Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
P E R S O N A L I N F O R M A T I O N
NAMES and Titles T I h o m i r N i k o l a e v T s a n o v; Chemical
Engineer, PhD P...
Nationality Bulgarian
CURRENT JOB POSITION and CONTACT ADDRESSES
СЕГАШНИ МЕСТОРАБОТА И АДРЕСИ ЗА КОНТАКТ
CEO/ Managing Dir...
1995 Visiting research, SUNY, Polymer
Research Institute, S y r a c u r e, NY,
USA;
1990 – 1998 Institute of Polymers, BAS...
Handbook of food products, UNWE Press, Sofia, 2001;
Raw Materials in the Rubber Industry, Institute of Pulp and
Paper JSC,...
Handbook of food products, UNWE Press, Sofia, 2001;
Raw Materials in the Rubber Industry, Institute of Pulp and
Paper JSC,...
Row Materials, T. Ts.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Row Materials, T. Ts.

419 views

Published on

  • Login to see the comments

Row Materials, T. Ts.

  1. 1. P E R S O N A L I N F O R M A T I O N NAMES and Titles T I h o m i r N i k o l a e v T s a n o v; Chemical Engineer, PhD Polymers and Polymeric Materials; Data and place of birth October, 24, 1964; B a h o v I t s a, L o v e t c h r e g i o n (area); Marital Status Married to S v e t l a E. T s a n o v a; Child One son, N i k o l a y, born 1990; 2 2
  2. 2. Nationality Bulgarian CURRENT JOB POSITION and CONTACT ADDRESSES СЕГАШНИ МЕСТОРАБОТА И АДРЕСИ ЗА КОНТАКТ CEO/ Managing Director “POLYMERS & PAPER MATERIALS” Limited Liability Corporation; Управител „ПОЛИМЕРНИ И ХАРТИЕНИ МАТЕРИАЛИ” ООД; Sofia, 1592, D r u j b a 1, B l. 26, Entrance 3, Floor 8, Home 184; България, София, 1592, ж к Дружба, бл. 26, вх. З, етаж 8, а п. 184; Phone Numbers 0359 02 978 76 02; 0896 779 484; Тел. :+0359 (02) 978-7602; 0896 779 484; E - mails: t_tsanov@abv.bg; ti_tsanov@abv.bg; ppm_ltd@abv.bg EDUCATION, S p e c i a l i t i e s ОБРАЗОВАНИЕ, Специалности INSTITUTE OF POLYMERS, BAS, 1995, PhD; ИНСТИТУТ ПО ПОЛИМЕРИ, БАН; 1995; д н; UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGIES AND METALLURGY, 1989; Chemical Engineer; Technology of polymers, textile and leathers; Rubber Technology, E r g o n o m y, Reliability and Industrial Design; ВХТИ; 1989; инженер-химик „Технология на полимерите, текстила и кожите”; „Технология на каучука”; „Ергономия, надеждност и промишлена естетика. PROFESSIONAL EXPERIENCE ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 2009 – p r e s e n t CEO / Managing Director, Co Owner and Founder of Polymers and Paper Materials Ltd Liability Corp; 2009 – до сега Управител на ПОЛИХАРТМАТ ООД, Съсобственик и основател на дружеството; 2002 – 2009 Chemical Engineer at I p o m a JSC, Top Express Ltd and E u r o h a r t Ltd; 2002 – 2009 Инженер - химик в И п о м а АД; Топ експрес ЕООД и Е в р о х а р т ООД; 1998 – 2002 University of National and World Economy, Assistant Professor, Commodities Science Department; 1998 – 2002 УНСС; Г л. а с., катедра Стокознание; 3 3
  3. 3. 1995 Visiting research, SUNY, Polymer Research Institute, S y r a c u r e, NY, USA; 1990 – 1998 Institute of Polymers, BAS, Sofia; 1990 – 1998 Институт по полимери - БАН, София; 1992 – 1993 Chemical Engineer at E c o m a t Ltd and C o v e l s Ltd; 1992 – 1993 Инженер - химик в Е к о м а т ООД и Ковелс ООД. M Sc Title Influence of some ingredients on the friction properties of rubber products; Дипломна работа Влияние на някои ингредиенти върху фрикционните свойства на в у л к а н и з а т и т е; Ph D Title Cross linked polymers based on poly(ethylene oxide) as phase transfer catalysts; Дисертация О м р е ж е н и полимери на основата на п о л и о к с и е т и л е н като м е ж д у ф а з о в и катализатори. Other publications More than 50 articles, published in Journals as Polymers and Polymer Composites, Polymer, Polymer J., J. Polymer Science, J. Macromolecular Science, J. Polymeric Materials, etc. Four of them are review papers and one is published in POLYMERIC MATERIALS ENCYCLOPEDIA (Ed. Prof. Emeritus at University of Massachusetts J. S a l a m o n e, CRC Press, Florida, Boca Raton, USA). Други публикации Повече от 50 статии, предимно в чуждестранни списания като Polymers and Polymers Composites; Polymer; Polymer Journal; Journal of Polymer Science; Journal of Macromolecular Science; Journal of Polymer Materials и др. Четири от тях са обзорни, а една е включена през 1996 г. в редактираната от Professor Emeritus at University of Massachusetts Joseph S a l a m o n e POLYMERIC MATERIALS ENCYCLOPEDIA (CRC Press, Florida, Boca Raton, USA). Books 4 4
  4. 4. Handbook of food products, UNWE Press, Sofia, 2001; Raw Materials in the Rubber Industry, Institute of Pulp and Paper JSC, Sofia, 2010. Издадени учебници и книги Ръководство за упражнения по стокознание на хранително- вкусовите продукти, Университетско издателство, София, 2001 г.; Суровини и материали в каучуковата индустрия, Издателство ИЦХ АД, София, 2010 г. Cites There are more than 350 cites to the end of 2014. Цитирания За публикуваните статии и научни трудове има повече от 350 цитирания и позовавания, предимно от чуждестранни автори / до 2015 г. /. 5 5
  5. 5. Handbook of food products, UNWE Press, Sofia, 2001; Raw Materials in the Rubber Industry, Institute of Pulp and Paper JSC, Sofia, 2010. Издадени учебници и книги Ръководство за упражнения по стокознание на хранително- вкусовите продукти, Университетско издателство, София, 2001 г.; Суровини и материали в каучуковата индустрия, Издателство ИЦХ АД, София, 2010 г. Cites There are more than 350 cites to the end of 2014. Цитирания За публикуваните статии и научни трудове има повече от 350 цитирания и позовавания, предимно от чуждестранни автори / до 2015 г. /. 5 5

×