ຈິຌຉີຊຼ຤ຌຮັຍ
ທວຌ຃ືຌຍຸຉຮຽຌເກຸົ຦
຤຦ຆ຦ຆລໝັກຊ຤ຍເ຤ຸ຦຃ລແຌຌ
1. ເຮຸ຦ຆ຦ມ຦ຉເຮັຉຆັຌຈ຦ແຮຄຄ຦ຌແຍຍຍົ
ກ຦ຌຸຉເວລ຦ໄຉຼຍົ?຤ລທິຍ຦ຈ?
2. ຆັຌຈ຦ແຮຄຄ຦ຌຆ຦ມ຦ຉຈຸກເລີ...
ຐ຦ກຆລເໜີ
1.ກ຦ຌຌ຦ໃງຼແຮຄຄ຦ຌແມົຈິຄ ແລລ
ເຉັກຌຼ຤ຈ
2. ເຄິຌເຉື຤ຌ ຣື ຃ົ຦ແຮຄຄ຦ຌ ແລລ
຤຦ກ຤ຌລ຦ຈໄຉຼ
ແຮຄຄ຦ຌແມົຈິຄ ແລລ ເຉັກຌຼ຤ຈ
1.ຆລຐ຦ຍລວມ
2. ຣັກກ຦ຌທີົກຸຉໝ຦ຈກ຦ຌຸຉກົຽວ
ກັຍແຮຄຄ຦ຌ ແມົຈິຄ ແລລ
ເຉັກຌຼ຤ຈ
ຆລຐ຦ຍລວມ
1. ຏ຺ຼຈິຄແມົຌເຐຉແຌວໃຉ?
2. ເຉັກຌຼ຤ຈແມົຌຣຈັຄ?
ກ຦ຌຌ຦ໃງຼແຮຄຄ຦ຌແມົຈິຄ຋ືຐ຦ມ຦ຌ
ຍົໃຣຼຏ຺ຼຈິຄ຋ືຐ຦ ແລລ ແມົມ຦ຌຈັຄລຼຽຄລ຺ກຌຼ຤ຈເຮັຉ:
1. ວຽກຈຸກ຋ົ຦ຈ ແລລ ແຍກຣ຦ຍໜັກ;
2. ວຽກທີົຊຼ຤ຄຢືຌເຎັ...
ເຄິຌເຉື຤ຌ ຣື ຃ົ຦ແຮຄຄ຦ຌ
ໃຌໄລຈລທີົເຮັຉວຽກ຤ືົຌງຸົວ຃຦ວ ຏ຺ຼ
຤຤ກແຮຄຄ຦ຌ ຅ລໄຉຼຮັຍເຄິຌເຉື຤ຌ
ເຊັມຊ຦ມຎຸກກລຊິເຎັຌເວລ຦ 3 ເຉື຤ຌ
ເມືົ຤ກ຦ຈ...
ກ຦ຌຐັກກົ຤ຌ ແລລ ຣັຄເກີຉລ຺ກ
- ມີຆິຉຐັກກົ຤ຌ ແລລ ຣັຄເກີຉລ຺ກ ຢົ຦ຄໜຼ຤ຈ
90 ວັຌ
- ຣັຄເກີຉລ຺ກຊຼ຤ຄໄຉຼຐັກຢົ຦ຄໜຼ຤ຈ 42 ວັຌ
ໃຌໄລຈລຌີຼ຅ລໄ...
ເຄິຌ຤ູຉໜ຺ຌໃຌກ຦ຌເກີຉລ຺ກ ແລລ ຣູລ຺ກ
“-
60% ຂ຤ຄເຄິຌເຉື຤ຌ/1 ລ຺ກ; 110%/2ລ຺ກຂຶຼຌໄຎ
ຏ຺ຼ຤຤ກແຮຄຄ຦ຌທີົ
ເກີຉລ຺ກ
ຣູລ຺ກ
ຏ຺ຼໃງຼແຮຄຄ຦ຌ ຎລກ...
ກ຦ຌຌ຦ໃງຼແຮຄຄ຦ຌເຉັກຌຼ຤ຈ
- ເຮຸ຦ຆ຦ມ຦ຉຌ຦ໃງຼແຮຄຄ຦ຌເຉັກ
຤຦ຈູ 14 ຎີ ຣ຦ ຍົເ຋ິຄ18 ໄຉຼ
- ເຮັຉວຽກຍົໃຣຼເກີຌ 8 ງຸົວໂມຄຊົ
ວັຌ
ຂຼຣຼ຦ມໃຌກ຦ຌຌ຦ໃງຼແຮຄຄ຦ຌເຉັກ
ວຽກທີົຍົໃຣຼເຉັກເຮັຉ:
- ກ຦ຌຂູຉ຃ຸຼຌຍົແຮົທູກຎລເຐຉ;
- ກ຦ຌຎລກ຤ຍວັຉ຋ູເ຃ມີ;
- ກ຦ຌມຼຽຌຆຸຍ຃ຸຌຊ຦ຈ
- ກ຦ຌເຮ...
ເຄິຌເຉື຤ຌ ຣື ຃ົ຦ແຮຄຄ຦ຌ
ເຄິຌເຉື຤ຌ ຣື ຃ົ຦ແຮຄຄ຦ຌແມົຌຣຈັຄ?
1. ລ຦ຈໄຉຼ຅຦ກກ຦ຌເຮັຉວຽກ
2. ເຄິຌໄຉຼ຅຦ກກ຦ຌເຮັຉວຽກ
ກ຦ຌເຍີກ຅ົ຦ຈເຄິຌເຉື຤ຌ...
ຆິຉຆລເໜີຐ຦ຍໃຌກ຦ຌຮັຍເຄິຌເຉື຤ຌ
ຏ຺ຼ຤຤ກແຮຄຄ຦ຌທີົເຮັຉວຽກຎລລິມ຦ຌເທຸົ຦
ກັຌ, ຃ູຌຌລຐ຦ຍ຃ູຌຂ຤ຄວຽກເທຸົ຦ກັຌ຅ລໄຉຼຮັຍ
ເຄິຌເຉື຤ຌ ຣື ຃ົ຦ແຮຄ...
ກ຦ຌກ຦ຌຸຉລລຉັຍເຄິຌເຉື຤ຌ ຣື ຃ົ຦ແຮຄ
ຄ຦ຌ
ຏ຺ຼໃງຼແຮຄຄ຦ຌຊຼ຤ຄກ຦ຌຸຉເຄິຌເຉື຤ຌ ຣື ຃ົ຦
ແຮຄຄ຦ຌຍົໃຣຼຣູຉເຄິຌເຉື຤ຌຊົ຦ຆູຉ
ໃຝເຎັຌຏ຺ຼກ຦ຌຸຉເຄິ...
ກ຦ຌກ຦ຌຸຉເຄິຌເຉື຤ຌຆ຺ຄກວົ຦ລັຉກ຦ຌຸຉ
ຏ຺ຼໃງຼແຮຄຄ຦ຌມີຆິຉກ຦ຌຸຉລລຉັຍເຄິຌເຉື຤ຌຆ຺ຄ
ກວົ຦ລລຉັຍທີົລັຉຎລກ຦ຉໃງຼໂຉຈ຤ີຄໃຆົ:
1. ລລຉັຍ຃ວ຦ມຮ຺ຼ...
ຮ຺ຍກ຦ຌ ແລລ ລລຍຽຍກ຦ຌເຍີກ຅ົ຦ຈ
ເຄິຌເຉື຤ຌ
1. ເຍີກ຅ົ຦ຈຊ຦ມເວລ຦ເຮັຉວຽກເງັົຌ: ເຎັຌງຸົວໂມຄ,
ວັຌ, ເຉື຤ຌ ຣື ຊ຦ມກ຦ຌມ຤ຍເໝຸ຦;
2. ເຍີກ຅ົ຦...
ກ຦ຌກວຉກ຦຃ວ຦ມ຋ືກຊຼ຤ຄໃຌກ຦ຌເຍີກ
຅ົ຦ຈເຄິຌເຉື຤ຌ
ເຐືົ຤຃ວ຦ມ຋ືກຊຼ຤ຄ ແລລ ງັຉເ຅ຌ
ຏ຺ຼ຤຤ກ ແຮຄຄ຦ຌມີຆິຉທວຄ຋຦ມເ຋ິຄ
ວິທີກ຦ຌ຃ິຉໄລົເຄິຌເຉື຤ຌ...
ເຍີກ຅ົ຦ຈເຎັຌເຄິຌຆຸຉ ຃ຸຍ຋ຼວຌ
຋ືກຊຼ຤ຄຊ຦ມກ຦ຌຸຉເວລ຦
ຌ຤ກ຅຦ກເຄິຌເຉື຤ຌຏ຺ຼໃງຼແຮຄຄ຦ຌຆ຦ມ຦ຉ
ເຍີກ຅ົ຦ຈເຄິຌ຤ູຉໜ຺ຌ ຣື ຌລໂຈຍ຦ຈ຤ືົຌ໅ເຐືົ຤
ກລຊູກງູກຈ຺ຼຏ຺ຼ຤຤ກແຮຄຄ຦ຌ
ຣຼ຦ມເຍີກ຅ົ຦ຈເຄິຌເຉື຤ຌເຎັຌ...
ກ຦ຌຢູຉເງຸ຦ວຽກງຸົວ຃຦ວ
- ກລລຌີຣຸວໜົວຈແຮຄຄ຦ຌຢູຉເງຸ຦
ກ຦ຌເ຃ືົ຤ຌໄຣວງຸົວ຃຦ວ
- ຏ຺ຼ຤຤ກແຮຄຄ຦ຌ຅ລໄຉຼຮັຍເຄິຌເຉື຤ຌ ຣື
ຍົ?
ໄຉຼຮັຍຢົ຦ຄໜຼ຤ຈ...
ຍ຺ລິມລຆິຉໃຌກ຦ຌໄຉຼຮັຍເຄິຌເຉື຤ຌ ຣື ຃ົ຦
ແຮຄຄ຦ຌ
• ກລລຌີຣຸວໜົວຈແຮຄຄ຦ຌລຸຼມລລລ຦ຈ ຣື
຋ືກຆ຦ຌຊັຉຆິຌຮິຍງັຍ
ທັຄໝຸຉ ເ຅ຸຼ຦ໜີຼ຤ືົຌ
ລັຉ
ຏ຺...
ເຄິຌເຐີົມໂມຄ ແລລ ຃ິຉໄລົເຄິຌເຐີົມໂມຄ
ກ຦ຄເວັຌຂ຤ຄມືຼທ຦ມລຉ຦
17:00 20:00
ໃຣຼ຃ິຉໄລົ 1 ງຸົວໂມຄ ເທຸົ຦ກັຍ150%
ຂ຤ຄເຄິຌເຉື຤ຌຎຸກກລຊິ
ກ຦ຄ຃ືຌ
ກ຦ຄ຃ືຌຂ຤ຄມືຼທ຦ມລຉ຦
20:00 6:00 ມືຼໃໝົ
ໃຣຼ຃ິຉໄລົ 1 ງຸົວໂມຄເທຸົ຦ກັຍ 200%
ຂ຤ຄເຄິຌເຉື຤ຌຎຸກກລຊິ
ກ຦ຌ຃ິຉໄລົເຄິຌເຐີົມໂມຄໃຌວັຌຐັກ
• ກ຦ຄເວັຌ
8:00 20:00
ໃຣຼ຃ິຉໄລົ 1 ງຸົວໂມຄເທຸົ຦ກັຍ 250%
ຂ຤ຄເຄິຌເຉື຤ຌຎຸກກລຊິ
ກ຦ຄ຃ືຌ
20:00 6:00 ມືຼໃໝົ
຃ິຉໄລົ 1 ງຸົວໂມຄ ເທຸົ຦ກັຍ 300%
ຂ຤ຄເຄິຌເຉື຤ຌຎຸກກລຊິ
ກ຦ຌຎົຽຌຏຽຌເຮັຉວຽກເວລ຦ກ຦ຄ຃ືຌ
22:00 5:00 ມືຼໃໝົ
຅ລໄຉຼຮັຍເຄິຌ຤ູຉໜ຺ຌເຐີົມ 15%
ຂ຤ຄເຄິຌໃຌທູກງຸົວໂມຄ
ຊຸວຢົ຦ຄ
ທຼ຦ວ ກ ເຮັຉວຽກເຐີົມໂມຄໃຌວັຌທ຦ມລຉ຦
ແຊົ 17:00 ຣ຦ 21:00 , ເຮັຉວຽກເຐີົມໃຌ
ວັຌ຤຦ທິຉແຊົ 8:00 ຣ຦ 11:00 ແລລ ແຊົ
20:00 ຣ຦ 2...
ເຮັຉແຊົ 17:00 ຣ຦ 20:00 ເຎັຌກ຦ຄເວັຌເທຸົ຦ກັຍ 3 h
ເຄິຌເຉື຤ຌ 1.000.000 ກີຍ/26 ວັຌ
1 ງຸົວໂມຄເທຸົ຦ ກັຍ
1.000.000
208ℎ
= 4.800 ກີ...
• ເຮັຉກ຦ຄ຃ືຌ ແຊົ 20:00 ຣ຦ 21:00= 1h
=4.800x200%
=9.600 ກີຍ
ເຮັຉວັຌ຤຦ທິຉແຊົ 8:00 ຣ຦ 11:00=3h
=4.800x250%
=12.000
=12.000x3
...
• ເຮັຉແຊົ 20:00 ຣ຦ 22:00=2h
=4.800x300%
=14.400
=14.400x2
=28.800 ກີຍ
ເຮັຉຎົຽຌຏຽຌກ຦ຄ຃ືຌແຊົ 22:00 ຣ຦ 5:00=7h
=4.800x15%
=72...
ຆລຣູຍ
•ມີຣຈັຄຍົເຂຸຼ຦ໃ຅ກລລູຌ຦຋຦ມ
ວຽກຍຼ຦ຌ
ເຮັຉໃຣຼຆ຦ເລັຉແລຼວຆຸົຄ຤຦ທິຉຊົໄຎ
1. ທຼ຦ວ ກໄຉຼເຮັຉວຽກເຐີົມໂມຄໃຌມືຼ
ທ຦ມລຉ຦ແຊົເວລ຦ 19:00 ຣ຦ 22:00
ເຎັຌເວລ຦ 5 ວັຌ ແລລ ເຮັວຽກແຊົ
ເວລ຦ 17:00 ຣ຦ 19:00 ເຎັຌເວລ຦ 7
...
2. ທຼ຦ວ ຆ ໄຉຼເຮັຉວຽກໃຌວັຌ
຤຦ທິຉ ແຊົ 8:00 ຣ຦ 11:00 ເຎັຌ
ເວລ຦ 5 ວັຌ ແລລ ໄຉຼເຮັຉວຽກແຊົ
17:00 ຣ຦ 00:00. ຋຦ມວົ຦: ລ຦ວ
຅ລໄຉຼຮັຍເຄ...
3. ຌ ຂໄຉຼ຋ືກຏ຺ຼໃງຼແຮຄຄ຦ຌໃຣຼ
ໄຎເຮັຉວຽກຏຽຌກ຦ຄ຃ືຌແຊົ
22:00 ຣ຦ 5:00 ເຎັຌເວລ຦ 2
ວັຌ. ຋຦ມວົ຦ລ຦ວ຅ລໄຉຼຮັຍເຄິຌ
຤ູຉໜ຺ຌເທຸົ຦ໃຉ?ຮ຺ຼວົ຦...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

L7 8

351 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
351
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

L7 8

 1. 1. ຈິຌຉີຊຼ຤ຌຮັຍ
 2. 2. ທວຌ຃ືຌຍຸຉຮຽຌເກຸົ຦ ຤຦ຆ຦ຆລໝັກຊ຤ຍເ຤ຸ຦຃ລແຌຌ 1. ເຮຸ຦ຆ຦ມ຦ຉເຮັຉຆັຌຈ຦ແຮຄຄ຦ຌແຍຍຍົ ກ຦ຌຸຉເວລ຦ໄຉຼຍົ?຤ລທິຍ຦ຈ? 2. ຆັຌຈ຦ແຮຄຄ຦ຌຆ຦ມ຦ຉຈຸກເລີກໄຉຼຍົ? ຋ຼ຦ໄຉຼເຮັຉໃຌຮ຺ຍກ຦ຌໃຉແຉົ? 3. ກົ຤ຌຈຸກເລີກຆັຌຈ຦ແຮຄຄ຦ຌຏ຺ຼໃງຼແຮຄ ຄ຦ຌຊຼ຤ຄເຮັຉແຌວໃຉແຉົ? 5 ຌ຦ທີ
 3. 3. ຐ຦ກຆລເໜີ 1.ກ຦ຌຌ຦ໃງຼແຮຄຄ຦ຌແມົຈິຄ ແລລ ເຉັກຌຼ຤ຈ 2. ເຄິຌເຉື຤ຌ ຣື ຃ົ຦ແຮຄຄ຦ຌ ແລລ ຤຦ກ຤ຌລ຦ຈໄຉຼ
 4. 4. ແຮຄຄ຦ຌແມົຈິຄ ແລລ ເຉັກຌຼ຤ຈ 1.ຆລຐ຦ຍລວມ 2. ຣັກກ຦ຌທີົກຸຉໝ຦ຈກ຦ຌຸຉກົຽວ ກັຍແຮຄຄ຦ຌ ແມົຈິຄ ແລລ ເຉັກຌຼ຤ຈ
 5. 5. ຆລຐ຦ຍລວມ 1. ຏ຺ຼຈິຄແມົຌເຐຉແຌວໃຉ? 2. ເຉັກຌຼ຤ຈແມົຌຣຈັຄ?
 6. 6. ກ຦ຌຌ຦ໃງຼແຮຄຄ຦ຌແມົຈິຄ຋ືຐ຦ມ຦ຌ ຍົໃຣຼຏ຺ຼຈິຄ຋ືຐ຦ ແລລ ແມົມ຦ຌຈັຄລຼຽຄລ຺ກຌຼ຤ຈເຮັຉ: 1. ວຽກຈຸກ຋ົ຦ຈ ແລລ ແຍກຣ຦ຍໜັກ; 2. ວຽກທີົຊຼ຤ຄຢືຌເຎັຌເວລ຦ຉຸຌຌ຦ຌ; 3. ວຽກຄ຦ຌ຤ັຌໜັກໜົວຄເຎັຌຐິເຆຉ ທີົກຸຉໝ຦ຈ ກ຦ຌຸຉເວລ຦ເຮັຉວຽກໄລຈລຆັຼຌ; 4. ຣຼ຦ມເຮັຉວຽກເຐີົມໂມຄ. ຊຼ຤ຄຆັຍງຼ຤ຌໄຎເຮັຉວຽກ຤ືົຌງຸົວ຃຦ວ
 7. 7. ເຄິຌເຉື຤ຌ ຣື ຃ົ຦ແຮຄຄ຦ຌ ໃຌໄລຈລທີົເຮັຉວຽກ຤ືົຌງຸົວ຃຦ວ ຏ຺ຼ ຤຤ກແຮຄຄ຦ຌ ຅ລໄຉຼຮັຍເຄິຌເຉື຤ຌ ເຊັມຊ຦ມຎຸກກລຊິເຎັຌເວລ຦ 3 ເຉື຤ຌ ເມືົ຤ກ຦ຈ 3 ເຉື຤ຌ຅ລໄຉຼຮັຍ ເຄິຌເຉື຤ຌຊ຦ມໜຼ຦ວຽກໃໝົທີົເຮັຉ ງຸົວ຃຦ວ
 8. 8. ກ຦ຌຐັກກົ຤ຌ ແລລ ຣັຄເກີຉລ຺ກ - ມີຆິຉຐັກກົ຤ຌ ແລລ ຣັຄເກີຉລ຺ກ ຢົ຦ຄໜຼ຤ຈ 90 ວັຌ - ຣັຄເກີຉລ຺ກຊຼ຤ຄໄຉຼຐັກຢົ຦ຄໜຼ຤ຈ 42 ວັຌ ໃຌໄລຈລຌີຼ຅ລໄຉຼຮັຍເຄິຌເຉື຤ຌເຊັມ - ຋ຼ຦ຣ຦ກເ຅ັຍເຎັຌເຌືົ຤ຄ຅຦ກເກີຉລ຺ກ ຆ຦ມ຦ຉ ຐັກເຐີົມໄຉຼ 30 ວັຌ ແຊົໄຉຼຮັຍເຄິຌເຉື຤ຌ 50 ຆົວຌຮຼ຤ຈ - ກລລຌີຣູລ຺ກແມົຌຐັກໄຉຼຊ຦ມ຃຦ຆັົຄແຐຉ ໂຉຈໄຉຼຮັຍເຄິຌເຉື຤ຌເຊັມ
 9. 9. ເຄິຌ຤ູຉໜ຺ຌໃຌກ຦ຌເກີຉລ຺ກ ແລລ ຣູລ຺ກ “- 60% ຂ຤ຄເຄິຌເຉື຤ຌ/1 ລ຺ກ; 110%/2ລ຺ກຂຶຼຌໄຎ ຏ຺ຼ຤຤ກແຮຄຄ຦ຌທີົ ເກີຉລ຺ກ ຣູລ຺ກ ຏ຺ຼໃງຼແຮຄຄ຦ຌ ຎລກັຌຆັຄ຃ຸມ
 10. 10. ກ຦ຌຌ຦ໃງຼແຮຄຄ຦ຌເຉັກຌຼ຤ຈ - ເຮຸ຦ຆ຦ມ຦ຉຌ຦ໃງຼແຮຄຄ຦ຌເຉັກ ຤຦ຈູ 14 ຎີ ຣ຦ ຍົເ຋ິຄ18 ໄຉຼ - ເຮັຉວຽກຍົໃຣຼເກີຌ 8 ງຸົວໂມຄຊົ ວັຌ
 11. 11. ຂຼຣຼ຦ມໃຌກ຦ຌຌ຦ໃງຼແຮຄຄ຦ຌເຉັກ ວຽກທີົຍົໃຣຼເຉັກເຮັຉ: - ກ຦ຌຂູຉ຃ຸຼຌຍົແຮົທູກຎລເຐຉ; - ກ຦ຌຎລກ຤ຍວັຉ຋ູເ຃ມີ; - ກ຦ຌມຼຽຌຆຸຍ຃ຸຌຊ຦ຈ - ກ຦ຌເຮັຉວຽກເຐີົມໂມຄ - ກ຦ຌເຮັຉວຽກຢ຺ົຍົ຤ຌທີົມີຆຽຄຉັຄເກີຌຂ຤ຍ ເຂຉ; - ເຮັຉວຽກກ຦ຄ຃ືຌ ແລລ ຤ືົຌ໅
 12. 12. ເຄິຌເຉື຤ຌ ຣື ຃ົ຦ແຮຄຄ຦ຌ ເຄິຌເຉື຤ຌ ຣື ຃ົ຦ແຮຄຄ຦ຌແມົຌຣຈັຄ? 1. ລ຦ຈໄຉຼ຅຦ກກ຦ຌເຮັຉວຽກ 2. ເຄິຌໄຉຼ຅຦ກກ຦ຌເຮັຉວຽກ ກ຦ຌເຍີກ຅ົ຦ຈເຄິຌເຉື຤ຌເຮັຉຊ຤ຌໃຉ? ກົ຤ຌ ຣັຄເຮັຉວຽກແລຼວ 30151
 13. 13. ຆິຉຆລເໜີຐ຦ຍໃຌກ຦ຌຮັຍເຄິຌເຉື຤ຌ ຏ຺ຼ຤຤ກແຮຄຄ຦ຌທີົເຮັຉວຽກຎລລິມ຦ຌເທຸົ຦ ກັຌ, ຃ູຌຌລຐ຦ຍ຃ູຌຂ຤ຄວຽກເທຸົ຦ກັຌ຅ລໄຉຼຮັຍ ເຄິຌເຉື຤ຌ ຣື ຃ົ຦ແຮຄຄ຦ຌເທຸົ຦ກັຌ຦ໂຉຈຍົ ຅຦ແຌກ: - ເງືຼ຤ງ຦ຉ; - ຆ຦ຆລໜ຦ - ຆັຌງ຦ຉ; - ຋຦ຌລທ຦ເຆຉ຋ລກິຉ, - ເຐຉ, ໄວ; ຆັຄ຃ຸມ
 14. 14. ກ຦ຌກ຦ຌຸຉລລຉັຍເຄິຌເຉື຤ຌ ຣື ຃ົ຦ແຮຄ ຄ຦ຌ ຏ຺ຼໃງຼແຮຄຄ຦ຌຊຼ຤ຄກ຦ຌຸຉເຄິຌເຉື຤ຌ ຣື ຃ົ຦ ແຮຄຄ຦ຌຍົໃຣຼຣູຉເຄິຌເຉື຤ຌຊົ຦ຆູຉ ໃຝເຎັຌຏ຺ຼກ຦ຌຸຉເຄິຌເຉື຤ຌ ຣື ຃ົ຦ແຮຄຄ຦ຌຊົ຦ ຆູຉ? ກ຦ຌກ຦ຌຸຉເຄິຌເຉື຤ຌຊົ຦ຆູຉ຤ີຄໃຆົເຣຉຏຸຌ ໃຉ?
 15. 15. ກ຦ຌກ຦ຌຸຉເຄິຌເຉື຤ຌຆ຺ຄກວົ຦ລັຉກ຦ຌຸຉ ຏ຺ຼໃງຼແຮຄຄ຦ຌມີຆິຉກ຦ຌຸຉລລຉັຍເຄິຌເຉື຤ຌຆ຺ຄ ກວົ຦ລລຉັຍທີົລັຉຎລກ຦ຉໃງຼໂຉຈ຤ີຄໃຆົ: 1. ລລຉັຍ຃ວ຦ມຮ຺ຼ຃ວ຦ມຆ຦ມ຦ຉ ແລລ ກ຦ຌເຍີກ຅ົ຦ຈເຄິຌເຉື຤ຌຢ຺ົຍົ຤ຌ຤ືົຌ; 2. ຃ູຌ຃ົ຦ຂ຤ຄວຽກ; 3. ຃ວ຦ມຊຼ຤ຄກ຦ຌໃຌກ຦ຌຉ຦ລຸຄງີວິຉ ວັຉ຋ູ-຅ິຉໃ຅; 4. ລລຉັຍກ຦ຌເໜັຄຊິຄຂ຤ຄ຃ົ຦຃຤ຄງີຍ; 5. ຏຸຌຎລໂຣຈຉທ຦ຄຉຼ຦ຌຆລຣວັຉຉີຐ຦ຍ ແລລ ຎລກັຌຆັຄ຃ຸມ
 16. 16. ຮ຺ຍກ຦ຌ ແລລ ລລຍຽຍກ຦ຌເຍີກ຅ົ຦ຈ ເຄິຌເຉື຤ຌ 1. ເຍີກ຅ົ຦ຈຊ຦ມເວລ຦ເຮັຉວຽກເງັົຌ: ເຎັຌງຸົວໂມຄ, ວັຌ, ເຉື຤ຌ ຣື ຊ຦ມກ຦ຌມ຤ຍເໝຸ຦; 2. ເຍີກ຅ົ຦ຈເຄິຌເຉື຤ຌ ຣື ຃ົ຦ແຮຄຄ຦ຌ, ເຄິຌ຤ູຉໜ຺ຌ ແລລ ຍ຦ເຌັຉຊຼ຤ຄເຮັຉຍັຌງີຮັຍ຅຦ຈ ແລລ ໃຣຼຏ຺ຼ ຤຤ກແຮຄຄ຦ຌເງັຌຮັຍເ຤ຸ຦ 3. ກ຦ຌເຍີກ຅ົ຦ຈເຄິຌເຉື຤ຌຊຼ຤ຄເຍີກຢົ຦ຄໜຼ຤ຈເຉື຤ຌ ລລ຃ັຼຄ ຆ຦ລັຍຏ຺ຼທີົເຍີກ຅ົ຦ຈຊ຦ມຣຸວໜົວຈຏລລິຉຊລຐັຌ ຣື ຊ຦ມເວລ຦ເຮັຉວຽກຊຼ຤ຄເຍີກຢົ຦ຄໜຼ຤ຈ 2 ຃ັຼຄ
 17. 17. ກ຦ຌກວຉກ຦຃ວ຦ມ຋ືກຊຼ຤ຄໃຌກ຦ຌເຍີກ ຅ົ຦ຈເຄິຌເຉື຤ຌ ເຐືົ຤຃ວ຦ມ຋ືກຊຼ຤ຄ ແລລ ງັຉເ຅ຌ ຏ຺ຼ຤຤ກ ແຮຄຄ຦ຌມີຆິຉທວຄ຋຦ມເ຋ິຄ ວິທີກ຦ຌ຃ິຉໄລົເຄິຌເຉື຤ຌ ຣື ຃ົ຦ແຮຄ ຄ຦ຌທີົຏ຺ຼ຤຤ກແຮຄຄ຦ຌ຅ລໄຉຼຮັຍ 
 18. 18. ເຍີກ຅ົ຦ຈເຎັຌເຄິຌຆຸຉ ຃ຸຍ຋ຼວຌ ຋ືກຊຼ຤ຄຊ຦ມກ຦ຌຸຉເວລ຦
 19. 19. ຌ຤ກ຅຦ກເຄິຌເຉື຤ຌຏ຺ຼໃງຼແຮຄຄ຦ຌຆ຦ມ຦ຉ ເຍີກ຅ົ຦ຈເຄິຌ຤ູຉໜ຺ຌ ຣື ຌລໂຈຍ຦ຈ຤ືົຌ໅ເຐືົ຤ ກລຊູກງູກຈ຺ຼຏ຺ຼ຤຤ກແຮຄຄ຦ຌ ຣຼ຦ມເຍີກ຅ົ຦ຈເຄິຌເຉື຤ຌເຎັຌຆິົຄເຆຍຊິຉ, ຆິົຄມຶຌເມຸ຦ ແລລ ຆິົຄເຎັຌ຤ັຌຊລລ຦ຈຊົ ຆູຂລຐ຦ຍໃຣຼຏ຺ຼ຤຤ກແຮຄຄ຦ຌແທຌ ໃຌກລລຌີຐຸຍ຃ວ຦ມຣຈູຼຄຈ຦ກ ຣື ເຣຉຆູກ ເຆີຌຆ຦ມ຦ຉຂເຍີກ຅ົ຦ຈເຄິຌເຉື຤ຌລົວຄໜຼ຦ໄຉຼ
 20. 20. ກ຦ຌຢູຉເງຸ຦ວຽກງຸົວ຃຦ວ - ກລລຌີຣຸວໜົວຈແຮຄຄ຦ຌຢູຉເງຸ຦ ກ຦ຌເ຃ືົ຤ຌໄຣວງຸົວ຃຦ວ - ຏ຺ຼ຤຤ກແຮຄຄ຦ຌ຅ລໄຉຼຮັຍເຄິຌເຉື຤ຌ ຣື ຍົ? ໄຉຼຮັຍຢົ຦ຄໜຼ຤ຈ 50% ຂ຤ຄ ເຄິຌເຉື຤ຌ
 21. 21. ຍ຺ລິມລຆິຉໃຌກ຦ຌໄຉຼຮັຍເຄິຌເຉື຤ຌ ຣື ຃ົ຦ ແຮຄຄ຦ຌ • ກລລຌີຣຸວໜົວຈແຮຄຄ຦ຌລຸຼມລລລ຦ຈ ຣື ຋ືກຆ຦ຌຊັຉຆິຌຮິຍງັຍ ທັຄໝຸຉ ເ຅ຸຼ຦ໜີຼ຤ືົຌ ລັຉ ຏ຺ຼ຤຤ກແຮຄຄ຦ຌ
 22. 22. ເຄິຌເຐີົມໂມຄ ແລລ ຃ິຉໄລົເຄິຌເຐີົມໂມຄ ກ຦ຄເວັຌຂ຤ຄມືຼທ຦ມລຉ຦ 17:00 20:00 ໃຣຼ຃ິຉໄລົ 1 ງຸົວໂມຄ ເທຸົ຦ກັຍ150% ຂ຤ຄເຄິຌເຉື຤ຌຎຸກກລຊິ
 23. 23. ກ຦ຄ຃ືຌ ກ຦ຄ຃ືຌຂ຤ຄມືຼທ຦ມລຉ຦ 20:00 6:00 ມືຼໃໝົ ໃຣຼ຃ິຉໄລົ 1 ງຸົວໂມຄເທຸົ຦ກັຍ 200% ຂ຤ຄເຄິຌເຉື຤ຌຎຸກກລຊິ
 24. 24. ກ຦ຌ຃ິຉໄລົເຄິຌເຐີົມໂມຄໃຌວັຌຐັກ • ກ຦ຄເວັຌ 8:00 20:00 ໃຣຼ຃ິຉໄລົ 1 ງຸົວໂມຄເທຸົ຦ກັຍ 250% ຂ຤ຄເຄິຌເຉື຤ຌຎຸກກລຊິ
 25. 25. ກ຦ຄ຃ືຌ 20:00 6:00 ມືຼໃໝົ ຃ິຉໄລົ 1 ງຸົວໂມຄ ເທຸົ຦ກັຍ 300% ຂ຤ຄເຄິຌເຉື຤ຌຎຸກກລຊິ
 26. 26. ກ຦ຌຎົຽຌຏຽຌເຮັຉວຽກເວລ຦ກ຦ຄ຃ືຌ 22:00 5:00 ມືຼໃໝົ ຅ລໄຉຼຮັຍເຄິຌ຤ູຉໜ຺ຌເຐີົມ 15% ຂ຤ຄເຄິຌໃຌທູກງຸົວໂມຄ
 27. 27. ຊຸວຢົ຦ຄ ທຼ຦ວ ກ ເຮັຉວຽກເຐີົມໂມຄໃຌວັຌທ຦ມລຉ຦ ແຊົ 17:00 ຣ຦ 21:00 , ເຮັຉວຽກເຐີົມໃຌ ວັຌ຤຦ທິຉແຊົ 8:00 ຣ຦ 11:00 ແລລ ແຊົ 20:00 ຣ຦ 22:00. ຌ຤ກຌີຼລ຦ວໄຉຼເຮັຉ ວຽກຎົຽຌຏຽຌກ຦ຄ຃ືຌ 1 ວັຌແຊົ 22:00 ຣ຦ 5:00 ຂ຤ຄມືຼໃໝົ. ຋຦ມວົ຦ລ຦ວ຅ລໄຉຼຮັຍ ເຄິຌເຐີົມໂມຄ ແລລ ເຄິຌ຤ູຉໜ຺ຌໃຌກ຦ຌ ຎົຽຌຏຽຌກ຦ຄ຃ືຌເທຸົ຦ໃຉ?ຮ຺ຼເຄິຌເຉື຤ຌ 1 ລຼ຦ຌກີຍ
 28. 28. ເຮັຉແຊົ 17:00 ຣ຦ 20:00 ເຎັຌກ຦ຄເວັຌເທຸົ຦ກັຍ 3 h ເຄິຌເຉື຤ຌ 1.000.000 ກີຍ/26 ວັຌ 1 ງຸົວໂມຄເທຸົ຦ ກັຍ 1.000.000 208ℎ = 4.800 ກີຍ/h ກ຦ຄເວັຌ 150%/1ງຸົວໂມຄ =4.800x150% =7.200 ກີຍ ເຮັຉ 3 h =7.200 x 3 =21.600 ກີຍ
 29. 29. • ເຮັຉກ຦ຄ຃ືຌ ແຊົ 20:00 ຣ຦ 21:00= 1h =4.800x200% =9.600 ກີຍ ເຮັຉວັຌ຤຦ທິຉແຊົ 8:00 ຣ຦ 11:00=3h =4.800x250% =12.000 =12.000x3 =36.000 ກີຍ
 30. 30. • ເຮັຉແຊົ 20:00 ຣ຦ 22:00=2h =4.800x300% =14.400 =14.400x2 =28.800 ກີຍ ເຮັຉຎົຽຌຏຽຌກ຦ຄ຃ືຌແຊົ 22:00 ຣ຦ 5:00=7h =4.800x15% =720x7 =5040 ກີຍ
 31. 31. ຆລຣູຍ •ມີຣຈັຄຍົເຂຸຼ຦ໃ຅ກລລູຌ຦຋຦ມ
 32. 32. ວຽກຍຼ຦ຌ ເຮັຉໃຣຼຆ຦ເລັຉແລຼວຆຸົຄ຤຦ທິຉຊົໄຎ
 33. 33. 1. ທຼ຦ວ ກໄຉຼເຮັຉວຽກເຐີົມໂມຄໃຌມືຼ ທ຦ມລຉ຦ແຊົເວລ຦ 19:00 ຣ຦ 22:00 ເຎັຌເວລ຦ 5 ວັຌ ແລລ ເຮັວຽກແຊົ ເວລ຦ 17:00 ຣ຦ 19:00 ເຎັຌເວລ຦ 7 ວັຌ. ຋຦ມວົ຦ລ຦ວ຅ລໄຉຼຮັຍເຄິຌເຐີົມ ໂມຄເທຸົ຦ໃຉ?ຮ຺ຼວົ຦ເຄິຌເຉື຤ຌຂ຤ຄລ຦ວ ແມົຌ 1.500.000 ກີຍ
 34. 34. 2. ທຼ຦ວ ຆ ໄຉຼເຮັຉວຽກໃຌວັຌ ຤຦ທິຉ ແຊົ 8:00 ຣ຦ 11:00 ເຎັຌ ເວລ຦ 5 ວັຌ ແລລ ໄຉຼເຮັຉວຽກແຊົ 17:00 ຣ຦ 00:00. ຋຦ມວົ຦: ລ຦ວ ຅ລໄຉຼຮັຍເຄິຌເຐີົມໂມຄໃຌກ຦ຌເຮັຉ ວຽກເທຸົ຦ໃຉ?ຮ຺ຼວົ຦ເຄິຌເຉື຤ຌຂ຤ຄ ລ຦ວແມົຌ 2.000.000 ກີຍ.
 35. 35. 3. ຌ ຂໄຉຼ຋ືກຏ຺ຼໃງຼແຮຄຄ຦ຌໃຣຼ ໄຎເຮັຉວຽກຏຽຌກ຦ຄ຃ືຌແຊົ 22:00 ຣ຦ 5:00 ເຎັຌເວລ຦ 2 ວັຌ. ຋຦ມວົ຦ລ຦ວ຅ລໄຉຼຮັຍເຄິຌ ຤ູຉໜ຺ຌເທຸົ຦ໃຉ?ຮ຺ຼວົ຦ເຄິຌເຉື຤ຌ ຂ຤ຄລ຦ວແມົຌ 700.000 ກີຍ.

×