SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Maksutaseen tilastointiuudistus vastaa
kansainvälistymisen haasteisiin
Kansantalouden tilinpidon ja maksutasetilastoinnin
uudistukset –seminaari
TK, 20.5.2014
Laura Wallenius
Esityksen sisältö
1) Mitä maksutase kuvaa?
2) Maksutasetilastoinnin merkittävimmät uudistukset
3) Tilastouudistuksen vaikutusarvio
20.5.2014 2TY/Maksutasetilasto
Maksutasetilasto
 Maksutase – kuvaa kansantalouden ulkoista tasapainoa
 Vaihtotase: tulot ja menot
o Tavara- ja palvelukauppa
o Palkat ja pääomakorvaukset
o Tulonsiirrot
 Rahoitustase: miten vaihtotaseen yli/alijäämä rahoitetaan
o Suorat sijoitukset
o Arvopaperisijoitukset
o Johdannaiset
o Muut sijoitukset
o Valuuttavaranto
 Ulkomainen varallisuusasema
 Sijoitusten määrä Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen
20.5.2014 3TY/Maksutasetilasto
Maksutasetilasto osana tilastojärjestelmää
20.5.2014 4TY/Maksutasetilasto
Tavaroiden
ulkomaan-
kauppa
Palveluiden
ulkomaan-
kauppa
Ulkomaiset
suorat
sijoitukset
Yritysten
ulkomainen
rahoitus
Arvopaperi
-tilastot
Yritysrekisteri
Raha- ja
Pankki-
tilastot
Maksutase ja
ulkomainen varallisuusasema
Talous-
tilastot
Kansantalouden
tilinpito
Toiminta-
ympäristö
Kansainvälinen tilastoala
Maksutase vastaa tilinpidon ulkomaat-sektoria
 IMF Balance of Payments and International Investment Position
Manual, 6th Edition, 2009 (BPM6)
 Edellinen maksutasekäsikirja (BPM5) julkaistiin vuonna 1993
 BPM6 ja EKT2010
 Metodologiset erot käytännössä poistuneet
 Myös terminologiset erot pyritään poistamaan
20.5.2014 5TY/Maksutasetilasto
Esityksen sisältö
1) Mitä maksutase kuvaa?
2) Maksutasetilastoinnin merkittävimmät uudistukset
3) Tilastouudistuksen vaikutusarvio
20.5.2014 6TY/Maksutasetilasto
Merkittävimmät uudistukset
 Vaihtotase
 Tavarat ja palvelut
 Välityskauppa, valmistuttaminen
 Palvelut
 Välilliset rahoituspalvelut (FISIM)
 Rahoitustase
 Suorat sijoitukset
 Suorat sijoitukset, muut sijoitukset
 Oman pääoman jaottelu
 Ulkomainen varallisuusasema
 Eurosetelit (lopullista päätöstä lisäyksestä ei ole vielä tehty)
 IMF:n erityisnosto-oikeudet (Special Drawing Rights, SDRs)
20.5.2014 7TY/Maksutasetilasto
FISIM (financial intermediation service charges
indirectly measured)
 Välilliset rahoituspalvelut, joita rahoituspalvelujen tarjoajat
(talletuspankit, muut rahoitusta välittävät rahalaitokset ja muut
rahoituslaitokset) tuottavat, mutta eivät laskuta erikseen
asiakkailtaan = Korkokate
 Näkyy vaihtotaseessa rahoituspalveluissa sekä myös koroissa
 Sisältynyt jo aiemmin kansantalouden tilinpitoon, mukaan
maksutaseeseen vasta tässä uudistuksessa
20.5.2014 8TY/Maksutasetilasto
Oma pääoma (suorat sijoitukset, muut sijoitukset)
 Oma pääoma koostuu pääosin omistajien yritykseen
sijoittamasta pääomasta
 Oman pääoman uusi jaottelu
 Noteeratut
 Noteeraamattomat
 Muu oma pääoma
 Oma pääoma, joka ei ole arvopaperimuotoista
 Omistusosuudet sivuliikkeissä sekä muissa
yksikössä, joilla ei ole erillistä oikeushenkilöllisyyttä
tai kansainvälisissä järjestöissä
20.5.2014 9TY/Maksutasetilasto
Ulkomaiset suorat sijoitukset (maksutase)
20.5.2014 10TY/Maksutasetilasto
 Pysyvän intressin (lasting interest) katsotaan olevan olemassa, mikäli
suoralla sijoittajalla on hallussaan vähintään 10 prosentin osuus
sijoituskohteen äänivallasta
 Suoriin ulkomaisiin sijoituksiin luettavien transaktioiden taustalla on aina
sijoittaja, jolla on merkittävä vaikutusvalta (vähintään 10 % ja enintään 50 %
omistus) tai hallinta (yli 50 % omistus) sijoituskohteessa
 Maksutaseessa suorat sijoitukset on ennen kaikkea rahoituskäsite
”Foreign Direct Investment (FDI) is a category of investment that reflects the
objective of establishing a lasting interest by a resident enterprise in one
economy (direct investor) in an enterprise (direct investment enterprise) that is
resident in an economy other than that of the direct investor.”
─ OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 4th Edition, 2008
Suorien sijoitusten tilastoinnin taustaa
 Kansainväliset ohjeistukset
 IMF Balance of Payments and International Investment Position
Manual, 6th Edition, 2009 (BPM6) BPM5 v. 1993
 OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 4th
Edition, 2008 (BD4) BD3 v. 1996
 Uusien standardien implementoinnin lisäksi eri maiden
tuottaman datan laatua pyrkivät osaltaan parantamaan:
 IMF:n CDIS –kysely (Coordinated Direct Investment Survey)
 Euroopan Unionin FDI Network ja EuroGroups Register
20.5.2014 11TY/Maksutasetilasto
Ulkomailta Suomeen ja Suomesta ulkomaille
suuntautuneiden suorien sijoitusten kanta 1975–2010,
% BKT:sta
20.5.2014 12TY/Maksutasetilasto
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Suorat sijoitukset ulkomaille, kanta, % BKT:sta
Suorat sijoitukset Suomeen, kanta, % BKT:sta
Lähde: Suomen Pankki
Suorat sijoitukset ”aiemmin”
13
A
BC
E
D
F
A
C
G
J
H
B
I
D
E F
Nykyään suorat sijoitukset ovat yhä useammin
epäsuoria
14
C
D
E
F
Suorien sijoitusten maailma on yhä monimutkaisempi
20.5.2014 15TY/Maksutasetilasto
F
C
H
I
G
J
B
E
D
A
Uusien tilastostandardien tarjoamat ratkaisut
kuvattuihin ilmiöihin
 Jatkossa suorista sijoituksista laaditaan kahdenlaista dataa:
 Uudistetun suuntaperiaatteen mukaan laskettua ”nettomääräistä”
dataa
 Saamis/velka-periaatteen mukaan laskettua ”bruttomääräistä” dataa
 Nk. läpivirtausyksiköiden tunnistaminen ja eritteleminen
(Special Purpose Entities, SPEs)
 Tilastointi perimmäisen suoran sijoittajan kotimaan mukaan
(Ultimate Investing Country, UIC)
20.5.2014 16TY/Maksutasetilasto
Yhtiö A
(emo)
Yhtiö B
(tytär)
OUTWARD FDI
(SS ULKOMAILLE):
+ 80
- 30 (käänteinen sijoitus)
===================
+ 50
80
30
SAAMISET ULKOMAILTA:
+ 80
VELAT ULKOMAILLE:
+ 30
Yhtiö A
(emo)
Yhtiö B
(tytär)
80
30
Suorat sijoitukset suuntaperiaatteen ja saamis/velka-
periaatteen mukaan 1/3
20.5.2014 17TY/Maksutasetilasto
SUOMI
ULKOMAAT
Suuntaperiaate Saamis/velka-periaate
Yhtiö A
(tytär)
Yhtiö B
(emo)
INWARD FDI
(SS SUOMEEN):
+ 60
- 20 (käänteinen sijoitus)
===================
+ 40
60
20
SAAMISET ULKOMAILTA:
+ 20
VELAT ULKOMAILLE:
+ 60
Yhtiö A
(tytär)
Yhtiö B
(emo)
60
20
Suorat sijoitukset suuntaperiaatteen ja saamis/velka-
periaatteen mukaan 2/3
20.5.2014 18TY/Maksutasetilasto
SUOMI
ULKOMAAT
Suuntaperiaate Saamis/velka-periaate
20.5.2014 19TY/Maksutasetilasto
Suorat sijoitukset suuntaperiaatteen ja saamis/velka-
periaatteen mukaan 3/3
Suuntaperiaate
OUTWARD 50
INWARD 40
Netto 10
Saamis/velka-periaate
SAAMISET 100
VELAT 90
Netto 10
 Suuntaperiaatteen mukaan tässä esimerkissä suoria
sijoituksia suuntautuu Suomesta ulkomaille enemmän kuin
ulkomailta Suomeen
 Saamis/velka-periaatteen mukaan Suomella on
nettosaamisia ulkomailta
0
20
40
60
80
100
120
Suorat sijoitukset ulkomailta
Suomeen (INWARD)
Suorat sijoitukset Suomesta
ulkomaille (OUTWARD)
BPM5 / BD3
BPM6 / BD4*
Uudistetun suuntaperiaatteen (BPM6/BD4:n)
vaikutus Suomen suorien sijoitusten mukaisiin
kantoihin: kannat vuoden 2012 lopussa
20.5.2014 20TY/Maksutasetilasto
*Suomen Pankin arvio
Mrd. euroa
Uusien standardien mukaiset suorat sijoitukset
Suomeen
20.5.2014 21TY/Maksutasetilasto
”paluuvirtausta (round-tripping)
tai muuta läpivirtausta”
”pääoman
kauttakulku-maita”
”näiden maiden
merkitystä Suomen
taloudessa on
aliarvioitu”
Esityksen sisältö
1) Mitä maksutase kuvaa?
2) Maksutasetilastoinnin merkittävimmät uudistukset
3) Tilastouudistuksen vaikutusarvio
20.5.2014 22TY/Maksutasetilasto
Ennakollisia vaikutusarvioita vuodelle 2011
20.5.2014 23TY/Maksutasetilasto
Vaihtotaseen tasomuutos*, % -0,2
Ulkomaisen nettovarallisuuden tasomuutos*, % -1,4
*Uuden BKT-suhteen ja vanhan BKT-suhteen erotus. Arviot sisältävät sekä uuden
maksutasekäsikirjan että EKT 2010:n käyttöönoton vaikutuksen ja muiden aikasarjamuutosten
vaikutuksen. Varsinaiset julkaistavat tiedot voivat poiketa näistä ennakkoarvioista.
Uusien standardien mukaisia tietoja julkaistaan
 Maksutasetilastossa
 BPM6:n mukainen kk-julkistus 11.7.2014,
vuosijulkistus 17.9.2014
 Suorat sijoitukset saamis/velka-periaatteen mukaan
 Ulkomaiset suorat sijoitukset –tilastossa
 Vuosittainen julkaisu, ensimmäinen julkistus 31.10.2014
 Suorat sijoitukset uudistetun suuntaperiaatteen mukaan
20.5.2014 24TY/Maksutasetilasto
Lisätietoja
 Uusien tilastostandardien aiheuttamat muutokset
maksutasetilastointiin: http://www.stat.fi/til/maksutasetilastointi.html
 BoF Online 4/2011 – Leino, T. ”Effects of the new statistical
standards on Finland’s FDI positions”
 Ladattavissa: www.suomenpankki.fi  Julkaisusarjat  BoF Online
 Sähköposti
 maksutase@tilastokeskus.fi
20.5.2014 25TY/Maksutasetilasto

More Related Content

What's hot

Jukka Oksaharjun voittajaosakkeet
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeetJukka Oksaharjun voittajaosakkeet
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeetNordnet Suomi
 
Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...
Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...
Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...K2HEL
 
Joukkorahoituksen riskit sijoittajalle
Joukkorahoituksen riskit sijoittajalleJoukkorahoituksen riskit sijoittajalle
Joukkorahoituksen riskit sijoittajalleFinanssivalvonta
 
Finlandia global allocation fund, eur
Finlandia global allocation fund, eurFinlandia global allocation fund, eur
Finlandia global allocation fund, eurTaryn McGee
 
Sijoittajanvastuu pankkien ongelmatilanteissa
Sijoittajanvastuu pankkien ongelmatilanteissaSijoittajanvastuu pankkien ongelmatilanteissa
Sijoittajanvastuu pankkien ongelmatilanteissaFinanssivalvonta
 
Finlandia europe fund, eur
Finlandia europe fund, eurFinlandia europe fund, eur
Finlandia europe fund, eurTaryn McGee
 
Joonatan Naukkarinen Pörssisäätiö Turun Talouspäivät 2019
Joonatan Naukkarinen Pörssisäätiö Turun Talouspäivät 2019Joonatan Naukkarinen Pörssisäätiö Turun Talouspäivät 2019
Joonatan Naukkarinen Pörssisäätiö Turun Talouspäivät 2019Turun Talouspäivät
 
Finlandia china fund, eur
Finlandia china fund, eurFinlandia china fund, eur
Finlandia china fund, eurTaryn McGee
 
Mitä asuntolainan ottajan tulisi tietää lyhennystavoista, -vapaista ja lainak...
Mitä asuntolainan ottajan tulisi tietää lyhennystavoista, -vapaista ja lainak...Mitä asuntolainan ottajan tulisi tietää lyhennystavoista, -vapaista ja lainak...
Mitä asuntolainan ottajan tulisi tietää lyhennystavoista, -vapaista ja lainak...Finanssivalvonta
 
Mitä pankki saa ja mitä sen pitää asiakkaalta kysyä?
Mitä pankki saa ja mitä sen pitää asiakkaalta kysyä?Mitä pankki saa ja mitä sen pitää asiakkaalta kysyä?
Mitä pankki saa ja mitä sen pitää asiakkaalta kysyä?Finanssivalvonta
 
Indeksisijoittamiset uudet tuulet - parhaat puolet aktiivisesta ja passiivise...
Indeksisijoittamiset uudet tuulet - parhaat puolet aktiivisesta ja passiivise...Indeksisijoittamiset uudet tuulet - parhaat puolet aktiivisesta ja passiivise...
Indeksisijoittamiset uudet tuulet - parhaat puolet aktiivisesta ja passiivise...Sijoittaja.fi
 
Maksaminen uudistuu – Pysyvätkö käyttäjät perässä?
Maksaminen uudistuu – Pysyvätkö käyttäjät perässä?Maksaminen uudistuu – Pysyvätkö käyttäjät perässä?
Maksaminen uudistuu – Pysyvätkö käyttäjät perässä?Finanssivalvonta
 
Viennin maksutavat ja rahoitus 8.5.2015 Jyväskylä Finnveran esitys
Viennin maksutavat ja rahoitus 8.5.2015 Jyväskylä Finnveran esitysViennin maksutavat ja rahoitus 8.5.2015 Jyväskylä Finnveran esitys
Viennin maksutavat ja rahoitus 8.5.2015 Jyväskylä Finnveran esitysKeski-Suomen kauppakamari
 
Finlandia likvidi fund, eur
Finlandia likvidi fund, eurFinlandia likvidi fund, eur
Finlandia likvidi fund, eurTaryn McGee
 
Onko Suomi houkutteleva investointikohde?, Topias Leino
Onko Suomi houkutteleva investointikohde?, Topias LeinoOnko Suomi houkutteleva investointikohde?, Topias Leino
Onko Suomi houkutteleva investointikohde?, Topias LeinoTilastokeskus
 
Victor Snellman, Suomen Osakesäästäjät - Osäkesäästötili 2.0
Victor Snellman, Suomen Osakesäästäjät - Osäkesäästötili 2.0Victor Snellman, Suomen Osakesäästäjät - Osäkesäästötili 2.0
Victor Snellman, Suomen Osakesäästäjät - Osäkesäästötili 2.0Turun Talouspäivät
 
Miksi pankki kysyy henkilökohtaisia kysymyksiä ja mihin tietoja käytetään?
Miksi pankki kysyy henkilökohtaisia kysymyksiä ja mihin tietoja käytetään?Miksi pankki kysyy henkilökohtaisia kysymyksiä ja mihin tietoja käytetään?
Miksi pankki kysyy henkilökohtaisia kysymyksiä ja mihin tietoja käytetään?Finanssivalvonta
 
Sijoitustoimialan murros ja sijoittamisen uudet mahdollisuudet
Sijoitustoimialan murros ja sijoittamisen uudet mahdollisuudetSijoitustoimialan murros ja sijoittamisen uudet mahdollisuudet
Sijoitustoimialan murros ja sijoittamisen uudet mahdollisuudetSijoittaja.fi
 
Mikä muuttuu sijoitustuotteiden myynnissä?
Mikä muuttuu sijoitustuotteiden myynnissä?Mikä muuttuu sijoitustuotteiden myynnissä?
Mikä muuttuu sijoitustuotteiden myynnissä?Finanssivalvonta
 

What's hot (20)

Jukka Oksaharjun voittajaosakkeet
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeetJukka Oksaharjun voittajaosakkeet
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeet
 
Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...
Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...
Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...
 
Joukkorahoituksen riskit sijoittajalle
Joukkorahoituksen riskit sijoittajalleJoukkorahoituksen riskit sijoittajalle
Joukkorahoituksen riskit sijoittajalle
 
Finlandia global allocation fund, eur
Finlandia global allocation fund, eurFinlandia global allocation fund, eur
Finlandia global allocation fund, eur
 
Sijoittajanvastuu pankkien ongelmatilanteissa
Sijoittajanvastuu pankkien ongelmatilanteissaSijoittajanvastuu pankkien ongelmatilanteissa
Sijoittajanvastuu pankkien ongelmatilanteissa
 
Finlandia europe fund, eur
Finlandia europe fund, eurFinlandia europe fund, eur
Finlandia europe fund, eur
 
Joonatan Naukkarinen Pörssisäätiö Turun Talouspäivät 2019
Joonatan Naukkarinen Pörssisäätiö Turun Talouspäivät 2019Joonatan Naukkarinen Pörssisäätiö Turun Talouspäivät 2019
Joonatan Naukkarinen Pörssisäätiö Turun Talouspäivät 2019
 
Finlandia china fund, eur
Finlandia china fund, eurFinlandia china fund, eur
Finlandia china fund, eur
 
Mitä asuntolainan ottajan tulisi tietää lyhennystavoista, -vapaista ja lainak...
Mitä asuntolainan ottajan tulisi tietää lyhennystavoista, -vapaista ja lainak...Mitä asuntolainan ottajan tulisi tietää lyhennystavoista, -vapaista ja lainak...
Mitä asuntolainan ottajan tulisi tietää lyhennystavoista, -vapaista ja lainak...
 
talous_johtaminen_kassavirtalaskelma
talous_johtaminen_kassavirtalaskelmatalous_johtaminen_kassavirtalaskelma
talous_johtaminen_kassavirtalaskelma
 
Mitä pankki saa ja mitä sen pitää asiakkaalta kysyä?
Mitä pankki saa ja mitä sen pitää asiakkaalta kysyä?Mitä pankki saa ja mitä sen pitää asiakkaalta kysyä?
Mitä pankki saa ja mitä sen pitää asiakkaalta kysyä?
 
Indeksisijoittamiset uudet tuulet - parhaat puolet aktiivisesta ja passiivise...
Indeksisijoittamiset uudet tuulet - parhaat puolet aktiivisesta ja passiivise...Indeksisijoittamiset uudet tuulet - parhaat puolet aktiivisesta ja passiivise...
Indeksisijoittamiset uudet tuulet - parhaat puolet aktiivisesta ja passiivise...
 
Maksaminen uudistuu – Pysyvätkö käyttäjät perässä?
Maksaminen uudistuu – Pysyvätkö käyttäjät perässä?Maksaminen uudistuu – Pysyvätkö käyttäjät perässä?
Maksaminen uudistuu – Pysyvätkö käyttäjät perässä?
 
Viennin maksutavat ja rahoitus 8.5.2015 Jyväskylä Finnveran esitys
Viennin maksutavat ja rahoitus 8.5.2015 Jyväskylä Finnveran esitysViennin maksutavat ja rahoitus 8.5.2015 Jyväskylä Finnveran esitys
Viennin maksutavat ja rahoitus 8.5.2015 Jyväskylä Finnveran esitys
 
Finlandia likvidi fund, eur
Finlandia likvidi fund, eurFinlandia likvidi fund, eur
Finlandia likvidi fund, eur
 
Onko Suomi houkutteleva investointikohde?, Topias Leino
Onko Suomi houkutteleva investointikohde?, Topias LeinoOnko Suomi houkutteleva investointikohde?, Topias Leino
Onko Suomi houkutteleva investointikohde?, Topias Leino
 
Victor Snellman, Suomen Osakesäästäjät - Osäkesäästötili 2.0
Victor Snellman, Suomen Osakesäästäjät - Osäkesäästötili 2.0Victor Snellman, Suomen Osakesäästäjät - Osäkesäästötili 2.0
Victor Snellman, Suomen Osakesäästäjät - Osäkesäästötili 2.0
 
Miksi pankki kysyy henkilökohtaisia kysymyksiä ja mihin tietoja käytetään?
Miksi pankki kysyy henkilökohtaisia kysymyksiä ja mihin tietoja käytetään?Miksi pankki kysyy henkilökohtaisia kysymyksiä ja mihin tietoja käytetään?
Miksi pankki kysyy henkilökohtaisia kysymyksiä ja mihin tietoja käytetään?
 
Sijoitustoimialan murros ja sijoittamisen uudet mahdollisuudet
Sijoitustoimialan murros ja sijoittamisen uudet mahdollisuudetSijoitustoimialan murros ja sijoittamisen uudet mahdollisuudet
Sijoitustoimialan murros ja sijoittamisen uudet mahdollisuudet
 
Mikä muuttuu sijoitustuotteiden myynnissä?
Mikä muuttuu sijoitustuotteiden myynnissä?Mikä muuttuu sijoitustuotteiden myynnissä?
Mikä muuttuu sijoitustuotteiden myynnissä?
 

Viewers also liked

Stats4 finland 28.8.2012, veli matti jantunen
Stats4 finland 28.8.2012, veli matti jantunenStats4 finland 28.8.2012, veli matti jantunen
Stats4 finland 28.8.2012, veli matti jantunenApps4Finland
 
Tietojen standardointi ja yhteentoimivuus
Tietojen standardointi ja yhteentoimivuusTietojen standardointi ja yhteentoimivuus
Tietojen standardointi ja yhteentoimivuusTilastokeskus
 
Metatietojen hyödyntäminen arkistointiprosessissa
Metatietojen hyödyntäminen arkistointiprosessissaMetatietojen hyödyntäminen arkistointiprosessissa
Metatietojen hyödyntäminen arkistointiprosessissaTilastokeskus
 
Px-Edit ja muut työkalut, Veli-Matti Jantunen
Px-Edit ja muut työkalut, Veli-Matti JantunenPx-Edit ja muut työkalut, Veli-Matti Jantunen
Px-Edit ja muut työkalut, Veli-Matti JantunenTilastokeskus
 
Digitaalisten aineistojen kansallinen kuvausjärjestelmä
Digitaalisten aineistojen kansallinen kuvausjärjestelmäDigitaalisten aineistojen kansallinen kuvausjärjestelmä
Digitaalisten aineistojen kansallinen kuvausjärjestelmäTilastokeskus
 
Käsitteet-sivuston uudet toiminnallisuudet
Käsitteet-sivuston uudet toiminnallisuudetKäsitteet-sivuston uudet toiminnallisuudet
Käsitteet-sivuston uudet toiminnallisuudetTilastokeskus
 
Luokitustietojärjestelmän käyttöönotto
Luokitustietojärjestelmän käyttöönottoLuokitustietojärjestelmän käyttöönotto
Luokitustietojärjestelmän käyttöönottoTilastokeskus
 

Viewers also liked (8)

Stats4 finland 28.8.2012, veli matti jantunen
Stats4 finland 28.8.2012, veli matti jantunenStats4 finland 28.8.2012, veli matti jantunen
Stats4 finland 28.8.2012, veli matti jantunen
 
GSBPM ja GSIM
GSBPM ja GSIMGSBPM ja GSIM
GSBPM ja GSIM
 
Tietojen standardointi ja yhteentoimivuus
Tietojen standardointi ja yhteentoimivuusTietojen standardointi ja yhteentoimivuus
Tietojen standardointi ja yhteentoimivuus
 
Metatietojen hyödyntäminen arkistointiprosessissa
Metatietojen hyödyntäminen arkistointiprosessissaMetatietojen hyödyntäminen arkistointiprosessissa
Metatietojen hyödyntäminen arkistointiprosessissa
 
Px-Edit ja muut työkalut, Veli-Matti Jantunen
Px-Edit ja muut työkalut, Veli-Matti JantunenPx-Edit ja muut työkalut, Veli-Matti Jantunen
Px-Edit ja muut työkalut, Veli-Matti Jantunen
 
Digitaalisten aineistojen kansallinen kuvausjärjestelmä
Digitaalisten aineistojen kansallinen kuvausjärjestelmäDigitaalisten aineistojen kansallinen kuvausjärjestelmä
Digitaalisten aineistojen kansallinen kuvausjärjestelmä
 
Käsitteet-sivuston uudet toiminnallisuudet
Käsitteet-sivuston uudet toiminnallisuudetKäsitteet-sivuston uudet toiminnallisuudet
Käsitteet-sivuston uudet toiminnallisuudet
 
Luokitustietojärjestelmän käyttöönotto
Luokitustietojärjestelmän käyttöönottoLuokitustietojärjestelmän käyttöönotto
Luokitustietojärjestelmän käyttöönotto
 

Similar to Maksutaseen tilastouudistus vastaa kansainvälistymisen haasteisiin, Laura Wallenius

Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Suomen Pankki
 
Elinkeinoministeri Olli Rehn: Viennin rahoitusvaltuudet
Elinkeinoministeri Olli Rehn: Viennin rahoitusvaltuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn: Viennin rahoitusvaltuudet
Elinkeinoministeri Olli Rehn: Viennin rahoitusvaltuudet Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Bisnesenkelien verokannustin - Miten käytännössä
Bisnesenkelien verokannustin - Miten käytännössäBisnesenkelien verokannustin - Miten käytännössä
Bisnesenkelien verokannustin - Miten käytännössäFiBAN
 
Miten maksutase on kehittynyt uuden laskennan mukaisesti?, Elina Somervuori
Miten maksutase on kehittynyt uuden laskennan mukaisesti?, Elina SomervuoriMiten maksutase on kehittynyt uuden laskennan mukaisesti?, Elina Somervuori
Miten maksutase on kehittynyt uuden laskennan mukaisesti?, Elina SomervuoriTilastokeskus
 
Juuso Kalliokoski_Maaseudun kehittämisohjelma_mahdollisuudet ruokaketjun kehi...
Juuso Kalliokoski_Maaseudun kehittämisohjelma_mahdollisuudet ruokaketjun kehi...Juuso Kalliokoski_Maaseudun kehittämisohjelma_mahdollisuudet ruokaketjun kehi...
Juuso Kalliokoski_Maaseudun kehittämisohjelma_mahdollisuudet ruokaketjun kehi...Maa- ja metsätalousministeriö
 
Globaali talouskriisi ja suomalaiset monikansalliset yritykset
Globaali talouskriisi ja suomalaiset monikansalliset yrityksetGlobaali talouskriisi ja suomalaiset monikansalliset yritykset
Globaali talouskriisi ja suomalaiset monikansalliset yrityksetPalkansaajien tutkimuslaitos
 
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitysMetso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitysMetso Group
 
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Nordnet tuloskausietkot 24.1.2017 Sijoittaja.fi
Nordnet tuloskausietkot 24.1.2017 Sijoittaja.fiNordnet tuloskausietkot 24.1.2017 Sijoittaja.fi
Nordnet tuloskausietkot 24.1.2017 Sijoittaja.fiNordnet Suomi
 
Neuvonantaja Jouko Rautava: Intian reformipolitiikalta lupa odottaa enemmän. ...
Neuvonantaja Jouko Rautava: Intian reformipolitiikalta lupa odottaa enemmän. ...Neuvonantaja Jouko Rautava: Intian reformipolitiikalta lupa odottaa enemmän. ...
Neuvonantaja Jouko Rautava: Intian reformipolitiikalta lupa odottaa enemmän. ...Suomen Pankki
 
Elite Varainhoito analyytikon silmin
Elite Varainhoito analyytikon silminElite Varainhoito analyytikon silmin
Elite Varainhoito analyytikon silminNordnet Suomi
 
Elite Varainhoito analyytikon silmin
Elite Varainhoito analyytikon silminElite Varainhoito analyytikon silmin
Elite Varainhoito analyytikon silminHenri Isometsä
 
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankki Sparbanken
 
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankki Sparbanken
 

Similar to Maksutaseen tilastouudistus vastaa kansainvälistymisen haasteisiin, Laura Wallenius (20)

Suomi yritysten toimintaympäristönä
Suomi yritysten toimintaympäristönäSuomi yritysten toimintaympäristönä
Suomi yritysten toimintaympäristönä
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
 
Elinkeinoministeri Olli Rehn: Viennin rahoitusvaltuudet
Elinkeinoministeri Olli Rehn: Viennin rahoitusvaltuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn: Viennin rahoitusvaltuudet
Elinkeinoministeri Olli Rehn: Viennin rahoitusvaltuudet
 
EU-rahoitusta suomalaisten yritysten kasvuun
EU-rahoitusta suomalaisten yritysten kasvuunEU-rahoitusta suomalaisten yritysten kasvuun
EU-rahoitusta suomalaisten yritysten kasvuun
 
Bisnesenkelien verokannustin - Miten käytännössä
Bisnesenkelien verokannustin - Miten käytännössäBisnesenkelien verokannustin - Miten käytännössä
Bisnesenkelien verokannustin - Miten käytännössä
 
Miten maksutase on kehittynyt uuden laskennan mukaisesti?, Elina Somervuori
Miten maksutase on kehittynyt uuden laskennan mukaisesti?, Elina SomervuoriMiten maksutase on kehittynyt uuden laskennan mukaisesti?, Elina Somervuori
Miten maksutase on kehittynyt uuden laskennan mukaisesti?, Elina Somervuori
 
Juuso Kalliokoski_Maaseudun kehittämisohjelma_mahdollisuudet ruokaketjun kehi...
Juuso Kalliokoski_Maaseudun kehittämisohjelma_mahdollisuudet ruokaketjun kehi...Juuso Kalliokoski_Maaseudun kehittämisohjelma_mahdollisuudet ruokaketjun kehi...
Juuso Kalliokoski_Maaseudun kehittämisohjelma_mahdollisuudet ruokaketjun kehi...
 
Globaali talouskriisi ja suomalaiset monikansalliset yritykset
Globaali talouskriisi ja suomalaiset monikansalliset yrityksetGlobaali talouskriisi ja suomalaiset monikansalliset yritykset
Globaali talouskriisi ja suomalaiset monikansalliset yritykset
 
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitysMetso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
 
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...
 
Nordnet tuloskausietkot 24.1.2017 Sijoittaja.fi
Nordnet tuloskausietkot 24.1.2017 Sijoittaja.fiNordnet tuloskausietkot 24.1.2017 Sijoittaja.fi
Nordnet tuloskausietkot 24.1.2017 Sijoittaja.fi
 
Neuvonantaja Jouko Rautava: Intian reformipolitiikalta lupa odottaa enemmän. ...
Neuvonantaja Jouko Rautava: Intian reformipolitiikalta lupa odottaa enemmän. ...Neuvonantaja Jouko Rautava: Intian reformipolitiikalta lupa odottaa enemmän. ...
Neuvonantaja Jouko Rautava: Intian reformipolitiikalta lupa odottaa enemmän. ...
 
Elite Varainhoito analyytikon silmin
Elite Varainhoito analyytikon silminElite Varainhoito analyytikon silmin
Elite Varainhoito analyytikon silmin
 
Elite Varainhoito analyytikon silmin
Elite Varainhoito analyytikon silminElite Varainhoito analyytikon silmin
Elite Varainhoito analyytikon silmin
 
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
 
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
 
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
 
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
 
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
 
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
 

More from Tilastokeskus

Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusTilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Tilastokeskus
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusTilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...Tilastokeskus
 
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, TilastokeskusLääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, TilastokeskusTilastokeskus
 

More from Tilastokeskus (20)

Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
 
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, TilastokeskusLääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
 

Maksutaseen tilastouudistus vastaa kansainvälistymisen haasteisiin, Laura Wallenius

 • 1. Maksutaseen tilastointiuudistus vastaa kansainvälistymisen haasteisiin Kansantalouden tilinpidon ja maksutasetilastoinnin uudistukset –seminaari TK, 20.5.2014 Laura Wallenius
 • 2. Esityksen sisältö 1) Mitä maksutase kuvaa? 2) Maksutasetilastoinnin merkittävimmät uudistukset 3) Tilastouudistuksen vaikutusarvio 20.5.2014 2TY/Maksutasetilasto
 • 3. Maksutasetilasto  Maksutase – kuvaa kansantalouden ulkoista tasapainoa  Vaihtotase: tulot ja menot o Tavara- ja palvelukauppa o Palkat ja pääomakorvaukset o Tulonsiirrot  Rahoitustase: miten vaihtotaseen yli/alijäämä rahoitetaan o Suorat sijoitukset o Arvopaperisijoitukset o Johdannaiset o Muut sijoitukset o Valuuttavaranto  Ulkomainen varallisuusasema  Sijoitusten määrä Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen 20.5.2014 3TY/Maksutasetilasto
 • 4. Maksutasetilasto osana tilastojärjestelmää 20.5.2014 4TY/Maksutasetilasto Tavaroiden ulkomaan- kauppa Palveluiden ulkomaan- kauppa Ulkomaiset suorat sijoitukset Yritysten ulkomainen rahoitus Arvopaperi -tilastot Yritysrekisteri Raha- ja Pankki- tilastot Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema Talous- tilastot Kansantalouden tilinpito Toiminta- ympäristö Kansainvälinen tilastoala
 • 5. Maksutase vastaa tilinpidon ulkomaat-sektoria  IMF Balance of Payments and International Investment Position Manual, 6th Edition, 2009 (BPM6)  Edellinen maksutasekäsikirja (BPM5) julkaistiin vuonna 1993  BPM6 ja EKT2010  Metodologiset erot käytännössä poistuneet  Myös terminologiset erot pyritään poistamaan 20.5.2014 5TY/Maksutasetilasto
 • 6. Esityksen sisältö 1) Mitä maksutase kuvaa? 2) Maksutasetilastoinnin merkittävimmät uudistukset 3) Tilastouudistuksen vaikutusarvio 20.5.2014 6TY/Maksutasetilasto
 • 7. Merkittävimmät uudistukset  Vaihtotase  Tavarat ja palvelut  Välityskauppa, valmistuttaminen  Palvelut  Välilliset rahoituspalvelut (FISIM)  Rahoitustase  Suorat sijoitukset  Suorat sijoitukset, muut sijoitukset  Oman pääoman jaottelu  Ulkomainen varallisuusasema  Eurosetelit (lopullista päätöstä lisäyksestä ei ole vielä tehty)  IMF:n erityisnosto-oikeudet (Special Drawing Rights, SDRs) 20.5.2014 7TY/Maksutasetilasto
 • 8. FISIM (financial intermediation service charges indirectly measured)  Välilliset rahoituspalvelut, joita rahoituspalvelujen tarjoajat (talletuspankit, muut rahoitusta välittävät rahalaitokset ja muut rahoituslaitokset) tuottavat, mutta eivät laskuta erikseen asiakkailtaan = Korkokate  Näkyy vaihtotaseessa rahoituspalveluissa sekä myös koroissa  Sisältynyt jo aiemmin kansantalouden tilinpitoon, mukaan maksutaseeseen vasta tässä uudistuksessa 20.5.2014 8TY/Maksutasetilasto
 • 9. Oma pääoma (suorat sijoitukset, muut sijoitukset)  Oma pääoma koostuu pääosin omistajien yritykseen sijoittamasta pääomasta  Oman pääoman uusi jaottelu  Noteeratut  Noteeraamattomat  Muu oma pääoma  Oma pääoma, joka ei ole arvopaperimuotoista  Omistusosuudet sivuliikkeissä sekä muissa yksikössä, joilla ei ole erillistä oikeushenkilöllisyyttä tai kansainvälisissä järjestöissä 20.5.2014 9TY/Maksutasetilasto
 • 10. Ulkomaiset suorat sijoitukset (maksutase) 20.5.2014 10TY/Maksutasetilasto  Pysyvän intressin (lasting interest) katsotaan olevan olemassa, mikäli suoralla sijoittajalla on hallussaan vähintään 10 prosentin osuus sijoituskohteen äänivallasta  Suoriin ulkomaisiin sijoituksiin luettavien transaktioiden taustalla on aina sijoittaja, jolla on merkittävä vaikutusvalta (vähintään 10 % ja enintään 50 % omistus) tai hallinta (yli 50 % omistus) sijoituskohteessa  Maksutaseessa suorat sijoitukset on ennen kaikkea rahoituskäsite ”Foreign Direct Investment (FDI) is a category of investment that reflects the objective of establishing a lasting interest by a resident enterprise in one economy (direct investor) in an enterprise (direct investment enterprise) that is resident in an economy other than that of the direct investor.” ─ OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 4th Edition, 2008
 • 11. Suorien sijoitusten tilastoinnin taustaa  Kansainväliset ohjeistukset  IMF Balance of Payments and International Investment Position Manual, 6th Edition, 2009 (BPM6) BPM5 v. 1993  OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 4th Edition, 2008 (BD4) BD3 v. 1996  Uusien standardien implementoinnin lisäksi eri maiden tuottaman datan laatua pyrkivät osaltaan parantamaan:  IMF:n CDIS –kysely (Coordinated Direct Investment Survey)  Euroopan Unionin FDI Network ja EuroGroups Register 20.5.2014 11TY/Maksutasetilasto
 • 12. Ulkomailta Suomeen ja Suomesta ulkomaille suuntautuneiden suorien sijoitusten kanta 1975–2010, % BKT:sta 20.5.2014 12TY/Maksutasetilasto 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Suorat sijoitukset ulkomaille, kanta, % BKT:sta Suorat sijoitukset Suomeen, kanta, % BKT:sta Lähde: Suomen Pankki
 • 14. Nykyään suorat sijoitukset ovat yhä useammin epäsuoria 14 C D E F
 • 15. Suorien sijoitusten maailma on yhä monimutkaisempi 20.5.2014 15TY/Maksutasetilasto F C H I G J B E D A
 • 16. Uusien tilastostandardien tarjoamat ratkaisut kuvattuihin ilmiöihin  Jatkossa suorista sijoituksista laaditaan kahdenlaista dataa:  Uudistetun suuntaperiaatteen mukaan laskettua ”nettomääräistä” dataa  Saamis/velka-periaatteen mukaan laskettua ”bruttomääräistä” dataa  Nk. läpivirtausyksiköiden tunnistaminen ja eritteleminen (Special Purpose Entities, SPEs)  Tilastointi perimmäisen suoran sijoittajan kotimaan mukaan (Ultimate Investing Country, UIC) 20.5.2014 16TY/Maksutasetilasto
 • 17. Yhtiö A (emo) Yhtiö B (tytär) OUTWARD FDI (SS ULKOMAILLE): + 80 - 30 (käänteinen sijoitus) =================== + 50 80 30 SAAMISET ULKOMAILTA: + 80 VELAT ULKOMAILLE: + 30 Yhtiö A (emo) Yhtiö B (tytär) 80 30 Suorat sijoitukset suuntaperiaatteen ja saamis/velka- periaatteen mukaan 1/3 20.5.2014 17TY/Maksutasetilasto SUOMI ULKOMAAT Suuntaperiaate Saamis/velka-periaate
 • 18. Yhtiö A (tytär) Yhtiö B (emo) INWARD FDI (SS SUOMEEN): + 60 - 20 (käänteinen sijoitus) =================== + 40 60 20 SAAMISET ULKOMAILTA: + 20 VELAT ULKOMAILLE: + 60 Yhtiö A (tytär) Yhtiö B (emo) 60 20 Suorat sijoitukset suuntaperiaatteen ja saamis/velka- periaatteen mukaan 2/3 20.5.2014 18TY/Maksutasetilasto SUOMI ULKOMAAT Suuntaperiaate Saamis/velka-periaate
 • 19. 20.5.2014 19TY/Maksutasetilasto Suorat sijoitukset suuntaperiaatteen ja saamis/velka- periaatteen mukaan 3/3 Suuntaperiaate OUTWARD 50 INWARD 40 Netto 10 Saamis/velka-periaate SAAMISET 100 VELAT 90 Netto 10  Suuntaperiaatteen mukaan tässä esimerkissä suoria sijoituksia suuntautuu Suomesta ulkomaille enemmän kuin ulkomailta Suomeen  Saamis/velka-periaatteen mukaan Suomella on nettosaamisia ulkomailta
 • 20. 0 20 40 60 80 100 120 Suorat sijoitukset ulkomailta Suomeen (INWARD) Suorat sijoitukset Suomesta ulkomaille (OUTWARD) BPM5 / BD3 BPM6 / BD4* Uudistetun suuntaperiaatteen (BPM6/BD4:n) vaikutus Suomen suorien sijoitusten mukaisiin kantoihin: kannat vuoden 2012 lopussa 20.5.2014 20TY/Maksutasetilasto *Suomen Pankin arvio Mrd. euroa
 • 21. Uusien standardien mukaiset suorat sijoitukset Suomeen 20.5.2014 21TY/Maksutasetilasto ”paluuvirtausta (round-tripping) tai muuta läpivirtausta” ”pääoman kauttakulku-maita” ”näiden maiden merkitystä Suomen taloudessa on aliarvioitu”
 • 22. Esityksen sisältö 1) Mitä maksutase kuvaa? 2) Maksutasetilastoinnin merkittävimmät uudistukset 3) Tilastouudistuksen vaikutusarvio 20.5.2014 22TY/Maksutasetilasto
 • 23. Ennakollisia vaikutusarvioita vuodelle 2011 20.5.2014 23TY/Maksutasetilasto Vaihtotaseen tasomuutos*, % -0,2 Ulkomaisen nettovarallisuuden tasomuutos*, % -1,4 *Uuden BKT-suhteen ja vanhan BKT-suhteen erotus. Arviot sisältävät sekä uuden maksutasekäsikirjan että EKT 2010:n käyttöönoton vaikutuksen ja muiden aikasarjamuutosten vaikutuksen. Varsinaiset julkaistavat tiedot voivat poiketa näistä ennakkoarvioista.
 • 24. Uusien standardien mukaisia tietoja julkaistaan  Maksutasetilastossa  BPM6:n mukainen kk-julkistus 11.7.2014, vuosijulkistus 17.9.2014  Suorat sijoitukset saamis/velka-periaatteen mukaan  Ulkomaiset suorat sijoitukset –tilastossa  Vuosittainen julkaisu, ensimmäinen julkistus 31.10.2014  Suorat sijoitukset uudistetun suuntaperiaatteen mukaan 20.5.2014 24TY/Maksutasetilasto
 • 25. Lisätietoja  Uusien tilastostandardien aiheuttamat muutokset maksutasetilastointiin: http://www.stat.fi/til/maksutasetilastointi.html  BoF Online 4/2011 – Leino, T. ”Effects of the new statistical standards on Finland’s FDI positions”  Ladattavissa: www.suomenpankki.fi  Julkaisusarjat  BoF Online  Sähköposti  maksutase@tilastokeskus.fi 20.5.2014 25TY/Maksutasetilasto