ສະບາຍດີ ນັ ກສຶ ກສາ
ສາມາດດາວໂຫຼ ດສະໄລນີ ີ້ ໄດີ້ ທີີ່
facebook: thipko27@hotmail.co.th
ທວນຄື ນບົ ດຮຽນເກົີ່ າ
ຕາຕະລາງທີ 1 ສາລັ ບຜີ້ ທີີ່ ມີ ເງິ ນເດື ອນບີ່
ເກີ ນ 1.500.000 ກີ ບ
ຂັີ້ ນ ຖານເງິ ນເດື ອນແຕີ່ ລະ
ຂັີ້ ນ
ພື ີ້ ນຖານ
ຄິ ດໄລີ່
...
ການຄິ ດໄລີ່ ອາກອນເງິ ນເດື ອນແບບ
ຕາຕະລາງທີ 1
ກີ່ ອນການຄິ ດໄລີ່ ອາກອນເງິ ນເດື ອນ ເຮົ າຕີ້ ອງ
ເອົ າລາຍໄດີ້ ຂອງລາວທັ ງໝົ ດລົ ບ...
ຕົ ວຢີ່ າງ
ກ ເຮັ ດວຽກຢີ່ ບລິ ສັ ດແຫີ່ ງໜຶີ່ ງໄດີ້ ຮັ ບເງິ ນເດື ອນ
800.000 ກີ ບຕີ່ ເດື ອນ, ເງິ ນກິ ນເຂົີ້ າສວຍ 20.000 ກີ ບ/...
ຄິ ດໄລີ່
ລາຍໄດີ້ :
- ເງິ ນເດື ອນ 800.000 ກີ ບ/ເດື ອນ
- ເງິ ນກິ ນເຂົີ້ າສວຍ (520.000 ກີ ບ/ເດື ອນ(ຍົ ກ
ເວັີ້ ນອາກອນລາຍໄດີ້ )...
ຕາຕະລາງທີ 2 ສາລັ ບຜີ້ ທີີ່ ມີ ເງິ ນເດື ອນ
ແຕີ່ 1.500.000 ຂຶ ີ້ ນໄປ
ຂັີ້ ນ ຖານເງິ ນເດື ອນແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ ພື ີ້ ນຖານ
ຄິ ດໄລີ່
...
ຕົ ວຢີ່ າງ
ອາຈານ A ໄດີ້ ຮັ ບເງິ ນເດື ອນ 1.500.000
ກີ ບ/ເດື ອນ, ເງິ ນຄີ່ າໂທລະສັ ບ 50.000 ກີ ບ/
ເດື ອນ, ເງິ ນຄີ່ າທີີ່ ພັ ກ...
• ເງິ ນເດື ອນ 1.500.000-4.000.000 ກີ ບ ຄິ ດໄລີ່ ໃນ
ຕາຕະລາງທີ 2 ແບບທະວີ ຄນ
• ກີ່ ອນຄິ ດໄລີ່ ອາກອນ:
- ເງິ ນເດື ອນ: 1.500.000...
• ລາຍໄດີ້ ທີີ່ ລາວໄດີ້ ໃນເດື ອນນັີ້ ນ 2.350.000 ກີ ບ
• ອາກອນລາຍໄດີ້ :
ຂັີ້ ນ ຖານເງິ ນເດື ອນແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ ພື ີ້ ນຖານ
ຄິ ດໄລ...
• ລາຍໄດີ້ ທີີ່ ລາວໄດີ້ ໃນເດື ອນນັີ້ ນ 2.350.000 ກີ ບ
• ອາກອນລາຍໄດີ້ :
ຂັີ້ ນ ຖານເງິ ນເດື ອນແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ ພື ີ້ ນຖານ
ຄິ ດໄລ...
• ລາຍໄດີ້ ທີີ່ ລາວໄດີ້ ໃນເດື ອນນັີ້ ນ 2.350.000 ກີ ບ
• ອາກອນລາຍໄດີ້ :
ຂັີ້ ນ ຖານເງິ ນເດື ອນແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ ພື ີ້ ນຖານ
ຄິ ດໄລ...
• ລາຍໄດີ້ ທີີ່ ລາວໄດີ້ ໃນເດື ອນນັີ້ ນ 2.350.000 ກີ ບ
• ອາກອນລາຍໄດີ້ :
ຂັີ້ ນ ຖານເງິ ນເດື ອນແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ ພື ີ້ ນຖານ
ຄິ ດໄລ...
• ລາຍໄດີ້ ທີີ່ ລາວໄດີ້ ໃນເດື ອນນັີ້ ນ 2.350.000 ກີ ບ
• ອາກອນລາຍໄດີ້ :
ຂັີ້ ນ ຖານເງິ ນເດື ອນແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ ພື ີ້ ນຖານ
ຄິ ດໄລ...
ກລະນີ ລາຍໄດີ້ 4.500.000 ກີ ບ/ເດື ອນ
ຂັີ້ ນ ຖານເງິ ນເດື ອນແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ ພື ີ້ ນຖານ
ຄິ ດໄລີ່
ອັ ດຕາ
ອາກອນ
ອາກອນ
ເງິ ນເດື ອນ
...
ກລະນີ ລາຍໄດີ້ 8.500.000 ກີ ບ/ເດື ອນ
ຂັີ້ ນ ຖານເງິ ນເດື ອນແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ ພື ີ້ ນຖານ
ຄິ ດໄລີ່
ອັ ດຕາ
ອາກອນ
ອາກອນ
ເງິ ນເດື ອນ
...
ກລະນີ ລາຍໄດີ້ 17.000.000 ກີ ບ/ເດື ອນ
ຂັີ້ ນ ຖານເງິ ນເດື ອນແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ ພື ີ້ ນຖານ
ຄິ ດໄລີ່
ອັ ດຕາ
ອາກອນ
ອາກອນ
ເງິ ນເດື ອນ...
ກົ ດໝາຍວິ ສາຫະກິ ດ
Enterprise Law
ຜົ ນໄດີ້ ຮັ ບຫຼັ ງການຮຽນ
1. ຜີ້ ຮຽນອະທິ ບາຍໄດີ້ ຄວາມໝາຍຂອງກົ ດໝ
າຍວິ ສາຫະກິ ດ;
2. ອະທະບາຍໄດີ້ ບັ ນດາຫຼັ ກການຕີ່ າງໆຂອງກົ ດ...
ຄວາມເປັ ນມາຂອງການດາເນີ ນທຼຸ ລະ
ກິ ດໃນລາວ
• ສະພາບການດານເນີ ນທຼຸ ລະກິ ດໃນ
ຊຼຸ ມປີ 1975 ຫາ 1988
• ສະພາບການດາເນີ ນທຼຸ ລະກິ ດໃນ
ຊຼຸ ມປີ 1988 ເຖິ ງ ປະຈຼຸ ບັ ນ
ຄວາມເປັ ນມາຂອງກົ ດໝາຍວິ
ສາຫະກິ ດ
ປີ 1994
• ປີ 1994 ສປປ ລາວໄດີ້ ມີ ກົ ດໝາຍທຼຸ ລະ
ກິ ດ, ສະບັ ບເລກທີ 005/ສພຊ, ລົ ງວັ ນທີ
18 ກລະກົ ດ 1994 ທີີ່ ມີ ຜົ ນນາໃຊີ້ ໃນ...
ປີ 2005
• ໄດີ້ ມີ ການປັ ບປຼຸ ງ ກົ ດໝາຍທຼຸ ລະກິ ດຄື ນໃ
ໝີ່ ໂດຍໄດີ້ ປີ່ ຽນຊືີ່ ເປັ ນ ກົ ດໝາຍວິ ສາຫະ
ກິ ດ, ສະບັ ບເລກທີ 11 ສພຊ...
ຄວາມໝາຍຂອງກົ ດໝາຍວິ ສາຫະ
ກິ ດ
ກົ ດໝາຍວິ ສາຫະກິ ດແມີ່ ນຫຍັ ງ?
ການສີ້ າງຕັີ້ ງ, ການເຄືີ່ ອນໄຫວ
ແລະ ການຄຼຸີ້ ມຄອງວິ ສາຫະກິ ດຢ
ສປປ ລາວ
ຈຼຸ ດປະສົ ງ
1. ສົີ່ ງເສີ ມການ
ຜະລິ ດ;
2. ທຼຸ ລະກິ ດ;
3. ການບລິ ການ.
ຂອງທຼຸ ກພາກສີ່ ວນ
ເສດຖະກິ ດ
ແນໃສີ່ ຂະຫຍາຍ
ກາລັ ງການຜະລ...
ຫຼັ ກການຂອງກົ ດໝາຍວິ ສາຫະກິ ດ
ຫຼັ ກການຂອງກົ ດໝາຍວິ ສາຫະກິ ດ
1. ສິ ດໃນການສີ້ າງຕັີ້ ງວິ ສາຫະກິ ດ
2. ຄວາມສະເໜີ ພາບໃນການດາເນີ ນທຼຸ ລະກິ ດ;
3. ການປະຕິ ບັ ດພ...
ຂອບເຂດໃນການນາໃຊີ້ ກົ ດໝ
າຍ
ປະເພດທຼຸ ລະກິ ດຄວບ
ຄຼຸ ມ
ບັ ນຊີ ປະເພດທຼຸ ລະກິ ດຄວບຄຼຸ ມ ຫຼື ບັ ນຊີ
ປະເພດທຼຸ ລະກິ ດທີີ່ ຕີ້ ອງກວດສອບຜີ່ ານ
ຂະແໜງການກີ່ ຽວຂີ້ ອງ ກີ່ ອນການຂຶ ີ້ ນ
ທະບ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentation1

1,229 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,229
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation1

 1. 1. ສະບາຍດີ ນັ ກສຶ ກສາ ສາມາດດາວໂຫຼ ດສະໄລນີ ີ້ ໄດີ້ ທີີ່ facebook: thipko27@hotmail.co.th
 2. 2. ທວນຄື ນບົ ດຮຽນເກົີ່ າ
 3. 3. ຕາຕະລາງທີ 1 ສາລັ ບຜີ້ ທີີ່ ມີ ເງິ ນເດື ອນບີ່ ເກີ ນ 1.500.000 ກີ ບ ຂັີ້ ນ ຖານເງິ ນເດື ອນແຕີ່ ລະ ຂັີ້ ນ ພື ີ້ ນຖານ ຄິ ດໄລີ່ ອັ ດຕາ ອາກອນ ອາກອນ ເງິ ນເດື ອນ ແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ 1 300.000 ກີ ບລົ ງມາ 300.000 0% 0 2 300.001-1.500.000 1.200.000 5% 60.000
 4. 4. ການຄິ ດໄລີ່ ອາກອນເງິ ນເດື ອນແບບ ຕາຕະລາງທີ 1 ກີ່ ອນການຄິ ດໄລີ່ ອາກອນເງິ ນເດື ອນ ເຮົ າຕີ້ ອງ ເອົ າລາຍໄດີ້ ຂອງລາວທັ ງໝົ ດລົ ບໃຫີ້ ລາຍໄດີ້ ທີີ່ ຍົ ກເວັີ້ ນອາກອນ(ຖີ້ າມີ ), ເງິ ນຫັ ກຄັ ງສະຫວັ ດດີ ການ ແລະ ລົ ບໃຫີ້ ອັ ດຕາຫຼຼຸ ດຜີ່ ອນ 300.000 ກີ ບ ສາລັ ບຜີ້ ມີ ລາຍໄດີ້ ຫຼຼຸ ດ 1.500.000 ກີ ບລົ ງມາ ແລີ້ ວຈິີ່ ງ ຄນອັ ດຕາອາ ກອນ
 5. 5. ຕົ ວຢີ່ າງ ກ ເຮັ ດວຽກຢີ່ ບລິ ສັ ດແຫີ່ ງໜຶີ່ ງໄດີ້ ຮັ ບເງິ ນເດື ອນ 800.000 ກີ ບຕີ່ ເດື ອນ, ເງິ ນກິ ນເຂົີ້ າສວຍ 20.000 ກີ ບ/ ວັ ນ, ເງິ ນນີ້ າມັ ນ 100.000 ກີ ບ/ເດື ອນ, ເງິ ນໂທລະສັ ບ 50.000 ກີ ບ/ເດື ອນ. ຖາມວີ່ າ: ວີ່ າຈະໄດີ້ ເສັ ຍອາກອນ ເງິ ນເດື ອນເທົີ່ າໃດ?
 6. 6. ຄິ ດໄລີ່ ລາຍໄດີ້ : - ເງິ ນເດື ອນ 800.000 ກີ ບ/ເດື ອນ - ເງິ ນກິ ນເຂົີ້ າສວຍ (520.000 ກີ ບ/ເດື ອນ(ຍົ ກ ເວັີ້ ນອາກອນລາຍໄດີ້ )) - ເງິ ນນີ້ າມັ ນ +100.000 ກີ ບ/ເດື ອນ - ເງິ ນໂທລະສັ ບ + 50.000 ກີ ບ/ເດື ອນ - ເງິ ນສົ ມທົ ບປະກັ ນສັ ງຄົ ມ (800.000x4,5%) - 36.000 ກີ ບ/ເດື ອນ - ຫັ ກອັ ດຕາຫຼຼຸ ດຜີ່ ອນ - 300.000 ກີ ບ ລາຍໄດີ້ ທີີ່ ຕີ້ ອງເສັ ຍອາກອນ: 614.000 ກີ ບ ຊອກອາກອນລາຍໄດີ້ : 614.000x5%=30.700 ກີ ບ
 7. 7. ຕາຕະລາງທີ 2 ສາລັ ບຜີ້ ທີີ່ ມີ ເງິ ນເດື ອນ ແຕີ່ 1.500.000 ຂຶ ີ້ ນໄປ ຂັີ້ ນ ຖານເງິ ນເດື ອນແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ ພື ີ້ ນຖານ ຄິ ດໄລີ່ ອັ ດຕາ ອາກອນ ອາກອນ ເງິ ນເດື ອນ ແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-4.000.000 2.500.000 10% 250.000 3 4.000.001-8.000.000 4.000.000 15% 600.000 4 8.000.001-15.000.000 7.000.000 20% 1.400.000 5 ສງກວີ່ າ 15.000.000 ກີ ບຂຶ ີ້ ນໄປ .............. 25% ............
 8. 8. ຕົ ວຢີ່ າງ ອາຈານ A ໄດີ້ ຮັ ບເງິ ນເດື ອນ 1.500.000 ກີ ບ/ເດື ອນ, ເງິ ນຄີ່ າໂທລະສັ ບ 50.000 ກີ ບ/ ເດື ອນ, ເງິ ນຄີ່ າທີີ່ ພັ ກອາໄສ 100.000 ກີ ບ, ເງິ ນນີ້ າມັ ນ 340.000 ກີ ບ, ເງິ ນວິ ຊາຊີ ບຄ 150.000 ກີ ບ ແລະ ເງິ ນສອນເພີີ່ ມພາກຄີ່ າ 300.000 ກີ ບ. ຖາມວີ່ າລາວຈະໄດີ້ ເສັ ຍ ອາກອນລາຍໄດີ້ ເທົີ່ າໃດ?
 9. 9. • ເງິ ນເດື ອນ 1.500.000-4.000.000 ກີ ບ ຄິ ດໄລີ່ ໃນ ຕາຕະລາງທີ 2 ແບບທະວີ ຄນ • ກີ່ ອນຄິ ດໄລີ່ ອາກອນ: - ເງິ ນເດື ອນ: 1.500.000 ກີ ບ - ເງິ ນໂທລະສັ ບ + 50.000 ກີ ບ - ເງິ ນທີີ່ ພັ ກອາໄສ +100.000 ກີ ບ - ເງິ ນນີ້ າມັ ນ +340.000 ກີ ບ - ເງິ ນວິ ຊາຊີ ບຄ +150.000 ກີ ບ - ເງິ ນເພີີ່ ມສອນພາກຄີ່ າ +300.000 ກີ ບ - ຫັ ກຄັ ງບານານ 6%ຂອງເງິ ນເດື ອນ - 90.000 ກີ ບ
 10. 10. • ລາຍໄດີ້ ທີີ່ ລາວໄດີ້ ໃນເດື ອນນັີ້ ນ 2.350.000 ກີ ບ • ອາກອນລາຍໄດີ້ : ຂັີ້ ນ ຖານເງິ ນເດື ອນແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ ພື ີ້ ນຖານ ຄິ ດໄລີ່ ອັ ດຕາ ອາກອນ ອາກອນ ເງິ ນເດື ອນ ແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001- 10% ອາກອນເງິ ນເດື ອນທີີ່ ຕີ້ ອງເສັ ຍ
 11. 11. • ລາຍໄດີ້ ທີີ່ ລາວໄດີ້ ໃນເດື ອນນັີ້ ນ 2.350.000 ກີ ບ • ອາກອນລາຍໄດີ້ : ຂັີ້ ນ ຖານເງິ ນເດື ອນແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ ພື ີ້ ນຖານ ຄິ ດໄລີ່ ອັ ດຕາ ອາກອນ ອາກອນ ເງິ ນເດື ອນ ແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-2.350.000 10% ອາກອນເງິ ນເດື ອນທີີ່ ຕີ້ ອງເສັ ຍ
 12. 12. • ລາຍໄດີ້ ທີີ່ ລາວໄດີ້ ໃນເດື ອນນັີ້ ນ 2.350.000 ກີ ບ • ອາກອນລາຍໄດີ້ : ຂັີ້ ນ ຖານເງິ ນເດື ອນແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ ພື ີ້ ນຖານ ຄິ ດໄລີ່ ອັ ດຕາ ອາກອນ ອາກອນ ເງິ ນເດື ອນ ແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-2.350.000 850.000 10% ອາກອນເງິ ນເດື ອນທີີ່ ຕີ້ ອງເສັ ຍ
 13. 13. • ລາຍໄດີ້ ທີີ່ ລາວໄດີ້ ໃນເດື ອນນັີ້ ນ 2.350.000 ກີ ບ • ອາກອນລາຍໄດີ້ : ຂັີ້ ນ ຖານເງິ ນເດື ອນແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ ພື ີ້ ນຖານ ຄິ ດໄລີ່ ອັ ດຕາ ອາກອນ ອາກອນ ເງິ ນເດື ອນ ແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-2.350.000 850.000 10% 85.000 ອາກອນເງິ ນເດື ອນທີີ່ ຕີ້ ອງເສັ ຍ
 14. 14. • ລາຍໄດີ້ ທີີ່ ລາວໄດີ້ ໃນເດື ອນນັີ້ ນ 2.350.000 ກີ ບ • ອາກອນລາຍໄດີ້ : ຂັີ້ ນ ຖານເງິ ນເດື ອນແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ ພື ີ້ ນຖານ ຄິ ດໄລີ່ ອັ ດຕາ ອາກອນ ອາກອນ ເງິ ນເດື ອນ ແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-2.350.000 850.000 10% +85.000 ອາກອນເງິ ນເດື ອນທີີ່ ຕີ້ ອງເສັ ຍ =160.000
 15. 15. ກລະນີ ລາຍໄດີ້ 4.500.000 ກີ ບ/ເດື ອນ ຂັີ້ ນ ຖານເງິ ນເດື ອນແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ ພື ີ້ ນຖານ ຄິ ດໄລີ່ ອັ ດຕາ ອາກອນ ອາກອນ ເງິ ນເດື ອນ ແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-4.000.000 2.500.000 10% +250.000 3 4.000.001-4.500.000 500.000 15% +75.000 ອາກອນເງິ ນເດື ອນທີີ່ ຕີ້ ອງເສັ ຍ: =400.000
 16. 16. ກລະນີ ລາຍໄດີ້ 8.500.000 ກີ ບ/ເດື ອນ ຂັີ້ ນ ຖານເງິ ນເດື ອນແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ ພື ີ້ ນຖານ ຄິ ດໄລີ່ ອັ ດຕາ ອາກອນ ອາກອນ ເງິ ນເດື ອນ ແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-4.000.000 2.500.000 10% +250.000 3 4.000.001-8.000.000 4.000.000 15% +600.000 4 8.000.001-8.500.000 500.000 20% +100.000 ອາກອນເງິ ນເດື ອນທີີ່ ຕີ້ ອງເສັ ຍ =1.025.000
 17. 17. ກລະນີ ລາຍໄດີ້ 17.000.000 ກີ ບ/ເດື ອນ ຂັີ້ ນ ຖານເງິ ນເດື ອນແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ ພື ີ້ ນຖານ ຄິ ດໄລີ່ ອັ ດຕາ ອາກອນ ອາກອນ ເງິ ນເດື ອນ ແຕີ່ ລະຂັີ້ ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-4.000.000 2.500.000 10% +250.000 3 4.000.001-8.000.000 4.000.000 15% +600.000 4 8.000.001-15.000.000 7.000.000 20% +1.400.000 5 15.000.000-17.000.000 200.000 25% +500.000 ອາກອນລາຍໄດີ້ ທີີ່ ຕີ້ ອງເສັ ຍ =2.8250.000
 18. 18. ກົ ດໝາຍວິ ສາຫະກິ ດ Enterprise Law
 19. 19. ຜົ ນໄດີ້ ຮັ ບຫຼັ ງການຮຽນ 1. ຜີ້ ຮຽນອະທິ ບາຍໄດີ້ ຄວາມໝາຍຂອງກົ ດໝ າຍວິ ສາຫະກິ ດ; 2. ອະທະບາຍໄດີ້ ບັ ນດາຫຼັ ກການຕີ່ າງໆຂອງກົ ດ ໝາຍວິ ສາຫະກິ ດ; 3. ສາມາດນາໃຊີ້ ກົ ດໝາຍວິ ສາຫະກິ ດປະກອບ ການຮຽນວິ ຊາອືີ່ ນ: ບັ ນຊີ , ການເງິ ນ, ການ ລົ ງທຶ ນ ອືີ່ ນໆ; 4. ສາມາດນາໃຊີ້ ກົ ດໝາຍເຂົີ້ າໃນວຽກງານຕົ ວ ຈິ ງ: ຜີ້ ຈັ ດການ, ຜີ້ ອານວນການ, ພະນັ ກງານອືີ່ ນໆ
 20. 20. ຄວາມເປັ ນມາຂອງການດາເນີ ນທຼຸ ລະ ກິ ດໃນລາວ
 21. 21. • ສະພາບການດານເນີ ນທຼຸ ລະກິ ດໃນ ຊຼຸ ມປີ 1975 ຫາ 1988 • ສະພາບການດາເນີ ນທຼຸ ລະກິ ດໃນ ຊຼຸ ມປີ 1988 ເຖິ ງ ປະຈຼຸ ບັ ນ
 22. 22. ຄວາມເປັ ນມາຂອງກົ ດໝາຍວິ ສາຫະກິ ດ
 23. 23. ປີ 1994 • ປີ 1994 ສປປ ລາວໄດີ້ ມີ ກົ ດໝາຍທຼຸ ລະ ກິ ດ, ສະບັ ບເລກທີ 005/ສພຊ, ລົ ງວັ ນທີ 18 ກລະກົ ດ 1994 ທີີ່ ມີ ຜົ ນນາໃຊີ້ ໃນການ ຄຼຸີ້ ມຄອງ ແລະ ເສີ ມຂະຫຍາຍການ ດາເນີ ນທຼຸ ລະກິ ດໃນ ສປປ ລາວ
 24. 24. ປີ 2005 • ໄດີ້ ມີ ການປັ ບປຼຸ ງ ກົ ດໝາຍທຼຸ ລະກິ ດຄື ນໃ ໝີ່ ໂດຍໄດີ້ ປີ່ ຽນຊືີ່ ເປັ ນ ກົ ດໝາຍວິ ສາຫະ ກິ ດ, ສະບັ ບເລກທີ 11 ສພຊ, ລົ ງວັ ນທີ 9 ພະຈິ ກ 2005 ເພືີ່ ອເຮັ ດໃຫີ້ ການດາເນີ ນທຼຸ ລະ ກິ ດໄດີ້ ຮັ ບການຄຼຸີ້ ມຄອງ ແລະ ສົີ່ ງເສີ ມໃຫີ້ ເຕີ ບໃຫຍີ່ ຂະຫຍາຍຕົ ວໄດີ້ ຢີ່ າງແທີ້ ຈິ ງ
 25. 25. ຄວາມໝາຍຂອງກົ ດໝາຍວິ ສາຫະ ກິ ດ
 26. 26. ກົ ດໝາຍວິ ສາຫະກິ ດແມີ່ ນຫຍັ ງ? ການສີ້ າງຕັີ້ ງ, ການເຄືີ່ ອນໄຫວ ແລະ ການຄຼຸີ້ ມຄອງວິ ສາຫະກິ ດຢ ສປປ ລາວ
 27. 27. ຈຼຸ ດປະສົ ງ 1. ສົີ່ ງເສີ ມການ ຜະລິ ດ; 2. ທຼຸ ລະກິ ດ; 3. ການບລິ ການ. ຂອງທຼຸ ກພາກສີ່ ວນ ເສດຖະກິ ດ ແນໃສີ່ ຂະຫຍາຍ ກາລັ ງການຜະລິ ດ, ເຮັ ດໃຫີ້ ເສດຖະກິ ດ ແຫີ່ ງຊາດໄດີ້ ຮັ ບການ ເຕີ ບໂຕເຂັີ້ ມແຂງ, ຍົ ກລະດັ ບຊີ ວິ ດການ ເປັ ນຢີ່ ຂອງປະຊາຊົ ນ ໃຫີ້ ດີ ຂຶ ີ້ ນ
 28. 28. ຫຼັ ກການຂອງກົ ດໝາຍວິ ສາຫະກິ ດ
 29. 29. ຫຼັ ກການຂອງກົ ດໝາຍວິ ສາຫະກິ ດ 1. ສິ ດໃນການສີ້ າງຕັີ້ ງວິ ສາຫະກິ ດ 2. ຄວາມສະເໜີ ພາບໃນການດາເນີ ນທຼຸ ລະກິ ດ; 3. ການປະຕິ ບັ ດພັ ນທະຂອງວິ ສາຫະກິ ດ; 4. ການນະໂຍບາຍ, ການປົ ກປີ້ ອງສິ ດ ແລະ ຜົ ນ ປະໂຫຍດຂອງວິ ສາຫະກິ ດ; 5. ຫຼັ ກການເຄົ າລົ ບກົ ດໝາຍ.
 30. 30. ຂອບເຂດໃນການນາໃຊີ້ ກົ ດໝ າຍ
 31. 31. ປະເພດທຼຸ ລະກິ ດຄວບ ຄຼຸ ມ
 32. 32. ບັ ນຊີ ປະເພດທຼຸ ລະກິ ດຄວບຄຼຸ ມ ຫຼື ບັ ນຊີ ປະເພດທຼຸ ລະກິ ດທີີ່ ຕີ້ ອງກວດສອບຜີ່ ານ ຂະແໜງການກີ່ ຽວຂີ້ ອງ ກີ່ ອນການຂຶ ີ້ ນ ທະບຽນວິ ສາຫະກິ ດ • ການຂຼຸ ດຄົີ້ ນບີ່ ແຮີ່ ປະເພດຕີ່ າງໆ ແລະ ຫີ ນຊາຍ: - ການຂຼຸ ດຄົີ້ ນນີ້ າມັ ນດິ ບ; - ການຂຼຸ ດຄົີ້ ນເກື ອ.  ກິ ດຈະກາດີ້ ານການເງິ ນ ແລະ ປະກັ ນໄພ: - ກິ ດຈະກາ ທະນາຄານກາງ; - ການບລິ ການເປັ ນຊືີ່ ກາງທາງດີ້ ານການເງິ ນ; - ບລິ ສັ ດຖື ຮຼຸີ້ ນ.

×