Bt 04 mach relay bao ve dong 3 pha

1,093 views

Published on

Bt 04 mach relay bao ve dong 3 pha

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,093
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bt 04 mach relay bao ve dong 3 pha

 1. 1. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 RÔLE BAÛO VEÄ DOØNG BA PHA Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn baïn veõ vaø thieát keá maïch in cho maïch Rôle baûo veä doøng ba phacoù sô ñoà nguyeân lyù sau: Ñeå veõ sô ñoà nguyeân lyù choïn Start > Programs > OrCAD Realease 9.0 > Capture CIS.Bieåu töôïng cuûa chöông trình OrCAD Realease 9.0 xuaát hieän treân maøn hình. Khi ñoù, cöûa soåOrCAD Capture xuaát hieän. Trong cöûa soå naøy, choïn File > New > Project ñeå taïo sô ñoà nguyeânlyù môùi. Hoäp thoaïi New Project xuaát hieän, taïi muïc Name nhaäp vaøo teân sô ñoà nguyeân lyù môùi, taïimuïc Create a New Project Using choïn Schematic. Nhaáp vaøo nuùt Browse hoaëc nhaäp vaøo muïcLocation teân ñöôøng daãn chöùa taäp tin môùi. Sau ñoù nhaáp OK.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 58 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 2. 2. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Cöûa soå OrCAD Capture duøng ñeå veõ sô ñoà nguyeân lyù xuaát hieän. Trong cöûa soå naøy, thanhcoâng cuï duøng ñeå veõ sô ñoà nguyeân lyù naèm ôû goùc phaûi maøn hình laøm vieäc, nhaáp choïn thanh coângcuï naøy vaø keùo noù ñeán vò trí thích hôïp treân maøn hình laøm vieäc nhö hình beân döôùi. Ñeå tieán haønh laáy linh kieän, choïn Place > Part hoaëc nhaáp vaøo bieåu töôïng Place Part treânthanh coâng cuï. Sô ñoà maïch nguyeân lyù goàm caùc linh kieän sau: 3 ñieän trôû R, 2 tuï ñieän, 1 cuoändaây, 2 bieán trôû, 1 diode Zenner, 7 diode thöôøng, 1 SCR vaø Port hai chaân . Khi ñoù hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän, tröùôc tieân choïn linh kieän ñieän trôû R trong thövieän DISCRETE. Vì trong khung Libraries khoâng coù trong muïc DISCRETE neân baïn haõynhaáp vaøo nuùt Add Library ñeå laáy thö vieän naøy.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 59 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 3. 3. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Hoäp thoaïi Browse File xuaát hieän, nhaáp choïn thö vieän DISCRETE. Choïn xong nhaápchuoät vaøo nuùt Open. Luùc naøy taïi khung Libraries xuaát hieän thö vieän DISCRETE, nhaáp choïn thö vieän naøy, taïimuïc Part nhaäp vaøo kyù töï R hoaëc duøng thanh tröôït keùo leân xuoáng taïi khung phía döôùi muïc Partñeå tìm choïn R. Nhaáp OK ñeå laáy linh kieän. Con troû chuoät xuaát hieän hình daïng cuûa linh kieän ñieän trôû R, nhaáp chuoät vaøo ba vò trí khaùcnhau treân maøn hình ñeå choïn ba ñieän trôû R. Muoán keát thuùc vieäc laáy ñieän trôû, nhaáp chuoät vaøobieåu töôïng Select treân thanh coâng cuï hoaëc nhaáp phaûi chuoät.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 60 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 4. 4. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Tieáp tuïc laáy bieán trôû baèngcaùch nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïngPlace part treân thanh coâng cuï. Hoäpthoaïi Place Part xuaát hieän, taïikhung Libraries nhaáp choïn thö vieänDISCRETE, taïi muïc Part nhaäp vaøoRESISTOR VAR hoaëc duøng thanhtröôït keùo leân xuoáng ñeå choïnRESISTOR VAR. Choïn xong nhaápOK vaø di chuyeån con troû ra maønhình laøm vieäc, nhaáp chuoät taïi moät vòtrí ñeå laáy bieán trôû. Trong thö vieänDISCRETE, taïi muïc Partnhaäp vaøo VARISTOR ñeå choïnbieán trôû khaùc. Sau ñoù nhaáp OKñeå laáy linh kieän. Ñeå laáy Diode thöôøng,taïi khung Part cuûa thö vieänDISCRETE nhaäp vaøo DIODEsau ñoù nhaáp OK ñeå laáy linhkieän.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 61 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 5. 5. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Töông töï, ñeå laáy diode Zenner taïi muïc Part cuûa thö vieän DISCRETE nhaáp choïnDIODE ZENNER. Sau ñoù nhaáp OK ñeå laáy linh kieän. Ñeå laáy tuï co ùcöïc tính taïi muïc Part cuûa thö vieän DISCRETE nhaäp vaøo CAPACITORPOL. Sau ñoù nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå laáy linh kieän. Ñeå laáy cuoän daây trong muïc Part cuûa thö vieän DISCRETE, nhaáp choïn CHOKE IRONnhö hình beân döôùi. Sau ñoù nhaáp OK.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 62 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 6. 6. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Ñeå laáy SCR trong muïc Part cuûa thö vieän DISCRETE, nhaáp choïn CS23/TO. Sau ñoùnhaáp OK. Tieáp theo baïn laáy Porthai chaân caém trong thö vieänCONNECTOR. Vì trong khungLibraries khoâng coù thö vieänCONNECTOR neân baïn nhaápvaøo nuùt Add Library ñeå laáy thövieän naøy.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 63 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 7. 7. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Hoäp thoaïi Brower File xuaát hieän, trong hoäp thoaïi naøy nhaáp choïn thö vieänCONNECTOR. Sau ñoù nhaáp vaøo nuùt Open ñeå trôû veà hoäp thoaïi Place Part. Trong khung Librariescuûa hoäp thoaïi Place Part luùcnaøy xuaát hieän thö vieänCONNECTOR nhaáp choïn thövieän naøy, sau ñoù taïi khung Partnhaäp vaøo CON2 ñeå choïn Port 2chaân caém. Nhaáp OK. Keát thuùc vieäc laáy linh kieän baïn ñöôïc caùc linh kieän treân maøn hình thieát keá nhö sau:ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 64 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 8. 8. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Ñeå saép xeáp linh kieän theo ñuùng vò trí treânsô ñoà nguyeân lyù, nhaáp choïn linh kieän linh kieänñoåi maøu sau ñoù giöõ vaø keùo chuoät ñeán vò trí thíchhôïp ñeå ñaët linh kieän. Trong quaù trình saép xeáplinh kieän, baïn coù theå xoay linh kieän moät goùc 900hay coù theå xoay linh kieän ñoái xöùng theo truïc Yhoaëc truïc X baèng caùch nhaáp choïn linh kieän, linhkieän ñoåi maøu sao ñoù nhaáp phaûi chuoät vaø choïnleänh Rotate, Mirror Horizontally hoaëc MirrorVertically töø menu ñoå xuoáng . Luùc naøy, vò trí caùc linh kieän treân maøn hình thieát keá nhö sau: Ñeå noái daây cho maïch ñieän, nhaáp choïn Place > Wire hoaëc nhaáp vaøo bieåu töôïng PlaceWire treân thanh coâng cuï, sau ñoù tieán haønh noái maïch theo sô ñoà nguyeân lyù.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 65 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 9. 9. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Sau khi noái daây xong, baïn ñöôïc sô ñoà nguyeân lyù sau: Muoán thay ñoåi giaù trò cho linh kieän, nhaáp ñuùp chuoät vaøo linh kieän caàn thay ñoåi khiñoù hoäp thoaïi Display Properties xuaát hieän, taïi muïc Value nhaäp vaøo giaùtrò caàn thay ñoåi sau ñoùnhaáp OK ñeå chaáp nhaän. Ñeå thay ñoåi giaù trò cho tuï ñieän C1, nhaáp ñuùp chuoät vaøo linh kieän khi ñoù hoäp thoaïiDisplay Properties. Taïi muïc Value nhaäp vaøo giaù trò caàn thay ñoåi sau ñoù nhaáp OK ñeå thay ñoåi.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 66 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 10. 10. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Sau khi thay ñoåi giaù trò, baïn ñöôïc sô ñoà nguyeân lyù hoaøn chænh nhö sau: Ñeå löu laïi sô ñoà nguyeân lyù, nhaáp vaøobieåu töôïng Save document treân thanh coângcuï. Moät hoäp thoaïi xuaát hieän hoûi baïn coù muoánlöu taát caû sô ñoà nguyeân lyù khoâng. Nhaáp OK ñeåchaáp nhaän. Nhaáp vaøo nuùt Restore treân thanh coâng cuï ñeå thu nhoû maønhình laøm vieäc Kích hoaït cöûa soå quaûn lyù Project ñeå nhaáp choïntrang sô ñoà vöøa thieát keá. Sau ñoù nhaáp vaøo bieåu töôïng Designrules check treân thanh coâng cuï ñeå kieåm tra sô ñoà vöøa thieát keá. Hoäp thoaïi Design Rules Check xuaát hieän cho pheùp kieåm tra caùc loãi treân sô ñoà nguyeânlyù. Nhaáp OK ñeå kieåm tra.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 67 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 11. 11. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Nhaáp choïnbieåu töôïng CreateNetlist treân thanhcoâng cuï ñeå taïo taäptin netlist coù phaànmôû roäng .MNL. Hoäp thoaïiCreate netlistxuaát hieän, choïnnhaõn Layout, taïikhung Netlist Filenhaäp vaøo thö muïcchöùa taäp tin .MNL.Nhaáp OK ñeå chaápnhaän.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 68 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 12. 12. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Moät thoâng baùo cuûa chöông trình xuaát hieän cho baïn bieát thieát keá baïn vöøa taïo seõ löu trongdanh saùch maïng. Nhaáp OK ñeå tieáp tuïc. Nhaáp vaøo bieåu töôïng chöông trình ôû treân goùc traùimaøn hình, sau ñoù choïn leänh Close töø menu ñoå xuoángñeå thoaùt khoûi chöông trình thieát keá Capture Taïo maïch in töø sô ñoà nguyeân lyù vöøa thieát keá duøng chöông trình Layout. Khôûi ñoäng chöôngtrình OrCAD Layout baèng caùch choïn Start > Programs > OrCADRelease 9 > Layout Plus. Maøn hình Layout xuaát hieän, trong maøn hình naøy nhaáp choïn File > New hoaëc nhaáp vaøobieåu töôïng Open new board treân thanh coâng ñeå taïo baûng maïch in môùi. Hoäp thoaïi Load Template File xuaát hieän, beân trong hoäp thoaïi naøy laø danh saùch caùc taäptin baûng maïch vôùi caùc kích thöôùc maãu. Ñeå coù theå töï ñònh kích thöôùc, baïn haõy choïn taäp tinDEFAULT. Sau ñoù nhaáp Open ñeå môû.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 69 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 13. 13. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Hoäp thoaïi LoadNetlist Source xuaát hieän,trong hoäp thoaïi naøy choïntaäp tin .MNL ñaõ taïo trongsô ñoà veõ maïch nguyeân lyùCapture. Nhaáp Open ñeåmôû. Hoäp thoaïi Save FileAs xuaát hieän yeâu caàu baïnhaõy nhaäp teân ñeå löu baûngmaïch in saép ñöôïc taïo ra.Nhaáp nuùt Save ñeå tieáp tuïc. Hoäp thoaïi Link Footprint toComponent xuaát hieän thoâng baùo cho baïnbieát raèng chöông trình khoâng theå tìm thaáychaân caém cho linh kieän DIODE baïn caàn phaûichoïn chaân cho DIODE. Nhaáp vaøo nuùt Linkexisting footprint to Compenent… ñeå choïn. Hoäp thoaïi Footprint for DIODE xuaát hieän cho pheùp baïn choïn chaân caém cho linh kieän.Trong khung Libraries cuûa hoäp thoaïi choïn thö vieän chaân caém JUMPER, trong khung Footprintchoïn chaân caém JUMPER200. Sau ñoù nhaáp OK.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 70 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 14. 14. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Hoäp thoaïi Link Footprint toComponent xuaát hieän thoâng baùo chobaïn bieát chöông trình khoâng theå tìmthaáy chaân caém cho linh kieänVARISTOR. Nhaáp vaøo nuùt Linkexisting footprint to component ñeåchoïn chaân cho linh kieän. Hoäp thoaïi Footprint for VARISTOR xuaát hieän trong hoäp thoaïi naøy, taïi khung Librarieschoïn thö vieän chaân caém TO, trong khung Footprints choïn chaân caém TO202AB. Sau ñoù nhaápOK.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 71 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 15. 15. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Sau ñoù, hoäp thoaïi Link Footprint to Component xuaát hieän vôùi thoâng baùo khoâng tìmñöôïc chaân R4 coù teân laø RESISTOR_VAR. Haõy nhaáp chuoät choïn Link existing footprint tocomponent ñaå tìm chaân cho bieán trôû. Hoäp thoaïi Footprint for RESISTOR_VAR xuaát hieän, taïi khung Libraries choïn muïc TOvaø ôû khung Footprints choïn muïc TO202AB. Choïn xong nhaáp chuoät vaøo nuùt Ok. Hoäp thoaïi Link Footprint to Component laïi xuaát hieän vôùi thoâng baùo khoâng tìm thaáychaân C2 coù teân laø CAPACITOR_POL. Haõy nhaáp chuoät choïn Link existing footprint tocomponent ñaå tìm chaân cho C2.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 72 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 16. 16. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Hoäp thoaïi Footprint for CAPACITOR_POL xuaát hieän, taïi muïc Libraries nhaáp choïnJUMPER vaø taïi khung Footprints nhaáp choïn JUMPER200. Choïn xong nhaáp Ok. Hoäp thoaïi Link Footprint toComponent xuaát hieän vôùi thoângbaùo : khoâng tìm ñöôïc chaân D8 coùteân laø DIODE_ZENER. Haõy nhaápchoïn Link existing footprint tocomponent ñeå tìm chaân cho D8. Hoäp thoaïi Footprint for DIODE_ZENER xuaát hieän, taïi khung Libaries choïn muïcJUMPER vaø taïi khung choïn muïc JUMPER200. Choïn xong nhaáp chuoät vaøo nuùt Ok.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 73 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 17. 17. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Hoäp thoaïi Link Footprint to Component xuaát hieän vôùi thoâng baùo: khoâng tìm ñöôïc chaânQ1 coù teân laø CS23/TO. Haõy nhaáp choïn Link existing footprint to component ñeå tìm chaân choQ1. Hoäp thoaïi Footprint for CS23/TO xuaát hieän, taïi khung Libraries choïn muïc TO vaø taïikhung Footprints choïn muïc TO202AB. Choïn xong nhaáp chuoät vaøo nuùt Ok. Hoäp thoaïi Link footprint toComponent xuaát hieän vôùi thoâng baùo:khoâng tìm ñöôïc chaân L1 coù teân laøCHOKE_IRON. Haõy nhaáp choïn Linkexisting footprint to component ñeå tìmchaân cho L1.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 74 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 18. 18. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Hoäp thoaïi Footprint for CHOKE_IRON xuaát hieän, taïi khung Librarues choïn muïc TOvaø taïi khung Footprints choïn muïc TO126. Choïn xong nhaáp chuoät vaøo nuùt Ok. Treân maøn hình cuûa chöôngtrình Layout xuaát hieän toaøn boä chaâncaém cuûa caùc linh kieän vaø caùc daây noáigiöõa chuùng nhö sau: Nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïngReconnect Mode treân thanh coâng cuïñeå xoaù daây noái giöõa caùc chaân linhkieän giuùp cho vieäc di chuyeån linhkieän ñöôïc deã daøng. Baïn thaáy hình daïng caùc chaân linh kieän treân maøn hình thieát keá nhö sau:ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 75 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 19. 19. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Text Tool treân thanh coâng cuï sau ñoù di chuyeån con troû chuoätñeán teân cuûa linh kieän muoán xoaù vaø nhaán phím Delete treân baøn phím ñeå xoaù. Sau khi xoùa caùc teân cuûa linh kieän baïn ñöôïc caùc chaân linh kieän nhö sau: Ñeå di chuyeån linh kieän, nhaáp vaøo bieåu töôïng Component Tool treân thanh coâng cuï. Sauñoù ñöa con troû chuoät ñeán linh kieän muoán saép xeáp nhaáp chuoät ñeå choïn noù, giöõ vaø di chuyeån chuoätñeán vò trí thích hôïp ñeå ñaët linh kieän. Trong quaù trình di chuyeån linh kieän, baïn coù theå nhaán phímR treân baøn phím ñeå xoay linh kieän moät goùc 900 Sau khi saép xeáp baïn thaáy vò trí caùc linh kieän treân maøn hình nhö sau:ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 76 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 20. 20. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Nhaáp vaøo bieåu töôïng View Spreadsheet treân thanh coâng cuï. Sau ñoù moät hoäp thoaïi xaáut hieän, choïn Strategy > Route Layer ñeå choïn lôùp cho maïchin. Khi ñoù hoäp thoaïi Route Layer xuaát hieän, taïi muïc Enabled nhaáp choïn caùc lôùp khoâng veõmaïch in. Sau ñoù nhaáp phaûi chuoät vaø choïn leänh Properties töø menu ñoå xuoáng. Hoäp thoaïi Edit Layer Strategy xuaát hieän, trong hoäp thoaïi naøy nhaáp boû choïn taïi khungphía tröôùc muïc Routing Enabled sau ñoù nhaáp OK.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 77 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 21. 21. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Taïi hoäp thoaïi Route Layer caùc lôùp ñöôïc choïn ñaõ chuyeån töø Yes sang No.Nhaáp vaøo bieåutöôïng Close taïi phía treân goùc phaûi cuûa hoäp thoaïi ñeå ñoùng hoäp thoaïi laïi. Ñeå choïn beà daøy cuûa ñöôøng maïch in, nhaáp choïn bieåu töôïng View Spreadsheet treân thanhcoâng cuï sau ñoù choïn leänh Nets töø menu ñoå xuoáng. Hoäp thoaïi Nets xuaát hieän, nhaáp choïn taát caû caùc oâ cuûa muïc Width Min Con Max sau ñoùnhaáp phaûi chuoät vaø choïn leänh Properties töø menu ñoå xuoáng. Hoäp thoaïi Edit Net xuaát hieän, taïi muïc Min Width, Conn Width, Max Width nhaäp laànlöôït vaøo caùc soá 30 sau ñoù nhaáp OK ñeå tieáp tuïc.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 78 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 22. 22. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Luùc naøy taïi khung Width Min Con Max cuûa hoäp thoaïi Nets baïn thaáy xuaát hieän caùc soá30. Nhaáp vaøo nuùt Close taïi goùc treân beân phaûicuûa hoäp thoaïi ñeå ñoùng hoäp thoaïi naøy. Nhaáp vaøo bieåu töôïng Obstacle Tool treân thanh coâng cuïñeå veõ khung cho maïch in. Khi ñaõ veõ khung cho baûng maïch inxong, baïn ñöôïc baûng maïch in nhö hình sau:ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 79 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 23. 23. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Nhaáp choïn Auto > Autoroute > Board ñeå choïn cheá ñoä chaïy maïch in töï ñoäng. Sau khi ñaõ veõ xong caùc ñöôøng maïch in,moät hoäp thoaïi xuaát hieän thoâng baùo vieäc veõmaïch in ñaõ hoaøn taát. Nhaáp OK ñeå chaápnhaän. Nhaáp vaøo bieåu tuôïng Zoom All treânthanh coâng cuï ñeå phoùng to baûng maïch in vaøñöa baûng maïch in vaøo giöõa maønhình laømvieäc. Treân maøn hình, baïn thaáy baûng maïch in ñaõ hoaøn taát nhö sau: Ñeå ñaët teân leân baûng maïch in, nhaáp vaøo bieåu töôïng Text Tool treân thanh coâng cuï sau ñoùnhaáp phaûi chuoät vaø choïn leänh New töø menu ñoå xuoáng.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 80 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 24. 24. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Hoäp thoaïi Text Edit xuaát hieän, trong hoäp thoaïi naøy taïi muïc Text String nhaäp vaøo teâncho baûng maïch in sau ñoù nhaáp OK. Sau khi nhaáp OK taïi ñaàu con troû chuoät xuaát hieän khung teân hình chöõ nhaät cuûa baûng maïchin, di chuyeån chuoät vaøo vò trí thích hôïp roài nhaáp chuoät ñeå ñaët teân cho maïch in.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 81 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 25. 25. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 3 Muoán xem caùc lôùp maïch in maø khoâng caàn hieån thò chaân linh kieän, nhaán vaøo phímBackspace treân baøn phím, luùc naøy treân maøn hình baïn thaáy toaøn boä baûng maïch in maát ñi. Muoánxem lôùp döôùi cuûa baûng maïch in, nhaán vaøo phím soá 1 treân baøn phím. Khi ñoù lôùp döôùi cuûa baûngmaïch in ñöôïc hieån thò nhö sau: Muoán hieån thò laïi toaøn boä baûng maïch in, nhaáp choïn View > Design. Ñeå löu laïi baûng maïch in nhaáp vaøo bieåu töôïng ñóa meàm treân thanh coâng cuï.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 82 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG

×