SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
Tietosuojavaltuutetun toimisto
KANSALLINEN REKISTERI- JA MIKROAINEISTOJEN
TUTKIJAPALVELU –HANKKEEN ALOITUS-
SEMINAARI
7.5.2014
Rekisteritutkimuksen
tulevaisuuden
näkymät
ja tietosuoja,
ml. EU:n tietosuoja-asetus
Reijo Aarnio
tietosuojavaltuutettu
Henkilötietolaki (523/1999)
14 § Tutkimus
Historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten saa henkilötietoja käsitellä muilla kuin 8 §:n 1
momentissa säädetyillä perusteilla, jos:
1) tutkimusta ei voi suorittaa ilman henkilön yksilöintiä koskevia tietoja ja jos
rekisteröityjen suostumusta ei tietojen suuren määrän (esim. koko Suomen väestö),
tietojen iän tai muun sellaisen syyn vuoksi ole mahdollista hankkia;
2) henkilörekisterin käyttö perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja
tutkimuksella on vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä;
3) henkilörekisteriä käytetään ja siitä luovutetaan henkilötietoja vain historiallista tai
tieteellistä tutkimusta varten sekä muutoinkin toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat
tiedot eivät paljastu ulkopuolisille; sekä
4) henkilörekisteri hävitetään tai siirretään arkistoitavaksi tai sen tiedot muutetaan
sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä tunnistettavissa, kun henkilötiedot eivät
enää ole tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden
varmistamiseksi.
Mitä 1 momentin 3 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos siinä tarkoitettu menettely
henkilörekisteriin talletettujen tietojen ikä ja laatu huomioon ottaen on rekisteröityjen
yksityisyyden suojan vuoksi ilmeisen tarpeetonta.
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan täydentävästi silloin, kun henkilötietojen
käsittely perustuu 8 §:n 1 momenttiin.
TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO
EU:N TIETOSUOJA-ASETUS
83 artikla
Henkilötietojen käsittely historiantutkimusta taikka tilastollisia tai
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten
1.
Henkilötietoja voidaan käsitellä historiantutkimusta taikka tilastollisia tai
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten tässä asetuksessa asetetuissa rajoissa
vain, jos
a) näitä tarkoituksia ei voida muutoin täyttää käsittelemällä tietoja, joiden
perusteella rekisteröityä ei voida tunnistaa tai ei voida enää tunnistaa;
b) tiedot, joiden avulla tiedot voidaan kohdentaa tunnistettuun tai
tunnistettavissa olevaan rekisteröityyn, pidetään erillään muista tiedoista siltä
osin kuin nämä tarkoitukset voidaan täyttää tällä tavoin.
TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO
83 artikla
Henkilötietojen käsittely historiantutkimusta taikka tilastollisia tai
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten
2.
Elimet, jotka suorittavat historiantutkimusta taikka tilastollisia tai tieteellisiä
tutkimuksia, voivat julkaista tai muulla tavoin julkistaa henkilötietoja vain, jos
a) rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa 7 artiklassa säädettyjen
edellytysten mukaisesti;
b) henkilötietojen julkaiseminen on tarpeen tutkimustulosten esittämistä
varten tai tutkimuksen helpottamiseksi siltä osin kuin rekisteröidyn edut tai
perusoikeudet tai -vapaudet eivät syrjäytä näitä etuja; tai
c) rekisteröity on itse julkistanut tiedot. TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO
EU:N TIETOSUOJA-ASETUS
83 artikla
Henkilötietojen käsittely historiantutkimusta taikka tilastollisia tai
tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten
3.
Siirretään komissiolle valta antaa 86 artiklan mukaisesti delegoituja
säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin kriteerit ja vaatimukset
henkilötietojen käsittelylle 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tarkoituksia varten
sekä mahdolliset rekisteröidyn tiedonsaantioikeutta koskevat rajoitukset ja
täsmennetään rekisteröidyn oikeuksia näissä olosuhteissa koskevat
edellytykset ja takeet.
TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO
EU:N TIETOSUOJA-ASETUS
PERUSKYSYMYS
”juridinen kiista”
PIDÄ HAUSKAA
POIKIEN KANSSA,
KULTA!
? ?
TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO
VIRANOMAISTEN SALASSAPIDETTÄVIEN TIETOJEN LUOVUTTAMINEN
TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO, 3.4.2014
EI
SOVELLETA,
koska:
LUOVUTUKSEEN SOVELLETAAN
Tiedon pyytäjä
(rekisterinpitäjä B)
Tiedon luovuttaja
(rekisterinpitäjä A)
Oma-aloitteinen ilmoitusoikeus tai -velvollisuus
pyyntö / luovutus
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 1/3
1. EU:n perustuslaki (digitaaliset perusoikeudet)
2. Palvelujen tuotantoketjujen rakenne muuttuu
(palveluväylä)
3. Hallinnon rakenteet muuttuvat (SOTE, kuntauudistus)
4. Viranomaisten yhteistyötä tarve kehittää (lastensuojelu)
5. Yhteiskunta juridisoituu
6. Teknologian käyttö lisääntyy  ”hidden functions”
- ”UBIQITIOUS COMPUTING” & ”CLOUD COMPUTING”
- INTERNET OF THINGS
- mobiiliekosysteemi
TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 2/3
7. Informaatio-oikeudellinen osaamisvaje helpottaa hitaasti
(Eurobarometri)
8. Digi-rikollisuus
9. AVOIN DATA, BIG DATA
10. Markkinoiden ja tuotannon globalisoituminen
(Digitaaliset sisämarkkinat?)
- paradigma: Tietosuoja on menestystekijä
11. ”Tietosuojaperhe” kasvaa (maailmankokous,Mauritius)
12. Sosiaalinen media
13. Tietosuojatietoisuus lisääntyy
(EU:n luottamusta lisäävät toimet)
TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO
14. Pyrkimys markkinoinnin kohdentamiseen ja
personointiin lisääntyy
(profilointi, kanta-asiakkuudet, on-line behavioral
marketing)
15. Kansalaisaktiivisuus lisääntyy
16. Median kiinnostus lisääntyy
17. Tiedon (datan) merkitys tuotannontekijänä korostuu
(tietopääoma, tieto on valtaa, tiedolla on hintansa,
tieto lisää tuskaa, tieto…)
- OIL, GOLD
TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 3/3
”MAISEMA”
1. KULUTTAJANSUOJAN HARMONISOINTI
2. EU:N KAUPPALAIN HARMONISOINTI
3. TIETOSUOJAN HARMONISOINTI
► DIGITAALISTEN SISÄMARKKINOINTIEN
”BUUSTAAMINEN”
TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO
Mitä ?
1. Entiset tietosuojaperiaatteet säilyvät
2. Asetuksessa joitakin ”uusia” asioita:
- COMPLIANCE; (”sääntöjen noudattaminen”)
- Asetuksessa mennään pitemmälle
- ACCOUNTABILITY;  TIETOTILINPÄÄTÖS
- Tilintekokykyisyys eli osoita että noudatat lakeja
- PRIVACY BY DESIGN; (ennakkoon suunnitteleminen)
- Henkilötietolain 6 §
- PRIVACY BY DEFAULT; (oletusarvoinen ja sisään-
rakennettu)
- Nyt kun kuluttaja asioi rekisterinpitäjän kanssa niin huolehtii
esim. oman s-postin tietoturvasta.
- Asetuksella rekisterinpitäjä velvoitetaan rakentamaan
tietoturvallinen suojattu palvelu (nyt jo esim. pankit)
TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO
Mitä ?
- DATA BREACH NOTIFICATION; (tietoturvaloukkauksista
ilmoittaminen)
- Rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus valvontaviranomaiselle ja
asiakkaalle
- mm. tietomurto ja henkilörekisteririkos
- VALVONTAVIRANOMAISTEN ROOLIN VAHVISTAMINEN;
(viranomaisten toimivalta muuttuu)
- TSV:lle mahdollisesti sakottamisoikeus, josta valitustie ensin
kansallisesti ja aina EY-tuomioistuimeen asti
- RIGHT TO BE FORGOTTEN; (oikeus unohtaa)
- Esim. Facebook –tyyppiset palvelut; oikeus itse myötävaikuttaa,
että tiedot poistetaan
- Voi olla haasteellista toteuttaa
- RIGHT TO DATA PORTABILITY (oikeus tietojen siirtoon)
- Rekisteröidyn oikeus viedä tiedot palveluntarjoajalta toiselle
(esim. kanta-asiakasjärjestelmät)
TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO
Reijo Aarnio
tietosuojavaltuutettu
Tiedon laatu
= Toiminnan laatu
KIITOS KUUNTELUSTA!
LISÄTIETOJA:
www.tietosuoja.fi
Tietosuojavaltuutetun toimisto

More Related Content

Similar to Rekisteritutkimuksen tulevaisuuden näkymät ja tietosuoja ml. EU:n tietosuoja-asetus, Reijo Aarnio

GDPR ja tietosuoja opetustoimessa
GDPR ja tietosuoja opetustoimessaGDPR ja tietosuoja opetustoimessa
GDPR ja tietosuoja opetustoimessaHarto Pönkä
 
Aarnio johdon tietosuojaseminaari
Aarnio johdon tietosuojaseminaariAarnio johdon tietosuojaseminaari
Aarnio johdon tietosuojaseminaariTHL
 
Tietosuoja opetustoimessa
Tietosuoja opetustoimessaTietosuoja opetustoimessa
Tietosuoja opetustoimessaHarto Pönkä
 
Henkilötiedot, tietosuoja ja GDPR opetuksessa
Henkilötiedot, tietosuoja ja GDPR opetuksessaHenkilötiedot, tietosuoja ja GDPR opetuksessa
Henkilötiedot, tietosuoja ja GDPR opetuksessaHarto Pönkä
 
EU:n yleinen tietoturva-asetus opetushenkilökunnalle
EU:n yleinen tietoturva-asetus opetushenkilökunnalleEU:n yleinen tietoturva-asetus opetushenkilökunnalle
EU:n yleinen tietoturva-asetus opetushenkilökunnalleHarto Pönkä
 
Oppimisanalytiikka ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR
Oppimisanalytiikka ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPROppimisanalytiikka ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR
Oppimisanalytiikka ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPRHarto Pönkä
 
Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)
Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)
Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)Harto Pönkä
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmasta
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmastaEU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmasta
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmastaHarto Pönkä
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus opetuksessa
EU:n yleinen tietosuoja-asetus opetuksessaEU:n yleinen tietosuoja-asetus opetuksessa
EU:n yleinen tietosuoja-asetus opetuksessaHarto Pönkä
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdotEU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdotHarto Pönkä
 
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaHarto Pönkä
 
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaHarto Pönkä
 
Tietosuoja ja tekijänoikeudet opetuksessa
Tietosuoja ja tekijänoikeudet opetuksessaTietosuoja ja tekijänoikeudet opetuksessa
Tietosuoja ja tekijänoikeudet opetuksessaHarto Pönkä
 
Henkilötiedot ja tietosuoja opetuksessa
Henkilötiedot ja tietosuoja opetuksessaHenkilötiedot ja tietosuoja opetuksessa
Henkilötiedot ja tietosuoja opetuksessaHarto Pönkä
 
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessa
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessaTietosuoja ja tietoturva opetuksessa
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessaHarto Pönkä
 
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössä
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössäTietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössä
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössäHarto Pönkä
 
Tietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussa
Tietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussaTietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussa
Tietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussaHarto Pönkä
 
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPR
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPRGDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPR
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPRJyrki Kasvi
 
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaHarto Pönkä
 

Similar to Rekisteritutkimuksen tulevaisuuden näkymät ja tietosuoja ml. EU:n tietosuoja-asetus, Reijo Aarnio (20)

GDPR ja tietosuoja opetustoimessa
GDPR ja tietosuoja opetustoimessaGDPR ja tietosuoja opetustoimessa
GDPR ja tietosuoja opetustoimessa
 
Aarnio johdon tietosuojaseminaari
Aarnio johdon tietosuojaseminaariAarnio johdon tietosuojaseminaari
Aarnio johdon tietosuojaseminaari
 
Tietosuoja opetustoimessa
Tietosuoja opetustoimessaTietosuoja opetustoimessa
Tietosuoja opetustoimessa
 
Henkilötiedot, tietosuoja ja GDPR opetuksessa
Henkilötiedot, tietosuoja ja GDPR opetuksessaHenkilötiedot, tietosuoja ja GDPR opetuksessa
Henkilötiedot, tietosuoja ja GDPR opetuksessa
 
EU:n yleinen tietoturva-asetus opetushenkilökunnalle
EU:n yleinen tietoturva-asetus opetushenkilökunnalleEU:n yleinen tietoturva-asetus opetushenkilökunnalle
EU:n yleinen tietoturva-asetus opetushenkilökunnalle
 
Oppimisanalytiikka ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR
Oppimisanalytiikka ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPROppimisanalytiikka ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR
Oppimisanalytiikka ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR
 
Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)
Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)
Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmasta
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmastaEU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmasta
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmasta
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus opetuksessa
EU:n yleinen tietosuoja-asetus opetuksessaEU:n yleinen tietosuoja-asetus opetuksessa
EU:n yleinen tietosuoja-asetus opetuksessa
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdotEU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot
 
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen media
 
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
 
Tietosuoja ja tekijänoikeudet opetuksessa
Tietosuoja ja tekijänoikeudet opetuksessaTietosuoja ja tekijänoikeudet opetuksessa
Tietosuoja ja tekijänoikeudet opetuksessa
 
EU:n tietosuoja-asetus
EU:n tietosuoja-asetusEU:n tietosuoja-asetus
EU:n tietosuoja-asetus
 
Henkilötiedot ja tietosuoja opetuksessa
Henkilötiedot ja tietosuoja opetuksessaHenkilötiedot ja tietosuoja opetuksessa
Henkilötiedot ja tietosuoja opetuksessa
 
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessa
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessaTietosuoja ja tietoturva opetuksessa
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessa
 
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössä
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössäTietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössä
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössä
 
Tietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussa
Tietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussaTietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussa
Tietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussa
 
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPR
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPRGDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPR
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPR
 
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen media
 

More from Tilastokeskus

Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusTilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Tilastokeskus
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusTilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...Tilastokeskus
 
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, TilastokeskusLääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, TilastokeskusTilastokeskus
 

More from Tilastokeskus (20)

Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
 
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, TilastokeskusLääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
 

Rekisteritutkimuksen tulevaisuuden näkymät ja tietosuoja ml. EU:n tietosuoja-asetus, Reijo Aarnio

 • 1. Tietosuojavaltuutetun toimisto KANSALLINEN REKISTERI- JA MIKROAINEISTOJEN TUTKIJAPALVELU –HANKKEEN ALOITUS- SEMINAARI 7.5.2014 Rekisteritutkimuksen tulevaisuuden näkymät ja tietosuoja, ml. EU:n tietosuoja-asetus Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu
 • 2. Henkilötietolaki (523/1999) 14 § Tutkimus Historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten saa henkilötietoja käsitellä muilla kuin 8 §:n 1 momentissa säädetyillä perusteilla, jos: 1) tutkimusta ei voi suorittaa ilman henkilön yksilöintiä koskevia tietoja ja jos rekisteröityjen suostumusta ei tietojen suuren määrän (esim. koko Suomen väestö), tietojen iän tai muun sellaisen syyn vuoksi ole mahdollista hankkia; 2) henkilörekisterin käyttö perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja tutkimuksella on vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä; 3) henkilörekisteriä käytetään ja siitä luovutetaan henkilötietoja vain historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten sekä muutoinkin toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille; sekä 4) henkilörekisteri hävitetään tai siirretään arkistoitavaksi tai sen tiedot muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä tunnistettavissa, kun henkilötiedot eivät enää ole tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi. Mitä 1 momentin 3 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos siinä tarkoitettu menettely henkilörekisteriin talletettujen tietojen ikä ja laatu huomioon ottaen on rekisteröityjen yksityisyyden suojan vuoksi ilmeisen tarpeetonta. Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan täydentävästi silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu 8 §:n 1 momenttiin. TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO
 • 3. EU:N TIETOSUOJA-ASETUS 83 artikla Henkilötietojen käsittely historiantutkimusta taikka tilastollisia tai tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 1. Henkilötietoja voidaan käsitellä historiantutkimusta taikka tilastollisia tai tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten tässä asetuksessa asetetuissa rajoissa vain, jos a) näitä tarkoituksia ei voida muutoin täyttää käsittelemällä tietoja, joiden perusteella rekisteröityä ei voida tunnistaa tai ei voida enää tunnistaa; b) tiedot, joiden avulla tiedot voidaan kohdentaa tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan rekisteröityyn, pidetään erillään muista tiedoista siltä osin kuin nämä tarkoitukset voidaan täyttää tällä tavoin. TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO
 • 4. 83 artikla Henkilötietojen käsittely historiantutkimusta taikka tilastollisia tai tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 2. Elimet, jotka suorittavat historiantutkimusta taikka tilastollisia tai tieteellisiä tutkimuksia, voivat julkaista tai muulla tavoin julkistaa henkilötietoja vain, jos a) rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa 7 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti; b) henkilötietojen julkaiseminen on tarpeen tutkimustulosten esittämistä varten tai tutkimuksen helpottamiseksi siltä osin kuin rekisteröidyn edut tai perusoikeudet tai -vapaudet eivät syrjäytä näitä etuja; tai c) rekisteröity on itse julkistanut tiedot. TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO EU:N TIETOSUOJA-ASETUS
 • 5. 83 artikla Henkilötietojen käsittely historiantutkimusta taikka tilastollisia tai tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten 3. Siirretään komissiolle valta antaa 86 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin kriteerit ja vaatimukset henkilötietojen käsittelylle 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tarkoituksia varten sekä mahdolliset rekisteröidyn tiedonsaantioikeutta koskevat rajoitukset ja täsmennetään rekisteröidyn oikeuksia näissä olosuhteissa koskevat edellytykset ja takeet. TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO EU:N TIETOSUOJA-ASETUS
 • 6. PERUSKYSYMYS ”juridinen kiista” PIDÄ HAUSKAA POIKIEN KANSSA, KULTA! ? ? TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO
 • 7. VIRANOMAISTEN SALASSAPIDETTÄVIEN TIETOJEN LUOVUTTAMINEN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO, 3.4.2014 EI SOVELLETA, koska: LUOVUTUKSEEN SOVELLETAAN Tiedon pyytäjä (rekisterinpitäjä B) Tiedon luovuttaja (rekisterinpitäjä A) Oma-aloitteinen ilmoitusoikeus tai -velvollisuus pyyntö / luovutus
 • 8. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 1/3 1. EU:n perustuslaki (digitaaliset perusoikeudet) 2. Palvelujen tuotantoketjujen rakenne muuttuu (palveluväylä) 3. Hallinnon rakenteet muuttuvat (SOTE, kuntauudistus) 4. Viranomaisten yhteistyötä tarve kehittää (lastensuojelu) 5. Yhteiskunta juridisoituu 6. Teknologian käyttö lisääntyy  ”hidden functions” - ”UBIQITIOUS COMPUTING” & ”CLOUD COMPUTING” - INTERNET OF THINGS - mobiiliekosysteemi TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO
 • 9. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 2/3 7. Informaatio-oikeudellinen osaamisvaje helpottaa hitaasti (Eurobarometri) 8. Digi-rikollisuus 9. AVOIN DATA, BIG DATA 10. Markkinoiden ja tuotannon globalisoituminen (Digitaaliset sisämarkkinat?) - paradigma: Tietosuoja on menestystekijä 11. ”Tietosuojaperhe” kasvaa (maailmankokous,Mauritius) 12. Sosiaalinen media 13. Tietosuojatietoisuus lisääntyy (EU:n luottamusta lisäävät toimet) TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO
 • 10. 14. Pyrkimys markkinoinnin kohdentamiseen ja personointiin lisääntyy (profilointi, kanta-asiakkuudet, on-line behavioral marketing) 15. Kansalaisaktiivisuus lisääntyy 16. Median kiinnostus lisääntyy 17. Tiedon (datan) merkitys tuotannontekijänä korostuu (tietopääoma, tieto on valtaa, tiedolla on hintansa, tieto lisää tuskaa, tieto…) - OIL, GOLD TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 3/3
 • 11. ”MAISEMA” 1. KULUTTAJANSUOJAN HARMONISOINTI 2. EU:N KAUPPALAIN HARMONISOINTI 3. TIETOSUOJAN HARMONISOINTI ► DIGITAALISTEN SISÄMARKKINOINTIEN ”BUUSTAAMINEN” TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO
 • 12. Mitä ? 1. Entiset tietosuojaperiaatteet säilyvät 2. Asetuksessa joitakin ”uusia” asioita: - COMPLIANCE; (”sääntöjen noudattaminen”) - Asetuksessa mennään pitemmälle - ACCOUNTABILITY;  TIETOTILINPÄÄTÖS - Tilintekokykyisyys eli osoita että noudatat lakeja - PRIVACY BY DESIGN; (ennakkoon suunnitteleminen) - Henkilötietolain 6 § - PRIVACY BY DEFAULT; (oletusarvoinen ja sisään- rakennettu) - Nyt kun kuluttaja asioi rekisterinpitäjän kanssa niin huolehtii esim. oman s-postin tietoturvasta. - Asetuksella rekisterinpitäjä velvoitetaan rakentamaan tietoturvallinen suojattu palvelu (nyt jo esim. pankit) TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO
 • 13. Mitä ? - DATA BREACH NOTIFICATION; (tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen) - Rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus valvontaviranomaiselle ja asiakkaalle - mm. tietomurto ja henkilörekisteririkos - VALVONTAVIRANOMAISTEN ROOLIN VAHVISTAMINEN; (viranomaisten toimivalta muuttuu) - TSV:lle mahdollisesti sakottamisoikeus, josta valitustie ensin kansallisesti ja aina EY-tuomioistuimeen asti - RIGHT TO BE FORGOTTEN; (oikeus unohtaa) - Esim. Facebook –tyyppiset palvelut; oikeus itse myötävaikuttaa, että tiedot poistetaan - Voi olla haasteellista toteuttaa - RIGHT TO DATA PORTABILITY (oikeus tietojen siirtoon) - Rekisteröidyn oikeus viedä tiedot palveluntarjoajalta toiselle (esim. kanta-asiakasjärjestelmät) TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO
 • 14. Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Tiedon laatu = Toiminnan laatu KIITOS KUUNTELUSTA! LISÄTIETOJA: www.tietosuoja.fi Tietosuojavaltuutetun toimisto