Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Kansallinen lapsistrategia, pääsihteeri Johanna Laisaari, Valtioneuvoston kanslia(20)

More from Tilastokeskus(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

Kansallinen lapsistrategia, pääsihteeri Johanna Laisaari, Valtioneuvoston kanslia

 1. Kansallinen lapsistrategia Pääsihteeri Johanna Laisaari, VNK
 2. • Suomeen on valmistunut ensimmäinen kansallinen lapsistrategia. • Parlamentaarisessa komiteassa saavutettiin poliittinen yksimielisyys lapsen oikeuksien edistämisestä yli hallituskausien. • Lapsistrategian tavoitteena on rakentaa Kaikkien lasten Suomi Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia 15.2.2023 2 |
 3. 1) Varsinaiseen lapsistrategiaan kirjattiin pitkän aikavälin tavoitteet ja toimet. ➢ Parlamentaarinen valmistelu 2) Strategian toimeenpanosuunnitelmaan kirjataan hallituskauden (tai vastaavan lyhyemmän aikavälin) tavoitteet, toimet ja niiden voimavarat. ➢ Virkavalmistelu Lapsistrategian kaksi vaihetta 15.2.2023 3 |
 4. Strategian avainteemoja 29.4.2021 4 | syrjintä eriarvoisuuden torjunta haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien turvaaminen Lasten osallisuus yhteiskunnassa lasten suojelu väkivallalta lasten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut varhaiskasvatus ja koulutus Lasten vapaa-aika ja harrastukset Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi perheen riittävä toimeentulo työn ja perheen yhteen- sovittaminen lasten läheis- ja vertaissuhteet Lapsibudjetointi Lasten oikeus tulla kuulluksi ja saada tietoa
 5. 1. Strategialla luodaan aidosti lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi. 2. Lapsen oikeudet ja asema vakiinnutetaan niin, että lapset huomioidaan johdonmukaisesti kaikessa poliittisessa ja tosiasiallisessa toiminnassa muiden yhteiskunnan jäsenten rinnalla ja että lapset saavat tietoa heille kuuluvista oikeuksista. 3. Haavoittuvassa asemassa olevien lasten asema turvataan ja heidän tarpeensa tunnistetaan paremmin. Strategia perustuu kolmeen pääajatukseen 15.2.2023 5 |
 6. Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma
 7. • Kansallinen lapsistrategia on tarkoitettu ohjaamaan hallituskausittain laadittavaa toimeenpanosuunnitelmaa. • Toimeenpanosuunnitelmassa yksilöidään tarkemmin, millä toimenpiteillä strategisia linjauksia edistetään kullakin hallituskaudella. • Toimeenpanosuunnitelma valmisteltiin eri hallinnonalat kattavana virkatyönä ja hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa 7.10.2021 Toimeenpanosuunnitelma 15.2.2023 7 |
 8. • Toimenpiteet täydentävät sitä laajaa työtä, jota lapsen oikeuksien edistämiseksi jo tehdään yhteiskunnan eri aloilla. • Toimenpiteiden toteutuksessa onkin tärkeää tähdätä vahvaan yhteistyöhön eri toimijoiden välillä, jotta toimeenpanolla voidaan aidosti saavuttaa strategian tavoitteet. Toimeenpanosuunnitelman toimenpiteet 15.2.2023 8 |
 9. 15.2.2023 9 | STM TP4 TP7 TP8 TP12 TP18 TP21 (STM, OKM, SM) OKM TP16 TP17 (OKM, OM) TP22 TP23 OM TP28 (OM, OKM) VM TP25 THL TP6 TP9 TP11 TP13 TP14 Lapsistrategian omat toimenpiteet TP2 TP3 TP10 TP15 TP26 TP27 OPH TP20 Lapsiasiavaltuutettu TP5 TP19 Tilastokeskus TP24 Kansallisen lapsistrategian toimenpiteiden toteuttajatahot
 10. • Lapsia koskevaa tietoa kerätään johdonmukaisesti ja tiedonkeruussa olevat aukot tunnistetaan ja paikataan. • Tiedon käyttöä ja analysointia kehitetään johdonmukaisesti. • Tietoa hyödynnetään päätöksenteossa ja toiminnassa. Kansallisen lapsistrategian linjaus 15.2.2023 10 |
 11. • Kansallisen lapsistrategian toimeenpanon seurantaan tarvitaan lasten ja nuorten hyvinvointia kuvaavia mittareita. • Aiemmin lasten ja nuorten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit on koottu yhteen opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisussa vuonna 2011. • Tilastokeskus on julkaissut vuonna 2007 kokoomateoksen Suomalainen lapsi. • Lapsia ja nuoria koskevaa tietoa on kartutettu edelleen viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta tieto on osin pirstaleista ja sitä voi olla vaikeaa hyödyntää päätöksenteon tukena lapsistrategian tavoitteiden mukaisesti. Tuotetaan kattava tietopohja lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraamiseen. 15.2.2023 11 |
 12. • Toimenpiteessä suunnitellaan tietokokonaisuus helpottamaan tiedon löytymistä, käyttöä ja lapsen aseman seurantaa Suomessa sekä tehdään esitys toteutettavasta tietoportaalista. • Toimenpide tulee toteuttaa yhteistyössä asiantuntija- ja viranomaistahojen ja sidosryhmien kanssa ja siinä tulee kiinnittää erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten hyvinvointia koskevaan tietoon. Tuotetaan kattava tietopohja lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraamiseen. 15.2.2023 12 |
 13. • Vahvistaa tiedon hyödyntämistä lapsen oikeuksia tukevalla tavalla ➢Tulevaisuudessa johdonmukainen tiedonkeruu ja tiedon parempi analysointi mahdollistavat mm. tietopohjaisen johtamisen, päätöksenteon sekä lapsi- ja perhepolitiikan pitkäjänteisyyden. Tavoite 15.2.2023 13 |
 14. Kansallisen lapsistrategian ajankohtaiset asiat
 15. • Hallituskauden lopuksi tehdään kaikista toimenpiteistä seurantakertomus toimenpiteiden loppuraporttien lisäksi. • Nykyiselle hallitukselle • Tulevalle hallitukselle Seurantakertomus 15.2.2023 15 |
 16. • Kansallinen lapsistrategiatiimi ➢Hallitusohjelman mukaisesti lapsistrategialla vahvistetaan hallinnon ja päätöksenteon lapsenoikeusperusteisuutta. • Kansallisen lapsistrategiatiimin sijoituspaikka on seuraavalla hallituskaudella STM. Kansallinen lapsistrategiatiimi 15.2.2023 16 |
 17. • Tehtäviin kuuluvat lapsistrategian toimeenpanon koordinaatio, arviointi, seuranta ja johtaminen. • Lapsistrategian tarkoituksena on muun muassa lisätä lapsivaikutusten arviointia, lapsibudjetointia, lapsen oikeuksien koulutusta, tietojen keräämistä, joten näiden osa-alueiden aktiivisesta edistämisestä muodostuu keskeinen osa työtehtävistä. Kansallinen lapsistrategiayksikkö 15.2.2023 17 |
 18. Kiitos! Lapsistrategian verkkosivuilta lisätietoa: www.lapsistrategia.fi Johanna Laisaari johanna.laisaari@gov.fi
Advertisement