Successfully reported this slideshow.
1
Strategic Performance System
(SPS)
with BFO
UOBSME
Date: March, 2013
ThomastanDa– BizForceOne Country Manager
1. Mô hình quản trị doanh nghiệp theo hệ thống SPS;
2. Cân bằng 3 dòng chảy trong doanh nghiệp
3. Các bước xây dựng kế hoạ...
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Hệ thống quản
lý theo tiêu
chuẩn quốc tế
ISO/Mc kinsey:
Điều lệ tổ chức
Qui chế DN
Các công ...
Performance Management Framework
Identifying
Defining
Measuring
Monitoring
Reporting
Key
Performance
Indicators
Company
st...
Three critical components for effective process of
performance management
Performance
Management
Infrastructure
Performanc...
STRATEGY
Plan and Execute
Monitor and Evaluate
Reward and Coach
Set Measures and Target
Performance Management Cycle
TRIẾT LÝ QUẢN TRỊ 3 DÒNG CHẢY ĐỂ CÂN
BẰNG ĐỘNG CÁC CHỈ TIÊU QUẢN TRỊ
DÒNG HÀNG (SCM)
Tổng hòa quan hệ của
05 NGUỒN LỰC gồm
:
DÒNG TIỀN (FCM): XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NỘI TẠI DOANH
NGHIỆP
• Thị trường lao động;
• Thị trường hàng hóa (Từ
dòng hàng chuyển q...
Cân bằng động các chỉ tiêu
KRIs & KPIs
• Tổng hòa quan hệ của 5 nguồn lực (BCG).
• Cân bằng 4 thị trường (Xác định DCF).
N...
QUẢN TRỊ DÒNG NGƯỜI (HR Capital)
1. Xây dựng dòng chảy công việc
cho từng bộ phận;
2. Thiết lập năng lực nhân viên
(Core c...
ĐỊNH HƯỚNG NGUỒN LỰC LAO ĐỘNG VỚI CHIẾN LƯỢC
CÔNG TY
I. Kế hoạch bán hàng
1. Nhu cầu thị trường (Demand Planning) (thị trường,
thị phần)
2. Năng lực nhà phân phối (độ phủ thị ...
14
Từ Nhu cầu thị trường và dự báo
Đến kế hoạch bán hàng
15
TừNăng Lực Nhà Phân Phối
Đến kế hoạch bán hàng
16
Từ dự báo theo lịch sử
Đến kế hoạch bán hàng
I. Kế hoạch sản xuất
– cân đối năng lực sản xuất (CRP)
– Kế hoạch bảo trì
II. Kế hoạch vật tư nguyên phụ liệu
1. Năng lực ...
MÔ PHỎNG KỊCH BẢN KINH DOANH
Decision
Information
system –Hỗ
trợ ra quyết
định
Phân tích
rủi ro - PDAC
Xây dựng tầm
nhìn, ...
CHIẾN LƯỢC & HÀNH ĐỘNG
HÌNH MÔ PHỎNG KINH DOANH BẰNG BFO
End of Material
If you find this presentation useful, please consider telling
others about our site (www.bmi.vn)
Đo lường ...
Từ ISO đến quản trị điện tử
(hệ điều hành doanh nghiệp BOS)
Quality Policy
Chính sách chất
lượng
Procedures, Work Instruct...
BẢNG CÂN BẰNG CHỈ TIÊU QUẢN TRỊ -
BALANCED SCORECARD (BSC)
•Robert S.
Kaplan cha
đẻ mô hình
Balanced
Scorecard
The philoso...
TRIỂN KHAI BSC TRONG BFO
Xây dựng KPI – Bản đồ chiến lược
Giá cả
Chất
lượng
Khả năng Đối tácTính năng Dịch vụ Thương
hiệuchọn lọc
Quy trình
Quản lý...
Vd: Workflows, process, SOP được chuẩn hóa trong hstqt
Bản đồ chiến lược trong BFO
Long-term Shareholder Value
Giá trị bền vững
Revenue Growth
(Tăng doanh thu)
Improve Cost Structure
Cải thiện cấu trúc chi...
Price
Giá cả
Availability
Đáp ứng
Brand
Thương hiệu
Service
Dịch vụ
Quality
Chất lượng
Customer Acquisition
Chiếm KH/Phủ t...
Operations
Management
Processes (ERP)
Customer
Management
Processes (CRM,
DRP)
Innovation
Processes (BEP,
BCG, Biz
Simulat...
Human Capital
Answer Method
Organization
Capital
Information
Capital
•Attitude (thái độ)
•Skills (kĩ năng)
•Knowledge (KT)...
Improve Cost Efficiency
Cải thiện chi phí
Enhance Long-term Shareholder Value
Giá trị doanh nghiệp
Increase Revenue Growth...
Identifying Key Performance
Indicators (KPI)
Vision
Mission and
Values
Tầm nhìn, sứ
mạng & giá trị
cốt lõi
Strategy
Chiến lược
Finance (Tài chánh)
Customer (Khách hàng...
KPIs ON BFO
Strategy and Balanced Scorecard
Chiến lược và BSC
Mission – Why
We Exist
Sứ mạng –
tồn tại để
làm gỉ ?
Vision – What
We Wa...
*Phương pháp tổ chức thực hiên hệ thống TPS
• Chuẩn đoán, nghiên cứu khả thi
Chuẩn đoán - Khả thi
• Xây dựng quy trình ngh...
*Đặc tính nổi bậc của phương pháp Bestfit
1
• BMI cung cấp hệ điều hành doanh nghiệp BFO có mã nguồn và qui trình
chuẩn mự...
Corporate
Performance Management
“One accurate Measurement
is worth more than a
thousand expert opinions”
- Admiral Grace ...
Strategic performance system v3
Strategic performance system v3
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Strategic performance system v3

1,017 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strategic performance system v3

 1. 1. 1 Strategic Performance System (SPS) with BFO UOBSME Date: March, 2013 ThomastanDa– BizForceOne Country Manager
 2. 2. 1. Mô hình quản trị doanh nghiệp theo hệ thống SPS; 2. Cân bằng 3 dòng chảy trong doanh nghiệp 3. Các bước xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 1. Xác định nhu cầu thị trường và dự báo 2. Mô phỏng kinh doanh 4. Đo lường hiệu suất với hệ điều hành doanh nghiệp BFO 1. Bản đồ chiến lược (Strategy Map) 2. KPI 5. Phương pháp tổ chức thực hiện. 2 Agenda
 3. 3. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/Mc kinsey: Điều lệ tổ chức Qui chế DN Các công cụ đo lường năng suất KPIs/KRI theo phương pháp: Lean sigma, TQM, JIT, BCG… Các công cụ quản lý/kiểm soát qui trình/thủ tục: ERP, CRM, SCM
 4. 4. Performance Management Framework Identifying Defining Measuring Monitoring Reporting Key Performance Indicators Company strategy Vision Mission Strategy Strategy Map
 5. 5. Three critical components for effective process of performance management Performance Management Infrastructure Performance Management Culture Performance Management Process Performance management cycle is continuous and consistent Culture that is based on performance accountability Logistic support and performance management administration Performance Management Component
 6. 6. STRATEGY Plan and Execute Monitor and Evaluate Reward and Coach Set Measures and Target Performance Management Cycle
 7. 7. TRIẾT LÝ QUẢN TRỊ 3 DÒNG CHẢY ĐỂ CÂN BẰNG ĐỘNG CÁC CHỈ TIÊU QUẢN TRỊ
 8. 8. DÒNG HÀNG (SCM) Tổng hòa quan hệ của 05 NGUỒN LỰC gồm :
 9. 9. DÒNG TIỀN (FCM): XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NỘI TẠI DOANH NGHIỆP • Thị trường lao động; • Thị trường hàng hóa (Từ dòng hàng chuyển qua); • Thị trường tài chánh; • Thị trường ngoại hối. -> Xác định chiết khấu dòng tiền (DCF) -> Xác định giá trị nội tại doanh nghiệp. Cân bằng 04 thị trường gồm:
 10. 10. Cân bằng động các chỉ tiêu KRIs & KPIs • Tổng hòa quan hệ của 5 nguồn lực (BCG). • Cân bằng 4 thị trường (Xác định DCF). Nguồn tài nguyên của doanh nghiệp QUẢN TRỊ DÒNG HÀNG VÀ DÒNG TIỀN
 11. 11. QUẢN TRỊ DÒNG NGƯỜI (HR Capital) 1. Xây dựng dòng chảy công việc cho từng bộ phận; 2. Thiết lập năng lực nhân viên (Core competancy); 3. Xây dựng tiêu chí & đánh giá nhân lực; 4. Xây dựng qui trình, qui chế lao động – tiền lương.
 12. 12. ĐỊNH HƯỚNG NGUỒN LỰC LAO ĐỘNG VỚI CHIẾN LƯỢC CÔNG TY
 13. 13. I. Kế hoạch bán hàng 1. Nhu cầu thị trường (Demand Planning) (thị trường, thị phần) 2. Năng lực nhà phân phối (độ phủ thị trường và tồn kho thị trường) (DRP) 3. Theo số liệu lịch sử (mùa vụ, vùng miền, xu hướng) (Forecasting by history) 4. Cơ cấu sản phẩm mới (Product Life Cycle và BCG) 5. Kế hoạch phủ thị trường (BCG) và nhận diện thương hiệu 6. Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận 13 Từ Nhu cầu thị trường và dự báo Đến kế hoạch bán hàng
 14. 14. 14 Từ Nhu cầu thị trường và dự báo Đến kế hoạch bán hàng
 15. 15. 15 TừNăng Lực Nhà Phân Phối Đến kế hoạch bán hàng
 16. 16. 16 Từ dự báo theo lịch sử Đến kế hoạch bán hàng
 17. 17. I. Kế hoạch sản xuất – cân đối năng lực sản xuất (CRP) – Kế hoạch bảo trì II. Kế hoạch vật tư nguyên phụ liệu 1. Năng lực nhà cung cấp (Vendor evaluation for Capacity) • Vendor Lead time, Quality, Legal, Timeliness, Price Competitive • Item Supply capacity: EOQ, Stock min/max, safety…, • Ma trận giá kế hoạch 2. Dự báo vật tư (Inventory Forecasting) 3. Kế hoạch vật tư, hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng lẻ III. Giá thành kế hoạch IV. Kế hoạch tài chánh 17 TỪ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, VẬT TƯ NGUYÊN PHỤ LIỆU, GIÁ THÀNH KẾ HOẠCH ĐẾN KẾ HOẠCH TÀI CHÁNH
 18. 18. MÔ PHỎNG KỊCH BẢN KINH DOANH Decision Information system –Hỗ trợ ra quyết định Phân tích rủi ro - PDAC Xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và mục tiêu Mô phỏng các kịch bản trong kinh doanh
 19. 19. CHIẾN LƯỢC & HÀNH ĐỘNG
 20. 20. HÌNH MÔ PHỎNG KINH DOANH BẰNG BFO
 21. 21. End of Material If you find this presentation useful, please consider telling others about our site (www.bmi.vn) Đo lường hiệu suất với hệ điều hành doanh nghiệp BFOv8- Business Operating System
 22. 22. Từ ISO đến quản trị điện tử (hệ điều hành doanh nghiệp BOS) Quality Policy Chính sách chất lượng Procedures, Work Instructions, Specifications, Standards Thủ tục, hướng dẫn cv, đặc tả KT, tiêu chuẩn Records Ghi nhận hồ sơ Cấp (level)1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 PLUS(tungSP) MOS(Sảnxuất) POS(Cungứng) LOS(lãnhđạo) BOS Hệ điều hành DN Processes Qui trình How Bằng cách Evidence Chứng cứ
 23. 23. BẢNG CÂN BẰNG CHỈ TIÊU QUẢN TRỊ - BALANCED SCORECARD (BSC) •Robert S. Kaplan cha đẻ mô hình Balanced Scorecard The philosophy of the three components is simple: • You can’t manage (third component) what you can’t measure (second component) • You can’t measure what you can’t describe (first component)
 24. 24. TRIỂN KHAI BSC TRONG BFO
 25. 25. Xây dựng KPI – Bản đồ chiến lược Giá cả Chất lượng Khả năng Đối tácTính năng Dịch vụ Thương hiệuchọn lọc Quy trình Quản lý Hoạt động Các Quy trình sản xuất & Chuyển giao sản phẩm & Dịch vụ Quy trình Quản lý Khách hàng Các Quy trình gia tăng Giá trị Khách hàng Quy trình Đổi mới Các Quy trình tạo sản phẩm & Dịch vụ mới Quy định và Quy trình Xã hội Các Quy trình cải thiện công đồng & môi trường Thuộc tính của Sản phẩm/Dịch vụ Mối quan hệ Giá trị chào đến Khách hàng Cải tiến cấu trúc chi phí Gia tăng giá trị Khách hàng Tăng hiệu quả sử dụng tài sản Mở rộng cơ hội tăng Doanh thu Giá trị Cổ đông Dài hạn Chiến lược năng suất Chiến lược tăng trưởng Vốn Nhân lực  Kỹ năng  Đào tạo  Kiến thức Vốn Thông tin  Hệ thống  Cơ sở dữ liệu  Mạng Vốn Tổ chức  Văn hóa  Tính lãnh đạo  kết nối  Đồng đội Chiến lược họ công việc TẠO KẾT NỐI Chiến lược CNTT Chương trình thay đổi tổ chức TẠO SỰ SẴN SÀNG Hình ảnh Phạm vi Khách hàng Phạm vi Tài chính Phạm vi Quy trình Phạm vi Học hỏi & Phát triển
 26. 26. Vd: Workflows, process, SOP được chuẩn hóa trong hstqt
 27. 27. Bản đồ chiến lược trong BFO
 28. 28. Long-term Shareholder Value Giá trị bền vững Revenue Growth (Tăng doanh thu) Improve Cost Structure Cải thiện cấu trúc chi phí Increase Asset Utilization Tận dụng tài sản hiện có Cost Efficiency (Giảm chi phí) Strategic Objectives in Financial Mục tiêu chiến lược tài chánh Expand Revenue Opportunities Phủ thị trường Enhance Customer Value Cơ cấu khách hàng giá trị
 29. 29. Price Giá cả Availability Đáp ứng Brand Thương hiệu Service Dịch vụ Quality Chất lượng Customer Acquisition Chiếm KH/Phủ thị trường Customer Satisfaction Thỏa mãn khách hàng Customer Retention Chăm sóc KH Customer Profitability Khách hàng giá trị Market Share Thị phần Strategic Objectives in Customer Mục tiêu chiến lược khách hàng
 30. 30. Operations Management Processes (ERP) Customer Management Processes (CRM, DRP) Innovation Processes (BEP, BCG, Biz Simulation) Regulatory and Social Processes (TM, PBSC, e-ISO) Processes that produce and deliver products and services Processes that enhance customer value Processes that create new products and services Processes that improve communities and the environment • Supply (Cung ứng) • Production (SX) • Distribution (phân phối) (*) . Risk/Accounting (Rủi ro/Kế toán) • Selection (lựa chọn) • Acquisition (kí kết hợp tác) • Retention (Chăm sóc để duy trì) • Growth (Cùng phát triển với KH) (**) • New Ideas (ý tưởng) • R&D Portfolio (NCPT) • Design/ Develop (Thiết kế mẫu) • Launch (Đưa ra • Environment (môi trường) • Safety & Health (Chế độ-qui chế) • Employment (Phát triển nhân sự) • Community (cộng MIS Covering all Internal Process Qui trình chiến lược (MIS)
 31. 31. Human Capital Answer Method Organization Capital Information Capital •Attitude (thái độ) •Skills (kĩ năng) •Knowledge (KT) •Experience (KN) •Environment (Môi Trường) • Systems (Ứng dụng như ERP, SCM, CRM..) • Database (CSDL) • Networks (hạ tầng mạng) •Front Office • Culture (Văn hóa) • Leadership (lãnh đạo) • Organization Development (phát triển tổ chức) Strategic Objectives in Learning & Growth Mục tiêu chiến lược cải thiện để phát triển
 32. 32. Improve Cost Efficiency Cải thiện chi phí Enhance Long-term Shareholder Value Giá trị doanh nghiệp Increase Revenue Growth Tăng doanh thu Enhance Brand Image Gia tăng giá trị thương hiệu Build High Performance Products SP chất lượng cao Achieve Operational Excellence Đạt qui trình xuất sắc theo Moody’s Develop Strategic Competencies Phát triển tài năng Drive Demand through Customer Relation Management Định hướng nhu cầu qua quan hệ KH Manage Dramatic Growth through Innovation Kiểm soát gia tăng đột phá qua cải tiến Implement Good Environmental Policy Xây dựng chính sách & VHDN Build Learning Culture Xây dựng văn hóa cải tiến Expand Capabilities with Technology Tăng năng suất bằng CN Ví dụ về bản đồ chiến lược Financial Customer Internal Process Learning & Growth Expand Market Share Phủ thị trường
 33. 33. Identifying Key Performance Indicators (KPI)
 34. 34. Vision Mission and Values Tầm nhìn, sứ mạng & giá trị cốt lõi Strategy Chiến lược Finance (Tài chánh) Customer (Khách hàng) Internal Business Process (Qui trình nội bộ) HR Development (Phát triển nhân lực) Key Performance Indicators Key Performance Indicators Key Performance Indicators Strategic Objectives KPI = Measurement or indicator that provides information on how far we have succeeded in achieving the strategic objectives Key Performance Indicators (KPI) Chỉ số hoạt động chính yếu
 35. 35. KPIs ON BFO
 36. 36. Strategy and Balanced Scorecard Chiến lược và BSC Mission – Why We Exist Sứ mạng – tồn tại để làm gỉ ? Vision – What We Want to Be Tầm nhìn – ta sẽ là gỉ ? Core values – What’s Important to Us Giá trị cốt lõi - cái gì là quan trọng ? Strategy : Our Game Plan Chiến lược: Kế hoạch của cuộc chơi Strategy Map : Translate the Strategy Bản đồ chiến lược Balanced Scorecard : Measure and Focus Bảng cân bằng điểm: Đo lường & tập trung Strategic Outcomes KQ chiến lược Satisfied Shareholders Thỏa mãn NĐT Delighted Customers Khách hàng thỏa mãnExcellent Processes Qui trình xuất sắc Motivated Workforce Nhân viên đầy phấn khởi
 37. 37. *Phương pháp tổ chức thực hiên hệ thống TPS • Chuẩn đoán, nghiên cứu khả thi Chuẩn đoán - Khả thi • Xây dựng quy trình nghiệp vụ, báo cáo quản trị Phân tích - Thiết kế • Đào tạo overview BFO, table, entity,… Đào tạo và chuyển giao • Vận hành hệ thống & Hỗ trợ từ xa Vận hành và hỗ trợ từ xa
 38. 38. *Đặc tính nổi bậc của phương pháp Bestfit 1 • BMI cung cấp hệ điều hành doanh nghiệp BFO có mã nguồn và qui trình chuẩn mực quốc tế; 2 • BMI tư vấn qui trình MIS cho doanh nghiệp theo tiêu chuẩn của GAMP với công ty gar, FDA, USA và SOX, với công ty MOODY, và BSC của Norton Kaplan giúp doanh nghiệp gọi vốn Quốc tế hay lên sàn Quốc tế; 3 • Tổ chức thực hiện dự án bằng đội ngũ triển khai từ khách hàng được chuyển giao công nghệ BFO. BMI chịu trách nhiệm điều phối và trách nhiệm cuối cùng; 4 • BMI cùng đội ngũ BFO khu vực, CENFORD (quốc nội) đánh giá và cấp chứng nhận hàng năm với nhà tư vấn GAR và MOODY.
 39. 39. Corporate Performance Management “One accurate Measurement is worth more than a thousand expert opinions” - Admiral Grace Hopper

×