Bt 02 mach dieu chinh do sang den

1,803 views

Published on

Bt 02 mach dieu chinh do sang den

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,803
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bt 02 mach dieu chinh do sang den

 1. 1. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 THIEÁT KEÁ MAÏCH IN MAÏCH ÑIEÀU CHÆNH ÑOÄ SAÙNG ÑEØN Trong baøi taäp naøy baïn seõ ñöôïc höôùng daãn thieát keá maïch in cho maïch ñieàu chænh ñoä saùngñeøn coù sô ñoà nguyeân lyù nhö sau : Ñeå khôûi ñoäng chöôngtrình veõ sô ñoà nguyeân lyùmaïch ñieän trong Orcad, nhaápchoïn Start > Programs >OrCAD Release 9 >Capture. Maøn hình OrCADCapture xuaát hieän, choïnFile > New > Project. Hoäpthoaïi New Project xuaáthieän. Taïi khung Name nhaäpteân caàn ñaët cho maïch vaøo,taïi khung Location nhaápchuoät vaøo nuùt Browse ñeåchoïn ñöôøng daãn cho maïchgöûi vaøo. Choïn xong nhaápOK.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 206 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 2. 2. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Trong maïch naøy goàm coù : 1 CAÀU DIODE, 3 RAÉC CAÉM 2 CHAÂN, 1 TUÏ PHAÂN CÖÏC, 1DIODE ZENER, 6 ÑIEÄN TRÔÛ,1 QUANG TRÔÛ, 1 BIEÁN TRÔÛ, 4 TRANSISTOR, 1 TRIAC, 2CHAÂN MASS. Ñeå laáy linh kieän ra töø thö vieän, nhaápchoïn Place > Part… hay nhaán toå hôïp phímShift + P treân baøn phím. Hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän, tieán haønh laáy nhöõng linh kieän töø trong thö vieän ra, nhaápchuoät vaøo nuùt Add Library… Hoäp thoaïi Browse File xuaát hieän, taïi khung Look in nhaáp chuoät vaøo muõi teân höôùngxuoáng ñeå choïn thö muïc Library trong Orcad. Taïi khung beân döôùi nhaáp choïn muïc Discrete.Choïn xong nhaáp Open.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 207 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 3. 3. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Hoäp thoaïi Place Part laïi xuaát hieän, taïi khung Libraries thaáy xuaát hieän muïcDISCRETE, nhaáp choïn muïc naøy. Taïi khung Part nhaáp chuoät vaøo thanh cuoän beân phaûi, nhaápchoïn teân R. Choïn xong nhaáp OK. di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc vaø nhaáp chuoät taïinhöõng vò trí khaùc nhau ñeå choïn vò trí, soá löôïng linh kieän. Ñeå laáy quang trôû choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn R2,choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïn vò trí quang trôû. Ñeå laáy bieán trôû choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïnRESISTOR VAR 2, choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaápchoïn vò trí linh kieän.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 208 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 4. 4. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Ñeå laáy caàu diodechoïn Place > Part… Hoäpthoaïi Place part xuaáthieän, nhaáp choïn RB152,choïn xong nhaáp OK vaødi chuyeån con troû ramaøn hình laøm vieäc ñeånhaáp choïn vò trí caàudiode. Ñeå laáy tuï phaân cöïc, choïnPlace > Part… Hoäp thoaïi Placepart xuaát hieän, nhaáp choïnCAPACITOR POL, choïn xongnhaáp OK vaø di chuyeån con troû ramaøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïn vòtrí tuï.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 209 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 5. 5. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Muoán laáy diode zener, choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïnDIODE ZENER, choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïnvò trí zener. Ñeå laáy TRIAC, choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn T2323,choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïn vò trí triac. Ñeå laáy caùc chaân caém, choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïnAdd Library…ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 210 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 6. 6. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Hoäp thoaïi Browse File xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo thanh cuoán beân döôùi ñeå tìm vaø choïnmuïc Connector. Choïn xong nhaáp OK. Hoäp thoaïi Place Part xuaáthieän, taïi khung Libraries nhaáp choïnmuïc CONNECTOR. Taïi khung Partnhaáp choïn chaân caém caàn, ôû ñaây tanhaáp chuoät vaøo teân CON2. Choïn xongnhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maønhình laøm vieäc roài nhaáp choïn vò trí, soálöôïng chaân caém.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 211 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 7. 7. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Ñeå laáy caùc Transistor, choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïnAdd Library… Hoäp thoaïi Browse File xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo thanh cuoán beân döôùi ñeå tìm vaø choïnmuïc Transistor. Choïn xong nhaáp OK. Hoäp thoaïi Place Partxuaát hieän, taïi khung Librariesnhaáp choïn muïc TRANSISTOR.Taïi khung Part nhaáp choïn loaïiTransistor ta caàn, ôû ñaây tanhaáp chuoät vaøo teân 2N3904.Choïn xong nhaáp OK vaø dichuyeån con troû ra maøn hình laømvieäc roài nhaáp choïn vò trí, soálöôïng transistor.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 212 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 8. 8. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Ñeå laáy chaân Mass cho maïch, haõy nhaáp chuoätvaøo bieåu töôïng Place ground treân thanh coâng cuï. Hoäp thoaïi Place Ground xuaát hieän, taïi khung Symbol nhaáp choïn teânGND_POWER/CAPSYM. Choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc roàinhaáp choïn vò trí, soá löôïng chaân Mass caàn cho maïch. Sau khi taát caû caùc linh kieän ñaõ ñöôïc laáy ra maøn hình laømvieäc, ñeå hình daïng linh kieän khoâng xuaát hieän taïi con troû chuoätnöõa, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Select treân thanh coâng cuï. Taát caû caùc linh kieän ñaõ laáy ra maøn hình laøm vieäc nhö sau: Tieáp tuïc tieán haønh saép xeáp linh kieän. Muoán di chuyeån linh kieän, chæ vieäc nhaáp chuoät vaøobieåu töôïng linh kieän vaø reâ chuoät. Muoán quay linh kieän ñoái xöùng qua truïc ñöùng, chæ vieäc nhaápchoïn linh kieän roài nhaáp phaûi chuoät. Moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo Mirror Horizontallyhay nhaán phím H treân baøn phím. Muoán quay linh kieän moät goùc 90o, chæ vieäc nhaáp choïn linh kieänroài nhaáp phaûi chuoät, moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo Rotate hay nhaán phím R treân baønphím. Muoán quay linh kieän ñoái xöùng qua truïc naèm ngang, nhaáp choïn linh kieän roài nhaáp phaûichuoät. Moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo Mirror Vertically hay nhaán phím V treân baønphím.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 213 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 9. 9. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Trong khi di chuyeån, coù khi hai chaân linh kieän chaïm nhau. Hoäp thoaïi OrCAD Capturexuaát hieän raèng neáu baïn muoán noái hai chaân linh kieän naøy vôùi nhau thì baïn nhaáp chuoät vaøo nuùtOK. Neáu baïn khoâng muoán noái thì baïn cuõng nhaáp chuoät vaøo nuùt OK roài nhaáp chuoät vaøo bieåutöôïng Undo treân thanh coâng cuï ñeå di chuyeån laïi. Khi di chuyeån caùc linh kieän theo sô ñoà nguyeân lyù, caùc linh kieän ñöôïc saép xeáp nhö sau: Tieán haønh noái chaân caùc linh kieän theo sô ñoànguyeân lyù. Nhaáp choïn Place > Wire treân thanh coâng cuï.Con troû chuoät thay ñoåi thaønh hình chöõ thaäp, nhaáp chuoättaïi chaân linh kieän caàn noái roài di chuyeån con troû ñeánchaân linh kieän caàn noái vôùi noù vaø nhaáp chuoät. Cöù theá tieáp tuïc cho ñeán khi taát caû caùc linh kieän ñöôïc noái theo sô ñoà nguyeân lyù sau:ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 214 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 10. 10. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Ñeå thay ñoåi giaù tròlinh kieän, nhaáp ñuùp chuoätvaøo giaù trò linh kieän. Hoäpthoaïi Display Propertiesxuaát hieän, taïi khung Value,nhaäp giaù trò caàn ñaët cholinh kieän. Nhaäp giaù trò xongnhaáp OK. Sau khi thay ñoåi giaùtrò linh kieän xong ta coù sôñoà nguyeân lyù hoaøn chænhnhö sau:ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 215 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 11. 11. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Ñeå kieåm tra loãi cho sô ñoà nguyeân lyù vaøchuyeån sang sô ñoà maïch in, nhaáp chuoät vaøo bieåutöôïng Minimize ôû goùc phaûi phía treân maøn hình. Maøn hình nhö sau xuaát hieän, taïi khung beân traùi nhaáp choïn trang PAGE1. Sau ñoù nhaápchuoät vaøo bieåu töôïng Design rules check treân thanh coâng cuï ñeå kieåm tra loãi. Hoäp thoaïi Design Rules Check xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå tieán haønh kieåmtra. Neáu khoâng thaáy thoâng baùo gì nghóa laø maïch khoâng coù loãi.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 216 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 12. 12. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Tieáp tuïc taïo taäp tin coù ñuoâi .mnl ñeåthieát keá maïch in. Nhaáp chuoät vaøo bieåutöôïng Create netlist treân thanh coâng cuï. Hoäp thoaïi Createnetlist xuaát hieän, nhaápchuoät vaøo Layout, taïi khungNetlist File coù theå nhaápchuoät vaøo nuùt Browse ñeåchoïn ñöôøng daãn cho taäp tinñöôïc göûi vaøo. Choïn xongnhaáp OK, (khuyeân khoângneân nhaáp chuoät vaøo nuùtBrowse ñeå thay ñoåi ñöôøngdaãn). Hoäp thoaïi OrCADCapture xuaát hieän, ta nhaápchuoät vaøo nuùt OK ñeå tieáptuïc. Ta chuyeån sang cheá ñoä thieát keá maïch in baèng caùch choïn Start > Programs > OrCADRelease 9 > Layuot Plus.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 217 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 13. 13. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Maøn hình thieát keá maïch in xuaát hieän,nhaáp chuoät vaøo File > New ñeå môû moät Filemôùi. Hoäp thoaïi Load Template File xuaáthieän, nhaáp chuoät vaøo nuùt Open. Hoäp thoaïiLoad Netlist Sourcexuaát hieän, nhaáp choïnteân maïch caàn thieát keámaïch in. Choïn xongnhaáp Open. Hoäp thoaïi Save File Asxuaát hieän, taïi khung Filename, nhaäp teân caàn ñaët chomaïch in (tuøy choïn). Nhaäp xongnhaáp chuoät vaøo nuùt Save.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 218 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 14. 14. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Sau moät thôøi gian chôø ñôïi, hoäp thoaïi nhö sau xuaát hieän. Trong hoäp thoaïi Link Footprintto Component coù thoâng baùo laø khoâng theå tìm thaáy chaân maïch in cuûa R7 coù teân laøRESISTOR_VAR_2. Vì theá neân tìm chaân cho linh kieän naøy baèng caùch nhaáp chuoät vaøo nuùt Linkexisting footprint to component… Hoäp thoaïi Footprint for RESISTOR_VAR_2 xuaát hieän, taïi khung Libraries nhaáp choïnmuïc JUMPER. Taïi khung Footprints nhaáp choïn muïc JUMPER 300 ñeå choïn chaân maïch in chobieán trôû naøy. Choïn xong nhaáp Ok.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 219 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 15. 15. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Hoäp thoaïi Link Footprint toComponent xuaát hieän vôùi thoâng baùo laøkhoâng theå tìm thaáy chaân maïch in cuûa Q1coù teân laø T2323. Vì theá, caàn tìm chaâncho linh kieän naøy baèng caùch nhaáp chuoätvaøo nuùt Link existing footprint tocomponent… Hoäp thoaïi Footprint for T2323 xuaát hieän, taïi khung Libraries nhaáp choïn muïc TO. Taïikhung Footprints nhaáp choïn muïc TO126 ñeå choïn chaân maïch in cho IC. Choïn xong nhaáp Ok. Hoäp thoaïi LinkFootprint to Componentlaïi xuaát hieän, ta thaáy thoângbaùo laø khoâng theå tìm thaáychaân maïch in cuûa D2 coùteân laø DIODE_ZENER. Vìtheá neân ta tìm chaân cho linhkieän naøy baèng caùch nhaápchuoät vaøo nuùt Linkexisting footprint tocomponent…ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 220 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 16. 16. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Hoäp thoaïiFootprint forDIODE_ZENERxuaát hieän, taïikhung Librariesnhaáp choïn muïcJUMPER. TaïikhungFootprints nhaápchoïn muïcJUMPER100 ñeåchoïn chaân maïchin cho ZENER.Choïn xong nhaápOk. Hoäp thoaïi LinkFootprint to Componenttieáp tuïc xuaát hieän thoângbaùo laø khoâng theå tìm thaáychaân maïch in cuûa C1 coù teânlaø CAPACITOR_POL. Vìtheá neân phaûi tìm chaân cholinh kieän naøy baèng caùchnhaáp chuoät vaøo nuùt Linkexisting footprint tocomponent… Hoäp thoaïiFootprint forCAPACITOR_POLxuaát hieän, taïi khungLibraries nhaápchoïn muïcJUMPER. Taïikhung Footprintsnhaáp choïn muïcJUMPER200 ñeåchoïn chaân maïch incho TUÏ. Choïn xongnhaáp Ok.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 221 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 17. 17. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Hoäp thoaïi Link Footprint toComponent xuaát hieän thoâng baùo laøkhoâng theå tìm thaáy chaân maïch in cuûa D1coù teân laø RB152. Vì theá neân tìm chaâncho linh kieän naøy baèng caùch nhaáp chuoätvaøo nuùt Link existing footprint tocomponent… Hoäp thoaïi Footprint for RB152 xuaát hieän, taïi khung Libraries nhaáp choïn muïcBCON100T. Taïi khung Footprints nhaáp choïn muïc BCON100T/VH/TM1SQ/W.100/4 ñeå choïnchaân maïch in cho caàu diode. Choïn xong nhaáp Ok. Hoäp thoaïiLink Footprint toComponent laïi xuaáthieän thoâng baùo khoângtheå tìm thaáy chaânmaïch in cuûa R8 coùteân laø R2. Vì theá neânphaûi tìm chaân cho linhkieän naøy baèng caùchnhaáp chuoät vaøo nuùtLink existingfootprint tocomponent…ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 222 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 18. 18. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Hoäpthoaïi Footprintfor R2 xuaáthieän, taïi khungLibraries nhaápchoïn muïcJUMPER. TaïikhungFootprintsnhaáp choïn muïcJUMPER200ñeå choïn chaânmaïch in choquang trôû.Choïn xong nhaápOk. Trong hoäp thoaïiLink Footprint toComponent coù thoângbaùo laø khoâng theå tìmthaáy chaân maïch in cuûaQ3 coù teân laø 2N3904. Vìtheá neân caàn tìm chaâncho linh kieän naøy baèngcaùch nhaáp chuoät vaøo nuùtLink existing footprintto component… Hoäp thoaïiFootprint for 2N3904xuaát hieän, taïi khungLibraries nhaáp choïn muïcTO. Taïi khung Footprintsnhaáp choïn muïc TO202ABñeå choïn chaân maïch in choTransistor. Choïn xongnhaáp Ok. Sau khi choïn chaân cho caùc linh kieän, caùc linh kieän trong sô ñoà maïch in nhö sau:ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 223 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 19. 19. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Tieán haønh saép xeáp caùc linh kieän. Ñeå khoâng bò giôùi haïn bôûi khung maïch in coù saün, nhaápchuoät vaøo bieåu töôïng Reconnect Mode treân thanh coâng cuï. Tieáp tuïc nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng linh kieän vaø reâ chuoät ñeán vò trí caàn ñaët linh kieän roàinhaáp chuoät. Muoán quay linh kieän moät goùc 90o nhaáp choïn bieåu töôïng linh kieän roài nhaáp phaûichuoät, moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo Rotate hay nhaán phím R treân baøn phím. Sau khi saép xeáp xong ta coù caùc linh kieän ñöôïc saép xeáp trong maïch nhö sau: Ñeå veõ khung giôùi haïn cho maïch in, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Obstacle Tool treân thanhcoâng cuï.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 224 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 20. 20. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Con troû chuoät thay ñoåi hình daïng, nhaáp chuoät taïi moät ñieåm caàn ñaët cho khung giôùi haïn,di chuyeån con troû ñeán ñieåm caàn ñaët khaùc vaø nhaáp chuoät. Cöù theá tieáp tuïc cho ñeán khi khungmaïch in hoaøn chænh nhö sau: Sau khi khung giôùi haïn maïch in hoaønthaønh, ñeå thoaùt khoûi leänh naøy, haõy nhaáp phaûichuoät, moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøoEnd Command. Ñeå choïn lôùp cho chöông trình chaïymaïch in, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng hình caroâ(View Spreadsheet) treân thanh coâng cuï. Moätcöûa soå xuaát hieän, nhaáp choïn Strategy… >Route Layer. Hoäp thoaïi Route Layer xuaát hieän, nhaáp choïn taïi taát caû caùc oâ trong coät Enable, doøngBOTTOM, INNER1, INNER2. Choïn xong nhaáp phaûi chuoät, moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp choïnProperties.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 225 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 21. 21. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Hoäp thoaïi Edit Layer Strategy xuaát hieän, nhaáp boû muïc Routing Enabled. Xong nhaápOK. Hoäp thoaïi Route Layer xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Close ôû goùc phaûi phía treânhoäp thoaïi. Ta cho chöông trình töï ñoäng chaïy maïch in baèng caùch choïn Auto > Autoroute > Board.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 226 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 22. 22. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Sau moät luùc chôø chöông trình chaïy maïch in, thoâng baùo sau xuaát hieän, nhaáp OK ñeå thaáysô ñoà maïch in. Chöông trình chaïy maïch in nhö hình sau: Ñeå xoùa nhöõng teân khoâng caàn thieáttrong maïch in, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïngText Tools treân thanh coâng cuï. Tieáp tuïc nhaáp chuoät vaøo teân naøo caàn xoùa roài nhaán phím Delete treân baøn phím. Cöù theátieáp tuïc cho ñeán khi taát caû caùc teân khoâng caàn thieát ñöôïc xoùa nhö trong maïch sau:ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 227 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 23. 23. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Ñeå ñaët nhaõn hieäu cho maïch in, nhaápphaûi chuoät vaøo maïch in, moät cöûa soå xuaát hieän,nhaáp chuoät vaøo New… Hoäp thoaïi Text Edit xuaát hieän, taïi khung Text String nhaäp teân caàn ñaët cho maïch vaøo.Nhaäp teân xong nhaáp OK. Con troû chuoät xuaát hieän haøng chöõ vöøa nhaäp. Di chuyeån con troû ñeán vò trí caàn ñaët chomaïch vaø nhaáp chuoät.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 228 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 24. 24. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Ñeå aån ñöôøng maïch vaø cho hieän caùc chaân linh kieän ta nhaáp chuoät vaøo muõi teân höôùngxuoáng treân thanh traïng thaùi vaø choïn lôùp 1 TOP. Sau khi choïn lôùp xong, nhaáp choïn View > Visible < > Invisible. Khi ñaõ cho aån caùc ñöôøng maïch, caùc linh kieän trong maïch nhö sau: Muoán cho lôùp naøy hieän trôû laïi, nhaáp chuoät vaøo muõi teân höôùng xuoáng treân thanh traïngthaùi vaø choïn laïi lôùp 1 TOP. Choïn xong nhaáp choïn View > Visible < > Invisible.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 229 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 25. 25. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Khi choïn xong, caùc ñöôøng maïch in hieän ra nhö hình sau: Cuoái cuøng, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Save treân thanh coâng cuï ñeå giöõ laïi nhöõng gì ñaõthöïc hieän.ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 230 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG

×