASITIKĖJIMO KULTŪRA, kuri įtraukia savo ir kitų patirtį, stiprėja vadovų lyderystė tobulinant mokytojų profesinį kapitalą. LL3 kelias – drugelio vystymosi kelias, dūzgianti, besimokanti mokyklos bendruomenė, LL3 veikla skatina tobulėti, atnešė daugiau draugystės, mes visi tapome mokiniais, atsirado saugumo jausmas, atnešė bendrystę, apjungė bendram tikslui- mokinių gerovei. 31
 32. POKYČIO PROJEKTAS „PATIRTINIO MOKYMOSI MODELIS“ POZITYVI PROFESINĖ ŪGTIS Žmogiškasis kapitalas PARTNERYSČIŲ KŪRIMAS IR STIPRINIMAS Socialinis kapitalas SPRENDIMAI MOKINIŲ PAŽANGAI Sprendimų priėmimo kapitalas MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ Stiprinti mokytojų bendradarbiavimą mokinių pažangos augimo labui, bendradarbiaujant kuriant sistemą ir naudojant instrumentą mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymui. Patirtinis mokytojų mokymasis ugdo mokymo(si) mokytis kompetenciją, nes mokydamasis mokytojas skatinamas reflektuoti, analizuoti savo mokymosi procesą, tobulinti savo galimybes. Labai svarbu mokinius paruošti permainoms, kurios ateina kartu su pasauliniu poslinkiu nuo pramonės ekonomikos į žinių ekonomiką ir rasti būdą kaip internete išaugusius vaikus motyvuoti mokytis ir auginti jų pažangą. 32
 33. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ POVEIKIS Mokinių pažanga: asmenybės ūgtis, branda, akademiniai pasiekimai PROFESINIO KAPITALO POKYTIS SAVIVALDYBĖJE Standartizuota skalė Žmogiškasis kapitalas: Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis, Profesinis pesimizmas, Profesinė galia. Socialinis kapitalas: Įgalinimas bendradarbystei, Aktyvus veikimas kartu, Kolegialios sąveikos rezultatyvumas. Sprendimų priėmimo kapitalas: Vertybinis sprendimų pagrindas, Duomenimis grįsti sprendimai, Savistaba grįsti sprendimai Apie projektą: ... Projektas mokyklai davė mokytojų bendrystę, norą dirbti drąsiai ir kūrybingai, dalintis ir mokytis iš kitų... ... Projektas padovanojo „Pamokos studijos“ metodą, kuris leido giliau pažvelgti į pamoką vaiko akimis. Pats projektas dar pasiūlė įvairių bendradarbiavimo galimybių su kolegomis... ... kolegas - lyderius, kartu buvo smagu, drąsu ir paveiku veikti... ... Aš manau, kad „Lyderių laikas“ sustiprino ir įkvėpė mokytojus bendram darbui mokinių žinių gerinimui... ... Skatina bendradarbiavimą, „užveda“ peržvelgti savo veiklas, jas tobulinti, permąstyti veiklas su mokiniais pamokose, siekiant jų pažangos... ... Tai puikiausias projektas, padedantis keistis mokyklos bendruomenei. Jis būtų dar efektyvesnis, jei jame nuoširdžiai būtų dalyvavusios, o ne deklaravusios veiklas visos ,, Lyderių laiko'' mokyklos rajone... MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis Profesinis pesimizmas Profesinė galia Profesinio tobulėjimo siekis Įgalinimas bendradarbystei Aktyvus veikimas kartu Kolegialios sąveikos rezultatyvumas Savistaba grįsti sprendimai Duomenimis grįsti sprendimai Vertybinis spendimų pagrindas I matavimas II matavimas 33
 34. 34 NERINGOS SAVIVALDYBĖ
 35. Neformaliosios mokymosi programos dalyvių skaičius NERINGOS SAVIVALDYBĖ Administracinė projekto pagalba: kuratorių veikla, projekto personalo mokymai, teisinės konsultacijos ir kt. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ INDĖLIS Pokyčio projekto įgyvendinimui skirtų mokymų skaičius Mokymų dalyvių skaičius Švietimo lyderystės magistrantūros studijas baigusių skaičius 9 341 1 Konsultacijų kūrybinei komandai skaičius Stažuočių užsienyje ir Lietuvoje dalyvių skaičius 12 31 Tyrėjų pagalba Lyderystės idėjų šaltiniai Profesinio kapitalo tyrimas Dalyviai iš švietimo įstaigų: 1 matavimas - 59 2 matavimas - 51 Ataskaitos mokykloms 1 matavimas - 4 2 matavimas - 4 Tyrėjų konsultacijos Išverstos ir/ar nupirktos 20 pavadinimų knygos; Nacionaliniai ir regioniniai forumai; Tinklalapis www.lyderiulaikas.smm.lt FB paskyra ir kt. 10 35
 36. Kūrybiškas profesionalumas Pasidalytas žinojimas, skaidrumas, atskaitomybė (šalis, savivaldybė, mokykla) Laisvė ir atsakomybė priimti profesinius sprendimus (savivaldybė, mokykla, mokytojas) PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ REZULTATAI Kokios sukurtos naujos ugdymo, mokytojų profesinio bendradarbiavimo praktikos? Kaip keitėsi kultūra, kokios kuriamos tradicijos? Koks pokytis įvyko savivaldybės švietimo sistemos ir mokyklų veiklos mastu? NERINGOS SAVIVALDYBĖ Ugdymo sritis:  pagerintas aukštos kokybės mokymo prieinamumas per inovacijas (Kimochi inovacijos, Žaliosios laboratorijos, edukacinės stovyklos ir pan.);  lengvesnis idėjų ir gerųjų praktikų pasidalinimas tarp ugdymo įstaigų (mokytojų konferencija, pasaulio kavinė tarp skirtingų įstaigų, atvirosios pamokos, IKT mokymai ir pan.). Socialinė sritis:  pagerintas mikroklimatas ir aplinka per prasmingų mokytojų ir mokinių santykių kūrimą (mokytojų portretai mokytojų dienai, mokinių iniciatyvos naujuose ir tradiciniuose renginiuose ir pan.);  bendradarbiavimo kultūros vystymas tarp skirtingų mokyklų bendruomenių (valstybinių švenčių scenarijai, išvykos ir pan.);  kolegialios sąveikos rezultatyvumo mokykloje didėjimas, kai kuriamos institucinės sąlygos bendradarbystei (LL3 grupė, kaip švietimo pokyčių koordinavimo grupė savivaldybėje; pasidalytos lyderystės pasitarimai pagal D. Kolb`o modelį). Ekonominė sritis:  efektyvesnis išteklių, edukacinių aplinkų ir patalpų naudojimas (intensyvesnė veikla, praplėstas patyriminių veiklų skaičius mokiniams, užimtumo galimybės).  Sukurtas Švyturių komandos modelis, kurio tikslas – telkti visą Neringos švietimo bendruomenę bendrystei ir pozityvių pokyčių sklaidai. Švyturių komanda yra sudaryta iš visų švietimo įstaigų atstovų, kas leido tarp ugdymo įstaigų lengviau dalintis informacija, idėjomis ir gerąja praktika. Komandos nariai į veiklas įtraukė savivaldybės specialistus, tėvų atstovus, partnerius. Sustiprėjo bendradarbiavimas, bendrų susitarimų tarp švietimo įstaigų priėmimas, sukuriant trumpalaikes ir nuolatines darbo grupes.  Bendradarbiavimo praktikos įtvirtinamos reguliariais įstaigų vadovų susitikimais (bent kartą per 2 mėnesius), kurie turėtų vykti pasidalintosios lyderystės principu; bendrais renginiais (bent 2 per metus), kuriuos organizuotų visos švietimo įstaigos ir būtų įtraukiamas bent vienas socialinis partneris (kultūros, sveikatos, socialinės srities įstaiga); visų švietimo įstaigų pedagogams organizuojama mokslo metų pradžios konferencija, kurioje metų gerąją patirtį pristatytų visos švietimo įstaigos; bendrais seminarais, mokymais pedagogams ir tėvams (bent 4 per mokslo metus). Didžiausias pokytis įvyko dėl padidėjusio tarpinstitucinio bendradarbiavimo, bendrų susitarimų laikymosi, reguliarių komandos susirinkimų, pasitarimų. Didžiausias įrodymas yra šiltesni tarpusavio santykiai, nuoširdesnis, atviresnis bendravimas bei bendro rezultato siekimas – padidėjusi mokytojo – mokinio atsakomybė. Labai konkretus, pamatuojamas pokytis, liudijantis padidėjusį bendruomeniškumo jausmą tarp mokinių yra Neringos vaikų choro atsiradimas, reguliarios repeticijos bei dalyvavimas įvairiuose bendruomenės renginiuose, savanoriška, iniciatyvi pagalba. Labiausiai pasikeitė bendravimo kultūra, tarpusavio pagalba, dalijimasis kolega kolegai ar vadovas vadovui. Mokytojai ir vadovai jaučiasi nebe konkurentai, o bendradarbiaujantys ir besimokantys kartu kolegos. Atsirado galimybė per bendradarbiavimo platformas pasinaudoti dideliu mokymosi potencialu įvairiose mokyklose. Lyderiai padeda kolegoms įveikti pasipriešinimą pokyčiams ir tikslingai pritaikyti tinklaveikos, informacinių technologijų sprendimus siekiant geriausio rezultato. 36
 37. POKYČIO PROJEKTAS „MOKYTOJŲ SOCIALINIO KAPITALO STIPRINIMAS UGDANT MOKINIŲ ATSAKOMYBĘ“ POZITYVI PROFESINĖ ŪGTIS Žmogiškasis kapitalas PARTNERYSČIŲ KŪRIMAS IR STIPRINIMAS Socialinis kapitalas SPRENDIMAI MOKINIŲ PAŽANGAI Sprendimų priėmimo kapitalas NERINGOS SAVIVALDYBĖ  Ieškant naujų ir efektyvių tinklaveikos formų ir būdų, taikant pasidalintosios lyderystės ir atsakomybės principus, sukuriama bendravimo, bendradarbiavimo ir dalijimosi gerąja patirtimi kultūra, skatinanti ugdyti(-is) mokinių atsakomybę už savo asmeninę ūgtį.  Projekto metu „užaugintas“ Neringos mokytojo ir mokinio profilis:  Pasidalinantys atsakomybe (renginių ir veiklų organizavimas, pasiskirstymas darbais, susitarimų laikymasis)  Reflektyvūs (pildomas dienoraštis, refleksijos formos, diskusijos aptariant (ne)sėkmes po įvykusių veiklų, pagerinti santykiai tarp mokytojo ir mokinio, mokytojo – mokytojo, mokytojo – administracijos darbuotojo)  Bendradarbiaujantys (ERASMUS+ projektai, bendri renginiai, išvykos, nauji veiklų partneriai)  Iniciatyvūs (ieškoma naujų ugdymo (-si) bei bendradarbiavimo formų)  Kūrybiški (įkvėpti gerosios praktikos pavyzdžių, naujos edukacinės erdvės) ŠVYTURIŲ KOMANDA 37
 38. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ POVEIKIS Mokinių pažanga: asmenybės ūgtis, branda, akademiniai pasiekimai PROFESINIO KAPITALO POKYTIS SAVIVALDYBĖJE Standartizuota skalė Žmogiškasis kapitalas: Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis, Profesinis pesimizmas, Profesinė galia. Socialinis kapitalas: Įgalinimas bendradarbystei, Aktyvus veikimas kartu, Kolegialios sąveikos rezultatyvumas. Sprendimų priėmimo kapitalas: Vertybinis sprendimų pagrindas, Duomenimis grįsti sprendimai, Savistaba grįsti sprendimai Apie projektą: ... Šis projektas labai pagerino tarpusavio bendradarbiavimą bei praplėtė akiratį, suteikė ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių, padėjo išsikelti reikiamus tikslus, sąmoningai pasverti kiekvieną sprendimą, o prieš imantis veiksmų, visų pirma gerai apgalvoti strategijas, planuoti veiklas, konstruktyviai vertinti ne tik kitus, bet visų pirma- save. Dėkoju už nuostabią patirtį ir įkvėpimą! Šis projektas tikrai labai naudingas visiems -- vadovams, mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams. Pradedame atsakingiau žiūrėti į vaiko ugdymą, leidžiame atsiskleisti jiems kaip asmenybėms, ugdyti atsakomybę bei pasitikėjimą savimi. Stažuočių metu įgijome bei pamatėme įvairių naujovių, kurias stengiamės pritaikyti savo mokykloje, ugdyme... ... Tai buvo laikas, kai galėjome bendrauti visuose lygmenyse vienodai visiems svarbiais klausimais, laikas, kuris suartino, atskleidė problemas ir parodė pozityvius dalykus, kurių per darbo rutiną nepamatai. Ačiū šiam projektui už tai :)... NERINGOS SAVIVALDYBĖ 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis Profesinis pesimizmas Profesinė galia Profesinio tobulėjimo siekis Įgalinimas bendradarbystei Aktyvus veikimas kartu Kolegialios sąveikos rezultatyvumas Savistaba grįsti sprendimai Duomenimis grįsti sprendimai Vertybinis spendimų pagrindas I matavimas II matavimas 38
 39. 39 PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ
 40. Neformaliosios mokymosi programos dalyvių skaičius PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ Administracinė projekto pagalba: kuratorių veikla, projekto personalo mokymai, teisinės konsultacijos ir kt. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ INDĖLIS Pokyčio projekto įgyvendinimui skirtų mokymų skaičius Mokymų dalyvių skaičius 13 409 Konsultacijų kūrybinei komandai skaičius Stažuočių užsienyje ir Lietuvoje dalyvių skaičius 12 30 Tyrėjų pagalba Lyderystės idėjų šaltiniai Profesinio kapitalo tyrimas Dalyviai iš švietimo įstaigų: 1 matavimas - 113 2 matavimas - 99 Ataskaitos mokykloms 1 matavimas - 5 2 matavimas - 5 Tyrėjų konsultacijos Išverstos ir/ar nupirktos 20 pavadinimų knygos; Nacionaliniai ir regioniniai forumai; Tinklalapis www.lyderiulaikas.smm.lt FB paskyra ir kt. 11 40
 41. Kūrybiškas profesionalumas Pasidalytas žinojimas, skaidrumas, atskaitomybė (šalis, savivaldybė, mokykla) Laisvė ir atsakomybė priimti profesinius sprendimus (savivaldybė, mokykla, mokytojas)PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ TVARŪS REZULTATAI Kokios sukurtos naujos ugdymo, mokytojų profesinio bendradarbiavimo praktikos? Kaip keitėsi kultūra, kokios kuriamos tradicijos? Koks pokytis įvyko savivaldybės švietimo sistemos ir mokyklų veiklos mastu? PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ  Sukurtas Pagėgių savivaldybės švietimo pokyčio projekto tvarių veiklų modelis „ESU“ (Emocinis socialinis ugdymas, toliau – ESU).  Sukurta 10 modelių, pagal kuriuos dirba kiekviena ugdymo įstaiga ar atskiro dalyko mokytojas.  2 kartus metuose atliekami tyrimai apie vaikų emocinę socialinę savijautą.  Vedant pamokas, organizuojant renginius atsižvelgiama į vaiko emocinę būseną.  Mokytojai sustiprino kompetencijas kaip atsižvelgti į kiekvieno vaiko emocinius socialinius poreikius dalyvaudami mokymuose, seminaruose; Jie išbando įvairius aktyviuosius metodus su mokiniais pamokoje ar kitoje veikloje.  Bent po vieną, du mokytojus visose ugdymo įstaigose išbandė „Pamokos studijos“ metodą.  Suburtas Savivaldybės lyderių klubas ESU, kurį sudaro pokyčio projekto kūrybinės komandos narės; organizuojami klubo susitikimai ne mažiau 2 kartus per metus; 2019-2020 m. m. visose savivaldybės mokyklų bendruosiuose ugdymo planuose įtrauktos Lyderių klubas „ESU“ veiklos.  Sukurtos Lyderių darbo grupės ugdymo įstaigose (patvirtintos direktoriaus įsakymu) organizuojami grupių susitikimai ne mažiau 2 kartus per metus.  Ugdymo įstaigose vedama daugiau pokalbių tarp vadovų ir mokytojų, tarp vadovų ir mokinių, tarp tėvų, mokinių ir jų tėvų.  Pokyčiai mokytojų profesinėje praktikoje: vedamos pamokos „Pamokos studijos" metodu; vienoje mokykloje pradėta vesti pamoka „Su puodeliu arbatos“. Pokyčiai mokyklų bei savivaldybės vadybinėje praktikoje:  visose savivaldybės ugdymo įstaigose organizuojamos Metodinės dienos, mini konferencijos pagal dėstomus dalykus.  pradėta jungti idėjas bendriems mokinių renginiams savivaldybėje.  suaktyvėjo dalies Metodinių būrelių veikla savivaldybėje; 2019-2020 m. m. veiklos planuose išsikeltas prioritetas „Emocinis socialinis ugdymas”.  pradėti organizuoti bendri seminarai/ mokymai (visų savivaldybės ugdymo įstaigų bendruomenės nariams) kvalifikacijos tobulinimui.  į švietimo, kultūros ir sporto skyriaus bei mokyklų direktorių pasitarimus įtraukti ir direktorių pavaduotojai ugdymui. Iki šiol pasitarimuose su švietimo skyriaus darbuotojais dalyvaudavo tik direktoriai.  nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio mokyklose įvedamos kuratorių dienos. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai - konsultuojantys lyderiai. Atsirado daugiau iniciatyvių mokyklų. Tarp mokytojų atsirado naujos patirtys, nuo individualizmo keliavo link bendradarbiavimo. Bendradarbiavimas tarp mokyklų akcentuojamas kaip galimybė mokytis, atsirado tradicija suvienyti idėjas ir rengti bendrus mokymus, renginius. Mokytojai tapo atviresni dalindamiesi ir priimdami gerąją darbo patirtį (metodinių būrelių susitikimų, renginių, seminarų metu); padaugėjo daug diskusijų mokymų, renginių, metodinių būrelių susitikimų metu, mokytojų tarybos posėdžiuose. 41
 42. POKYČIO PROJEKTAS „EMOCINIS SOCIALINIS KIEKVIENO VAIKO UGDYMAS PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE“ POZITYVI PROFESINĖ ŪGTIS Žmogiškasis kapitalas PARTNERYSČIŲ KŪRIMAS IR STIPRINIMAS Socialinis kapitalas SPRENDIMAI MOKINIŲ PAŽANGAI Sprendimų priėmimo kapitalas PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ Projekto vizija: glaudus visos bendruomenės bendradarbiavimas vaiko sėkmei. Tikslas: gerinti emocinių socialinių poreikių tenkinimą vaikams tobulinant mokytojų kompetenciją bendradarbiaujant. 42
 43. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ POVEIKIS Mokinių pažanga: asmenybės ūgtis, branda, akademiniai pasiekimai PROFESINIO KAPITALO POKYTIS SAVIVALDYBĖJE Standartizuota skalė Žmogiškasis kapitalas: Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis, Profesinis pesimizmas, Profesinė galia. Socialinis kapitalas: Įgalinimas bendradarbystei, Aktyvus veikimas kartu, Kolegialios sąveikos rezultatyvumas. Sprendimų priėmimo kapitalas: Vertybinis sprendimų pagrindas, Duomenimis grįsti sprendimai, Savistaba grįsti sprendimai Apie projektą: ... Įgijau daug vertingos patirties, daug išmokau ir sužinojau, pradėjau labiau pasitikėti savimi, savo atliekamu darbu bei priimamais sprendimais. Tarp savivaldybės ugdymo įstaigų užsimezgė artimesnis ryšys - atsirado daug įvairių bendrų veiklų, buriančių visą mūsų krašto švietimo bendruomenę... ... Ačiū, Jūs manyje pažadinote LYDERĘ. Su Jūsų projektu aš užaugau, o mokytojams ir mokiniams viltį, kad švietimo sistema pagaliau pradeda keistis... ... Projekto metu vykę renginiai „stūmė iš komforto zonos“ ir privertė pamąstyti apie savo vadybos veiklą... ... Tai bendradarbiavimo, komunikavimo, lyderystės kompetencijų ugdymosi šaltinis. Nuoseklios, kryptingos veikos komandoje suteikė didžiulę galimybę asmeninei ūgčiai. Puiku... PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis Profesinis pesimizmas Profesinė galia Profesinio tobulėjimo siekis Įgalinimas bendradarbystei Aktyvus veikimas kartu Kolegialios sąveikos rezultatyvumas Savistaba grįsti sprendimai Duomenimis grįsti sprendimai Vertybinis spendimų pagrindas I matavimas II matavimas 43
 44. 44 PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ
 45. Neformaliosios mokymosi programos dalyvių skaičius PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ Administracinė projekto pagalba: kuratorių veikla, projekto personalo mokymai, teisinės konsultacijos ir kt. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ INDĖLIS Pokyčio projekto įgyvendinimui skirtų mokymų skaičius Mokymų dalyvių skaičius Švietimo lyderystės magistrantūros studijas baigusių skaičius 12 440 1 Konsultacijų kūrybinei komandai skaičius Stažuočių užsienyje ir Lietuvoje dalyvių skaičius 12 24 Tyrėjų pagalba Lyderystės idėjų šaltiniai Profesinio kapitalo tyrimas Dalyviai iš švietimo įstaigų: 1 matavimas - 210 2 matavimas - 166 Ataskaitos mokykloms 1 matavimas - 7 2 matavimas - 7 Tyrėjų konsultacijos Išverstos ir/ar nupirktos 20 pavadinimų knygos; Nacionaliniai ir regioniniai forumai; Tinklalapis www.lyderiulaikas.smm.lt FB paskyra ir kt. 16 45
 46. Kūrybiškas profesionalumas Pasidalytas žinojimas, skaidrumas, atskaitomybė (šalis, savivaldybė, mokykla) Laisvė ir atsakomybė priimti profesinius sprendimus (savivaldybė, mokykla, mokytojas)PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ TVARŪS REZULTATAI Kokios sukurtos naujos ugdymo, mokytojų profesinio bendradarbiavimo praktikos? Kaip keitėsi kultūra, kokios kuriamos tradicijos? Koks pokytis įvyko savivaldybės švietimo sistemos ir mokyklų veiklos mastu?  Mokyklose vykdoma nuolatinė vaiko pažangos stebėsena: kiekviena mokykla sukūrė savitas sistemas, atsižvelgdama į mokinių amžių: Pradinėse mokyklose sukurta Mokinio asmeninės pažangos vertinimo knygelė; Pagrindinėse mokyklose - atnaujintas Mokinio asmeninės pažangos vertinimo lapas. Gimnazijoje mokiniai patys pildo asmeninės pažangos aplankus. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose taikomos pedagogų sukurtos vaikų pasiekimų įsivertinimo priemonės.  Dalyje mokyklų atsisakoma skambučio, pereinama prie savarankiškos laiko vadybos (tiek mokytojo, tiek vaiko). Didesnis dėmesys skiriamas mokinio savijautai pamokoje.  Visose savivaldybės mokyklose yra susitarta dėl namų darbų krūvio mažinimo: numatytas namų darbų krūvio reguliavimas ugdymo planuose ir/ar vidaus tvarkos taisyklėse. Didesnis dėmesys skiriamas ne namų darbų kiekybei, o kokybei ir efektyvumui.;  Stebima, kad ženkliai padaugėjo patyriminio ugdymo veiklų mokyklose, pedagogai ugdymo proceso metu didesnį dėmesį skiria patyriminiam ugdymui.  Mokyklose kuriamos naujos ir patrauklios ugdymo(si) erdvės laisvalaikiui, mokymuisi, poilsiui; laisvalaikio kampeliai, žaidybinės zonos , kuriamos „Lauko laboratorijos“;  Didesnis dėmesys skiriamas gamtamoksliniam ugdymui. visose mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose įrengtos laboratorijos.  Projektas „Lyderių laikas 3“ davė postūmį kaitai švietimo vadybos srityje. Vadovai priversti žvelgti į priekį, galvoti apie ateitį, kaip iš tradicinės, žinių suteikiančios mokyklos, tapti nuolat besimokančia, kuriančia, besikeičiančia, mokinių ir visuomenės poreikius atliepiančia mokykla. Vadovai drąsiau pradėjo eksperimentuoti, keisti nusistovėjusius ugdymosi metodus, ieškoti įdomesnių šiuolaikiškam vaikui priimtinų ugdymosi metodų.  Visose įstaigose pagal išankstinę registraciją vyksta trišaliai pokalbiai apie vaiko pasiekimus, į kuriuos yra kviečiamas mokinys ir jo tėvai bei dalyvauja mokytojas (klasės auklėtojas). Šių susitikimų metu aptariami ne tik vaiko ugdymosi pasiekimai, bet ir savijautai.  Mokytojai, norėdami sumažinti namų darbų krūvį, tobulina pamokos vadybą, intensyvina darbą pamokoje diferencijuodami užduotis ir namų darbus, sudaro galimybes mokiniams patirti įvairius mokymosi būdus ir formas, išbandyti įvairių rūšių užduotis.  Vyksta patyriminio ugdymo dienos/savaitės; ilgalaikiai projektai.  Daugiau pamokų vedama netradicinėse mokyklos erdvėse, edukaciniai užsiėmimai už mokyklos ribų.  Lopšeliuose-darželiuose organizuojamos teminės savaitės, kurių metu vaikai tyrinėja įvairias mokslo sritis, eksperimentuoja stebėdami gamtos reiškinius, atlieka bandymus.  Aktyvesnis kolegialus bendradarbiavimas; formuojasi nauja praktika „Mokytojas – mokytojui“, auga bendradarbiavimo kultūra. Mokytojai įsijungė į Pamokos studiją, lengviau priima naujoves ir taiko jas praktikoje, ieškoma alternatyvų gerosios patirties dalijimuisi: Moodle pamokų banko kūrimas.  Visose mokyklose yra suburtos mokytojų komandos, kurios inicijuoja pokyčius mokyklose.  Suformuota praktika, kad vyksta reguliarūs mokyklų vadovų pasitarimai (kartą per mėnesį); reguliarūs (kas 2 savaitės) metodinės tarybos narių susirinkimai, VGK – kas savaitę. Savivaldybės lygmeniu įvykęs esminis pokytis – atsiradusi susitarimų kultūra ir gebėjimas dirbti komandoje turint vieną bendrą tikslą. Pasikeitė komunikacija – glaudesnis bendradarbiavimas mokyklose tarp pedagogų, tarp miesto mokyklų pedagogų ir savivaldybės administracijos, priimti bendri susitarimai siekiant ugdymo kokybės, daugiau diskutuojama sprendimų priėmimo lygmenyje, aptariamas taikomo priemonių planas ir jo tikslingumas. Mokytojų bendruomenėse pajutome, kad yra suvokimas, jog kaita būtina, visi mokytojai žino bendrus susitarimus ir jų laikosi (stengiasi laikytis), taip auga jų kompetencijos, bendradarbiavimas. Sistemingai bendradarbiaudami, mokytojai tapo laisvesni, atviresni. Savanoriškai dalijasi gerąja patirtimi, veda atviras pamokas, reflektuoja, savanoriškai išbando naujus metodus ir juos aptaria, tobulindami pamokos kokybę (pamokos studija). Apčiuopiamu rezultatu galėtume laikyti tai, kad mokytojai dažniau ėmė dalintis gerąja patirtimis su savo mokyklos kolegomis, pastebimas ir gausesnis patirties dalijimasis tarp skirtingų mokymo įstaigų. Mokytojai ieško naujų, efektyvesnių mokymo formų, o tai, manytume, ir lemia mokytojo profesinio kapitalo augimą. Savivaldybės vadybos lygmenyje atsirado daugiau profesionalumo, atvirumo, pasidalintosios lyderystės, labiau pasitikima savimi ir kolegomis, skatinamos iniciatyvos, bendravimas paremtas susitarimų kultūra. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 46
 47. POKYČIO PROJEKTAS „LAIMINGAS, SAUGUS, KŪRYBIŠKAS VAIKAS, NORINTIS MOKYTIS MOKYKLOJE“ POZITYVI PROFESINĖ ŪGTIS Žmogiškasis kapitalas PARTNERYSČIŲ KŪRIMAS IR STIPRINIMAS Socialinis kapitalas SPRENDIMAI MOKINIŲ PAŽANGAI Sprendimų priėmimo kapitalas Svarbiausiu akcentu pasirinkta vaiko asmeninė ūgtis ir pažanga, kūrybiškumo ugdymas ir laisvas veikti mokytojas. Siektini rezultatai: • Įdomesnės ir efektyvesnės pamokos bei užduodama mažiau namų darbų, kurie yra prasmingesni ir įdomesni. • Mokytojų didesnis pasitenkinimas savo darbu (pokalbiai metodinių grupių susirinkimuose apie tai, kas geriausiai pavyko ir ką norime tobulinti). • Mokinių mokymosi pasiekimai išlieka vieni geriausių šalyje. • Mokinių savijautos rodikliai mokykloje geresni. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 47
 48. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ POVEIKIS Mokinių pažanga: asmenybės ūgtis, branda, akademiniai pasiekimai PROFESINIO KAPITALO POKYTIS SAVIVALDYBĖJE Standartizuota skalė Žmogiškasis kapitalas: Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis, Profesinis pesimizmas, Profesinė galia. Socialinis kapitalas: Įgalinimas bendradarbystei, Aktyvus veikimas kartu, Kolegialios sąveikos rezultatyvumas. Sprendimų priėmimo kapitalas: Vertybinis sprendimų pagrindas, Duomenimis grįsti sprendimai, Savistaba grįsti sprendimai Apie projektą: ... „Lyderių laikas3“ išjudino mus kaip pedagogus ir sudarė sąlygas pradėti taikyti naujoves atsižvelgiant į vaiką. Kad būtų įdomus ugdymo procesas organizuojame įvairius žygius, ekskursijas, viską leidžiame patirtį pačiam vaikui, jam tyrinėti ir eksperimentuoti... ... Projektas sustiprino mūsų kaip pedagogų savivertę, tapome atviresni, profesionalesni. Patobulėjo bendrosios ir dalykinės kompetencijos. Įvyko pokyčiai mokykloje - naujos edukacinės erdvės, pamokos be skambučių, trišaliai pokalbiai, namų darbų sumažėjimas ir kt. Projektas padėjo sustiprėti, užaugti, atsinaujinti, įkvėpė įstaigoje kurti, plėtoti lyderystę, išplėtė dalijimosi ir bendradarbiavimo galimybes, inicijavau ir įgyvendinau pamokos tobulinimo modulį, praktinę ugdymo tobulinimo strategiją – ,,Pamokos studija“... ... Puikus projektas, sustiprinęs bendradarbiavimą tarp mokyklos vadovų. Projektas sudarė sąlygas į ugdymo procesą pažvelgti kitaip: ieškoti įdomesnių vaikų veiklos formų, susikurti vaikų veiklos įsivertinimo priemones, suplanuoti edukacines erdves aktyviems žaidimams. Šis projektas sutelkia pedagogus veiksmingų pokyčių įgyvendinimui, aukštesnės mokymo kultūros formavimui, skatina lyderystę, bendradarbiavimą... ... Svarbiausia buvo visiems patikėti, kad mums pavyks padaryti pokytį Palangoje, kad mūsų visų tikslas gali būti pasiektas ir vaikai gali geriau jaustis mokykloje... ... Puikus projektas. Dabar atviriau bendradarbiaujame su švietimo įstaigomis, kartu priimame sprendimus, tariamės... 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis Profesinis pesimizmas Profesinė galia Profesinio tobulėjimo siekis Įgalinimas bendradarbystei Aktyvus veikimas kartu Kolegialios sąveikos rezultatyvumas Savistaba grįsti sprendimai Duomenimis grįsti sprendimai Vertybinis spendimų pagrindas I matavimas II matavimas PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 48
 49. 49 PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
 50. Neformaliosios mokymosi programos dalyvių skaičius PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ Administracinė projekto pagalba: kuratorių veikla, projekto personalo mokymai, teisinės konsultacijos ir kt. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ INDĖLIS Pokyčio projekto įgyvendinimui skirtų mokymų skaičius Mokymų dalyvių skaičius Švietimo lyderystės magistrantūros studijas baigusių skaičius 13 502 1 Konsultacijų kūrybinei komandai skaičius Stažuočių užsienyje ir Lietuvoje dalyvių skaičius 12 28 Tyrėjų pagalba Lyderystės idėjų šaltiniai Profesinio kapitalo tyrimas Dalyviai iš švietimo įstaigų: 1 matavimas - 210 2 matavimas - 181 Ataskaitos mokykloms 1 matavimas - 7 2 matavimas - 7 Tyrėjų konsultacijos Išverstos ir/ar nupirktos 20 pavadinimų knygos; Nacionaliniai ir regioniniai forumai; Tinklalapis www.lyderiulaikas.smm.lt FB paskyra ir kt. 17 50
 51. Kūrybiškas profesionalumas Pasidalytas žinojimas, skaidrumas, atskaitomybė (šalis, savivaldybė, mokykla) Laisvė ir atsakomybė priimti profesinius sprendimus (savivaldybė, mokykla, mokytojas)PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ TVARŪS REZULTATAI Kokios sukurtos naujos ugdymo, mokytojų profesinio bendradarbiavimo praktikos? Kaip keitėsi kultūra, kokios kuriamos tradicijos? Koks pokytis įvyko savivaldybės švietimo sistemos ir mokyklų veiklos mastu? PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ  Įtvirtinta Metodinė diena AIDI (Ateik – Išgirsk – Dalyvauk – Įveiklink) rajono mokytojams.  Sukurtos/atnaujintos edukacinės erdvės/virtualios prieigos.  Pradėti tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektai ir bendruomenės telkimo renginiai.  Vadybiniai sprendimai įstaigoje remiasi bendrai sutartais įvardintais principais/taisyklėmis.  Keičiama ugdymo įstaigų vidinė politika - einama nuo grupių link komandos.  Nauja, dalykine, forma vykstančiuose susirinkimuose, posėdžiuose, susitikimuose bendruomenės aktyvumas išaugo daugiau kaip 20 proc.  Į ugdymo procesą, organizuojamus projektus vis labiau įsijungia ugdytinių tėvai.  Keitėsi susirinkimų formos, atsirado „Bendrystės erdvės“, vyksta užsiėmimai „Pedagogas - pedagogui“, tai atvira diskusija ir galimybė visiems susitikti ir pabendrauti.  Telkiamos komandos, grupės veikloms, susitarimai ir taisyklės, arbatos valandėlė kartą per savaitę. Mokomės tenkinti bazinius emocinius poreikius - saugumo, dėmesio, autonomijos ir kontrolės, privatumo ir aktyvios refleksijos, reikšmingų santykių tobulėjimo.  Formuojasi tradicija stažuotėse matytus procesus analizuoti ir jose atpažinti inovatyvias, veiksmingas lyderystės ir ugdymo proceso organizavimo gaires.  Edukacinės išvykos bendruomenės nariams - sutelkia kolektyvą bendriems tikslams.  Ugdymo įvietinimas: integruotas ugdymas vietos istorijos ir jos objektų kontekste; ekologinis ugdymas – lauko klasės įkūrimas (žilvičių idėja, atliekų rūšiavimas).  Padėkos rytmetis darbuotojams ir socialiniams partneriams.  Įstaigos atributikos (vėliavos, logotipo, vimpilo, „auksinės minties” šūkis) susikūrimas. ...Išsiugdėme kantrybę, pakantumą kito idėjoms, gebame išklausyti. Kalbame po vieną. Stengiamės nekritikuoti. Bandoma savo veikloje atsisakyti kritikos „trimis n“- neteisingai, nepagrįstai, netinkamai. Laukiame kol kolega pasisakys. Stebime, siekiame išklausyti įvairių nuomonių... ...Dažniau pasitardami su savo bendruomene priimame sprendimus. Telkiame bendraminčius idėjų įgyvendinimui. Siekiame stiprinti susitarimų kultūrą... ...Mąstome lėtai ir atsakingai. Pagarbiai priimame kitokią nuomonę. Išklausymas, diskusija, kompromiso radimas diskutuojant... ...Orientacija į tuos, kas nežino ar negali pasakyti (neapsisprendusius) - darbas mažesnėmis grupėmis kolektyve... ...Strateginis aktyvumas ir inovatyvumas tiek su savivaldybės švietimo skyriumi, tiek ir su savo bendruomenėmis... ...Gebėjimas valdyti situaciją nusistatant įstaigos prioritetus. Asmeninės kompetencijos plečiamos per bendravimo įgūdžių tobulinimą... 51
 52. POKYČIO PROJEKTAS „ĮTRAUKI IR EMOCIŠKAI SAUGI UGDYMOSI APLINKA ĮSTAIGOS BENDRUOMENEI“ POZITYVI PROFESINĖ ŪGTIS Žmogiškasis kapitalas PARTNERYSČIŲ KŪRIMAS IR STIPRINIMAS Socialinis kapitalas SPRENDIMAI MOKINIŲ PAŽANGAI Sprendimų priėmimo kapitalas PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ Padėti rajono ugdymo įstaigoms sukurti įtraukią ir emociškai saugią ugdymosi aplinką. Vizija: Draugiška darbo, mokymosi ir bendravimo kultūra. Namų jaukumą primenančios mokymosi vietos. Edukacinių erdvių įvairovė visai bendruomenei, apimanti virtualias prieigas besimokantiems. Vadyba, skatinanti įsiklausymą ir bendradarbiavimą. 52
 53. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ POVEIKIS Mokinių pažanga: asmenybės ūgtis, branda, akademiniai pasiekimai PROFESINIO KAPITALO POKYTIS SAVIVALDYBĖJE Standartizuota skalė Žmogiškasis kapitalas: Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis, Profesinis pesimizmas, Profesinė galia. Socialinis kapitalas: Įgalinimas bendradarbystei, Aktyvus veikimas kartu, Kolegialios sąveikos rezultatyvumas. Sprendimų priėmimo kapitalas: Vertybinis sprendimų pagrindas, Duomenimis grįsti sprendimai, Savistaba grįsti sprendimai Apie projektą: ... Vienas esminių dalykas, kurį įgijau projekto metu, tai yra pradėjau daugiau ir rezultatyviau bendradarbiauti su kolegomis... ... Į „Lyderių laiką 3” atėjau vedama smalsumo, bet tuo pačiu lydima skeptiško požiūrio (ar įmanoma, ką nors pakeisti?), kuris dalyvaujant projekto veiklose palaipsniui nyko. Aš pajutau postūmį ir pripažinau, kad pirmiausia turiu keisti save. ,,Lyderių laikas 3” mane padrąsino, paskatino mane išsivaduoti iš kai kurių vadovavimo ir asmeninio gyvenimo stereotipų. Esu laiminga, kad turėjau galimybę dalyvauti, bendradarbiauti ir tobulinti save... ... Tai projektas, kurio dėka galėjome tobulėti visom prasmėm. Privertė save išeiti iš komforto zonos, susimąstyti, kokia mūsų kiekvieno(kaip pedagogo, vadovo) misija? Kaip aš kuriu pokyti? Kaip mano veiksmai gali pagerinti ugdytinių pažangą ir mūsų visos bendruomenės būtį kartu... PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis Profesinis pesimizmas Profesinė galia Profesinio tobulėjimo siekis Įgalinimas bendradarbystei Aktyvus veikimas kartu Kolegialios sąveikos rezultatyvumas Savistaba grįsti sprendimai Duomenimis grįsti sprendimai Vertybinis spendimų pagrindas I matavimas II matavimas 53
 54. 54 RIETAVO SAVIVALDYBĖ
 55. Neformaliosios mokymosi programos dalyvių skaičius RIETAVO SAVIVALDYBĖ Administracinė projekto pagalba: kuratorių veikla, projekto personalo mokymai, teisinės konsultacijos ir kt. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ INDĖLIS Pokyčio projekto įgyvendinimui skirtų mokymų skaičius Mokymų dalyvių skaičius Švietimo lyderystės magistrantūros studijas baigusių skaičius 12 624 1 Konsultacijų kūrybinei komandai skaičius Stažuočių užsienyje ir Lietuvoje dalyvių skaičius 12 24 Tyrėjų pagalba Lyderystės idėjų šaltiniai Profesinio kapitalo tyrimas Dalyviai iš švietimo įstaigų: 1 matavimas - 91 2 matavimas - 79 Ataskaitos mokykloms 1 matavimas - 5 2 matavimas - 5 Tyrėjų konsultacijos Išverstos ir/ar nupirktos 20 pavadinimų knygos; Nacionaliniai ir regioniniai forumai; Tinklalapis www.lyderiulaikas.smm.lt FB paskyra ir kt. 15 55
 56. Kūrybiškas profesionalumas Pasidalytas žinojimas, skaidrumas, atskaitomybė (šalis, savivaldybė, mokykla) Laisvė ir atsakomybė priimti profesinius sprendimus (savivaldybė, mokykla, mokytojas)PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ TVARŪS REZULTATAI Kokios sukurtos naujos ugdymo, mokytojų profesinio bendradarbiavimo praktikos? Kaip keitėsi kultūra, kokios kuriamos tradicijos? Koks pokytis įvyko savivaldybės švietimo sistemos ir mokyklų veiklos mastu? RIETAVO SAVIVALDYBĖ Pokyčio projekto įgyvendinimo metu realizuoti uždaviniai:  Sukurta Rietavo aktyvaus mokymosi akademija (RAMA).  Į pokyčio projekto veiklas įsitraukė mokytojai, dirbantys su 5 - 8 klasėmis, trijose mokyklose, apie šešiasdešimt mokytojų.  Ugdoma pasidalytoji atsakomybė tarp mokytojo ir mokytojo, mokinio ir mokytojo.  Ugdomas kūrybiškumas, keičiant įprastas veiklas pamokoje netradicinėmis.  Ugdomas atkaklumas suvokiant, kad klaida irgi kelias į tobulėjimą.  Siekiant užtikrinti projekto metu sukurtą ir patikrintą skirtingų mokyklų mokytojų bendradarbiavimo ir profesinio tobulėjimo struktūrą RAMA – Rietavo aktyvaus mokymo(si) akademija – formuojama nuolat veikianti RAMA mokytojų grupė prie Rietavo savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus.  Grupės mokytojai mokslo metų eigoje susitinka pagal poreikį pasirinktoje mokykloje, bendrauja virtualioje aplinkoje, socialinio tinklo RAMA grupėje, du kartus per metus vyksta mokyklų bendradarbiavimo renginiai – Rietavo aktyvaus mokymo(si) akademijos rudens sesija ir pavasario sesija.  Projekto metu įgyvendintos veiklos sukūrė mokyklų bendradarbiavimo tinklą – įgalino savivaldybėje dirbančius mokytojus bendrauti dalykinėje plotmėje –susitinkant projektiniuose renginiuose, ir virtualioje erdvėje. Rietavo aktyvaus mokymo(si) akademija - tai nuolat veiklą plėtojanti aktyvių mokytojų grupė, kurios siekiamybė užtikrinti pozityvios kaitos, tobulėjimo, naujų mokymo(si) metodų, formų, būdų, aplinkos paiešką. Drąsiai bandantys kitokias aktyvias pamokas, nebijantys klysti, tobulinti, dalintis patirtimi mokytojai tampa atviresni mokiniams, dalijasi mokymo(si) atsakomybe, didėja kūrybiškumas ir tarpusavio pasitikėjimas, o tai teigiamai veikia mokinių motyvaciją, pažangos ir pasiekimų rezultatus. 56
 57. POKYČIO PROJEKTAS „RIETAVO AKTYVAUS MOKYMO(SI) AKADEMIJA (RAMA)“ POZITYVI PROFESINĖ ŪGTIS Žmogiškasis kapitalas PARTNERYSČIŲ KŪRIMAS IR STIPRINIMAS Socialinis kapitalas SPRENDIMAI MOKINIŲ PAŽANGAI Sprendimų priėmimo kapitalas RIETAVO SAVIVALDYBĖ Aktyvaus mokymo(si) plėtra Rietavo savivaldybės mokyklose - padėti mokytojams suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą, ugdytis pasitikėjimą savo asmeninėmis galiomis, atrasti mokymosi džiaugsmą kaip asmeninei egzistencijai svarbų gyvenimo elementą. 57
 58. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ POVEIKIS Mokinių pažanga: asmenybės ūgtis, branda, akademiniai pasiekimai PROFESINIO KAPITALO POKYTIS SAVIVALDYBĖJE Standartizuota skalė Žmogiškasis kapitalas: Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis, Profesinis pesimizmas, Profesinė galia. Socialinis kapitalas: Įgalinimas bendradarbystei, Aktyvus veikimas kartu, Kolegialios sąveikos rezultatyvumas. Sprendimų priėmimo kapitalas: Vertybinis sprendimų pagrindas, Duomenimis grįsti sprendimai, Savistaba grįsti sprendimai RIETAVO SAVIVALDYBĖ 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis Profesinis pesimizmas Profesinė galia Profesinio tobulėjimo siekis Įgalinimas bendradarbystei Aktyvus veikimas kartu Kolegialios sąveikos rezultatyvumas Savistaba grįsti sprendimai Duomenimis grįsti sprendimai Vertybinis spendimų pagrindas I matavimas II matavimas 58
 59. 59 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
 60. Neformaliosios mokymosi programos dalyvių skaičius ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ Administracinė projekto pagalba: kuratorių veikla, projekto personalo mokymai, teisinės konsultacijos ir kt. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ INDĖLIS Pokyčio projekto įgyvendinimui skirtų mokymų skaičius Mokymų dalyvių skaičius Švietimo lyderystės magistrantūros studijas baigusių skaičius 13 580 7 Konsultacijų kūrybinei komandai skaičius Stažuočių užsienyje ir Lietuvoje dalyvių skaičius 12 22 Tyrėjų pagalba Lyderystės idėjų šaltiniai Profesinio kapitalo tyrimas Dalyviai iš švietimo įstaigų: 1 matavimas - 493 2 matavimas - 423 Ataskaitos mokykloms 1 matavimas - 19 2 matavimas - 19 Tyrėjų konsultacijos Išverstos ir/ar nupirktos 20 pavadinimų knygos; Nacionaliniai ir regioniniai forumai; Tinklalapis www.lyderiulaikas.smm.lt FB paskyra ir kt. 20 60
 61. POKYČIO PROJEKTAS „UGDYMAS NETRADICINĖSE ERDVĖSE“ POZITYVI PROFESINĖ ŪGTIS Žmogiškasis kapitalas PARTNERYSČIŲ KŪRIMAS IR STIPRINIMAS Socialinis kapitalas SPRENDIMAI MOKINIŲ PAŽANGAI Sprendimų priėmimo kapitalas ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ Projekto tikslas: kurti saugią ir įtraukiančią mokymosi aplinką, gerinančią mokinių mokymosi pasiekimus per praktinę veiklą. Siekiama pagerinti bendrojo ugdymo mokyklų 3–4 ir 7–8 klasių mokinių gamtamokslinius pasiekimus aktyvinant praktinę tiriamąją veiklą gamtos mokslų pamokose pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos pakopos koncentruose. 61
 62. Kūrybiškas profesionalumas Pasidalytas žinojimas, skaidrumas, atskaitomybė (šalis, savivaldybė, mokykla) Laisvė ir atsakomybė priimti profesinius sprendimus (savivaldybė, mokykla, mokytojas)PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ TVARŪS REZULTATAI Kokios sukurtos naujos ugdymo, mokytojų profesinio bendradarbiavimo praktikos? Kaip keitėsi kultūra, kokios kuriamos tradicijos? Koks pokytis įvyko savivaldybės švietimo sistemos ir mokyklų veiklos mastu? ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ  13-os Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 3, 4, 7 ir 8 klasių mokiniams 2019 m. kovo–birželio mėn. organizuotos 135 pamokos netradicinėse erdvėse, kuriose dalyvavo 2 212 mokinių.  Stebima ženkliai intensyvėjanti tiriamoji veikla Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, dalyvavusių projekte, gamtos dalykų pamokose.  Pasikeitęs mokytojų ir mokyklų vadovų požiūris į ugdymą netradicinėse erdvėse. Ugdymo(si) aplinka pradėta traktuoti kaip veiksnys, darantis įtakos mokinių pasiekimams.  Išplėtotas socialinių partnerysčių tinklas, atveriantis galimybes gerinti mokinių gamtamokslinius pasiekimus per praktinę veiklą.  Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais įgyvendinta 61, patyriminio ugdymo nuostatomis grįsta, edukacinė programa. Programose dalyvavo 748 mokiniai.  2019 metais 13 projekte dalyvaujančių mokyklų sudarė bendradarbiavimo sutartis su projekto socialiniais partneriais dėl numatytų projekto veiklų partnerių erdvėse įgyvendinimo. Išaugo aktyviai naudojamų socialinių partnerių netradicinių ugdymo(si) erdvių skaičius.  Projekte dalyvaujančių mokyklų mokytojai kartu su pagrindiniais projekto socialiniais partneriais parengė veiklų scenarijus 3, 4, 7, 8 klasėms, kurie yra įkelti į Google disko paskyrą – gamtamokslisprojektas@gmail.com.  Visos edukacinės veiklos socialinių partnerių erdvėse finansuotos iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto. Sukurtas savivaldybės pokyčio projektas paskatino švietimo įstaigas tobulinti ugdymo procesą vykdant veiklas netradicinėse pačios mokyklos bei kitų socialinių partnerių edukacinėse aplinkose. Savivaldybės pokyčio projektas orientuotas į mokinio mokymosi sėkmės ir pažangos siekį. Įgyvendinant pokyčio projektą Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose prioritetas teiktas mokinių mokymuisi ne tik klasėse, bet ir netradicinėse erdvėse bei aplinkose, siekiant ugdyti jų praktinius gebėjimus ir gerinti gamtamokslinius pasiekimus. 62
 63. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ POVEIKIS Mokinių pažanga: asmenybės ūgtis, branda, akademiniai pasiekimai PROFESINIO KAPITALO POKYTIS SAVIVALDYBĖJE Standartizuota skalė Žmogiškasis kapitalas: Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis, Profesinis pesimizmas, Profesinė galia. Socialinis kapitalas: Įgalinimas bendradarbystei, Aktyvus veikimas kartu, Kolegialios sąveikos rezultatyvumas. Sprendimų priėmimo kapitalas: Vertybinis sprendimų pagrindas, Duomenimis grįsti sprendimai, Savistaba grįsti sprendimai Apie projektą: ... Šis projektas leidžia mokytojams ugdymo procese atskleisti savo kūrybingumą, ugdyti mokinių asmenines kompetencijas... ... Tai projektas daugelį švietimo darbuotojų įgalinęs labiau pasitikėti savo profesionalumu, kūrybiškumu, intuicija. Man jis sudarė galimybes pagilinti švietimo vadybos žinias, sustiprino pasitikėjimo savimi jausmą... ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis Profesinis pesimizmas Profesinė galia Profesinio tobulėjimo siekis Įgalinimas bendradarbystei Aktyvus veikimas kartu Kolegialios sąveikos rezultatyvumas Savistaba grįsti sprendimai Duomenimis grįsti sprendimai Vertybinis spendimų pagrindas I matavimas II matavimas 63
 64. 64 ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
 65. Neformaliosios mokymosi programos dalyvių skaičius ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ Administracinė projekto pagalba: kuratorių veikla, projekto personalo mokymai, teisinės konsultacijos ir kt. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ INDĖLIS Pokyčio projekto įgyvendinimui skirtų mokymų skaičius Mokymų dalyvių skaičius Švietimo lyderystės magistrantūros studijas baigusių skaičius 13 426 1 Konsultacijų kūrybinei komandai skaičius Stažuočių užsienyje ir Lietuvoje dalyvių skaičius 12 24 Tyrėjų pagalba Lyderystės idėjų šaltiniai Profesinio kapitalo tyrimas Dalyviai iš švietimo įstaigų: 1 matavimas - 209 2 matavimas - 174 Ataskaitos mokykloms 1 matavimas - 7 2 matavimas - 7 Tyrėjų konsultacijos Išverstos ir/ar nupirktos 20 pavadinimų knygos; Nacionaliniai ir regioniniai forumai; Tinklalapis www.lyderiulaikas.smm.lt FB paskyra ir kt. 10 65
 66. Kūrybiškas profesionalumas Pasidalytas žinojimas, skaidrumas, atskaitomybė (šalis, savivaldybė, mokykla) Laisvė ir atsakomybė priimti profesinius sprendimus (savivaldybė, mokykla, mokytojas)PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ TVARŪS REZULTATAI Kokios sukurtos naujos ugdymo, mokytojų profesinio bendradarbiavimo praktikos? Kaip keitėsi kultūra, kokios kuriamos tradicijos? Koks pokytis įvyko savivaldybės švietimo sistemos ir mokyklų veiklos mastu? ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ  Kiekvienoje mokykloje sukauptas užduočių, metodų aplankas.  Kiekvienoje mokykloje mokytojai veda 20-30 proc. daugiau atvirų pamokų.  Gerėja pamokų lankomumas (iki 10 proc. nepateisinamų pamokų).  Geresni mokinių pasiekimai pamokoje (visi pusmečio rezultatai patenkinami).  Didesnis mokinių įsitraukimas į mokymąsi (ne mažiau 90 proc. mokinių).  2 kartus per mokslo metus organizuojamos diskusijos su mokiniais apie.  Kiekvienas mokytojas parengia bent po vieną pamokos planą, kurį patalpina LL3 puslapyje. Mokyklos lygmeniu  Aštuoniose projekte dalyvaujančiose ugdymo įstaigose įkurtos „LL3 komandos“, kurios apjungė aktyviausius pedagogus. LL3 mokyklose sudaromos sąlygos pasidalintajai lyderystei, aktyvėja bendradarbiavimas „kolega kolegai“. Daugiau dėmesio skiriama mokinių poreikių tenkinimui, įsiklausymui į jų pageidavimus. Gerėja pamokų planavimo ir organizavimo kokybė. Patirtiniai mokymai, stažuotės padeda palaikyti įgytas kompetencijas ir skatina įgyti naujų. Savivaldybės lygmuo  Sukurtas pamokų planų bankas, kuriame medžiaga nuolat atnaujinama. Šilalės rajono direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio nariai tęsia projekto metu pradėtas veiklas: atvirų pamokų vedimas ir stebėjimas, pamokų planų rengimas ir talpinimas duomenų banke, gerosios patirties sklaida rajono metodinių būrelių veiklose. Padaugėjo mokytojų iniciatyvos vesti atviras pamokas, dalintis pamokų planais, analizuoti kolegų veiklą metodinių renginių metu. Po diskusijų su mokiniais daugiau dėmesio skiriama pamokų planavimui, akcentuojant pamokose vykstantį mokinių mokymąsi. Kreipiamas didesnis dėmesys į mokymo metodų įvairovę ir ugdymo turinio diferencijavimą. 66
 67. POKYČIO PROJEKTAS „MOKYMOSI PAMOKOJE PLANAVIMAS“ POZITYVI PROFESINĖ ŪGTIS Žmogiškasis kapitalas PARTNERYSČIŲ KŪRIMAS IR STIPRINIMAS Socialinis kapitalas SPRENDIMAI MOKINIŲ PAŽANGAI Sprendimų priėmimo kapitalas ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ Mokytojų ir mokinių įsitraukimas į pamokos tobulinimo procesą, mokytojų profesinio kapitalo didinimas. Pamokos planavimo tobulinimas, kad visi mokiniai (nesvarbu, koks jų lygis) aktyviai dalyvautų ugdymo procese ir gautų didžiausią naudą pamokoje. Esminiai reikalavimai pamokai: Mokytojas gerai išmano dėstomą dalyką, taiko konstruktyvų ir laiku suteikiamą grįžtamąjį ryšį; Mokytojas užtikrina teorinių žinių ir jų praktinio taikymo dermę, mokymas ir mokymasis individualizuojamas ir diferencijuojamas; Aukštesnio pasiekimų lygio mokiniams siūloma platesnė ir nuodugnesnė veikla; Žemesnio pasiekimų lygio mokiniams teikiama įvairi pagalba, taikomi tinkami vertinimo metodai, pamokose išsamiai reflektuojama. 67
 68. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ POVEIKIS Mokinių pažanga: asmenybės ūgtis, branda, akademiniai pasiekimai PROFESINIO KAPITALO POKYTIS SAVIVALDYBĖJE Standartizuota skalė Žmogiškasis kapitalas: Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis, Profesinis pesimizmas, Profesinė galia. Socialinis kapitalas: Įgalinimas bendradarbystei, Aktyvus veikimas kartu, Kolegialios sąveikos rezultatyvumas. Sprendimų priėmimo kapitalas: Vertybinis sprendimų pagrindas, Duomenimis grįsti sprendimai, Savistaba grįsti sprendimai Apie projektą: ... Tai geras laikas mokytis būti komandos nariu, įgyti pasitikėjimo savimi su kolegomis, drąsiai bandyti naujoves ir tikėtis palaikymo iš administracijos bei pagalbos iš kolegų... ... Puikus projektas, nes bendro tikslo galėjome siekti kartu su kitomis rajono mokyklomis. Davė daug naudos mūsų mokyklai, nes turėjome galimybę dalyvauti puikiuose seminaruose, stažuotėse. Taip pat su projektu mūsų veiklos nesibaigė, viską tęsiame toliau. Projekto tema įtraukta į strateginį veiklos planą... ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis Profesinis pesimizmas Profesinė galia Profesinio tobulėjimo siekis Įgalinimas bendradarbystei Aktyvus veikimas kartu Kolegialios sąveikos rezultatyvumas Savistaba grįsti sprendimai Duomenimis grįsti sprendimai Vertybinis spendimų pagrindas I matavimas II matavimas 68
 69. 69 ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
 70. Neformaliosios mokymosi programos dalyvių skaičius ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ Administracinė projekto pagalba: kuratorių veikla, projekto personalo mokymai, teisinės konsultacijos ir kt. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ INDĖLIS Pokyčio projekto įgyvendinimui skirtų mokymų skaičius Mokymų dalyvių skaičius Švietimo lyderystės magistrantūros studijas baigusių skaičius 14 716 4 Konsultacijų kūrybinei komandai skaičius Stažuočių užsienyje ir Lietuvoje dalyvių skaičius 11 25 Tyrėjų pagalba Lyderystės idėjų šaltiniai Profesinio kapitalo tyrimas Dalyviai iš švietimo įstaigų: 1 matavimas - 268 2 matavimas - 236 Ataskaitos mokykloms 1 matavimas - 6 2 matavimas - 6 Tyrėjų konsultacijos Išverstos ir/ar nupirktos 20 pavadinimų knygos; Nacionaliniai ir regioniniai forumai; Tinklalapis www.lyderiulaikas.smm.lt FB paskyra ir kt. 25 70
 71. Kūrybiškas profesionalumas Pasidalytas žinojimas, skaidrumas, atskaitomybė (šalis, savivaldybė, mokykla) Laisvė ir atsakomybė priimti profesinius sprendimus (savivaldybė, mokykla, mokytojas)PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ TVARŪS REZULTATAI  Stiprėja mokytojų profesinis veikimas kartu: mokyklose susibūrė mokytojų komandos praktinių studijų dienų planavimui ir vykdymui.  Mokyklose organizuojamos idėjų mugės, kad mokytojai su mokiniais pamatytų vieni kitų veiklas praktinių studijų dienose.  Savo veiklų rezultatus mokiniai pristato visai mokyklos bendruomenei konferencijų metu.  Švietimo pagalbos tarnyboje rengiama 40 val. programa „Praktinių studijų veiklos organizavimas ir kolegialioji patirtis“. Kokios sukurtos naujos ugdymo, mokytojų profesinio bendradarbiavimo praktikos?  Susibūrė bendradarbiaujančių mokyklų tinklas.  Nuolat vyksta mokytojų diskusijos ir bendri pasitarimai dėl praktinių studijų dienų organizavimo.  Mokytojai mokosi vieni iš kitų.  Dalijamasi jau turimais pasiekimais, ieškoma naujų idėjų.  Mokyklos pasirengusios bendradarbiavimo planus, susitarimai išdėstyti ugdymo ir mokyklų veiklų planuose. Kaip keitėsi kultūra, kokios kuriamos tradicijos? Koks pokytis įvyko savivaldybės švietimo sistemos ir mokyklų veiklos mastu?  Nuo tradicinės pamokos palaipsniui pereinama link praktinių studijų dienų.  Ne mažiau kaip 60 proc. šių dienų „veiksmo“ elementų „apsigyvena“ kasdienėse pamokose.  Kiekviena projekto mokykla pasirengė savo individualų, atitinkantį jų poreikius praktinių studijų dienų modelį.  2018-2019 m. m. 82 proc. mokytojų parengė 239 praktinių studijų programas, kuriose dalyvavo 99 proc. mokinių.  Stebimas didėjantis mokinių aktyvumas, stiprėja motyvacija, gerėja mokinių lankomumas, stiprėja refleksiniai įgūdžiai. ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 71
 72. POKYČIO PROJEKTAS „PASIDALYTOJI ATSAKOMYBĖ IR BENDRADARBIAVIM AS VAIKO SĖKMEI“ POZITYVI PROFESINĖ ŪGTIS Žmogiškasis kapitalas PARTNERYSČIŲ KŪRIMAS IR STIPRINIMAS Socialinis kapitalas SPRENDIMAI MOKINIŲ PAŽANGAI Sprendimų priėmimo kapitalas PASIDALINTOS ATSAKOMYBĖS IR BENDRADARBIAVIMO VAIKO SĖKMEI MODELIS, padedantis kompleksiškai spręsti ugdymo kokybės klausimus, plėtojantis kolegialaus bendradarbiavimo ir reflektavimo kompetencijas, stiprinantis mokinių ir mokytojų atsakomybę ir lyderystę. ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ https://www.silute.lt/veiklos-sritys/svietimas/projektas-lyderiu-laikas-3/134 72
 73. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ POVEIKIS Mokinių pažanga: asmenybės ūgtis, branda, akademiniai pasiekimai PROFESINIO KAPITALO POKYTIS SAVIVALDYBĖJE Standartizuota skalė Žmogiškasis kapitalas: Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis, Profesinis pesimizmas, Profesinė galia. Socialinis kapitalas: Įgalinimas bendradarbystei, Aktyvus veikimas kartu, Kolegialios sąveikos rezultatyvumas. Sprendimų priėmimo kapitalas: Vertybinis sprendimų pagrindas, Duomenimis grįsti sprendimai, Savistaba grįsti sprendimai Apie projektą: ....Mūsų mokyklos komanda dalijosi projekte įgytomis žiniomis, naujovėmis, į savo veiklą įjungė daugumą kolegų. Tai pravertė patyriminiam mokymui(si) ir bendradarbiavimui bei organizuojant praktinių studijų dienas, išaugusias į savaitę. Smagu, kad darniai bendradarbiavome visų trijų kartų mokytojai... ... Fantastiška patirtis mokyklai: akys platesnės (daug pamatėme), glėbys didesnis (daug bendradarbiavome), kojos greitesnės (daug įdomių veiklų įgyvendinome)... ... Tai puikus projektas, suteikiantis daugiau pasitikėjimo savimi ir kitais, vienijantis švietimo bendruomenę bendrų tikslų siekimui... ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis Profesinis pesimizmas Profesinė galia Profesinio tobulėjimo siekis Įgalinimas bendradarbystei Aktyvus veikimas kartu Kolegialios sąveikos rezultatyvumas Savistaba grįsti sprendimai Duomenimis grįsti sprendimai Vertybinis spendimų pagrindas I matavimas II matavimas 73
 74. 74 TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
 75. Neformaliosios mokymosi programos dalyvių skaičius TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ Administracinė projekto pagalba: kuratorių veikla, projekto personalo mokymai, teisinės konsultacijos ir kt. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ INDĖLIS Pokyčio projekto įgyvendinimui skirtų mokymų skaičius Mokymų dalyvių skaičius Švietimo lyderystės magistrantūros studijas baigusių skaičius 12 491 2 Konsultacijų kūrybinei komandai skaičius Stažuočių užsienyje ir Lietuvoje dalyvių skaičius 12 30 Tyrėjų pagalba Lyderystės idėjų šaltiniai Profesinio kapitalo tyrimas Dalyviai iš švietimo įstaigų: 1 matavimas - 201 2 matavimas - 207 Ataskaitos mokykloms 1 matavimas - 5 2 matavimas - 5 Tyrėjų konsultacijos Išverstos ir/ar nupirktos 20 pavadinimų knygos; Nacionaliniai ir regioniniai forumai; Tinklalapis www.lyderiulaikas.smm.lt FB paskyra ir kt. 31 75
 76. Kūrybiškas profesionalumas Pasidalytas žinojimas, skaidrumas, atskaitomybė (šalis, savivaldybė, mokykla) Laisvė ir atsakomybė priimti profesinius sprendimus (savivaldybė, mokykla, mokytojas)PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ TVARŪS REZULTATAI Kokios sukurtos naujos ugdymo, mokytojų profesinio bendradarbiavimo praktikos? Kaip keitėsi kultūra, kokios kuriamos tradicijos? Koks pokytis įvyko savivaldybės švietimo sistemos ir mokyklų veiklos mastu? TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ  Sumažėjęs mokinių namų darbų krūvis suteikia galimybių vaikams dalyvauti įvairesnėse neformaliojo švietimo veiklose, turiningai leisti laiką su šeima, gerėja jų psichinė emocinė sveikata. Tėvams - galimybė daugiau laiko praleisti su vaiku, prisiimti atsakomybę už savo vaiko laisvalaikį. Mokyklų bendruomenėms - galimybė mokytis vienoms iš kitų ir kartu tobulėti, turėti vienodas darbo ir ugdymo(si) organizavimo sąlygas.  Savivaldybės mokyklose įgyvendinamas vienodas Ugdymo planas penktųjų klasių mokiniams. Visose mokyklose yra bendri susitarimai dėl tradicinių namų darbų pakeitimo kūrybinėmis užduotimis. Savivaldybės lygmeniu susitarta dėl pokyčio įgyvendinimo veiklų numatymo mokytojų krūvio sandaroje.  Pakoreguoti pamokų tvarkaraščiai (dubliuotos pamokos); penktųjų klasių mokinių ugdymo planai įtraukti į bendrus mokyklos Ugdymo planus, patvirtintus mokyklos direktoriaus (pritarta ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymu).  Mokytojai planuodami ugdymo(si) procesą, daugiau dėmesio skiria patyriminei veiklai, vis daugiau į pamoką įtraukia savivaldaus mokymo(si) elementų, išradingai skiria ne tradicinius namų darbus, o kūrybines ilgalaikes užduotis.  Mokytojai tapo atviresni dalindamiesi ir priimdami darbo patirtį, pagilino kompetencijas laikantis bendrų susitarimų ir tuo pat metu atsižvelgiant į individualius savo mokinių poreikius.  Savivaldybės švietimo įstaigos kartu organizuoja kvalifikacijos kėlimo renginius mokytojams, mokinių tėvams, vis dažniau į bendrus renginius pakviečiami ir mokiniai.  Reguliariai reflektuojamas veiklų poveikis mokinių individualiai pažangai.  Savivaldybėje vyksta kryptinga ir tikslinga metodinė veikla, pagrįsta bendradarbiavimu, atvirumu, nuolatine refleksija. Kartą per mėnesį vyksta dalykų mokytojų metodiniai susirinkimai veiklai aptarti; daugėja diskusijų, bendradarbiavimo ir dalijimosi patirtimi mokymų bei renginių.  Visose mokyklose dažnėja refleksijos tiek pamokose, tiek aptariant veiklas, įvaldytas grįžtamojo ryšio teikimo „čia ir dabar“ būdas, informacijos perdavimas elektroninėje erdvėje, „greitosios“ apklausos. Mokyklų bendradarbiavimas tampa mokyklų kultūros dalimi. Mokyklų bendruomenės (ne tik mokytojai, bet ir tėvai bei mokiniai) atviriau dalinasi patirtimi, vyksta bendri mokyklų renginiai, naujai savivaldybėje atgyja metodinė veikla. Savivaldybės kūrybinės komandos nariai tapo lyderiais, besirūpinančiais visų mokyklų mokytojų profesiniu tobulėjimu, mokyklų bendruomenių telkimu. Savivaldybės mokyklų vadovai tapo atviresni ir labiau bendradarbiaujantys, susitelkė bendrų strategijų kūrimui, siekiant suvienodinti ugdymo(si) sąlygas visose mokyklose. 76
 77. POKYČIO PROJEKTAS „VAIKUI. Kaip išsaugoti norą mokytis?“ VISI ATVIRI INDIVIDUALIAM KŪRYBIŠKAM UGDYMUI IR ĮGALINIMUI. POZITYVI PROFESINĖ ŪGTIS Žmogiškasis kapitalas PARTNERYSČIŲ KŪRIMAS IR STIPRINIMAS Socialinis kapitalas SPRENDIMAI MOKINIŲ PAŽANGAI Sprendimų priėmimo kapitalas TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ Atviras ir tikras bendradarbiavimas tarp Tauragės rajono savivaldybės mokyklų kūrybiškai ugdant ir įgalinant vaikus. Atsakydami į klausimą „Kaip išsaugoti norą mokytis?“ priėmėme ambicingą iššūkį ir pasiūlėme švietimo bendruomenei susitelkti, organizuojant ugdymo(si) procesą savivaldybės mokyklose su šūkiu: Penktokai be namų darbų! 77
 78. PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ POVEIKIS Mokinių pažanga: asmenybės ūgtis, branda, akademiniai pasiekimai PROFESINIO KAPITALO POKYTIS SAVIVALDYBĖJE Standartizuota skalė Žmogiškasis kapitalas: Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis, Profesinis pesimizmas, Profesinė galia. Socialinis kapitalas: Įgalinimas bendradarbystei, Aktyvus veikimas kartu, Kolegialios sąveikos rezultatyvumas. Sprendimų priėmimo kapitalas: Vertybinis sprendimų pagrindas, Duomenimis grįsti sprendimai, Savistaba grįsti sprendimai Apie projektą: ... Naujas įtraukus mokymas, „gaivus“ požiūris į šiuolaikinį jauną žmogų- mūsų ateities kūrėją... ... Lyderių laikas padėjo sustiprėti kaip vadovui, sustiprino gebėjimą telkti komandą ir vesti užsibrėžto tikslo link. Aš dar kartą įsitikinau, kad kiekvienam žmogui labai svarbu „išdrįsti laimėti“... ... Lyderių laiko 3 projektas dar labiau paskatino nuolat tobulėti, praplėtė žinias apie švietimo lyderystę ir profesinį augimą, suteikė galimybę ne tik susipažinti su daugybe knygų, analizuojančių lyderystės esmę ir taikymą praktikoje, bet ir patirti nuoširdų, paprastą bendravimą, būtiną mums visiems, dirbantiems švietime, išgyvenantiems visuomenės kaitos procesus ir įgyvendinantiems pažangos idėjas... TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Pasinaudojimas profesinės ūgties galimybėmis Profesinis pesimizmas Profesinė galia Profesinio tobulėjimo siekis Įgalinimas bendradarbystei Aktyvus veikimas kartu Kolegialios sąveikos rezultatyvumas Savistaba grįsti sprendimai Duomenimis grįsti sprendimai Vertybinis spendimų pagrindas I matavimas II matavimas 78
 79.  Šiuo projektu mes norėjome atnešti truputėlį daugiau energijos į švietimo pertvarkos dalykus, nes pastaruoju metu jautėm tam tikrą abejingumą, energijos nuslopimą, galbūt pervargimą. Siekėme paskatinti ir pasakyti, kad, norint būti laimingesniam ar besitikinčiam šviesesnės ateities, pirmiausia pačiam reikia apie ją galvoti, ją sau įsivardinti ir žengti žingsnius link jos, kad atsirastų kitokio galvojimo ir kitokios veiklos. Lyderiško galvojimo apie tai, kad mes galime pasidaryti patys gerus dalykus sau, savo mokiniams. ŠMSM Strateginių programų skyriaus vedėjas Ričardas Ališauskas  Projektas buvo profesinė galimybė gyventi įdomiau, turiningiau, džiugiau, pajusti bendraminčių santalkos galią ir naudą, bendražygių draugišką petį, energijos ir žinių dalybos saldumą ir tai atiduoti ateinančiai naujai kartai. Kas gali būti prasmingiau už talką dėl Lietuvos dabarties ir ateities. Projekto vadovė Rasa Šnipienė  Projektas „Lyderių laikas" visose savivaldybėse pasiekė rezultatą, kurio neįmanoma išmatuoti kiekybiniais matais: švietimo bendruomenė tapo labiau susitelkusi, bendradarbiaujanti, gebanti veikti kartu dėl visų vaikų mokymosi pažangos. Projektas sukūrė profesinio augimo, dalijimosi, mokymosi terpę, o kokie vaisiai joje užaugs, priklauso nuo daugybės veiksnių, kurių svarbiausias - asmeninis ir institucinis įsipareigojimas daryti viską, ką gali, geriausiai. Matau išaugusį Lietuvos švietimo lyderių potencialą, bet tam, kad jis dar labiau išsiskleistų, reikia žmonėmis labiau pasitikėti ir juos visokeriopai palaikyti ir pasibaigus projektui. Projekto veiklų vadovė dr. Eglė Pranckūnienė 79
Advertisement