Successfully reported this slideshow.

วิทยากร ธุรกิจ ค้าปลีก สมัยใหม่ หัวข้อ รู้ รับ ปรับ รุก สู่ยุค 2020 WAR of RETAIL โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์

1

Share

1 of 73
1 of 73

วิทยากร ธุรกิจ ค้าปลีก สมัยใหม่ หัวข้อ รู้ รับ ปรับ รุก สู่ยุค 2020 WAR of RETAIL โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์

1

Share

Download to read offline

วิทยากร ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
หัวข้อ รู้ รับ ปรับ รุก สู่ยุค 2020 WAR of RETAIL
โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ที่ปรึกษาธุรกิจและการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล

เนื่องด้วย วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
เชียงใหม่

ได้กำหนดการจัดโครงการ
สัมมนา ค้าปลีก
ภายใต้หัวข้อเรื่อง war of retail รู้ รับ ปรับ รุก สู่ยุค 2020
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน
การบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกในยุค 2020
ให้แก่ ผู้ประกอบการค้าปลีก นักศึกษา และ ผู้ที่สนใจ

ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
และ นำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จึงขออนุเคราะห์เรียนเชิญอาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ให้การบรรยาย

กำหนดการ โครงการ
สัมมนา ค้าปลีกสมัยใหม่
เรื่อง War Of Retail รู้ รับ ปรับ รุก สู่ยุค 2020
ณ ห้องประชุม บัวระวง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562

8.00 น. ถึง 9.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
9.00 น. ถึง 9.30 น. พิธีเปิดงาน
กล่าวรายงานเปิดงานโดย ประธานนายมนสัน สุวรรณศรี
กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานสัมมนาโดย
อาจารย์หัวหน้าหลักสูตรสาขา
การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ดร. ธนศักดิ์ ตันตินาคม

9.30 น. ถึง 15.30 น.
บรรยายใน หัวข้อ รู้ รับ ปรับ รุก สู่ยุค 2020 " WAR OF RETAIL " ดำเนินการบรรยายโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจาย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1
BrandingChamp.com

ตัวอย่างเนื้อหา ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
คนไทยคนแรก ที่มีชื่อใน หอเกียรติยศ (Hall of fame)
ของ สภาการค้าปลีกโลก (World Retail Congress)

กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ ลงนามความร่วมมือกับ มทร. ล้านนา
พัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนและให้ได้บุคลากรคุณภาพ

แล้ว... ค้าปลีก 2020
จะไปทางไหนต่อ
9 ค้าปลีก + โชห่วย สไตล์ไทย (น่าสนใจ) และ ควรได้ไปต่อ

5 ทางรอด ค้าปลีกไทย
1. เจาะ สไตล์การใช้ชีวิต
2. พิชิตใจ ชุมชน
3. ระดมพล ความสร้างสรรค์
4. เท่าทัน เทคโนโลยี
5. ทำดี ซื่อสัตย์ และ จริงใจ

กิจกรรมเวิร์คช้อป ภาคปฎิบัติ WORKSHOP


ติดต่อ วิทยากร ธุรกิจ ออนไลน์ | วิทยากรการตลาดออนไลน์ | ที่ปรึกษาธุรกิจ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
https://www.BRANDINGCHAMP.com/
ไลน์ไอดี @brandingchamp
( http://line.me/ti/p/@brandingchamp )
โทร. O9O-2393987
O63-l979894
O88-5936635
O9O-6365995


คำที่เกี่ยวข้อง : การ ค้า ปลีก ,
การ ค้า ปลีก แบบ ไม่มี ร้าน ค้า ,
การ จัดการ ธุรกิจ ค้า ปลีก ,
การ จัดการ ร้าน ค้า ปลีก ,
การ บริหาร ร้าน ค้า ปลีก ,
การ บริหาร ร้าน ค้า ปลีก ยุค ใหม่ ,
ค้า ปลีก ,
งาน วิจัย เกี่ยว กับ ธุรกิจ ค้า ปลีก ,
ตัวอย่าง ธุรกิจ ค้า ปลีก ,
ตัวอย่าง ร้าน ค้า ปลีก ,
ธุรกิจ การ ค้า ปลีก ,
ธุรกิจ ค้า ปลีก ใน ประเทศไทย ,
ธุรกิจ ค้า ปลีก มี อะไร บ้าง ,
ธุรกิจ ค้า ปลีก สมัยใหม่ ,
ร้าน ค้า ปลีก ,
ร้าน ค้า ปลีก แบบ ดั้งเดิม ,
ร้าน ค้า ปลีก สมัยใหม่ ,
รูป ร้าน ค้า ปลีก ,
เรียน ธุรกิจ ค้า ปลีก ,
สาขา ธุรกิจ ค้า ปลีก

วิทยากร ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
หัวข้อ รู้ รับ ปรับ รุก สู่ยุค 2020 WAR of RETAIL
โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ที่ปรึกษาธุรกิจและการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล

เนื่องด้วย วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
เชียงใหม่

ได้กำหนดการจัดโครงการ
สัมมนา ค้าปลีก
ภายใต้หัวข้อเรื่อง war of retail รู้ รับ ปรับ รุก สู่ยุค 2020
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน
การบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกในยุค 2020
ให้แก่ ผู้ประกอบการค้าปลีก นักศึกษา และ ผู้ที่สนใจ

ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
และ นำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จึงขออนุเคราะห์เรียนเชิญอาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ให้การบรรยาย

กำหนดการ โครงการ
สัมมนา ค้าปลีกสมัยใหม่
เรื่อง War Of Retail รู้ รับ ปรับ รุก สู่ยุค 2020
ณ ห้องประชุม บัวระวง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562

8.00 น. ถึง 9.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
9.00 น. ถึง 9.30 น. พิธีเปิดงาน
กล่าวรายงานเปิดงานโดย ประธานนายมนสัน สุวรรณศรี
กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานสัมมนาโดย
อาจารย์หัวหน้าหลักสูตรสาขา
การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ดร. ธนศักดิ์ ตันตินาคม

9.30 น. ถึง 15.30 น.
บรรยายใน หัวข้อ รู้ รับ ปรับ รุก สู่ยุค 2020 " WAR OF RETAIL " ดำเนินการบรรยายโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจาย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1
BrandingChamp.com

ตัวอย่างเนื้อหา ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
คนไทยคนแรก ที่มีชื่อใน หอเกียรติยศ (Hall of fame)
ของ สภาการค้าปลีกโลก (World Retail Congress)

กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ ลงนามความร่วมมือกับ มทร. ล้านนา
พัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนและให้ได้บุคลากรคุณภาพ

แล้ว... ค้าปลีก 2020
จะไปทางไหนต่อ
9 ค้าปลีก + โชห่วย สไตล์ไทย (น่าสนใจ) และ ควรได้ไปต่อ

5 ทางรอด ค้าปลีกไทย
1. เจาะ สไตล์การใช้ชีวิต
2. พิชิตใจ ชุมชน
3. ระดมพล ความสร้างสรรค์
4. เท่าทัน เทคโนโลยี
5. ทำดี ซื่อสัตย์ และ จริงใจ

กิจกรรมเวิร์คช้อป ภาคปฎิบัติ WORKSHOP


ติดต่อ วิทยากร ธุรกิจ ออนไลน์ | วิทยากรการตลาดออนไลน์ | ที่ปรึกษาธุรกิจ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
https://www.BRANDINGCHAMP.com/
ไลน์ไอดี @brandingchamp
( http://line.me/ti/p/@brandingchamp )
โทร. O9O-2393987
O63-l979894
O88-5936635
O9O-6365995


คำที่เกี่ยวข้อง : การ ค้า ปลีก ,
การ ค้า ปลีก แบบ ไม่มี ร้าน ค้า ,
การ จัดการ ธุรกิจ ค้า ปลีก ,
การ จัดการ ร้าน ค้า ปลีก ,
การ บริหาร ร้าน ค้า ปลีก ,
การ บริหาร ร้าน ค้า ปลีก ยุค ใหม่ ,
ค้า ปลีก ,
งาน วิจัย เกี่ยว กับ ธุรกิจ ค้า ปลีก ,
ตัวอย่าง ธุรกิจ ค้า ปลีก ,
ตัวอย่าง ร้าน ค้า ปลีก ,
ธุรกิจ การ ค้า ปลีก ,
ธุรกิจ ค้า ปลีก ใน ประเทศไทย ,
ธุรกิจ ค้า ปลีก มี อะไร บ้าง ,
ธุรกิจ ค้า ปลีก สมัยใหม่ ,
ร้าน ค้า ปลีก ,
ร้าน ค้า ปลีก แบบ ดั้งเดิม ,
ร้าน ค้า ปลีก สมัยใหม่ ,
รูป ร้าน ค้า ปลีก ,
เรียน ธุรกิจ ค้า ปลีก ,
สาขา ธุรกิจ ค้า ปลีก

More Related Content

More from ธิติพล เทียมจันทร์

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×