สรุปผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช่

3,078 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,078
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สรุปผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช่

 1. 1. งานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา อาจารย์วัจนะ ภูผานี จัดทาโดยนางสาวเบญจมาศ พิศวงค์ รหัส 54010911033 MK 543นางสาวฐิตาพา ลาดโพธิ์ รหัส 54010911021 MK 543นางสาวจิราพร ตะวิง รหัส 54010911106 MK 543นางสาวเกศรานี จรทะผา รหัส 54010911006 MK 543นางสาวระฐิยา เถื่อนพาชิน รหัส 54010911047 MK 543
 2. 2. สรุปผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค งานวิจัยที่เลือกใช้เป็นกรณีศึกษา พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา คุณ ณัฐวรรณ โสมาศรีความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา วิวัฒนาการในการจาหน่ายกาแฟเริ่มจากรถเข็นขายกาแฟที่เราเคยเห็นกัน จะมีถุงลวก กาแฟแล้วเทใส่น้าตาล ใส่นม คนให้เข้ากัน แล้วทานกับปาท่องโก๋ ซึ่งเป็นของคู่กัน และมีโต๊ะกลม และเก้าอี้นั่ง มักจะพบเห็นได้ตามตลาดสด สถานที่คนพลุกพล่าน ฯลฯ และรูปลักษณ์จะเป็นแบบเรียบ เน้นขายผลิตภัณฑ์มากกว่าขายรูปลักษณ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวของธุรกิจร้านกาแฟเป็นไปอย่างต่อเนื่องกระทั่งมีผู้สนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้เป็นจานวนมาก เนื่องจากธุรกิจร้านกาแฟยังเปิดกว้างอยู่ แต่อย่างไรก็ตามการทาธุรกิจใดๆ ต่างมีความเสี่ยงทั้งสิ้น ธุรกิจร้านกาแฟเช่นกัน แม้จะเป็นธุรกิจที่มี การเติบโตอยู่ ตราบใดที่กาแฟยังสร้างสุนทรีย์ให้กับผู้ที่รักการดื่มได้ แต่การทาธุรกิจตามกระแสผู้ประกอบการอาจไม่ประสบความสาเร็จตามที่คาดหวังไว้ ผู้ที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้จึงควรศึกษาข้อมูลบางส่วนไว้ ภาพรวมของธุรกิจร้านกาแฟในช่วงระยะเวลา 3– 4 ปี ที่ผ่านมานี้ ธุรกิจร้านกาแฟ มีอัตราการเติบโตรวดเร็วอย่างเห็นได้ชัด สาเหตุหลัก ๆ อาจสืบเนื่องมาจากธุรกิจร้านกาแฟรายใหญ่ ๆ จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้ เช่นซูซูกิ สตาร์บัคส์ สภาพดังกล่าวสร้างความคึกคักและตื่นตัวให้กับวงการธุรกิจร้านกาแฟเป็นอย่างมากขณะเดียวกัน กระแสความนิยมการดื่มกาแฟของคนไทยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป จากเดิม คนไทยนิยมดื่มกาแฟสาเร็จรูปกันเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบัน คนไทยได้หันมานิยมเข้าร้านกาแฟสดคั่วบด ที่มีการตกแต่งร้านให้หรูหราทันสมัย สะดวกสบาย มีบรรยากาศที่รื่นรมย์สาหรับการดื่มกาแฟมากขึ้น จากผลการสารวจพฤติกรรมการดื่มกาแฟของคนไทยในปี พ.ศ. 2545 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า คนไทยยังมีอัตราการดื่มกาแฟต่อคนต่างมาก เฉลี่ย 200 แก้ว/คน/ปี เมื่อเทียบกับคนในแถบเอเชีย เช่น ชาวญี่ปุ่น ดื่มกาแฟเฉลี่ย 500แก้ว/ คน/ ปี ในขณะที่ ชาวอเมริกาดื่มกาแฟเฉลี่ย 700 แก้ว/ คน/ ปี แนวโน้มการบริโภคกาแฟของคนไทยยังมีแนวโน้มเพิ่ม สูงขึ้น เหตุนี้ ทาให้นักลงทุนจานวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจร้าน กาแฟ สภาพการแข่งขันในตลาดโดยรวมจึงดูเหมือนจะรุนแรงแต่เนื่องจากร้านกาแฟส่วนใหญ่ที่มีในปัจจุบัน มักเน้นการขายสินค้าและบริการเสริมอื่น ๆ เช่น ขนมเค้ก คุกกี้ แซนด์วิชวิธีการศึกษาในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (survey research) โดยใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 3. 3. ประชากรศึกษาสาหรับการวิจัยในครั้งนี้เป็นกลุ่มผู้บริโภคกาแฟในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และเนื่องจากจานวนผู้บริโภคกาแฟที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองพัทยามีจานวนมาก และยังไม่สามารถกาหนดจานวนได้แน่นอน ดังนั้นในการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อนามาศึกษาในครั้งนี้จะกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเท่ากับ 210ตัวอย่าง โดยในการสุ่มตัวอย่างขึ้นมาศึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidential sampling) หลังจากเก็บแบบสอบถามพบว่ามีแบบสอบถามที่สมบูรณ์สามารถนามาวิเคราะห์ผลได้รวมทั้งสิ้น205 ชุด คิดเป็นร้อยละ 97.62วิเคราะห์ผลการศึกษา ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา” ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากประชาชน 210 คน ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคกาแฟ จากแบบสอบถามที่ได้รับกลับมามีแบบสอบถามที่มีข้อมูลสมบูรณ์ 205 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 97.62 ของแบบสอบถามที่แจกทั้งหมด ซึ่งแบบสอบถามทั้งหมดได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรั บการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะนาเสนอในรูปแบบของตาราง โดยลาดับนี้1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภค3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการตัดสินใจบริโภคกาแฟของกลุ่มผู้บริโภคข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค1. เพศตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศเพศ จานวน (คน) ร้อยละหญิง 121 59.02ชาย 84 40.98รวม 205 100.002. อายุตารางที่ 2 จานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุอายุ จานวน (คน) ร้อยละต่ากว่า 20 ปี 9 4.3920 – 29 ปี 100 48.7830 – 39 ปี 56 27.3240 – 49 ปี 30 14.63
 4. 4. 50 ปีขึ้นไป 10 4.88รวม 205 100.003. ระดับการศึกษาตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษาระดับการศึกษา จานวน (คน) ร้อยละต่ากว่า ป. 6 6 2.93ป. 6 – ม. 3 42 20.49ม. 6 / ปวช. 54 26.34อนุปริญญา หรือ ปวส. 12 5.85ปริญญาตรี 81 39.51สูงกว่าปริญญาตรี 10 4.88รวม 205 100.004. สถานภาพการสมรสตารางที่ 4 จานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพสถานภาพ จานวน (คน) ร้อยละโสด 121 59.02สมรส 77 37.565. อาชีพตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพอาชีพ จานวน (คน) ร้อยละพนักงานบริษัท 106 51.71ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 42 20.49ธุรกิจส่วนตัว 23 11.22รับจ้างทั่วไป 17 8.29นักเรียน / นักศึกษา 13 6.34ว่างงาน 4 1.95รวม 205 100.006. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตารางที่ 6 จานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนรายได้ต่อเดือน (บาท) จานวน (คน) ร้อยละ
 5. 5. น้อยกว่า 5,000 15 7.325,000 – 10,000 98 4 7.8110,001 – 15,000 60 29.2715,001 – 20,000 16 7.8020,001 ขึ้นไป 16 7.80รวม 205 100.00พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภค1 ปริมาณการบริโภคกาแฟเฉลี่ยต่อวันตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของปริมาณการบริโภคกาแฟเฉลี่ยต่อวันของผู้บริโภคจานวน (แก้ว) จานวน (คน) ร้อยละ1 แก้ว 92 44.882 – 3 แก้ว 80 39.024 – 5 แก้ว 6 2.93นาน ๆ ครั้ง 27 13.17รวม 205 100.002. ความถี่ในการเข้าใช้บริการร้านกาแฟตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของความถี่ในการใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคความถี่ จานวน (คน) ร้อยละเดือนละครั้ง 37 18.052 สัปดาห์ครั้ง 21 10.24สัปดาห์ละครั้ง 34 16.592 – 3 วันครั้ง 23 11.22ทุกวัน 44 21.46นาน ๆ ครั้ง 46 22.44รวม 205 100.00ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของแหล่งที่ผู้บริโภคนิยมดื่มกาแฟแหล่งบริโภค จานวน (คน) ร้อยละร้านแบล็คแคนยอน 63 30.74
 6. 6. ชงดื่มเอง 55 26.83ร้านสตาร์บั๊ค 34 16.56ร้านสะดวกซื้อ 22 10.734. รูปแบบการตกแต่งร้านกาแฟที่ผู้บริโภคชอบตารางที่ 10 แสดงจานวนผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามพฤติกรรมทางด้านความชอบการตกแต่งร้านรูปแบบการตกแต่ง จานวน (คน) ร้อยละสมัยใหม่ 94 45.86ไทยโบราณ 79 38.54ยุโรป 16 7.80ไม่แน่นอน 16 7.80รวม 205 100.005. สูตรกาแฟที่ผู้บริโภคนิยมดื่มตารางที่ 11 จานวนและร้อยละของสูตรกาแฟที่ผู้บริโภคนิยมดื่มสูตรกาแฟ จานวน (คน) ร้อยละคาปูชิโน่ 76 37.07เอสเพรสโซ่ 38 18.53มอคค่า 37 18.05ลาเต้ 20 9.75ชงดื่มเอง 19 9.276. ลักษณะของกาแฟที่ผู้บริโภคนิยมดื่มตารางที่ 12 จานวนและร้อยละของลักษณะกาแฟที่ผู้บริโภคนิยมดื่มลักษณะของกาแฟ จานวน (คน) ร้อยละกาแฟร้อน 121 59.02กาแฟเย็น 75 36.59โอเลี้ยง 9 4.39รวม 205 100.007. รสชาติกาแฟที่ผู้บริโภคกาแฟนิยมดื่มตารางที่ 13 แสดงจานวนผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามพฤติกรรมทางด้านความชอบในรสชาติกาแฟ
 7. 7. รสชาติกาแฟ จานวน (คน) ร้อยละรสมัน 72 35.12รสขม 60 29.27รสหวาน 45 21.95รสกลมกล่อม 28 13.66รวม 205 100.008. สิ่งที่ผู้บริโภคเห็นว่าได้รับจากการบริโภคกาแฟตารางที่ 14 จานวนและร้อยละของสิ่งที่ผู้บริโภคเห็นว่าได้รับจากการบริโภคกาแฟสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับ จานวน (คน) ร้อยละลดอาการง่วงนอน 132 64.39อาการติดกาแฟ 22 10.73คลายเครียด 18 8.78เพิ่มความสดชื่นคล่องแคล่วว่องไว 17 8.29ดาเนินตามค่านิยมของสังคม 16 7.81รวม 205 100.009. ธุรกิจเสริมที่เหมาะสมสาหรับร้านกาแฟในความเห็นของผู้บริโภคตารางที่ 15 จานวนและร้อยละของธุรกิจเสริมที่เหมาะสมสาหรับร้านกาแฟในความเห็นของผู้บริโภคธุรกิจเสริม จานวน (คน) ร้อยละขายเบเกอร์รี่ 154 75.12ขายหนังสือ 27 13.17บริการอินเตอร์เน็ท 22 10.73บริการอื่น ๆ 2 0.98รวม 205 100.0010. วัตถุประสงค์อื่นในการไปใช้บริการร้านกาแฟตารางที่ 16 จานวนและร้อยละของวัตถุประสงค์อื่นในการไปบริการร้านกาแฟวัตถุประสงค์ จานวน (คน) ร้อยละเป็นสถานที่นัดพบ 101 49.27อ่านหนังสือ 65 31.71เจรจาธุรกิจ 21 10.24นั่งเล่นผ่อนคลาย 11 5.37
 8. 8. เล่นอินเตอร์เน็ท 7 3.41รวม 205 100.0011. ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคนิยมดื่มกาแฟตารางที่ 17 จานวนและร้อยละของช่วงเวลาที่ผู้บริโภคนิยมดื่มกาแฟช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟ จานวน (คน) ร้อยละช่วงเช้าหลังตื่นนอน/ก่อนไปทางาน 95 32.31ช่วงเช้าในเวลาทางาน 71 24.15ช่วงเที่ยง 32 10.89ช่วงบ่าย 73 24.83ช่วงเย็นถึงกลางคืน 18 6.12ก่อนนอน 5 1.70รวม 294 100.0012. พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกหากไม่ได้ดื่มกาแฟตารางที่ 18 จานวนและร้อยละของพฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกหากไม่ได้ดื่มกาแฟพฤติกรรม จานวน (คน) ร้อยละเฉย ๆ 116 56.58ง่วงนอน 47 22.93หงุดหงิด 22 10.73เชื่องช้า หรือเซื่องซึม 20 9.76รวม 205 100.00ปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจบริโภคกาแฟของกลุ่มผู้บริโภค1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ระดับความสาคัญในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์สาหรับการตัดสินใจบริโภคกาแฟของกลุ่มผู้บริโภคพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ ตัดสินใจบริโภคกาแฟด้านผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจาณาแต่ละปัจจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจะพิจารณา เมล็ดกาแฟที่นามาใช้ต้องมีคุณภาพสูงเป็นอันดับ 1 อันดับ 2 คือการเอาใจใส่และบริการที่ดีต่อลูกค้า อันดับ 3 คือการได้รับสินค้าภายใน 10 นาทีหลังจากสั่งซื้อ อันดับ 4 คือการใช้เครื่องเซรามิคเป็น ภาชนะในการบรรจุ อันดับ 5 คือการใช้แก้วใสทรงต่างๆ เป็นภาชนะในการบรรจุ และพิจารณา ชื่อเสียงของร้านเป็นอันดับสุดท้าย
 9. 9. 2 ปัจจัยด้านราคา ระดับความสาคัญในปัจจัยด้านราคาสาหรับการตัดสินใจบริโภค กาแฟของกลุ่มผู้บริโภคพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ ตัดสินใจบริโภคกาแฟด้านราคา เมื่อพิจาณาแต่ละปัจจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจะพิจารณาร้าน ขายกาแฟต้องมีป้ายแจ้งราคาที่ชัดเจนเป็นอันดับ 1 อันดับ 2 คือกาแฟควรจาหน่ายในราคาแก้วละไม่ เกิน 25 บาท อันดับ 3 คือกาแฟควรจาหน่ายในราคาแก้วละไม่เกิน 75 บาท และกาแฟควรจาหน่าย ในราคาแก้วละ 100 บาทขึ้นไปเป็นอันดับสุดท้าย3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ระดับความสาคัญในปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายสาหรับการตัดสินใจบริโภคกาแฟของกลุ่มผู้บริโภค พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟด้านช่องทางการจัดจาหน่าย เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สะดวกใช้บริการร้านที่อยู่ติดถนนเป็นอันดับ 1 อันดับ 2 สะดวกใช้บริการร้านที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า อันดับ 3 สะดวกใช้บริการร้านที่อยู่ในปั๊มน้ามัน อันดับ 4 การโฆษณาทางป้ายประกาศมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ อันดับ5 การโฆษณาทางโทรทัศน์มีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ อันดับ 6 การโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ การโฆษณาทางวิทยุมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ทมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์เป็นอันดับสุดท้าย4. ปัจจัยทางด้านกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด ระดับความสาคัญในปัจจัยด้านกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดสาหรับการตัดสินใจบริโภคกาแฟของกลุ่มผู้บริโภค พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟด้านกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด
 10. 10. สรุปผลการศึกษา1. ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค ผู้บริโภคกาแฟที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปีมากที่สุดรองลงมาคือกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือกลุ่มที่มีการศึกษาระดับ ม.6/ ปวช. ส่วนมากมีสถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท2. พฤติกรรมการบริโภคกาแฟผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบริโภคกาแฟในเรื่องปริมาณการบริโภคกาแฟเฉลี่ยต่อวันระหว่าง 1 – 3 แก้ว ส่วนใหญ่นาน ๆ ครั้งถึงเข้าใช้บริการร้านกาแฟ รองลงมาเป็นกลุ่มที่ไปใช้บริการร้านกาแฟสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง โดยร้านกาแฟที่ผู้บริโภคไปใช้บริการมากที่สุดคือ ร้านแบล็คแคนยอน รองลงมาคือร้านสตาร์บัคส์ สาหรับรูปแบบการตกแต่งร้านกาแฟที่ผู้บริโภคกลุ่มนี้ชอบมากที่สุด คือ การตกแต่งแบบสมัยใหม่ รองลงมาเป็นการตกแต่งแบบไทยโบราณ ในส่วนของสูตรดื่มมากที่สุดคือ กาแฟคาปูชิโน่รองลงมาคือกาแฟเอสเพรสโซ่ และกาแฟมอคค่าตามลาดับ โดยส่วนมากมักนิยมดื่มกาแฟร้อน และรสชาติที่นิยมดื่มจะเป็นรสชาติมันมากที่สุด รองลงมาคือรสขมผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็น ว่าสิ่งที่ได้รับจากการบริโภคกาแฟคือ การลดอาการง่วงนอน สาหรับธุรกิจ เสริมที่เหมาะสมมากที่สุดสาหรับร้านกาแฟในความเห็นของผู้บริโภคกลุ่มนี้คือ การขายเบเกอร์รี่ รองลงไปคือการขายหนังสือ ในส่วนของวัตถุประสงค์อื่นในการไปใช้บริการร้านกาแฟของ ผู้บริโภคคือ การใช้เป็นสถานที่นัดพบ รองลงไปคือการนั่งอ่านหนังสือ ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคนิยมดื่มกาแฟมากที่สุดคือ ช่วงเช้าหลังตื่นนอน/ก่อนไปทางาน รองลงมาคือช่วงบ่าย และช่วงเช้าในเวลา ทางานตามลาดับ โดยหากไม่ได้ดื่มกาแฟผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะรู้สึกเฉย ๆ แต่มีกลุ่มรองลงไปที่รู้สึกง่วงนอน3. ปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจบริโภคกาแฟของกลุ่มผู้บริโภค 3.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามีความสาคัญในการตัดสินใจบริโภคกาแฟในระดับมีผลมากที่สุด คือ เมล็ดกาแฟที่นามาใช้ต้องมีคุณภาพสูง การเอาใจใส่และบริการที่ดีแก่ลูกค้า การได้รับสินค้าภายใน 10 นาที หลังสั่งซื้อ การใช้เครื่องเซรามิคมาเป็นภาชนะในการบรรจุกาแฟ
 11. 11. 3.2 ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านราคาที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามีความสาคัญในการตัดสินใจ บริโภคกาแฟในระดับมีผลมากที่สุด คือ ร้านกาแฟต้องมีป้ายแจ้งราคากาแฟที่ชัดเจน เรื่องราคากาแฟแก้วละไม่เกิน 25บาท 3.3 การจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านการจัดจาหน่ายมีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามีความสาคัญในการ ตัดสินใจบริโภคกาแฟในระดับมีผลมากที่สุด คือ ที่ตั้งของร้านกาแฟอยู่ติดถนน ร้านกาแฟอยู่ในห้างสรรพสินค้า ร้านกาแฟอยู่ในปั๊มน้ามัน 3.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามีความสาคัญ ในกาตัดสินใจบริโภคกาแฟในระดับมีผลมากที่สุด คือ เรื่องการลดราคา การแจกของแถม การใช้คูปองสะสมเพื่อแลกหรือลดราคา เรื่องการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ 3.5 การเปรียบเทียบระดับความสาคัญ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการ ตัดสินใจบริโภคกาแฟของผู้บริโภคปัจจัยส่วนประสมการตลาดทั้ง 4 ปัจจัยมีความสาคัญต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟของกลุ่มผู้บริโภคเป็นลาดับแรกคือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ลาดับ 3 คือปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและปัจจัยด้านราคามีความสาคัญเป็นลาดับสุดท้าย
 12. 12. อ้างอิงhttp://www.slideshare.net/tagkchavy/1-11059952http://www.fda.moph.go.th/prac/research/index.shtmlhttp://eportfolio.hu.ac.th/research/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=20&id=64&Itemid=90

×