Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zajedništvo br. 23

2,129 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zajedništvo br. 23

 1. 1. Zajedništvo GLASILO POŽEŠKE BISKUPIJE POŽEGA , STUDENI 2010. GODIŠTE IV BROJ 23 CIJENA: 5 kn ISSN 1847-4076 5 DOGAĐAJNICA Trinaesta obljetnica uspostave Požeške biskupije Đakonsko ređenje u Katedrali Prvo hodočašće zdravstvenih djelatnika Biskupije u Voćin Proslava sv. Terezije Aviske, zaštitnice Katedrale Biskup Škvorčević u pastoralnom pohodu hrvatskim vjernicima u Australiji 16 ŽIVOT MLADIH Dječji crkveni zborovi hodočastili sv. Tereziji u Požegi Gimnazijalka Mirjana Potnar otišlau samostan Družbe kćeri Božje ljubavi 18 IZ NAŠEG CARITASA Nekadašnji policajac Ivica Grgić volontira u župskom Caritasu Požeška biskupija već sedam godina stipendira učenika i studente 20 GOSPODARSTVO Osim na zapovijedane blagdane ne radimo još na dane šest katoličkih svetaca 20 SPORT Marija Iveković iz Rešetara svjetska je rekorderka za osobe s invaliditetom proslava sv. Terezije avilske, zaštitnice Katedrale
 2. 2. 2 DOG AĐAJNICATrinaesTa obljeTniCa usposTave požešKe bisKupije i ređenja prvog bisKupane smijemo dopustiti da nas pokreću oluje ovogaPiše: Ljiljana Marić • Snimio: Duško Mirković da nam pomogne u poniznosti srca živjeti iskrenost savjesti i opredjeljenja za njega, pa i onda kad smo ponižavani neistinama i nastojanjem oduzimanja dostojanstva. Zahvala za suradnju Kazao je da se želi danas ohrabriti Božjom riječju i potporom vjernika diljem Bisku- pije, osobito nazočnih u katedrali jer je u mnogima od njih tijekom minulih trinaest godina susreo veliku ljudsku pažnju i još veće vjerničko iskreno poštovanje kojim su pristupali biskupu i Crkvi, šireći među- sobno prostore Duha, pozitivno ozračje u kojem se osjetilo da ni u svojim nevoljama nismo sami. Biskup je zahvalio svećenici- ma na požrtvovnosti, vjernosti i suradnji tijekom minulih godina, a jednako tako i vjernicima te je daljnji povijesni hod Bi- skupije povjerio Isusovoj Majci, kojoj se po- sebno utječemo u Godini Gospe Voćinske. Pri svršetku slavlja biskup je predvodio U molitvu za Požešku biskupiju. Pjevanje je prigodi trinaeste obljetnice uspostave bog se ponekad služi i zlom predvodio i višeglasjem uveličao slavlje ka- Požeške biskupije i ređenja njezina U homiliji biskup je naglasio da Crkva tedralni zbor pod vodstvom i uz orguljašku prvog biskupa Antuna Škvorčevića gradi molitvene zgrade i oltare ali da je pratnju Alena Kopunovića Legetina. 27. rujna služeno je svečano euharistijsko izvornost i snaga kršćanstva u tome, što slavlje u požeškoj katedrali, a zatim je 2. živi uskrsli Gospodin na žrtveniku olta- biskupijski dan okupio svećenike, listopada održan Biskupijski dan . ra obnavlja svoju žrtvu ljubavi, on slavi đakone i vjeroučitelje sa svojima pobjedu uskrsnuća i da je u Drugi dio slavlja u prigodi 13. obljetnice Crkva je djelo živog Krista tom smislu euharistija kao djelo Kristovo uspostave Požeške biskupije održan je 2. Misno slavlje na dan uspostave Požeš- u snazi njegova Duha događaj u kojem listopada. U Požegi je toga dana održan ke biskupije predvodio je biskup Antun se očituje i ostvaruje Crkva. Pored toga, Biskupijski dan na kojem su se okupili u koncelebraciji s tridesetak svećenika, biskup je podsjetio na riječi sv. Augusti- svećenici, redovnici, đakoni, vjeroučitelji i biskupovih najbližih suradnika, članova na da je crkva izgrađena od materijalne predstavnici katoličkih udruga koji djelu- Stolnog kaptola, požeških župnika i sve- tvari mjesto molitve a da su vjernici hram ju na području biskupije. Susret u Dvorani ćenika iz župa Katedralnog arhiđakona- Duha Svetoga, odnosno duhovna građevi- sv. Terezije počeo je molitvom Trećeg časa ta. Istovremeno je proslavljena i obljetni- na Božja, kako to kaže sv. Pavao u navije- i pjevanjem biskupijskog gesla «Krist, da- ca posvete katedrale. Biskup je u svojoj štenom ulomku iz poslanice Korinćanima. nas i uvijeke» nakon čega je biskup Škvor- pozdravnoj riječi kazao brojnim vjernici- Protumačio je vjernicima da u tom smislu čević pozdravio nazočne te istaknuo da se ma da je prije trinaest godina pod geslom slavimo uspostavu svoje mjesne Crkve, na ovom susretu tradicionalno okupljaju koje su otpjevali za ulaznu pjesmu «Krist posvete oltara i katedralne crkve. Osvr- najvažniji biskupovi suradnici, a to su pri- danas i uvijeke» uspostavljena Požeška nuo se na činjenicu da čovjek kao hram je svega svećenici, đakoni i vjeroučitelji, biskupija te im je čestitao obljetnicu toga Duha Svetoga može biti razoren zloćom, u onom poslanju koje je Isus Krist preko događaja. Podsjetio ih je da je usposta- sebičnošću i pokvarenošću koje – kako za- apostola i njihovih nasljednika do danas vom Biskupije ujedno dotadašnja župna mjećujemo u svojoj svakodnevici – mogu ostvarivao na ovoj zemlji. crkva sv. Terezije Avilske uzdignuta na diktirati naše međuljudske odnose i uzro- dostojanstvo stolne crkve, čiju godišnji- kovati gubitak dostojanstva sinova i kćeri isus računa na nas cu posvete slavimo. Istaknuo je kako je Božjih. Kazao je da je osobno nastojao tije- – Želimo se na ovom susretu prije svega Crkva otajstveno djelo uskrsloga, živoga kom minulih trinaest godina osluškivati učvrstiti u uvjerenju da smo mi ti s ko- Isusa Krista, pred kojim i danas vjernič- u svom srcu Boga i ljude te da je svjestan jima Isus Krist u ovom dijelu Hrvatske ki stojimo i koji snagom svoga Duha u kako u tom nije bio onoliko pribran koliko posebno računa i koje svaki dan gleda nama izgrađuje svoj živi organizam te u je Bog od njega očekivao i da danas zajed- kao svoje suradnike. On želi da njegovo njegovoj snazi ostvaruje svoje postojanje no s vjernicima moli Božje milosrđe i pra- djelo ljubavi ne ostane daleko od čovjeka i naša požeška mjesna Crkva. Pozvao je štanje. Dodao je da je u tom osluškivanju današnjice nego da mu mi, ponajprije sve nazočne da u toj svijesti sudjeluju na pokatkad bio tužan što je bio svjedokom svojim osobnim životom, a onda i svojim ovom slavlju u zahvalnosti Bogu i svima kako su se mnogi ljudi nabacivali zlom, svjedočenjem i navještanjem to približi- koji svojim poslanjem doprinose duhov- klevetom i ocrnjivanjem jedni na druge mo – kazao je u uvodu susreta biskup. nom rastu i snazi Božjeg naroda. pa i na njega osobno. Istaknuo je kako je Crkva se nalazi u burama i olujama shvatio da se Bog pokatkad služi i zlom ovoga svijeta, dodao je, ali ona je nošena ZAJEDNIŠTVO GLASILO POŽEŠKE BISKUPIJE
 3. 3. 3svijeta nego snaga isusova duha snagom Duha Svetoga. Ovaj susret želi Kako se oduprijeti zlu? nam to posvjestiti. –Mi jesmo sudionici Biskupijski dan završio je euharistijskim bura i oluja koje pokatkad i mi u Crkvi slavljem u katedrali koje je predvodio bi­ jedni drugima pripravljamo. To je izraz skup Škvorčević. Zajedništvo prezbiterija samo neke naše slabosti. Ne smijemo jedne mjesne Crkve, istaknuo je biskup, dopustiti da nas pokreću oluje ovog svi­ utemeljeno je u Isusovu svećeništvu. – jeta nego snaga Isusova duha pa da u Želimo po ovoj svetoj misi zajednički kao tome prepoznajemo svoje dostojanstvo i prezbiterij povjeriti sebe, svoje teškoće, spoznamo tko smo te to znamo svjedočiti muke i nevolje, ali i svoje radosti Isusu svijetu ­ poručio je biskup te potaknuo Kristu, velikom Svećeniku – kazao je bi­ sve da na taj način svaki dan nastoje ži­ skup koji je na misnom slavlju pozdravio vjeti i djelovati u svojoj mjesnoj Crkvi. i vjeroučitelje te redovnice. Zamolio je sve da mole za dobro Požeške biskupije kako pasivnost vjernika bi ona bila zajedništvo vjere, nade i ljuba­ Nazočnima je zatim profesor Vladimir vi ukorijenjeno u Isusu Kristu. Dugalić održao predavanje na temu Kr- U homiliji je biskup kazao da je silno šćanski identitet pred suvremenim izazo- važno kako se osjećaju svećenici i vjerou­ vima. – Razmišljajući o raspetom Kristu, čitelji, odnosno oni koji naviještaju Isusa mi zapravo u njemu otkrivamo puninu Krista. A to kako se osjećaju, ne ovisi o našeg humanuma do kojeg ne dolazimo tome u kakvim okolnostima žive, već o samo čisto razumski, nego i vjerom. Ot­ tome kako im je u srcu. U dubini svakog krivajući puninu humanuma, osnaženi ljudskog srca može se nastaniti zlo, ali kristocentričnošću i sakramentalnim ži­ i dobro. Upozorio je svećenike da se bez votom, možemo doći do svoje vlastitosti, osobne molitve ne mogu oduprijeti bujici specifičnosti i onda imamo što ponuditi zla te da bez nje postaju nemoćni. Za du­ današnjem svijetu. Ona pred nas stavlja hovno učvršćenje Bog nam je dao sred­ pitanje odgovornosti, društvene angaži­ stva kao što su molitva, sveta ispovijed, ranosti, zahtijeva jaču karitativnu svijest sveta misa. Biskupijski dan, objasnio je i svijest solidarnosti. Tek kada iz te teo­ biskup, jest i dan naše svećeničke i vjero­ rije prijeđemo u praksu, ali u jednoj nuž­ učiteljske provjere u smislu kako stojimo noj povezanosti, odnosno kada snagu kr­ u dubini svoje duše i srca. Ne smijemo, šćanske ljubavi posvjedočimo djelom, tek nastavio je, zaboraviti da nam je Bog dao će tada naš kršćanski identitet doći do pratitelja anđela kako bismo bili u doslu­ punog izričaja i tada ćemo biti sakrament hu s njime i znali se oduprijeti anđelu spasenja u svijetu – poručio je dr. Dugalić mraka i zla. Kako se ovaj Biskupijski ujedno upozorivši da nas i te kako treba dan slavi u Godini Gospe Voćinske, bi­ zabrinuti sadašnja pasivnost vjernika, a skup je sve svećenike, đakone i vjerouči­ napisala knjige, održavala predavanja što potvrđuju i statistički podatci. telje povjerio njoj koja je dokazala koliko te objavljivala članke doprinoseći pro­ duhovnog dobra može učiniti onima koji micanju svetišta Gospe Voćinske. Misno Da božja stvar bude očitija joj se povjeravaju. slavlje završilo je molitvom za Požešku Predstavljeni su i zajednički biskupijski Na kraju slavlja zahvalio je svima biskupiju i pjevanjem pjesme Tebe Boga programi koji će se događati tijekom za­ koji svojim djelovanjem izgrađuju požeš­ hvalimo. počete pastoralne godine koja je posveće­ ku mjesnu crkvu na Gospi Voćinskoj. Programe različitih kao bi ona bila što biskupijskih povjerenstava predstavio sličnija djelu Isusa je Mario Rašić, predstojnik Katehetskog Krista. I ove kao i ureda dok je o programima katoličkih prijašnjih godina udruga govorio Pavle Bucić, predsjednik za Biskupijski dan Katoličkog društva prosvjetnih djelatni­ vjernicima laicima ka u Požeškoj biskupiji. Prvi dio Biskupij­ koji se na poseban skog dana biskup je zaključio porukom o način angažiraju potrebi međusobnog zajedništva te zajed­ uručena je bisku­ ništva s Bogom. – Kada zajednički, svako pijska plaketa sa svojim poslanjem i karizmom radimo, zahvalnosti. Do­ onda je Božja stvar očitija i vidljivija. To bila ju je Dragica je moguće ako tražimo snagu odozgo. Za­ Šuvak koja se po­ hvaljujem svima koji tako razmišljaju o sebno angažirala sebi, o nama, o biskupiji, o Crkvi. Došavši u istraživanju po­ na ovaj susret, vi ste posvjedočili da vam vijesti voćinskog je stalo do Božjega – poručio je biskup. svetišta i o tome Broj 23 STUDENI 2010.
 4. 4. 4 DOG AĐAJNICAproslava sveTe TereZije avilsKe, ZašTiTniCe KaTeDrale, župe i graDa požegeželimo se upisati u njezinu školu rada i molitvePiše: Ljiljana Marić • Snimio: Duško Mirković S večanim euharistijskim slavljem koje je u požeškoj katedrali pred- vodio zadarski nadbiskup dr. Želi­ mir Puljić proslavljen je 15. listopada blagdan svete Terezije Avilske, zaštitni- ce istoimene župe, požeške katedrale i grada Požege. Misnom slavlju prethodila je svečana procesija od crkve sv. Lovre prema Katedarli u kojoj je nošen moćnik svete Terezije Avilske. snažan trag svetosti – Ostavila je za sobom snažan trag sve- tosti i po njoj svoju prisutnost uzora i za- govornice među vjernicima diljem svijeta županu Marijanu Aladroviću, požeškom stradale i obnovljene crkve diljem Slavoni- pa i ovdje u Požegi. Ona nas je okupila gradonačelniku i saborskom zastupniku je raste i obnavlja se živa Crkva Kristova, u svojoj gotovo dvije i pol stoljetnoj crkvi Zdravku Ronku, predstavnicima Hrvat- osobito u župnim središtima i Marijinim ljepotici, a od 1997. godine katedrali, ske vojske i policije, gradskih ustanova, svetištima – kazao je zadarski nadbiskup, te nam iz vječnosti i danas progovara o kulturnih i drugih udruga. Sa zahvalno- osvrnuvši se zatim na biografiju španjol- avanturi čiste i dosljedne vjere i vjernosti šću pozdravio je i akademike Đuru Sede- ske svetice, jedne od samo triju žena koje Isusu Kristu, u njegovoj dragoj zaručnici, ra i Šimu Vulasa, dr. Ivanku Reberski i su proglašene naučiteljicama Crkve. Crkvi po kojoj On i u današnjem svijetu prof. Miroslavu Dulčić. Djelatnicima i svjedoči svoju moć ljubavi jače od smrti učenicima Katoličke klasične gimnazije nadahnuće u euharistiji – istaknuo je biskup Antun Škvorčević u čestitao je blagdan svete Terezije Avilske – Kada se energično odlučila za reformu uvodu slavlja pozdravljajući sve nazočne čija je ona zaštitnica kao i župljanima ka- Karmela, nastojala je sve uskladiti sa među kojima je bio i nadbiskup, metropo- tedralne župe, a s posebnom radošću po- Srcem Kristovim. I postala je velikom lit i predsjednik HBK Marin Srakić, sri- zdravio je i učenike i djelatnike Katoličke osobom katoličke obnove u 16. stoljeću jemski biskup Đuro Gašparović, bjelovar- osnovne škole. s utjecajem koji još i danas traje. U tre- sko­križevački biskup Vjekoslav Huzjak nutcima mističnih doživljaja ona se nije i pomoći đakovačko­osječki biskup Đuro obnavlja se živa Crkva udaljavala od onoga što se tada u Crkvi Hranić. Biskup je ovom prigodom uputio Nadbiskup Puljić, koji je upravo u požeš- i u svijetu događalo. Dapače, ova je sve- pozdrav i nazočnom požeško­slavonskom koj prvostolnici 1974. godine slavio svoju ta redovnica u svojoj molitvi i mističnom mladu misu, kazao je kako ga uvijek izno- zanosu nosila sve brige i tjeskobe svoga va zadivljuje njezina ljepota. – Čestitam vremena – kazao je zadarski nadbiskup. Vam, preuzvišeni biskupe Antune, što Snagu i nadahnuće, dodao je, nalazila ste ovu katedralu uz druge objekte koji se je u euharistijskoj gozbi. Čvrsto je vjero- nalaze u njezinoj blizini ovako lijepo ob- vala kako onaj isti Isus, koji je prošao novili i obogatili novim orguljama. Velika zemljom čineći dobro, nastavlja i danas je blagodat jedne biskupije imati pastira liječiti i hraniti ljude, tješiti žalosne i tuž- koji osjeća ne samo pastoralne i liturgijske ne, te obraćati grješnike u stvarati svece. nego i kulturne potrebe svoga kraja. Po- ­ Želimo se upisati u njezinu školu rada sebice je lijepo vidjeti kako uz brojne na- i molitve. Časteći njezinu veličinu, želi- ZAJEDNIŠTVO GLASILO POŽEŠKE BISKUPIJE
 5. 5. NAŠI ML ADOMISNICI 5 Idućeg dana, 13. listopada, u katedralu su hodočastili vjernici župe sv. Leopolda Mandića na čelu sa župnikom i arhiđa­ konom msgr. Vjekoslavom Marićem. Bio je to dan posvećen prvopričesnicima i obitelji. Zadnjega dana trodnevnice, 14. listopada, vjernici župe Duha Svetoga predvođeni župnikom fra Josipom Pole­ tom pohodili su sv. Tereziju i sudjelovali na misnom slavlju. Nakon misnog slavlja biskup msgr. Antun Škvorčević u zajed­ ništvu sa zadarskim nadbiskupom msgr. Želimirom Puljićem i kanonicima Stolnog kaptola predvodio je svečanu večernju Službu hvala. Na kraju službe vjernicima je bila izložena na čašćenje relikvija sv. Terezije, primljena iz Avile 2004. godine.mo joj preporučiti sebe i svoje i sve druge se duhovno počeli pripremati od 27. ruj­ Neposredno nakon toga mladi katedralnekoji su potrebni naše molitvene potpore i na kada je u katedrali služeno svečano župe zajedno s mladima grada Požege teljubavi – poručio je nadbiskup Puljić. euharistijsko slavlje prigodom godišnjice učenicima Katoličke klasične gimnazije uspostave Požeške biskupije i godišnjice predvođeni svojim vjeroučiteljem Rober­otklon zastranjenjima posvete katedrale. Priprema je nastav­ tom Mokrijem te katedralnim kapelanomDodao je da je štovanje svetaca zapravo ljena kroz listopadski molitveni program Marijanom Pavelićem organizirali su du­tihi, ali radikalni otklon svih zavođenja ko­ u sklopu kojeg je bilo i hodočašće dječjih hovno­molitveno bdijenje u katedrali.jima su današnji ljudi izloženi: od manipu­ crkvenih zborova sv. Tereziji 9. listopada.lacije, globalizacije, ateizacije, relativizma Na kulturnoj razini u katedrali su održa­do indiferentizma i svih drugih suvreme­ ni orguljaški i zborni koncerti.nih ‘izama’ i zastranjenja. – Ono je potvrdanadnaravnom i milosnom kršćanstvu koje Hodočašće u katedralusu ispovijedali i prakticirali naši očevi kroz U neposrednoj trodnevnoj pripravi u ka­stoljeća – kazao je nadbiskup Puljić. tedralu su hodočastile tri požeške župe. Misno slavlje završilo je molitvom Trodnevnica je započela 12. listopada ho­Gospi Voćinskoj kojoj je posvećena ova dočašćem župe sv. Ivana Krstitelja. Euha­godina u Požeškoj biskupiji. Vjernici su se ristijsko slavlje predvodio je njihov župniknakon misnog slavlja imali prigode pomo­ i požeški dekan Nedjeljko Androš. Ujednoliti pred moćnikom svete Terezije Avilske je toga dana obilježen i Dan Caritasa ka­koji je bio izložen na bočnom oltaru. Za tedralne župe te su se u katedrali okupilisvetkovinu svoje zaštitnice župljani su svi Caritasovi volonteri grada Požege.blagoslov obnovljenog prostora Katoličke klasične gimnazije u požegiželimo vas naučiti kako da srcem dokučite božju stvarnostU sklopu Dana škole Katoličke klasične gimna- ti da se čuje ono što netko govori? Čovjek je biće Katolička gimnazija, nastavio je biskup, nezije u Požegi koji se slavi uz svetkovinu sv. Te- srca, a kad to srce čuje i razumije Boga, postaje želi svesti učenike samo na pitanje pameti i zna-rezije Avilske, zaštitnice škole, blagoslovljeni su velik, pokatkad do neba – istaknuo je biskup. nja, nego ih želi naučiti kako da srcem dokuče14. listopada obnovljeni prostori škole. Prostore Autoritet s kojim je Isus nastupao veći je od Božju stvarnost, njome se oduševe i s Bogom su-je blagoslovio biskup dr. Antun Škvorčević, na- bilo koje diplome koja se može dobiti. – On je rađuju u svome životu. Zaželio je svima da svetazočni su bili učenici, njihovi profesori, ravnatelj utjelovljen onim silnim iskustvom Božjeg života Terezija bdije nad njima, moli za njih kako bi biliškole Pavao Filipović, ravnatelj Kolegija Robert koji je živio iznutra kao Sin Očev. On dolazi među škola ne samo znanja nego i mudrosti. (Lj.M. •Mokri, upravitelj Odgojno-obrazovnog centra nas, sjeda i naučava – kazao je biskup koji je po- Snimio: Tihomir IvčetićIvica Žuljević. tom objasnio što znače Isusove riječi da smo mi - Dragi učenici, radujem se zajedno s vama «sol zemlje i svjetlo svijeta».ovom danu kada slavimo sv. Tereziju Avilsku. Bog Zašto su dva i dva četiri ili zašto dva određe-je onih dana, u 16. stoljeću kada je živjela, u njoj na tona daju sklad, a neka druga dva to ne daju,mogao ostvariti svoj veliki naum. Ona je u surad- zapitao je biskup te odgovorio da na ta pitanjanji s njime baš u tome ostvarivanju Božjeg nau- znanstvenici ne znaju odgovor jer se on nalazi izama postala velika. Radujem se što ste upravo, ove stvarnosti. Ime joj je mudrost koja je utisnutanju sv. Tereziju, uzeli za svoju zaštitnicu - kazao u svu stvarnost stvorenog. – Ona je odraz Božjeje biskup na početku obreda blagoslova čestita- mudrosti Boga stvoritelja. Terezija Avilska bašjući učenicima i djelatnicima škole njihov dan. je tako prilazila stvarnosti te postala bliza snazi Nakon naviještene Božje riječi biskup je na- i svjetlu Božjega duha. U tom svjetlu dokučila jezočne upozorio da im se može dogoditi da ništa onu stvarnost koja je temelj svega postojećeg tene razumiju od onoga što im netko govori. Isus je postala mističarka. Mistično iskustvo ne možeje znao, nastavio je biskup, nakon što bi narod se doseći u školi, nego se ono dokučuje cjelovi-poučavao reći: «Tko ima uši neka čuje.» -On je bio tošću svoga bića, osobito svojim duhom koji jesvjestan da ne će svi čuti. Kakve to uši treba ima- osnažen Božjim duhom – objasnio je biskup.Broj 23 STUDENI 2010.
 6. 6. 6 DOG AĐAJNICAđaKonsKo ređenje u KaTeDralipomozite hrvatskom narodu da ne potone u svojim nemoćimaPiše: Ljiljana Marić • Snimio: Duško Mirković ih da budu njegovi suradnici na njivi povežu s Njime. Od ovih naših ređenika, naše biskupije i naše hrvatske domovine dodao je biskup, Isus ne traži da svaki – istaknuo je na početku slavlja biskup dan okupljaju ljude i tjelesno ih ozdrav- Škvorčević te dodao kako vjeruje da su ljaju. Poručio im je da su krenuli putem, kandidati za red đakonata spremni ži- povjerenja i predanja Isusu Kristu, koji vjeti vjernost Isusu Kristu. će biti smisao njihova života i na kojem Homiliju je biskup počeo pitanjem što će moći pomoći tolikima u Hrvatskoj koji našoj zemlji najviše treba te odgovorio žele takvu pomoć. da joj najviše treba čudotvoraca. Božja Đakonima je poručio isto ono što je riječ, nastavio je, pomaže nam da dadne- sveti Pavao poručio Timoteju da se sva- mo baš takav odgovor. Naime, današnje koga dana spomenu uskrslog Krista te evanđelje progovara o Isusovom čudo- da vjeruju Njemu i samo Njemu te da u tvornom ozdravljenju desetorice gubava- Njegovoj snazi pomažu hrvatskom na- ca. Isus nije došao kako bi ljude tjelesno rodu da ne potone u ljudskim nemoćima. U izliječio, objasnio je biskup, nego kako Pavao uz to i hrabri mladoga Timoteja požeškoj katedrali sv. Terezije bi napravio cjelovitu dijagnozu čovjeka. da se ne boji jer Isus Krist nikada neće Avilske za vrijeme svečanog eu- Isus zna da tjelesnim ozdravljenjem čo- zanijekati nas niti nam otkazati svoju haristijskog slavlja 10. listopada vjek ne dobiva ono što mu najviše treba, vjernost jer on ju je dokazao odlazeći biskup dr. Antun Škvorčević za đakone zdravlje koje ga ozdravlja od smrti. U za čovjeka na križ. – Dragi kandidati je zaredio Dražena Zrile iz župe sv. Josi- Isusu je nastupio čudotvorac koji može za red đakonata, vaša najčvršća točka pa u Lipovljanima i Dragoslava Kozića iz prodrijeti u čovjekovo biće ranjeno smr- života jest Isus Krist. Ne dajte da vam župe bl. Alojzija Stepinca iz Novske. Uz ću i u toj ga dimenziji ozdraviti. bilo tko oduzme tu sigurnost i čvrstinu biskupa na misnom slavlju koncelebrirao – Čudotvorac je onaj koji ljudima po- vašeg života. Uvijek se znajte hrabriti i je msgr. Josip Bernatović, rektor Bogo- maže da u srcu i duši progledaju u onoj u nemoćima vraćati Isusu Kristu da on slovnog sjemeništa u Đakovu, generalni stvarnosti koja se zove vjera. Upravo bude vaša snaga. Ako iz naše katedrale vikar Josip Klarić, župnici župa iz kojih takvih čudotvoraca treba našoj Hrvat- danas otiđu dvojica čudotvoraca u naš dolaze ređenici i u kojima su obavljali skoj, kazao je biskup upozorivši kako i u hrvatski narod, nama se onda dogodi- praktikum te drugi svećenici i đakoni. Na Hrvatskoj ljudi često odlaze na duhovne lo najljepše u Hrvatskoj ­ istaknuo je slavlju su bili i bogoslovi, sjemeništarci i seminare samo s jednom svrhom – da biskup zamolivši Isusovu Majku u čijem aspiranti iz požeškog Kolegija te vjernici tjelesno ozdrave. Nije svrha ozdravlje- mjesecu se slavi ovo slavlje te Gospu Vo- iz župa ređenika i Požege. nja u samom sebi kao što je to smatra- ćinsku, čija godina je proglašena za Po- – Po ovom svetom slavlju uskrsli Isus lo onih devet gubavaca. Samo je jedan žešku biskupiju, da pomogne ovoj dvojici Krist snagom svoga Duha obući će naše smatrao da je svrha Isusova čina u tome mladih ljudi da ostanu čvrsto vezani uz đakone u djelo svoga poslanja i uputiti da shvati tko je Isus Krist, da se vjerom Isusa Krista.bisKup šKvorčević primio minisTra bišKupićabiskupija se brine za očuvanje sakralne kulturne baštine U Biskupskom domu u Požegi 27. nja, podsjetivši na događaj kojem je i sam đu Crkve i Ministarstva. Istaknuo je da rujna biskup Antun Škvorčević bio dionik. Biskup je predstavio ono što nerijetko administrativni pristup kon- primio je ministra kulture Božu biskupija čini na području očuvanja i za- zervatorskih ureda stvara nesporazume Biškupića sa suradnicima. Ministar je štite sakralne kulturne baštine. Posebno jer očituje određeno nepoštivanje Crkve čestitao biskupu trinaestu obljetnicu us- je spomenuo obnovu katedrale, ponovnu u sakralnim pitanjima koja su isključivo postave Požeške biskupije i njegova ređe- izgradnju crkve u Voćinu u izvornom u njezinoj mjerodavnosti. obliku za koju se ministar zauzeo prije Ministar je sa suradnicima podsjetio desetak godina te za obnovu vrijednog na projekte koje Ministarstvo trenutač- crkvenog namještaja u jasenovačkoj žu- no pomaže. Razgovaralo se o izglednosti pnoj crkvi. Predstavio je i ono što Bisku- da neke obnove koje predugo traju budu pija nastoji činiti na području očuvanja ubrzane jer njihovim sporim postupkom povijesnih knjižnica i arhiva iz crkvenih ostavljaju sakralne prostore neprikladni- ustanova na njezinu području, projektu ma za sveta slavlja. Biskup je uzvanike dijecezanskog muzeja te konzerviranju i dopratio u Katedralu gdje ih je dočekao restauriranju crkvenog tekstila i metal- župnik Ivica Žuljević te su razgledali ono nih predmeta. Predstavljeno je i ono što što je u njoj obnovljeno i utvrdili potre- se čini na glazbenom području. Zahvalio bu daljnjih zahvata. Kratko su poslušali je ministru za pomoć koju Ministarstvo glazbu na novim katedralnim orguljama pruža u ostvarivanju pojedinih projeka- koje su zbog svoje kvalitete stavljene pod ta te se zauzeo za bolju suradnju izme- zaštitu. (G. L. • Snimio: D. Mirković) ZAJEDNIŠTVO GLASILO POŽEŠKE BISKUPIJE
 7. 7. 7prvo HoDočašće ZDravsTveniH DjelaTniKa požešKe bisKupije u voćini u liječenju je neophodno računati na bogaPiše i snimio: Goran Lukić sebe kao put kojim je Bog u Isusu Kristu pristupio tom našem stanju i svojom pat­ ničkom ljubavlju na križu darovao lijek besmrtnosti. Biskup je istaknuo kako su u liječenju bolesti važna znanstvena do­ stignuća na području medicine i njihova primjena, ali da je liječnička solidarnost s bolesnikom, njegova ljubav prema nje­ mu silna duhovna moć kojom prodire u bolesnikovo biće sve do njegova duha i dohvaća ga u njegovoj cjelovitosti te da je stoga duhovnost medicinskog osoblja bitna sastavnica njihova djelovanja. Za­ molio je Isusovu Majku da svakog medi­ cinskog djelatnika na hodočašću u Voći­ nu još snažnije poveže sa svojim Sinom, da mu on daruje svoga Duha ljubavi teZ njegova zdravstvena djelatnost bude još dravstveni djelatnici s područja Po­ uvodnoj riječi istaknuo vrijednost i važ­ moćnija, da po njoj liječi i onda kad medi­ žeške biskupije, udruženi u Hrvat­ nost služenja zdravstvenih djelatnika cina više ne može ništa učiniti. sko katoličko liječničko društvo, bolesnicima te je izrazio radost što su se Na svršetku misnoga slavlja biskupogranak Požega, Nova Gradiška, Našice, u Godini Gospe Voćinske okupili na ho­ je u molitvi predanja sve zdravstveneLipik, Pakrac i Daruvar, te Virovitica za­ dočašću u voćinskom Svetištu kako bi djelatnike i njihovo služenje bolesnicimajedno s Hrvatskom katoličkom udrugom molili zagovor Isusove Majke za duhov­ povjerio Isusovoj Majci. Nakon misnogmedicinskih sestara u Požeškoj biskupiji, nu snagu u svom djelovanju. Podsjetio slavlja sudionici hodočašća nastavili suogranci Požega, Nova Gradiška, Našice, je da su uz bolnice i marijanska sveti­ zajedničko druženje u prostorima Hrvat­Lipik, Pakrac i Virovitica okupili su se 8. šta mjesta u kojima ljudi ozdravljaju, skoga doma.listopada u Voćinu na svom prvom bisku­ prvenstveno na razini duha te da nampijskom hodočašću. hodočašća pomažu razumjeti čovjeka u njegovoj potrazi za cjelovitim zdravljem. u pleternici gostovao fra ilija barišićvažno je povjerenje Istaknuo je da su prethodnih godina u U Hrvatskoj knjižnici i čitaonici u Pleternici 7. listopada gostovao je fraMeđu programskim sastavnicama ho­ Voćin hodočastili samo zdravstveni dje­ Ilija Barišić, hrvatski misionar koji već 40 godina živi u Kongu u Afri-dočašća bilo je predavanje dr. Tomislava latnici iz Virovitice na čelu s dr. Tvrtkom ci. Mnoštvu okupljenih Pleterničana dijapozitivima, dokumentarnim filmom te osobnim tumačenjem približio je život ljudi u toj dalekojIvančića o marijanskim svetištima i ljud­ Kovačevićem te im je zahvalio što su tako zemlji i nastojanje misionara da im pomognu i u materijalnom i u du-skom zdravlju. U svom je izlaganju dr. pomogli da se u Godini Gospe Voćinske hovnom smislu. U zemlji, ispričao je fra Ilija, u kojoj još vlada velikaIvančić kazao zdravstvenim djelatnicima održi prvo biskupijsko hodočašće. Pozvao nesigurnost, gdje su neredi, pljačke i silovanja svakodnevni i gdje jekako se u svom liječenju ne smiju osla­ je sve hodočasnike da na Dan hrvatske smrtnost među djecom od prve do pete godine starosti čak 62 posto,njati samo na vlastite snage i znanost, neovisnosti mole i za svoju domovinu da misionari pomažu gradnjom škola, bolnica i crkava, podučavaju lju-nego je neophodno računati s Bogom, ona bude zemlja zdravih ljudi u kojoj se de, nastoje ih zapošljavati, ali ponajprije među njima širiti Božju riječ.Stvoriteljem i Gospodarom ljudskog živo­ poštuje čovjek u svom dostojanstvu i pra­ Kongo danas ima 62 milijuna ljudi, a 52 posto su katolici.ta. „Vi liječite, a Bog ozdravlja“, podsje­ vima od začeća do prirodne smrti. – Kada sam došao tamo, shvatio sam da moram zajedno s dru-tio je predavač. „Sav naš život temelji se gim misionarima osposobiti domaće ljude koji će nam se pridružiti ina vjerovanju. Stoga je i u bolesti važno otajstvenost ljudske bolesti nastaviti naš rad. To mi je bio najvažniji cilj i mislim da sam u tomepovjerenje u lijek i onoga koji liječi. Ma­ U homiliji je biskup podsjetio kako je uspio. Od 1985. godine intenzivno smo počeli odgajati mladiće koji će biti franjevci i sa zadovoljstvom mogu reći da sada tamo imamorijanska svetišta u kojima se događaju znanost dugo vremena išla odvojenim 153 svećenika i 85 bogoslova. Samo ove godine imali smo 17 mlado-čudesna izliječenja najbolje svjedoče o putem od duhovnosti, ali da se u novije misnika – istaknuo je fra Ilija. (V. Milković • Snimila: Vesna Milković)tome“, zaključio je prof. Ivančić. vrijeme pokazalo koliko je važna duhov­ na dimenzija za istinit pristup stvarnostiu potrazi za cjelovitim zdravljem oko nas, osobito čovjeku. Kazao je kakoPožeška udruga medicinskih sestara čovjek kao osoba, duhovno biće, nije do­organizirala je molitveno­meditativni kraja dohvatljiv eksperimentalnim po­program pred likom Gospe Voćinske. zitivističkim putovima i da su iskustvoEuharistijsko slavlje predvodio je biskup koje imamo o samima sebi i stvarnostiAntun Škvorčević, a koncelebrirao su oko nas daleko dublji. Ukazao je na otaj­Mladen Štivin, voditelj Svetišta, Tomi­ stvenost ljudske patnje, bolesti i trplje­slav Ivančić, Josip Devčić, predsjednik nja i na pitanje pristupa tom ljudskomOdbora za izgradnju svetišta u Voćinu stanju. Osvrnuo se na prikaz Izaije pro­i duhovni asistenti navedenih udruga. roka o sluzi patniku koji predstavlja soli­Voditelj Svetišta Štivin pozdravio je sve darnost prema patnicima, grješnicima inazočne na čelu s biskupom. Biskup je u bolesnicima, preuzimanje njihove boli naBroj 23 STUDENI 2010.
 8. 8. 8 DOG AĐAJNICAžupa sTara graDišKa proslavila prvi puT sv. miHaela u novoj CrKviDajmo bogu više mjesta u osobnom i obiteljskom životuPiše i snimio: Goran Lukić N a blagdan sv. Mihaela Arkanđela, 29. rujna, župa Stara Gradiška pro- slavila je svoga nebeskog zaštitnika. Svečanu euharistiju, prvi put slavljenu na dan Zaštitnika u novoizgrađenoj župnoj cr- kvi, predvodio je biskup Antun Škvorčević. U koncelebraciji bili su svećenici Novogra- diškog dekanata na čelu s arhiđakonom Lukom Slobođancem i dekanom Pericom Matanovićem. Među brojnim vjernicima bio je nazočan i načelnik Općine Stara Gradiška Velimir Paušić sa suradnicima, predstavnici Hrvatske policije, vatrogasa- ca i drugih nositelja javnih službi. Zahvalni za žrtve Slavlje je započelo procesijom iz Osnov- ne škole u kojoj su bili biskup i svećenici, ministranti i osmoškolci, kandidati za sa- svojim prilogom sadašnji svećenici iz Hr- župnu crkvu, snažnije usvoje načelo na- krament svete Potvrde. U crkvi je župnik vatske i Bosne i Hercegovine u znak soli- značeno u imenu njihova nebeskog za- Josip Vračarić pozdravio biskupa i zahva- darnosti sa svojom subraćom koja su ovdje štitnika: «Tko kao Bog». Ohrabrio ih je da lio što je njegovom inicijativom izgrađena tamnovala. Pozvao je vjernike da i njima Bogu dadnu više mjesta u svom osobnom nova župna crkva. Biskup je pak u svojoj molitvom iskažu zahvalnost za dobrotu, i obiteljskom životu po trajnoj molitvi, slu- uvodnoj riječi podsjetio župljane da je mi- kako bi u sadašnjem hrvatskom trenutku šanju Božje riječi i sudjelovanju na svetoj nuloga 26. ožujka posvećena njihova nova mogli vjerno vršiti svoje poslanje. misi, ispovijedi i pričesti, da tako budu župna crkva, da tada zbog mnogih uzva- osposobljeni oduprijeti se zlu, ispunjeni nika oni nisu mogli doći do izražaja i da izgrađujete zajedništvo Božjim svjetlom, ljubavlju i mirom. Spo- je zbog toga obećao biti s njima na dan U homiliji biskup je vjernike podsjetio na menuo je da su mu poznate nevolje sta- njihova nebeskog zaštitnika. Podsjetio je misterij zla koji znanstvenici ne uspijeva- rogradiških ljudi, ali da se one ne mogu da im je stara župna crkva porušena 1948. ju protumačiti, ali Božja objava svjedoči olakšati niti izliječiti opredjeljenjima za godine po nalogu komunističkih vlasti i da da je on povezan sa slobodom duhovnih zlo nego za dobrotu, plemenitost i nese- su sve do danas slavili svetkovinu svoga bića, zvanih anđeli koji su se kao stvore- bičnost. Istaknuo je kako se uvijek isplati nebeskog zaštitnika u skromnim uvjetima nja mogli opredijeliti protiv Boga. Kazao biti na Božjoj strani, da i novoizgrađena kapele u župnom stanu i da se zajedno s je da pobunjeno anđeosko biće Pismo na- župna crkva u Staroj Gradiški svjedoči njima raduje što ga mogu sada prvi put ziva Zlim, Sotonom ili Đavlom, da je on kako nakon tolikih zala konačno uvijek dostojno slaviti u novoj crkvi. Spomenuo na djelu u svijetu, pristupa čovjekovoj pobjeđuje dobro. Na svršetku svete mise je da je u ulaznoj procesiji unesena knjiga slobodi, navodi je na zla opredjeljenja i biskup je pozvao vjernike da pjesmom u kojoj su zapisana imena 251 svećenika tako ga razara na duhovnoj razini, o kojoj «Tebe Boga hvalimo» izraze zahvalnost i devet bogoslova koji su u komunističko ovisi njegova konačna sudbina. Istaknuo Bogu za izgrađenu crkvu, za nove klupe, doba nedužno tamnovali u starogradiškom je da se Isus Krist, Očev utjelovljeni Sin, svijećnjake, procesijski križ i druge pred- zatvoru i da su neki od njih bili prisiljeni snagom Božje ljubavi jačom od zla suprot- mete koji su za blagdan sv. Mihaela ure- rušiti njihovu staru crkvu. Potaknuo je stavio Zlom, oduzeo mu moć te da svi koji sili njezinu unutrašnjost. Potaknuo je žu- vjernike na molitvenu zahvalnost tim sve- mu vjeruju ulaze u sferu njegove slobode, pljane da se nedjeljom iz svih filijala rado ćenicima za podnesenu žrtvu i poniženja zahvaćeni snagom njegova Duha postaju okupljaju na slavlja u svojoj župnoj crkvi, kao i na molitvu za mnoge druge koji su bića u kojima Zli nema zadnju riječ, nego da nakon više od šezdeset godina rasprše- nedužno bili zatvoreni u ovdašnjem zatvo- ljubav pobjednica s križa. Biskup je po- nosti zbog nedostatka župne crkve sada u ru. Dodao je da su crkvu pomogli graditi zvao nazočne da sada, kada imaju svoju njoj zauzeto izgrađuju svoje zajedništvo. Koncertom pomažu završetak uređenja crkve Novogradiška župa Kraljice Svete Krunice organizirala je 30. listopada koncert na kojemu su se prikupljali dobrovoljni prilozi za nastavak uređenja župne crkve. Izgradnju crkve, koja je iznu- tra samo ožbukana, do sada je pomogla Požeška biskupija, grad Nova Gradiška, „Kirche in“ Mot (Crkva u potrebi) iz Njemačke te sami župljani. Na koncertu su nastupili članovi KUD-a „Drežnik“ iz župe Zapolje, tamburaški sastav „Sjenke“, grupa „Kocka“ iz Požeštine. KUD iz Drežnika počeo je program marijanskom pjesmom „Kraljice Svete Krunice“. Posjetitelje i župljane u dvorani pozdravio je župnik Jozo Jurić i zahvalio svima koji su do sada pomogli gradnju župne crkve. Rekao je kako nije najvažniji iznos koji se te večeri prikupi u dvorani, nego to što je svatko od župljana, svojim, makar i najskromnijim prilogom, ugradio u crkvu „svoj kamenčić“, i to srcem. (V. Mikić) ZAJEDNIŠTVO GLASILO POŽEŠKE BISKUPIJE
 9. 9. 9 proslava sTogoDišnjiCe iZgraDnje CrKve u poljani vjera je jedna od najvećih čovjekovih moći Piše: Goran Lukić • Snimio: Mario Barač ma zahvaliti Bogu za vjeru njihovih maj­ liti, kao i za ljubav, nadu i druge duhovne ki i otaca koja se očitovala u izgradnji ove moći. Potaknuo ih je da se današnjim crkve koja svojom veličinom nadilazi po­ slavljem pridruže Isusovim učenicima te trebe samoga mjesta. Čestitao je Poljan­ jedinstvenim i iskrenim srcem zavape: čanima stotu obljetnicu crkve i pozvao ih »Gospodine, umnoži nam vjeru«, kako bi da im taj jubilej bude prigoda obnoviti se po tom daru oni osobno i obiteljski, a po u vjeri, kako bi po njima crkva kao zgrada njima i hrvatska domovina bila duhovno postala još očitiji znak žive Crkve koju u snažnija. Budući da se slavlje odvija uU njima ostvaruje Isus Krist u snazi svoga mjesecu listopadu u Godini Gospe Voćin­ Poljani nedaleko od Pakraca, filijali Duha. Podsjetio ih je na Biskupijski dan ske, povjerio ih je Isusovoj Majci da ona s župe Gaj, proslavljena je 3. listopa­ koji je dan prije održan u Požegi prigo­ njima i za njih moli dragocjeni dar vjere. da stota obljetnica tamošnje crkve. dom trinaeste godišnjice uspostave Po­ Na svršetku slavlja biskup je izmolioEuharistijsko slavlje predvodio je biskup žeške biskupije, na pastoralne programe čin predanja vjernika Isusovoj Majci. Udr. Antun Škvorčević, a uz njega je bio koji su ondje obznanjeni, a ostvarivat će mjesnoj dvorani slijedio je objed za po­Željko Strnak, domaći župnik iz Gaja, se tijekom Godine Gospe Voćinske te ih je sebne uzvanike gdje je župnik StrnakMatija Juraković, arhiđakon zapadno­ pozvao da se i oni u njih uključe i da mole podijelio zahvalnice onima koji su naj­slavonski i pakrački župnik, Branko za duhovni rast i izgradnju župe Gaj i cije­ zaslužniji za obnovu crkve u Poljani. OdGelemanović, dekan Pakračkog dekana­ le Biskupije. Biskup je zatim blagoslovio javnih dužnosnika na slavlju je uz lipič­ta i daruvarski župnik, prijašnji župnici novi oltar i cjelovito obnovljenu crkvu. koga gradonačelnika Antuna HaramijuStjepan Bakran i Ivan Herega, svećenici sudjelovao i saborski zastupnik i pakrač­podrijetlom iz župe Gaj te iz župa Pa­ Za duhovno snažniju Hrvatsku ki gradonačelnik Davor Huška.kračkoga dekanata. Na početku slavlja U homiliji je biskup zapitao vjernike požupnik Strnak predstavio je sve što su čemu bi Hrvatska bila moćna i jaka te jevjernici Poljane učinili na obnovi svoje tumačeći naviještenu Božju riječ rekaocrkve. U ime vjernika biskupa i nazoč­ kako je vjera jedna od čovjekovih najve­ne pozdravio je Marijan Stakor. Djeca u ćih moći te ih je zapitao je li ona u Poljaninarodnim mošnjama uručila su biskupu dovoljno živa i jaka. Spomenuo je kakodarove mještana, a lipički gradonačelnik su apostoli u današnjem evanđelju svojeAntun Haramija darove Grada. iskustvo nemoći na razini vjere pretočili u vapaj: »Gospodine, umnoži nam vjeru. «blagoslov oltara i crkve Kazao je da su učenici time očitovali svi­Biskup je potom u uvodu slavlja kazao da jest kako vjera nije naš ljudski proizvod,je došao u Poljanu s tamošnjim vjernici­ nego Božji dar te da je za nju potrebno mo­sesTre milosrDniCe proslavile blagDan sv. vinKa paulsKogveliki trag sestre su ostavile na području školstvaSestre milosrdnice u požeškom samostanu Isusova križa, onda se događaju najsnažnije stoljeća i školu koja im je nakon II. svjetskogproslavile su 27. rujna blagdan sv. Vinka Paul- i najdublje preobrazbe. Jedan od onih koje rata oduzeta. U današnje vrijeme kada je ne-skog misnim slavljem koje je u samostanskoj je izabrao Bog bio je i Vinko Paulski. Bog ni dovoljno duhovnih zvanja biskup je milosrd-kapelici predvodio biskup Antun Škvorčević. danas ne miruje, On poziva, samo je pitanje nice zamolio da upravo mole na tu nakanu.-Prije 350 godina svoju plemenitu dušu Bogu da li ga dovoljno čujemo, odnosno postoje li (Lj M. • Snimio: Duško Mirković )je predao Vinko Paulski. Zajedno s tolikima srca koja ga znaju osluškivati? Da bi se Bogadiljem svijeta želimo mu i mi u Požegi iska- moglo slušati potrebna je molitva i sabranozati svoju zahvalnost, a još više Bogu što je srce.u onim teškim vremenima prve polovice 17. Želimo danas, odgovorio je biskup, sa sv.stoljeća darovao Crkvi snažnu osobu u njego- Vinkom moliti da budemo zemlja i grad kojivom liku - istaknuo je biskup u uvodu slavlja. čuju Boga, razumiju ga i spremno ga slijede.U homiliji je objasnio kako postoji povijest Isto tako biskup je kazao kako na ovaj blag-naših ljudskih napora i nastojanja, a koja dan žele zahvaliti za sve ono što je Bog krozse često očituje nemoćna te obično završa- sv. Vinka izveo, kroz njegove kongregacije,va u ratovima i sukobima. Međutim, postoji muške i ženske, osobito kroz zajednicu se-i povijest Božjih nauma koja se naziva povi- stara milosrdnica koja je u Požegi prisutnajest spasenja ukorijenjena u Isusu Kristu, u skoro 150 godina. Biskup je podsjetio kakoljubavi Božjoj koja je za nas išla na križ i u su sestre došle u Požegu i na sva ona po-kojoj leži sudbina svijeta, naša sadašnjost i dručja na kojima su djelovale, od školstva dobudućnost. Kada mi svoje ljudsko, malo i sla- zdravstva. Posebno veliki trag ostavile su ubo, pridružimo tome Božjem naumu, snazi školstvu, izgradivši na samom početku 20.Broj 23 STUDENI 2010.
 10. 10. 10 DOG AĐAJNICAlisTopaDsKe pobožnosTi u ZnaKu goDine gospe voćinsKesvojom majčinskom ljubavlju otvaralanam je božje perspektivePiše: Ljiljana Marić • Snimio: D. Mirković L istopadske pobožnosti u Požeškoj biskupiji ove godine odvijale su se u znaku Godine Gospe Voćinske pod geslom “Evo ti majke”. U svim župnim crkvama krunica se molila pred slikom Gospe Voćinske, a prvoga listopada u po- žeškoj katedrali krunicu je pred njezinim likom molio biskup dr. Antun Škvorčević. ­Želimo sjedinjeni s Marijom razmišljati o povijesti našega svetišta u Voćinu i o po- vijesti hrvatskog naroda, osobito u novije vrijeme u kojem je bilo silno mnogo pat- nji i trpljenja. Sve te narodne patnje i tr- pljenja, kao i svoje osobne nevolje, želimo združiti s Isusovim nevoljama po zagovoru njegove majke da bi sve to mučno i teško u naši vjernici pronalazili za sebe i svoj ži- po Isusovoj majci i tom srdačnošću nas ovom hrvatskom trenutku bilo blagoslov- vot odgovore iz Božje perspektive. Lik uvjerava da se ne bojimo jer Bog nas ljubi ljeno po njegovim patnjama – poručio je Gospe Voćinske podsjeća nas na veliku što je očitovao u svome Sinu. To je najčvr- biskup koji je zatim započeo molitvu kru- povijest njezine prisutnosti, ali i iskazi- šći temelj na kojem se može živjeti svoje nice koja se tijekom listopada molila za vanje majčinske ljubavi kojom je otvara- osobno i zajedničko postojanje. – Molimo obnovu i posvećenje naših svećenika te za la Božje perspektive rastuženim srcima Isusovu majku da nam kroz ove listopad- nova duhovna zvanja, osobito svećenička. i uvjeravala ih da se ne boje jer je Bog s ske pobožnosti otvara oči, srce i dušu za Na kraju molitve biskup je podsjetio kako njima – istaknuo je biskup. te Božje perspektive jer dok ljudski ne je tijekom četrnaest stoljeća povijesti Dodao je da o tome govori srce na vidimo kakva će biti budućnost, znamo našeg naroda bilo silno mnogo teških si- liku Gospe Voćinske i malom Isusu. Po- kakva će ona biti po Bogu – kazao je bi- tuacija. – Ali u marijanskim svetištima, ruka je to, nastavio je biskup, da nam Bog skup završavajući listopadsku pobožnost zagledani u lik Isusove majke, uvijek su pristupa nekim srdačnim raspoloženjem molitvom Gospi Voćinskoj.održani arhiđakonatski seminari za voditelje župne katehezežupa je mjesto rasta vjernika u vjeriPišu: Ljiljana Marić i Višnja Mikić • Snimili: Duško Mirković sve je pozdravio generalni vikar Požeške i cilj sveukupnog katehetskog rada. Žu- biskupije msgr. Josip Klarić. pne zajednice stoga nisu i ne smiju biti – Želim da u Godini Gospe Voćinske, tek administrativna sjedišta traženja i u mjesecu listopadu, s ovoga susreta pružanja crkvenih usluga nego su pozva- odete ispunjenih srca te da ono što ste na ne potvrđivati se prije svega kao mjesta ovom susretu dobili što bolje prenesete u susreta i zajedništva svih župljana radi svoje župne zajednice te ih na taj način produbljenja osobne vjere, molitve i slav- izgrađujete. Vremena su teška, a kako ljenja spasenjskih otajstava – kazao je biste što bolje odgovorili na ta vremena i mr. Rašić ujedno podsjetivši što se radilo Božju riječ učinili što prisutnijom, pomo- na prošlim seminarima kojima je cilj što ći će vam i ovi susreti – poručio je msgr. više laike uključiti u župna događanja. Klarić. Susret je potom nastavljen u obliku Prvi dio susreta vodio je Mario Rašić, radionica za svaku pojedinu skupinu. U koordinator za župnu katehezu Požeške Pored skupine caritasovih volontera, Dvorani sv. Terezije Avilske u Po- biskupije. – Redovito mjesta rađanja i lektora, članova Djela za zvanja, vodite- žegi 21. listopada počeo je ciklus se- rasta vjernika u vjeri je župna zajednica. lja mladih i ministranata u župama, prvi minara za voditelje župne kateheze Stanje župne kateheze u pojedinoj žu- put su se okupili voditelji župnih zboro- u Požeškoj biskupiji. Prvi seminar održan pnoj zajednici stoga je odraz i slika njezi- va i orguljaši te članovi Djela za misije. je za voditelje katedralnog arhiđakonata, ne vitalnosti i njezinih evangelizacijskih Radionice su vodili Saša Paveljak, Josip 26. listopada slijedio je seminar za Posav- nastojanja. Osobni rast u vjeri, uz Božji Krpljević, Mladen Štivin, Marijan Pave- ski, idućeg dana za Zapadno­slavonski, a poziv i dar milosti svakoj pojedinoj osobi, lić, Mario Rašić, Zdravko Ticl, Danijel 28. listopada za Slavonsko­podravski ar- uvelike ovisi i o katehetskim nastojanji- Engelman, Željko Strnak i Alen Kopu- hiđakonat. Na početku susreta u Požegi ma naših župnih zajednica koje su izvor nović Legetin. ZAJEDNIŠTVO GLASILO POŽEŠKE BISKUPIJE
 11. 11. 11biskup škvorčević u pastoralnom pohodu hrvatskim vjernicima u australijivažnost opstanka hrvatskih katoličkih centara Zahvala za izgradnju voćinske crkve Idućega dana biskup se susreo s vjernicima sidneyskog Hrvatskog katoličkog centra u St. Johns Parku. Za brojne vjernike pred­ vodio je euharistijsko slavlje u crkvi sv. Nikole Tavelića. U homiliji se osvrnuo na tmurno sidneysko nebo toga jutra te pozvao vjernike da ne dopuste nikakvom mraku da potamni hrvatsko nebo u njihovim sr­ cima, nego da u svojim centrima ustrajno povezani s Crkvom u svjetlu Božje riječi iz­ građuju svoje duše, svjesni da je tijekom če­ trnaeststoljetne hrvatske povijesti upravo mali i jednostavni čovjek svojom vjernošću Bogu, braku i obitelji, te čestitim životomU sačuvao duhovnu čvrstinu svoga naroda okviru svoga jednomjesečnog pasto­ Biskup je spomenuo kako je prvi put u i osigurao mnoge povijesne pobjede, pa i ralnog pohoda hrvatskim vjernicima Australiji te kako je velik događaj kad se posljednju u Domovinskom ratu. Na svr­ u Australiji od 16. listopada biskup susretnu Hrvati iz domovine i iseljeniš­ šetku slavlja biskup je predvodio molitvuAntun Škvorčević održao je od 18. do 22. tva, ali da je najveći događaj kad oni za­ povjere vjernika Isusovoj Majci, a fra Ma­listopada duhovne vježbe za hrvatske sve­ jedno stanu pred Boga, slave svetu misu rijan Glamočak biskupu je darovao upravoćenike koji djeluju u Australiji. Pridružio i tako na najbolji način postanu dionicima objavljenu monografiju o njihovu Centruim se i biskup Gerard Zardin iz Hrvatske snažne četrnaeststoljetne duhovne bašti­ prigodom njegove dvadeset pete godišnjice.franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, ne koja je opečatila njihovo narodno biće. Istoga dana biskup je posjetio i trećidugogodišnji misionar, a sada biskup u U homiliji biskup je kazao kako je snaga sidneyski Hrvatski katolički centar uPeruu. Uz duhovni program svećenici su hrvatskog čovjeka tijekom njegove teške Blacktownu te je u crkvi Gospe Velikogaimali i susrete na kojima su razgovarali četrnaeststoljetne povijesti, u kojoj najve­ Hrvatskoga Krsnog Zavjeta služio svetuo pastoralnom stanju hrvatskih vjernika ćim dijelom nije imao svoje države, bila u misu i 38­orici mladih podijelio sakra­koji su im povjereni te o budućnosti hrvat­ njegovu duhovnom identitetu, izgrađenom ment svete Potvrde. Na svršetku slavljaskih katoličkih centara. Jednodušno su po služenju Katoličke crkve. Podsjetio je zahvalio je franjevcima za njihovo služe­potvrdili važnost njihova daljnjeg opstan­ na materijalna razaranja i u nedavnome nje hrvatskom čovjeku te svima koji suka kao mjesta na kojima hrvatski vjernici Domovinskom ratu te im je za primjer pri­ na poticaj gosp. Ivana Međumorca da­na svom materinskomm jeziku mogu sla­ kazao rušenje crkve Majke Božje u Voćinu rovali svoj prilog za izgradnju voćinskeviti Boga, njegovati kulturu te u svom du­ i nastojanja oko njezine ponovne izgradnje crkve te je u znak priznanja svima daro­hovnom identitetu ostvarivati pripadnost te je dodao kako su još teža ona razaranja vateljima uručio plaketu Gospe Voćinske.Katoličkoj crkvi u Australiji. koja se trenutačno događaju u srcu hr­ Tijekom boravka u Sidneyu biskup je 25. vatskog čovjeka. Potaknuo je vjernike da listopada u pratnji fra Zvonimira Križano­najveći je događaj stati pred boga ustraju na putu duhovne izgradnje u svo­ vića posjetio hrvatski konzulat gdje ga jeTijekom mjeseca listopada biskup je poho­ jim hrvatskim katoličkim centrima te tako primila konzulica Mirjana Ana­Maria Piš­dio u Sidneyu sva tri hrvatska katolička dadnu svoj doprinos australskom društvu. kulić sa suradnicima. (I. I.)centra. Prvo je posjetio Summerhill gdje Na svršetku slavlja sve je vjernike i njiho­je 23. listopada predvodio euharistijsko vu hrvatsku domovinu te Bosnu i Hercego­slavlje u crkvi sv. Antuna. Voditelj Centra vinu povjerio brižnoj skrbi Isusove Majke.fra Vladimir Novak izrazio mu je dobro­ Zahvalio je franjevcima što požrtvovno slu­ Znanstveni skup o djelovanju franjevacadošlicu istaknuvši značenje posjeta jednog že duši svoga naroda kao i vjernicima za u požegi i velikojhrvatskog biskupa australskim Hrvatima. suradnju i slogu. Požega i Požeština kroz stoljeća – naziv je znanstvenoga skupa koji je u sklopu obilježavanja 800. obljetnice Županije požeške organizirao Zavod za znanost i umjetnički rad Požega. Na skupu je 16. listopa- da predstavljeno četrdesetak radova iz različitih područja djelovanja među kojima su bila i tri koja se odnose na djelovanje franjevaca u Požegi i Požeštini. Tako se prof. dr. sc. fra Franjo Emanuel Hoš- ko osvrnuo na požeške franjevce kao promicatelje crkveno-upravne samostalnosti Slavonije u tursko vrijeme. Gvardijan požeškog samo- stana fra Josip Poleto govorio je o franjevcima i Velikoj. U svom se izlaganju još je jednom istaknuo značenje veličkih franjevaca u borbi da Slavonija ne ostane pod jurisdikcijom bosanskih biskupa, nego da prijeđe pod jurisdikciju zagrebačkih biskupa. Fra Vatroslav Frkin osvrnuo se na značaj knjižnice Franjevačkog samostana u Požegi koja ima dvije inkunabule, više od 600 hrvatskih rijetkih knjiga, 90 stranih, 45 srpskih i 14 slovenskih rijetkih knjiga zbog čega je 1988. godine proglašena spomenikom kulture. Izlaganja sa znanstvenog skupa trebala bi biti objavljena u zborniku do kraja godine. (V. Milko- vić • Snimio: Duško Mirković)Broj 23 STUDENI 2010.
 12. 12. 12 DOG AĐAJNICAHoDočašće DječjiH CrKveniH Zborova sv. TereZiji avilsKoj u požegulijepo je bogu dati slavu i čast svojim glasomPiše: Ljiljana Marić • Snimio: Duško Mirković pije došli su danas na hodočašće u našu živjeti – poručio je biskup pitajući djecu katedralu zahvaliti što je bila sva Tvoja i bi li i ona željela biti velika u svome srcu zamoliti da nama mladima pjevačima po- kao što je to bila sv. Terezija Avilska. mogne imati vremena za Tebe, s Tobom Nakon što su djeca dala potvrdan razgovarati, Tebi pjevati i moliti, biti odgovor, glasno su zahvalila Bogu za zajedno, jedni druge voljeti. Po Tereziji- Njegovu riječ koju nam daje, a po kojoj nu zagovoru daj nam danas veliko srce, se može postati velik ako ju se sluša i po ispunjeno Tvojim svjetlom, sposobno za njoj živi. Biskup je tada pročitao i misao dobrotu i plemenitost – molio je biskup sv. Terezije koja glasi: «Tko ima uza se Škvorčević. Isusa kao prijatelja sve može podnijeti. On nam pomaže i jača nas. Nikad nas ne pjesma koja ide do neba ostavlja. On je pravi i iskreni prijatelj.» Zatim se svaki zbor predstavio s dvije Sveta Terezijo, hvala ti za tako jedno- pjesme. Hodočašće je završilo misnim stavne, a jasne riječi – poručio je biskup U slavljem koje je predvodio biskup Škvor- koji je potom djeci protumačio značenje Požegi je 9. listopada održano čević u požeškoj katedrali, a koje je bilo prijateljstva. tradicionalno hodočašće dječjih cr- posebno radosno jer su na njemu pjevala Dodao je kako smo došli na hodočašće kvenih zborova Požeške biskupije djeca. Biskup je djeci kazao kako je lije- kako bismo sebi rekli tko možemo postati svetoj Tereziji Avilskoj, zaštitnici požeš- po što pjevaju u svojim župama te Bogu u životu kada s Isusom ozbiljno računa- ke katedrale. Hodočašće je počelo susre- daju slavu i čast svojim glasom. Zahvalio mo, kada svakodnevno molimo, slušamo tom u Dvorani sv. Terezije Avilske na im je što to čine kao i što su pjesmom i Riječ Božju i po njoj živimo. – Hrvatska kojem se predstavilo četrnaest zborova iz molitvom došli iskazati svoju počast sv. može postati najjača samo onda ako mi župa Pleternica, Jakšić, Kuzmica, Nova Tereziji Avilskoj. budemo bili takvi Isusovi prijatelji. Re- Kapela, Stari Gradac, Rešetari, Lipik, U homiliji je biskup kazao da se pje- cimo zajedno sa sv. Terezijom da nam je Davor, te iz novogradiške župe Bezgr- sma koja dolazi iz srca čuje do neba, do Isus najveći prijatelj i da s Njime želimo ješnog Začeća BDM, požeških župa sv. Boga. Poručio je djeci da bi bez njihove biti čvrsto povezani u svom životu kako Terezije Avilske, sv. Leopolda Mandića i pjesme, a još više bez njihova srca, naše bismo bili veliki u svome srcu poput sv. sv. Ivana Krstitelja, novljanske župe sv. župe i biskupija bile tužnije. Zatim im je Terezije – istaknuo je biskup. Luke, virovitičke župe sv. Roka te Kato- predstavio sv. Tereziju koja je živjela u Misno slavlje završilo je molitvom ličke osnovne škole u Požegi. Nakon što XVI. stoljeću, njezin život i djelovanje. Gospi Voćinskoj kojoj je posvećena ova su učenici Katoličke osnovne škole, čiji je Požežani pred njezinim likom već više od godina u Požeškoj biskupiji te molitvom zbor prvi put sudjelovao na ovom hodoča- dva stoljeća propituju svoj život i u njoj i pjesmom sv. Tereziji Avilskoj. šću, pročitali nekoliko misli sv. Terezije, pronalaze odgovor o čovjeku, svi sudionici su zapjevali pjesmu o ovoj biću koje je smislila Božja lju- najpoznatijoj španjolskoj svetici. Zatim je bav. sve pozdravio biskup dr. Antun Škvorče- vić. Svoje obraćanje počeo je molitvom u biti velik u srcu kojoj je kazao kako je sv. Terezija uvijek - U Svetom pismu koje smo i imala vremena za Boga, za Isusa Krista. danas navijestili sv. Terezija Iskreno je vjerovala Bogu, s njime prija- pronašla je Božji govor za sebe. teljevala, molila mu se i pjevala mu. On I svi koji su dolazili u Požegu joj je podario mnoge sposobnosti, među pred njezin lik shvatili su da je ostalim i da razumije ljude i moć da ih ona postala velika jer je sluša- voli. – Iz različitih župa Požeške bisku- la Božju riječ i po njoj nastojala Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje Učenici Katoličke osnovne škole zajedno sa svojim učiteljicama, vjeroučiteljicom i voditeljicom produženog boravka s. Karolinom Mićanović te volonterima koji rade u produženom boravku 22. listopada proslavili su Dan kruha i za- hvalnosti za plodove zemlje. Na prigodnoj svečanosti sudjelovali su i njihovi roditelji, braća i sestre, djedovi i bake. Na početku programa sve je pozdravio ravnatelj škole vlč. Ivica Žuljević. – Danas se na poseban način spominjemo Dana kruha, odnosno zahvalnosti dragome Bogu za sve ono što nam je dao od plodova zemlje. Njemu dugujemo zahvalnost jer sve što imamo Njegov je dar za nas. Ovim kratkim programom izreći ćemo zahvalnost dragom Bogu za plodove koje nam je darovao, ali i roditeljima, djedovima i bakama, rodbini i prijateljima, svima onima koji su se trudili da možemo uživati u različitim plodovima i hrani – istaknuo je ravnatelj Žuljević ujedno upozorivši kako je grijeh bacati hranu dok druga djeca i ljudi u svijetu gladuju i umiru od gladi. Potom su učenici prvog i drugog razreda izveli kratak program sastavljen od pjesama, recitacija i igrokaza. U drugom dijelu programa učenici su poveli svoje roditelje u učionice gdje su bile priređene radionice. Dok su prvašići zajedno s roditeljima pravili tijesto te od njega izrađivali različita peciva, učenici drugih razreda sa svojim roditeljima pravili su plakate na temu Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Sve je završilo blagovanjem blagoslovljene hrane koju su pripremile mame i bake učenika. Svi su se osladili, a sve što je preostalo darovali su Caritasu, odnosno siromašnima.. (Lj.M. • Snimio: Duško Mirković) ZAJEDNIŠTVO GLASILO POŽEŠKE BISKUPIJE
 13. 13. 13blagoslovljena Kapela u časT gospe voćinsKe u požešKom Kolegijuprijateljevanje s isusom pomaže namda rastemo kao skladna bićaPiše: Goran Lukić • Snimio: Robert MokriU sklopu Doma pape Ivana Pavla II. tom smislu sv. Pavao govori o negativno­ u Požegi od 2006. godine djeluje stima kao djelima tijela i poziva da ih se Kolegij za srednjoškolske učenike klonimo. Biskup je dodao da mlad čovjeki svećeničke aspirante. Ove jeseni u pro­ snažno osjeća koliko je on duhovno biće,storima Kolegija završeno je uređenje jedinstvena i neponovljiva osoba i kako jekapele koju je biskup Antun Škvorčević silno važno da se on izgrađuje i raste ublagoslovio 13. listopada u čast Gospe Vo­ toj dimenziji. Naglasio je kako im Kolegijćinske. Na početku euharistijskog slavlja želi poslužiti u cjelovitoj izgradnji njiho­u kojem je koncelebrirao Robert Mokri, ve osobe. Spomenuo je kako Isus ustajeravnatelj Kolegija, i Goran Lukić, tajnik, protiv farizejske prijetvornosti u kojoj va­biskup je kolegijašima rekao kako je ovo njština nije u skladu s nutrinom, tijelo s janske pobožnosti za posvećenje svećeni­važan dan za ustanovu u kojoj borave jer duhom te da im prijateljevanje s Isusom ka i nova svećenička zvanja, blagoslivljase otvara prostor u kojem kao mladi ljudi može pomoći da rastu kao skladna bića. kapelu u čast Gospe Voćinske kako bi ihimaju mogućnost živjeti trenutke sabra­ Kazao je kako kapelica u Kolegiju od da­ ona pratila na njihovu životnom putu,nosti, molitvene povezanosti s Bogom te nas postaje mjesto Isusove euharistijske posebno aspirante u hodu prema sveće­njegovati duhovnost, što su dragocjene prisutnosti i potaknuo ih da u toj prisut­ ništvu. Na svršetku slavlja kolegijaši susastavnice u izgradnji njihove osobnosti. nosti promišljaju o svom vlastitom živo­ zajedno molili molitvu Gospi Voćinskoj.U homiliji biskup je podsjetio kako je čo­ tu, opredjeljuju se i učvršćuju za duhovne Svojim skladnim pjevanjem, popraćenimvjek tjelesno i duhovno biće, kako je tijelo vrijednosti, da po njima život u Hrvatskoj sviranjem Marka Taborskog, pitomci Ko­također stvorio Bog i da ga stoga treba bude plemenitiji i čovječniji. Protumačio legija doprinijeli su da slavlje bude snaž­poštivati i održavati zdravim, ali da je im je da u Godini Gospe Voćinske, u mje­ no duhovno iskustvo. Biskup se nakonono ujedno izraz naše krhkosti, prolazno­ secu listopadu, kada sve župe Požeške slavlja zadržao s kolegijašima u razgovo­sti i smrtnosti, ranjenosti zlom te da u biskupije pred tim likom obavljaju mari­ ru i na domjenku.pleterničanka mirjana potnar odlučila je pridružiti se časnim sestrama iz Družbe kćeri božje ljubavi“želim oko sebe okupljati mladei usmjeravati ih više prema Crkvi”Piše: Vesna Milković • Snimio: Duško MirkovićV jera, ufanje i ljubav, krjeposti su koji­ mladi udalje od Crkve. Odlučila sam ući titi i moju odluku ako tijekom priprema ma bi se svaki čovjek, a osobito mlad u Kandidaturu bez velikih očekivanja, a odustanem od te namjere. Nakon kandi­ čovjek, trebao voditi u životu – mišlje­ vrijeme će pokazati je li odluka bila do­ dature slijedi postulatura i novicijat i nenja je 17­godišnja Pleterničanka Mirjana bra – rekla nam je uoči puta u Zagreb. znam što se u tom razdoblju može dogo­Potnar koja je 1. rujna učinila važan pre­ Mirjana je prva dva razreda Katoličke diti, no moja želja je za sada čvrsta i kadokret u svom životu: odrekla se traperica, klasične gimnazije u Požegi završila s od­ maturiram, željela bih studirati na Kate­osobnog mobitela i drugih sitnica karak­ ličnim uspjehom, a bila je i član dramske hetskom ili Pedagoškom fakultetu. Kaoterističnih za mladu generaciju, postala grupe. Sada, nakon dva mjeseca u drugoj časna sestra nastojat ću oko sebe okuplja­učenica 3. razreda Nadbiskupske klasične sredini, kaže kako se već privikla na novu ti mlade i usmjeravati ih da se više vežugimnazije u Zagrebu te ušla u Kandida­ školu, ali i na samostanski život. Vreme­ uz Crkvu – istaknula je Mirjana.turu Družbe kćeri Božje ljubavi gdje će se na za slobodne aktivnosti u školi nema,pripremati za službu časne sestre. no, zato u samostanu uči svirati klavir, Mirjana je jedno od petero djece Bran­ a uskoro će početi pjevati i u zboru. Na­kice i Slavka Potnara. Odmalena je bila ravno, tu je i obvezna molitva krunice,vezana uz aktivnosti pleterničke župe odlazak na svetu misu, klanjanje... a dio– čitala je na misama, pjevala u zboru, vremena određen je za učenje i privatnesurađivala s časnim sestrama. aktivnosti. Spavanje je obično u 22 sata, ­ Družeći se s njima, shvatila sam da ukoliko joj još nešto nije ostalo za naučiti.mi se sviđa to što one rade i već u 6. ra­ Subota je rezervirana za uređenje pro­zredu osnovne škole počela sam razmi­ storija Kandidature i pomaganje časnimšljati o mogućnosti da im se pridružim. sestrama u kući ili vrtu. ­ Kada sam ro­Kada sam postala krizmanik, želja da diteljima rekla da želim biti časna sestra,se izgradim doista kao član Crkve bila je malo su se iznenadili, ali su mi potom dalijoš veća iako je to vrijeme kada se mnogi potporu. Kazali su također da će prihva­Broj 23 STUDENI 2010.

×