Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Migrationspolitik och flyktingmottagande Feministiskt initiativ Storstockholm 2014

432 views

Published on

Lär dig mer om hur Feministiskt initiativ vill att migration och flyktingpolitik ska bedrivas i Stockholm

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Migrationspolitik och flyktingmottagande Feministiskt initiativ Storstockholm 2014

  1. 1. Migrationspolitik och flyktingmottagande Storstockholm
  2. 2. Feministiskt initiativ har en vision om en fri värld som inte begränsas av skarpa gränser och höga uteslutande murar. Gränser skapar ett ”vi och dom” och utgör själva grunden för rasismen. I stället vill vi bygga en värld efter principen att jorden tillhör oss alla, och så länge världen är uppdelad och präglad av orättvisor ska det vara varje människas rätt att söka skydd och ett värdigare liv i ett annat land.
  3. 3. De övergripande målen för migrationspolitiken i Stockholm är: • Fi ska verka för att Stockholm blir en fristad för papperslösa. • Fi ska verka för att staden ökar flyktingmottagandet.
  4. 4. PAPPERSLÖSAS VILLKOR Feministiskt initiativ vill ha ett öppet och jämlikt Stockholm, där alla kan känna sig trygga och delaktiga, oavsett medborgarskap, och där ingen förföljs och utvisas. Välfärden ska vara till för alla som lever i staden. Papperslösas situation orsakas av nationell politik men måste förbättras genom kommunala insatser. • Fi ska verka för att säkerställa tillgången till skola, äldreomsorg och sjukvård för papperslösa på samma villkor som alla andra bosatta i Stockholm. • Fi ska verka för att det inte är möjligt att söka i skola, vård och omsorg för att omhänderta någon. • Fi ska verka för att stadens ansvar för alla invånare även ska gälla papperslösa och EU-migranter, i synnerhet boende och försörjning.
  5. 5. FLYKTINGMOTTAGANDE Staden har ett ansvar för de flyktingar som kommer hit, genom både att ta väl hand om dem på mottagningsenheten och att göra tiden där så kort som möjligt. De nyanlända måste få snabb hjälp med ett eget boende, undervisning i svenska, information om svenska samhällsförhållanden och stöd för att ta sig ut i arbetslivet. Alla ska själva få välja var de vill bo och arbeta. Många som kommer till Sverige har lämnat en situation i hemlandet som gjort att hälsan, både den psykiska och den fysiska, tagit stryk, och därför måste det också finnas ett starkt fokus på hälsofrågor.
  6. 6. Fi vill verka för att: • Ingen ska behöva vistas längre än sex månader på en mottagningsenhet. • Nyanlända flyktingar och asylsökande ska ha rätt till bostad och svensk- undervisning samt få information om svenska samhällsförhållanden och arbetsliv. • Varje mottagningsenhet ska ha en plan för att stärka de boendes psyko- sociala och fysiska hälsa. • Nyanlända själva ska få välja var de ska etablera sig. • Resurser och insatser till flyktingar stärks och fördelas rättvist mellan människor enligt diskrimineringslagen. • Alla yrkeskategorier som arbetar med flyktingar får obligatoriska kurser i perspektiv som könsmakt och genus, hbtq, funktionalitet och antirasism.
  7. 7. • Flykting- och försörjningsstödhandläggares individuella kartläggning av nyanlända flyktingar inte färgas av förutbestämda patriarkala eller rasistiska uppfattningar. • Tidigare utbildningar, arbetserfarenheter och erfarenheter av obetalt arbete från andra länder ska kartläggas för att ge bästa möjliga råd och stöd utifrån individens förutsättningar och behov. • Asylsökande som behöver kompletterande utbildning för att möjliggöra arbete ska erbjudas det. • Nyanländas hälsotillstånd ska utredas för bättre förutsättningar för passande arbeten och praktikplatser. • Asylsökande kvinnor och transpersoner ska synliggöras och få adekvat hjälp och stöd för att bearbeta eventuella erfarenheter av våld och övergrepp.
  8. 8. • Säkerställa att alla yrkeskategorier som arbetar med flyktingar och papperslösa personer har god kunskap om sekretessbestämmelser. • Kommunen ska öka tillgängligheten för brev och information som skickas ut till nyanlända – genom att översätta och göra informationen tillgänglig för personer som inte kan läsa • Stadens alla förvaltningar har anställda auktoriserade tolkar på de största språken. Vid anställning ska de gå en utbildning i genus, antirasism, funktionalitet och hbtq-frågor.

×