Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

But pha diem thi thptqg hoa huu co ban doc thu

Bản đọc thử sách Bứt phá điểm thi THPT Quốc gia môn Hóa - Phần Hóa hữu cơ.

 • Be the first to comment

But pha diem thi thptqg hoa huu co ban doc thu

 1. 1. CHUY N 3 4 2 AX T CACBOXYL C I. NH NGH A, PHÂN LOẠI, DANH PHÁP VÀ T NH CHẤT VẬT L 1. nh ngh a 2. Ph n lo i
 2. 2. CHUY N : AN EHIT - AXIT CACBOXYLIC 3. Danh ph p (no; n ch c; m ch h ) 4. Tnh ch t v t l II. T NH CHẤT HOÁ H C 1. Tnh axit y u
 3. 3. CHUY N 3 2. Ph n ng th nh m – OH (ph n ng este h a) 3. Ph n ng t ch y 3n 2 2 − 0 t 2 2CO H On n= 2 2CO H On n= 0 t 0 t 4. Ph n ng ri ng c a m t s axit cacboxylic - OH o t III. I U CH VÀ NG D NG 1. i u ch men giaám xt 0 xt 180 C, 50 atm
 4. 4. CHUY N : AN EHIT - AXIT CACBOXYLIC 0 t , xt 2. ng d ng B. PH NG PHÁP GIẢI BÀI TẬP π
 5. 5. CHUY N 3 2.2n 3n 2 k 0,5n 1 2 − + = = +
 6. 6. CHUY N : AN EHIT - AXIT CACBOXYLIC 2.3 6 2 k 1 2 − + = = − − −3CH CH CH CHO | | OH Cl
 7. 7. CHUY N 3 II.PHẢN NGC NGH2 ,Br2 VÀOCH C–CHOVÀLI NK Tπ(C=C) π π 2 2 BTKL H ancol X Hm m m 3,1 2,9 0,2 (gam) n 0,1 (mol)= − = − = = A 2,9 M 29 (CHO) 0,1 = =
 8. 8. CHUY N : AN EHIT - AXIT CACBOXYLIC 2A H A 1 2,9 n .n 0,05 M 58 (HOC-CHO) 2 0,05 = = = = n∆ n∆ V∆
 9. 9. CHUY N 3 π 0 t , xt n 2n 2 2k x 2 n 2n 2 x 2x x C H CHO k x H C H CH OH+ − − + −+ + C, C π BTKL 9 4,5 (gam) 2 = 2 2 2CO H O CO 4,5 n n 0,25 (mol) V 0,25.22,4 5,6 (l) 18 = = = = =
 10. 10. CHUY N : AN EHIT - AXIT CACBOXYLIC BTKL Y Xm m 2.4,7.4 37,6 (gam)= = = Y Y Y m 37,6 n 1 (mol) M 9,4.4 = = = n∆ 2ancol X Hn n n 1 (mol)= = = 2 2H ancol H 1 n .n 0,5 (mol) V 11,2 (l) 2 = = = Ch 2 Ph n ng AgNO3 à h CHO à l n k t ba o t o t R C CH−
 11. 11. CHUY N 3 16 %mO .100% 53,33% 30 = = 2 4 16.2 %mO .100 37,21 R 28 (C H ) R 29.2 = = = + ancol 3 M 46 CH OH< nAg 0,4 m 43,2 (g)= = 3 32 5 2 5AgNO /NH BTKL HCHOBTNT.Ag C H C CH : x (mol) C H C CAg : x (mol) 13,8 (g) HCHO: y (mol) Ag : 4y (mol) 54x 30y 13,8 x 0,2 30.0,1 %m .100 21,74% y 0,1 13,8x 4y 0,6 +− − + = = = = =+ =
 12. 12. CHUY N : AN EHIT - AXIT CACBOXYLIC Ag 43,2 n 0,4 (mol) 108 = = 2H+ Na+ 0,1 mol 12 gam o t , xt 3 3AgNO /NH BTNT.C Ag Ag : 2x 4y (mol) 1,8 x y 0,06 x 0,045 (mol) x 0,04530 H% .100 .100 75% 16,2 y 0,015 (mol) 0,06 0,06 n 2x 4y 0, HCOOH : x (mol 15 ) HCHO: y (mol) 108 + + + = = = = = = = = + = =
 13. 13. CHUY N 3 3 3AgNO /NH+ Ag2 1 Ag n (2)m 3,2 0,8 m n (1) 4 = = = 1. L m qu tm h a 2. T c d ng v i kim lo i 1 2 2H axit 2.n x = n 2 BTNT.H H( COOH) Hn 2.n− =

×