Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop thors overheid en ict 2012

665 views

Published on

Dit zijn de slides van de presentatie die ik op woensdag 25 april tijdens het congres Overheid en ICT 2012 in Utrecht heb gegeven. Meer weten? info@thors.nl

Published in: Self Improvement
 • Be the first to like this

Workshop thors overheid en ict 2012

 1. 1. !"#$%#&(#)(*+,(-./- we-Government.nl !"#$%&#( !""#$%&$()&*%+,-."/&%-0&-) 1$/,2&*%+2"(,3&+0&$,+&-+$,&-2)/&%3&-,-4)*+,&* -.$/012$-34- $$$$$$$ 5556178#9+7:+7*672
 2. 2. !"#$%&"%(%)(*(+,&-!"#$%(%./(012(&3%,"#$%41--5
 3. 3. 5&+$&3&-.1(6786-19(1,&*-&:;,&,-<-(=7-$"6+72,2+/-,-=/>$,9,"-,"8-"-1(=7-,-&9(7-"/&%+)9&0:2+;"32?,*,"(/,$-1,&*@/(&"=&"(="=-&"1(@(&((/$">1,&*:;-&%?("(ABC-1=1,2-D9-1&(&=-E=,(/%)-3,( 3,*,"(/-%=F=1-(7-
 4. 4. eParticipatieHet toepassen van ICT-middelen door overheid en burgersom samen te werken aan oplossingen voor, of in ieder geval in gesprek te komen overmaatschappelijke vraagstukken
 5. 5. Internetgebruik van burgers91% gebruikt internetInformatie CommunicatieInteractie TransactieVermaakDigitale vaardighedenOperationeel 74% (browser, zoekmachine, formulier)Formeel 80% (navigatie en orientatie)Informatie 53% (vinden en gebruiken)Strategisch 29% (voordeel behalen, doelen bereiken)Social Media72% van de Nederlanders maakt gebruik van sociale netwerken43% gebruikt dagelijks sociale netwerken
 6. 6. Gemiddelde leeftijd op sociale netwerk sites44 39 38 29
 7. 7. ;/<,10/<+2/==+ Meebeslissen Co-produceren Adviseren RaadplegenInformeren samenwerktoehoorder geconsulteerde adviseur medebeslisser partner Bron: Edelenbos en Munnikhof
 8. 8. <-(/,$-1-& J-$/,$$-& AI13,&-1-& .13>=-1-& :&"H-1;-&G39,$-1-& +>;/<,10/<+2/==+
 9. 9. Motieven van burgers• Burgers willen informatie en diensten kunnen afnemen• Burgers willen contact met verantwoordelijke mensen en afdelingen• Burgers willen over iets kunnen kiezen en oordelen• Burgers willen iets kunnen agenderen• Burgers willen hun stem of mening kwijt en daarover debatteren• Burgers willen van gedachten wisselen over verschillende onderwerpen• Burgers willen misstanden aan de kaak stellen• Burgers willen sociaal netwerken met gelijkgestemden• Burgers willen zelf een probleem oplossen• Burgers willen helpen bij het oplossen van een probleem• Burgers willen waarde toevoegen aan diensten• Burgers willen monitoren en de uitvoering van beleid kunnen volgen
 10. 10. Wetten en Normen 2.0 Zelforganisatie Zelfregulering Zelfdisciplinering
 11. 11. Online gemeenschappelijke interesses en doelen verbinden Filmpje!
 12. 12. Het barrière model Institutionele Gebruiks Effect barrières barrières barrièresInternet Overheid Burgers ParticipatieMogelijkheden gebruikt internet participeren heeft invloed op voor overheid e-participatie Bron: Meijer en Thaens
 13. 13. Zo zochten we vroeger...
 14. 14. Zoek naar profielinformatie op twittergids
 15. 15. Zoek naar dialoog op Topsy
 16. 16. Zoek naar bereik op Tweetreach
 17. 17. Zoeken naar informatieZoeken naar profielenZoeken naar dialogen Zoeken naar bereik
 18. 18. ?#71*#+7;/<,10++7
 19. 19. Actieve inbreng gebruikers Open toegankelijk Web 2.0 Platforms op internet waar gebruikers zich kunnen organiseren, samenwerken, vriendschappen onderhouden, delen, ruilen, handelen en/of creëren Maximaal geëxploiteerdDecentraal georganiseerd
 20. 20. Portal?
 21. 21. Projectensite?
 22. 22. Kennisbank?
 23. 23. .(17=,;-1-&%*(("%9-1%(&3-1-%C-*1,;;-& Brainstorme ConceptualiserenVinden Verleiden Betrekken n Verdiepen Organisatie Binden Beslissen 3.0 Prioriteren
 24. 24. 300+ ambtenaren co-creëren in 3 dagenSamen vorming van plan, identificeren van behoeften en prioriteren van eisen
 25. 25. <-$>/"((" KLMLLLN%C-1-,6% KMKOLN%C-"166-& KOLN%+--1%(=7-P%C-"166-&
 26. 26. open Dialoog Co-creatie op eigen media op externe mediacontent Informeren Betrekken via eigen media via externe media gesloten gesloten open platform
 27. 27. open Dialoog Co-creatie op eigen media op externe media regisseur gast(heer)content Publiceren Verspreiden op eigen media op externe media redacteur marketeer gesloten gesloten open platform
 28. 28. open Dialoog Co-creatieJ-;-16"-%6$"-& op eigen media op externe media R(*-%6$"-&D-1,=S"%1-$>/"((" D-1,=S"%1-$>/"((" contentQ*-%6$"-& Informeren Betrekken J-;-16"-%6$"-&J-;-16"%1-$>/"((" via eigen media via externe media J-;-16"%1-$>/"((" gesloten gesloten open platform
 29. 29. )1*8/78(0@7*+7$=181*/2+$A#>A+/<+ BC(*++: ?+=+5+D+ T//-3,* U-/P$"(&3,*% E=S((/C((1 E&-/S-,3 Q-1C1>,6C((1 4/-V,C-/ H-*H-1;H-C$,"- E++27+:+ !8/71(/<+ :;-& J-"1>HC((1 R((*31-2;-/,* T-,/,* Q-16-&C((1 T-1(&"H13
 30. 30. RH%=$"%W%Q,*S%$6,//$ Q,*S%=$"W%RH%$6,//$Investeren in mensen Investeren in systemen Investeren in resultaat
 31. 31. !&P12-1-& <((3;/-*-& :&"H-1;-&7&%,(9)&-<+$"(*0&-)&-<+3,-=2 2*%/&?+&-+&-@*&)& /""%2)&33&-<%&4&%&-<2)&00&-?,(/* E(2-&H-16-& :&/,&-%6X-$,2(*22,&+&-+%&(>&2 /,%)*&&3+=-)""% 3,/&+(9)A&"-&"=//-=7-%4GZ J>3*-Y/ ?,*,"(/-%./-,&,&1,=S7&*%&#&%&->&2+&-+)&063)&2 0"-,)"%,-4+&-+63--,-4+ 7**%)+AB1<+7&&3$22"(,>&
 32. 32. E#+$:++%52-"%&$%&/,&-%&3-1+-6%&((1%-.(17=,;(7-?//D$D/7$%5;%0$123(3--/&(2-%((&%[16$S;%?,*,"(/-%A=1-(7-F+)&%+5%$&+/-+CDEF<G+6&%+6&%2""-F+7&6&%=)+-)3+63)2&-+7&2(9,=7%F+7%,-4+?"*%+"5-+("33&4*&F+H+$4$&&3F+"6+(&-)%3&+3"(>&+
 33. 33. )--1%H-"-&^!"#555$6%&#(672F7G#$H*&#(672H%&#(1@( we-Government.nl,&D9-1&2-&"HHHM,&D9-1&2-&"M&/QP31-3(="->1"S1$M&/,&D9-1&2-&"A#,#$B#,1/25556,#,#(#,1/2672A="S1$M&/%==]$=,(/

×