Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Miksi luotsi on tärkeä?

451 views

Published on

Miksi luotsi on tärkeä - asiaa tarkaastellaan luotsikoulutuksen alussa

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Miksi luotsi on tärkeä?

 1. 1. Miksi luotsi on tärkeä? Marja-Liisa Viherä 3.9.2009
 2. 3. Vision päämäärä Saavutusten nykytila Nykyiset viestintävalmiudet Vision vaatimat viestintävalmiudet Nykytila Tavoitteet uusille saavutuksille Kestävän kehityksen tietoyhteiskunta Teollisuusyhteiskunnasta tietoyhteiskunnaksi Vanhat ajatusmallit ja toimintatavat Uudet ajatusmallit ja toimintatavat Kansalais- yhteiskunta
 3. 4. Liittyminen Jäsentyminen Tekeminen Osallis- tuminen ja toiminta Sitoutu- minen Ymmärrys ja tavoitteet Lapsi Työtön Itsekäs selviytyjä Ihmisen olemassaolon perustarpeet
 4. 5. Julkinen koti Perhe Työ Ruoka Vanhukset Kulttuuri KOTI Huvit Hoiva Lapset
 5. 6. Visio tietotaitotalkoiden takana Lähikauppoja pien-eko-logistiikka Vuorovaikutus-verkostot Oppimista pienissä verkostuneissa kouluissa Vaihtoehto- ratkaisut Harrastus-mahdollisuuksia OPPIMINEN oppivelvollisuus säilyy, oppimisen monimuotoisuus lisääntyy HYVINVOINTI verkostoitunut sosiaali- ja terveydenhoito ARJEN HALLINTA kauppa ja asiointi ASUMINEN monimuotoisia asuin- ja työalueita TYÖMATKAT JA MATKUSTAMINEN joustavia, ympäristöystävällisiä liikenneratkaisuja TYÖ monipuolinen elinkeinorakenne YMPÄRISTÖ ekologisuus VIIHTYMINEN mieleistä tekemistä ja olemista PÄÄTÖKSENTEKO osallistuvaa ja edustuksellista demokratiaa Avoin tietotaidon vaihto Kansanäänestyksiä Kansalaisten aloitteellisuus Kädentaitoa Kevyt- liikennettä Läheisyys Yhteisiä työpisteitä Korkean tietotaidon vaativia verkottuneita pienyrityksiä Elinikäinen oppiminen = oppimisen intervalliketju Tutkiva, kokemuksellinen, elämyksellinen oppiminen SOSIAALINEN PÄÄOMA toimivat verkostot, työyhteisöt, normit, regulaatio Lähipalveluja Monipalvelupisteitä Verkkosihteeri Kimppakyytejä Palveluja Läpinäkyvä päätöksen- tekojärjestelmä ” Yhteinen olohuone” Energian hallinta ja kontrollointi
 6. 7. Viestinnän valmiudet Motivaatio Viestintä- valmius Liittymä Laitteet ja pääsy verkkoihin Osaaminen
 7. 8. Viestinnän valmiudet Liittymä Osaaminen Motivaatio Liittymä Osaaminen Motivaatio
 8. 9. L O M Ei osaa tulkita viestiä L O M Ei motivaatiota kuulua yhteisöön L= liittymä O = osaaminen M = motivaatio Yhteisöllinen viestintä L O M Ei yhteen-sopivaa liittymää L L L O O O M M M
 9. 10. Viestintätekniikan välittyminen Viestintätekniikan käyttäjät Viestintätekniikan käytön näkökulma Yksittäinen toiminto Lähde: Kallio, Jäkälä, 2000 Yksilö adaptiivinen Yhteisö Viestintäkulttuuri Ryhmä Sovitut toimintatavat sosiaalinen rationaalinen
 10. 11. Vastavuoroisuus (naapuriapu) Lähikauppa ja paikallinen tuotanto Vanhusten puhelinrinki Pienyritys verkostot Osallistuminen, mobiilipaneeli Vuorovaikutusasiamies (+paikallinen tulkki) Sosiaalisen pääoman katalysaattoreita Näkyvyys Tuttuus Kommunikointi- keskus (radio, lehti, netti) Paikallinen media
 11. 12. Sosiaalisen pääoman tärkein komponentti luottamus on usein paikallinen voimavara - sitä tulee vaalia Luottamus perustuu tuttuuteen ja ennustettavuuteen
 12. 13. *Jokaisen päätöksen kohdalla mietittävä erikseen, mitä se merkitsee yhteisön sosiaaliselle pääomalle * Mitä keinoja on säilyttää ja kasvattaa sosiaalista pääomaa paikallisesti globaalin talousjärjestelmän puristuksessa? *Avoin viestintäkulttuuri on avainasemassa
 13. 14. Tietotekniset valmiudet <ul><li>perusosaaminen (pankkiasiat, sähköposti, tekstinkäsittely, internetin selaaminen) </li></ul><ul><li>luonteva osaaminen (esitysmateriaalin tuottaminen, kuvien käsittely ja jakaminen, vaatimaton tekstieditointi, keskustelupalstoihin osallistuminen, blogit, nettipuhelut, vuorovaikutteinen viestintä jne) </li></ul><ul><li>luova osaaminen (oma tuotanto äänellä, liikkuvalla kuvalla, tekstillä, kuvilla jne.) ja omien tuotantojen jakelu </li></ul><ul><li>ymmärrys verkoista, niiden merkityksistä, vaikutuksista ja mahdollisuuksista (verkkoidentiteetti, tietosuoja, yksityisyys, yhteiskunnan rakenteet, globalisaatio, osallistuminen, kauppapaikat jne) </li></ul>
 14. 15. Yhteiskunnallista taustaa <ul><li>Nyky-yhteiskunnassa kaikilla tulee olla oikeus näkyä, tulla kuulluksi, ilmaista itseään ja osallistua </li></ul><ul><li>Tämä edellyttää, että ihmisillä on pääsy verkkoihin, tekniikan käytön osaaminen ja ymmärrys sekä motivaatio </li></ul><ul><li>Näihin voidaan vaikuttaa yhteisöjen kautta (kyläyhteisöt, opintokerhot, sukuseurat, vammaisjärjestöt, harrastuspiirit, maahanmuuttajat jne.) </li></ul><ul><li>Tietotaitotalkoiden tavoitteena on yhteisöjen viestintävalmiuksien parantaminen </li></ul><ul><li>Viestintätaitojen paranemisen lisäksi myös sosiaalinen pääoma (luottamus, avoimuus) lisääntyy </li></ul>
 15. 16. Yhteisöllisyyden voima Seksi, valta, kuolema Rakkaus, yhteistyö, elämä Kilpailu, alistaminen Vallan yksisuuntainen viestintä Pahoinvointi Rohkaisu ja tukeminen Hyvinvointi Viestintäkulttuurin murros
 16. 17. Kiitos tarkkaavaisuudesta!

×