Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chuong trinh tet ky suu cap nhat

700 views

Published on

Published in: Education, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Chuong trinh tet ky suu cap nhat

  1. 1. Lịch Tết KỶ SỬU 2009 G iáo xứ Bến Hải C H ƯƠ N G T R Ì N H P H Â N C Ô N G C H O TẾ T K Ỷ S Ử U 2 0 0 9 C H ƯƠ N G T R Ì N H P H Ụ N G V Ụ ĐÊ M G I A O T H Ừ A V À C Á C N G À Y TẾ T Ngày 3 0 T ế t (Chúa nhật 25.01.2009). Sáng chiều: Thánh lễ như thường lệ. Tối: Canh thức giao thừa. 21g00: Chuông hiệu I – Nhạc xuân. 21g30: Chuông II – Dâng hương, nguyện giỗ. Mời các Quý chức vào vị trí. Cha xứ tổng kết hoạt động năm của giáo xứ (các BĐH GH gởi báo cáo của giáo họ mình cho Cha xứ trước ngày 23 Tết). 22g00: Thánh lễ giao thừa. N g à y m ồ n g m ộ t T ế t (Thứ hai 26.01.2009): Thánh lễ Minh Niên - Cầu bình an cho năm mới. Sáng: 5g00: Chuông hiệu I - Nhạc xuân. 5g30: Chuông hiệu II – Nhạc xuân – Nguyện kinh. 6g00: Thánh lễ Minh niên.
  2. 2. Chúc Tết cộng đoàn sau hiệp lễ. Đại diện HĐMV đọc lời chúc Tết. Đại diện Quý chức và cộng đoàn hái lộc sau lễ. Sau lễ, mời HĐMVGX vào nhà xứ chúc Tết Cha xứ . Chiều: 16g30: Chuông hiệu I – Nhạc xuân. 17g00: Chuông hiệu II – Nhạc xuân – Nguyện kinh. 17g30: Thánh lễ. N g à y m ồ n g h a i T ế t (Thứ ba 27. 01.2009): Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ. Sáng: 5g00: Chuông hiệu I - Nhạc xuân. 5g30: Chuông hiệu II – Nhạc xuân – Nguyện kinh. 6g00: Thánh lễ. Chiều: 16g30: Chuông hiệu I – Nhạc xuân. 17g00: Chuông hiệu II – Nhạc chủ đề nhớ ơn Ông Bà Cha Mẹ – Nguyện kinh. 17g30: Thánh lễ chúc thọ Ông Bà Cha Mẹ. Một vị trong HĐMV đọc lời chúc thọ Quý Cụ. Một vị đại diện Quý Cụ đọc lời cám ơn. N g à y m ồ n g b a T ế t (Thứ tư 28.01.2009): Thánh hóa công ăn việc làm . Sáng: 5g00: Chuông hiệu I - Nhạc xuân. 5g30: Chuông hiệu II – Nhạc xuân – Nguyện kinh. 6g00: Thánh lễ. Chiều: 16g30: Chuông hiệu I – Nhạc Xuân. 17g00: Chuông hiệu II – Nhạc xuân – Nguyện kinh. 17g30: Thánh lễ. K Ế H O Ạ C H H O Ạ T ĐỘ N G V À P H Â N C Ô N G Tế t c á c n ơ i: Ngày 25 Tết (thứ ba 20.01.2009): Chúc Tết: Cha Quản Hạt, Cha Vinh Sơn, Cha Giuse Maria, Ông Bà Cố Cha xứ.
  3. 3. Thành phần: Ô Khải, Ô Đạt, Ô Thông, Ô Ký, Ô Tịnh, Ô Đoàn. Ngày 25 Tết (thứ ba 20.01.2009) Chúc Tết Đảng Ủy, UBND, UBMTTQ, Công An P 5, Quận, Chùa Như Lai. Thành phần: Cha xứ, Ô Đoan, Ô Hoàng, Ô Quý Anh, Ô Khiêm, Ô Bộ, Ô Trí. Thăm hỏi giáo dân: Cha xứ , BTV, BĐH các giáo họ đi thăm hỏi giáo dân nhân tết Kỷ Sửu từ ngày 07/01/2009. Tết Cha xứ: vào các buổi sau lễ chiều Thứ năm ngày 15.01.2009 (20 Tết): Gia đình Thiếu Nhi (buổi chiều). Thứ sáu ngày 16.01.2009 (21 Tết): 4 giáo họ Thứ bảy ngày 17.01.2009 (22 Tết): các hội đoàn, ca đoàn và giới trẻ. Chúa nhật ngày 18.01.2009 (23 Tết)- sau lễ buổi sáng: Hội Đồng Mục Vụ GX. Công tác tổng vệ sinh: Các hội đoàn vẫn làm công tác vệ sinh theo lịch định kỳ, riêng công tác tổng vệ sinh Tết, các hội đoàn làm thêm một đợt trước ngày 28 Tết. Liên hoan tất niên: Thời gian : 18g30 ngày 23 Tết (chúa nhật 18.01.2009). Địa điểm: Sân nhà xứ. Thành phần: Cha xứ, Hội đồng mục vụ, Ban cố vấn, đại diện cựu quý chức các giáo họ (3 vị), khách mời, chính quyền. Lễ Chúc thọ ngày mùng 2 Tết: Các giáo họ lập danh sách Quý Cụ từ 70 tuổi trở lên gởi về BTV (Ô Đạt) chậm nhất 15.01.2009 để gởi thiệp mời. Ban Thường Vụ mời các Cụ dâng lễ vật và lời cám ơn. Ph â công: n Thánh lễ canh thức giao thừa: Dẫn lễ và dẫn các bài đọc: soạn – Ô Đạt, đọc: Ô Trung. Chiêng, trống, nguyện giỗ: Giáo họ trực. Dâng hương: BTV, BĐH các giáo họ, hội đoàn mỗi đơn vị 01 người, Gia đình Thiếu Nhi 02 em (danh sách phải gởi cho BTV, Ô Trí trước ngày 19.01.2009(24 Tết). Xin mời Quý chức vào ghế dành riêng ngồi. Đọc sách: Ô Hoàng, Dì Sáng. Phụng vụ Thánh ca, Lời nguyện giáo dân (2 người): Ca đoàn giáo xứ. Quý vị được phân công xin chuẩn bị đi từ dưới cuối nhà thờ lên. Lắc giỏ: giáo họ trực. Dâng lễ vật, phát kinh nguyện giỗ: Giới Trẻ giáo xứ. Trật tự giữ xe: Giới trẻ giáo xứ (lễ giao thừa, ba ngày Tết).
  4. 4. Ngày m ồ ng m ộ t T ế t (Thứ hai 26.01.2009) Sáng: Phụng vụ Thánh ca : Ca đoàn …………………………… Đọc sách(2 người), lời nguyện giáo dân (2 người), lắc giỏ: Hội Legio Mariæ. Quý vị được phân công xin chuẩn bị đi từ dưới cuối nhà thờ lên. Chiều: Phụng vụ Thánh ca, lời nguyện giáo dân: Ca đoàn ………………………………………. Nguyện kinh, đọc sách (2 người), lắc giỏ: Giáo họ trực. Quý vị được phân công xin chuẩn bị đi từ dưới cuối nhà thờ lên. Ngày m ồ ng hai (Thứ ba 27.01.2009) Sáng: Phụng vụ Thánh ca : Ca đoàn…………………………………….. Đọc sách (2 người), Lời nguyện giáo dân( 2 người), lắc giỏ: Gia đình Phạt Tạ. Quý vị được phân công xin chuẩn bị đi từ dưới cuối nhà thờ lên. Chiều: Phụng vụ Thánh ca: Ca đoàn ………………(các bài hát về Cha Mẹ Ông Bà) Nguyện kinh, lời nguyện giáo dân (2 người), đọc sách (2 người), lắc giỏ: Bà Mẹ Công giáo. Quý vị được phân công xin chuẩn bị đi từ dưới cuối nhà thờ lên. Dâng lễ vật: các Cụ Ngày m ồ ng ba (Thứ tư 28.01.2009) Sáng: Phụng vụ Thánh ca : Ca đoàn …………………………… Đọc sách(2 người), lời nguyện giáo dân (2 người), lắc giỏ: Huynh đoàn giáo dân Đaminh. Quý vị được phân công xin chuẩn bị đi từ dưới cuối nhà thờ lên. Chiều:
  5. 5. Phụng vụ Thánh ca: Ca đoàn …………………………... Nguyện kinh: Giáo họ trực. Đọc sách, lời nguyện giáo dân, trật tự giữ xe, lắc giỏ: Giới Trẻ giáo xứ. Quý vị được phân công xin chuẩn bị đi từ dưới cuối nhà thờ lên. K Ế HO Ạ CH T Ổ CH Ứ C Ban tổ chức: Cha xứ và Ban Thường vụ điều hành các hoạt động và tổ chức trong dịp Tết Mậu Tý. Ban bác ái xã hội: Nhiệm vụ: Tổ chức việc quyên góp và trao tặng quà cho người nghèo không phân biệt lương giáo. Quyên góp cuối nhà thờ vào hai Chúa nhật ………………………………………… Phân công: Trưởng ban: Bà …………………… Phó ban: Bà ……………………….. Thành phần: Các bà Miến, Sài, Khuôn, Chè. Các giáo họ tổng kết danh sách gởi về BTV chậm nhất ngày 10.01.2009. Ban Bác Ái kết hợp với BTV và BĐH các giáo họ chia quà cho người nghèo từ 23 Tết. Kế hoạch công việc dịp Tất Niên: Mời Thiệp Tất niên chính quyền, quý khách: Ông Hoàng. Mời các thành phần khách trong giáo xứ, in thiệp mời tất niên và thiệp chúc thọ các cụ: Ô Đạt. Văn nghệ Tất Niên: Ông Am. Điều khiển chương trình Tất Niên: Ô Quý Anh. Dịch vụ ẩm thực: Cô Tuyết Sơn. Trang trí sân khấu Tất Niên: Ô Thuyên. Mua quà sổ xố vui: Bà Tuyết Sơn. Âm thanh ánh sáng: Ô Minh. Trang trí hoa nến các ngày Tết, dâng lễ vật, cây lộc Tất niên: Dì Sáng, Ô Trí. Kế hoạch công việc dịp Tết: Trang trí và khánh tiết ngày Tết, câu đối Tết: Ô Thuyên Âm thanh ánh sáng: Ô Minh. Trật tự và giữ xe đêm tất niên, đêm giao thừa, ba ngày Tết: Ban giới trẻ. Vệ sinh Thánh Đường và nhà xứ: Ô Bính và Ô Hợi, các đoàn thể. Mua lễ Tết : Cô Tuyết Sơn. Lưu ý: Về trang phục các ngày lễ Tết trên yêu cầu Quý Chức mặc như sau: Đêm giao thừa và sáng mồng một Tết: Nam, âu phục có áo vest; nữ: áo dài. Các ngày Tết khác: Nam: Âu phục, có cravate; nữ: áo dài. Ca đoàn mặc đồng phục theo đoàn thể mình trong dịp Tết. CHỦ TỌA Thư ký phiên họp
  6. 6. Linh Mục Chánh Xứ GIUSE PHẠM CÔNG TRƯỜNG PHILIPHÊ HÀ TIẾN ĐẠT 1 TẾT KỶ SỬU – GIÁO XỨ BẾN HẢI

×