Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cam bien tiem can

1,282 views

Published on

Cam bien tiem can

Published in: Education
 • Be the first to comment

Cam bien tiem can

 1. 1. PROXIMITY SENSOR(CAÛM BIEÁN TIEÄN CAÄN): A. INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR:  Caûm bieán tieáp caän ñieän caûm (inductive proximity sensor) laø loaïi caûm bieán duøng ñeå phaùt hieän söï coù maët cuûa moät vaät theå maø khoâng caàn tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi vaät theå ñoù. Caûm bieán tieáp caän ñieän caûm ña daïng veà kích côõ vaø hình daùng,ñöôïc öùng duïng trong nhieàu muïc ñích khaùc nhau.  Loaïi caûm bieán naøy goàm coù moät cuoän daây ñieän töø ñöôïc söû duïng ñeå phaùt hieän söï coù maët cuûa moät vaät theå kim loaïi. Noù khoâng theå phaùt hieän ñöôïc moät vaät theå phi kim loaïi. 1. Caáu taïo-nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa Inductive Pro Sensor: a. Caáu taïo:goàm 4 thaønh phaàn chính  Coil: cuoän daây caûm bieán  Oscillator: boä taïo dao ñoäng goàm 1 tuï ñieän vaø 1 cuoän daây maéc song song  Trigger Circuit:maïch ghi nhaän tín hieäu  Output Circuit: maïch ñieän ngoõ ra b. Nguyeân lyù hoaït ñoäng:  Khi moät vaät theå kim loaïi tieán vaøo vuøng töø tröôøng ( sinh ra bôûi maïch dao ñoäng xuyeân qua cuoän daây ñeán beà maët cuûa caûm bieán) (khoaûng caéch 0÷20 cm),töø tröôøng naøy phaûn hoài 1
 2. 2. laïi giöõ cho maïch dao ñoäng tieáp tuïc hoaït ñoäng. Khi moät vaät theå kim loaïi tieán vaøo vuøng töø tröôøng, 1 doøng ñieän xoaùy sinh ra treân beà maët vaät theå kim loaïi. Doøng ñieän xoaùy naøy taïo neân taûi cuûa caûm bieán, laøm giaûm bieân ñoä cuûa vuøng ñieän töø. Khi vaät theå caøng ñeán gaàn caûm bieán thì doøng ñieän xoaùy caøng taêng leân, laøm taêng taûi cuûa maïch dao ñoäng vaø hôn nöõa laøm giaûm bieân ñoä cuûa töø tröôøng(töø trôû taêng leân). Ñeán moät trò soá naøo ñoù seõ khoâng taêng nöõa vaø boä taïo dao ñoäng seõ khoâng dao ñoäng nöõa,tín hieäu naøy seõ ñöôïc ghi nhaän(bôûi maïch Trigger),xöû lyù vaø ñöa ra ngoõ ra.  Khi vaät theå ñi ra khoûi vuøng caûm bieán, bieân ñoä taàn soá cuûa maïch dao ñoäng taêng leân ñeán moät giaù trò ñònh tröôùc thì maïch Trigger thay ñoåi traïng thaùi ngoõ ra cuûa caûm bieán veà traïng thaùi ban ñaàu cuûa noù. 2. Phaân loaïi : goàm 5 loaïi chính:  Cylindrical :loaïi hình truï  Rectangular :loaïi hình chöõ nhaät  Miniature :loaïi deït-moûng  Harsh enviroment :loaïi duøng trong moâi tröôøng khaéc nghieät  Special purpose: loaïi duøng cho muïc ñích ñaëc bieät 3. Ñaëc tính kyõ thuaät: Öu ñieåm:  Phaùt hieän ñöôïc nhöõng khoaûng caùch nhoû (≤1 inch) 2
 3. 3.  Phaùt hieän ñöôïc kim loaïi coù tính chaát saét töø hay khoâng saét töø,caáu truùc beù,khoâng bò aûnh höôûng bôûi buïi baån,daàu,ñoä aåm…  Ñoä chính xaùc cao  Ñòeân aùp ñaàu vaøo 10 ÷ 30 VDC (cho töøng loaïi)  Tuoåi thoï cao 100.000 hours  Deã laép ñaët  Chòu nhieät ñoä 40 0 C-> 85 0 C Nhöôïc ñieåm:  Bieân ñoä tín hieäu vaø söï tuyeá tính bò aûnh höôûng bôûi tính chaát ñieän töø cuûa vaät lieäu caàn ño  Chieàu daøi daây noái sensor bò haïn cheákhoaûng 12÷18mm vì taàn soá dao ñng cao b. Target (ñoái töôïng caûm bieán):  Target ñuùng tieâu chuaån thöôøng laø theùp ,coù beà daøy 1mm,chieàu daøi cuõng nhö chieàu roäng baèng ñöôøng kinh cuûa ñaàu caûm bieán sensor(Active Face) ,höôùng vuoâng goùc vôùi caûm bieán.  Ñoái vôùi caûm bieán coù voøng chaén thì Target chuaån coù kích thöôùc baèng vôùi ñöôøng kính cuûa beà maët taùc ñoäng cuûa caûm bieán. Target chuaån ñoái vôùi caûm bieán khoâng coù voøng chaén laø vaät coù beà maët baèng vôùi ñöôøng kính cuûa beà maët taùc 3
 4. 4. ñoäng cuûa caûm bieán hoaëc baèng 3 laàn vuøng taùc ñoäng cuûa caûm bieán, vaø coù theå lôùn hôn.  Ñeå khoaûng caùch caûm bieán vôùi Target ñaït chuaån theo quy ñònh cuûa nhaø saûn xuaát thì  Target≥ d . Tuy nhieân, neáu Target < Standart Target hoaëc coù hình daïng khoâng ñeàu thì khoaûng taùc ñoäng cuûa caûm bieán (Sn) giaûm xuoáng. Do ñoù phaûi ñaët gaàn hôn thì caûm bieán môùi coù theå nhaän thaáy ñöôïc c. Heä soá chænh söûa kích thöôùc vaät theå:  Moät heä soá chænh söûa chaáp nhaän ñöôïc khi vaät theå nhoû hôn vaät chuaån. Ñeå xaùc ñònh vuøng caûm öùng cho vaät theå nhoû hôn vaät chuaån (Snew), ta nhaân khoaûng caùch vuøng taùc ñoäng cuûa caûm bieán (Srated) vôùi heä soá chænh söûa (T). Ví duï nhö moät caûm bieán coù voøng chaén coù khoaûng caùch vuøng taùc ñoäng laø 1mm vaø vaät theå caàn phaùt hieän co kích thöôùc baèng moät nöûa vaät chuaån, ta tính ñöôïc khoaûng caùch taùc ñoäng môùi laø 0.83 mm (1mm x 0.83).  Snew = Srated x T  Snew = 1mm x 0.83  Snew = 0.83 mm d. Baûng thoâng soá veà ñoä chính xaùc cho moãi loaïi Target: 4
 5. 5. e. Ñoä daøy cuûa vaät theå:  Ñoä daøy cuûa vaät theå laø moät heä soá khaùc caàn ñöôïc xem xeùt. Khoaûng caùch vuøng taùc ñoäng thì khoâng ñoåi ñoái vôùi vaät chuaån. Tuy nhieân, ñoái vôùi caùc vaät theå khoâng coù saét trong thaønh phaàn caáu taïo nhö ñoàng thau (brass), nhoâm (aluminum), vaø ñoàng ñoû (copper) thì seõ xaûy ra hieän töôïng “hieäu öùng beà maët” (skin effect). Khoaûng caùch vuøng caûm öùng seõ giaûm khi ñoä daøy cuûa vaät theå taêng leân. Neáu ñoä daøy cuûa vaät theå khaùc so vôùi vaät chuaån thì moät heä soá chænh söûa seõ ñöôïc duøng ñeå ñieàu chænh laïi. f. Kim loaïi cuûa vaät theå:  Kim loaïi caáu taïo neân vaät theå cuõng aûnh höôûng ñeán khoaûng caùch vuøng taùc ñoäng. Khi kim loaïi ño khaùc theùp nheï thì moät heä soá chænh söûa seõ ñöôïc söû duïng ñeå hieäu chænh. 5
 6. 6. 4. Vuøng taùc ñoäng cuûa caûm bieán:  Khoaûng caùch taùc ñoäng (Sn) (the rated sensing distance) laø moät giaù trò lyù thuyeát maø noù khoâng phuï thuoäc vaøo tính toaùn nhö laø sai soá cuûa quaù trình saûn xuaát, nhieät ñoä hoaït ñoäng, vaø ñieän aùp cung caáp. Trong moät vaøi tröôøng hôïp caûm bieán coù theå phaùt hieän ra vaät theå naèm ngoaøi khoaûng caùch taùc ñoäng naøy. Hoaëc coù tröôøng hôïp vaät theå khoâng ñöôïc phaùt hieän cho ñeán khi noù ñeán gaàn hôn khoaûng caùch taùc ñoäng. Coù moät vaøi giôùi haïn phaûi ñöôïc xem xeùt khi öôùc löôïng khoaûng caùch taùc ñoäng trong moãi tröôøng hôïp cuï theå.  Khoaûng caùch hoaït ñoäng hieäu quaû (Sr) (the effective operating distance) ôû ñieàu kieän nguoàn ñieän cung caáp oån ñònh vôùi nhieät ñoä dao ñoäng trong khoaûng 23 0 C ± 0.5 0 C. Noù döïa vaøo vieäc tính toaùn sai soá trong quaù trình saûn xuaát. Khoaûng caùch hoaït ñoäng hieäu quaû khoaûng ± 10 0 C cuûa khoaûng caùch taùc ñoäng (Sn). Ñieàu naøy coù nghóa laø vaät theå seõ ñöôïc phaùt hieän trong khoaûng 0 ñeán 90% cuûa khoaûng caùch taùc ñoäng. Tuøy thuoäc vaøo moãi thieát bò, tuy nhieân, khoaûng caùch taùc ñoäng hieäu quaû (Sr) coù theå xa hôn 110% cuûa khoaûng caùch taùc ñoäng (Sn).  Khoaûng caùch chuyeån maïch huõu ích (Su) (the useful switching distance) laø khoaûng caùch chuyeån maïch ñöôïc tính toaùn theo ñieàu kieän ñieän aùp vaø nhieät ñoä lyù thuyeát. Khoaûng caùch chuyeån maïch höõu ích ((Su) thì baèng khoaûng 10% cuûa khoaûng caùch hoaït ñoäng hieäu quaû (Sr). 6
 7. 7.  Khoaûng caùch hoaït ñoäng chaéc chaén (Sa) (the guaranteed operating distance) laø khoaûng caùch chuyeån maïch cho söï hoaït ñoäng cuûa caûm bieán tieáp caän trong phaïm vi ñieàu kieän hoaït ñoäng cuï theå coù theå chaáp nhaän ñöôïc ñaûm baûo. Khoaûng caùch hoaït ñoäng chaéc chaén (Sa) naèm trong khoaûng 0 ÷ 81% cuûa khoaûng caùch hoaït ñoäng (Sn).  Caùc chuyeån maïch cuûa caûm bieán tieáp caän chæ ñaùp öùng laïi vôùi vaät theå khi vaät theå ñoù naèm trong khu vöïc xaùc ñònh ñaèng tröôùc beà maët taùc ñoäng cuûa caûm öùng. Ñieåm maø caûm bieán tieáp caän nhaän ra ñöôïc moät vaät theå ñang ñeán goïi laø ñieåm taùc ñoäng (operating point). Vaø ñieåm maø khi vaät theå ñi ra laøm thieát bò chuyeån laïi traïng thaùi ban ñaàu goïi laø ñieåm thoaùt (release point). Khoaûng caùch giöõa hai ñieåm naøy goïi laø vuøng treã (hysteretis zone). 7
 8. 8.  Kích thöôùc vaø hình daïng cuûa ñöôøng cong ñaùp öùng thì tuøy thuoäc vaøo töøng loaïi caûm bieán cuï theå. Ñaùp öùng döôùi ñaây mieâu taû cuï theå moät loaïi caûm bieán tieáp caän cuï theå.  Hysteresis laø khoaûng caùch giöõa ñieåm hoaït ñoäng vaø khoâng hoaït ñoäng cuûa sensor . Bieân ñoä dao ñoäng phaûi beù hôn daûi Hysteresis ñeå traùnh taïo ra caùc xung chuyeån maïch khi sensor ON/OFF töùc thì 8
 9. 9.  Toác ñoä lôùn nhaát maø sensor coù theå ñoïc rieâng leû töøng tín hieäu xung ( ñoái vôùi Target quay) khi vaät ôû trong hay ngoaøi vuøng caûm bieán. Giaù trò naøy phuï thuoäc vaøo kích thöôùc vaät caûm bieán (mXm) , khoaûng caùch töø beà maët caûm bieán ñeán beà maët ñoái töôïng Sn/2 ,toác ñoä chuyeån ñoäng cuûa Target. Caùc yeáu toâ treân seõ cho ta bieát khaû naêng lôùn nhaát veà hoaït ñoäng cuûa caûm bieán treân moät ñôn vò thôøi gian.  d:ñöôøng kính Active Face  Sn:khoaûng caùch toái thieåu coù theå caûm bieán 5. Voøng chaén ( Sheilding)  Shielded Inductive Pro Sensor: caáu taïo töông töï nhö IPS nhöng coù theâm mieáng kim loaïi moûng bao quanh loõi ferrit vaø cuoän daây, 9
 10. 10. Loõi ferrit taäp trung töø tröôøng phaân taùn vaøo höôùng söû duïng (höôùng maø vaät theå caàn phaùt hieän seõ ñi qua). Caûm bieán tieáp caän coù voøng chaén goàm coù voøng kim loaïi bao quanh loõi ferrit ñeå giôùi haïn töø tröôøng toaû ra ôû phaàn beân. Loaïi caûm bieán naøy coù theå ñaët treân giaù baèng kim loaïi, coù moät khoaûng troáng khoâng caûm öùng ñöôïc kim loaïi ôû treân vaø tröôùc beà maët taùc ñoäng cuûa caûm bieán. Moãi caûm bieán seõ coù höôùng daãn keøm theo cho moãi öùng duïng. Neáu coù moät beà maët kim loaïi ñaët ñoái dieän vôùi caûm bieán thì noù phaûi ñöôïc ñaët xa hôn toái thieåu 3 laàn khoaûng taùc ñoäng cuûa caûm bieán. 10
 11. 11. 11
 12. 12.  Unshielded Inductive Pro Sensor( khoâng coù maøng chaén):coù thò tröôøng taùc ñoäng roäng hôn loaïi coù maøng chaén. Loõi ferrit taäp trung töø tröôøng phaân taùn vaøo höôùng söû duïng (höôùng maø vaät theå caàn phaùt hieän seõ ñi qua). Caûm bieán tieáp caän coù voøng chaén goàm coù voøng kim loaïi bao quanh loõi ferrit ñeå giôùi haïn töø tröôøng toaû ra ôû phaàn beân. Loaïi caûm bieán naøy coù theå ñaët treân giaù baèng kim loaïi, coù moät khoaûng troáng khoâng caûm öùng ñöôïc kim loaïi ôû treân vaø tröôùc beà maët taùc ñoäng cuûa caûm bieán. Moãi caûm bieán seõ coù höôùng daãn keøm theo cho moãi öùng duïng. Neáu coù moät beà maët kim loaïi ñaët ñoái dieän vôùi caûm bieán thì noù phaûi ñöôïc ñaët xa hôn toái thieåu 3 laàn khoaûng taùc ñoäng cuûa caûm bieán. 12
 13. 13. 13
 14. 14. 6. Khoaûng caùch giöõa caùc caûm bieán:  Caàn phaûi chuù yù khi söû duïng nhieàu caûm bieán, khi coù hai hay nhieàu hôn caûm bieán ñaët keá nhau hoaëc ñaët ñoái dieän nhau, coù theå xaûy ra nhieãu hoaëc söï aûnh höôûng laãn nhau giöõa chuùng daãn ñeán sai tín hieäu ñaàu ra. Nhöõng nguyeân taéc döôùi ñaây nhìn chung coù theå laøm thaáp nhaát söï taùc ñoäng laãn nhau cuûa caùc caûm bieán:  Caùc loaïi caûm bieán coù voøng chaén ñaët ñoái dieän nhau phaûi caùch ít nhaát 4 laàn vuøng taùc ñoäng cuûa caûm bieán.  Caùc loaïi caûm bieán khoâng coù voøng chaén ñaët ñoái dieän nhau phaûi caùch ít nhaát 6 laàn vuøng taùc ñoäng cuûa caûm bieán.  Caùc loaïi caûm bieán coù voøng chaén ñaët caïnh nhau phaûi caùch ít nhaát 2 laàn ñöôøng kính beà maët taùc ñoäng cuûa caûm bieán.  Caùc loaïi caûm bieán khoâng coù voøng chaén ñaët ñoái dieän nhau phaûi caùch ít nhaát 3 laàn ñöôøng kính beà maët taùc ñoäng cuûa caûm bieán. 14
 15. 15. 7. Caùc loaïi ngoõ ra :  Loaïi caûm bieán tieáp caän ñieän caûm coù 3 daây ñaàu ra ( söû duïng ñieän aùp DC ) coù theå coù ngoõ ra laø PNP hoaëc laø NPN. Ñieàu naøy phuï thuoäc vaøo loaïi transistor ñöôïc söû duïng trong chuyeån maïch ngoõ ra cuûa caûm bieán.  Hình veõ döôùi ñaây minh hoïa cho loaïi caûm bieán coù ngoõ ra laø PNP. Thieát bò taûi ñöôïc maéc giöõa ngoõ ra (kyù hieäu A) vaø daây (-) cuûa nguoàn ñieän (kyù hieäu L-). Moät transistor loaïi PNP ñöôïc maéc giöõa ngoõ ra (A) vaø daây (+) (kyù hieäu L+) cuûa nguoàn ñieän. Khi transistor hoaït ñoäng ôû cheá ñoä ON, coù moät doøng ñieän ñi töø daây (L+) qua taûi ñeán daây (L-). Trong tröôøng hôïp naøy, doøng ñieän naøy ñöôïc goïi laø doøng ñieän nguoàn (doøng ñieän quy öôùc), noù ñi töø chieàu (+) ñeán chieàu (-) cuûa nguoàn ñieän vaø ñi qua taûi. Thuaät ngöõ naøy gaây khoù khaên cho nhöõng ngöôøi môùi söû duïng caûm bieán, vì doøng electron (doøng ñieän thöïc) ñi töø chieàu (-), qua taûi vaø sau ñoù ñeán chieàu (+) cuûa nguoàn khi transistor PNP hoaït ñoäng ôû cheá ñoä ON. 15
 16. 16.  Hình veõ döôùi ñaây minh hoïa cho loaïi caûm bieán coù ngoõ ra laø loaïi NPN. Thieát bò taûi ñöôïc maéc giöõa ngoõ ra (kyù hieäu A) vaø daây (+) cuûa nguoàn (kyù hieäu L+). Moät transistor loaïi NPN ñöôïc maéc giöõa ngoõ ra (A) vaø daây (+) (kyù hieäu L+) cuûa nguoàn ñieän. Khi transistor hoaït ñoäng ôû cheá ñoä ON, doøng ñieän di qua taûi ñöôïc goïi laø doøng ñieän maùt (doøng ñieän quy öôùc). Doøng ñieän naøy coù chieàu ngöôïc laïi so vôùi doøng electron (doøng ñieän thöïc).  Ngoõ ra ñöôïc goïi laø thöôøng môû (NO) hoaëc thöôøng ñoùng (NC) tuøy thuoäc vaøo traïng thaùi cuûa transistor khi chöa phaùt hieän ra vaät theå. Ví duï, ngoõ ra PNP laø OFF khi chöa phaùt hieän ra vaät theå, khi ñoù noù laø moät thieát bò thöôøng môû. Ngöôïc laïi neáu ngoõ ra PNP laø ON khi chöa phaùt hieän ñöôïc vaät theå, khi ñoù noù laø moät thieát bò thöôøng ñoùng.  Ngoaøi ra coøn coù loaïi caûm bieán coù ngoõ ra boå sung (coù 4 daây ôû ngoõ ra). Ngoõ ra boå sung laø loaïi ngoõ ra coù caû tieáp ñieåm thöôøng ñoùng vaø thöôøng môû treân cuøng moät caûm bieán. 16
 17. 17. 8. Caùc daïng keát noái caûm bieán vôùi taûi:  Trong moät vaøi öùng duïng coù theå phaûi söû duïng nhieàu caûm bieán ñeå ñieàu khieån moät quaù trình coâng taùc. Nhöõng caûm bieán naøy coù theå ñöôïc keát noái vôùi nhau theo kieåu song song hoaëc noái tieáp. Ñoái vôùi kieåu keát noái noái tieáp, taát caû caùc caûm bieán ñeàu ON thì ngoõ ra môùi ON. Coøn ñoái vôùi kieåu keát noái song song thì khi moät trong caùc caûm bieán ON thì ngoõ ra seõ ON.  Coù moät vaøi vaán ñeà phaûi ñöôïc xem xeùt khi keát noái caùc caûm bieán theo kieåu noái tieáp. Chaúng haïn, vaán ñeà suït aùp treân moãi caûm bieán khi coù nhieàu caûm bieán maéc noái tieáp vôùi nhau. a. Noái noái tieáp: ôû tröôøng hôïp naøy deå cho caûm bieán hoaït ñoäng bình thöôøng thì ñieän aùp rôi treân taûi phaûi beù hôn hoaëc baèng ñieän aùp nguoàn tröø ñi ñieän aùp rôi treân caùc caûm bieán Vload ≤ Vsoure -Vsensor 17
 18. 18. 18
 19. 19. b. Keát noái song song: ñieàu kieän toång caùc doøng roø treân caûm bieán phaûi beù hôn doøng ñieän tónh lôùn nhaát cuûa taûi: Iroø ≤ Istatic load *Chuù yù: khi keát noái song song neáu doøng roø chaïy qua taûi quaù lôùn thì coù theå do coâng taéc baùn daãn thay ñoåi traïng thaùi . 19
 20. 20. *Ñieän trôû R * ñeå oån ñònh ñieän aùp beù nhaát khi caûm bieán ñang hoaït ñoäng 9. ÖÙng duïng trong coâng nghieäp vaø saûn xuaát:  Ñieàu khieån luö löôïng baèng phao  Ñieàu khieån maùy tieän_maùy caét  Ñieàu khieån quy trình naáu chaûy chaát deûo cuûa maùy ñuùc chaát deûo (giöõ cho nhieät ñoä oån ñònh 20
 21. 21. 21
 22. 22. 22
 23. 23. 23
 24. 24. 24
 25. 25. 25
 26. 26. 26
 27. 27. B. CAPACITIVE PRO SENSOR: 1. Caáu taïo - Nguyeân lyù hoaït ñoäng: a. Caáu taïo : goàm 4 phaàn chính  Prode: baûn cöïc  Oscillator: boä taïo dao ñoäng  Trigger : maïch ghi nhaän tín hieäu  Output circuit : maïch ñieän ngoõ ra Ñieåm khaùc chính laø Capacitive söû duïng caùc baûn cöïc thay vì cuoän daây b. Nguyeân lyù hoaït ñoäng :  Döïa treân söï thay ñoåi ñòeân dung khi khoaûng caùch cuûa hai baûn cöïc tuï ñieän thay ñoåi .Khi vaät ñeán gaàn vaøo vuøng tónh ñieän giöõa caùc baûn cöïc cuûa tuï ñieän , ñieän dung cuûa tuï ñieän trong maïch taïo dao ñoäng seõ thay ñoåi .Ñieàu naøy laøm cho oscillator bò dao ñoäng , tín hieäu naøy seõ ñöôïc Trigger ghi nhaän vaø so saùnh bieân ñoä dao ñoäng. Neáu bieân ñoä dao ñoäng ñaït ñeán giôù haïn chuaån thì Output cuûa caûm bieán seõ thay ñoåi traïng thaùi. 27
 28. 28.  Khi vaät tieán ra xa vuøng caûm bieán , bieân ñoä dao ñoäng giaûm xuoáng ñeán khi khoâng dao ñoäng nöõa thì Output cuûa caûm bieán seõ trôû veà traïng thaùi ban ñaàu. 2. Ñaëc tính kyõ thuaät: a. Öu ñieåm:  Caáu taïo ñôn giaûn  Coù theå caûn nhaän ñöôïc caùc vaät theå daãn ñieän ,khoâng daãn ñieän ,möùc chaát loûng,vaät theå nheï hay nhoû  Toác ñoä ñaùp öùng nhanh  Tuoåi thoï vaø ñoä oån ñònh vôùi nhieät ñoä cao b. Nhöôïc ñieåm:  Bò aûnh höôûng bôûi ñoä aåm ,söông,söï thay ñoåi ñieän moâi  Daây noái sensor phaûi ngaén ñeå khoâng aûnh höôûng ñeán ñieåm coäng höôûng cuûa boä dao ñoäng 3. Ñoái töôïng caûm bieán vaø haèng soá ñieän moâi( Standard Target – Dielectric constant):  Ñoái töôïng caûm bieán tuyø thuoäc vaøo moãi loaïi Cap sensor, caûm bieán ñieän dung coøn phuï thuoäc vaøo haèng soá ñieän moâi cuûa ñoái töôïng caûm bieán. Neáu haèng soá ñieän moâi cuûa ñoái töôïng caûm bieán lôùn seõ deã daøng phaùt hieän hôn, ta coù moái quan heä theo bieåu ñoà sau  Ta coù baûng haèng soá ñieän moâi cuûa moät vaøi vaät lieäu sau: 28
 29. 29. Ví duï: Moät Capa sensor coù khaû naêng phaùt hieän khoaûng caùch lôùn nhaát laø 10mm.Neáu ñoái töôïng caûm bieán laø Acohol thì khoaûng caùch thöïc Sr seõ vaøo khoaûng 85% töông ñöông 8,5 mm.  Moät vaøi thoâng soá khi choïn caûm bieán Capa sensor: 4. Öùng duïng: 29
 30. 30.  Baùo hieäu möùc chaát loûng trong quy trình ñoùng goùi caùc loaïi chaát loûng nhö: quy trình ñoùng hoäp suõa, caùc loaïi hoaù chaát,nöôùc giaûi khaùt…  Ñieàu khieån caùc container haøng hoaù( nhö glass, plastic…)  Phaùt hieän caùc choã uoán quanh, ñöùt gaõy treân ñöôøng oáng  Ñeám caùc loaïi saûn phaåm trong quy trình saûn xuaát coâng nghieäp vaø … Counting goods 5. Caùc yeâu caàu cuûa thieát bò:  Trieät tieâu caùc tín hieäu sai, nhieãu  Baûo veä ngaén maïch vaø quaù taûi  Baûo veä ñaûo ngöôïc cöïc (trong keát noái,ñaáu daây)  Baûo veä nhieãu do caûm öùng C. GIÔÙI THIEÄU CAÛM BIEÁN ─ SO SAÙNH CAÛM BIEÁN CUÛA OMRON VAØ SIEMENS: 30

×