SlideShare a Scribd company logo
Rekisteritutkimuksen
käyttöskenaario
Mikä muuttuu ja miten?
Yhteiskuntatieteiden menetelmäkeskus
Sosiaalitieteiden laitos
Helsingin yliopisto
Reijo Sund
HUOM! Oikea esitys oli interaktiivinen ja 
sisälsi paljon informaatiota, joita pelkät
staattiset diat eivät pysty välittämään!
Viranomaisten ja FMAS
hankkeen edustajat
KELA: Jarmo Partanen, Kristiina Tyrkkö
THL: Hanna Liukkunen, Jouni Meriläinen
Syöpärekisteri: Maarit Leinonen
Eläketurvakeskus: Tuula Kyyrä
Tilastokeskus: Tuukka Saranpää

Valtteri Valkonen (FMAS), Saija Ylönen (FMAS)
Kansallisarkisto: Irma-Leena Notkola (FMAS)
Tavoitteesta
tutkimuskysymykseksi
Halutaan luoda Suomeen diabetesrekisteri
Halutaan tarkastella diabetekseen liittyviä
asioita
Halutaan tarkastella diabetesta ja sen
komplikaatioita
Halutaan tutkia diabeteksen ja sen
lisäsairauksien ilmaantuvuutta,
esiintyvyyttä ja kustannuksia
Mistä ja mitä tietoja?
Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen
sivuilla tietoa ja kootusti linkkejä eri
rekisterinpitäjien sivuille

Rekisterinpitäjien edustajilta kysyttiin
lisätietoja seuraavan dian kysymyksiin
Mitä tietoa löytyy
rekisteripitäjiltä?
Rekisteriselosteet?
Ovatko selosteet riittävän yksityiskohtaisia
tutkimusten suunnittelua silmälläpitäen?
Ovatko muuttujatason kuvaukset julkisesti
saatavilla?
Löytyykö kootusti tietoja rekisterin
sisällöissä, tietorakenteissa, luokitteluissa
yms. tapahtuneista muutoksista?
Saisiko muilta
tutkijoilta apua?
Kysymys:
Mistä rekistereistä kannattaisi
identifioida diabetesta sairastavia?
Tehtävä:
Keskustele asiasta vierustoverisi kanssa
hetkinen!
Mitä rekistereitä keskustelussanne
esiintyi?
Voisiko asia helpottua
jatkossa?
Saija Ylönen, FMAS
Aineistokatalogi osaksi Tilastokeskuksen
verkkopalvelua
! Aineistokatalogi suunnitellaan ja toteutetaan osana TK:n
metatietoverkkopalvelun uudistamista
"  Määrittelyvaihe syksyllä 2014
"  Toteutus keväällä 2015
! Yhteistyössä:
"  Tilastokeskus: tutkijapalvelut, metatietopalvelut,
verkkotoimitus
"  Aineistokatalogin käyttäjät
"  Aineistokatalogin sisällöntuottajat
7.5.2014Metatietopalvelut/ Saija Ylönen
Aineistokatalogi
! Tavoitteena on aineistokatalogi, jonka avulla tutkija (ja muu
käyttäjä) pääsee näkemään, minkälaisia aineistoja
viranomaisilla on tarjolla
"  Hakuominaisuudet: aineistot, muuttujat, tiedontuottajat,
aihealueet…
"  Laajeneva sisältö
"  Yhteydet muuhun metatietoon (luokitukset, käsitteet) ja
tilastotietoon TK:n verkkopalvelussa
! Huomioitavaa
"  Palvelun suhde olemassa oleviin aineistokatalogeihin
"  Rajapinta muihin aineistontuottajiin: kuvausten
yhdenmukaisuus ja tekniset ratkaisut kuvausten
julkaisemiseksi 7.5.2014Metatietopalvelut/ Saija Ylönen
Haluatko osallistua
asiantuntijana tähän työhön?
Ilmoittaudu minulle!
7.5.2014 3Metatietopalvelut/ Saija Ylönen
Saija Ylönen
Kehittämispäällikkö
Tuotannon kehittäminen -yksikkö
Metatietopalvelut-vastuualue
p. 09 1734 2641
saija.ylonen@tilastokeskus.fi
Miten tutkimusluvat
saadaan?
Tutkimuslupa pitää hakea jokaiselta
rekisterinpitäjältä erikseen
Aineiston jatkokäyttöön ja arkistointiin
liittyviä asioita pitäisi miettiä viimeistään
tässä vaiheessa
Mitä tapahtuu
lupaprosessissa?
Rekisterinpitäjät kuvasivat oman
lupaprosessinsa kulun
Milloin ja miksi tietosuojavaltuutettu
haluaa tulla kuulluksi?
Voisiko luparumba
hoitua helpommin?
Irma-Leena Notkola, FMAS
Sähköinen lupapalvelu 1/2
(FMAS-vastuutaho: Kansallisarkisto)
•  Aidos&'sähköinen'asioin&palvelu'käy4ölupien'hakemista'varten'
•  Rekisteri&etojen'käy4öluvat'eri'viranomaisilta'periaa4eella''
''''''yksi'lupa/yksi'tutkimus''
•  Yhteentoimiva'FMAS?meta&etokatalogin'ja'?etätyöpöydän'kanssa''
•  Myös'luovute4avien'aineistojen'luvat'saman'palvelun'kau4a''
•  Tutkijalla'mahdollisuus'seurata'käy4ölupaprosessin'etenemistä'
•  Lupapäätökset'tallennetaan'palveluun'ja'ovat'sieltä'asianosaisten'
(hakijat,'viranomaiset)'hae4avissa'
•  Ei'tuo'merki4äviä'muutoksia'viranomaisten'lupaprosesseihin'(paitsi'
lupa?asiakirjojen'säilytys)'
Sähköinen lupapalvelu 2/2
(FMAS-vastuutaho: Kansallisarkisto)
Tuo$aa&myös&julkista&0etoa:&
•  Tilasto0etoja&eri&rekisterien&tutkimuskäytöstä&
•  Lyhyet&kuvaukset&tutkimushankkeista,&jotka&ovat&saaneet&
käy$öluvan/;lupia!
&
Tavoiteaikataulu&
•  Toteu$amiskelpoinen&toiminnallinen&ja&0etotekninen&suunnitelma&
valmis&31.12.2014&
•  Palvelu&valmis&31.12.2015&
&
Rakennetaan'yhteistyössä'viranomaisten'ja'tutkijoiden'kanssa!'
Mitenkäs sitten ne
varsinaiset aineistot?
Rekisterinpitäjät tekevät poiminnat ja
toimittavat aineistot tutkijoille
Poimintasuunnitelma välttämätön
vähänkin monimutkaisemmissa
tapauksissa
Aineistojen logistiikka ja tietosuoja
Identifying the diabetes cohort
FinDM II diabetes data / Reijo Sund 8
Health care
1994-2007
Medical
births
1987-2007
Hospital
outpatient
1998-2007
Hospital
Discharges
1969-1993
Special
reimburs.
1964-2007
Prescriptions
1994-2007
Causes of
death
1988-2006
Demograph.
data
May 2014
Follow-up data for the entire cohort
FinDM II diabetes data / Reijo Sund 9
Hosp.
Discharg
Health
care
Hosp.
outpatient
Births
Reimburs.
Prescrip
Pensions
Sickness
allowances
Caus. of
death
Socio.
Econ.
Kidney
Cancer
Basic
FinDM II CoDiF
Socio-
econ.
Pensions
May 2014
Mitä tutkijan tulisi
tietää poiminnoista?
Poimintasuunnitelma on sitä helpompi
laatia mitä enemmän poiminnan
teknisistäkin yksityiskohdista tietää
Mitä kaikkea oikeasti tapahtuukaan
tutkijan tietämättä?
Mikä on työlästä ja mikä ei?
Rekisterinpitäjien puheenvuorot koskien mm.
seuraavia asioita:
Voisiko
kokonaisaineistoja
saada tulevaisuudessa
aikaisempaa helpommin
tutkimuskäyttöön?
Valtteri Valkonen, FMAS
Tutkimusaineistojen etäkäyttö
! Tietoturvallinen kanava mikroaineistojen tutkimuskäyttöön
"  Aineistojen hallinta
"  Tulostiedostot tarkastetaan
! Ei pelkästään ”pakollinen paha” tutkijalle
"  Yhteinen työtila tutkimusryhmän jäsenille
"  Aineiston tietoturvasta ei tarvitse huolehtia
"  Automaattinen varmuuskopiointi
! Teknisiä ongelmia on kuitenkin ollut…
"  ”Musta ruutu” –ongelma
"  Microsoftin automaattinen ohjelmistopäivitys
7.5.2014Tutkijapalvelut/Valtteri Valkonen
7.5.2014Tutkijapalvelut/Valtteri Valkonen
Tutkimusaineistojen etäkäyttö 2.0
! FMAS-hanke
"  Projekti käynnissä TK:ssa
"  Esiselvitysvaihe CSC:n kanssa ratkaisuvaihtoehdoista
"  Windows Remote Desktop Services / Citrix
! Laitteistoresurssien sovittaminen muuttuviin tarpeisiin
"  Kasvavat käyttäjä- ja datamäärät
! Mac OS X, Linux
! Keskustelufoorumi
! Mahdollisuus tulostiedostojen automatisoituun
lähettämiseen
"  Vaatisi käytäntöjen muuttumista
Hankkeelle
selvitettäväksi
Miten hoidetaan tutkimuksen suunnittelua
tukevat lukumäärätietojen poiminnat?
Miten isojen raaka-aineistojen esikäsittely
taustatietämystä hyödyntäen varsinaisiksi
tutkimusaineistoiksi onnistuu?
Kansainväliset tutkimukset etäkäyttönä?
Avoin tiede, ohjelmistolisenssit ja
arkistointi?
Miten tutkijaa tuetaan
ja toisaalta
kuunnellaan jatkossa?
Tämä esitys ja koko tilaisuus on tarkoitettu
tutkijoiden tueksi
Mitä muuta?
Irma-Leena Notkola, FMAS
Informaatio- ja tukipalvelu
(FMAS-vastuutaho: Kansallisarkisto)
!
Valmistu*uaan!!vuoden!2015!lopusta!läh7en!
•  Au*aa!tutkijoita!rekisteritutkimukseen!lii*yvissä!kysymyksissä!ja!
alentaa!rekisterien!käy*ökynnystä!
•  Tukipalvelusta!saa!tukea!ja!neuvontaa!kaikissa!rekisteritutkimukseen!
lii*yvissä!kysymyksissä!ml.!myös!muu!kuin!etäkäy*ö!
•  Ylläpitää!webCportaalia,!joka!on!porE!muihin!FMASCpalveluihin,!
mu*a!sisältää!lisäksi!monipuolista!7etoa!rekisteritutkimuksesta!
•  Järjestää!seminaareja,!koulutusta,!workshopeja!
•  Lisäksi!kansainvälistä!yhteistyötä,!rekisterien!tutkimuskäytön!
edistämistä!
•  [Jatkaa!ReTkin!työtä!uudessa!toimintaympäristössä]!
!
Nyt!FMASCpalveluiden!rakentamisvaiheessa!
•  Turvaa!tutkijoiden!mahdollisuudet!vaiku*aa!!kaikkien!uusien!
palveluiden!rakentamisratkaisuihin!
!

More Related Content

Viewers also liked

Luokitustietojärjestelmän käyttöönotto
Luokitustietojärjestelmän käyttöönottoLuokitustietojärjestelmän käyttöönotto
Luokitustietojärjestelmän käyttöönotto
Tilastokeskus
 
Metatietojen hyödyntäminen arkistointiprosessissa
Metatietojen hyödyntäminen arkistointiprosessissaMetatietojen hyödyntäminen arkistointiprosessissa
Metatietojen hyödyntäminen arkistointiprosessissa
Tilastokeskus
 
Digitaalisten aineistojen kansallinen kuvausjärjestelmä
Digitaalisten aineistojen kansallinen kuvausjärjestelmäDigitaalisten aineistojen kansallinen kuvausjärjestelmä
Digitaalisten aineistojen kansallinen kuvausjärjestelmä
Tilastokeskus
 
Varallisuuserojen kehitys Suomi kansainvälisessä perspektiivissä, Mikko Niemelä
Varallisuuserojen kehitys Suomi kansainvälisessä perspektiivissä, Mikko NiemeläVarallisuuserojen kehitys Suomi kansainvälisessä perspektiivissä, Mikko Niemelä
Varallisuuserojen kehitys Suomi kansainvälisessä perspektiivissä, Mikko Niemelä
Tilastokeskus
 
Suhdanneklubi: Avaus, Kari Rautio
Suhdanneklubi: Avaus, Kari RautioSuhdanneklubi: Avaus, Kari Rautio
Suhdanneklubi: Avaus, Kari Rautio
Tilastokeskus
 
Miten tulo- ja varallisuuserot näkyvät tilastoissa, Tarja Hatakka
Miten tulo- ja varallisuuserot näkyvät tilastoissa, Tarja HatakkaMiten tulo- ja varallisuuserot näkyvät tilastoissa, Tarja Hatakka
Miten tulo- ja varallisuuserot näkyvät tilastoissa, Tarja Hatakka
Tilastokeskus
 
Tulo (varallisuus) erot ja talouskasvu
Tulo (varallisuus) erot ja talouskasvuTulo (varallisuus) erot ja talouskasvu
Tulo (varallisuus) erot ja talouskasvu
Tilastokeskus
 

Viewers also liked (7)

Luokitustietojärjestelmän käyttöönotto
Luokitustietojärjestelmän käyttöönottoLuokitustietojärjestelmän käyttöönotto
Luokitustietojärjestelmän käyttöönotto
 
Metatietojen hyödyntäminen arkistointiprosessissa
Metatietojen hyödyntäminen arkistointiprosessissaMetatietojen hyödyntäminen arkistointiprosessissa
Metatietojen hyödyntäminen arkistointiprosessissa
 
Digitaalisten aineistojen kansallinen kuvausjärjestelmä
Digitaalisten aineistojen kansallinen kuvausjärjestelmäDigitaalisten aineistojen kansallinen kuvausjärjestelmä
Digitaalisten aineistojen kansallinen kuvausjärjestelmä
 
Varallisuuserojen kehitys Suomi kansainvälisessä perspektiivissä, Mikko Niemelä
Varallisuuserojen kehitys Suomi kansainvälisessä perspektiivissä, Mikko NiemeläVarallisuuserojen kehitys Suomi kansainvälisessä perspektiivissä, Mikko Niemelä
Varallisuuserojen kehitys Suomi kansainvälisessä perspektiivissä, Mikko Niemelä
 
Suhdanneklubi: Avaus, Kari Rautio
Suhdanneklubi: Avaus, Kari RautioSuhdanneklubi: Avaus, Kari Rautio
Suhdanneklubi: Avaus, Kari Rautio
 
Miten tulo- ja varallisuuserot näkyvät tilastoissa, Tarja Hatakka
Miten tulo- ja varallisuuserot näkyvät tilastoissa, Tarja HatakkaMiten tulo- ja varallisuuserot näkyvät tilastoissa, Tarja Hatakka
Miten tulo- ja varallisuuserot näkyvät tilastoissa, Tarja Hatakka
 
Tulo (varallisuus) erot ja talouskasvu
Tulo (varallisuus) erot ja talouskasvuTulo (varallisuus) erot ja talouskasvu
Tulo (varallisuus) erot ja talouskasvu
 

Similar to Rekisteritutkimuksen käyttöskenaario: mikä muuttuu ja miten?, Reijo Sund

Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenValtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Feelgood-tutkimusraportti
Feelgood-tutkimusraporttiFeelgood-tutkimusraportti
Feelgood-tutkimusraportti
Taltioni
 
1 porrasmaa mykkanen_pelaakoyhteen-02
1 porrasmaa mykkanen_pelaakoyhteen-021 porrasmaa mykkanen_pelaakoyhteen-02
1 porrasmaa mykkanen_pelaakoyhteen-02
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
sote-palveluhakemistoPTV_info
sote-palveluhakemistoPTV_infosote-palveluhakemistoPTV_info
sote-palveluhakemistoPTV_info
THL
 
Esitysmateriaali20170201ptvsote 170203073853
Esitysmateriaali20170201ptvsote 170203073853Esitysmateriaali20170201ptvsote 170203073853
Esitysmateriaali20170201ptvsote 170203073853
Sinikka Pennanen
 
Pekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnista
Pekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnistaPekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnista
Pekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnista
THL
 
Sosiaalihuollon tietojärjestelmät – Eväitä järkeviin hankintoihin
Sosiaalihuollon tietojärjestelmät – Eväitä järkeviin hankintoihinSosiaalihuollon tietojärjestelmät – Eväitä järkeviin hankintoihin
Sosiaalihuollon tietojärjestelmät – Eväitä järkeviin hankintoihin
TIEKE Finnish Information Society Development Centre
 
Miten tietoa kaytetaan paatoksenteossa selvityksen havaintoja
Miten tietoa kaytetaan paatoksenteossa selvityksen havaintojaMiten tietoa kaytetaan paatoksenteossa selvityksen havaintoja
Miten tietoa kaytetaan paatoksenteossa selvityksen havaintoja
Sitra / Hyvinvointi
 
Kehittyvä raportointi -tiedolla johtamiseen
Kehittyvä raportointi -tiedolla johtamiseenKehittyvä raportointi -tiedolla johtamiseen
Kehittyvä raportointi -tiedolla johtamiseen
THL
 
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenKUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
THL
 
Sosiaalihuollon tietojärjestelmät - Eväitä järkeviin hankintoihin
Sosiaalihuollon tietojärjestelmät - Eväitä järkeviin hankintoihinSosiaalihuollon tietojärjestelmät - Eväitä järkeviin hankintoihin
Sosiaalihuollon tietojärjestelmät - Eväitä järkeviin hankintoihin
Jyrki Kasvi
 
Tulorekisteristä työeläkkeen työväline
Tulorekisteristä työeläkkeen työvälineTulorekisteristä työeläkkeen työväline
Tulorekisteristä työeläkkeen työväline
Eläketurvakeskus
 
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloistaLeimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
THL
 
Suomen perustulokokeilun 2017-2018 arviointitutkimus - kyselytutkimuksen tul...
Suomen perustulokokeilun 2017-2018 arviointitutkimus - kyselytutkimuksen tul...Suomen perustulokokeilun 2017-2018 arviointitutkimus - kyselytutkimuksen tul...
Suomen perustulokokeilun 2017-2018 arviointitutkimus - kyselytutkimuksen tul...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Isaacus-palveluoperaattori ja lainsäädäntö -työpaja
Isaacus-palveluoperaattori ja lainsäädäntö -työpajaIsaacus-palveluoperaattori ja lainsäädäntö -työpaja
Isaacus-palveluoperaattori ja lainsäädäntö -työpaja
Sitra / Hyvinvointi
 
Kalvot ihan debatti slideshare (1)
Kalvot ihan debatti slideshare (1)Kalvot ihan debatti slideshare (1)
Kalvot ihan debatti slideshare (1)
Sitra / Hyvinvointi
 
Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuk...
Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuk...Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuk...
Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuk...
THL
 
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoroJukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro
THL
 
Eeva Ketola: Tietojärjestelmätoimittajien tapaaminen
Eeva Ketola: Tietojärjestelmätoimittajien tapaaminenEeva Ketola: Tietojärjestelmätoimittajien tapaaminen
Eeva Ketola: Tietojärjestelmätoimittajien tapaaminen
THL
 

Similar to Rekisteritutkimuksen käyttöskenaario: mikä muuttuu ja miten?, Reijo Sund (20)

Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenValtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
 
Feelgood-tutkimusraportti
Feelgood-tutkimusraporttiFeelgood-tutkimusraportti
Feelgood-tutkimusraportti
 
1 porrasmaa mykkanen_pelaakoyhteen-02
1 porrasmaa mykkanen_pelaakoyhteen-021 porrasmaa mykkanen_pelaakoyhteen-02
1 porrasmaa mykkanen_pelaakoyhteen-02
 
sote-palveluhakemistoPTV_info
sote-palveluhakemistoPTV_infosote-palveluhakemistoPTV_info
sote-palveluhakemistoPTV_info
 
Esitysmateriaali20170201ptvsote 170203073853
Esitysmateriaali20170201ptvsote 170203073853Esitysmateriaali20170201ptvsote 170203073853
Esitysmateriaali20170201ptvsote 170203073853
 
Pekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnista
Pekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnistaPekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnista
Pekka Kahri: Kansallisen tietotuotannon ja tietopalvelujen kehityssuunnista
 
Sosiaalihuollon tietojärjestelmät – Eväitä järkeviin hankintoihin
Sosiaalihuollon tietojärjestelmät – Eväitä järkeviin hankintoihinSosiaalihuollon tietojärjestelmät – Eväitä järkeviin hankintoihin
Sosiaalihuollon tietojärjestelmät – Eväitä järkeviin hankintoihin
 
Miten tietoa kaytetaan paatoksenteossa selvityksen havaintoja
Miten tietoa kaytetaan paatoksenteossa selvityksen havaintojaMiten tietoa kaytetaan paatoksenteossa selvityksen havaintoja
Miten tietoa kaytetaan paatoksenteossa selvityksen havaintoja
 
Kehittyvä raportointi -tiedolla johtamiseen
Kehittyvä raportointi -tiedolla johtamiseenKehittyvä raportointi -tiedolla johtamiseen
Kehittyvä raportointi -tiedolla johtamiseen
 
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenKUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
 
Sosiaalihuollon tietojärjestelmät - Eväitä järkeviin hankintoihin
Sosiaalihuollon tietojärjestelmät - Eväitä järkeviin hankintoihinSosiaalihuollon tietojärjestelmät - Eväitä järkeviin hankintoihin
Sosiaalihuollon tietojärjestelmät - Eväitä järkeviin hankintoihin
 
Tulorekisteristä työeläkkeen työväline
Tulorekisteristä työeläkkeen työvälineTulorekisteristä työeläkkeen työväline
Tulorekisteristä työeläkkeen työväline
 
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloistaLeimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
 
Suomen perustulokokeilun 2017-2018 arviointitutkimus - kyselytutkimuksen tul...
Suomen perustulokokeilun 2017-2018 arviointitutkimus - kyselytutkimuksen tul...Suomen perustulokokeilun 2017-2018 arviointitutkimus - kyselytutkimuksen tul...
Suomen perustulokokeilun 2017-2018 arviointitutkimus - kyselytutkimuksen tul...
 
Isaacus-palveluoperaattori ja lainsäädäntö -työpaja
Isaacus-palveluoperaattori ja lainsäädäntö -työpajaIsaacus-palveluoperaattori ja lainsäädäntö -työpaja
Isaacus-palveluoperaattori ja lainsäädäntö -työpaja
 
Kalvot ihan debatti slideshare (1)
Kalvot ihan debatti slideshare (1)Kalvot ihan debatti slideshare (1)
Kalvot ihan debatti slideshare (1)
 
Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuk...
Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuk...Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuk...
Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuk...
 
2012 vastavalmistuneiden työelämään sijoittuminen 2010 2011 - lml
2012 vastavalmistuneiden työelämään sijoittuminen 2010 2011 - lml2012 vastavalmistuneiden työelämään sijoittuminen 2010 2011 - lml
2012 vastavalmistuneiden työelämään sijoittuminen 2010 2011 - lml
 
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoroJukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro
Jukka Kärkkäinen: Mielenterveys-päihdepalvelut sotessa, avauspuheenvuoro
 
Eeva Ketola: Tietojärjestelmätoimittajien tapaaminen
Eeva Ketola: Tietojärjestelmätoimittajien tapaaminenEeva Ketola: Tietojärjestelmätoimittajien tapaaminen
Eeva Ketola: Tietojärjestelmätoimittajien tapaaminen
 

More from Tilastokeskus

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Tilastokeskus
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 

More from Tilastokeskus (20)

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 

Rekisteritutkimuksen käyttöskenaario: mikä muuttuu ja miten?, Reijo Sund

 • 1. Rekisteritutkimuksen käyttöskenaario Mikä muuttuu ja miten? Yhteiskuntatieteiden menetelmäkeskus Sosiaalitieteiden laitos Helsingin yliopisto Reijo Sund HUOM! Oikea esitys oli interaktiivinen ja sisälsi paljon informaatiota, joita pelkät staattiset diat eivät pysty välittämään!
 • 2. Viranomaisten ja FMAS hankkeen edustajat KELA: Jarmo Partanen, Kristiina Tyrkkö THL: Hanna Liukkunen, Jouni Meriläinen Syöpärekisteri: Maarit Leinonen Eläketurvakeskus: Tuula Kyyrä Tilastokeskus: Tuukka Saranpää
 Valtteri Valkonen (FMAS), Saija Ylönen (FMAS) Kansallisarkisto: Irma-Leena Notkola (FMAS)
 • 3. Tavoitteesta tutkimuskysymykseksi Halutaan luoda Suomeen diabetesrekisteri Halutaan tarkastella diabetekseen liittyviä asioita Halutaan tarkastella diabetesta ja sen komplikaatioita Halutaan tutkia diabeteksen ja sen lisäsairauksien ilmaantuvuutta, esiintyvyyttä ja kustannuksia
 • 4. Mistä ja mitä tietoja? Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen sivuilla tietoa ja kootusti linkkejä eri rekisterinpitäjien sivuille
 Rekisterinpitäjien edustajilta kysyttiin lisätietoja seuraavan dian kysymyksiin
 • 5. Mitä tietoa löytyy rekisteripitäjiltä? Rekisteriselosteet? Ovatko selosteet riittävän yksityiskohtaisia tutkimusten suunnittelua silmälläpitäen? Ovatko muuttujatason kuvaukset julkisesti saatavilla? Löytyykö kootusti tietoja rekisterin sisällöissä, tietorakenteissa, luokitteluissa yms. tapahtuneista muutoksista?
 • 6. Saisiko muilta tutkijoilta apua? Kysymys: Mistä rekistereistä kannattaisi identifioida diabetesta sairastavia? Tehtävä: Keskustele asiasta vierustoverisi kanssa hetkinen! Mitä rekistereitä keskustelussanne esiintyi?
 • 8. Aineistokatalogi osaksi Tilastokeskuksen verkkopalvelua ! Aineistokatalogi suunnitellaan ja toteutetaan osana TK:n metatietoverkkopalvelun uudistamista "  Määrittelyvaihe syksyllä 2014 "  Toteutus keväällä 2015 ! Yhteistyössä: "  Tilastokeskus: tutkijapalvelut, metatietopalvelut, verkkotoimitus "  Aineistokatalogin käyttäjät "  Aineistokatalogin sisällöntuottajat 7.5.2014Metatietopalvelut/ Saija Ylönen
 • 9. Aineistokatalogi ! Tavoitteena on aineistokatalogi, jonka avulla tutkija (ja muu käyttäjä) pääsee näkemään, minkälaisia aineistoja viranomaisilla on tarjolla "  Hakuominaisuudet: aineistot, muuttujat, tiedontuottajat, aihealueet… "  Laajeneva sisältö "  Yhteydet muuhun metatietoon (luokitukset, käsitteet) ja tilastotietoon TK:n verkkopalvelussa ! Huomioitavaa "  Palvelun suhde olemassa oleviin aineistokatalogeihin "  Rajapinta muihin aineistontuottajiin: kuvausten yhdenmukaisuus ja tekniset ratkaisut kuvausten julkaisemiseksi 7.5.2014Metatietopalvelut/ Saija Ylönen
 • 10. Haluatko osallistua asiantuntijana tähän työhön? Ilmoittaudu minulle! 7.5.2014 3Metatietopalvelut/ Saija Ylönen Saija Ylönen Kehittämispäällikkö Tuotannon kehittäminen -yksikkö Metatietopalvelut-vastuualue p. 09 1734 2641 saija.ylonen@tilastokeskus.fi
 • 11. Miten tutkimusluvat saadaan? Tutkimuslupa pitää hakea jokaiselta rekisterinpitäjältä erikseen Aineiston jatkokäyttöön ja arkistointiin liittyviä asioita pitäisi miettiä viimeistään tässä vaiheessa
 • 12. Mitä tapahtuu lupaprosessissa? Rekisterinpitäjät kuvasivat oman lupaprosessinsa kulun Milloin ja miksi tietosuojavaltuutettu haluaa tulla kuulluksi?
 • 14. Sähköinen lupapalvelu 1/2 (FMAS-vastuutaho: Kansallisarkisto) •  Aidos&'sähköinen'asioin&palvelu'käy4ölupien'hakemista'varten' •  Rekisteri&etojen'käy4öluvat'eri'viranomaisilta'periaa4eella'' ''''''yksi'lupa/yksi'tutkimus'' •  Yhteentoimiva'FMAS?meta&etokatalogin'ja'?etätyöpöydän'kanssa'' •  Myös'luovute4avien'aineistojen'luvat'saman'palvelun'kau4a'' •  Tutkijalla'mahdollisuus'seurata'käy4ölupaprosessin'etenemistä' •  Lupapäätökset'tallennetaan'palveluun'ja'ovat'sieltä'asianosaisten' (hakijat,'viranomaiset)'hae4avissa' •  Ei'tuo'merki4äviä'muutoksia'viranomaisten'lupaprosesseihin'(paitsi' lupa?asiakirjojen'säilytys)'
 • 15. Sähköinen lupapalvelu 2/2 (FMAS-vastuutaho: Kansallisarkisto) Tuo$aa&myös&julkista&0etoa:& •  Tilasto0etoja&eri&rekisterien&tutkimuskäytöstä& •  Lyhyet&kuvaukset&tutkimushankkeista,&jotka&ovat&saaneet& käy$öluvan/;lupia! & Tavoiteaikataulu& •  Toteu$amiskelpoinen&toiminnallinen&ja&0etotekninen&suunnitelma& valmis&31.12.2014& •  Palvelu&valmis&31.12.2015& & Rakennetaan'yhteistyössä'viranomaisten'ja'tutkijoiden'kanssa!'
 • 16. Mitenkäs sitten ne varsinaiset aineistot? Rekisterinpitäjät tekevät poiminnat ja toimittavat aineistot tutkijoille Poimintasuunnitelma välttämätön vähänkin monimutkaisemmissa tapauksissa Aineistojen logistiikka ja tietosuoja
 • 17. Identifying the diabetes cohort FinDM II diabetes data / Reijo Sund 8 Health care 1994-2007 Medical births 1987-2007 Hospital outpatient 1998-2007 Hospital Discharges 1969-1993 Special reimburs. 1964-2007 Prescriptions 1994-2007 Causes of death 1988-2006 Demograph. data May 2014
 • 18. Follow-up data for the entire cohort FinDM II diabetes data / Reijo Sund 9 Hosp. Discharg Health care Hosp. outpatient Births Reimburs. Prescrip Pensions Sickness allowances Caus. of death Socio. Econ. Kidney Cancer Basic FinDM II CoDiF Socio- econ. Pensions May 2014
 • 19. Mitä tutkijan tulisi tietää poiminnoista? Poimintasuunnitelma on sitä helpompi laatia mitä enemmän poiminnan teknisistäkin yksityiskohdista tietää Mitä kaikkea oikeasti tapahtuukaan tutkijan tietämättä? Mikä on työlästä ja mikä ei? Rekisterinpitäjien puheenvuorot koskien mm. seuraavia asioita:
 • 21. Tutkimusaineistojen etäkäyttö ! Tietoturvallinen kanava mikroaineistojen tutkimuskäyttöön "  Aineistojen hallinta "  Tulostiedostot tarkastetaan ! Ei pelkästään ”pakollinen paha” tutkijalle "  Yhteinen työtila tutkimusryhmän jäsenille "  Aineiston tietoturvasta ei tarvitse huolehtia "  Automaattinen varmuuskopiointi ! Teknisiä ongelmia on kuitenkin ollut… "  ”Musta ruutu” –ongelma "  Microsoftin automaattinen ohjelmistopäivitys 7.5.2014Tutkijapalvelut/Valtteri Valkonen
 • 22. 7.5.2014Tutkijapalvelut/Valtteri Valkonen Tutkimusaineistojen etäkäyttö 2.0 ! FMAS-hanke "  Projekti käynnissä TK:ssa "  Esiselvitysvaihe CSC:n kanssa ratkaisuvaihtoehdoista "  Windows Remote Desktop Services / Citrix ! Laitteistoresurssien sovittaminen muuttuviin tarpeisiin "  Kasvavat käyttäjä- ja datamäärät ! Mac OS X, Linux ! Keskustelufoorumi ! Mahdollisuus tulostiedostojen automatisoituun lähettämiseen "  Vaatisi käytäntöjen muuttumista
 • 23. Hankkeelle selvitettäväksi Miten hoidetaan tutkimuksen suunnittelua tukevat lukumäärätietojen poiminnat? Miten isojen raaka-aineistojen esikäsittely taustatietämystä hyödyntäen varsinaisiksi tutkimusaineistoiksi onnistuu? Kansainväliset tutkimukset etäkäyttönä? Avoin tiede, ohjelmistolisenssit ja arkistointi?
 • 24. Miten tutkijaa tuetaan ja toisaalta kuunnellaan jatkossa? Tämä esitys ja koko tilaisuus on tarkoitettu tutkijoiden tueksi Mitä muuta? Irma-Leena Notkola, FMAS
 • 25. Informaatio- ja tukipalvelu (FMAS-vastuutaho: Kansallisarkisto) ! Valmistu*uaan!!vuoden!2015!lopusta!läh7en! •  Au*aa!tutkijoita!rekisteritutkimukseen!lii*yvissä!kysymyksissä!ja! alentaa!rekisterien!käy*ökynnystä! •  Tukipalvelusta!saa!tukea!ja!neuvontaa!kaikissa!rekisteritutkimukseen! lii*yvissä!kysymyksissä!ml.!myös!muu!kuin!etäkäy*ö! •  Ylläpitää!webCportaalia,!joka!on!porE!muihin!FMASCpalveluihin,! mu*a!sisältää!lisäksi!monipuolista!7etoa!rekisteritutkimuksesta! •  Järjestää!seminaareja,!koulutusta,!workshopeja! •  Lisäksi!kansainvälistä!yhteistyötä,!rekisterien!tutkimuskäytön! edistämistä! •  [Jatkaa!ReTkin!työtä!uudessa!toimintaympäristössä]! ! Nyt!FMASCpalveluiden!rakentamisvaiheessa! •  Turvaa!tutkijoiden!mahdollisuudet!vaiku*aa!!kaikkien!uusien! palveluiden!rakentamisratkaisuihin! !