ສະຍາງຈີຌ ັກສຶກສາ
ສາມາຈຈາວ຿ຫົຈສະແລຌີໄແຈໄ຋ີໃ
facebook: thipko27@hotmail.co.th
຋ວຌ຃ືຌຍ຺ຈອຼຌຽກ຺ໃາ
ຊ຦ຊລລ຦ຄທີ 1 ຆ຦ລັຍຏ຺ຼທີົມີເຄິຌເຉື຤ຌຍົ
ເກີຌ 1.500.000 ກີຍ
ຂັ້ທ ຖາທເຄິທເດືອທແຕ່ລະຂັ້ທ
ພືັ້ທຖາທ
຃ິດໄລ່
ອດຕາ
ອາກອທ
ອາກອທ
ເຄິທເດ...
ກ຦ຌ຃ິຉໄລົ຤຦ກ຤ຌເຄິຌເຉື຤ຌແຍຍ
ຊ຦ຊລລ຦ຄທີ 1
ກົ຤ຌກ຦ຌ຃ິຉໄລົ຤຦ກ຤ຌເຄິຌເຉື຤ຌ ເຮຸ຦ຊຼ຤ຄເ຤ຸ຦
ລ຦ຈໄຉຼຂ຤ຄລ຦ວທັຄໝຸຉລຸຍໃຣຼລ຦ຈໄຉຼທີົຈຸກເວັຼຌ
...
ຊຸວຢົ຦ຄ
ກ ເຮັຉວຽກຢ຺ົຍລິຆັຉແຣົຄໜຶົຄໄຉຼຮັຍເຄິຌເຉື຤ຌ
800.000 ກີຍຊົເຉື຤ຌ, ເຄິຌກິຌເຂຸຼ຦ຆວຈ 20.000
ກີຍ/ວັຌ, ເຄິຌຌຼ຦ມັຌ 100.000 ກ...
຃ິຉໄລົ
ລ຦ຈໄຉຼ:
- ເຄິຌເຉື຤ຌ 800.000 ກີຍ/ເຉື຤ຌ
- ເຄິຌກິຌເຂຸຼ຦ຆວຈ (520.000 ກີຍ/ເຉື຤ຌ(ຈຸກ
ເວັຼຌ຤຦ກ຤ຌລ຦ຈໄຉຼ))
- ເຄິຌຌຼ຦ມັຌ +100...
ຊ຦ຊລລ຦ຄທີ 2 ຆ຦ລັຍຏ຺ຼທີົມີເຄິຌເຉື຤ຌແຊົ
1.500.000 ຂຶຼຌໄຎ
ຂັ້ທ ຖາທເຄິທເດືອທແຕ່ລະຂັ້ທ ພືັ້ທຖາທ຃ິດໄລ່ ອດຕາອາກອທ
ອາກອທ
ເຄິທເດືອທ...
ຊຸວຢົ຦ຄ
຤຦຅຦ຌ A ໄຉຼຮັຍເຄິຌເຉື຤ຌ 1.500.000
ກີຍ/ເຉື຤ຌ, ເຄິຌ຃ົ຦ໂທລລຆັຍ 50.000
ກີຍ/ເຉື຤ຌ, ເຄິຌ຃ົ຦ທີົຐັກ຤຦ໄຆ 100.000
ກີຍ, ເຄິຌຌ...
• ເຄິຌເຉື຤ຌ 1.500.000-4.000.000 ກີຍ ຃ິຉໄລົ
ໃຌຊ຦ຊລລ຦ຄທີ 2 ແຍຍທລວີ຃຺ຌ
• ກົ຤ຌ຃ິຉໄລົ຤຦ກ຤ຌ:
- ເຄິຌເຉື຤ຌ: 1.500.000 ກີຍ
- ເຄິຌໂທ...
• ລ຦ຈໄຉຼທີົລ຦ວໄຉຼໃຌເຉື຤ຌຌັຼຌ 2.350.000 ກີຍ
• ຤຦ກ຤ຌລ຦ຈໄຉຼ:
ຂັ້ທ ຖາທເຄິທເດືອທແຕ່ລະຂັ້ທ ພືັ້ທຖາທ຃ິດໄລ່ ອດຕາອາກອທ
ອາກອທ
ເຄິທເດ...
• ລ຦ຈໄຉຼທີົລ຦ວໄຉຼໃຌເຉື຤ຌຌັຼຌ 2.350.000 ກີຍ
• ຤຦ກ຤ຌລ຦ຈໄຉຼ:
ຂັ້ທ ຖາທເຄິທເດືອທແຕ່ລະຂັ້ທ ພືັ້ທຖາທ຃ິດໄລ່ ອດຕາອາກອທ
ອາກອທ
ເຄິທເດ...
• ລ຦ຈໄຉຼທີົລ຦ວໄຉຼໃຌເຉື຤ຌຌັຼຌ 2.350.000 ກີຍ
• ຤຦ກ຤ຌລ຦ຈໄຉຼ:
ຂັ້ທ ຖາທເຄິທເດືອທແຕ່ລະຂັ້ທ ພືັ້ທຖາທ຃ິດໄລ່ ອດຕາອາກອທ
ອາກອທ
ເຄິທເດ...
• ລ຦ຈໄຉຼທີົລ຦ວໄຉຼໃຌເຉື຤ຌຌັຼຌ 2.350.000 ກີຍ
• ຤຦ກ຤ຌລ຦ຈໄຉຼ:
ຂັ້ທ ຖາທເຄິທເດືອທແຕ່ລະຂັ້ທ ພືັ້ທຖາທ຃ິດໄລ່ ອດຕາອາກອທ
ອາກອທ
ເຄິທເດ...
• ລ຦ຈໄຉຼທີົລ຦ວໄຉຼໃຌເຉື຤ຌຌັຼຌ 2.350.000 ກີຍ
• ຤຦ກ຤ຌລ຦ຈໄຉຼ:
ຂັ້ທ ຖາທເຄິທເດືອທແຕ່ລະຂັ້ທ ພືັ້ທຖາທ຃ິດໄລ່ ອດຕາອາກອທ
ອາກອທ
ເຄິທເດ...
ກລລຌີລ຦ຈໄຉຼ 4.500.000 ກີຍ/ເຉື຤ຌ
ຂັ້ທ ຖາທເຄິທເດືອທແຕ່ລະຂັ້ທ ພືັ້ທຖາທ຃ິດໄລ່ ອດຕາອາກອທ
ອາກອທ
ເຄິທເດືອທແຕ່
ລະຂັ້ທ
1 1-1.500.00...
ກລລຌີລ຦ຈໄຉຼ 8.500.000 ກີຍ/ເຉື຤ຌ
ຂັ້ທ ຖາທເຄິທເດືອທແຕ່ລະຂັ້ທ ພືັ້ທຖາທ຃ິດໄລ່ ອດຕາອາກອທ
ອາກອທ
ເຄິທເດືອທແຕ່
ລະຂັ້ທ
1 1-1.500.00...
ກລລຌີລ຦ຈໄຉຼ 17.000.000 ກີຍ/ເຉື຤ຌ
ຂັ້ທ ຖາທເຄິທເດືອທແຕ່ລະຂັ້ທ ພືັ້ທຖາທ຃ິດໄລ່ ອດຕາອາກອທ
ອາກອທ
ເຄິທເດືອທແຕ່
ລະຂັ້ທ
1 1-1.500.0...
ກ ຺ຈໝາງວິສາຫະກິຈ
Enterprise Law
ຏ຺ຌແຈໄອັຍຫົັຄກາຌອຼຌ
1. ຏູໄອຼຌຬະ຋ິຍາງແຈໄ຃ວາມໝາງຂຬຄກ ຺ຈໝາງວິ
ສາຫະກິຈ;
2. ຬະ຋ະຍາງແຈໄຍັຌຈາຫົັກກາຌຉໃາຄໂຂຬຄກ ຺ຈໝາງ
ວິສາຫະກິຈ;
3....
຃ວາມຽຎັຌມາຂຬຄກາຌຈາຽຌີຌ຋ຸລະກິຈ
ເຌລາວ
• ສະພາຍກາຌຈາຌຽຌີຌ຋ຸລະກິຈເຌ
ຆຸມຎີ 1975 ຫາ 1988
• ສະພາຍກາຌຈາຽຌີຌ຋ຸລະກິຈເຌຆຸມ
ຎີ 1988 ຽຊິຄ ຎະ຅ຸຍັຌ
຃ວາມຽຎັຌມາຂຬຄກ ຺ຈໝາງວິ
ສາຫະກິຈ
ຎີ 1994
• ຎີ 1994 ສຎຎ ລາວແຈໄມີກ ຺ຈໝາງ຋ຸລະ
ກິຈ, ສະຍັຍຽລກ຋ີ 005/ສພຆ, ລ຺ຄວັຌ
຋ີ 18 ກລະກ ຺ຈ 1994 ຋ີໃ ມີຏ຺ຌຌາເຆໄ
ເຌກາຌ຃ຸໄມ຃ຬຄ ຾...
ຎີ 2005
• ແຈໄມີກາຌຎັຍຎຸຄ ກ ຺ຈໝາງ຋ຸລະກິຈ຃ືຌເໝໃ
຿ຈງແຈໄຎໃຼຌຆືໃຽຎັຌ ກ ຺ຈໝາງວິສາຫະກິຈ,
ສະຍັຍຽລກ຋ີ 11 ສພຆ, ລ຺ຄວັຌ຋ີ 9
ພະ຅ິກ 2005...
຃ວາມໝາງຂຬຄກ ຺ຈໝາງວິສາຫະກິຈ
ກ ຺ຈໝາງວິສາຫະກິຈ຾ມໃຌຫງັຄ?
ກາຌສໄາຄຉັໄຄ, ກາຌຽ຃ືໃຬຌແຫວ
຾ລະ ກາຌ຃ຸໄມ຃ຬຄວິສາຫະກິຈຢູ
ສຎຎ ລາວ
຅ຸຈຎະສ຺ຄ
1. ສ຺ໃຄຽສີມກາຌຏະລິຈ;
2. ຋ຸລະກິຈ;
3. ກາຌຍລິກາຌ.
ຂຬຄ຋ຸກພາກສໃວຌ
ຽສຈຊະກິຈ
຾ຌເສໃຂະຫງາງກາລັຄ
ກາຌຏະລິຈ, ຽອັຈເຫໄ
ຽສຈຊະກິຈ...
ຫົັກກາຌຂຬຄກ ຺ຈໝາງວິສາຫະກິຈ
ຫົັກກາຌຂຬຄກ ຺ຈໝາງວິສາຫະກິຈ
1. ສິຈເຌກາຌສໄາຄຉັໄຄວິສາຫະກິຈ
2. ຃ວາມສະຽໜີພາຍເຌກາຌຈາຽຌີຌ຋ຸລະກິຈ;
3. ກາຌຎະຉິຍັຈພັຌ຋ະຂຬຄວິສາຫະກິຈ;...
ຂຬຍຽຂຈເຌກາຌຌາເຆໄກ ຺ຈໝາງ
ຎະຽພຈ຋ຸລະກິຈ຃ວຍ຃ຸມ
ຍັຌຆີຎະຽພຈ຋ຸລະກິຈ຃ວຍ຃ຸມ ຫົື ຍັຌຆີ
ຎະຽພຈ຋ຸລະກິຈ຋ີໃ ຉໄຬຄກວຈສຬຍຏໃາຌ
ຂະ຾ໜຄກາຌກໃຼວຂໄຬຄ ກໃຬຌກາຌຂຶໄຌ
຋ະຍຼຌວິສາຫະກິຈ
• ກາຌຂຸຈ຃຺ໄຌຍ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentation1

280 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
280
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation1

 1. 1. ສະຍາງຈີຌ ັກສຶກສາ ສາມາຈຈາວ຿ຫົຈສະແລຌີໄແຈໄ຋ີໃ facebook: thipko27@hotmail.co.th
 2. 2. ຋ວຌ຃ືຌຍ຺ຈອຼຌຽກ຺ໃາ
 3. 3. ຊ຦ຊລລ຦ຄທີ 1 ຆ຦ລັຍຏ຺ຼທີົມີເຄິຌເຉື຤ຌຍົ ເກີຌ 1.500.000 ກີຍ ຂັ້ທ ຖາທເຄິທເດືອທແຕ່ລະຂັ້ທ ພືັ້ທຖາທ ຃ິດໄລ່ ອດຕາ ອາກອທ ອາກອທ ເຄິທເດືອທ ແຕ່ລະຂັ້ທ 1 300.000 ກີຍລຸຄມ຦ 300.000 0% 0 2 300.001-1.500.000 1.200.000 5% 60.000
 4. 4. ກ຦ຌ຃ິຉໄລົ຤຦ກ຤ຌເຄິຌເຉື຤ຌແຍຍ ຊ຦ຊລລ຦ຄທີ 1 ກົ຤ຌກ຦ຌ຃ິຉໄລົ຤຦ກ຤ຌເຄິຌເຉື຤ຌ ເຮຸ຦ຊຼ຤ຄເ຤ຸ຦ ລ຦ຈໄຉຼຂ຤ຄລ຦ວທັຄໝຸຉລຸຍໃຣຼລ຦ຈໄຉຼທີົຈຸກເວັຼຌ ຤຦ກ຤ຌ(຋ຼ຦ມີ), ເຄິຌຣັກ຃ັຄຆລຣວັຉຉີກ຦ຌ ແລລ ລຸຍ ໃຣຼ຤ັຉຊ຦ຣູຉຏົ຤ຌ 300.000 ກີຍ ຆ຦ລັຍຏ຺ຼມີລ຦ຈໄຉຼ ຣູຉ 1.500.000 ກີຍລຸຄມ຦ ແລຼວ຅ິົຄ຃຺ຌ຤ັຉຊ຦຤຦ ກ຤ຌ
 5. 5. ຊຸວຢົ຦ຄ ກ ເຮັຉວຽກຢ຺ົຍລິຆັຉແຣົຄໜຶົຄໄຉຼຮັຍເຄິຌເຉື຤ຌ 800.000 ກີຍຊົເຉື຤ຌ, ເຄິຌກິຌເຂຸຼ຦ຆວຈ 20.000 ກີຍ/ວັຌ, ເຄິຌຌຼ຦ມັຌ 100.000 ກີຍ/ເຉື຤ຌ, ເຄິຌ ໂທລລຆັຍ 50.000 ກີຍ/ເຉື຤ຌ. ຋຦ມວົ຦: ວົ຦຅ລໄຉຼ ເຆັຈ຤຦ກ຤ຌເຄິຌເຉື຤ຌເທຸົ຦ໃຉ?
 6. 6. ຃ິຉໄລົ ລ຦ຈໄຉຼ: - ເຄິຌເຉື຤ຌ 800.000 ກີຍ/ເຉື຤ຌ - ເຄິຌກິຌເຂຸຼ຦ຆວຈ (520.000 ກີຍ/ເຉື຤ຌ(ຈຸກ ເວັຼຌ຤຦ກ຤ຌລ຦ຈໄຉຼ)) - ເຄິຌຌຼ຦ມັຌ +100.000 ກີຍ/ເຉື຤ຌ - ເຄິຌໂທລລຆັຍ + 50.000 ກີຍ/ເຉື຤ຌ - ເຄິຌຆຸມທຸຍຎລກັຌຆັຄ຃ຸມ (800.000x4,5%) - 36.000 ກີຍ/ເຉື຤ຌ - ຣັກ຤ັຉຊ຦ຣູຉຏົ຤ຌ - 300.000 ກີຍ ລ຦ຈໄຉຼທີົຊຼ຤ຄເຆັຈ຤຦ກ຤ຌ: 614.000 ກີຍ ງ຤ກ຤຦ກ຤ຌລ຦ຈໄຉຼ: 614.000x5%=30.700 ກີຍ
 7. 7. ຊ຦ຊລລ຦ຄທີ 2 ຆ຦ລັຍຏ຺ຼທີົມີເຄິຌເຉື຤ຌແຊົ 1.500.000 ຂຶຼຌໄຎ ຂັ້ທ ຖາທເຄິທເດືອທແຕ່ລະຂັ້ທ ພືັ້ທຖາທ຃ິດໄລ່ ອດຕາອາກອທ ອາກອທ ເຄິທເດືອທແຕ່ ລະຂັ້ທ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-4.000.000 2.500.000 10% 250.000 3 4.000.001-8.000.000 4.000.000 15% 600.000 4 8.000.001-15.000.000 7.000.000 20% 1.400.000 5 ຆ຺ຄກວົ຦ 15.000.000 ກີຍຂຶຼຌໄຎ .............. 25% ............
 8. 8. ຊຸວຢົ຦ຄ ຤຦຅຦ຌ A ໄຉຼຮັຍເຄິຌເຉື຤ຌ 1.500.000 ກີຍ/ເຉື຤ຌ, ເຄິຌ຃ົ຦ໂທລລຆັຍ 50.000 ກີຍ/ເຉື຤ຌ, ເຄິຌ຃ົ຦ທີົຐັກ຤຦ໄຆ 100.000 ກີຍ, ເຄິຌຌຼ຦ມັຌ 340.000 ກີຍ, ເຄິຌວິງ຦ ງີຍ຃຺ 150.000 ກີຍ ແລລ ເຄິຌຆ຤ຌເຐີົມ ຐ຦ກ຃ົ຦ 300.000 ກີຍ. ຋຦ມວົ຦ລ຦ວ຅ລ ໄຉຼເຆັຈ຤຦ກ຤ຌລ຦ຈໄຉຼເທຸົ຦ໃຉ?
 9. 9. • ເຄິຌເຉື຤ຌ 1.500.000-4.000.000 ກີຍ ຃ິຉໄລົ ໃຌຊ຦ຊລລ຦ຄທີ 2 ແຍຍທລວີ຃຺ຌ • ກົ຤ຌ຃ິຉໄລົ຤຦ກ຤ຌ: - ເຄິຌເຉື຤ຌ: 1.500.000 ກີຍ - ເຄິຌໂທລລຆັຍ + 50.000 ກີຍ - ເຄິຌທີົຐັກ຤຦ໄຆ +100.000 ກີຍ - ເຄິຌຌຼ຦ມັຌ +340.000 ກີຍ - ເຄິຌວິງ຦ງີຍ຃຺ +150.000 ກີຍ - ເຄິຌເຐີົມຆ຤ຌຐ຦ກ຃ົ຦ +300.000 ກີຍ - ຣັກ຃ັຄຍ຦ຌ຦ຌ 6%ຂ຤ຄເຄິຌເຉື຤ຌ - 90.000 ກີຍ
 10. 10. • ລ຦ຈໄຉຼທີົລ຦ວໄຉຼໃຌເຉື຤ຌຌັຼຌ 2.350.000 ກີຍ • ຤຦ກ຤ຌລ຦ຈໄຉຼ: ຂັ້ທ ຖາທເຄິທເດືອທແຕ່ລະຂັ້ທ ພືັ້ທຖາທ຃ິດໄລ່ ອດຕາອາກອທ ອາກອທ ເຄິທເດືອທແຕ່ ລະຂັ້ທ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001- 10% ຤຦ກ຤ຌເຄິຌເຉື຤ຌທີົຊຼ຤ຄເຆັຈ
 11. 11. • ລ຦ຈໄຉຼທີົລ຦ວໄຉຼໃຌເຉື຤ຌຌັຼຌ 2.350.000 ກີຍ • ຤຦ກ຤ຌລ຦ຈໄຉຼ: ຂັ້ທ ຖາທເຄິທເດືອທແຕ່ລະຂັ້ທ ພືັ້ທຖາທ຃ິດໄລ່ ອດຕາອາກອທ ອາກອທ ເຄິທເດືອທແຕ່ ລະຂັ້ທ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-2.350.000 10% ຤຦ກ຤ຌເຄິຌເຉື຤ຌທີົຊຼ຤ຄເຆັຈ
 12. 12. • ລ຦ຈໄຉຼທີົລ຦ວໄຉຼໃຌເຉື຤ຌຌັຼຌ 2.350.000 ກີຍ • ຤຦ກ຤ຌລ຦ຈໄຉຼ: ຂັ້ທ ຖາທເຄິທເດືອທແຕ່ລະຂັ້ທ ພືັ້ທຖາທ຃ິດໄລ່ ອດຕາອາກອທ ອາກອທ ເຄິທເດືອທແຕ່ ລະຂັ້ທ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-2.350.000 850.000 10% ຤຦ກ຤ຌເຄິຌເຉື຤ຌທີົຊຼ຤ຄເຆັຈ
 13. 13. • ລ຦ຈໄຉຼທີົລ຦ວໄຉຼໃຌເຉື຤ຌຌັຼຌ 2.350.000 ກີຍ • ຤຦ກ຤ຌລ຦ຈໄຉຼ: ຂັ້ທ ຖາທເຄິທເດືອທແຕ່ລະຂັ້ທ ພືັ້ທຖາທ຃ິດໄລ່ ອດຕາອາກອທ ອາກອທ ເຄິທເດືອທແຕ່ ລະຂັ້ທ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-2.350.000 850.000 10% 85.000 ຤຦ກ຤ຌເຄິຌເຉື຤ຌທີົຊຼ຤ຄເຆັຈ
 14. 14. • ລ຦ຈໄຉຼທີົລ຦ວໄຉຼໃຌເຉື຤ຌຌັຼຌ 2.350.000 ກີຍ • ຤຦ກ຤ຌລ຦ຈໄຉຼ: ຂັ້ທ ຖາທເຄິທເດືອທແຕ່ລະຂັ້ທ ພືັ້ທຖາທ຃ິດໄລ່ ອດຕາອາກອທ ອາກອທ ເຄິທເດືອທແຕ່ ລະຂັ້ທ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-2.350.000 850.000 10% +85.000 ຤຦ກ຤ຌເຄິຌເຉື຤ຌທີົຊຼ຤ຄເຆັຈ =160.000
 15. 15. ກລລຌີລ຦ຈໄຉຼ 4.500.000 ກີຍ/ເຉື຤ຌ ຂັ້ທ ຖາທເຄິທເດືອທແຕ່ລະຂັ້ທ ພືັ້ທຖາທ຃ິດໄລ່ ອດຕາອາກອທ ອາກອທ ເຄິທເດືອທແຕ່ ລະຂັ້ທ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-4.000.000 2.500.000 10% +250.000 3 4.000.001-4.500.000 500.000 15% +75.000 ຤຦ກ຤ຌເຄິຌເຉື຤ຌທີົຊຼ຤ຄເຆັຈ: =400.000
 16. 16. ກລລຌີລ຦ຈໄຉຼ 8.500.000 ກີຍ/ເຉື຤ຌ ຂັ້ທ ຖາທເຄິທເດືອທແຕ່ລະຂັ້ທ ພືັ້ທຖາທ຃ິດໄລ່ ອດຕາອາກອທ ອາກອທ ເຄິທເດືອທແຕ່ ລະຂັ້ທ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-4.000.000 2.500.000 10% +250.000 3 4.000.001-8.000.000 4.000.000 15% +600.000 4 8.000.001-8.500.000 500.000 20% +100.000 ຤຦ກ຤ຌເຄິຌເຉື຤ຌທີົຊຼ຤ຄເຆັຈ =1.025.000
 17. 17. ກລລຌີລ຦ຈໄຉຼ 17.000.000 ກີຍ/ເຉື຤ຌ ຂັ້ທ ຖາທເຄິທເດືອທແຕ່ລະຂັ້ທ ພືັ້ທຖາທ຃ິດໄລ່ ອດຕາອາກອທ ອາກອທ ເຄິທເດືອທແຕ່ ລະຂັ້ທ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-4.000.000 2.500.000 10% +250.000 3 4.000.001-8.000.000 4.000.000 15% +600.000 4 8.000.001-15.000.000 7.000.000 20% +1.400.000 5 15.000.000-17.000.000 200.000 25% +500.000 ຤຦ກ຤ຌລ຦ຈໄຉຼທີົຊຼ຤ຄເຆັຈ =2.8250.000
 18. 18. ກ ຺ຈໝາງວິສາຫະກິຈ Enterprise Law
 19. 19. ຏ຺ຌແຈໄອັຍຫົັຄກາຌອຼຌ 1. ຏູໄອຼຌຬະ຋ິຍາງແຈໄ຃ວາມໝາງຂຬຄກ ຺ຈໝາງວິ ສາຫະກິຈ; 2. ຬະ຋ະຍາງແຈໄຍັຌຈາຫົັກກາຌຉໃາຄໂຂຬຄກ ຺ຈໝາງ ວິສາຫະກິຈ; 3. ສາມາຈຌາເຆໄກ ຺ຈໝາງວິສາຫະກິຈຎະກຬຍກາຌ ອຼຌວິຆາຬືໃຌ: ຍັຌຆີ, ກາຌຽຄິຌ, ກາຌລ຺ຄ຋ຶຌ ຬືໃຌໂ; 4. ສາມາຈຌາເຆໄກ ຺ຈໝາງຽຂ຺ໄາເຌວຼກຄາຌຉ຺ວ຅ິຄ: ຏູໄ ຅ ັຈກາຌ, ຏູໄຬາຌວຌກາຌ, ພະຌ ັກຄາຌຬືໃຌໂ
 20. 20. ຃ວາມຽຎັຌມາຂຬຄກາຌຈາຽຌີຌ຋ຸລະກິຈ ເຌລາວ
 21. 21. • ສະພາຍກາຌຈາຌຽຌີຌ຋ຸລະກິຈເຌ ຆຸມຎີ 1975 ຫາ 1988 • ສະພາຍກາຌຈາຽຌີຌ຋ຸລະກິຈເຌຆຸມ ຎີ 1988 ຽຊິຄ ຎະ຅ຸຍັຌ
 22. 22. ຃ວາມຽຎັຌມາຂຬຄກ ຺ຈໝາງວິ ສາຫະກິຈ
 23. 23. ຎີ 1994 • ຎີ 1994 ສຎຎ ລາວແຈໄມີກ ຺ຈໝາງ຋ຸລະ ກິຈ, ສະຍັຍຽລກ຋ີ 005/ສພຆ, ລ຺ຄວັຌ ຋ີ 18 ກລະກ ຺ຈ 1994 ຋ີໃ ມີຏ຺ຌຌາເຆໄ ເຌກາຌ຃ຸໄມ຃ຬຄ ຾ລະ ຽສີມຂະຫງາງ ກາຌຈາຽຌີຌ຋ຸລະກິຈເຌ ສຎຎ ລາວ
 24. 24. ຎີ 2005 • ແຈໄມີກາຌຎັຍຎຸຄ ກ ຺ຈໝາງ຋ຸລະກິຈ຃ືຌເໝໃ ຿ຈງແຈໄຎໃຼຌຆືໃຽຎັຌ ກ ຺ຈໝາງວິສາຫະກິຈ, ສະຍັຍຽລກ຋ີ 11 ສພຆ, ລ຺ຄວັຌ຋ີ 9 ພະ຅ິກ 2005 ຽພືໃ ຬຽອັຈເຫໄກາຌຈາຽຌີຌ ຋ຸລະກິຈແຈໄອັຍກາຌ຃ຸໄມ຃ຬຄ ຾ລະ ສ຺ໃຄຽສີມ ເຫໄຽຉີຍເຫງໃຂະຫງາງຉ຺ວແຈໄຢໃາຄ຾຋ໄ຅ິຄ
 25. 25. ຃ວາມໝາງຂຬຄກ ຺ຈໝາງວິສາຫະກິຈ
 26. 26. ກ ຺ຈໝາງວິສາຫະກິຈ຾ມໃຌຫງັຄ? ກາຌສໄາຄຉັໄຄ, ກາຌຽ຃ືໃຬຌແຫວ ຾ລະ ກາຌ຃ຸໄມ຃ຬຄວິສາຫະກິຈຢູ ສຎຎ ລາວ
 27. 27. ຅ຸຈຎະສ຺ຄ 1. ສ຺ໃຄຽສີມກາຌຏະລິຈ; 2. ຋ຸລະກິຈ; 3. ກາຌຍລິກາຌ. ຂຬຄ຋ຸກພາກສໃວຌ ຽສຈຊະກິຈ ຾ຌເສໃຂະຫງາງກາລັຄ ກາຌຏະລິຈ, ຽອັຈເຫໄ ຽສຈຊະກິຈ຾ຫໃຄຆາຈ ແຈໄອັຍກາຌຽຉີຍ຿ຉ ຽຂັໄມ຾ຂຄ, ງ຺ກລະຈັຍ ຆີວິຈກາຌຽຎັຌຢູໃຂຬຄ ຎະຆາຆ຺ຌເຫໄຈີຂຶໄຌ
 28. 28. ຫົັກກາຌຂຬຄກ ຺ຈໝາງວິສາຫະກິຈ
 29. 29. ຫົັກກາຌຂຬຄກ ຺ຈໝາງວິສາຫະກິຈ 1. ສິຈເຌກາຌສໄາຄຉັໄຄວິສາຫະກິຈ 2. ຃ວາມສະຽໜີພາຍເຌກາຌຈາຽຌີຌ຋ຸລະກິຈ; 3. ກາຌຎະຉິຍັຈພັຌ຋ະຂຬຄວິສາຫະກິຈ; 4. ກາຌຌະ຿ງຍາງ, ກາຌຎ຺ກຎໄຬຄສິຈ ຾ລະ ຏ຺ຌ ຎະ຿ຫງຈຂຬຄວິສາຫະກິຈ; 5. ຫົັກກາຌຽ຃຺າລ຺ຍກ ຺ຈໝາງ.
 30. 30. ຂຬຍຽຂຈເຌກາຌຌາເຆໄກ ຺ຈໝາງ
 31. 31. ຎະຽພຈ຋ຸລະກິຈ຃ວຍ຃ຸມ
 32. 32. ຍັຌຆີຎະຽພຈ຋ຸລະກິຈ຃ວຍ຃ຸມ ຫົື ຍັຌຆີ ຎະຽພຈ຋ຸລະກິຈ຋ີໃ ຉໄຬຄກວຈສຬຍຏໃາຌ ຂະ຾ໜຄກາຌກໃຼວຂໄຬຄ ກໃຬຌກາຌຂຶໄຌ ຋ະຍຼຌວິສາຫະກິຈ • ກາຌຂຸຈ຃຺ໄຌຍໃ຾ອໃຎະຽພຈຉໃາຄໂ ຾ລະ ຫີຌຆາງ: - ກາຌຂຸຈ຃຺ໄຌຌ ໄາມ ັຌຈິຍ; - ກາຌຂຸຈ຃຺ໄຌຽກືຬ.  ກິຈ຅ະກາຈໄາຌກາຌຽຄິຌ ຾ລະ ຎະກ ັຌແພ: - ກິຈ຅ະກາ ຋ະຌາ຃າຌກາຄ; - ກາຌຍລິກາຌຽຎັຌຆືໃກາຄ຋າຄຈໄາຌກາຌຽຄິຌ; - ຍລິສັຈຊືອຸໄຌ.

×