ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
ນັກສຶກສາສາມາດດາວໂຫຼດເອົາສະໄ
ລດນີ້ໄດ້ທີ່
E-mail: salardkhith2011@gmail.com
Password: 797975092011
ທວນຄືນບົດຮຽນເກົ່າ 10
ນາທີ
1. ແຮງງານແມ່ຍິງຖືພາ ຫຼື
ຍັງລ້ຽງລູກອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 12
ເດືອນສາມາດເຮັດວຽກຫຍັງໄດ້ແດ່?
2. ເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ແ...
ຕົວຢ່າງ
ທ້າວ ກໍ
ເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງໃນວັນທຳມະດ
າແຕ່17:00 ຫາ 21:00 ,
ເຮັດວຽກເພີ່ມໃນວັນອາທິດແຕ່
8:00 ຫາ 11:00 ແລະ ແຕ່20:00 ຫາ
22:...
• ເຮັດກາງຄືນ ແຕ່20:00 ຫາ
21:00= 1h
=4.800x200%
=9.600 ກີບ
ເຮັດວັນອາທິດແຕ່8:00 ຫາ
11:00=3h
=4.800x250%
=12.000
=12.000x3
=3...
• ເຮັດແຕ່20:00 ຫາ 22:00=2h
=4.800x300%
=14.400
=14.400x2
=28.800 ກີບ
ເຮັດປ່ຽນຜຽນກາງຄືນແຕ່22:00 ຫາ
5:00=7h
=4.800x15%
=720x...
ຈົ່ງແກ້ຝຶກຫັດຢູ່ທີ່ບ້ານ
ຂອງນັກສຶກສາ
ແກ້ໂຈດໃນບົດທີ 20
ຂອງປື້ມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານ
ກົດໝາຍ ສະບັບເກົ່າ. ໜ້າທີ
91.
ຂໍ້5
(ໄລ່ເປ...
ອາກອນລາຍໄດ້
ຜົນໄດ້ຮັບຫຼັງການຮຽນ:
1.ຜູ້ຮຽນສາມາດຄິດໄລ່ອາກອນລາຍໄດ້ເ
ພື່ອຫັກກ່ອນການເບີກຈ່າຍເງິນເດ
ືອນ;
2.ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເ...
ອາກອນລາຍໄດ້ແມ່ນຫຍັງ?
ການຄິດໄລ່ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເ
ງິນເດືອນ
ມູນຄ່າວັດຖຸ
ແລະ
ຜົນປະໂຫຍດຢ່
າງອື່ນ
ເງິນເດືອນເງິນເດືອນ
ລາຍໄດ້ທີ່ຍົກເວັ້ນອາກອນ
1. ລາຍໄດ້ຈາກການຜະລິດກະສິກຳ
ໂດຍຊາວກະສິກອນເອງ;
2. ລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນຕ່ຳກວ່າລະດັບເງິນເດືອນ
ຕ່ຳສຸດ ຕາມທ...
7. ເງິນອຸດໜູນເທື່ອດຽວ, ເງິນບຳນານ,
ເງິນເບັ້ຍລ້ຽງ;
8. ລາຍໄດ້ຈາກການເຄື່ອນໄຫວສິນລະປະວັນນະຄະດີ,
ກິລາ, ເພື່ອການກຸສົນ ຫຼື
ສາທາລະນ...
ຕາຕະລາງທີ 1
ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີເງິນເດືອນບໍ່ເກ
ີນ 1.500.000 ກີບ
ຂັ້
ນ
ຖານເງິນເດືອນ
ແຕ່ລະຂັ້ນ
ພື້ນຖາ
ນຄິດໄລ່
ອັດຕາອ
າກອນ
ອາກອນເ
ງິ...
ການຄິດໄລ່ອາກອນເງິນເດືອນແ
ບບຕາຕະລາງທີ 1
ກ່ອນການຄິດໄລ່ອາກອນເງິນເດືອນ
ເຮົາຕ້ອງເອົາລາຍໄດ້ຂອງລາວທັງໝົດລ
ົບໃຫ້ລາຍໄດ້ທີ່ຍົກເວັ້ນອ...
ຕົວຢ່າງ
ກ
ເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ຮັບເງ
ິນເດືອນ 800.000 ກີບຕໍ່ເດືອນ,
ເງິນກິນເຂົ້າສວຍ 20.000 ກີບ/ວັນ,
ເງິນນ້ຳມັນ 100.00...
ຄິດໄລ່
ລາຍໄດ້:
- ເງິນເດືອນ 800.000
ກີບ/ເດືອນ
- ເງິນກິນເຂົ້າສວຍ (520.000
ກີບ/ເດືອນ(ຍົກ
ເວັນອາກອນລາຍໄດ້))
- ເງິນນ້ຳມັນ +100....
ຕາຕະລາງທີ 2
ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີເງິນເດືອນແຕ່
1.500.000 ຂຶ້ນໄປ
ຂັ້
ນ
ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະ
ຂັ້ນ
ພື້ນຖານຄ
ິດໄລ່
ອັດຕາອາ
ກອນ
ອາກອນເງ
ິນເ...
ຕົວຢ່າງ
ອາຈານ A ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ
1.500.000 ກີບ/ເດືອນ,
ເງິນຄ່າໂທລະສັບ 50.000
ກີບ/ເດືອນ,
ເງິນຄ່າທີ່ພັກອາໄສ 100.000
ກີບ, ເງິນນ...
• ເງິນເດືອນ 1.500.000-4.000.000 ກີບ
ຄິດໄລ່ໃນຕາຕະລາງທີ 2 ແບບທະວີຄູນ
• ກ່ອນຄິດໄລ່ອາກອນ:
- ເງິນເດືອນ: 1.500.000
ກີບ
- ເງິນໂທລ...
• ລາຍໄດ້ທີ່ລາວໄດ້ໃນເດືອນນັ້ນ
2.350.000 ກີບ
• ອາກອນລາຍໄດ້:
ຂັ້
ນ
ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະ
ຂັ້ນ
ພື້ນຖານຄ
ິດໄລ່
ອັດຕາອາ
ກອນ
ອາກອນເງ
...
• ລາຍໄດ້ທີ່ລາວໄດ້ໃນເດືອນນັ້ນ
2.350.000 ກີບ
• ອາກອນລາຍໄດ້:
ຂັ້
ນ
ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະ
ຂັ້ນ
ພື້ນຖານຄ
ິດໄລ່
ອັດຕາອາ
ກອນ
ອາກອນເງ
...
• ລາຍໄດ້ທີ່ລາວໄດ້ໃນເດືອນນັ້ນ
2.350.000 ກີບ
• ອາກອນລາຍໄດ້:
ຂັ້
ນ
ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະ
ຂັ້ນ
ພື້ນຖານຄ
ິດໄລ່
ອັດຕາອາ
ກອນ
ອາກອນເງ
...
• ລາຍໄດ້ທີ່ລາວໄດ້ໃນເດືອນນັ້ນ
2.350.000 ກີບ
• ອາກອນລາຍໄດ້:
ຂັ້
ນ
ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະ
ຂັ້ນ
ພື້ນຖານຄ
ິດໄລ່
ອັດຕາອາ
ກອນ
ອາກອນເງ
...
• ລາຍໄດ້ທີ່ລາວໄດ້ໃນເດືອນນັ້ນ
2.350.000 ກີບ
• ອາກອນລາຍໄດ້:
ຂັ້
ນ
ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະ
ຂັ້ນ
ພື້ນຖານຄ
ິດໄລ່
ອັດຕາອາ
ກອນ
ອາກອນເງ
...
ກໍລະນີລາຍໄດ້4.500.000
ກີບ/ເດືອນ
ຂັ້
ນ
ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະ
ຂັ້ນ
ພື້ນຖານຄ
ິດໄລ່
ອັດຕາອາ
ກອນ
ອາກອນເງ
ິນເດືອນ
ແຕ່ລະຂັ້ນ
1 1-1.50...
ກໍລະນີລາຍໄດ້8.500.000
ກີບ/ເດືອນ
ຂັ້
ນ
ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະ
ຂັ້ນ
ພື້ນຖານຄ
ິດໄລ່
ອັດຕາອາ
ກອນ
ອາກອນເງ
ິນເດືອນ
ແຕ່ລະຂັ້ນ
1 1-1.50...
ກໍລະນີລາຍໄດ້17.000.000
ກີບ/ເດືອນ
ຂັ້
ນ
ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະ
ຂັ້ນ
ພື້ນຖານຄ
ິດໄລ່
ອັດຕາອາ
ກອນ
ອາກອນເງ
ິນເດືອນ
ແຕ່ລະຂັ້ນ
1 1-1.5...
ອຸປະຕິເຫດແຮງງານ
ພ
ອ
ັ
ນ
ຕ
ະ
ລ
າ
ຍ
ຢ
່າ
ງ
ໃ
ດ
ຢ
່າ
ເ
ກ
ີ
ດ
ແ
ກ
່
ຜ
ູ້
ອ
ອ
ກ
ແ
ຮ
ສ
ັ
ຍ
ອ
ົ
ງ
ຄ
ະ
,
ເ
ສ
ັ
ຍ
ຊ
ີ
ວ
ເວລາ ແລະ
ສະຖານທີ່ໆຖືວ່າເປັນອຸປະຕິ
ເຫດແຮງງານ
ໃນເວລາທີ່ພວມເຄື່ອນໄຫວວຽກຢູ່:
•ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຫຼື
ສະຖານທີ່ອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂ
ອງ...
ພະຍາດອາຊີບ
ພະຍາດທຸກຊະນິດທີ່ເ
ກີດຈາກການອອກແຮງງ
ານເຊັ່ນ: ປອດແຫ້ງ,
ມະເຫັງ ແລະ ອື່ນໆ.
ການເບິ່ງແຍງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າ
ຍຈາກອຸປະຕິເຫດແຮງງານ
ແລະ ພະຍາດອາຊີບ
ກໍລະນີບາດເຈັບຮ້າຍແຮງຫ
ຼືເສັຍຊີວິດຍ້ອນ
ອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ
ພະຍາດອາຊີບ
ເງິນອຸດໜູນ
ເບັ້ຍບຳນານແມ່ນຫຍັງ?
• ຜູ້ທີ່ສາມາດຮັບເບັ້ຍບຳນານ:
- ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງມີອາຍຸກະສຽນ ຄົບ
60 ປີ
ສຳລັບແມ່ຍິງຈະອອກຮັບບຳນານກ່ອນກ
ໍໄດ...
ເງິນອຸດໜູນເທື່ອດຽວ
• ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄ
ຂຮັບບຳນານຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດ
ໜູນເທື່ອດຽວ.
• ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນເທືອດ
ຽວ
ສຳລັບ...
ການຄິດໄລ່ເງິນບຳນານຈາກ
ອປສອາ​ຍຸ​ຮັບ​ບຳ​ນານ
​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ທີ່​ມີ​ສິດ​ຮັບ​ອຸດ​ໜູນ​
ບໍານານ​ຕ້ອງ​ມີ​ອາ​ຍຸ​ຄົບ​ 60 ​ປີ​. ​ສໍາລ...
• ໄລ​ຍະ​ເວລາ​ປະ​ກັນ​ຕົນ​
ໄລ​ຍະ​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ ​ແມ່ນ​ໄລ​ຍະ​ເວລາ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​
ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ເຂົ້າ​ກອງ​ທຶ...
ພື້ນ​ຖານ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ອຸດ​ໜູນ​ບຳ​ນານ
​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ບຳ​ນານ​ຄິດ​ໄລ່​ຕາມ​ພື້ນ​ຖານ​ລຸ່ມ​ນີ້​:
ຄະ​ແນນ​ບຳ​ນານ​;
ຄ່າ​ແຮງ​ງາ...
ຕົວ​ຢ່າງ​:​
ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ສະ​
ເລ່ຍ​ໃນ​ປີ​ເທົ່າ​ກັບ​ 1, 000, 000 ​ກີບ​/​
ເດືອນ​. ​ດັ່ງ​ນັ້ນ​, ​ເງິນ​...
ຄະ​ແນນ​ບຳ​ນານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ
​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ເດືອນ​ 6 ​ປີ​ 2001 ​ຫາ​ເດືອນ​ 5 ​
ປີ​ 2002, ​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ລະ​ບົບ​
ປະ​...
ຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ສະ​ເລ່ຍ
​ການ​ກຳ​ນົດ​ເອົາ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ສະ​ເລ່ຍ​ ​
ເພື່ອ​ມາ​ຄິດ​ໄລ່​ເງິນ​ບຳ​ນານ​ ​ແມ່ນ​ຖື​
ເອົາ​ເງິນ​ເດືອນ​ປະ​ກັນ...
ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນເທ
ື່ອດຽວ
ຕົວຢ່າງ
ທ້າວ ກໍເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດແຫ່ງໜຶ່ງ
ເປັນເວລາ 15 ປີ
ແລ້ວໄດ້ຂໍອອກການຮັບເງິນອຸດໜູນເທື່ອ
ດຽວ.
ເງິນເດືອນກ່ອນຮັບອຸດໜູນຂອງລາ...
ຂໍໃຫ້ໂຊກດີ
ເງິນເຕັມພາ
ບໍ່ເທົ່າຜະຫຍ
າເຕັມປູມ
ເດີ້ນ້ອງນຸ່ງເອີ
L 1 2 p2
L 1 2 p2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

L 1 2 p2

936 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
936
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

L 1 2 p2

 1. 1. ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ນັກສຶກສາສາມາດດາວໂຫຼດເອົາສະໄ ລດນີ້ໄດ້ທີ່ E-mail: salardkhith2011@gmail.com Password: 797975092011
 2. 2. ທວນຄືນບົດຮຽນເກົ່າ 10 ນາທີ 1. ແຮງງານແມ່ຍິງຖືພາ ຫຼື ຍັງລ້ຽງລູກອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 12 ເດືອນສາມາດເຮັດວຽກຫຍັງໄດ້ແດ່? 2. ເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກນ້ອຍເຮັ ດວຽກຫຍັງໄດ້ແດ່? 3. ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານແຮງງານແມ່ນຫຍັງ? 4. ການກຳນົດເງິນເດືອນ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງອີງໃສ່ອັນໃດ? 5. ການຄິດໄລ່ເງິນເພີ່ມໂມງ
 3. 3. ຕົວຢ່າງ ທ້າວ ກໍ ເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງໃນວັນທຳມະດ າແຕ່17:00 ຫາ 21:00 , ເຮັດວຽກເພີ່ມໃນວັນອາທິດແຕ່ 8:00 ຫາ 11:00 ແລະ ແຕ່20:00 ຫາ 22:00. ນອກນີ້ລາວໄດ້ເຮັດວຽກປ່ຽນຜຽນ ກາງຄືນ 1 ວັນແຕ່22:00 ຫາ 5:00 ຂອງມື້ໃໝ່.
 4. 4. • ເຮັດກາງຄືນ ແຕ່20:00 ຫາ 21:00= 1h =4.800x200% =9.600 ກີບ ເຮັດວັນອາທິດແຕ່8:00 ຫາ 11:00=3h =4.800x250% =12.000 =12.000x3 =36.000 ກີບ
 5. 5. • ເຮັດແຕ່20:00 ຫາ 22:00=2h =4.800x300% =14.400 =14.400x2 =28.800 ກີບ ເຮັດປ່ຽນຜຽນກາງຄືນແຕ່22:00 ຫາ 5:00=7h =4.800x15% =720x7 =5040 ກີບ
 6. 6. ຈົ່ງແກ້ຝຶກຫັດຢູ່ທີ່ບ້ານ ຂອງນັກສຶກສາ ແກ້ໂຈດໃນບົດທີ 20 ຂອງປື້ມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານ ກົດໝາຍ ສະບັບເກົ່າ. ໜ້າທີ 91. ຂໍ້5 (ໄລ່ເປັນເງິນເພີ່ມໂມງວັນພັກ); 6 (ໄລ່ເປັນເງິນເພີ່ມໂມງວັນທຳມະ
 7. 7. ອາກອນລາຍໄດ້ ຜົນໄດ້ຮັບຫຼັງການຮຽນ: 1.ຜູ້ຮຽນສາມາດຄິດໄລ່ອາກອນລາຍໄດ້ເ ພື່ອຫັກກ່ອນການເບີກຈ່າຍເງິນເດ ືອນ; 2.ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກຕ ົວຈິງເຊັ່ນ: ເປັນພະນັກງານການເງິນ, ການບັນຊີ ແລະ ອື່ນໆ ຫຼື ຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເມື່ອຖ
 8. 8. ອາກອນລາຍໄດ້ແມ່ນຫຍັງ?
 9. 9. ການຄິດໄລ່ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເ ງິນເດືອນ ມູນຄ່າວັດຖຸ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຢ່ າງອື່ນ ເງິນເດືອນເງິນເດືອນ
 10. 10. ລາຍໄດ້ທີ່ຍົກເວັ້ນອາກອນ 1. ລາຍໄດ້ຈາກການຜະລິດກະສິກຳ ໂດຍຊາວກະສິກອນເອງ; 2. ລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນຕ່ຳກວ່າລະດັບເງິນເດືອນ ຕ່ຳສຸດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງທີ 1; 3. ເງິນເດືອນຂອງນັກຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຂົ້າມາປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຢູ່ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວກ ັບຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງ; 4. ເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານການທູດ ແລະ ພະນັກງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆທີ່ປ ະຈຳຢູ່ສປປ ລາວ; 5. ເງິນອຸດໜູນປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ອະນຸມັດຢູ່ໃນຂອບເຂດກົດໝາຍແຮງງານ;
 11. 11. 7. ເງິນອຸດໜູນເທື່ອດຽວ, ເງິນບຳນານ, ເງິນເບັ້ຍລ້ຽງ; 8. ລາຍໄດ້ຈາກການເຄື່ອນໄຫວສິນລະປະວັນນະຄະດີ, ກິລາ, ເພື່ອການກຸສົນ ຫຼື ສາທາລະນະປະໂຫຍດອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ; 9. ດອກເບັ້ຍເງິນຝາກ, ດອກເບັ້ຍພັນທະບັດ ຫຼື ຮຸ້ນກູ້ລັດຖະບານ; 10.ເງິນປະກັນສັງຄົມ; 11.ລາຍໄດ້ຈາກລາງວັນຫວຍ; 12.ເງິນບຳເນັດທີ່ເປັນການຍ້ອງຍໍ ຫຼື ລາງວັນທີ່ທາງລັດຖະການຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີຜົນງານ ໃນການຕິດຕາມ, ຊອກຫາ, ປ້ອງກັນ, ຕ້ານ ແລະ
 12. 12. ຕາຕະລາງທີ 1 ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີເງິນເດືອນບໍ່ເກ ີນ 1.500.000 ກີບ ຂັ້ ນ ຖານເງິນເດືອນ ແຕ່ລະຂັ້ນ ພື້ນຖາ ນຄິດໄລ່ ອັດຕາອ າກອນ ອາກອນເ ງິນເດື ອນແຕ່ລະ ຂັ້ນ 1 300.000 ກີບລົງມາ 300.000 0% 0 2 300.001-1.500.000 1.200.000 5% 60.000
 13. 13. ການຄິດໄລ່ອາກອນເງິນເດືອນແ ບບຕາຕະລາງທີ 1 ກ່ອນການຄິດໄລ່ອາກອນເງິນເດືອນ ເຮົາຕ້ອງເອົາລາຍໄດ້ຂອງລາວທັງໝົດລ ົບໃຫ້ລາຍໄດ້ທີ່ຍົກເວັ້ນອາກອນ(ຖ້າມີ), ເງິນຫັກຄັງສະຫວັດດີການ ແລະ ລົບໃຫ້ອັດຕາຫຼຸດຜ່ອນ 300.000 ກີບ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ຫຼຸດ 1.500.000 ກີບລົງມາ ແລ້ວຈິ່ງຄູນອັດຕາອາ ກອນ
 14. 14. ຕົວຢ່າງ ກ ເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ຮັບເງ ິນເດືອນ 800.000 ກີບຕໍ່ເດືອນ, ເງິນກິນເຂົ້າສວຍ 20.000 ກີບ/ວັນ, ເງິນນ້ຳມັນ 100.000 ກີບ/ເດືອນ, ເງິນໂທລະສັບ 50.000 ກີບ/ເດືອນ. ຖາມວ່າ: ວ່າຈະໄດ້ເສັຍອາກອນເງິນເດືອນເທົ່າໃດ?
 15. 15. ຄິດໄລ່ ລາຍໄດ້: - ເງິນເດືອນ 800.000 ກີບ/ເດືອນ - ເງິນກິນເຂົ້າສວຍ (520.000 ກີບ/ເດືອນ(ຍົກ ເວັນອາກອນລາຍໄດ້)) - ເງິນນ້ຳມັນ +100.000 ກີບ/ເດືອນ - ເງິນໂທລະສັບ + 50.000 ກີບ/ເດືອນ - ເງິນສົມທົບປະກັນສັງຄົມ (800.000x4,5%) - 36.000 ກີບ/ເດືອນ
 16. 16. ຕາຕະລາງທີ 2 ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີເງິນເດືອນແຕ່ 1.500.000 ຂຶ້ນໄປ ຂັ້ ນ ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະ ຂັ້ນ ພື້ນຖານຄ ິດໄລ່ ອັດຕາອາ ກອນ ອາກອນເງ ິນເດືອນ ແຕ່ລະຂັ້ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-4.000.000 2.500.000 10% 250.000 3 4.000.001-8.000.000 4.000.000 15% 600.000 4 8.000.001-15.000.000 7.000.000 20% 1.400.000 5 ສູງກວ່າ 15.000.000 ກີບຂຶ້ນໄປ .............. 25% ............
 17. 17. ຕົວຢ່າງ ອາຈານ A ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ 1.500.000 ກີບ/ເດືອນ, ເງິນຄ່າໂທລະສັບ 50.000 ກີບ/ເດືອນ, ເງິນຄ່າທີ່ພັກອາໄສ 100.000 ກີບ, ເງິນນ້ຳມັນ 340.000 ກີບ, ເງິນວິຊາຊີບຄູ150.000 ກີບ ແລະ ເງິນສອນເພີ່ມພາກຄ່ຳ
 18. 18. • ເງິນເດືອນ 1.500.000-4.000.000 ກີບ ຄິດໄລ່ໃນຕາຕະລາງທີ 2 ແບບທະວີຄູນ • ກ່ອນຄິດໄລ່ອາກອນ: - ເງິນເດືອນ: 1.500.000 ກີບ - ເງິນໂທລະສັບ + 50.000 ກີບ - ເງິນທີ່ພັກອາໄສ +100.000 ກີບ - ເງິນນ້ຳມັນ +340.000 ກີບ
 19. 19. • ລາຍໄດ້ທີ່ລາວໄດ້ໃນເດືອນນັ້ນ 2.350.000 ກີບ • ອາກອນລາຍໄດ້: ຂັ້ ນ ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະ ຂັ້ນ ພື້ນຖານຄ ິດໄລ່ ອັດຕາອາ ກອນ ອາກອນເງ ິນເດືອນ ແຕ່ລະຂັ້ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001- 10% ອາກອນເງິນເດືອນທີ່ຕ້ອງເສັຍ
 20. 20. • ລາຍໄດ້ທີ່ລາວໄດ້ໃນເດືອນນັ້ນ 2.350.000 ກີບ • ອາກອນລາຍໄດ້: ຂັ້ ນ ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະ ຂັ້ນ ພື້ນຖານຄ ິດໄລ່ ອັດຕາອາ ກອນ ອາກອນເງ ິນເດືອນ ແຕ່ລະຂັ້ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-2.350.000 10% ອາກອນເງິນເດືອນທີ່ຕ້ອງເສັຍ
 21. 21. • ລາຍໄດ້ທີ່ລາວໄດ້ໃນເດືອນນັ້ນ 2.350.000 ກີບ • ອາກອນລາຍໄດ້: ຂັ້ ນ ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະ ຂັ້ນ ພື້ນຖານຄ ິດໄລ່ ອັດຕາອາ ກອນ ອາກອນເງ ິນເດືອນ ແຕ່ລະຂັ້ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-2.350.000 850.000 10% ອາກອນເງິນເດືອນທີ່ຕ້ອງເສັຍ
 22. 22. • ລາຍໄດ້ທີ່ລາວໄດ້ໃນເດືອນນັ້ນ 2.350.000 ກີບ • ອາກອນລາຍໄດ້: ຂັ້ ນ ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະ ຂັ້ນ ພື້ນຖານຄ ິດໄລ່ ອັດຕາອາ ກອນ ອາກອນເງ ິນເດືອນ ແຕ່ລະຂັ້ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-2.350.000 850.000 10% 85.000 ອາກອນເງິນເດືອນທີ່ຕ້ອງເສັຍ
 23. 23. • ລາຍໄດ້ທີ່ລາວໄດ້ໃນເດືອນນັ້ນ 2.350.000 ກີບ • ອາກອນລາຍໄດ້: ຂັ້ ນ ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະ ຂັ້ນ ພື້ນຖານຄ ິດໄລ່ ອັດຕາອາ ກອນ ອາກອນເງ ິນເດືອນ ແຕ່ລະຂັ້ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-2.350.000 850.000 10% +85.000 ອາກອນເງິນເດືອນທີ່ຕ້ອງເສັຍ =160.000
 24. 24. ກໍລະນີລາຍໄດ້4.500.000 ກີບ/ເດືອນ ຂັ້ ນ ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະ ຂັ້ນ ພື້ນຖານຄ ິດໄລ່ ອັດຕາອາ ກອນ ອາກອນເງ ິນເດືອນ ແຕ່ລະຂັ້ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-4.000.000 2.500.000 10% +250.000 3 4.000.001-4.500.000 500.000 15% +75.000 ອາກອນເງິນເດືອນທີ່ຕ້ອງເສັຍ: =400.000
 25. 25. ກໍລະນີລາຍໄດ້8.500.000 ກີບ/ເດືອນ ຂັ້ ນ ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະ ຂັ້ນ ພື້ນຖານຄ ິດໄລ່ ອັດຕາອາ ກອນ ອາກອນເງ ິນເດືອນ ແຕ່ລະຂັ້ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-4.000.000 2.500.000 10% +250.000 3 4.000.001-8.000.000 4.000.000 15% +600.000 4 8.000.001-8.500.000 500.000 20% +100.000 ອາກອນເງິນເດືອນທີ່ຕ້ອງເສັຍ =1.025.000
 26. 26. ກໍລະນີລາຍໄດ້17.000.000 ກີບ/ເດືອນ ຂັ້ ນ ຖານເງິນເດືອນແຕ່ລະ ຂັ້ນ ພື້ນຖານຄ ິດໄລ່ ອັດຕາອາ ກອນ ອາກອນເງ ິນເດືອນ ແຕ່ລະຂັ້ນ 1 1-1.500.000 1.500.000 5% 75.000 2 1.500.001-4.000.000 2.500.000 10% +250.000 3 4.000.001-8.000.000 4.000.000 15% +600.000 4 8.000.001-15.000.000 7.000.000 20% +1.400.000 5 15.000.000-17.000.000 200.000 25% +500.000 ອາກອນລາຍໄດ້ທີ່ຕ້ອງເສັຍ =2.8250.000
 27. 27. ອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ພ ອ ັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ ຢ ່າ ງ ໃ ດ ຢ ່າ ເ ກ ີ ດ ແ ກ ່ ຜ ູ້ ອ ອ ກ ແ ຮ ສ ັ ຍ ອ ົ ງ ຄ ະ , ເ ສ ັ ຍ ຊ ີ ວ
 28. 28. ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ໆຖືວ່າເປັນອຸປະຕິ ເຫດແຮງງານ ໃນເວລາທີ່ພວມເຄື່ອນໄຫວວຽກຢູ່: •ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ສະຖານທີ່ອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂ ອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ; •ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນ, ຮ້ານອາຫານ ຫຼື ສະຖານທີ່ອື່ນໃນຂອບເຂດຂອງຫົວ ໜ່ວຍແຮງງານ; •ໃນເວລາເດີນທາງໄປ-
 29. 29. ພະຍາດອາຊີບ ພະຍາດທຸກຊະນິດທີ່ເ ກີດຈາກການອອກແຮງງ ານເຊັ່ນ: ປອດແຫ້ງ, ມະເຫັງ ແລະ ອື່ນໆ.
 30. 30. ການເບິ່ງແຍງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າ ຍຈາກອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ
 31. 31. ກໍລະນີບາດເຈັບຮ້າຍແຮງຫ ຼືເສັຍຊີວິດຍ້ອນ ອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ
 32. 32. ເງິນອຸດໜູນ
 33. 33. ເບັ້ຍບຳນານແມ່ນຫຍັງ? • ຜູ້ທີ່ສາມາດຮັບເບັ້ຍບຳນານ: - ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງມີອາຍຸກະສຽນ ຄົບ 60 ປີ ສຳລັບແມ່ຍິງຈະອອກຮັບບຳນານກ່ອນກ ໍໄດ້ແຕ່ອາຍຸກະສຽນບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 55 ປີ; - ອາຍຸການເຮັດວຽກ ຄົບ 25 ປີຂຶ້ນໄປ. ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນເປັນ ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບໃນໄລຍະເວລາຕໍ່ເ ນື່ອງກັນ 5 ປີຂຶ້ນໄປ ກ່ອນມື້ຮັບເບັ້ຍບຳນານນັ້ນ
 34. 34. ເງິນອຸດໜູນເທື່ອດຽວ • ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄ ຂຮັບບຳນານຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດ ໜູນເທື່ອດຽວ. • ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນເທືອດ ຽວ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີປີການເຮັດວຽ ກ 3 ປີລົງມາຄິດໄລ່10% ຂອງເງິນເດືອນ,
 35. 35. ການຄິດໄລ່ເງິນບຳນານຈາກ ອປສອາ​ຍຸ​ຮັບ​ບຳ​ນານ ​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ທີ່​ມີ​ສິດ​ຮັບ​ອຸດ​ໜູນ​ ບໍານານ​ຕ້ອງ​ມີ​ອາ​ຍຸ​ຄົບ​ 60 ​ປີ​. ​ສໍາລັບ​ຜູ້​ ປະ​ກັນ​ຕົນ​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ​ຄົບ​ 60 ​ປີ​ ​ແຕ່​ຍັງ​ ສືບ​ຕໍ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ນັ້​ນ ​ອ​ປສ​ ​ກໍ​ຈະ​ຄິດ​ໄລ່​ ເງິນ​ບຳ​ນານ​ເພີ່ມ​ໃຫ້​ຜູ້​ກ່ຽວ​ສູງ​ສຸດ​ບໍ່​ເກີນ​ 65 ​ປີ​ ​ຊຶ່ງ​ໃນ​ ​ກໍ​ລະ​ນີ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ​ເງິນ​ບໍາ​ ນານ​ຂອງ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ 0. 5% ​ຕໍ່​ ເດືອນ​ຕາມ​ຈໍານວນ​ອາ​ຍຸ​ຂອງ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ທີ່​ເກີນ​ 60 ​ປີ​.​ ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ ອອກ​ຮັບ​ບຳ​ນານ​ໃນ​ເວລາ​ອາ​ຍຸ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ໄດ້​ 55 ​ປີ​ ​
 36. 36. • ໄລ​ຍະ​ເວລາ​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ ໄລ​ຍະ​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ ​ແມ່ນ​ໄລ​ຍະ​ເວລາ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ເຂົ້າ​ກອງ​ທຶນ​ປະ​ກັນ​ສັງ​ຄົມ​. ​ໄລ​ຍະ​ປະ​ ກັນ​ຕົນ​ ​ປະ​ກອບ​ມີ​ 2 ​ປະ​ເພດ​ຄື​: ​ໄລ​ຍະ​ເວລາ​ທີ່​ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ ສົມ​ທົບ​ ​ເຂາ​ກອງ​ທຶນ​ປະ​ກັນ​ສັງ​ຄົມ​ ​ແລະ​ ​ໄລ​ຍະ​ເວລາ​ທີ່​ ບໍ່​ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ແຕ່​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ປະ​ກັນ​ຕົນ​;​ ໄລ​ ຍະ​ເວລາ​ທີ່​ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ເຂາ​ກອງ​ທຶນ​ປະ​ກັນ​ສັງ​ ຄົມ​ ​ແມ່ນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ ​ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ ​ເຂາ​ ກອງ​ທຶນ​ປະ​ກັນ​ສັງ​ຄົມ​ ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ ​ຫຼື​ ​ບໍ່​ຕໍ່​ເນື່ອງ​. ໄລ​ຍະ​ເວລາ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ ​ແຕ່​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ປະ​ ກັນ​ຕົນ​ມີ​ຄື​: • ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອຸດ​ໜູນ​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ເຈັບ​ເປັນ​, ​ອຸດ​ໜູນ​ເກີດ​ ລູກ​ ​ຫຼື​ ​ເສຍ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ງານ​ຊົ່ວ​ຄາວ​; • ໄລ​ຍະ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ເສຍ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ງານ​ຖາ​ວອນ​ໃນ​ລະ​ ດັບ​ 60% ຂຶ້ນ​ໄປ​ ຊຶ່ງ​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ ຕົນ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​; • ໄລ​ຍະ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ຜູ້​ດູ​ແລ​ ຖ້າ​ຫາກ​ຜູ້​ທີ່​ມາ​ດູ​ແລ​ນັ້ນ​ ຫາກ​ເປັນ​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ນຳ​ ອປສ;
 37. 37. ພື້ນ​ຖານ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ອຸດ​ໜູນ​ບຳ​ນານ ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ບຳ​ນານ​ຄິດ​ໄລ່​ຕາມ​ພື້ນ​ຖານ​ລຸ່ມ​ນີ້​: ຄະ​ແນນ​ບຳ​ນານ​; ຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ສະ​ເລ່ຍ​; ຕົວ​ຄູນ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​. ຄະ​ແນນ​ບຳ​ນານ ​ໃນ​ທຸກໆ​ປີ​ ​ອປສ​ ​ຈະ​ຄິດ​ໄລ່​ຄະ​ແນນ​ບຳ​ນານ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ປະ​ ກັນ​ຕົນ​ ​ໂດຍ​ການ​ເອົາ​ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ສະ​ເລ່ຍ​ ​ຂອງ​ ​ ຜູ້​ກ່ຽວ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ 12 ​ເດືອນ​ຂອງ​ປີ​ນັ້ນ​ ​ຫານ​ ​ໃຫ້​ເງິນ​ ສົມ​ທົບ​ສະ​ເລ່ຍ​ຂອງ​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕນ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ​ໃນ​ ໄລ​ ​ຍະ​ເວລາ​ດຽວ​ກັນ​. ​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ຜົນ​ອອກ​ມາ​ ເປັນ​ເລກ​ເສດ​ ​ຄະ​ແນນ​ບຳ​ນານ​ກໍ​ຈະ​ນັບ​ກວມ​ເອົາ​ ຕົວ​ເລກ​ ​ຫຼັງ​ຈຸດ​ເຖິງ​ຕົວ​ທີ​ສາມ​.​ ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ ທີ່​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ບໍ່​ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ຜູ້​ ກ່ຽວ​ກຳ​ລັງ​ຢູ່​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ເຈັບ​ປ່ວຍ​ ​
 38. 38. ຕົວ​ຢ່າງ​:​ ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ສະ​ ເລ່ຍ​ໃນ​ປີ​ເທົ່າ​ກັບ​ 1, 000, 000 ​ກີບ​/​ ເດືອນ​. ​ດັ່ງ​ນັ້ນ​, ​ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ ​ສະ​ ເລ່ຍ​ຂອງ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ເທົ່າ​ກັບ​ 1, 000, 000 ​ ກີບ​ x 4, 5% = 45. 000 ​ກີບ​. ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ ດຽວ​ກັນ​ລາຍ​ຮັບ​ ​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ສະ​ເລ່ຍ​ ຂອງ​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ​ໃນ​ປີ​ ເທົ່າ​ກັບ​ 900, 000 ​ກີບ​/​ເດືອນ​ ​ໝາຍ​ ຄວາມ​ວ່າ​ເງິນ​ ​ສົມ​ທົບ​ສະ​ເລ່ຍ​ຂອງ​ພວກ​ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເທົ່າ​ກັບ​ 900, 000 ​ກີບ​ x 4,
 39. 39. ຄະ​ແນນ​ບຳ​ນານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ເດືອນ​ 6 ​ປີ​ 2001 ​ຫາ​ເດືອນ​ 5 ​ ປີ​ 2002, ​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ລະ​ບົບ​ ປະ​ກັນ​ສັງ​ຄົມ​ ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ​ແຕ່​ 31 ​ ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ບຳ​ນານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ ຈາ​ກ ​ອ​ປສ​. ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ທີ່​ເລີ້ມ​ ເຂົ້າ​ປະ​ກັນ​ສັງ​ຄົມ​ເມື່ອ​ອາ​ຍຸ​ຂອງ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ຢູ່​ ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ 31 ​ປີ​ ​ຫາ​ 44 ​ປີ​ ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ຄະ​ ແນນ​ ​ບຳ​ນານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ ​ແມ່ນ​ເອົາ​ອາ​ຍຸ​ຂອງ​ຜູ້​ ກ່ຽວ​ຕອນ​ເລີ່ມ​ເຂົ້າ​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ນຳ​ ​ອປ​ສ ​ ລົບ​ໃຫ້​ 30 ​ແລ້ວ​ຄູນ​ ​ໃຫ້​ຄະ​ແນນ​ນານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ ຕໍ່​ປີ​ຊຶ່ງ​ເທົ່າ​ກັບ​ 0, 8 ​ຄະ​ແນນ​; ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ ທີ່​ເລີ້ມ​ເຂົ້າ​ປະ​ກັນ​ສັງ​ຄົມ​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ​ແຕ່​
 40. 40. ຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ສະ​ເລ່ຍ ​ການ​ກຳ​ນົດ​ເອົາ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ສະ​ເລ່ຍ​ ​ ເພື່ອ​ມາ​ຄິດ​ໄລ່​ເງິນ​ບຳ​ນານ​ ​ແມ່ນ​ຖື​ ເອົາ​ເງິນ​ເດືອນ​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ສະ​ເລ່ຍ​ ຂອງ​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ​ ​ໃນ​ໄລ​ ຍະ​ 1 ​ປີ​ຕາມ​ປີ​ປະ​ຕິ​ທິນ​ ​ກ່ອນ​ມີ​ ການ​ເບີກ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ບຳ​ນານ​ ​ໃຫ້​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ ຕົນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ​; ການ​ຄິດ​ໄລ່​ເງິນ​ບຳ​ນານ ​ເອົາ​ຄະ​ແນນ​ບຳ​ນານ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ຜູ້​ປະ​ ກັນ​ຕົນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ ​ຄູນ​ກັບ​ ​ຄ່າ​ ແຮງ​ງານ​ສະ​ເລ່ຍ​ ​ຈາກ​ນັ້ນ​ ​ກໍ​ຄູນ​ ​ໃຫ້​ 1.
 41. 41. ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນເທ ື່ອດຽວ
 42. 42. ຕົວຢ່າງ ທ້າວ ກໍເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດແຫ່ງໜຶ່ງ ເປັນເວລາ 15 ປີ ແລ້ວໄດ້ຂໍອອກການຮັບເງິນອຸດໜູນເທື່ອ ດຽວ. ເງິນເດືອນກ່ອນຮັບອຸດໜູນຂອງລາວແມ່ນ 1.000.000 ກີບ. ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນເທື່ອດຽວສຳລັບ ຜູ້ທີ່ມີປີການເຮັດວຽກເກີນ 3 ປີຂຶ້ນໄປແມ່ນອັດຕາຄູນ 15%
 43. 43. ຂໍໃຫ້ໂຊກດີ ເງິນເຕັມພາ ບໍ່ເທົ່າຜະຫຍ າເຕັມປູມ ເດີ້ນ້ອງນຸ່ງເອີ

×