SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
Julkisen hallinnon tietolinjaukset ja
uusi tutkijapalvelu
Anne Kauhanen-Simanainen
7.5.2014
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 2
Avoimen tiedon politiikka on linjattu
 Valtioneuvoston periaatepäätös 3.3.2011
 Hallitusohjelma
 Julkisin varoin tuotettujen tietovarantojen avaaminen kansalaisten ja yritysten
käyttöön hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman kärkihankkeena,
VN periaatepäätös 5.10.2011
 EU:n avoimen datan strategia
 EU:n PSI (Public Sector Information) direktiivi ja sen muutos 2013 ja Inspire-
direktiivi, kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin luominen
 Open Government Partnership – Avoimen hallinnon kumppanuushanke
 Julkisen hallinnon ICT –strategia
 ICT2015 –työryhmän ehdotukset
 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta: Suomen sata uutta mahdollisuutta 2013
 Rakennepoliittinen ohjelma 2013: Julkisten tietovarantojen avaamista jatketaan
 Taustalla myös
 Open Government Data (OGD) ja Linked Open Data – globaali kehitys
 Big Data, julkishallinto katalysaattorina
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014
Tietovarantojen avaaminen
hallitusohjelman kärkihankkeena
 Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin
varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten ja yritysten käyttöön.
Näin avataan markkinoita uusille palveluille ja
liiketoimintamahdollisuuksille.
(Hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma:
Strateginen painopistealue II: Kestävän talouskasvun,
työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen)
 Tavoitteena on, että kaikki merkittävät hallinnon julkiset tiedot
ovat vuosikymmenen loppuun mennessä kansalaisten, yritysten
ja koko yhteiskunnan saatavilla koneluettavassa muodossa,
maksutta ja selkein käyttöehdoin.
3
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 4
Tietojen hyödyntäminen säteilee laajalle
Kansantalouteen
 Lisää tuotekehityksen ja uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia,
sitä kautta uusia työpaikkoja ja innovatiivisempia palveluja
Yhteiskunnan läpinäkyvyyteen ja demokratiaan
 Lisää viranomaistoiminnan läpinäkyvyyttä
 Kansalaisvaikuttamisen ja tiedonsaannin uusia mahdollisuuksia
Hallintoon ja päätöksentekoon
 Parantaa hallinnon sisäistä tehokkuutta, tuottavuutta ja
vaikuttavuutta sekä tietovarantojen näkyvyyttä. Luovutaan
päällekkäisestä tietojen keruusta ja tuotannosta. Laajempi tietojen
käyttö ja käyttäjäpalaute laadun parantajana.
Koulutukseen, oppimiseen ja tutkimukseen
 Monipuolisempia aineistoja
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014
Julkisen hallinnon ICT-strategiset tavoitteet
VISIO 2020: PALVELUT JA TIEDOT KÄYTÖSSÄ
 Innovaatiot
vauhdittamaan
kehitystä
 Palveluille
elinkaaren
mittainen rahoitus
ja ohjaus
5
 Vauhtia tiedon
avaamiseen
 Tietovarannot
käyttöön
 Yhteentoimivuutta
yhteisiin palvelu-
pisteisiin
 Nostetaan
osaamisen
tasoa
 Rakenteet
selkeiksi
 Yhteentoimivuutta
tietohallintolailla
 Keskittämisellä
tehokkuutta
valtionhallintoon
 Julkisen hallinnon
yhteinen tieto-
liikenneverkko
Palvelu-
innovaatioiden
ekosysteemi
1
Avoin tieto
ja tiedon
yhteiskäyttö
2
Kyky
hyödyntää
ICT:tä
3
Selkeät
tietohallinnon
rakenteet
4
Toimintavarma ja
kustannustehokas
ICT-infrastruktuuri
5
 Käyttäjän tarvitsemat palvelut ja tiedot saatavilla ja käytettävissä helposti ja turvallisesti.
 Julkisen hallinnon organisaatioiden, yritysten ja käyttäjien yhteistyöllä kehityksen kärkeen.
VISIO 2020: PALVELUT JA TIEDOT KÄYTÖSSÄ
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 6
Tietovarantojen hallittu avaaminen
Datan
avaaminen
Kokonaisarkkitehtuuri
Strategia Lainsäädäntö
Käytännön
toimenpiteet
Julkisuus
Tietosuoja
Yksityisyyden suoja
Tekijänoikeudet
Tietoturvallisuus
Tavoitteet
Etenemisvaiheet
Vaikuttavuuden
arviointi
Yhteentoimivuus, tietovarannot, tietoarkkitehtuuri
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 7
Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015
Tietovarantojen avaamisen
Periaatteet ja kriteerit,
lainsäädäntö,
taloussuunnittelu,
ohjeistus
Datan käytön
edistäminen
Tietovarantojen
avaamisen prosessi
virastoissa Datan avaamista, löytämistä
ja käyttämistä tukevat rakenteet,
palvelut ja käytännöt
Koulutus, osaamisen
edistäminen
Tutkimus,
kehitys ja
innovaatiotoiminta
Vaikutusten
seuranta ja
arviointi
Avoimen tiedon ohjelman
yhteistyöalueita
Tavoitteet:
Julkishallinnon tuottamat julkiset tiedot ovat
hyödynnettävissä käyttökelpoisessa
ja koneluettavassa muodossa taloudellisesti ja
turvallisesti, ottaen huomioon yksityisyyden suoja
ja muut lainsäädäntöön perustuvat rajoitukset.
Keskeisimmät julkisen hallinnon tietovarannot ovat
avoimesti saatavilla verkossa ja niitä käytetään
laajasti ja monipuolisesti.
Puretaan tiedon käytön esteitä ja luodaan kannustimia
tiedon avaamiselle sekä palvelujen kehittäjäverkostojen
ja ekosysteemien työlle.
Tehtävä: koordinoidaan ja vauhditetaan
julkisen hallinnon tiedon avaamiseen ja käytön lisäämiseen
tähtääviä toimenpiteitä.
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014
Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin
tavoitteet
Tavoite Selitys Hyödyt toiminnalle
Tuottavuus Toiminnan tehostaminen ja vaikuttavuus ICT:n
avulla
Kustannussäästöt
Yhteiskäyttö ja
yhteentoimivuus
Eri viranomaisten ja hallinnonalojen
yhteistoiminnan lisääminen ja toimintojen ja
järjestelmien kitkaton yhteensovittaminen
Sujuvampi asian käsittely
kansalaisille, hallinnollisen
taakan väheneminen
Tiedon
hyödyntäminen
Julkisen hallinnon tiedon avaaminen ja käytön
tehostaminen, hallinnon läpinäkyvyys
Uusia palveluja ja liiketoiminnan
mahdollisuus yrityksille,
kansalaisille pääsy tietoon
Sähköinen
asiointi
Asiakaslähtöisiä ja yhteentoimivia sähköisiä
palvelukokonaisuuksia, toiminnan siirtäminen
verkkoon mahdollisuuksien mukaan
Saavutettavuus kansalaisille,
kustannussäästöt hallinnolle
Turvallisuus Luotettava, eheä ja turvaluokiteltu
tieto, toiminnan jatkuvuus ja riskienhallinta
Luottamus viranomaisiin
Joustavuus Muutoksiin teknologiassa, strategiassa ja
organisoinnissa ketterästi sopeutuva kokonaisuus
Kehittämisen nopeutuminen ja
käyttöönottojen halventuminen
8
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014
Toimiala-
riippumattomat
palvelut
Tietoturva
Tavoitteena julkisen hallinnon
toimintokeskeinen arkkitehtuuri
9
Kansalaiset Yritykset
Tekijät
Käyttöliittymät ja porttaalit
Sähköinen
asiointi
Avoin ja
linkitetty tieto
Yhteiset
palvelu-
prosessit
Kansallinen palveluväylä
Tietovarannot
Käyttöliittymätjatyöpöydät
Toimialan
palvelut
Avoimen tiedon
palvelut
VerkotPäätelaitteet
Tunnistaminen
ja valtuutus
Tieto-
hallinto
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014
Toimiala-
riippumattomat
palvelut
Tietoturva
Viitearkkitehtuurit kuvaavat tavoitetilaa
10
Käyttöliittymät ja porttaalit
Sähköinen
asiointi
Avoin ja
linkitetty tieto
Yhteiset
palvelu-
prosessit
Kansallinen palveluväylä
Tietovarannot
Käyttöliittymätjatyöpöydät
Toimialan
palvelut
Avoimen tiedon
palvelut
VerkotPäätelaitteet
Tunnistaminen
ja valtuutus
Tieto-
hallinto
Kokonaisarkkitehtuuri on suunnitelma kokonaisuuden ja sen osien rakenteesta sekä niiden
välisistä suhteista
Viitearkkitehtuuri kuvaa, kuinka yhteisesti muodostetun tavoitteen toimintaprosessit, tiedot ja
järjestelmät toimivat kokonaisuutena
Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri
Sähköisen asioinnin
viitearkkitehtuuri
Palveluväylän viitearkkitehtuuri
Perustietovarantojen rajapintamäärittelyt
Yhteiset
ICT-palvelut
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014
Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuurissa
tunnistetut loogiset tietovarannot
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014
Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin
tavoitetila
 Tietoa voitava hyödyntää sen
syntyhetkestä alkaen
 Mahdollisimman nopea prosessi siitä, kun tieto
on luotu ja tallennettu sähköiseen muotoon
 Laatu ja luotettavuus perustietojen
tärkein ominaisuus.
 Laadunvarmistus tiedon tuottamisen ja
hyödyntämisen prosesseissa
12
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014
Yhden luukun periaate
Palvelu-
kokonaisuus
Tavoite
Palvelu-
kokonaisuus
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014
Miten uusi tutkijapalvelu asemoituu ja kiinnittyy
julkisen hallinnon yhteisiin linjauksiin?
 Viranomaisten tietoaineistojen saatavuuden ja käytettävyyden
parantaminen, aineistojen käytön ja uuden tiedon tuottamisen
edistäminen
 Tietojen yhteentoimivuus ja käytettävyys – viranomaisaineistojen
sisällönkuvailut
 Metatietojen standardinmukaisuus, avoimuus ja
uudelleenkäytettävyys
 Käytäntöjen yhtenäistäminen, käyttäjänäkökulma
 Yhden luukun periaate
 Ei päällekkäistä toimintaa
 Toteutuksen taloudellisuus ja vaikuttavuus, resurssien tehokas
käyttö
14
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014
Vastaus
tietotarpeeseen
Arvo
Merkitys
Sisältö
Laatu
Luotettavuus
Ymmärrettävyys
Esteettömyys
Käytettävyys
Löytyvyys
Yhteentoimivuus
Pääsy, saatavuus
Uudelleen käytettävyys
Avoimen tiedon edellytykset
15
Lainsäädäntö
Tietosuoja
Tietoturvallisuus
Maksuttomuus
Koneluettavuus
Käyttöehdot
Metatiedot Dataluettelot
Hakupalvelut
Metatietopalvelut
Tietorakenteet
Käyttöliittymät
Esitystapa
Käsitteet
Kieli
Viestintä
Visuaalisuus
Havainnollisuus
AjantasaisuusOikeellisuus
Avoin
data
Avoin
informaatio
Avoin
tieto
Tieto käytössä
Avoin
data
Avoin
informaatio
Avoin
tieto
Hyödynnettävyys
pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014
Tekninen yhteentoimivuus
Tiedon siirto ja yhteydet
Semanttinen yhteentoimivuus
Semanttinen yhtenäistäminen
Organisaatioiden yhteentoimivuus
Organisaatioiden ja prosessien
yhtenäistäminen
Lainsäädännön yhteentoimivuus
Lainsäädännön yhtenäistäminen
Poliittinen tahtotila
Tekniset rajapinnat on suunniteltu siten, että
ne mahdollistavat järjestelmien ja palvelujen
yhdistämisen
Informaatiolla on täsmällinen merkitys, joka
säilyy tietoa vaihdettaessa muuttumattomana
ja ymmärrettävänä kaikille osapuolille
Eri organisaatiot pääsevät kokonaisedun
mukaiseen tavoitteeseen yhteen sovitettujen
prosessien kautta
Lainsäädännölliset tekijät on otettu huomioon
tietojen vaihtamisessa
Osapuolilla on samansuuntaiset visiot,
prioriteetit ja tavoitteet
16
Kiitos!
www.julkict.fi
www.yhteentoimivuus.fi
www.vm.fi/avointieto
www.vm.fi

More Related Content

What's hot

Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...Leila Kaunisharju
 
Suomidigin tiivis esittely
Suomidigin tiivis esittelySuomidigin tiivis esittely
Suomidigin tiivis esittelySuomidigi
 
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaanKuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaanSitra / Hyvinvointi
 
Asiointitili - Innofactor
Asiointitili - InnofactorAsiointitili - Innofactor
Asiointitili - InnofactorPekka Muukkonen
 
Avoimen tiedon ohjelma - ajankohtaiskatsaus tiedon avaamiseen Suomessa, Anne ...
Avoimen tiedon ohjelma - ajankohtaiskatsaus tiedon avaamiseen Suomessa, Anne ...Avoimen tiedon ohjelma - ajankohtaiskatsaus tiedon avaamiseen Suomessa, Anne ...
Avoimen tiedon ohjelma - ajankohtaiskatsaus tiedon avaamiseen Suomessa, Anne ...Tilastokeskus
 
Palveluväylä ja tietoturva
Palveluväylä ja tietoturvaPalveluväylä ja tietoturva
Palveluväylä ja tietoturvaSitra
 
Semanttinen yhteentoimivuus ja YTI-hanke, Petri Roponen
Semanttinen yhteentoimivuus ja YTI-hanke, Petri RoponenSemanttinen yhteentoimivuus ja YTI-hanke, Petri Roponen
Semanttinen yhteentoimivuus ja YTI-hanke, Petri RoponenTilastokeskus
 
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessaEU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessaSitra / Hyvinvointi
 
Menestyksen elementtejä etsimässä - yhdessä
Menestyksen elementtejä etsimässä - yhdessäMenestyksen elementtejä etsimässä - yhdessä
Menestyksen elementtejä etsimässä - yhdessäSitra / Hyvinvointi
 
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpanoVaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpanoSitra / Hyvinvointi
 

What's hot (18)

Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
 
Yhteentoimivuus
YhteentoimivuusYhteentoimivuus
Yhteentoimivuus
 
Suomidigin tiivis esittely
Suomidigin tiivis esittelySuomidigin tiivis esittely
Suomidigin tiivis esittely
 
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaanKuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntatieto-ohjelmaan
 
Maria Nikkilä: Hallituksen esitys laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioi...
Maria Nikkilä: Hallituksen esitys laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioi...Maria Nikkilä: Hallituksen esitys laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioi...
Maria Nikkilä: Hallituksen esitys laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioi...
 
Asiointitili - Innofactor
Asiointitili - InnofactorAsiointitili - Innofactor
Asiointitili - Innofactor
 
Erja Kinnunen: Tietoturvallisuuden perustasolta kohti korotettua tasoa
Erja Kinnunen: Tietoturvallisuuden perustasolta kohti korotettua tasoaErja Kinnunen: Tietoturvallisuuden perustasolta kohti korotettua tasoa
Erja Kinnunen: Tietoturvallisuuden perustasolta kohti korotettua tasoa
 
Kalle Lehtonen: Yhteishankkeella tietoturvatasot kuntoon
Kalle Lehtonen: Yhteishankkeella tietoturvatasot kuntoonKalle Lehtonen: Yhteishankkeella tietoturvatasot kuntoon
Kalle Lehtonen: Yhteishankkeella tietoturvatasot kuntoon
 
Avoimen tiedon ohjelma - ajankohtaiskatsaus tiedon avaamiseen Suomessa, Anne ...
Avoimen tiedon ohjelma - ajankohtaiskatsaus tiedon avaamiseen Suomessa, Anne ...Avoimen tiedon ohjelma - ajankohtaiskatsaus tiedon avaamiseen Suomessa, Anne ...
Avoimen tiedon ohjelma - ajankohtaiskatsaus tiedon avaamiseen Suomessa, Anne ...
 
Palveluväylä ja tietoturva
Palveluväylä ja tietoturvaPalveluväylä ja tietoturva
Palveluväylä ja tietoturva
 
Maakuntien kuulumiset: HUS
Maakuntien kuulumiset: HUSMaakuntien kuulumiset: HUS
Maakuntien kuulumiset: HUS
 
Semanttinen yhteentoimivuus ja YTI-hanke, Petri Roponen
Semanttinen yhteentoimivuus ja YTI-hanke, Petri RoponenSemanttinen yhteentoimivuus ja YTI-hanke, Petri Roponen
Semanttinen yhteentoimivuus ja YTI-hanke, Petri Roponen
 
Yrjö Benson: Julkisen hallinnon ICT-linjaukset
Yrjö Benson: Julkisen hallinnon ICT-linjauksetYrjö Benson: Julkisen hallinnon ICT-linjaukset
Yrjö Benson: Julkisen hallinnon ICT-linjaukset
 
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessaEU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
 
Menestyksen elementtejä etsimässä - yhdessä
Menestyksen elementtejä etsimässä - yhdessäMenestyksen elementtejä etsimässä - yhdessä
Menestyksen elementtejä etsimässä - yhdessä
 
Bisnesstreffit turku 20150206_jsa
Bisnesstreffit turku 20150206_jsaBisnesstreffit turku 20150206_jsa
Bisnesstreffit turku 20150206_jsa
 
Hallituksen selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja raho...
Hallituksen selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja raho...Hallituksen selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja raho...
Hallituksen selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja raho...
 
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpanoVaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
 

Similar to Uusi tutkijapalvelu JulkiCT-linjausten ja -toimintojen näkökulmasta, Anne Kauhanen-Simanainen

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt
Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nytKansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt
Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nytSitra / Hyvinvointi
 
Anne Kauhanen-Simanainen VM 14.12.2012
Anne Kauhanen-Simanainen VM 14.12.2012Anne Kauhanen-Simanainen VM 14.12.2012
Anne Kauhanen-Simanainen VM 14.12.2012forumvirium
 
Julktietosaatavuus 032011
Julktietosaatavuus 032011Julktietosaatavuus 032011
Julktietosaatavuus 032011FloApps
 
Avoimen lähdekoodin politiikka ja linjaukset
Avoimen lähdekoodin politiikka ja linjauksetAvoimen lähdekoodin politiikka ja linjaukset
Avoimen lähdekoodin politiikka ja linjauksetMikael Vakkari
 
Riku Jylhänkangas, Kansallinen palveluarkkitehtuuri
Riku Jylhänkangas, Kansallinen palveluarkkitehtuuriRiku Jylhänkangas, Kansallinen palveluarkkitehtuuri
Riku Jylhänkangas, Kansallinen palveluarkkitehtuuriDigitalmikkeli
 
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...Karri Vainio
 
uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016
 uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016 uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016
uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
JulkICTLab -konseptin esittely
JulkICTLab -konseptin esittelyJulkICTLab -konseptin esittely
JulkICTLab -konseptin esittelyMikael Vakkari
 
Julkisen tiedon hallinta päälaelleen
Julkisen tiedon hallinta päälaelleenJulkisen tiedon hallinta päälaelleen
Julkisen tiedon hallinta päälaelleenJyrki Kasvi
 
Missa ollaan mihin - ollaan menossa avoimen datan kanssa - jaakko
Missa ollaan mihin - ollaan menossa avoimen datan kanssa - jaakkoMissa ollaan mihin - ollaan menossa avoimen datan kanssa - jaakko
Missa ollaan mihin - ollaan menossa avoimen datan kanssa - jaakkoJaakko J. Korhonen
 
Avoin data ja rajapinnat
Avoin data ja rajapinnatAvoin data ja rajapinnat
Avoin data ja rajapinnatJyrki Kasvi
 

Similar to Uusi tutkijapalvelu JulkiCT-linjausten ja -toimintojen näkökulmasta, Anne Kauhanen-Simanainen (20)

Timo Valli: Palvelut ja tiedot käytössä 3.9.2013
Timo Valli: Palvelut ja tiedot käytössä 3.9.2013Timo Valli: Palvelut ja tiedot käytössä 3.9.2013
Timo Valli: Palvelut ja tiedot käytössä 3.9.2013
 
Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt
Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nytKansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt
Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt
 
Anne Kauhanen-Simanainen VM 14.12.2012
Anne Kauhanen-Simanainen VM 14.12.2012Anne Kauhanen-Simanainen VM 14.12.2012
Anne Kauhanen-Simanainen VM 14.12.2012
 
Anne Kauhanen-Simanainen: Avoimesta datasta avoimeen tietoon
Anne Kauhanen-Simanainen: Avoimesta datasta avoimeen tietoonAnne Kauhanen-Simanainen: Avoimesta datasta avoimeen tietoon
Anne Kauhanen-Simanainen: Avoimesta datasta avoimeen tietoon
 
Ansiorekisteri osaksi ICT-palveluarkkitehtuuria
Ansiorekisteri osaksi ICT-palveluarkkitehtuuriaAnsiorekisteri osaksi ICT-palveluarkkitehtuuria
Ansiorekisteri osaksi ICT-palveluarkkitehtuuria
 
Julktietosaatavuus 032011
Julktietosaatavuus 032011Julktietosaatavuus 032011
Julktietosaatavuus 032011
 
Avoimen lähdekoodin politiikka ja linjaukset
Avoimen lähdekoodin politiikka ja linjauksetAvoimen lähdekoodin politiikka ja linjaukset
Avoimen lähdekoodin politiikka ja linjaukset
 
Hri pks-talousdatan avaaminen-esitys
Hri pks-talousdatan avaaminen-esitysHri pks-talousdatan avaaminen-esitys
Hri pks-talousdatan avaaminen-esitys
 
Riku Jylhänkangas, Kansallinen palveluarkkitehtuuri
Riku Jylhänkangas, Kansallinen palveluarkkitehtuuriRiku Jylhänkangas, Kansallinen palveluarkkitehtuuri
Riku Jylhänkangas, Kansallinen palveluarkkitehtuuri
 
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
 
Kauas pilvet karkaavat
Kauas pilvet karkaavatKauas pilvet karkaavat
Kauas pilvet karkaavat
 
Hri esitys-pks-koordinaatio-14092012-valmis
Hri esitys-pks-koordinaatio-14092012-valmisHri esitys-pks-koordinaatio-14092012-valmis
Hri esitys-pks-koordinaatio-14092012-valmis
 
uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016
 uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016 uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016
uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016
 
Julkisen tiedon hallinta päälaelleen
Julkisen tiedon hallinta päälaelleenJulkisen tiedon hallinta päälaelleen
Julkisen tiedon hallinta päälaelleen
 
JulkICTLab -konseptin esittely
JulkICTLab -konseptin esittelyJulkICTLab -konseptin esittely
JulkICTLab -konseptin esittely
 
Julkisen tiedon hallinta päälaelleen
Julkisen tiedon hallinta päälaelleenJulkisen tiedon hallinta päälaelleen
Julkisen tiedon hallinta päälaelleen
 
Missa ollaan mihin - ollaan menossa avoimen datan kanssa - jaakko
Missa ollaan mihin - ollaan menossa avoimen datan kanssa - jaakkoMissa ollaan mihin - ollaan menossa avoimen datan kanssa - jaakko
Missa ollaan mihin - ollaan menossa avoimen datan kanssa - jaakko
 
Avoin data
Avoin data Avoin data
Avoin data
 
Avoin data ja rajapinnat
Avoin data ja rajapinnatAvoin data ja rajapinnat
Avoin data ja rajapinnat
 
Datan avaaminan vaatii avoimia rajapintoja
Datan avaaminan vaatii avoimia rajapintojaDatan avaaminan vaatii avoimia rajapintoja
Datan avaaminan vaatii avoimia rajapintoja
 

More from Tilastokeskus

Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusTilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Tilastokeskus
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusTilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...Tilastokeskus
 
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, TilastokeskusLääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, TilastokeskusTilastokeskus
 

More from Tilastokeskus (20)

Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
 
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, TilastokeskusLääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
 

Uusi tutkijapalvelu JulkiCT-linjausten ja -toimintojen näkökulmasta, Anne Kauhanen-Simanainen

 • 1. Julkisen hallinnon tietolinjaukset ja uusi tutkijapalvelu Anne Kauhanen-Simanainen 7.5.2014
 • 2. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 2 Avoimen tiedon politiikka on linjattu  Valtioneuvoston periaatepäätös 3.3.2011  Hallitusohjelma  Julkisin varoin tuotettujen tietovarantojen avaaminen kansalaisten ja yritysten käyttöön hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman kärkihankkeena, VN periaatepäätös 5.10.2011  EU:n avoimen datan strategia  EU:n PSI (Public Sector Information) direktiivi ja sen muutos 2013 ja Inspire- direktiivi, kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin luominen  Open Government Partnership – Avoimen hallinnon kumppanuushanke  Julkisen hallinnon ICT –strategia  ICT2015 –työryhmän ehdotukset  Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta: Suomen sata uutta mahdollisuutta 2013  Rakennepoliittinen ohjelma 2013: Julkisten tietovarantojen avaamista jatketaan  Taustalla myös  Open Government Data (OGD) ja Linked Open Data – globaali kehitys  Big Data, julkishallinto katalysaattorina
 • 3. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 Tietovarantojen avaaminen hallitusohjelman kärkihankkeena  Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten ja yritysten käyttöön. Näin avataan markkinoita uusille palveluille ja liiketoimintamahdollisuuksille. (Hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma: Strateginen painopistealue II: Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen)  Tavoitteena on, että kaikki merkittävät hallinnon julkiset tiedot ovat vuosikymmenen loppuun mennessä kansalaisten, yritysten ja koko yhteiskunnan saatavilla koneluettavassa muodossa, maksutta ja selkein käyttöehdoin. 3
 • 4. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 4 Tietojen hyödyntäminen säteilee laajalle Kansantalouteen  Lisää tuotekehityksen ja uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia, sitä kautta uusia työpaikkoja ja innovatiivisempia palveluja Yhteiskunnan läpinäkyvyyteen ja demokratiaan  Lisää viranomaistoiminnan läpinäkyvyyttä  Kansalaisvaikuttamisen ja tiedonsaannin uusia mahdollisuuksia Hallintoon ja päätöksentekoon  Parantaa hallinnon sisäistä tehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä tietovarantojen näkyvyyttä. Luovutaan päällekkäisestä tietojen keruusta ja tuotannosta. Laajempi tietojen käyttö ja käyttäjäpalaute laadun parantajana. Koulutukseen, oppimiseen ja tutkimukseen  Monipuolisempia aineistoja
 • 5. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 Julkisen hallinnon ICT-strategiset tavoitteet VISIO 2020: PALVELUT JA TIEDOT KÄYTÖSSÄ  Innovaatiot vauhdittamaan kehitystä  Palveluille elinkaaren mittainen rahoitus ja ohjaus 5  Vauhtia tiedon avaamiseen  Tietovarannot käyttöön  Yhteentoimivuutta yhteisiin palvelu- pisteisiin  Nostetaan osaamisen tasoa  Rakenteet selkeiksi  Yhteentoimivuutta tietohallintolailla  Keskittämisellä tehokkuutta valtionhallintoon  Julkisen hallinnon yhteinen tieto- liikenneverkko Palvelu- innovaatioiden ekosysteemi 1 Avoin tieto ja tiedon yhteiskäyttö 2 Kyky hyödyntää ICT:tä 3 Selkeät tietohallinnon rakenteet 4 Toimintavarma ja kustannustehokas ICT-infrastruktuuri 5  Käyttäjän tarvitsemat palvelut ja tiedot saatavilla ja käytettävissä helposti ja turvallisesti.  Julkisen hallinnon organisaatioiden, yritysten ja käyttäjien yhteistyöllä kehityksen kärkeen. VISIO 2020: PALVELUT JA TIEDOT KÄYTÖSSÄ
 • 6. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 6 Tietovarantojen hallittu avaaminen Datan avaaminen Kokonaisarkkitehtuuri Strategia Lainsäädäntö Käytännön toimenpiteet Julkisuus Tietosuoja Yksityisyyden suoja Tekijänoikeudet Tietoturvallisuus Tavoitteet Etenemisvaiheet Vaikuttavuuden arviointi Yhteentoimivuus, tietovarannot, tietoarkkitehtuuri
 • 7. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 7 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Tietovarantojen avaamisen Periaatteet ja kriteerit, lainsäädäntö, taloussuunnittelu, ohjeistus Datan käytön edistäminen Tietovarantojen avaamisen prosessi virastoissa Datan avaamista, löytämistä ja käyttämistä tukevat rakenteet, palvelut ja käytännöt Koulutus, osaamisen edistäminen Tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta Vaikutusten seuranta ja arviointi Avoimen tiedon ohjelman yhteistyöalueita Tavoitteet: Julkishallinnon tuottamat julkiset tiedot ovat hyödynnettävissä käyttökelpoisessa ja koneluettavassa muodossa taloudellisesti ja turvallisesti, ottaen huomioon yksityisyyden suoja ja muut lainsäädäntöön perustuvat rajoitukset. Keskeisimmät julkisen hallinnon tietovarannot ovat avoimesti saatavilla verkossa ja niitä käytetään laajasti ja monipuolisesti. Puretaan tiedon käytön esteitä ja luodaan kannustimia tiedon avaamiselle sekä palvelujen kehittäjäverkostojen ja ekosysteemien työlle. Tehtävä: koordinoidaan ja vauhditetaan julkisen hallinnon tiedon avaamiseen ja käytön lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä.
 • 8. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet Tavoite Selitys Hyödyt toiminnalle Tuottavuus Toiminnan tehostaminen ja vaikuttavuus ICT:n avulla Kustannussäästöt Yhteiskäyttö ja yhteentoimivuus Eri viranomaisten ja hallinnonalojen yhteistoiminnan lisääminen ja toimintojen ja järjestelmien kitkaton yhteensovittaminen Sujuvampi asian käsittely kansalaisille, hallinnollisen taakan väheneminen Tiedon hyödyntäminen Julkisen hallinnon tiedon avaaminen ja käytön tehostaminen, hallinnon läpinäkyvyys Uusia palveluja ja liiketoiminnan mahdollisuus yrityksille, kansalaisille pääsy tietoon Sähköinen asiointi Asiakaslähtöisiä ja yhteentoimivia sähköisiä palvelukokonaisuuksia, toiminnan siirtäminen verkkoon mahdollisuuksien mukaan Saavutettavuus kansalaisille, kustannussäästöt hallinnolle Turvallisuus Luotettava, eheä ja turvaluokiteltu tieto, toiminnan jatkuvuus ja riskienhallinta Luottamus viranomaisiin Joustavuus Muutoksiin teknologiassa, strategiassa ja organisoinnissa ketterästi sopeutuva kokonaisuus Kehittämisen nopeutuminen ja käyttöönottojen halventuminen 8
 • 9. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 Toimiala- riippumattomat palvelut Tietoturva Tavoitteena julkisen hallinnon toimintokeskeinen arkkitehtuuri 9 Kansalaiset Yritykset Tekijät Käyttöliittymät ja porttaalit Sähköinen asiointi Avoin ja linkitetty tieto Yhteiset palvelu- prosessit Kansallinen palveluväylä Tietovarannot Käyttöliittymätjatyöpöydät Toimialan palvelut Avoimen tiedon palvelut VerkotPäätelaitteet Tunnistaminen ja valtuutus Tieto- hallinto
 • 10. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 Toimiala- riippumattomat palvelut Tietoturva Viitearkkitehtuurit kuvaavat tavoitetilaa 10 Käyttöliittymät ja porttaalit Sähköinen asiointi Avoin ja linkitetty tieto Yhteiset palvelu- prosessit Kansallinen palveluväylä Tietovarannot Käyttöliittymätjatyöpöydät Toimialan palvelut Avoimen tiedon palvelut VerkotPäätelaitteet Tunnistaminen ja valtuutus Tieto- hallinto Kokonaisarkkitehtuuri on suunnitelma kokonaisuuden ja sen osien rakenteesta sekä niiden välisistä suhteista Viitearkkitehtuuri kuvaa, kuinka yhteisesti muodostetun tavoitteen toimintaprosessit, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri Palveluväylän viitearkkitehtuuri Perustietovarantojen rajapintamäärittelyt Yhteiset ICT-palvelut
 • 11. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuurissa tunnistetut loogiset tietovarannot
 • 12. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin tavoitetila  Tietoa voitava hyödyntää sen syntyhetkestä alkaen  Mahdollisimman nopea prosessi siitä, kun tieto on luotu ja tallennettu sähköiseen muotoon  Laatu ja luotettavuus perustietojen tärkein ominaisuus.  Laadunvarmistus tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen prosesseissa 12
 • 13. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 Yhden luukun periaate Palvelu- kokonaisuus Tavoite Palvelu- kokonaisuus
 • 14. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 Miten uusi tutkijapalvelu asemoituu ja kiinnittyy julkisen hallinnon yhteisiin linjauksiin?  Viranomaisten tietoaineistojen saatavuuden ja käytettävyyden parantaminen, aineistojen käytön ja uuden tiedon tuottamisen edistäminen  Tietojen yhteentoimivuus ja käytettävyys – viranomaisaineistojen sisällönkuvailut  Metatietojen standardinmukaisuus, avoimuus ja uudelleenkäytettävyys  Käytäntöjen yhtenäistäminen, käyttäjänäkökulma  Yhden luukun periaate  Ei päällekkäistä toimintaa  Toteutuksen taloudellisuus ja vaikuttavuus, resurssien tehokas käyttö 14
 • 15. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 Vastaus tietotarpeeseen Arvo Merkitys Sisältö Laatu Luotettavuus Ymmärrettävyys Esteettömyys Käytettävyys Löytyvyys Yhteentoimivuus Pääsy, saatavuus Uudelleen käytettävyys Avoimen tiedon edellytykset 15 Lainsäädäntö Tietosuoja Tietoturvallisuus Maksuttomuus Koneluettavuus Käyttöehdot Metatiedot Dataluettelot Hakupalvelut Metatietopalvelut Tietorakenteet Käyttöliittymät Esitystapa Käsitteet Kieli Viestintä Visuaalisuus Havainnollisuus AjantasaisuusOikeellisuus Avoin data Avoin informaatio Avoin tieto Tieto käytössä Avoin data Avoin informaatio Avoin tieto Hyödynnettävyys
 • 16. pp.kk.vvvvOsastoJulkICT-toiminto 14.3.2014 Tekninen yhteentoimivuus Tiedon siirto ja yhteydet Semanttinen yhteentoimivuus Semanttinen yhtenäistäminen Organisaatioiden yhteentoimivuus Organisaatioiden ja prosessien yhtenäistäminen Lainsäädännön yhteentoimivuus Lainsäädännön yhtenäistäminen Poliittinen tahtotila Tekniset rajapinnat on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat järjestelmien ja palvelujen yhdistämisen Informaatiolla on täsmällinen merkitys, joka säilyy tietoa vaihdettaessa muuttumattomana ja ymmärrettävänä kaikille osapuolille Eri organisaatiot pääsevät kokonaisedun mukaiseen tavoitteeseen yhteen sovitettujen prosessien kautta Lainsäädännölliset tekijät on otettu huomioon tietojen vaihtamisessa Osapuolilla on samansuuntaiset visiot, prioriteetit ja tavoitteet 16