Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng

63 views

Published on

Ngày 05/4/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.
Theo đó, Nghị định quy định các hoạt động trong lĩnh vực xây dựng bao gồm: quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng; hoạt động đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng; quản lý, kinh doanh vật liệu xây dựng; chính sách phát triển vật liệu xây dưng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, than thiện với môi trường.

http://sarycom.com/

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng

  1. 1. Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn Cơ quan: Văn phòng Chính phủ Thời gian ký: 11.04.2016 09:30:25 +07:00

×