Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Toiminnallinen opinnäytetyö tekstinä

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 27 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (20)

Advertisement

Similar to Toiminnallinen opinnäytetyö tekstinä (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Toiminnallinen opinnäytetyö tekstinä

 1. 1. TOIMINNALLISEN OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMINEN Toiminnallinen opinnäytetyö tekstinä 29.1.2009 Tiina Airaksinen
 2. 2. TUTKIVAA TEKEMISTÄ SANALLISTAMASSA ”Toiminnan ja puheen kautta ihminen näyttää ja toteuttaa sen, kuka hän on. Kirjoittaminen ei siis ole rutiinia vaan olennainen osa oman itsemme tekemistä.” - Matti Hyvärinen Tiina Airaksinen 29.1.2009
 3. 3. OPINNÄYTETYÖN TEKEMINEN ON KIRJOITTAMISTA  Opinnäytetyön tekeminen on vahvasti kirjoittamista.  Kirjoittaminen on toimintaa.  Kirjoittaminen on vaiheittaista toimintaa.  Kirjoittamalla teet asiaasi näkyväksi muille ja itsellesi. Tiina Airaksinen 29.1.2009
 4. 4. KIRJOITTAMISEN ROOLI OPINNÄYTETYÖSSÄ  Mikä kirjoittamisen rooli ja tehtävä siis on? – Ei vain muotojen opetusta ja tarkistusta. – Muodot ovat osa sisältöä, ei voi erottaa toisistaan. Kielitaito = tekstitaitoa Tutkiva tekeminen = kirjoittamista Tiina Airaksinen 29.1.2009
 5. 5. KASVU ASIANTUNTIJAKIRJOITTAJAKSI • Uudenlainen suhde kirjoittamiseen > alan yhteisön tunnistama ja tunnustama tapa kirjoittaa • Kasvu alkaa jo opintojen alussa. • Asiantuntijakirjoittaja on ottanut haltuunsa monipuolisesti yhteisönsä puhetavat. • Kasvuun tarvitaan kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä, suhteellisuudentajua, halua riskinottoon ja kykyä sietää keskeneräisyyttä. • Tarvitaan myös ohjaajia, jotka ymmärtävät kirjoittamisen luonteen luovana inhimillisenä toimintana. He siirtävät traditiota ja innostavat uuteen. Tiina Airaksinen 29.1.2009
 6. 6. TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ Toiminnallinen opinnäytetyö  on yksi ammattikorkeakoulun opinnäytetyön muoto  tavoittelee ammatillisessa kentässä – käytännön toiminnan ohjeistamista – käytännön toiminnan opastamista – toiminnan järjestämistä – toiminnan järkeistämistä. Tiina Airaksinen 29.1.2009
 7. 7. TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ Toiminnallinen opinnäytetyö voi koulutusalan mukaan olla – ohje, ohjeistus – opastus (esim. perehdyttämisopas, ympäristöohjelma, turvallisuusohjeistus, kriisiviestintäohjeistus) – jonkin tapahtuman tai tilaisuuden suunnittelu tai toteutus tai molemmat (esim. messuosasto, konferenssi, kansainvälinen kokous, näyttely). Sen voi tehdä projektina. Siihen voi kuulua portfolio. Aina siinä kuitenkin on raportti ja produkti. Tiina Airaksinen 29.1.2009
 8. 8. TOIMINNALLISEN OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUSTAPOJA Toteutustapana voi olla kohderyhmän mukaan esimerkiksi – kirja, kansio, vihko – opas – cd-rom, video, multimediaesitys – verkkosivusto, verkkojulkaisu – markkinointi- tai viestintäsuunnitelma – johonkin tilaan järjestetty näyttely, tapahtuma tai tilaisuus – portfolio työnäytteineen – muunlainen tuote. Tiina Airaksinen 29.1.2009
 9. 9. ESIMERKKEJÄ  Työn alla henkilöstölehti – Isku-Yhtymä Oy:n henkilöstölehti Lastuja  Sukkabanderolliprojektin toteutus mainostoimistossa  Yhteisön ja yhteisökuvan vahvistaminen verkkojulkaisun avulla  Verkkoasiakaslehden toimittaminen  Kohti tavoitteellista, integroitua markkinointiviestintää – yrityksen brandikäsikirja ja www-sivut  Tiedotuskampanjan suunnittelu ja toteutus  Kameraseuran tunnetuksi tekeminen ulkoisen viestinnän keinoin  Profilointi ja tavoitekuvan näkyminen yrityksen viesteissä ja ilmeessä  Narratiivinen verkkoesite koulutusohjelman voimavarana  Perehdytysopas ja työohjepankki yrityksen harjoittelijoille Tiina Airaksinen 29.1.2009
 10. 10. TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ  Kaksi osaa: – toiminnallinen osuus eli produkti – prosessin dokumentointi ja arviointi tutkimusviestinnän keinoin eli opinnäytetyöraportti Tiina Airaksinen 29.1.2009
 11. 11. TOIMINNALLISEN OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMINEN  Tekemisen ja kirjoittamisen ovat vuorovaikutuksessa prosessin alusta loppuun.  Alkuvaiheen tärkeät tekstit: – aiheanalyysi ja työsuunnitelma – alustava sisällysluettelo, alustava lähdeluettelo – työpäiväkirja – muistiinpanot – alustava johdanto – erilaiset työpaperit tietoperustaa varten, esim. kirjallisuuskatsaukset – tekstiraakileet (raportti ja produktin tekstit) Tiina Airaksinen 29.1.2009
 12. 12. TYÖPÄIVÄKIRJA Työpäiväkirja on  henkilökohtainen dokumentti opinnäytetyöprosessista  raportin kirjoittamisen tuki. Sen sisältönä ovat ideat, pohdinnat, tavoitteet, toteutustapavaihtoehdot, lähdevinkit ja –tiedot, ohjauskeskustelujen virikkeet ja anti. Tiina Airaksinen 29.1.2009
 13. 13. AIHEANALYYSI  Mikä koulutusalan aihealue sinua kiinnostaa?  Mikä aihealueen osa-alue kiinnostaa?  Mistä kiinnostus on syntynyt?  Minkä ongelman käytännössä haluat ratkaista tai järkeistää?  Mikä on ongelman kohderyhmä?  Millaisia olisivat mahdolliset toteutustavat?  Miten perustelet valitsemasi toteutustavan?  Millaisia tutkimuksia, selvityksiä tai muuta aineistoa aiheesta on?  Miksi ja miten asia on koulutusalallasi ajankohtainen? Tiina Airaksinen 29.1.2009
 14. 14. TYÖSUUNNITELMA  Työsuunnitelma vastaa kysymyksiin, – mitä tehdään – miten tehdään – miksi tehdään.  Työsuunnitelma jäsentää sinulle, mitä olet tekemässä.  Työsuunnitelma osoittaa, että kykenet loogiseen päättelyyn idean ja tavoitteiden asettelussa.  Työsuunnitelma on lupaus siitä, mitä aiot tehdä. Tiina Airaksinen 29.1.2009
 15. 15. TYÖSUUNNITELMA  Työsuunnitelma sisältää esimerkiksi – opinnäytetyön työnimen – opinnäytetyön taustan kuvauksen – opinnäytetyön tavoitteet ja merkityksen – aiheen rajauksen – kysymysten asettelun – tietoperustan ja viitekehyksen valinnan ja perustelut (lähteet alustavasti) Tiina Airaksinen 29.1.2009
 16. 16. TYÖSUUNNITELMA – toteuttamistapojen ja työn etenemisen kuvauksen perusteluineen – raportin rakenteen alustava hahmotelma (alustava sisällysluettelo) – mahdolliset liitteet – aikataulu – tarpeen mukaan suunnitelma kustannusarviosta ja henkilöresursseista (esim. materiaalit ja muut toteutuskustannukset, asiantuntijatyö, konsultaatiot). Tiina Airaksinen 29.1.2009
 17. 17. TOIMINNALLISEN OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMINEN  Prosessikirjoittaminen: kirjoita vaiheittain  Hanki palautetta tekstin eri vaiheissa. Testaa tekstuaalisia ratkaisujasi: – raportin rakenne, jäsentely – tietoperustan ja viitekehyksen rakentuminen tekstiin – valintojen ja ratkaisujen perusteleminen – raportti tutkimusviestintänä – produktin tekstien tarkoituksenmukaisuus viestintätilanteessaan Tiina Airaksinen 29.1.2009
 18. 18. OPINNÄYTETYÖN LAADUKKUUS TUTKIMUSVIESTINNÄN NÄKÖKULMASTA  Tutkimuksellinen ote näkyy tekstissä: – Kirjoitat analysoivaa, viitekehykseen/tietoperustaan sidoksissa olevaa tekstiä. – Perustelet valintasi ja kirjoitat ne auki tekstiksi. – Argumentoiva eli perusteleva ote on osa prosessiasi työn ja raportin alusta loppuun. – Tekstissäsi näkyy koulutusalasi näkökulma. Tiina Airaksinen 29.1.2009
 19. 19. TOIMINNALLISEN OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TUEKSI  Hyödynnä tekstinohjaustukea.  Noudata talon opinnäytetyöohjeita.  Varmista, että tutkimusviestinnän vaatimukset täyttyvät raportoinnissa (tutkimusviestinnän oppaat!).  Jos produkti sisältää tekstejä, varmista että ne ovat kohderyhmän mukaiset.  Hanki tekstiversioistasi palautetta! Tiina Airaksinen 29.1.2009
 20. 20. TOIMINNALLISEN OPINNÄYTETYÖN RAPORTIN JÄSENTELYIDEA  Opinnäytetyön lähtökohdat, tilanteen kartoitus  Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet  Opinnäytetyön rajaukset  Aiheen merkitys kohderyhmälle  Tietoperusta, teoreettinen viitekehys, tiedon hankinta ja käsittely  Menetelmien ja työtapojen esittely ja perustelu  Produktin valmistamiseen liittyvät asiat  Johtopäätökset, pohdinta  Prosessin ja produktin arviointi Tiina Airaksinen 29.1.2009
 21. 21. TUTKIMUSVIESTINNÄN PIIRTEITÄ TOIMINNALLISESSA OPINNÄYTETYÖSSÄ  Lähteiden käyttö ja merkintä  Argumentointi  Tiedon varmuuden asteen ilmaiseminen  Käsitteiden ja termien määrittely ja käyttö  Persoona- ja aikamuotojen tarkoituksenmukainen valinta  Metateksti  Raportin rakenteen johdonmukaisuus Tiina Airaksinen 29.1.2009
 22. 22. PRODUKTIN TEKSTIOSUUDET  Kirjoita kohderyhmää puhuttelevaa kieltä ja tyyliä.  Kirjoita sisällön kannalta tarkoituksenmukaista kieltä ja tyyliä  Ota huomioon – kohderyhmän ikä, asema ja tietämys aiheesta – produktin käyttötarkoitus – produktin erityisluonne. Tiina Airaksinen 29.1.2009
 23. 23. PRODUKTIN TEKSTIOSUUDET  Keskustele produktin tekstien sävystä, tyylistä ja ilmaisutavasta sekä toimeksiantajasi että ohjaajasi kanssa.  Palaute produktin tekstien eri vaiheista ohjaa kirjoitusprosessiasi kohti onnistunutta lopputulosta. Tiina Airaksinen 29.1.2009
 24. 24. ASIANTUNTIJUUDEN NÄKYMINEN OPINNÄYTETYÖTEKSTISSÄ  Kirjoittaminen on tapa osoittaa asiantuntijuuttaan.  Sisältö on hallinnassa > työn rakenne on ehyt ja jäsennelty.  Lukija on otettu huomioon.  Lähteitä on käytetty kriittisesti ja luotu niihin keskusteleva suhde.  Omaa toimintaa on arvioitu.  Tekstissä näkyy pohdiskelevuus, perustelevuus.  Ulkoinen toteutus on vähintään ohjeiden mukainen.  Summa summarum: ammattimainen käsittelytapa oman koulutuksen edellyttämällä tavalla; kyky soveltaa asiantuntijuuttaan tilanteen mukaan joustavasti; sitoutuneisuus, vastuullisuus, paneutuneisuus Tiina Airaksinen 29.1.2009
 25. 25. MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?  Lue koulusi opinnäytetyöohjeet. Noudata niitä.  Tutustu hyviin opinnäytetöihin.  Lue opinnäytetyöoppaita ja aihettasi käsitteleviä kirjoja ym. julkaisuja. Ylipäänsä lue, lue ja lue.  Tee tietokantahakuja.  Piirtele mielle- ja käsitekarttoja.  Keskustele ohjaajasi kanssa.  Totuttaudu tekemään muistiinpanoja ja pitämään työpäiväkirjaa.  Kirjoita pitkin matkaa. Aloita alustavista teksteistä. Kirjoita tekstiraakileita. Sovella prosessikirjoittamista. Tiina Airaksinen 29.1.2009
 26. 26. ENTÄS SITTEN OHJAAJANA?  Ohjaaja on vanhempi kollega, keskustelukumppani, testaaja, peili…sokraattisen perinteen mukaan paarma, kätilö ja pitojen vetäjä.  Ei valmiita vastauksia, mieluummin kysymyksiä ja vastusta. Jos työ on menossa sivuraiteelle, sitten pitää puuttua vahvemmin.  Ohjaaja voi kannustaa hakemaan palautetta muualtakin, esimerkiksi toimeksiantajalta, kohderyhmältä, alan asiantuntijoilta.  Sisällön- ja tekstinohjaajan yhteistyö voi olla antoisaa molemmille, ja hyödyksi myös ohjattavalle.  Ohjaaja antaa prosessin aikana koelukijana palautetta tekstiversioista sekä kommentoi raporttia tutkimusviestinnällisestä näkökulmasta. Hän ei kirjoita tekstiä opiskelijan puolesta.  Tekstinohjauksen ei tule olla oikolukemista ja virheiden korjaamista. Tiina Airaksinen 29.1.2009
 27. 27. KIRJOITTAMISEN TUEKSI  Vilkka & Airaksinen 2003, Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki: Tammi.  Hirsjärvi ym. 2007, Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.  Kniivilä ym. 2007, Tiede ja teksti. Helsinki: WSOY.  www.kielijelppi.fi  Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas (tai jokin muu kielenhuollon opas)  oman oppilaitoksen opinnäytetyöohjeet! Tiina Airaksinen 29.1.2009

×