Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
#SMO_13Powered by Pondressocial media onderzoek 2013
Beste lezer,Inmiddels zijn we weer toe aan het derde Pondres social media onderzoek.De afgelopen maanden hebben 553 bedrij...
Een aantal belangrijke bevindingenTen aanzien van het voorgaande onderzoek zijn er een aantal zakenveranderd. Onderstaande...
Afbeelding 2 Afbeelding van Flickr, fotograaf Marlon DijkstraWe blijvenhangenin aantalvolgers, fans,vriendenWelke KPI’s ha...
Zet uw bedrijf momenteelsocial media in?Nee31%Ja69%Grafiek 1 	 n=553
SMO_13 Social media statistieken6Social media statistiekenDe eerste tabellen en grafieken van het Social Media Onderzoek 2...
SMO_13 Social media statistieken7U geeft aan dat uw bedrijf geen gebruik maakt van sociale media.Wat is de belangrijkste r...
SMO_13 Social media statistieken8Minder dan 1 jaar geleden1 tot 2 jaar geleden2 tot 3 jaar geleden3 tot 4 jaar geleden4 to...
SMO_13 Social media statistieken9Hoe belangrijk is de inzet van social media binnen uw bedrijf?Grafiek 8	n=337Hoe belangri...
SMO_13 Social media statistieken10Op het gebied van social media beschouw ik het bedrijf waar ik werk als:Grafiek 9 	 n=33...
SMO_13 Sociale netwerken11Sociale netwerkenWelke sociale netwerken werden er in 2012 het meest ingezet? En watkunnen we ve...
SMO_13 Sociale netwerken12Facebookhaalt TwitterinMet een inzet van 87% is Facebookop dit moment het meest populairesocial ...
SMO_13 Doelstellingen13DoelstellingenHet is duidelijk dat social media steeds meer ingezet wordt. Echter is de vraagmet we...
SMO_13 Doelstellingen14Waar zetten we de sociale netwerken voor in? (grafiek 15 t/m 19)We constateerden eerder dat het ver...
SMO_13 Doelstellingen15Twitter meest intensief gebruikt (grafiek 20 t/m 24)Wanneer we het gebruik van de gemeten social me...
SMO_13 Strategie16StrategieHet is duidelijk dat social media een veel gebruikt communicatiemiddel is.Steeds meer bedrijven...
SMO_13 Strategie17Grote bedrijven hanteren vaker een strategie dan kleine bedrijvenBedrijven die aangeven geen strategie t...
SMO_13 Strategie18Ruim de helft van de grote bedrijven gaat komend jaar een social mediastrategie hanteren50% van de grote...
SMO_13 Strategie19Behoefte aan social media strategie onder klein en middelgroot bedrijfAls belangrijkste reden voor het o...
Ja51%Nee45%Worden de resultaten van de social mediainspanningen voor uw bedrijf gemeten?Grafiek 32 	 n=337Ja51%Nee45%Weet ...
SMO_13 Meten21MetenHet meten van de resultaten van social media is erg belangrijk. Enkel doorte meten kan men achterhalen ...
SMO_13 Meten22Is uw bedrijf van plan de social mediainspanningen in de toekomst te gaan meten?Meten heeft geen prioriteitV...
SMO_13 Meten23Onduidelijkheid over meten in detoekomstWe stelden de bedrijven die desocial media inzet niet meten devraag ...
SMO_13 Meten24We blijven hangen in aantal volgers, fans, vriendenWelke KPI’s hanteert het Nederlands bedrijfsleven? Het wo...
SMO_13 Meten25Rendement uit social media zoals verwachtRuim de helft van de respondenten geeft aan dat het rendement uit d...
SMO_13 FTE’’s en budgetten26FTE’’s en budgettenDe volgende tabellen geven een duidelijk beeld van de budgetten diegebruikt...
SMO_13 FTE’’s en budgetten27MarketingbudgetHet merendeel van de respondenten (52%) geeft aan dat het bedrijf in 2012een ma...
SMO_13 Communities28Kunt u aangeven hoe belangrijk het opbouwen en onderhouden van eencommunity voor uw bedrijf is?Grafiek...
SMO_13 Communities290 10% 15% 20% 25% 30%5%Grafiek 51		 n=337Binnen 1 uurBinnen 2 uurBinnen 4 uurBinnen 8 uurBinnen 12 uur...
SMO_13 Communities30Snelle webcare gewenstDe respondenten die social media inzetten stelden we een aantal algemenevragen r...
SMO_13 Communities31Social mediawederom eenvan de meestingezettekanalenVorig jaar stond social media opnummer 1 als meest ...
Over het onderzoekIn totaal hebben 553 bedrijven meegewerkt aan hetonderzoek. In eerste instantie heeft Pondres een verzoe...
SMO_13 Respondenten33RespondentenVanzelfsprekend proberen we ieder jaar met het onderzoek zo dicht mogelijkbij de relatiev...
34NawoordHet blijft interessant om te zien hoe het Nederlands bedrijfsleven tegen socialmedia aankijkt en wat de toekomstp...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pondres Social Media Onderzoek 2013

477 views

Published on

Voor het derde Pondres Social Media Onderzoek benaderde Pondres de marketeers van 553 Nederlandse bedrijven. Met een vragenlijst over het gebruik van social media, strategie en de verwachtingen voor de toekomst. Zowel kleine, middelgrote als zeer grote (meer dan 17.000 medewerkers) bedrijven zijn in het onderzoek meegenomen.

Zowel vorig jaar als dit maal ben ik verantwoordelijk voor het onderzoek.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pondres Social Media Onderzoek 2013

 1. 1. #SMO_13Powered by Pondressocial media onderzoek 2013
 2. 2. Beste lezer,Inmiddels zijn we weer toe aan het derde Pondres social media onderzoek.De afgelopen maanden hebben 553 bedrijven meegewerkt aan hetonderzoek en waardevolle input geleverd om ook dit jaar weer een helderbeeld te krijgen inzake het gebruik van social media binnen het Nederlandsbedrijfsleven. Pondres social marketing is als strategische adviesorganisatieerg benieuwd naar het gedrag van Nederlandse bedrijven binnen socialmedia. We zijn dan ook erg trots in dit rapport onze bevindingen vanafgelopen maanden te kunnen delen.Zowel klein, middel als grootbedrijf geven inzicht in het social mediagebruik. Zo gaan we dieper in op de strategische inzet van social media, deverschillende sociale netwerken en bijbehorende doeleinden. Onderwerpenals monitoring, ROI, strategie en capaciteit worden wederom nadrukkelijktoegelicht binnen deze rapportage. SMO_13 zoomt dit jaar ook watverder in op het belang en de werkzaamheden rondom webcare encommunitymanagement.Graag spreken wij namens Pondres onze oprechte dank uit naar de 553bedrijven die hebben meegewerkt aan het onderzoek. Dank gaat ook uitnaar MWM2, voor het beschikbaar stellen van haar onderzoeksadvies entop of the bill online enquête software en Wijdoendingen voor de creatieveuitvoering van de website, het logo en het document.Tot slot willen wij de blogs bedanken voor de verspreiding van de enquêteen het uiteindelijke onderzoek.Namens PondresTim de JongConsultant online marketing/socialmedia manager@T_de_JongMartijn DirvenOnderzoeker@martijn_d
 3. 3. Een aantal belangrijke bevindingenTen aanzien van het voorgaande onderzoek zijn er een aantal zakenveranderd. Onderstaande hebben we een aantal van de belangrijkstebevindingen op een rijtje gezet.Inzet social media groeit doorEvenals vorig jaar stelden wehet Nederlandse bedrijfslevende vraag of men binnen debedrijfsvoering social media inzet.Vorig jaar gaf 65,6% te kennen ditcommunicatiemiddel in te zetten.Uit de resultaten van het huidigeonderzoek blijkt dat de inzet vansocial media nog steeds groeit. Ditmaal geeft 69,3% van de bedrijvenaan social media in te zetten.Social media wordt doorbedrijven nog steeds belangrijkgeachtOndanks een kleine afname (7,7%)ten opzichte van voorgaandonderzoek wordt social media nogsteeds als belangrijk gezien. 47%van de bedrijven geeft aan dat socialmedia een belangrijk onderdeel vanhet bedrijf uitmaakt. 23% acht socialmedia zeer belangrijk. De afname isdeels te verklaren door een stijgingbinnen de categorie neutraal. Dezekent nu een percentage van 25%,waar dit vorig jaar 19,9% was.Facebook haalt Twitter inMet een inzet van 87% is Facebookop dit moment het meest populairesocial media kanaal, terwijl dezeplek bij het voorgaand onderzoeknog door Twitter werd ingevuld.Facebook wordt wel op de voetgevolgd door Twitter (78%) enLinkedIn (75%). Op plaats vierstaat Youtube met een inzet van50%. Ook een weblog (36%),Google+ (31%) en Hyves (25%) zijnveelgebruikte kanalen.We blijven hangen in aantalvolgers, fans, vriendenWelke KPI’s hanteert het Nederlandsbedrijfsleven? Het wordt duidelijkdat het aantal volgers, fans etc. ookdit jaar als belangrijk wordt gezien(88%). Wederom staat ook hetmeten van traffic naar de websitehoog in de lijst van social mediametrics. De focus op interactie lijktachter te blijven. Ook het aantalorders en leads daalt ten aanzienvan het vorige onderzoek. Zou ereen verband zijn?Twitter meest intensief gebruiktWanneer we het gebruik van degemeten social media kanalentegen elkaar afzetten is Twittermet afstand het meest intensiefgebruikte kanaal. Voornamelijkdoor grote bedrijven wordt Twittermeerdere malen per dag ingezet ominformatie te zenden of interactieaan te gaan.Grote bedrijven hanteren vakereen strategie dan kleine bedrijvenBedrijven die aangeven geenstrategie te hanteren stelden wijde vraag of zij van plan zijn dekomende 12 maanden een strategiete formuleren. De grote bedrijvengeven met 51% aan zeker teweten een social media strategiete hanteren. Dit is een aanzienlijkverschil met de middelgrote enkleine bedrijven. Zij geven metrespectievelijk 32% en 31% aan datze zeker weten dat er een strategiewordt gehanteerd.Dit is slechts een greep uit de bevindingen van hetonderzoek. We wensen je veel leesplezier!
 4. 4. Afbeelding 2 Afbeelding van Flickr, fotograaf Marlon DijkstraWe blijvenhangenin aantalvolgers, fans,vriendenWelke KPI’s hanteert hetNederlands bedrijfsleven? Hetwordt duidelijk dat het aantalvolgers, fans etc. ook dit jaar alsbelangrijk wordt gezien (88%).Wederom staat ook het meten vantraffic naar de website hoog in delijst van social media metrics. Defocus op interactie lijkt achter teblijven. Ook het aantal orders enleads daalt ten aanzien van hetvorige onderzoek.
 5. 5. Zet uw bedrijf momenteelsocial media in?Nee31%Ja69%Grafiek 1 n=553
 6. 6. SMO_13 Social media statistieken6Social media statistiekenDe eerste tabellen en grafieken van het Social Media Onderzoek 2013 gevenu een inzicht in het algemene gebruik van social media. Bij deze grafiekenover de inzet is onderscheid gemaakt in onder ander bedrijfsgrootte enbedrijfsachtergrond.Inzet social media groeit doorEvenals vorig jaar stelden wehet Nederlandse bedrijfslevende vraag of men binnen debedrijfsvoering social media inzet.Vorig jaar gaf 65,6% te kennen ditcommunicatiemiddel in te zetten.Uit de resultaten van het huidigeonderzoek blijkt dat de inzet vansocial media nog steeds groeit. Ditmaal geeft 69% van de bedrijvenaan social media in te zetten.Inzet social media versusbedrijfsgrootteMiddelgrote en grote bedrijvenlopen voorop in de strijd, kleinebedrijven blijven, ten aanzienvan het landelijk gemiddelde,achter wat betreft de inzet vansocial media (65%). De redenenwaarom social media niet wordtingezet belichten we later in ditonderzoek. Maar liefst 87% vande grote bedrijven geeft aanmomenteel social media in te zettenals communicatiemiddel. Ook demiddelgrote bedrijven doen het nietonverdienstelijk met 82%.Zet uw bedrijf momenteel social media in?Grafiek 2 n=553Ja65%Nee35%0 - 50 medewerkers 50 - 250 medewerkers meer dan 250 medewerkersJa82%Nee18%Ja87%Nee13%
 7. 7. SMO_13 Social media statistieken7U geeft aan dat uw bedrijf geen gebruik maakt van sociale media.Wat is de belangrijkste reden dat er geen social media wordt ingezet?Grafiek 4 n=170Inzet social media versusbedrijfsachtergrondDe verschillen met betrekking totde inzet van social media versusbedrijfsachtergrond lijken minimaal.Bijzonder is wel dat B2C, evenalsvorig jaar, in mindere mate isvertegenwoordigd op de socialekanalen. Non Profit is de grotestijger ten aanzien van vorig jaar.Deze categorie kent een groei vanruim 10%. Waar men in 2011de weg nog richting de socialenetwerken nog maar amper wist tevinden , laat staan hoe deze in tezetten, lijkt deze “achterstand” alssneeuw voor de zon verdwenen.Een mooi voorbeeld van een NonProfit organisatie die zeer actief isop de sociale kanalen is de 1% club .Deze organisatie is sinds2007 actief aan de slag gegaanmet hun online platform tenbehoeve van de internationaleontwikkelingssamenwerkingen zetten onder andere socialenetwerken in voor crowdfunding encrowdsourcing.Social media heeft geenmeerwaarde of is nog inontwikkelingAan de 170 respondenten die geensocial media inzetten legden wijde vraag voor wat de belangrijkstereden voor het niet inzetten vansocial media is. 34% gaf aan geenmeerwaarde te zien in het gebruikvan social media. Ook het feit datsocial media nog in ontwikkelingis voor het bedrijf, is met 25% eenbelangrijke reden.Zet uw bedrijf momenteel social media in?Grafiek 3 n=553Nee29%Ja71%Business to Business (BtoB) Business to Consumer (BtoC) Non Profit (NP)BtoB en BtoC Zowel BtoB, BtoC als NPNee41%Ja59%Nee28%Ja72%Nee24%Ja76%Nee22%Ja78%Is nog inontwikkeling 25%Geen kennis 11%Geen budget 8%Geen tijd /capaciteit 12%Anders 4%Weet ik niet 6%Heeft in onze ogengeen meerwaarde34%
 8. 8. SMO_13 Social media statistieken8Minder dan 1 jaar geleden1 tot 2 jaar geleden2 tot 3 jaar geleden3 tot 4 jaar geleden4 tot 5 jaar geledenLanger dan 5 jaar geledenAfgelopen drie jaar veelbeweging in de marktUit het onderzoek wordt duidelijkdat de markt de afgelopen drie jaarflink in beweging is gekomen. Hetgrootste gedeelte (40%) van debedrijven geeft aan dat zij een tottwee jaar geleden zijn gestart metde inzet van social media. 4% vande bedrijven behoort tot de earlyadaptors en startten meer dan vijfjaar geleden met social media.Hoe verhoudt zich dat tot debedrijfsgrootte?Het onderscheid tussen recent gestartebedrijven is minimaal. Wel blijkt datgrote bedrijven zoals verwacht totde early adaptors behoren. 19% indeze categorie geeft aan drie tot vierjaar geleden met social media te zijngestart.Wanneer is uw bedrijf gestart met de inzet van social media?Grafiek 5 n=337Wanneer is uw bedrijf gestart met de inzet van social media?Grafiek 6 n=3370 - 50 medewerkers 50 - 250 medewerkers meer dan 250 medewerkersMinder dan 1 jaar geleden1 tot 2 jaar geleden2 tot 3 jaar geleden3 tot 4 jaar geleden4 tot 5 jaar geledenLanger dan 5 jaar geleden22%40%23%7%4%4%24%38% 24%6%4%4%16%55%16%3%3%7% 43%22%19%3%14%
 9. 9. SMO_13 Social media statistieken9Hoe belangrijk is de inzet van social media binnen uw bedrijf?Grafiek 8 n=337Hoe belangrijk is de inzet van social media binnen uw bedrijf?Grafiek 7 n=337Social media wordt doorbedrijven nog steeds belangrijkgeachtOndanks een kleine afname (7,7%) tenopzichte van voorgaand onderzoekwordt social media nog steedsals belangrijk gezien. 47% van debedrijven geeft aan dat social mediaeen belangrijk onderdeel van hetbedrijf uitmaakt. 23% acht social mediazeer belangrijk. De afname is deels teverklaren door een stijging binnen decategorie neutraal. Deze kent nu eenpercentage van 25%, waar dit vorigjaar 19,9% was.Mate van belang versusbedrijfsgrootteHet belang lijkt alleen bij de grotebedrijven toe te nemen. 19% van degrote bedrijven kenmerkt social mediaals zeer belangrijk, een ruime 5% groeiten opzichte van het vorige onderzoek.Bij de kleine- en middelgrote bedrijvenconstateren we een kleine dalingbinnen de categorie zeer belangrijk.0 - 50 medewerkers 50 - 250 medewerkers meer dan 250 medewerkers45%25%1%25%4%58%22%7%13%22%3%3%19%54%Zeer belangrijkBelangrijkNeutraalOnbelangrijkZeer onbelangrijk23%1%4%47%25%Zeer belangrijkBelangrijkNeutraalOnbelangrijkZeer onbelangrijk
 10. 10. SMO_13 Social media statistieken10Op het gebied van social media beschouw ik het bedrijf waar ik werk als:Grafiek 9 n=337Hoe ervaren is het Nederlandsbedrijfsleven?Slechts een enkeling geeft aan zeerervaren te zijn op het gebied van socialmedia. De meeste bedrijven achtenzich gemiddeld ervaren tot ervaren.Ten aanzien van het voorgaandeonderzoek is de groep onervarenenmet ruim 5% afgenomen. Oefeningbaart kunst zeggen we dan maar!Middelgrote bedrijven intweestrijd?Wanneer we naar de ervaring incombinatie met de bedrijfsgroottekijken achten kleine en grotebedrijven zich ervaren. Het zijn juist demiddelgrote bedrijven die zich minderervaren achten. Zouden zij meeroutsourcen of twijfelen ze wellichtnog te veel over het inzetten van een“social media expert”? Een vraag waarwe volgend jaar wat dieper induiken.Zeer ervarenErvarenGemiddeldOnervarenZeer onervaren8%3%44%17%Op het gebied van social media beschouw ik het bedrijf waar ik werk als:Grafiek 10 n=3370 - 50 medewerkers 50 - 250 medewerkers meer dan 250 medewerkers44%16%8%31%2%48%29%7%13% 16%5%8%24%46%Zeer ervarenErvarenGemiddeldOnervarenZeer onervaren28%3%
 11. 11. SMO_13 Sociale netwerken11Sociale netwerkenWelke sociale netwerken werden er in 2012 het meest ingezet? En watkunnen we verwachten van de inzet in 2013? Is Facebook of Twitter nuhet meest populair en wat mogen we van Google+ verwachten? U ziet hetallemaal in de volgende tabellen.Facebook haalt Twitter inMet een inzet van 87% is Facebookop dit moment het meest populairesocial media kanaal, terwijl dezeplek bij het voorgaand onderzoeknog door Twitter werd ingevuld.Facebook wordt wel op de voetgevolgd door Twitter (78%) enLinkedIn (75%). Op plaats vierstaat Youtube met een inzet van50%. Ook een weblog (36%),Google+ (31%) en Hyves (25%) zijnveelgebruikte kanalen.2013, het jaar van Pinterest enGoogle+?Wij vroegen onze respondentenwelke kanalen zij in 2013verwachten te gebruiken. Facebook,Twitter en LinkedIn blijven net alsin 2012 de meest gebruikte kanalenmet respectievelijk 89%, 82% en80%. De grootste stijgers zijnPinterest (+15%), Google+ (+11%)en Youtube (+10%). De grootstedaler is Hyves; het verwachtegebruik daalt met 11%. Google+krijgt ondanks de vele kritiek in2012 nog steeds veel vertrouwen.Wij zijn ervan overtuigd datde introductie van de Google+communities en de toenemendeimpact op SEO hier een grotebijdrage aan leveren.LinkedInYoutubeTwitterGoogle+SlideshareVimeoFacebookYammerHyvesPinterestFoursquareWeblog/blogForumInstagram0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%Heden n=3312013 n=331Grafiek 11 en 12Welke social media kanalen gebruikt uw bedrijf momenteel?Welke social media kanalen verwacht uw bedrijf te gebruiken in 2013?Meerdere antwoorden mogelijk
 12. 12. SMO_13 Sociale netwerken12Facebookhaalt TwitterinMet een inzet van 87% is Facebookop dit moment het meest populairesocial media kanaal, terwijl dezeplek bij het voorgaand onderzoeknog door Twitter werd ingevuld.Facebook wordt wel op de voetgevolgd door Twitter (78%) enLinkedIn (75%). Op plaats vierstaat Youtube met een inzet van50%. Ook een weblog (36%),Google+ (31%) en Hyves (25%) zijnveelgebruikte kanalen.Afbeelding 2 Afbeelding van Flickr, fotograaf Mike Baird
 13. 13. SMO_13 Doelstellingen13DoelstellingenHet is duidelijk dat social media steeds meer ingezet wordt. Echter is de vraagmet welk doel dit gebeurt. Onderstaande tabellen geven u een inzicht overde doelen van social media.Vergroten naamsbekendheidvoornaamste doelNaast de verschillende kanalenhebben we de respondentengevraagd met welk doel zij socialmedia inzetten.Met 89% is vergroten van denaamsbekendheid overduidelijkhet belangrijkste doel van deinzet van social media, op gepasteafstand gevolgd door PR (72%)en klantbehoud/retentie (65%).Ten aanzien van ons voorgaandeonderzoek stijgt het doelklantbehoud met 10%. Dit kenmerktook de positie van social mediabinnen de lifecycle. Langzaamaanontstaat er een meer volwassenstatus.Ook in 2013 wordt ingezetop het vergroten van denaamsbekendheidOok in 2013 is vergroten vande naamsbekendheid veruit hetbelangrijkste doel. Maar liefst 92%van de respondenten geeft aan ditals doel van de social media inzet tezien. Daarnaast blijven PR (79%) enklantbehoud/retentie (71%) ook in2013 belangrijke doelen. Een goede4e plaats is er voor het verbeterenvan de zoekmachinepositie (68%).Het gebruik van social media tenbehoeve van interne communicatiekent weinig groei. Daardoorlijkt het gebruik van social mediarichting een social business voor demeeste bedrijven nog een jaartjeover te moeten wachten.Met welk doel zet uw bedrijf momenteel social media in?Met welk doel denkt uw bedrijf social media in te zetten in 2013?Grafiek 13 en 140% 20% 40% 60% 80%RecruitmentPublic RelationsService verlening / webcareKlantbehoud / RetentieVergroten naamsbekendheidKostenbesparingInterne communicatieZoekmachine positieLeadgeneration / salesDatabase verrijkingProduct ontwikkeling / innovatieActiemarketingCrisis managementMonitoringCommunity vormingLedenwerving Heden n=3242013 n=326Meerdere antwoorden mogelijk
 14. 14. SMO_13 Doelstellingen14Waar zetten we de sociale netwerken voor in? (grafiek 15 t/m 19)We constateerden eerder dat het vergroten van de naamsbekendheid alsbelangrijkste doel wordt gezien. We selecteerden aan aantal grote socialenetwerken en onderwierpen de gebruikers van het netwerk aan dezelfdevraag. Met welke doeleinden zet men de desbetreffende netwerken in?Crisis managementProduct ontwikkeling/innovatieInterne communicatieKostenbesparingLedenwervingDatabase verrijkingRecruitmentService verlening/webcareMonitoringActiemarketingCommunity vormingLeadgeneration/salesZoekmachine positieKlantbehoud/retentiePublic RelationsVergroten naamsbekendheidGrafiek 15 t/m 19LinkedIn n=246Youtube n=164Twitter n=257Google+ n=103Facebook n=2860% 25% 50% 75% 100%Meerdere antwoorden mogelijk
 15. 15. SMO_13 Doelstellingen15Twitter meest intensief gebruikt (grafiek 20 t/m 24)Wanneer we het gebruik van de gemeten social media kanalen tegenelkaar afzetten is Twitter met afstand het meest intensief gebruikte kanaal.Voornamelijk door grote bedrijven wordt Twitter meerdere malen per dagingezet om informatie te zenden of interactie aan te gaan.Met welke frequentie is uw bedrijf online op Social MediaMeerdere keren per dag1 x per dag1 x per 2 dagen1 x per 3 dagen1 x per weekMinder dan 1 x per week16%0 - 50 medewerkersLinkedIn50 - 250 medewerkers Meer dan 250 medewerkers11%5%21%5%42%19%3%6%13%22%37%20%19%8%9%21%24%Grafiek 20 n=24610%10%8%4%16%53%10%10%80%6% 3%6%3%21%62%Youtube0 - 50 medewerkers 50 - 250 medewerkers Meer dan 250 medewerkersGrafiek 21 n=1640 - 50 medewerkers 50 - 250 medewerkers Meer dan 250 medewerkersGrafiek 22 n=257Twitter41%18%10%9%10%11%48%15%7%4%15%11%64%8%3%11%6%8%0 - 50 medewerkers 50 - 250 medewerkers Meer dan 250 medewerkersGrafiek 23 n=103Google+21%14%8%12%16%29%71%14%14%20%20%30%30%
 16. 16. SMO_13 Strategie16StrategieHet is duidelijk dat social media een veel gebruikt communicatiemiddel is.Steeds meer bedrijven zien het belang van social media, maar zien zij ook hetbelang van een passende strategie? En wordt deze dan ook daadwerkelijkgehanteerd?Geen eenduidige keuze voor het hanteren van een strategieMet 33% geven de meeste bedrijven aan zeker te weten een strategie tehanteren. 22% denkt dat het bedrijf een social media strategie hanteert maarweet dit niet zeker. Daarentegen geeft 17% aan dat zij denken dat ze geenstrategie hanteren. Tot slot geeft nog 29% aan zeker te weten dat er geenspecifieke social media strategie gehanteerd wordt.Hanteert uw bedrijf momenteel een specifieke social mediastrategie om uwdoeleinden te realiseren?Grafiek 25 n=337Ja, dat weet ik zekerJa, ik denk van welNee, ik denk van nietNee, ik weet zeker van niet0% 10% 20% 30% 40%Met welke frequentie is uw bedrijf online op Social Media0 - 50 medewerkers 50 - 250 medewerkers Meer dan 250 medewerkersGrafiek 24 n=286Facebook40%18%12%6%14%10%40%20%4%8%16%12%37%26%6%17%9%6%Meerdere keren per dag1 x per dag1 x per 2 dagen1 x per 3 dagen1 x per weekMinder dan 1 x per week
 17. 17. SMO_13 Strategie17Grote bedrijven hanteren vaker een strategie dan kleine bedrijvenBedrijven die aangeven geen strategie te hanteren stelden wij de vraag ofzij van plan zijn de komende 12 maanden een strategie te formuleren. Degrote bedrijven geven met 51% aan zeker te weten een social media strategiete hanteren. Dit is een aanzienlijk verschil met de middelgrote en kleinebedrijven. Zij geven met respectievelijk 32% en 31% aan dat ze zeker wetendat er een strategie wordt gehanteerd.Verdeeldheid over strategie in de toekomstEr is veel verdeeldheid over het hanteren van een strategie in de toekomst.37,3% van de respondenten geeft aan komend jaar een strategie te gaanhanteren, tegenover 30,7% die dit niet gaat doen. Daarnaast geeft 32% aannog niet te weten of zij komend jaar een social media strategie formuleren.Hanteert uw bedrijf momenteel een specifieke social mediastrategie om uwdoeleinden te realiseren?Grafiek 26 n=3370 - 50 medewerkers 50 - 250 medewerkers meer dan 250 medewerkersJa, dat weet ik zekerJa, ik denk van welNee, ik denk van nietNee, ik weet zeker van niet18%28% 31%13%36% 32%19%11%27%51%11%23%Is uw bedrijf van plan om binnen 12 maanden een social mediastrategiete formuleren om uw doeleinden te realiseren?Grafiek 27 n=153JaNeeWeet ik niet0% 10% 20% 30% 40%35%
 18. 18. SMO_13 Strategie18Ruim de helft van de grote bedrijven gaat komend jaar een social mediastrategie hanteren50% van de grote bedrijven geven aan komende jaar een social mediastrategie te gaan hanteren. De middelgrote bedrijven zijn hier echter minderzeker van (47%). De kleine bedrijven geven met 35% aan dat ze volgend jaareen social media strategie zullen hanteren.Social media is nog in ontwikkelingAls belangrijkste reden voor het ontbreken van een social media strategiegeven onze respondenten aan dat social media nog in ontwikkeling is (29%),maar ook wordt er met 24% aangegeven dat een social media strategie geenprioriteit heeft. Daarnaast zijn, geen behoefte (16%), geen capaciteit (12%) engeen kennis (11%) belangrijke redenen voor het ontbreken van een strategie11%6%16%12%24%29%3%Grafiek 29 n=153Is uw bedrijf van plan om binnen 12 maanden een social mediastrategie teformuleren om uw doeleinden te realiseren?Grafiek 28 n=3370 - 50 medewerkers 50 - 250 medewerkers meer dan 250 medewerkersJaNeeWeet ik niet34% 35%27%27%47%21%50%29%32%Wat is de belangrijkste reden voor het ontbreken van een social mediastrategie?Geen kennisGeen budgetGeen behoefteGeen capaciteitGeen pioriteitSocial media is voor ons bedrijf nog inontwikkelingAnders
 19. 19. SMO_13 Strategie19Behoefte aan social media strategie onder klein en middelgroot bedrijfAls belangrijkste reden voor het ontbreken van een social media strategiegeven onze respondenten aan dat social media nog in ontwikkeling is (29%),maar ook wordt er met 24% aangegeven dat een social media strategie geenprioriteit heeft. Daarnaast zijn, geen behoefte (15%), geen capaciteit (12%) engeen kennis (11%) belangrijke redenen voor het ontbreken van een strategieMet name de kleine en middelgrote bedrijven geven aan dat er weinigbehoefte is aan een social media strategie. Grote bedrijven geven als redenvoor het ontbreken van de strategie aan dat social media voor hen geenprioriteit kent of het juist nog in ontwikkeling is.Partner? Wij doen het liever zelfSlechts een klein deel van de respondenten geeft aan een partner in teschakelen voor de inzet van social media. 13% van de bedrijven geeftaan gebruik te maken van een vaste partner waar 13% campagnematigoverweegt welke partner wordt aangehaakt. 74% van de bedrijven geeft aangeen gebruik te maken van een partner. Eerder dit jaar gaf onder andereNike al te kennen social media in eigen beheer te nemen om dichter bij haarfans te komen. We zijn erg benieuwd hoe dit zich in de komende jaren gaatontwikkelen. Worden de bureaus overbodig of gaan zij voornamelijk eenadviserende in plaats van een uitvoerende rol innemen?Maakt uw bedrijf gebruik vaneen partner voor de social mediastrategie en/of uitvoering van desocial media inspanningenGrafiek 31 n=337We maken geen gebruik van een partnerWij gebruiken 1 vaste partnerWe bekijken per situatie welke partner weinzetten74%13%13%Wat is de belangrijkste reden voor het ontbreken van een social mediastrategie?Grafiek 30 n=1530 - 50 medewerkers 50 - 250 medewerkers meer dan 250 medewerkersGeen kennisGeen budgetGeen behoefteGeen capaciteitGeen pioriteitSocial media is voor ons bedrijf nog inontwikkelingAnders27%17%20%27%20%7%36%43%23% 13%7%2% 10%20%13%14%
 20. 20. Ja51%Nee45%Worden de resultaten van de social mediainspanningen voor uw bedrijf gemeten?Grafiek 32 n=337Ja51%Nee45%Weet ik niet4%
 21. 21. SMO_13 Meten21MetenHet meten van de resultaten van social media is erg belangrijk. Enkel doorte meten kan men achterhalen wat het rendement is. De volgende tabellenlaten duidelijk zien hoe de respondenten denken over het meten van deresultaten en in hoeverre er op dit moment gemeten wordt.Inzicht in ROI lijkt voor een kleine minderheid nog ver wegMet 51% geeft net iets meer dan de helft van de respondenten aan dat zij deresultaten van de social media inspanningen meten. In vergelijking met vorigjaar zien we een kleine stijging van ruim 5%. Gezien het stadium waarin socialmedia verkeert hadden we een iets grotere toename verwacht. 49% geeft aande resultaten niet te meten en de overige 4% weet niet of de social mediainspanningen gemeten worden.Worden de resultaten van de social media inspanningen voor uw bedrijfgemeten?Grafiek 33 n=3370 - 50 medewerkers 50 - 250 medewerkers meer dan 250 medewerkersJaNeeWeet ik niet46% 49% 48% 52%3%68%30%2%Grote bedrijven nemen hetvoortouwVolgens verwachting nemende grote bedrijven ook hetvoortouw wanneer het aankomtop het inzichtelijk maken van deresultaten. Budgetten voor toolingen outsourcing liggen bij het grotebedrijven een stuk hoger dan bijkleine en middelgrote bedrijven.Waar er bij de grote bedrijven door68% gemeten wordt, is dat bij demiddelgrote nog maar 52% en dekleine bedrijven sluiten de rij met49%.Wat is de belangrijkste reden dat uw bedrijf de social mediainspanningen niet meet?Grafiek 34 n=151Geen kennisGeen onderdeel van strategie0% 10% 20% 30% 40%Social media is voor onsbedrijf nog in ontwikkelingGeen prioriteitGeen budgetGeen tijdAnders
 22. 22. SMO_13 Meten22Is uw bedrijf van plan de social mediainspanningen in de toekomst te gaan meten?Meten heeft geen prioriteitVanzelfsprekend zijn wij benieuwd naar de redenen waarom de inspanningen niet worden gemeten. Het is tenslottetoch een van de marketingkanalen. Op zijn minst opmerkelijk is dan ook dat 31% aangeeft dat meten op dit momentgeen prioriteit heeft. Met name middelgrote bedrijven geven met 47% aan dat het meten geen prioriteit kent.Het feit dat social media nog in ontwikkeling is wordt ook als belangrijke reden genoemd (28%). Als derde reden geeftmen met 14,6% aan dat er onvoldoende kennis aanwezig is om de resultaten in kaart te brengen. Laatstgenoemdereden is vooral afkomstig van grote bedrijven (27%).Wat is de belangrijkste reden dat uw bedrijf de social media inspanningen niet meet?Grafiek 35 n=1510 - 50 medewerkers 50 - 250 medewerkers meer dan 250 medewerkersGeen kennisGeen onderdeel van strategieSocial media is voor ons bedrijfnog in ontwikkelingGeen prioriteitGeen budgetGeen tijdAnders9%27%47%13%27%9%9%9%4%31%10%4%14%7%27%7%9%36%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%Grafiek 36 n=164JaNeeWeet ik niet
 23. 23. SMO_13 Meten23Onduidelijkheid over meten in detoekomstWe stelden de bedrijven die desocial media inzet niet meten devraag of zij dit in de toekomstüberhaupt van plan zijn. 46% vande respondenten geeft aan nogniet te weten of ze de social mediainspanningen in de toekomst welgaan meten. Daarnaast geeft 34%aan dit wel te zullen doen en nog21% gaat ook in de toekomst desocial media inspanning niet meten.Grote bedrijven lijken het hier overeens te zijn, in de toekomst wordende inspanningen gemeten.Wanneer we meten, dan metenwe structureelHoe meet men de social mediainzet? Gebeurt dit structureelof meten bedrijven alleen decampagnes? Duidelijk is devoorkeur voor het structureel metenvan de social media inspanningen.Iets meer dan driekwart van debedrijven geeft aan structureel temeten, tegenover een kwart dievoornamelijk campagnematig (adhoc) meten.De onderlinge verschillen tussenkleine, middelgrote en grotebedrijven zijn minimaal te noemen..JaNeeWeet ik niet0 - 5050 - 250Meer dan 2500% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%Is uw bedrijf van plan de social mediainspanningen in de toekomst te gaan meten?Grafiek 37 n=164Meet uw bedrijf deze resultaten campagnematig of structureel?Campagnematig (adhoc)Structureel25%75%Grafiek 38 n=173
 24. 24. SMO_13 Meten24We blijven hangen in aantal volgers, fans, vriendenWelke KPI’s hanteert het Nederlands bedrijfsleven? Het wordt duidelijk dathet aantal volgers, fans etc. ook dit jaar als belangrijk wordt gezien (85%).Wederom staat ook het meten van traffic naar de website hoog in de lijst vansocial media metrics. De focus op interactie lijkt achter te blijven. Ook hetaantal orders en leads daalt ten aanzien van het vorige onderzoek.Ver bovenverwachtingBovenverwachtingZoals verwacht OnderverwachtingVer onderverwachting0%10%20%30%40%50%60%Hoe beoordeelt uw bedrijf het rendement uit de social mediainspanningen?Grafiek 40 n=173Op welke manier meet uw bedrijf de resultaten?aantal volgers/aantal fansaantal subscribers (nieuwsbrief)Aantal bezoekers websiteaantal links gekliktaantal retweetsaantal vermeldingen (mentions)aantal repliessentimentbereikconversieratio’saantal ordersaantal leadsaantal herhaalaankopenbehaalde omzetanders, namelijkGrafiek 39 n=173 (meerdere antwoorden mogelijk)0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
 25. 25. SMO_13 Meten25Rendement uit social media zoals verwachtRuim de helft van de respondenten geeft aan dat het rendement uit de socialmedia inspanningen zoals verwacht is. 24% geeft zelfs aan dat het rendementboven verwachting is.Maakt uw bedrijf voor het meten van de scoial media inspanningen gebruikt vaneen gratis- of betaalde tool?Grafiek 42 n=17359%9%26%6%Gratis toolBetaalde toolZowel een gratis als betaalde toolWeet ik nietHoe beoordeelt uw bedrijf het rendement uit de social mediainspanningen?Grafiek 41 n=173Ver bovenverwachtingBovenverwachtingZoals verwacht OnderverwachtingVer onderverwachting0%10%20%30%40%50%60%0-5050-250Meer dan 250
 26. 26. SMO_13 FTE’’s en budgetten26FTE’’s en budgettenDe volgende tabellen geven een duidelijk beeld van de budgetten diegebruikt worden voor de inzet van social media. Naast de budgetten is er ditjaar ook onderzocht hoe de urenbesteding aan social media is.Urenbesteding social mediaminimaalMeer dan de helft van derespondenten (56%) besteedt1-10 uur aan de inzet van socialmedia. Naarmate de bedrijfsgroottetoeneemt, nemen ook het aantaluren voor de uitvoering van socialmedia toe. Met name de kleine enmiddelgrote bedrijven geven tekennen niet meer dan 20 uur tebesteden aan de inzet van socialmedia. Slechts een kleine groeprespondenten uit de categorietot 250 werknemers geeft aan ermeer dan 20 uur per week aan tebesteden.Groot bedrijf, meer urenUit de verdeling in bedrijfsgrootteblijkt dat vooral grote bedrijvenmeer tijd aan social media bestedendan kleine bedrijven. 11% van degrote bedrijven besteedt hier meerdan 40 uur aan, terwijl dit bij dekleine bedrijven maar 2% is.1-10 11-20 21-30 31-40 Meer dan40 uurWeet ik niet0%10%20%30%40%50%60%Hoeveel uren worden er per week voor uw bedrijf besteed aan deuitvoering van social media?Grafiek 44 n=3370-5050-250Meer dan 250Grafiek 43 n=337Hoeveel uren worden er per weekvoor uw bedrijf besteed aan deuitvoering van social media?1 - 10 uur11 - 20 uur21 - 30 uur31 - 40 uurMeer dan 40 uurWeet ik niet56%25%6%4%3%6%
 27. 27. SMO_13 FTE’’s en budgetten27MarketingbudgetHet merendeel van de respondenten (52%) geeft aan dat het bedrijf in 2012een marketingbudget tot €12.500 ter beschikking had. In 2013 wordt in diecategorie een kleine daling verwacht en lijkt het budget langzaam weer teworden opgeschroefd.Social mediabudgetNatuurlijk zijn we benieuwd hoe dat zich verhoudt tot het budget dat hetNederlandse bedrijfsleven beschikbaar stelt voor de social media activiteiten.61% van de bedrijven geeft aan dat het budget maximaal €12.500 bedraagt.Ook bij het social mediabudget mogen we in 2013 een lichte stijgingverwachten. 23% geeft aan dat er geen specifiek budget beschikbaar is. Zeerwaarschijnlijk zijn marketing en social mediabudget in elkaar verweven.0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%5%20122013Wat is uw jaarlijkse totale marketingbudget in 2012 en 2013?0-12.50012.501-25.00025.001-50.00050.001-100.000100.001-250.000250.001-500.000500.001-1.000.0001.000.001-2.500.0002.500.001-5.000.000Meer dan 5.000.000Weet ik nietGrafiek 45 en 46 n=337Wat is het jaarlijkse budget voor social media in 2012 en 20130 10% 20% 30% 40% 50% 60%5%201220130-12.50012.501-25.00025.001-50.00050.001-100.000100.001-250.000250.001-500.000500.001-1.000.0001.000.001-2.500.0002.500.001-5.000.000Meer dan 5.000.000Geen specifiek social media budgetWeet ik nietGrafiek 47 en 48 n=337
 28. 28. SMO_13 Communities28Kunt u aangeven hoe belangrijk het opbouwen en onderhouden van eencommunity voor uw bedrijf is?Grafiek 50 n=88Kunt u aangeven hoe belangrijk het opbouwen enonderhouden van een community voor uw bedrijf is?CommunitiesEen community kan een belangrijke rol spelen bij het binden van klanten.Bekend gegeven is dat een waardevolle community bijdraagt aan het behalenvan bepaalde organisatiedoelen. Superpromoters, superfans, ambassadeursof hoe ook genoemd, kunnen van enorme waarde zijn voor bedrijven, zolangmaar in de fanbase wordt geïnvesteerd. Wij zijn benieuwd hoe Nederlandsebedrijven over de bijdrage van een community denkten. Daarom hebben wedit jaar een aantal korte vragen aan dit onderwerp gewijd. Daarnaast hebbenwe de respondenten welke social media inzetten een aantal vragen omtrentwebcare gesteld.Een goede community isbelangrijkWij stelden de respondenten dieeerder al aangaven social media inte zetten voor communityvorming,de vraag of zij kunnen aangevenhoe belangrijk het opbouwen enonderhouden van een communityvoor het bedrijf is. De respondentenzien duidelijk het belang vanhet opbouwen en onderhoudenvan een community. Een grotemeerderheid (77%) geeft aan dateen community een belangrijk totzeer belangrijk onderdeel uitmaaktvan het bedrijf.Onderlinge resultaten tussen deverschillende bedrijfsgroottes zijnaanwezig. Deze beperken zichvoornamelijk tot de categoriebelangrijk tot zeer belangrijk. 57%van de grote bedrijven duidt derol van een community als zeerbelangrijk aan, waar kleine enmiddelgrote dit met 34% en 42%doen. In het diagram is terug tezien dat een klein deel neutraaltegenover de bijdrage van eencommunity staat.39%3%18%39%1%Zeer belangrijkBelangrijkNeutraalOnbelangrijkZeer onbelangrijkGrafiek 49 n=880 - 50 medewerkers 50 - 250 medewerkers meer dan 250 medewerkers3%25%8%42%57%7%19%42%34%2%25%36%
 29. 29. SMO_13 Communities290 10% 15% 20% 25% 30%5%Grafiek 51 n=337Binnen 1 uurBinnen 2 uurBinnen 4 uurBinnen 8 uurBinnen 12 uurBinnen 24 uurBinnen 48 uurGeen meningStel: U krijgt een klacht of vraag binnen via social media. Hoe snel moet er dan in uw ogen gereageerd worden?0 - 5050 - 250Meer dan 250Binnen 1 uurBinnen 2 uurBinnen 4 uurBinnen 8 uurBinnen 12 uurBinnen 24 uurBinnen 48 uurGeen mening0 10% 15% 20% 25% 30%5% 35% 40%Grafiek 52 n=337
 30. 30. SMO_13 Communities30Snelle webcare gewenstDe respondenten die social media inzetten stelden we een aantal algemenevragen rondom de webcare op de social netwerken. Indien er een vraag ofklacht binnen de community wordt geadresseerd is ruim 29% het er over eensdat er binnen 1 uur moet worden gereageerd. Binnen 2 en 4 uur is wordt ookacceptabel geacht door respectievelijk 17% en 18%. De resultaten betreffendede categorieën binnen 8 uur en binnen 12 uur zijn klein in vergelijking metdie van binnen 24 uur. 16% geeft namelijk aan dat een reactie binnen 24 uurook nog acceptabel is. Met betrekking tot de laatste categorie zijn we ergbenieuwd wat de opinie van klanten is. Natuurlijk valt er een onderscheid temaken tussen een aantal zaken zoals urgentie, aard van het medium .Het zijn met name kleine en grote bedrijven die een snelle service hoog in hetvaandel hebben staan. In de grafiek is te zien dat middelgrote bedrijven dereactietijd iets ruimer nemen.Binnen ons bedrijf worden momenteel de volgende communicatiemiddeleningeschakeld:Direct mailMobile marketingZoekmachinemarketingE-mailTelevisieRadioSocial mediaWebsiteDagbladen/magazinesSponsoringGeen van dezeWeet ik nietAnders20% 40% 60%0% 30% 50% 70%10% 80% 90%Grafiek 53 (meerdere antwoorden mogelijk) n=337
 31. 31. SMO_13 Communities31Social mediawederom eenvan de meestingezettekanalenVorig jaar stond social media opnummer 1 als meest ingezettecommunicatiekanaal. Kleinekanttekening: we waren destijds dewebsite als communicatiekanaalvergeten. De website is dan ookmet 90% het meest gebruiktecommunicatiemiddel. Op korteafstand volgt social media met 87%en op de 3e plaats staat e-mail met83%.Afbeelding 3 Afbeelding van Flickr
 32. 32. Over het onderzoekIn totaal hebben 553 bedrijven meegewerkt aan hetonderzoek. In eerste instantie heeft Pondres een verzoek vandeelname aan het onderzoek geplaatst op de volgende blogs:www.dutchcowboys.nlwww.marketingfacts.nlwww.molblog.nlwww.powerpr.nlwww.bijgespijkerd.nlPondres is voor het onderzoek de samenwerking aangegaan met MWM2,bureau voor online onderzoek en datacollectie. MWM2 heeft hetonderzoek vervolgens een boost gegeven door nog ruim 300 bedrijvente benaderen voor deelname aan het onderzoek. Pondres heeft insamenwerking met MWM2 een selectie gemaakt waarbij gekeken isnaar de bedrijfsgroottes en branche om deze aan te vullen en een zovolledig mogelijk beeld te scheppen van het Nederlands bedrijfsleven.De vragenlijst bestond uit vragen waarop in sommige gevallen meerdereantwoorden mogelijk zijn waardoor het cumulatieve percentage verboven de 100% ligt.Tevens heeft Pondres bij het bepalen van de steekproefgrootte rekeninggehouden met het betrouwbaarheidsniveau. Voor de vragen waarbij553 respondenten geantwoord hebben mogen wij uitgaan van eenbetrouwbaarheidspercentage van minimaal 95% ten opzichte van hetNederlandse bedrijfsleven.Een aantal vragen heeft een lager aantal respondenten waardoor hetbetrouwbaarheidspercentage lager ligt dan 95%.De achtergrond van de deelnemende bedrijven is in de volgende tabellenweergegeven.
 33. 33. SMO_13 Respondenten33RespondentenVanzelfsprekend proberen we ieder jaar met het onderzoek zo dicht mogelijkbij de relatieve verhouding binnen het Nederlands bedrijfsleven te komen.Ook dit jaar hebben we getracht hetzelfde te doen. Onderstaande vindt jedan ook de brancheverdeling, verdeling in bedrijfsgrootte en achtergrond.In welke branche bent u momenteel werkzaam?Groothandel, detailhandel en ambachten 20%Zakelijke dienstverlening (marketing, communicatie, consultancy etc.) 25%Onderwijs 4%Recreatie, sport, cultuur en horeca 9%Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2%Goede doelen 2%Media 5%Gezondheids -en welzijnszorg 5%Industrie & Bouwnijverheid 15%Persoonlijke dienstverlening 4%Financiële instellingen en verzekeringswezen 2%IT/Telecom 4%Energiebedrijven 1%Anders 2%Tabel 25Beschrijf de achtergrond van uw bedrijfBusiness to Business (BtoB) 35%Business to Consumer (BtoC) 28%Non Profit (NP) 11%BtoB en BtoC 16%Zowel BtoB, BtoC als NP 10%Tabel 25Wat is de grootte van uw bedrijf? Antwoorden hebben betrekking op het aantal werknemers0-50 79%50-250 9%meer dan 250 12%Tabel 25
 34. 34. 34NawoordHet blijft interessant om te zien hoe het Nederlands bedrijfsleven tegen socialmedia aankijkt en wat de toekomstplannen zijn ten aanzien van dit relatiefnieuwe communicatiemiddel. Pondres heeft drie social media onderzoekenverricht en bij elk onderzoek zien we dat de markt meer en meer in bewegingis en komt.Pondres bepaalt zelf de vragen, maar is ook erg benieuwd wat onze lezersgraag terug zien in ons onderzoek. Heb jij nou waardevolle input voor onsonderzoek, vragen over het onderzoek of wil je gewoon eens sparren oversocial media in het algemeen? Laat het ons dan gerust weten via@Pondressocial of tweet over #SMO_13 en wij vangen je vraag of opmerkingop.ColofonDit onderzoek is mede mogelijk gemaaktdoor Pondres en MWM2Namens PondresTim de JongConsultant online marketing/socialmedia manager@T_de_JongMartijn DirvenOnderzoeker@martijn_d

×