Koolikaja 2010

2,078 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,078
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Koolikaja 2010

 1. 1. Koolikaja nr 2 Dokumentide vastuvõtt Juuni 2010 Paide “Olen arvamusel, et haridust haridusest eristada ja ei ole õige‖ Särevere Lõpetades ning näidata oma oskusi jud kõrgkoolid ja ülikoo- õppekohas põhikooli, hakkab noorte ettevõtetes praktiseeri- lid ootavad avasüli kut- 07. juunist inimeste peades keerle- misega on juba omaette sekoolide noorukeid. Näi- kuni ma küsimus – mis saab teks, kui lõpetada Järva- edasi? Ilmselge, et edasi 13. augustini! peab õppima, kuid kui- maa Kutsehariduskes- kuses laomajanduse das teha õige valik, mis Meie lood: eriala, on võimalik edasi hiljem ka ennast ära õppima asuda Mainori tasuks? Täiskasvanute koolitused 2 Kõrgkooli logistikat, mis Olen arvamusel, et ha- võib tagada edaspidi ridust haridusest eris- täisväärtusliku elu. ERF toel uueneb meie kooli 3 tada ei ole õige. Küll Kindlasti huvitab Sind, välimus ja paranevad õppi- aga on õigustatud tuua kallis lugeja, et mis on mistingimused välja positiivsed ja ne- need negatiivsed oma- gatiivsed küljed. Siinko- Regita Eesmaa Koolilõpetajalt sisseastujale 4 dused. Negatiivseid oma- hal soovingi eeskätt dusi, mis oleks märki- välja tuua kutseharidu- kunst. Tavaliselt kestab misväärsed tegelikkuses, se positiivsed oma- õppetöö meie koolis, Jär- ei olegi. On asjaolud, mil- Daana, millega tegeled? 5 dused. Me kõik teame, vamaa Kutsehariduskes- lega tuleb arvestada, va- milline on majandusseis kuses, 3 aastat. Selle het pole – kas siis kutse- Eesti Vabariigis ja kui lühikese aja vältel saab koolis või gümnaasiumis. Triin meenutab kooliaega 5 raske on leida tööd. Sa- õpilane oma töölisos- Tuleb meeles pidada, et mas on ka teada tõsiasi, kuseid näidata korduvalt õpitakse iseendale, mitte et oma ala spetsialiste ja just seesama valmis- vanematele, sõpradele ning oskustöölisi on vä- tabki noore inimese re- Põllumajandus– ja hobuma- 6 või õpetajatele, ning et he. Tegelikkuses ongi aalseks eluks ette. Olen jandusõpe õppimine on meeldiv ko- kutseharidus loodud veendunud, et eriala hustus. selleks, et kasvatada ja omandanud nooruki töö- Kutseoskused majandus– ja 7 kujundada noorukist lesaamise võimalus on Lõpetuseks vastus küsi- teenindusõppe osakonnast tulevane spetsialist, kordades suurem kui musele, kas mulle sobib oskustööline. Õppides näiteks gümnaasiumi kutseharidus, tuleb siiski eriala kutsekoolis, võid lõpetanul. igaühel leida enda süda- Restauraatorite praktiline 8 veenduda selles, et teoo- mest. õpe Eksikombel arvavad vä- riat on küll paberile ga paljud, et kutsekooli lihtne visandada, aga Ene Pener—kooli Aasta 9 lõpetades ongi kogu õppi- Regita Eesmaa teha midagi oma kätega töötaja 2009 mine niiöelda „otsa saanud―. Selle arvamu- Järvamaa Kutseharidus- se lükkan ma kohe keskuse Kooli traditsioonid ja õp- 9 ümber, sest väga pal- II lennu lõpetaja, 2010 peväline tegevus Korvpallimeeskond 12 www.jkhk.ee Restauraatorid Maamess 2010
 2. 2. a peal: Hoia koolitustel silm 2 Koolikaja nr 2 www.jkhk.ee Viimastel aastatel on kutseõppe- 2009. aasta suvel oli võimalus põl- 2007.aasta sügisest on koostöös asutustes täiskasvanuile mõeldud lumeestele suunatud koolitusteks Haridus- ja Teadusministeeriumi- koolituste ja koolitatavate osakaal eurorahasid taotleda läbi PRIA, ga eurorahade toel võimalik tasu- märgatavalt tõusnud. Nii on see ka kust 5 koolitusele ka ligi 1,2 miljo- ta koolitada töötavaid või tööle meie koolis. Pakume 8-800 tunni- ni eest toetust saime. Alates 2010. naasta soovivaid inimesi. Rahas- seid kursusi kõigile päevaõppeski aastast õpib üle 30 inimese taime, tamisel eelistatakse valdkondi, õpetatavatele erialadele ning li- looma- ja hobusekasvatust, et koo- saks teisigi põnevaid koolitu- lituse lõpuks äriplaan kokku si. 2009/2010. õppeaastal toi- mus 78 koolitust 995 inimese- Täiskasvanute koolitused kirjutada ja põllumajandustootja III kutseeksam sooritada. Sügi- le. sel ilmub parandatud ja täien- mida kool õpetab ka päevaõppes. datud kordustrükk õpikule Samas ei välistata ka uute, Eestis „Taimehaigused- ja kahjurid. Umb- Pikki aastaid põhiliselt tasulistena seni veel vähe levinud koolituste rohud―. Aprillis esitasime uued toimunud kursuste (esmaabi, töö- korraldamist, nagu korstnapühki- taotlused, mille otsused selguvad tervishoid ja tööohutus, veoauto- ja, pottsepp või pärast 15 aastast oktoobris. juhtide täiendkoolitus, tõstuki- ja ekskavaatorijuhtide koolitus) vas- pausi taas kalakasvatajate koolita- tu tunnevad kõige enam huvi just mine. Kalakasvatajate koolitus Koostöös Töötukassaga oleme kor- ettevõtjad, kellel on riigipoolne ko- kujunes väga meeldivaks koos- raldanud koolitusi tulevastele ette- hustus oma inimesi hari- tööks oma kooli sama eriala vilist- võtjatele, keevitajatele, veoauto- da.Viimasel aastal on tööandjad lastega, kes on oma erialale truuks juhtidele, plaatijatele, pottseppa- sageli ise tellinud koolitusi oma jäänud ja Eestis arvestatavateks dele, keevitajatele ja arvutihuvilis- töötajatele kohapeale. Jätkuvalt on tegijateks saanud. Eurorahade ja- tele. Mõnedele inimestele oleme kõige populaarsem autokool, kus gamise üheks põhimõtteks on hu- saanud võimaldada ka koolitus- eesmärgiks B- või T-kategooria vilistele täiendkoolituste pakkumi- kaardiga meie kursustel osalemist. juhilubade saamiseks vajalike ne olemasolevate teadmiste süven- Kool oleks siin valmis rohkematele teadmiste ja oskuste omandami- damiseks ja seejärel kutseeksami võimalusi pakkuma, paraku on aga ne. sooritamiseks (autotehnik, müür- Töötukassa rahad piiratud või sepp, korstnapühkija, kaubakäsit- puuduvad soovijad. leja või laopidaja, pottsepp, hobu- sekasvataja, puhastusteeninda- ja). Koolitussoovid uueks sügi- Enamasti on koolitustel lektoriteks seks on HTMile edastatud ja -juhendajateks oma kooli õpetajad, jaanipäeva paiku on info uute aga spetsiifilisematel erialadel on tasuta kursuste kohta ka kooli teadmisi jaganud oma ala tippte- kodulehel. gijad üle Eesti. Täname kõiki, kes aidanud kooli- tusi edukalt läbi viia, ja soovime nii õpetajatele kui õppureile kau- nist suve! Ruth Türk Koolitusjuht Keevitajate täiendkoolituskursus (autor: Ruth Türk) Kalakasvatajate täiendkoolituskursus (autor: Ruth Türk)
 3. 3. 3 ERF toel uueneb meie kooli välimus ja paranevad õppimistingimused Euroopa Regionaalarengu Fondi toel renoveeritakse Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide uue õpilaskodu täielikult Paide õppekoha peahoone kaasaja nõuetele eskiislahendus (arhitekt: Ott Ojamaa) vastavaks. Renoveerimistööde tulemusena pa- ranevad õpilaste õppe- ja töötajate töötingimused. Renoveeritav hoonetekompleks koosneb kahe- ja kol- mekorruselisest õppehoonest. Õppehoonetes asuvad klassi– ja bürooruumid ning elektrikute eriala õpeta- miseks vajalikud õppeklassid ja -laborid. Lepingu kohaselt peavad ehitustööd valmima 31. augustiks 2010. Projekteerimisel on Paide õppehoone otsa ehitatav õpilaskodu. See projekteeritakse 4-korruselisena, mille esimesele korrusele on planeeritud söökla, raa- matukogu ning õppeklassid ja –laborid puhastustee- ninduse eriala moodulite õpetamiseks. Hoone 2. – 4. korrusele on planeeritud 220-kohaline õpilaskodu. Uus hoone valmib 2011. aasta lõpuks. Laomajanduse ja veokorralduse erialade õpeta- miseks renoveeritakse kaasaja nõuetele vastavaks praegu kasutuseta seisev aula. Säreverre ehitatakse ehituse praktilise väljaõppe baas, projekteerimine lõppeb sõlmitud lepingu järgi 2010. aasta juulis, seejärel teostatakse projektile ekspertiis, taotletakse ehitusluba ning aasta lõpus algavad ehitustööd. Särevere õpilaskodu nr 1 rekonstrueerimiseks on välja kuulutatud riigihange projekteerimistöödele. Õpilaskodu rekonstrueerimise ehitustööd peaksid lõppema 2011. aasta lõpuks. Käesoleval aastal alustame Särevere tehnikakeskuse rekonstrueerimise planeerimisega. Selle projekti raa- mes rekonstrueeritakse tehnikakeskus, ehitatakse põllumajandusmasinate ja autode pesula ning ehita- takse viilhall tehnika hoidmiseks. Selle projekti tege- vused lõpevad 2012. aasta lõpus. Asta Reinla Projektijuht
 4. 4. 4 Koolikaja nr 2 Koolilõpetajalt sisseastujale Ülimalt chill kool! Õpilased saavad tan õpinguid puhastustööde juhina hästi läbi ja aitavad hädas üksteist. samas koolis. Tulin siia kooli sellepärast, et tutta- Kooli õpetajad ja juhtkond on super vad olid mind juba ees ootamas. Sõb- Maria Adamson head inimesed. Grupijuhataja koht- rad ütlesid, et siin on normaalne leb meid nagu OMA lapsi. kool, aga ühiselamud ei ole kiita. Elamistingimustest ei hoolinud, sest Argo Annimäe Puhastusteenindus 3.kursus head sõbrad ja haridus on väärtusli- Tulin siia õppima, kuna meie koolis Üldehitus 3.kursus kumad. Hetkel on meie koolis tehtud on võimalik õppida lihtsustatud õp- palju muudatusi ja Paides toimub pekava alusel ja oli kodule lähedal. uue koolimaja ehitustöö. Soovitan Kursusekaaslased—pole neil häda kõigil sinna õppima minna. Inime- midagi, kool sai ju läbi käidud ilma sed on vägevad! suuremate probleemideta. Loomuli- Arvo Bristol kult kasutan oma erialaseid tead- misi igapäevaselt ka kodus. Üldehitus 3. kursus Maryliis Kahju Puhastusteenindus 3.kursus Astusin kooli, et omandada kesk- haridus ja amet. Kui olin mõne nädala koolis käinud, hakkas Minu nimi on Maret ja ma õpin JKHK järjest rohkem meeldima. kodumajanduse kolmandal kur- Koolis on väga head õpetajad, kel- susel. Tulin Järvamaa Kutseha- lega saab rääkida kõigest. Kõige riduskes-kusesse, kuna mulle rohkem on mulle meeldinud õpeta- meeldis toitlustuse eriala. Mulle jad ja tõstukid. meeldib siinse kooli juures kõige Anneli Püvi Tutipidu 2010 rohkem see, et kool asub ilusas ko- has ja inimesed on väga toredad. Ei Laomajandus 3.kursus Valisin pärast põhikooli ametikooli meeldi mulle aga, et on vähe erin- sellepärast, et siit saab lisaks kesk- evaid vaba aja veetmise viise. Õpi- haridusele ka kutset omandada. Mi- lastel on palju erinevaid huvisid Miks õpin JKHK-s- sest kool on ko- nu õde (Gerli õde) käis enne mind seega võiks valik olla suurem. Peale dule lähedal ning eriala huvitab siin koolis ja õppis sama eriala– lao- kooli lõpetamist lähen otse tööle, mind. Koolis on kerge õppida, kui majandust. Pärast kooli lõpetamist edaspidi kaalun välismaale õppima kõigis õppetundides osaleda. Hea sooviksin tõstukijuhiks tööle minna. minna või siis aastaks tööle. õppeedukuse eest on võimalik saada stipendiumi. Õpetajad on toredad. Kõige rohkem meeldis grupijuhataja Maret Õispuu Meeldib matemaatika tund, mida Valentina Kiik, kes oli meile ema Kodumajandus 3.kursus annab õpetaja Aili Agarmaa. eest. Helina Kalamägi Ootan juba vilistlaste kokkutulekut. Laomajandus 3.kursus Gerli Annus ja Siiri Saksakulm Laomajandus 3.kursus Tulin siia kooli õppima kuna soovisin õppida logistikat. Valikus olid koolid Paides ja Valgas. Otsustasin jääda Järvamaale, sest Valga asub kodust Tulin õppima, kuna siin koolis oli kaugel. Kõige rohkem jäavad mulle võimalik õppida toitlustust ja puhas- koolist meelde lõbusad õpilased ja tust korraga ning see oli veel ainuke super kursusejuhataja. Uutele õppu- kool kuhu sain sisse astuda, kooli ritele soovitan—käige korralikult kohta sain infot kooli kodulehelt. kõigis tundides, siis ei ole teil kooli- Kooliga olen rahul, õpetajatega saan elus probleeme! hästi läbi. Mõned õppeained on selli- Sigrit Toome sed, millega tuleb pusida. Kursuse- kaaslastega olen peaaegu rahul:) Laomajandus 3.kursus Minu tulevik on seotud õpitud eriala- ga, kuna lähen veel end sellel alal täiendama ka järgmisel aastal. Alus-
 5. 5. 5 Daana, millega tegeled? Peale kooli lõpetamist veebruaris, puhkasin ma 1,5 kuud. Märtsi lõpupoole hakkasin tööd otsima. Töö leidmisega ei olnud probleeme. Juba aprillis alustasin tööd Solarise kaubandus- keskuses, Nike Sportsweari esinduskaupluses klienditeenindajana. Nüüdseks olen siin töö- tanud 2 kuud ja olen tööga iseenesest väga rahul, kuid nagu ikka, praegu on raske aeg ja palk ei ole just kõige parem. Sellepärast ma kavatsen ka siit ära minna. Uus töökoht on mul juba olemas ülemaailmses ettevõttes. Sellega seoses saan palju reisida ja see avab palju uusi võimalusi. Kuid kindlasti kavatsen ma ka edasi õppima minna. Olen kontsulteerinud meie endise õpetaja Signe Sundjaga. Küsisin, kus on parimad võimalused õppida edasi laomajan- dust. Signe soovitas Tallinna Tehnikakõrgkooli ja kindlasti ma võtan tema arvamust arves- se. Kui kõik sujub, siis alustan õpinguid selle aasta septembris, kui mitte, siis hiljemalt järg- misel aastal. Paide kooli tulin õppima, kuna mu õde ja vend soovitasid. Nemad mõlemad on selle kooli lõpetanud ja on edukalt eluga edasi läinud. Daana Suun Kõik aastad selles koolis möödusid minul väga hästi. Esimene aasta oli harjumatu, tuli kodust ja sõpradest eemal olla, aga peagi tekkisid uued sõbrad ja kodu ei olnud enam nii tähtis. Esimesel kursusel saime ikka ka 4-ndadelt kursustelt võtta, kuid ei olnud midagi sellist, mis terveks eluks piinama jääks. Meie ristimisest meenub, et ma olin ainuke õpilane, kes meie grupist retsida ei saanud. Kui klassi tuldi, pugesin laua alla. Ja pärast kandsin ma oranži, mis oli tol päeval kaitsevärv. Nende 3,5 aasta jooksul osalesin kõikidel suurematel üritustel, mis koolis toimusid. Ja on väga palju häid mälestusi. Käisin ka oma kooli esindamas. Üks suuremaid üritusi, kus kooli esinda- sin, oli Eesti koolimiss 2008. See oli kogemus, mida ei unusta kunagi. Ikkagi olid koos Eesti kõige ilusamad oma kooli esindajad. See kogemus andis juurde palju julgust ja edaspidi sain ka osaleda paljudel üritustel, kuhu olid koolimis- sid kutsutud osalema. Näiteks Türil toimunud grillfest, kus olid koolimissid oma võistkonnaga võistlemas parima grillija leidmiseks. Koolisisestest üritustest jääb mulle terveks eluks meelde kindlasti aasta õpilase valimine. See oli kogemus, mida just iga päev ei saa. Olen väga uhke, et sain olla Järvamaa Kutsehariduskeskuse aasta õpilane 2009. Natuke igatsen kooli ka tagasi. Ootan suure huviga kooli kokkutulekut, kus olen kindlasti kohal. Daana Suun Aasta õpilane 2009, ÕOV liige, JKHK vilistlane 2010 Triin meenutab kooliaega Oi kui tore kuulda midagi vanast gin vähemalt ühe õige valiku, ot- annab ka õpetaja oma panuse si- kallist koolist! Ma ikka vahest pii- sustades Paidesse kooli tulekuga! nule! Mul vedas väga oma kur- lun ka kodulehekülge, kuid meenu- Inimesed ja teadmised ja üldse see susega, sellist seltskonda pole ma tamine on ju siiski teine. kolme poole aastane kogemus oli veel näinud! Mäletan ja soojas sü- Kirjelda palun lühidalt oma äärmiselt vägev! Eks ta oli ka ras- dames on neil alati koht! tööd ja töökohta? ke. Kerge pole see kodust eemal Ühikas, jaah. Õhtused õpigrupid ja Elan ja töötan Suurbritannias. olemine, aga tõuke andis elus suu- niisama koosviibimised. Jooksmist Töötan logistika laos. Töö põhiü- re! on ühika peal alati kuni viimase lesandeks on kaupade protsessimi- Meenuta mõnd lõbusat seika minutini. Lõbu ja naeru! See on ne. Kuna töötlen kõrgkvaliteetseid kooliajast- tundidest, prakti- see, mis meenub mulle, kui mõtlen kaupu ja kliendid on põhiliselt Ing- kast,ühiselamust seal viibitud aja peale! lismaa suurfirmad, siis on vastu- Oi, neid on liiga palju, et neid siia Ühikas oli meil üks vahva koman- tus suur. Tegelen laos kõigega. kirjutada! Õpetajad, nendele tuleb dant, kes armastas peale öörahu Milliseid JKHK-s omandatud suurt austust avaldada! Nad suut- uste taga pealt kuulamas käia, ja teadmisi ja oskusi hindad sid igas tunnis midagi lahedat kor- kui ta vahele jäi, oli alati see tobe- kõige enam? da saata! Naeru oli alati ja igal koomiline. Päris aus olles hindan absluutselt pool! Õpetajad on seal ikka väga Rebaste rets oli vahva, samuti tuti- kõike, mis ma koolist sain. Enne, muhedad! Kui olen sattunud kelle- pidu ja lõpuläbu ja ohhh- see ni- kui otsustasin kutsekooli kasuks, gagi jutustama oma koolist ja õpe- mekiri on tohutu!! oli mul väga suuri eelarvamusi ja tajatest, siis vaadatakse mind ikka enda peale pahanegi, et keskooli ei suu ammuli, ei suudeta uskudagi. Triin Jürissaar pingutanud. Kuid pean tõdema, et Tooksin välja klassijuhataja Ene ÕOV liige, JKHK vilistlane 2009 ma eksisin. Poleks uskunud, et nii Peneri, kes suutis alati kõigile po- tugeva hariduse saan. Vaata veel, sitiivselt mõjuda! Nagu ikka, kui et samaväärne keskooliga. Ma te- sa annad endast panuse õppijana,
 6. 6. 6 Koolikaja nr 2 Põllumajandus- ja hobumajandusõpe Põllumajandus Hobumajandus Kaasaegne põllumajanduslik tootmine eeldab kõrgta- Juba alates 2002. aastast saab Järvamaa Kutseharidus- semel oskustööliste olemasolu põllumajandusettevõte- keskuses õppida hobumajanduse erialal. Alguse sai see tes. Selliste spetsialistide ettevalmistamisega on prae- üheaastase õppega keskkooli baasil. Alates 2009. aastast gune Järvamaa Kutsehariduskeskus tegelenud aasta- saab hobumajandust õppida nii põhi- kui keskkooli baasil. kümneid. Koolil on enam kui 500 hektariga õppema- Põhikooli baasil on õppeaeg 3 aastat ning kekkooli baasil jand, kaasaegne vabapidamisega õppelaut, renoveeri- 2 aastat. Käesoleva aasta sügisest on plaanis alustada tud hobusetall, maneež, ratsaväljak ja hulgaliselt sessioonõpet hobualal töötavatele inimestele, kellel on kaasaegset põllu- ja farmitehnikat. küll suur praktiliste kogemuste pagas, kuid jääb puudu teoreetilistest teadmistest. Põllumajanduse erialal saab õppida põhikooli baasil, õppeaeg on 3,5 aastat. Käesoleva aasta sügisest ava- Hobumajanduse õppetöö toimub renoveeritud hobusetal- takse õppegrupp juba töötavatele inimestele, õppetöö lis, maneežis ja tänapäevastes õppeklassides. Kasutuses toimub sessioonõppe vormis 40 nädalat. on suur ratsaväljak, muruväljak ning suured karjamaad. Hetkel on ehitusjärgus uus tall, mida ehitavad Paide õp- Õpilased omandavad meie koolis väga mitmekülgse pekoha ehituse erialade õpilased. Hobuerialadel õpib hariduse. Saadakse nii keskharidus kui teadmisi tai- praegu ligi 80 õpilast. Meie õppurid saavad teadmised ja me ja loomakasvatusest, põllumajandusmasinatest, oskused hobuste tervishoiust, hooldamisest, söötmisest, farmiseadmetest ja muudest masinatest. Valikainete tõugudest ja tõuaretusest, sepatööst jm. tallitöödest. Li- raames õpitakse süvenenult põllumajandustehnikat ja saks õpitakse ratsutamist, noorhobustega tegelemist ning loomakasvatust. Õppeajal omandatakse B-, C1-, R- ja ratsastamist. T-kategooria juhitunnistused ning taimekaitsetöötaja tunnistus. Õpikeskkonna praktika sooritatakse õppe- Viimased aastad oleme väga suurt tööd teinud õppekava- majandi töökojas, põldudel ja õppefarmis. de täiustamisega. Meie õppekava on loonud parimad Eesti hobuspetsialistid Ettevõttepraktika sooritatakse keskmistes või suure- ning me oleme mates põllumajandusettevõtetes ning taludes. Kooli oma õppekavade lõpueksamiga koos on võimalik sooritada põllumajan- täiustamisel palju dustöötaja kutseeksam. abi saanud Soome Tänu Euroopa Liidu tegevusele kutsehariduse toeta- ühe suurima ho- misel on viimase aastaga oluliselt täienenud traktori bueriala kooli Ypäjä õppekava- dest. See on vii- nud taseme tõusu- Kooli maneesil ni ning ka õpilaste huvi on kooli vastu suur. Suurt rõhku oleme pannud oma eriala õpetajate tasemele, mille oleme väga tugevaks viinud. Meil käib palju võõrõp- pejõude tunde andmas. Nad on oma alal töötavad spetsia- listid ning see on toonud kaasa väga mitmekesise ja pro- fessionaalse õppe. Meie kooli lõpueksamiga koos on võimalik sooritada põllu- majandustöötaja kutseeksam. Meie lõpetajad leiavad tööd hobusekasvatusega tegelevates ettevõtetes, turismitalu- des ning koolist saadud teadmised majandusest ja ettevõt- Minilaadur põllutööl lusest loovad eeldused oma ettevõtte rajamiseks. Me teeme väga tugevat koostööd Eesti Ratsaspordi Liidu, ja põllutöömasinate park. Ehitama hakatakse uut töö- Eesti Hobusekasvatajate Seltsi, Eesti Sporthobuste Kas- koda. vatajate Seltsi ning 2007. aasta sügisest ka Soome Ypäjä Meie põllumajanduseriala õpilased osalevad igal aas- Equine College`iga, mis on Soome hobualane kutsekool tal erinevatel erialavõistlustel. Siiani on tulemused ning on tunnustatud kogu Euroopas. olnud väga edukad nii künni- kui noortalunike võist- lustel Külli Marrandi Meie kooli põllumajanduseriala lõpetanud jätkavad peale lõpetamist oma kodutalu arendamist, töötavad Põllumajandusõppe põllumajandusettevõtetes või jätkavad õpinguid Eesti osakonna juhataja Maaülikoolis.
 7. 7. koostööoskus‖ “Olulisem oskus on 7 Kutseoskused majandus-ja teenindusõppe osakonnast Kooli suurimaks osakonnaks õpilaste arvu järgi on ma- jandus- ja teenindusõppe osakond, kuhu kuuluvad järg- Talvisel eksamiperioodil sooritasid laomajanduse õpilased mised erialad põhikooli baasil: laomajandus, laohoidjad, edukalt kutseeksami ja nüüd ootavad neid ees juba keva- logistika klienditeenindajad, arvutiteenindus, puhastus- dised lõpueksamid. teenindus, kodumajandus. Keskkooli baasil on võimalik Aasta jooksul on kõikide erialade õpilased saanud käia õppida järgmiseid erialasid: veokorraldus, müügikorral- mitmeid kordi ettevõtetes praktikal. Tööjõuturul oodatak- dus, ärikorraldus, väikeettevõtlus ja puhastustööde juhti- se inimest, kellel on väärtushinnangud, kohuse- ja vastu- mine. tustunne, enesemotivatsioon ning kes oskab kriitiliselt mõelda, iseseisvalt ja koos teistega töötada, probleeme Suure osakonna olulisem oskus on koostööoskus. Tänapä- loovalt lahendada, uut informatsiooni analüüsida ja eval on raske üksinda midagi saavutada. Koostöö on pal- tõlgendada, veenvaid argumente esitada, omandatud teadmisi uutes olukordades rakendada. Seetõttu saavad jude ettevõtmiste õnnestumise alus. Koostöö kuulub pal- õpilased kõikidel praktikate kaitsmistel kursusele ja ko- jude organisatsioonide põhiväärtuste ja tegutse- misjonile esineda ning oma tehtud töid analüüsida ja nen- mispõhimõtete hulka. Meie sünergia tulemusena on toi- de üle argumenteerida. munud õpilastele palju huvitavaid üritusi. Näidetena võin välja tuua õppeekskursiooni Tallinna suurematesse Õppijale, kes soovib leida head töökohta, töötada vastu- ladudesse, ettevõtlusnädala, piparkookide küpsetamise tustundlikult või luua ise ettevõtjana uusi töökohti, on nädala, ülekoolilise Moeshow. Osaletud on erinevatel vaja süsteemset ja hästi korraldatud õpet, mille käigus messidel nagu Järvamaa Messike, Teeviit, Infotehnoloo- saab arendada loovat mõtlemisviisi. Sellist õpet meie osa- gia mess, Türi Lillelaat. kond püüabki õpilastele pak- kuda. Kodumajanduse õpilased on saanud oma oskusi näidata erinevate peolaudade katmisel, Maakondlikul grillimise võistlusel, Imavere Piimapäeval ja mujal. Osalesime ka Laida Reitmann Maaelumessil AGRI 2010 ja Grillfestil. Puhastusteenin- Majandus- ja teenindusõp- pe duse õpilased on saanud kätt proovida ehitusjärgsetel osakonna juhataja puhastustöödel ja vaibapuhastustöödel. Meie ühiskond vajab asjatundlikke, teadlikke ja tööoskustega teeninda- jaid. Häid kutseoskuseid on näidanud arvutiteeninduse õpi- lased arvutierialade vabariiklikul kutsevõistlusel, Laida Reitmann ärierialade vabariiklikul kutsevõistlusel ja meie koolis esmakordselt korraldatud logistika vabariiklikul kut- sevõistlusel. Kodumajandusõpilased karjääri- päeval Paides 2009 Logistika kutsevõistlus JKHK-s 2010
 8. 8. 8 Koolikaja nr 2 Restauraatorite praktiline õpe Järvamaa Kutsehariduskeskuses pööratakse suurt aasta novembrikuu lõpuks andsime üle esimese etapi, tähelepanu lisaks teoreetiliste teadmiste õpetami- kus uue kodu sai 11 hobust. Sündmus tekitas õpilastes sele ka õppurite praktiliste oskuste arendamisele. rõõmu, et nende jõupingutused kandsid vilja ja tehtud töö Kõike õpitut kinnistatakse praktiliste tööde teostamisega. leidis käegakatsutavaid tulemusi. Sellised ettevõtmised Iga töö juures selgitatakse õpilasele selle vajalikkus ja avardavad noorte inimeste mõttemaailma ja näitavad, et eesmärk. tulemuse saavutamine ei olegi nii võimatu, kui kasutada Heaks näiteks on restauraatorite eriala õpilaste poolt oma leidlikkust. Käesoleval aastal jätkame tööd talli teise teostatud Särevere poolega, et luua juurde hobustele täiendavad 13 kohta. mõisahoone sise- Hiljem asume mitmesuguste abiruumide remondi kallale. ruumide järkjärgu- Ehituseriala õpilased tegelevad ka 72-ruutmeetrilise au- line avamine, nõu- kaaegsete materja- lide ja vanade vär- vikihtide eemalda- Särevere mõisa restaureerimas mine ustelt, põran- datelt ja trepikäsi- puudelt. Pärast eemaldamist oleme koos õpilastega tegelenud ennista- mise ja restaureeri- Hobustele uut talli ehitamas misega. Tööde teos- tamisel arvestatakse ruumide ajaloolist paigutust. Või- ditooriumiklassi ehitamisega, kus kasutame ära kasutult malusel kasutame sarnaseid materjale nagu vanasti. Näi- seisnud ruumipotensiaali. Klass valmib uueks õppeaas- teks väljalangenud krohvi asendame eranditult lubikroh- taks, samuti tegeleme igapäevaselt igasuguste jooksvate viga, värvidest valime aga veealuselisi. Kõik tööd mõisas remonditöödega. oleme kooskõlastanud Muinsuskaitseameti inspektoriga. Kokkuvõtteks võib öelda, et andes õpilastele võimaluse Meie koolis oli kasutuseta, väga halvas olukorras, amorti- oma oskusi arendada konkreetsetel objektidel, saavutame seerunud noorkarjalaut, mis oli seisnud tühjana ilmselt õpilaste juures taseme, kus lisaks kutseoskustele areneb paarkümmend aastat. Otsustasime selle ehitada ümber edasi iseseisev mõtlemine ja võime leida keerulistes olu- hobusetalliks. See oli nii õpilastele kui ka õpetajatele hu- kordades mõistlik ning praktiline lahendus, kasutada vitavaks väljakutseks, kuna kooli rahalised võimalused töös säästva renoveerimise põhimõtteid ning kinnistada on piiratud. Me ei jäänud käed rüppes ootama paremaid õpitud teadmisi praktilises töös. aegu, vaid otsustasime otsida lahendusi oma kooli terri- tooriumil vanadest hoonetest lammutatud materjale taas- Ivar Kohjus kasutusse võttes. Vanadest materjalidest uue ehitamine Praktikajuhendaja õpetab palju loovamalt suhtuma ehitamisse. Alguses ei uskunud paljud õpilased, et sellest talliehitusest asja saab, aga ehituse edenedes optimism järjest kasvas. 2009.
 9. 9. 9 Koolikaja nr 2 Ene Pener - meie kooli Aasta töötaja 2009 Kaua oled kutsehariduses Neid võlusid on rohkem kui valusid. Võlud on mind siin töötanud ja miks just meie ilmselt 10 aastat hoidnud. Kõige suurem võlu on just, et koolis? see on kutsekool. Õpilaste vanus on selline, et oskan - vähemalt arvan nii - õige koha peal naerda. Põhikoolis Kevad 2010 on minu jaoks oma- olen õpetanud vaid ühe õppeveerandi ja seejärel loobusin. moodi tähenduslik aeg - täitub Töö täiskasvanutega on heaks tasakaaluks. Kõige suurem 10 aastat tööstaaži siin koolis. valu on ilmselt hetkel see, et minu lapsed on samas eas. Ise imestan, kuidas see aeg küll Ei ole enam kontrasti ega vaheldust kodu ja töö vahel. nii kiiresti on läinud! Ilmselt Aga mul on kindel lootus ja teadmine, et see möödub! olen nii stabiilne inimene, kes ei märka sihilikult suuri muudatu- Mida arvad kutseharidusest ja kutseõppuritest? Ene Pener si ette võtta. Huvitav on mõelda Kutseharidust tuleb igal juhul pooldada. Isegi kui iga siin koolis möödunule, võrrelda seda õppiv noor ei asu tööle omandatud erialal, saab ta eluks olevikuga ja mõelda, mida tulevik võiks tuua... Üks palju praktilisi oskusi. Olen oma elus „teoreetikutega“ lä- põhjusi, miks endiselt siin koolis olen, on kindlasti ka hedalt kokku puutunud, leian, et elada ja toime tulla ai- minu seotus erialadega. On olnud arendav ja lõbus õpeta- tab see vähe. Arvan, et noored, kes tulevad kutseõppeasu- da erialast keelt paljudel erialadel. Mulle meenub tund, tusse kindlat eriala omandama, saavad ka eluks vajaliku kus samal ajal olid ruumis toitlustusteeninduse ja restau- toimetuleku, iseseisvuse ja sihikindluse edasi liikuda. raatori eriala õpilased: nii oli ühel pool klassi juttu aperi- tiividest ja teisel pool kirikutest. Sinu sõbralik soovitus kutsekooli õppima suunduja- le on? Millised on sinu hobid? Mõelge aegsasti valmis, mida soovite elus teha! Kui te Mulle meeldib midagi luua ja midagi ise teha. Olen alati seda teate, siis selle ka saate. Eesmärgid ei pea ju olema käsitööst lugu pidanud. Vahel õnnestub endale midagi ise esialgu väga kõrgelennulised. Esmalt piisab teadmisest, disainida ja see ka teostada. Liikumine on oluline, sest et tahate õppida - just selles koolis ja just seda eriala! traditsiooniline õpetajaamet eeldab küllaltki palju viibi- mist piiratud siseruumides. Juba teismelisena olin aeroo- bikafänn, loomulikult käisin läbi kõik kunstiringid, käsi- Küsimustele vastas: Ene Pener, Aasta töötaja 2009, ingli- tööringid ja muud tantsuringid. Aeroobika köidab mind se keele õpetaja siiani. Olen väga õnnelik inimene, mul on olnud võimalus tegeleda asjadega, mis tõeliselt meeldivad. Aeroobikaringi Küsitles: Tiina Kroll, arenguosakonna spetsialist juhendamine on kindlasti üks neist, tegelen koorilaulu, metsajooksu, teen käsitööd. Mis on õpetajaameti võlu ja valu? Kooli traditsioonid ja õppeväline tegevus Meie kool on tugev, sest meil on välja kujunenud - Kehtnas karikavõistlustel murdmaajooksus noormeeste oma kindlad traditsioonid ja õppeväline tegevus. arvestuses, saavutati III koht; Kooli õpilasaktiiv on korraldanud - Vana- Võidus Meistrivõistlustel võrkpallis õppeaasta jooksul palju üritusi, noormeestele II liiigas, saavutati III koht; spordivõistlusi ja huviringe. - Kehtnas Meistrivõistlustel kergejõustikus Traditsiooniks on saanud pidulikud noormreestele, saavutati III koht; 1 septembri aktused, õpetajatepäeva - Pänus Kutsekoolide Meistrivõistlused jalgpal- pidulik tähistamine, ülekoolilised lis, saavutati IV koht. mälumängud, moeshow, direktori jõuluvstuvõtt, vastlapäeva, sõbra- Huviringidest on populaarsed võrkpall, korv- päeva, jüripäeva tähistamine, ram- pall, jalgpall, saalihoki, karaoke, peotantsuring mumehe võistlus, plakati- ja maali- ja aeroobika. Erialaringidest tegutsevad restau- Rammumees 2010 konkurss. raatorite- ja tehnikaring. Tänu meie tublidele sportlastele on käidud edukalt kooli Järvamaa Kutsehariduskeskus on mainekas kool, esindamas mitmeid kordi: kuhu tulevad õppima noored üle Eesti. Tule sinagi! - Paides Järvamaa Koolinoorte jalgpalli meistrivõistlus- tel, saavutati I koht Ülle Koks
 10. 10. 10 Koolikaja nr 2 Arvamuskülg Kodumajanduse kutseõpetaja Ruth Muru küsitles sõbralikud kaasõpilased. Siin koolis polegi midagi, mis 2009 sügisel esimesel kursusel kodumajanduse eri- mulle ei meeldiks. ala õppijaid. Miks meie kooli õppima tulid? Harri: Mulle meeldib selles koolis hea õpikeskond ja sõb- Hendrik: Klassikaaslased eelmisest koolist tulid ja mulle ralikud õpetajad. meeldis ka, sest see on kodu lähedal ja saab süüa teha. Kertu: Mulle meeldib, et selles koolis on toredad ja sõbra- Keio: Tahtsin Tallinnast ära ja tahan kokaks õppida. likud õpetajad. Toredad klassikaaslased. Mulle ei meeldi, et mõni õpetaja on kuri ja ülbe. Kristi: Mulle meeldib süüa teha, tuttavaid oli ees, kodu on lähedal. Eve: Meeldib, et saab keskhariduse ja pole sellist pinget nagu gümnaasiumis. Ene: Tuttavad soovitasid, olen selle valikuga väga rahul. Marek: Mulle meeldib meie kursusejuhataja, toredad klassikaaslased. Harri: Soovin saada toitlustusteenindajaks. Liis: Meeldivad praktilise töö tunnid. Kertu: Kodu on ligidal ja tuttavaid palju. Reelika: Meeldib sööklas praktilisi töid teha ja toitu väl- Eve: Tulin gümnaasiumist ära, sest seal oli liiga raske, jastada. kool asub kodu lähedal. Epp: Mulle meeldib sõbralik õpikeskkond. Marek: Tahan kokandust õppida. Kerli: Mulle meeldib enamus õpetajate mõistev suhtumi- Liis: Mulle meeldib toitlustuse eriala. ne ja hea õppetöö planeerimine Reelika: Kodumajanduse eriala meeldib väga, kodu lähe- dal. Epp: Mulle meeldib süüa teha. Kerli: Olen kuulnud sellest koolist ainult head, mulle meeldib süüa teha. Mis sulle koolis meeldib ja mis ei meeldi? Hendrik: Sõbralikud õpetajad, toredad kaasõpilased. Ei meeldi, et peab iga päev bussiga sõitma. Kodumajanduse õppurid Särevere mõisas Keio: Mulle meeldib meie kooli Särevere söökla, kõik on sõbralikud. Ei meeldi, et osad õpetajad on tigedad. Ruth Muru Kodumajanduse kutseõpetaja Kristi: Mulle meeldivad söökla toidud. Ei meeldi, et õppe- köök on väike ja sööklaruumid on talvel väga külmad. Ene: Mulle meeldib siin õppida. Väga head õpetajad ja
 11. 11. 11 Koolikaja nr 2 Nuputa 1/2 3 4 6 5 7 Abiks lahendamisel: 1. Vasakult paremale: Eriala, mis on seotud teenindamisega? 2. Ülalt alla: Eriala, mis on seotud põlluga? 3. Ülalt alla: Eriala, mis on seotud hobustega? 4. Vasakult paremale: Eriala, mis on seotud elektriga? 5. Vasakult paremale: Eriala, mis on seotud autodega? 6. Ülalt alla: Eriala, mis on seotud ladudega? 7. Vasakult paremale: Kus maakonnas asub meie kool?
 12. 12. Järvamaa Kutsehariduskeskuse vastuvõtt 2010/2011 õppeaastaks Järvamaa Põhihariduse baasil Keskhariduse baasil Kutsehariduskeskus Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehi- Autodiagnostik – 1,5 a; tus – 3 a; Tallinna 46 Hobumajandus – 2 a; 72720 Paide Puit- ja kiviehitiste restauraator– 3 a; Väikeettevõtlus – 1 a; Põllumajandus – 3,5 a; Tel: 525 3736 Müügikorraldus – 2 a; E-post: kool@jkhk.ee Hobumajandus – 3 a; Kaubakäsitleja – 1 a; Puhastusteenindus – 3 a; Veokorraldaja – 1 a. Kodumajandus – 3 a; Autotehnik – 3,5 a; Teedeehitus – 3 a; OMANDA VÄÄRT AMET KOOLI SISSEASTUMISAVAL- Elektrik – 3 a; DUST ON VÕIMALIK ESITADA KA ELEKTROONILISELT! Laohoidja – 3 a; JÄRVAMAAL! www.jkhk.ee Arvutid ja arvutivõrgud – 3,5 a; Logistika klienditeenindaja – 3 a. Korvpallimeeskond Sinu arvamus meie koolist ja õppuritest? Järvamaa Kutsehariduskeskus on suurepärane koht, kus omandada tulevane amet ja samas tegeleda ka spordiga. Koolis õpib palju õppureid, kes on andekad korvpallurid ning moodustavad suurepärase meeskonna. Mitmel mängul meie korvpallimeeskond osales ja mil- lised olid saavutatud kohad? 2009/2010 õppeaastal osalesime meeskonnaga 15 mängul ja esmakordselt koolide vahelisel võistlusel saavutasime kol- manda koha ning saime hea kogemuse võistlejatega, kes mängivad esimeses liigas. Järvamaa Kutsehariduskeskuse Korvpallimeeskond koos treeneriga meeskond osales sellel õppeaastal Järvamaa MV 2010, seal võitsime esimese hooaja. Võidu saavutasime tänu meeskonna koostööle ja aktiivsetele treeningutele. Meie korvpallimeeskonna tulevik? Järgmisel õppeaastal loodan jätkata tööd treenerina. Kindlasti tuleb kooli uusi õppureid, kes on huvitatud korvpal- list. Kõik huvilised on teretulnud treeningutele! Küsimustele vastas: Bobbie Rondel Howard, JKHK korvpallimeeskonna treener 2009/2010 Küsitles: Tiina Kroll, arenguosakonna spetsialist Fotod: Bobbie Rondel Howard Toimetasid: Tiina Kroll — arenguosakonna spetsialist, Maire Jürjen — emakeele õpetaja Trükk: Järvamaa Kutsehariduskeskus

×