♥♥♥                       ♥♥♥ၠ                          start       ...
http://www.mediafire.com/?qatznyhmycx     = ကျနး်ပဴတာသိပဵၸမိတးဆကးhttp://www.mediafire.com/?dluzztilwmb     = ဒီစာအ...
http://www.mediafire.com/?d2ikzdwunad             = LEARNING HARDWARE IN 5 MINhttp://www.mediafire.com/?xo9tx...
http://www.mediafire.com/?i3c0umy3x0z စဵ-ဇာဏီဘို – အခ္စးလကၡဏာhttp://www.mediafire.com/?myia9nmymdj စဵ-ဇာဏီဘို – အခ္စးေဗဒငး...
http://www.mediafire.com/?xndnby4zt0g ေဇားဂ္ီ _ ညီသစးဆငး့ကဗ္ာစု , အငးၾကငး့ဦ့ပဵုနြိပးတုိကး , ရနးကုနး , ဿွွ၀ ဧ်ပီhttp://www....
http://www.mediafire.com/?5jme5i2muqq နတးႏျယး _ တဖနး်ပနး၊မနုိ့ေသာေွဒနာhttp://www.mediafire.com/?nnyzj4omzxq နုိငးပနး့လြ _ ...
http://www.mediafire.com/?zn2imdoeote ေမာငးထငး _ ေယာမငး့ၾကီ့ဦ့ဖုိ့လႈိငးနဲ႓ ရာဇဓမၼသဂၤဟက္မး့http://www.mediafire.com/?zmfyrc...
http://www.mediafire.com/?zj2emnzznyw သဃၤဇာဆရာေတား _ ဥပါသေကာွါဒဋီကာက္မး့ ,်မနးမာသဵေတားဆငး႓ပဵုနြိပးတုိကး , ရနးကုနး,ှဿ၁ဿပဌမွ...
http://www.mediafire.com/?gmgylmezxga ရနးကုနး,ဿွွဿ စကးတငးဘာhttp://www.mediafire.com/?myeyzzyjhin ေအာငးသငး့ _ ရႊငးရႊငး်ပဵဳ့...
http://www.mediafire.com/?tnung43niwd ဦ့ေရႊေအာငး _ ဘွအက္ဥး့သာ့http://www.mediafire.com/?n4gklnuydtw ဦ့ေရႊေအာငး _ ဘွအ်မငးသစ...
http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/thein-phay-myint-a-shay-ka-nay-wun-htwat-the-pa-mar-2.pdfငလ္ငးဗဵု့ၾကဲခဲံစဥးကႏြင...
http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mg-kaung-htike-14.pdfဂလိုဘယးလိုကးေဇ့ရြငး့ေခတး အိုငးဒီယာစီ့ပျာ့ေရ့(ေမာငးစူ့စမး့)...
http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/mg-va.pdf်မတးဗုဒၶ ေဒသနာ(ေဒါကးတာွါလးပိုလာ)http://shweone.files.wordpress.com/200...
http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/chitoonyochit-thu-min-nandar.pdfစာမရီတို႓ထူ့ထူ့်ခာ့(ခ္စးဦ့ညိဳ)http://shweone.fi...
http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/aungkantkarlidaywi.pdf လကးသဵု့ေတားဓါ့(ေအာငးခနး.)http://shweone.files.wordpress....
http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/240-win-nyine-2.pdfအေဖား(ရြာ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/shar-a...
http://www.mediafire.com/?vxgnm2ewsmn A Manual of the Dhammahttp://www.mediafire.com/?ximzyvh5zmw A Manual of the excellen...
(တာရာမငး့ေွ၏စာအုပးမ္ာ့)       တာရာမငး့ေွ - ပနး့ေခတးကလမငး့      တာရာမငး့ေွ အေရြ်မိဳ႔ ရုိ့ကမုိ့ေရစကးမ္ာ့တာရာမငး့...
Myanma rfree bookdownloaddirectory
Myanma rfree bookdownloaddirectory
Myanma rfree bookdownloaddirectory
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Myanma rfree bookdownloaddirectory

2,880 views

Published on

ျမန္မာ၀က္ဆိုဒ္အညြန္းေလးပါ

Published in: Technology, Art & Photos
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,880
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Myanma rfree bookdownloaddirectory

 1. 1. ♥♥♥ ♥♥♥ၠ start PDF ♥♥♥ ♥♥♥http://www.mediafire.com/?ememzwhndzm = Gmail ရဲ ံ လႈဴိ ံွြကးခ္ကးေတျသိခ္ငးရငးhttp://www.mediafire.com/?noziemyl5yj = GTALK ႏြငးံပကးသကးသမhttp://www.mediafire.com/?050ltj4kgkd = လျယးကူစျာဂ္ီေမ့ႏြငးံဂ္ီေတာံအသဵု့ၿပဳနညး့http://www.mediafire.com/?yyyzjylj2gy = ဂူ့ဂဲလ္ိဳ႔ွြကးခ္ကးမ္ာ့ ♥♥♥ ♥♥♥http://www.mediafire.com/?tzdqjdmemdj = ွကးဒီဇိုငး့လကးေတျ႓သငးခနး့စာမ္ာ့http://www.mediafire.com/?xagz1meq9yn = ၿမနးမာဘေလာံတစးခုၿပဳလုပးပဵုအဆငးံဆငးံhttp://www.mediafire.com/?dgxzdjwdrmd = ွကးပိတးတစးခုဖနးတီ့ၿခငး့http://www.mediafire.com/?w3cdqdzwmmx = HTMLhttp://www.mediafire.com/?zjcjv2dnrso = ဘေလာံဂါႏြငးံဆိုကးဘာအတိုကးအခဵ ♥ ♥ ♥http://www.mediafire.com/?twdjnizznnu = PHOTOSHOP NOTES(2) အေၾကာငး့http://www.mediafire.com/?p07vsb70gmrk9q5 = ADOBE PHOTOSHOP CS (ၿမနးမာ)http://www.mediafire.com/?52q0ew2umzg = TIPS AND TRICKS OF PS CS4 (အဂၤလိပး)http://www.mediafire.com/?wlzgykyjmjw = MAYA AND PHOTOSHOP (အဂၤလိပး)http://www.mediafire.com/?0yxwwztxf1k = ADOBE PHOTOSHOP 7.0http://www.mediafire.com/?twdjnizznnu = ဖိုတိုေရြာံမြတးစုမ္ာ့http://www.mediafire.com/?jd0hmmzdqdj = ပဵုရိပးမ္ာ့ရဲ႔ဖျ႓စညး့ပဵုသဘာွ ဲhttp://www.mediafire.com/?ijjgjjvz3t3 = ဗီဒီယိုတညး့ၿဖတးၿခငး့သငးခနး့စာ ♥♥♥ ♥♥♥http://www.mediafire.com/?dluzztilwmb = PC MECHANIChttp://www.mediafire.com/?ytoevqnnqwy = ပီစီတစးလဵု့တပးဆငးရနးေရျ့ၿခယးၿခငး့
 2. 2. http://www.mediafire.com/?qatznyhmycx = ကျနး်ပဴတာသိပဵၸမိတးဆကးhttp://www.mediafire.com/?dluzztilwmb = ဒီစာအုပးဖတးၿပီ့မြ ကျနးပ္ဴတာၿပငးပါhttp://www.mediafire.com/?qnji1uh2qnj = ကျနးပ္ဴတာအေၾကာငး့အေသ့စိတးသိစရာhttp://www.mediafire.com/?zxjnayfxynw = ကျနးပ္ဴတာတပးဆငးၿပဳၿပငးထိနး့သိမး့နညး့http://www.mediafire.com/?ksqsyeashheupib = အေကာငး့ဆဵု့ကျနးပ္ဴတာၿပဳၿပငးၿခငး့ အေၿခခဵနညး့စနစးhttp://www.mediafire.com/?qndaxgdede0 =ကျနးပ္ဴတာအေမ့အေၿဖhttp://www.mediafire.com/?wswd9ayna1t = ကျနးပ္ဴတာၿပဳၿပငးထိနး့သိမး့ၿခငး့ႏြငးံhttp://www.mediafire.com/?z0jmgzdyggq = ကျနးပ္ဴတာအဆငးံတို့ၿမြငးံၿခငး့ႏြငးံhttp://www.mediafire.com/?dzsiyudsbh3 = သတငး့အခ္ကးအလကးဆကးသျယးေရ့စနစးhttp://www.mediafire.com/?twnftxnvxtr = ကျနးပ္ဴတာသဵု့စျသူတိုငး့အတျကးအဂၤလိပးစာ ဲhttp://www.mediafire.com/?njiycdz4htw = တီထျငးမြဳေမြားွိဇၨာၾကီ့အယးလးဗာအယးဒီဆငးhttp://www.mediafire.com/?ymzb9ubyzmm = ဿှရာစုဂူ့ဂဲႏြငးံေၿပာငး့လဲသျာ့ေသာအငးတာနကးစီ့ပျာ့ေရ့စနစးကိုေလံလာၿခငး့http://www.mediafire.com/?cigqtwgskzx = တီထျငးမြဳမ္ာ့http://www.mediafire.com/?wymogtik4cu = သိပၸဵႏြငးံနညး့ပညာ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥http://www.mediafire.com/?kv1qe99nr8id3gb = TWENTY THINGS I LEARNED ABOUT BROWSER AND INTERNET (အဂၤလိပး)http://www.mediafire.com/?fflsbgmr77i9rbo = WEB DESIGN HTML AND CSShttp://www.mediafire.com/?jhh7u5ksx3hum5m = AUTOCAD 2005http://www.mediafire.com/?uv7gv93w69ykx13 = AUTOCAD 2002http://www.mediafire.com/?udt25jcc8o5f3d2 = MICROSOFT WORD 2002http://www.mediafire.com/?yzyummzde2m = MICROSOFT EXCEL 2002http://www.mediafire.com/?yidm0udqzuz = WINDOW INSTALLATION (ၿမနးမာ)http://www.mediafire.com/?gzzntmzzcxm = INTRODUCING MAYA 2008 (အဂၤလိပး)http://www.mediafire.com/?zzydzvnm0dd = MS FRONT PAGE 2002http://www.mediafire.com/?mj2nzlrzw3v = BASIC WORD PROCESSING (အဂၤလိပး)http://www.mediafire.com/?niyytyqwwtj = COMPUTER DICTIONARY (အဂၤလိပး)http://www.mediafire.com/?quhmiu0gomy = LEARNING GUIDE FORhttp://www.mediafire.com/?gzt2tycucb3 = VIDEO CONFERENCING SERVER (ၿမနးမာ)http://www.mediafire.com/?d1dkxscgcsz = SMALL OFFICE OR HOME OFFICEhttp://www.mediafire.com/?uu0mj6i2dyd6nkf = REMOTE DESKTOP ENVIRONMENThttp://www.mediafire.com/?wgjxwdznend = PROTECTING FROMhttp://www.mediafire.com/?cclacsgsywd = NETWORK ADDRESS TRANSLATIONhttp://www.mediafire.com/?wan1g45myhw = CMS AND DYNAMIC PORTAL ENGINEhttp://www.mediafire.com/?wjzrnumnmtg = INTERNET CONNECTION SHARINGhttp://www.mediafire.com/?nyf3dwiezmz = E-MAIL SERVERhttp://www.mediafire.com/?jmzmewt9cm1 = DOMAIN NAME SYSTEM SERVERhttp://www.mediafire.com/?gzdzlffuzqz = LEARNING CSS- 2http://www.mediafire.com/?eoe2jwhniyd = MS POWER POINT 2002http://www.mediafire.com/?znjmdeh3zkd = LEARNING CSShttp://www.mediafire.com/?myzzm4tjnh4 = HARDWARE AND NETWORKhttp://www.mediafire.com/?44ykzzz1m2m = VISUAL BASIC 6.0http://www.mediafire.com/?jnmgjymmz1u = VB 6.0 TUTORIALS (အဂၤလိပး)http://www.mediafire.com/?l07778b87waz8os = MICROSOFT ACCESS 2002
 3. 3. http://www.mediafire.com/?d2ikzdwunad = LEARNING HARDWARE IN 5 MINhttp://www.mediafire.com/?xo9txgs54c2cytf = BUILDING WEBSITES WITH JOOMLAhttp://www.mediafire.com/?bb71n4lq41v045t = JOOMLA QUICK START (အဂၤလိပး)http://www.mediafire.com/?mfmegtmadyx = FrontPage2002 (်မနးမာ)http://www.mediafire.com/?5gim4hzxmdw ေမာငးေခ္ာႏျယး – ကဗ္ာ်ပပျဲhttp://www.mediafire.com/?0jrzobhwodc သုခမိနးလိႈငး – အ်ငိမးံhttp://www.mediafire.com/?ndibugmymzn ေမာငးသာႏို့ – ဂႏၳဝငး်မနးမာကဗ္ာhttp://www.mediafire.com/?2jldyjohdmh ေမာငးသာႏို့ – ႏိုငးငဵ်ခာ့ကဗ္ာခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့http://www.mediafire.com/?mkjgdzi3ozq ႏိုငးဝငး့ေဆျ – ေရဆနးလမး့သို႓အ်ပနးhttp://www.mediafire.com/?4giijmgdzwi ေမာငးသစးတညး(်မသနး့တငးံ) – ေခတးေပၚႏိုငးငဵတကာကဗ္ာရြညး ၀ ပုဒးhttp://www.mediafire.com/?4giijmgdzwi ေအာငးခ္ိမးံ၇ ေဖားေဝ့ ၇ ေမာငးေခ္ာႏျယး – သစးရျကးအေသေပၚကရကးစကးေသာဂီတhttp://www.mediafire.com/?mjmz2riiumj တကၠသုိလး ဘုနး့ႏုိငး – ရြာ့ေလာံေဒဝီ ႏြငးံ ဘာသာ်ပနးကဗ္ာမ္ာ့http://www.mediafire.com/?nmwtzmqwezt တာရာမငး့ေဝ – မို့ေခါငးလို႓တီ့တဲံဗဵုသဵ ႏြငးံ တ်ခာ့ကဗ္ာတိုမ္ာ့http://www.mediafire.com/?wmdztgndmjd ေမာငးေခ္ာႏျယး – လူၾကိဳကးနညး့တဲံေကာငးhttp://www.mediafire.com/?mjwu9azzkfj ေဝမြဴ့သျငး – သစးရျကးတို႓၏ေပါံဆ်ခငး့မ္ာ့http://www.mediafire.com/?m10ydzq2ml5 ေမာငးခိုငးမာ – ရြငးမေရhttp://www.mediafire.com/?t5mvbn5zik5 ေမာငးေခ္ာႏျယး – ရထာ့http://www.mediafire.com/?omz1jtwxcmo ေဇားဂ္ီ – ေဗဒါလမး့ ကဗ္ာစုhttp://www.mediafire.com/?tn2fgc2uos5 ေဇားဂ္ီ – ညီသစးဆငး့ ကဗ္ာစုhttp://www.mediafire.com/?mim3xfd5qei ေမာငးရနးပိုငး – ခ္စးသူစာအုပးhttp://www.mediafire.com/?qatznyhmycx ကကကျနး – ကျနး်ပဴတာသိပဵၸမိတးဆကးhttp://www.mediafire.com/?mfmegtmadyx ကကကျနး – FrontPage2002 (်မနးမာ)http://www.mediafire.com/?tjlg0qkh3ye တကၠသိုလးဘုနး့ႏိုငး – အိုငးက္ဴ မညးမြ္ပဵု၊ ယဵုရမညးနညး့http://www.mediafire.com/?jdy5tnmnziz စဵလိႈငး – ဆျနးဇု၏စစးပညာက္မး့http://www.mediafire.com/?x2rh31kzynz ပါရဂူ – ကေလ့်ပႆနာhttp://www.mediafire.com/?wzhhr0tojlz ပါရဂူ – သူတို႓အ်မငး သူတို႓အေတျ့http://www.mediafire.com/?xo3ka4nfzti ်မသနး့တငးံ – ေမားဒနးကဗ္ာႏြငးံပကးသကး၊http://www.mediafire.com/?z2eu4djuuqm ေအာငးသငး့ – အနာဂတးကိုမေၾကာကးနဲ႓http://www.mediafire.com/?wmhmydj2whj သိနး့ပိုငး – ႏိုငးငဵရပး်ခာ့ခရီ့ ႏြငးံ ေဗဒငးပညာhttp://www.mediafire.com/?2x4t4ynhdco ရဲေကာငး့ထကး – ကမာၻကိုကငးလႈပးႏိုငးသူမ္ာ့ ိုhttp://www.mediafire.com/?znzjthttmzk ဦ့ေက္ားေဇယ္ – ်ပစးမႈဆိုငးရာဥပေဒ အဘိဓာနးhttp://www.mediafire.com/?vojotyxijxh ဦ့ေက္ားေဇယ္ – အတိုငးပငးခဵေရြ႔ေန ဿhttp://www.mediafire.com/?mrymjymzmgz သာဂဒို့ – စူလာနဖာ ႏြငးံ ေဆ့နညး့ေဆ့ပငးမ္ာ့http://www.mediafire.com/?umnyozyw9m1 ခ္စးစဵဝငး့ – ဘဝ၏အလြတရာ့ကိုရြာေဖျ်ခငး့http://www.mediafire.com/?tjmokq2hnhw ေမာငးသာခ္ိဳ – သမီ့ဖတးဖို႓http://www.mediafire.com/?tmn43uphafy ခ္စးစိနးလျငး – ေဆာငးၾကာ်မိဳငးမြတးတမး့http://www.mediafire.com/?n1emydjouvc မငး့သိခၤ – တာ့ေရာံေဟာနညး့http://www.mediafire.com/?dvu2gq27zbw မနး့တငး – သဵၾကီ့တမနးၾကီ့http://www.mediafire.com/?n0wmwdthmod လငး့ေဝ်မိဳငး – ဂႏၱဝငးဝတၳဳ ဂႏၱဝငးရုပးရြငးhttp://www.mediafire.com/?2tjhztfdozm နတးႏျယး – ကမာၻ႓စာေပ တစးေစံတစးေစာငး့http://www.mediafire.com/?uyxyhjnxzeo ေဒါကးတာနနး့ဥမၼာ – ကၠထၳိယႏြငးံေဆ့ပညာhttp://www.mediafire.com/?4jzjwgz2mgm ေဒါကးတာသနး့ထျနး့ – ်မနးမာံအႏုပညာလကးရာပစၥညး့မ္ာ့http://www.mediafire.com/?0ffzvsf8kvd မငး့သိခၤ – ယၾတာမ္ာ့
 4. 4. http://www.mediafire.com/?i3c0umy3x0z စဵ-ဇာဏီဘို – အခ္စးလကၡဏာhttp://www.mediafire.com/?myia9nmymdj စဵ-ဇာဏီဘို – အခ္စးေဗဒငးhttp://www.mediafire.com/?j0mv1yywjdq ်ပညးေထာငးစု်မနးမာႏုိငးငဵ၏ ဖျ႔စညး့ပုဵ အေ်ခခဵဥပေဒ (ှ၆၁၄) ဲhttp://www.mediafire.com/?zdywcyi7b1m ေအာငးမငး့သိနး့ – ဘာအေရ့ၾကီ့ဆဵု့လဲhttp://www.mediafire.com/?3chy90m35z4 ေမာငးထငး – ေယာမငး့ႀကီ့ဦ့ဘို့လိႈငး အတၳဳပၸတၱိ ႏြငးံ ရာဇဓမၼသဂၤဟက္မး့ဗုဒၶဘာသာအေ်ခခဵယဥးေက့္မႈသငးတနး့ (လူငယးမ္ာ့အတျကး )http://www.mediafire.com/?qao4bqjekwxj7lp ဗုဒၶဝါဒ ်ပသနာအေမ့အေ်ဖမ္ာ့http://www.mediafire.com/?o07mofcsiecdtbo ကုိစဵ=ခႏၶာငါ့ပါ့ေပ္ာကးဆဵု့်ခငး့တရာ့http://www.mediafire.com/?mwo0dtnkllq ကုိတာ=ေတျ့သူမ္ာ့http://www.mediafire.com/?1jjyyym5tg4 ကုိတာ+လူငယးတုိ႓ရ႓ဲ အနာဂါတးစကာ့ွုိငး့http://www.mediafire.com/?yixwmthjuyy ကုိဘတငး_ နကၡတၱ ဒီပနီက္မး့http://www.mediafire.com/?zx3o2vjjyzi ကငး့ွနးမငး့ၾကီ့_ေနမိ ရကနးhttp://www.mediafire.com/?zzymm44hzdn က္ီ့သဲေလ့ထပးဆရာေတား_စျယးစဵုေက္ားထငးက္မး့http://www.mediafire.com/?ymnym1gnkj3 ၾကညးၾကညးမာ_ဟယးရီေပၚတာနြငး႓အကးဇခါဘနးအက္ဥး့သာ့http://www.mediafire.com/?mtemx2zdi2m အ်မငး႓ပ္ဵလငး့ယုနးအာ့ဂုဏး်ပဳ်ခငး့http://www.mediafire.com/?uycngy2gmqz ခငးေဆျဦ့_စစးကုိငး့သမီ့ ဒုိငးယာရီhttp://www.mediafire.com/?numgzmwez1x ခငးေမာငးေအ့_ေရာငးစဵုရုပး်ပပ႒ာနး့ဿ၁ပစၥညး့နြငး႓ရြငးခ္ကးမ္ာhttp://www.mediafire.com/?jgnu0mnx2ow ခ္စးနုိငး _ အနြစး ၀ွhttp://www.mediafire.com/?t2znzmhoott ခ္စးဦ့ညိဳ _ စကၠရုနြငး႓ဘဒၵါhttp://www.mediafire.com/?kyykiwzz3y5 ခ္စးဦ့ညိဳ _ ရုကၡစုိ့မယာ့နဲ႓အ်ခာ့်ပိတၱာမ္ာ့http://www.mediafire.com/?kmxddty2yjn ဂ္ာနယးေက္ား မမေလ့ _ ေသျ့http://www.mediafire.com/?zxcztjymtwt ဂ္ာနယးေက္ား ဦ့ခ္စးေမာငး /သူhttp://www.mediafire.com/?3ynk4y3mdxk ေငျၾကညး _ ၾကျၾကျရျရျ ဟာသhttp://www.mediafire.com/?ztfgmugmf43 ေငျၾကညး _ တုိတုိထျာထျာ ဟာသhttp://www.mediafire.com/?imnynnvjdfi ေငျၾကညး _ ်ပညး႓်ပညး႓ွွ ဟာသhttp://www.mediafire.com/?mmtyzmqiymx ေငျၾကညး _ မကးမေ်ပဟာသhttp://www.mediafire.com/?w3mnjdzvlkr ေငျၾကညး _ လူတုိငး့ၾကိဳကးတဲ႓ဟာသhttp://www.mediafire.com/?mgg4230jmmu ေငျၾကညး _ အူလိႈကးသညး့လိႈကးဟာသhttp://www.mediafire.com/?yojymyyjumo စဵဇာဏီဘုိ _ အခ္စးေဗဒငးhttp://www.mediafire.com/?5totmnhy42m စဵဇာဏီဘုိ _ အခ္စးလကၡဏာhttp://www.mediafire.com/?diiyjqhbtnn အရိပးေကာငး့ေသာသစးတစးပငးhttp://www.mediafire.com/?yfbt1zyjyjj စိနးစိနး _ ေရႊေရာငးညနြငး႓အ်ခာ့ွတၳဳတုိမ္ာ့http://www.mediafire.com/?4yanzzmni2k ဆရာေဘ _ ဇမၺဳပတိမငး့ချ္တးခနး့ွတၳဳhttp://www.mediafire.com/?53zetvbmzzj ဆနး့လျငး _ ကမၻာ႓ေတျ့ေခၚရြငးၾကီ့မ္ာ့ , ွငး့လုိကးပဵုနြိပးတုိကး , ရနးကုနး ,ှ၆၆၆ ဇႏၷွါရီhttp://www.mediafire.com/?1qzmmvynmfd ဆနး့လျငး _ ်ဖစးတညး်ခငး့ပဓါနွါဒ နြငး႓လူသာ့ပဓါနွါဒhttp://www.mediafire.com/?gkjtz0iqowy ဆနး့လျငး _ ရတနာသဵု့ပါ့ကုိယဵုၾကညးကုိ့ကျယးသူ တစးေယာကးအေၾကာငး့http://www.mediafire.com/?jt0t41gwfz7 ေဆျမငး့. ဓနု်ဖဴ _ ဘွတစးခုအမြတးရhttp://www.mediafire.com/?xyizzkkne5y ဇွန _ ကာ့ထဲကမိနး့ကေလ့http://www.mediafire.com/?ikjny4wvo5k ဇွန _ ကၽျနးေတား႓လငးhttp://www.mediafire.com/?yz41nramzwe ဇွန _ ဆုိ့ေပ ှ , မယာမီဒီယာပဵုနြိပးတုိကး , ရနးကုနး , ဿွွွ ေမလhttp://www.mediafire.com/?cndmzhzgyly ဇွန _ ဆုိ့ေပ ဿhttp://www.mediafire.com/?e2mmhonjgew ဇွန _ ဆုိ့ေပ ၀http://www.mediafire.com/?50o3yvnkqmm ဇွန _ သူပုနးၾကီ့http://www.mediafire.com/?ghjj2amr5in ေဇယ္ _ ေဇယ္ စာတနး့ , ညႊနး႓ေ႒့စာေပတုိကး , ရနးကုနး , ှ၆၃၂http://www.mediafire.com/?2h1in2hrmud ေဇယ္ _ ်မနးမာမ္ကးပျငး႓
 5. 5. http://www.mediafire.com/?xndnby4zt0g ေဇားဂ္ီ _ ညီသစးဆငး့ကဗ္ာစု , အငးၾကငး့ဦ့ပဵုနြိပးတုိကး , ရနးကုနး , ဿွွ၀ ဧ်ပီhttp://www.mediafire.com/?dkwzkyy4wcd ဇငးသနး႓ _ စာဖတး်ခငး့ ှhttp://www.mediafire.com/?jn2hxmzwiwd ဇငးသနး႓ _ စာဖတး်ခငး့ ဿhttp://www.mediafire.com/?c2lnnzuzjx5 ဇငးသနး႓ _ စာဖတး်ခငး့ ၀http://www.mediafire.com/?3whtmyczymn ညာဏွဵသ _ ဂဗၵလီလာၾကဏး့ , ဟဵသာွတီသတငး့စာတုိကး , ရနးကုနး ,ှ၅၆၆http://www.mediafire.com/?giybjqyubmr တုိ့ထကး _ ်မနးမာ်ပညးအရပးရပးမြလူွငးစာ့မ္ာ့http://www.mediafire.com/?tuggntjhdui တကၠသုိလးဘုနး့နုိငး _ ညီမေလ့ရယးစုိ့ရိမးမိတယးhttp://www.mediafire.com/?jflwkddng2o တကၠသုိလးဘုနး့နုိငး _ ပညာရဲ႓သေဘာhttp://www.mediafire.com/?qjqffmwmg0c တငးမုိ့ _ ဖလးမီ့အိမးhttp://www.mediafire.com/?1mizizjwdnz တငးေမာငး _ တုိငး့်ပညးကနုနု မုနးတုိငး့က ထနးထနးhttp://www.mediafire.com/?0mmk34kxtx1 တုိကးစုိ့ _ ပညာသုိကးhttp://www.mediafire.com/?odt4nzlmrny ထူ့ေဆျေအာငး _ ေ်ဗာစညးတီ့၊လြဴလုိကးသညးhttp://www.mediafire.com/?hnd2woyywmj ထူ့ေဆျေအာငး _ မေၾကာကးဖူ့လုိ႓ဆုိhttp://www.mediafire.com/?mttkmk55zjy ထူ့ေဆျေအာငး _ မေပ္ားရငးေကာhttp://www.mediafire.com/?ogn4ziihzny ထူ့ေဆျေအာငး _ မနးက္ညး့ပငးတနး့ရဲ႓မီဒီယာhttp://www.mediafire.com/?5nyzmzoglng ထူ့ေဆျေအာငး _ ်မငး့မုိရးေတာငးထိပးမြသဲပျင႓ကေလ့မ္ာ့ းhttp://www.mediafire.com/?m2yq1zmw2wg ဒဂုနးေရႊမြ္ာ့ _ ကမၻာေ်မေအာကးခရီ့http://www.mediafire.com/?jzne3ki0ymo ဒဂုနးေရႊမြ္ာ့ _ငယးကခ္စးအနြစးတစးရာနြငး႓လကးေရျ့စငးွတၳဳမ္ာ့http://www.mediafire.com/?mtzcymmmnjm ေစာရသကး်ပငး့နြငး႓အ်ခာ့ွတၳဳတုိမ္ာ့http://www.mediafire.com/?ktin4nr35mg ဒဂုနးေရႊမြ္ာ့ _ နီနီေလ့http://www.mediafire.com/?5mtmuogmm3y ဒဂုနးေရႊမြ္ာ့ _ ေမွါ၏ကလဲ႓စာ့http://www.mediafire.com/?w2ijqym4mdz ဒဂုနးေရႊမြ္ာ့ _ ရုပးထုက္ိနးစာhttp://www.mediafire.com/?yy2j2jynzuw ဒဂုနးေရႊမြ္ာ့ _ ေရႊစငးနတးဘုရာ့http://www.mediafire.com/?goydytmzdym ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညး _ ေၾကာကးရျဵ႓်ခငး့မြ လျတးကငး့ေရ့http://www.mediafire.com/?25atcoym5km ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညး _ ်မနးမာ်ပညးကလာတဲ႓စာhttp://www.mediafire.com/?jflahzynzdz ေဒါကးတာတုိ့လြ _ ကုနး့ေဘာငးေရႊ်ပညးhttp://www.mediafire.com/?mzy1ynanjmj ေဒါကးတာဘေမား _ ဗမာ႓လကးငငး့-လျတးလပးေရ့http://www.mediafire.com/?hjgnzy5naiq ေဒါကးတာမငး့တငးမျနး _ ေတားကူ့ဆရာေတား ဘွဆညး့ဆာနြငး႓ က္ငး႓စဥးတရာ့http://www.mediafire.com/?mnazonuiadn ေဒါကးတာမငး့တငးမျနး _ ဗုဒၶဘာသာစာရိတၱပညာနြငး႓က္ငး႓ွတးမ္ာ့http://www.mediafire.com/?hgmuzqxyvqe ေဒါကးတာမငး့တငးမျနး _ ဗုဒၶွါဒနြငး႓ေခတးသစးဘွhttp://www.mediafire.com/?yekzyz5mnyz ေဒါကးတာမငး့တငးမျနး _ ဗုဒၶအဘိဓမၼာအနြစးခ္ဳပးhttp://www.mediafire.com/?iy5myzk3mzz ေဒါကးတာမငး့တငးမျနး _ ဘွကိစၥနြငး႓ဘွပနး့တုိငးhttp://www.mediafire.com/?hdngmmmnyyv ေဒါကးတာမငး့တငးမျနး _ ဘွခ္မး့သာေရ့http://www.mediafire.com/?zo5m13jinrn ေဒါကးတာမငး့တငးမျနး _ ဘွဖနးတီ့ရြငး ကဵတရာ့http://www.mediafire.com/?zrkn4qnm2yt ေဒါကးတာမငး့တငးမျနး _ ဘွလမး့နြစးသျယးhttp://www.mediafire.com/?yozezgtlj5h ေဒါကးတာမငး့တငးမျနး _ ဘွရညးမြနး့ခ္ကးနြငး႓ဘွပနး့တုိငးhttp://www.mediafire.com/?yinzymdzaqz ေဒါကးတာမငး့တငးမျနး _ ဘွလျတးေ်မာကးေရ့နြငး႓အရိယသစၥာhttp://www.mediafire.com/?jfffdq1myze ေဒါကးတာမငး့တငးမျနး _ ဘွေအာငး်မငးေရ့သုိ႓ေရြ့ရႈၾကhttp://www.mediafire.com/?jjg5ymyj3wn ေဒါကးတာမငး့တငးမျနး _ ေရြ့ဘွေနာကးဘွ သိပၸဵနညး့က္အေထာကးအထာ့မ္ာ့http://www.mediafire.com/?u5f2cjgkuzj ေဒါကးတာမငး့တငးမျနး _ အေကာငး့ဆဵု့ဘွလမး့ညႊနးမႈhttp://www.mediafire.com/?jxnhzx2yndd ေဒါကးတာမငး့တငးမျနး _ အ်မတးဆဵု့ပနး့တုိငးဧကနးပုိငး ဒုတိယတျဲhttp://www.mediafire.com/?tnljdvm1m0n ေဒါကးတာအရြငးပညိႆရ _ တရာ့ခ္စးတဲ႓သူhttp://www.mediafire.com/?my2kzmm1io4 ေဒါကးတာအရြငးပညိႆရ _ လုိအငးဆႏၵေတျ်ပညး႓ပါေစhttp://www.mediafire.com/?5nmfnz2dgml နီကုိရဲ _ ကၽျနးေတားနြငး႓ေစ့္သညးအလျမ္ာ့ ဲhttp://www.mediafire.com/?1jrznu5klyt နီကုိရဲ _ ဇကးေပၚကဆီ့သီ့http://www.mediafire.com/?fynhyuztwuj နီကုိရဲ _ လျယးအိတးထဲကအလျမ္ာ့ ဲhttp://www.mediafire.com/?b2jgy3yyn2m နီကုိရဲ _ သဵစုဵၾကဴ့တဲ႓ညhttp://www.mediafire.com/?gurbiqgo4mm ေနလငး့ _ လူရြငးသခၤ္ိဳငး့မ္ာ့အေၾကာငး့
 6. 6. http://www.mediafire.com/?5jme5i2muqq နတးႏျယး _ တဖနး်ပနး၊မနုိ့ေသာေွဒနာhttp://www.mediafire.com/?nnyzj4omzxq နုိငးပနး့လြ _ ရာဇဓိရာဇးအေရ့ေတားပဵုက္မး့http://www.mediafire.com/?mikgmy2nixq ပုညခငး _ ေယာကး္ာ့တစးေယာကးရဲ႓်ဖစးတညးမႈhttp://www.mediafire.com/?nmlin4jnyj2 ေဖ်မငး႓ _ ေဘဘီလဵုမြာအခ္မး့သာဆဵု့ပုဂၢိဳလးhttp://www.mediafire.com/?mdojumyzkj1 ဖ္ာပဵုတုိကးသစးဆရာေတား _ သုေတသနသရုပး်ပအဘိဓာနး ဿွွ၄http://www.mediafire.com/?w2xznjg0jrw ဗဂ္ီေအာငးစုိ့ _ စာမဲ႓ကဗ္ာhttp://www.mediafire.com/?nidtgyzyiiz ဗာ့ကရာဆရာေတား _ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟ ပါဌးနိႆယhttp://www.mediafire.com/?mmntyxjz4mm ဘခုိငး _ ဂ္ာမဏီအတျငး့ေရ့http://www.mediafire.com/?ykd1tzzmzwm ဘေလားဂါနြငး႓ ကဗ္ာဆရာ/မမ္ာ့ _ ေကာငး့ကငးမ္ာ့၏အတၳဳပၸတၱိhttp://www.mediafire.com/?uhxiyieninz ဘုရာ့သာ့ေတား _ သာသနာ႓လျတးလပးေရ့တုိကးပျနြငံးွိနညး့ဓိုရးဖနးတီ့ေရ့ဥပေဒ(မူၾကမး့) ဲhttp://www.mediafire.com/?om53zxnzmgj ဘႏၵႏၱကိတၱိသာရ ဓမၼဒႆနၾသွါဒမ္ာ့http://www.mediafire.com/?dybndb3lfyl ဘဒၵႏၱကိတၱိသာရ _ ဗုဒၶညႊနးၾကာ့ မေသေဆ့တရာ့http://www.mediafire.com/?zsmx2dablu2 ဘဒၵႏၱဇာဂရာဘိွဵသ _ နာဂလုိဏးဂူ အဓိ႒ာနးက္ငး႓စဥးနြငး႓ လယးတီွိပႆနာhttp://www.mediafire.com/?mzzkmymnqzz ဘဒၵႏၱဇာဂရာဘိွဵသ _ လယးတီွိပႆနာ အမြတး ၀http://www.mediafire.com/?nmwjyztknqh ဘဒၵႏၱဇာဂရာဘိွဵသ _ လယးတီွိပႆနာ အမြတး ၁http://www.mediafire.com/?wmwzyum4nl2 ဘဒၵႏၱဇာဂရာဘိွဵသ _ လယးတီွိပႆနာ အမြတး ၂http://www.mediafire.com/?u3yj4ziyjfr မစႏၵာ _ ဂ္ီေဟာသူhttp://www.mediafire.com/?tyylnjt3hzt မစႏၵာ _ ပုစၧာhttp://www.mediafire.com/?4ezm2tguhzn မွငး့်မငး႓ _ ေရ်ပာအုိငးမြဇာတးလမး့မ္ာ့http://www.mediafire.com/?ezmwmzinujg မဟာေဗာဓိ်မိဳငးဆရာေတား _ ကဗ္ာ႓နနး့ေတားhttp://www.mediafire.com/?gjerznjjnto ေမ်ငိမး့ _ သတငး့သမာ့သတိထာ့စရာ ်မနးမာစာနြငး႓စကာ့သဵမ္ာ့http://www.mediafire.com/?jmdjmzolygu မုိ့ကုတးဆရာေတား _ သုညတ တရာ့ ၾကိဳ့စာ့်ပီ့ ေဟာရစးပါကျာတဲ႓http://www.mediafire.com/?tykilmjnet4 မုိ့ကုတးဆရာေတား _ သစၥာ၁ပါ့တရာ့ေတားhttp://www.mediafire.com/?mmnyqzydynz မုိ့ကုတးဆရာေတား _ေဇာ၄ၾကိမးအက္ိဳ့ေပ့ပဵု.ကပးေက္ားတရာ့ေတားhttp://www.mediafire.com/?t11ac1wwdnt မုိ့ကုတးဆရာေတား _ စူဠေွဒလႅသုတး-ွိသာခနြငး႓ဓမၼဒိႏၷာအေမ့အေ်ဖမ္ာ့http://www.mediafire.com/?1ftzjm5yvnz မုိ့ကုတးဆရာေတား ေသာတာပနး်ဖစးဖုိ႓နြစးခ္ကး-ေွဒနာွိပႆနာရႈနညး့http://www.mediafire.com/?ndmmlmd2vyf မုိ့မုိ့ _ ေွဒနာၾကာနီပျငး႓http://www.mediafire.com/?25ndwmm25mw မုိ့မုိ့ _ သိကၡာရြိတဲ႓မုနး႓ဟငး့ခါ့http://www.mediafire.com/?0mmt5jnhdhn မငး့်မတးသူရ _ ဆာ့ပုလငး့မငး့ေအာငးနြငး႓ပနး့ကုိ့ပျငး႓ေဒွီhttp://www.mediafire.com/?yijym5yydyy မငး့်မတးသူရ _ ေရႊခ္မး့သာ ေငျခ္မး့သာhttp://www.mediafire.com/?zj4mtzno5md မငး့လူ _ ခ္စး်မာ့ရြငးအစ ခ္စး်မာ့ရြငးအဆဵု့http://www.mediafire.com/?m3n4zgetih1 မငး့သိခၤ _ ဆာ့ပုလငး့နြငး့ေမာငးနြငး႓ ပ္ာ့စျေသာမုတးဆိတး ဲhttp://www.mediafire.com/?mqxzomhdmnw မငး့သိခၤ _ ဆာ့ပုလငး့နြငး့ေမာငးနြငး႓်မိဳငးမဟာမ်မေလ့http://www.mediafire.com/?yewfu0zzmjo မငး့သိခၤ _ ေပတလူhttp://www.mediafire.com/?ml21knmljy0 မငး့သိခၤ _ ပုဏၰာ့ဘကျနး့ ှhttp://www.mediafire.com/?2juimngjrmm မငး့သိခၤ _ ပုဏၰာ့ဘကျနး့ ဿhttp://www.mediafire.com/?uqmwhy5tonf မငး့သိခၤ _ ်ဖစးခ္ငးတာ်ဖစးေမာငးဘခ္စး ှhttp://www.mediafire.com/?jrwmtjojeji မငး့သိခၤ _ ်ဖစးခ္ငးတာ်ဖစးေမာငးဘခ္စး ဿhttp://www.mediafire.com/?d2nh3ynloym မငး့သိခၤ _ မေနာမယထမငး့ွုိငး့http://www.mediafire.com/?nmqwn4zy2tn မငး့သိခၤ _ မုိ့နဲ႓အတူhttp://www.mediafire.com/?diodmmyxymj မငး့သိခၤ _ ေ်မေလြ္ာကးွိဇၹာေရႊ်မသာ ှhttp://www.mediafire.com/?dm3wqzqiyhl မငး့သိခၤ _ ေ်မေလြ္ာကးွိဇၹာေရႊ်မသာ ဿhttp://www.mediafire.com/?tmjkfy4nzg3 မငး့သိခၤ _ ေ်မေလြ္ာကးွိဇၹာေရႊ်မသာ ၀http://www.mediafire.com/?emnyzyw2omy မငး့သိခၤ _ ေရေမြ္ာကမး့တငးေအာငးဗဒငးhttp://www.mediafire.com/?ntnn2fau5my ေမာငးစိနး _ ဘဏးေငျစကၠဴတနးဖုိ့http://www.mediafire.com/?jy5ijzjnoyn ေမာငးထငး _ ဗမာ႓နုိငးငဵေရ့သုခမိနးhttp://www.mediafire.com/?k52ymmmugu2 ေမာငးထျနး့သူ _ အုိဟငးနရီ၏ွတၳဳတုိမ္ာ့http://www.mediafire.com/?2mnnq4zgmma ေမာငးဒီ _ အဂၤလိပးအသဵထျကးကိစၥ
 7. 7. http://www.mediafire.com/?zn2imdoeote ေမာငးထငး _ ေယာမငး့ၾကီ့ဦ့ဖုိ့လႈိငးနဲ႓ ရာဇဓမၼသဂၤဟက္မး့http://www.mediafire.com/?zmfyrcnxhz1 ေမာငးေပၚထျနး့ _ ေသေ်ပ့ရြငးေ်ပ့http://www.mediafire.com/?mwn11zoih5k ေမာငးဗုိလးေမႊ့ _ ်မနးမာ႓ပဵုတုိပတးစမ္ာ့http://www.mediafire.com/?yydmomjmeyz ေမာငးဘုိသစး _ ကဗ္ာေရ့နညး့ နိသ္ညး့http://www.mediafire.com/?an2tzymdidf ေမာငးသာရ _ က္ဥးတုတးခဵွဵ႓ မခဵွဵ႓http://www.mediafire.com/?t1kz51kwzwn မ္ိဳ့သူရ _ ေန႓စဥးသဵု့အငးတာနကး. Everyday Internethttp://www.mediafire.com/?jjbyniqdwwz ်မသနး့တငး႓ _ နြစး ှွွ ကမၻာ႓စဵုေထာကးွတၳဳတုိမ္ာ့ဿhttp://www.mediafire.com/?2jhatmy02zy မတးသူ _ ကုိရမးအဘိဓါနး ှhttp://www.mediafire.com/?qyyrntmj2ab ်မတးသူ _ ကုိရမးအဘိဓါနး ဿhttp://www.mediafire.com/?nzomgdymuyy ်မနးနးမာသမာ့ေတားၾကီ့မ္ာ့ _ နြစးေပါငး့ဿွွ ်မနးမာ႓ေဆ့ပညာ , သုဓမၼာပဵုနြိပးတုိကး, ရနးကုနး ,ဿ၅.၅.ှ၆၄ှhttp://www.mediafire.com/?tntyimkmqqb ရေွႏျယး _ ရုပးလြခ္ငးရငးhttp://www.mediafire.com/?iyvyjn5jrtm ရဲေကာငး့ထကး _ ကမၻာကုိ ကုိငးလႈပးသူမ္ာ့http://www.mediafire.com/?4jimx1dklnm ရဲစတုိငး့ _ ်ပဵဳ့်ပီ့မြရယးhttp://www.mediafire.com/?zd2zjlhfnq5 ရနးကုနးဘေဆျ _ ေရႊွါ်ပညးhttp://www.mediafire.com/?ndnxybgnooj ရနးေအာငး _ အိမးေထာငးေရ့အဘိဓမၼာhttp://www.mediafire.com/?szzw4hz2p1t ရနးေအာငးေမာငးေမာငး _ ေထာငးတစးသကးအေတျ႓အၾကဵဳ ,သီရိေမေရာငးစဵုပဵုနြိပးတုိကး,ရနးကုနး , ဿွွ၁ဧ်ပီhttp://www.mediafire.com/?jrefzml0lnf ေရႊစၾကာ _ ကုနး့ေဘာငး်ပငးသစးhttp://www.mediafire.com/?nyzyjny0bmz ေရႊဘုိ မိမိၾကီ့ _ အနာဂါရိကဓမၼပါလhttp://www.mediafire.com/?tmvxdzzivtg ေရႊဥေဒါငး့ + ၂ _ စာေရ့ဆရာတုိ႓၏ ပထမဆဵု့လကးရာမျနးမ္ာ့http://www.mediafire.com/?n2cnl2megml ေရႊဥေဒါငး့ _ အေတျ့အ်မငးနဲ႓ရႈေထာငး႓http://www.mediafire.com/?xxmcze44xz3 လြပုိငး _ မဟာသက္သီဟဘုရာ့သမုိငး့ , ၃.ဿ.ှ၆၃၁http://www.mediafire.com/?zyjzzmymgmg လယးတီဆရာေတား _ နုိငးငဵ်ခာ့ပုစၧာ အေ်ဖေပါငး့ခ္ဳပးhttp://www.mediafire.com/?yydidzwkue2 လယးတီဆရာေတား _ လယးတီဒီပနီေပါငး့ခ္ဳပး ်မနးမာ-အဂၤလိပး ၀ က္မး့တျဲhttp://www.mediafire.com/?dnqokwxmmm2 လယးတီဆရာေတား _ လယးတီနိဗၺာနးတရာ့ေတားမ္ာ့http://www.mediafire.com/?mmhizaznnnu လယးတီဆရာေတား _ အဘိဓမၼာပရမတၳသဵခိပးက္မး့ သဵေပါကးလကၤာhttp://www.mediafire.com/?gjy2yhjtnvz ေွယဵလငး့ေခါငး _ သူေတားငေတ၏ဂမၻီရွတၳဳတုိမ္ာ့http://www.mediafire.com/?ktnjwtzzkmm ွငး့တငး႓ထျနး့ _ ေ်ခာကးတုိကးမြာ ေလာကးကိုကးတာခဵဖူ့သလာ့နြငး႓အ်ခာ့ေထာငးွတၱဳတုိမ္ာhttp://www.mediafire.com/?cdntnnitjym ွငး့သိနး့ဦ့ _ ေရြ႓ဘွေနာကးဘွဗုဒၶမေွဖနးနြငး႓..http://www.mediafire.com/?zzjyyhza5ew ွငး့ဦ့ _ မိနး့မလြ အမုနး့http://www.mediafire.com/?hfkj5qwy4zo သတုိ့ေတဇ _ ကျယးလျနးသူတုိ႓ွိညာဥးhttp://www.mediafire.com/?dmzzqrn0k5i သတုိ့ေတဇ _ သုႆနးေ်မက မိစၧာhttp://www.mediafire.com/?ixwmyltj1wz သေ်ပကနးဆရာေတား _ ေဗာဇၥ္ငးခုနြစးပါ့တရာ့်မတးရတနာhttp://www.mediafire.com/?zzlmtmujmnj သေ်ပကနးဆရာေတား _ နိဗၺာနးခ္မး့သာ တရာ့ေတားမ္ာ့http://www.mediafire.com/?rz2zz2rmyuy သေ်ပကနးဆရာေတား _ သေ်ပကနးတရာ့ေပါငး့ခ္ဳပး အမြတး ှhttp://www.mediafire.com/?luwmmvjwmzm သေ်ပကနးဆရာေတား _ သေ်ပကနးတရာ့ေပါငး့ခ္ဳပး အမြတးဿhttp://www.mediafire.com/?mkiac313izo သာ.ထျနး့.်ပနး႓ _ ဗုဒၶဘာသာေကာငး့တစးေယာကးhttp://www.mediafire.com/?tlzrdlmmzh3 သာဓိန _ ေဗဒနီတိက္မး့ , မဟိိႏၵစာပဵုနြိပးတုိကး , ှ၆၀ွhttp://www.mediafire.com/?njmnwjfyztn သာမဏအာဇာနီ _ မြနးhttp://www.mediafire.com/?ewcq4ejnymm သီလွ _ ဗုဒၶအဵေတားသမုိငး့http://www.mediafire.com/?nmoztmz2dgy သုခ _ ဂုဏးရညးမတူလုိ႓လာ့http://www.mediafire.com/?diyghw2dn1g သုခ _ ေမတၱသုတးhttp://www.mediafire.com/?tjzlnjihca2 သုခ _သုခမြတးစုhttp://www.mediafire.com/?4g4ornvndcu သုခ _ သညးေဆာငး့ေဟမနးhttp://www.mediafire.com/?lnmjttyvanz သုေမာငး _ မ္ိဳ့ရို့ထဲမြ ဆုိ့ေပၾကီ့မ္ာ့ , ရနးကုနးhttp://www.mediafire.com/?kz0dgjo35zh သုသုက _ အစျမး့ထကးဂါထာေတားမ္ာ့နြငး႓ဂမၻီရ်ဖစးရပးဆနး့မ္ာ့
 8. 8. http://www.mediafire.com/?zj2emnzznyw သဃၤဇာဆရာေတား _ ဥပါသေကာွါဒဋီကာက္မး့ ,်မနးမာသဵေတားဆငး႓ပဵုနြိပးတုိကး , ရနးကုနး,ှဿ၁ဿပဌမွါဆုိလhttp://www.mediafire.com/?nmzizwd1xl0 သနး့်မငး႓ဦ့ _ အခ္စးဘွနြငး႓ ေငျေၾက့ဆုိငးရာနညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့http://www.mediafire.com/?xuzmildjulx ေသာငး့ထုိကး _ ပထွီနုိငးငဵေရ့http://www.mediafire.com/?yhgqwgj3gte သိပၸဵေမာငးွ _ စစးအတျငး့ေန႓စဥးမြတးတမး့http://www.mediafire.com/?5oynmj0ddfz သိပၸဵေမာငးွ _ အဟိတး..ွတၳဳဇာတးလမး့မ္ာ့http://www.mediafire.com/?boz47c5mni1 သိပၸဵေမာငးွ _ ေအာကးစဖုိ႓တကၠသုိလး ခရီ့သျာ့မြတးတမး့http://www.mediafire.com/?uutwmtlzuym သိနး့ေဖ်မငး႓ _ တကးေခတးနတးဆုိ့http://www.mediafire.com/?ewzj2mnymdj အၾကညးေတား _ ေဆျတစးရာ ေမာငးတစးက္ိပးhttp://www.mediafire.com/?donyyketozd အၾကညးေတား _ ဇhttp://www.mediafire.com/?thzizn1iwon အၾကညးေတား _ ေတာသာ့ၾကီ့http://www.mediafire.com/?yxdmwmigmzo အၾကညးေတား _ နတးေနကုိငး့http://www.mediafire.com/?nznwqrnrgkz အၾကညးေတား _ ပုိ့ေကာငးမ္ာ့http://www.mediafire.com/?fyiyiohzink အၾကညးေတား _ မုိ့တိမးပဵု်ပငးhttp://www.mediafire.com/?zt2z1gzmy52 အၾကညးေတား _ သူတုိ႓ေပ္ားၾကေလ်ပီhttp://www.mediafire.com/?mzw3dmzynrl အၾကညးေတား _ သဲလညး့ ြhttp://www.mediafire.com/?iw0diautyvm အၾကညးေတား _ အခ္စးသညးသကးေတားရာေက္ားရြညးပါေစသတညး့http://www.mediafire.com/?yjmjgmm1im5 အၾကညးေတား _ အုိငးအုိဒငး့ကုိကုိၾကီ့နြငး႓..http://www.mediafire.com/?hkrgmbznilq အရြငးေကာွိဒ _ တုနုိငး့မမြီhttp://www.mediafire.com/?zfktjggftdt အရြငးေဃာသိတ _ မုိ့ကုတးဆရာေတားဘုရာ့ၾကီ့၏ တစးဘွသာသနာhttp://www.mediafire.com/?yemtgjhaelh အရြငးဇနက-တိသရဏွိဟာရ _ ဗုဒၶေဟာ်မျကးတရာ့ဦ့ဓမၼစကးhttp://www.mediafire.com/?mijfywzzeke အရြငးဇနကာဘိွဵသ _ ကုိယးက္ငး႓အဘိဓမၼာhttp://www.mediafire.com/?zmxhnzzd1on အရြငးဇနကာဘိွဵသ _ ဓမၼစၾကာတရာ့ေတားနြငး႓အနတၱလကၡဏသုတးတရာ့ေတားhttp://www.mediafire.com/?mnjtzmmmgxj အရြငးဇနကာဘိွဵသ _ ရတနာ႓ဂုဏးရညးhttp://www.mediafire.com/?nmimzdjrnwt အရြငးဇနကာဘိွဵသ _ သိပၸဵအ်မငးနြငး႓ ဗုဒၶအဘိဓမၼာအေမ့အေ်ဖမ္ာ့http://www.mediafire.com/?nzzazyyjzdd အရြငးဇနကာဘိွဵသ _ အေ်ခ်ပဳပ႒ာနး့http://www.mediafire.com/?tm1dmwt5nc2 အရြငးဇနကာဘိွဵသ _ အနာဂတးသာသနာေရ့http://www.mediafire.com/?2z3htzydngn အရြငးဆႏၵာဓိက _ နြလဵု့သာ့မိတၱဴhttp://www.mediafire.com/?yj5ziydvjtb အရြငးဆႏၵာဓိက _ မိဘေက့္ဇူ့အေက္ဆပးနညး့http://www.mediafire.com/?wemnmhtm2z9 အရြငးဆႏၵာဓိက _ ေလာက၉အေကာငး့ဆဵု့ေသာအရာhttp://www.mediafire.com/?gl2nqkjyjee အရြငးဆႏၵာဓိက _ သကးသတးလျတးနြငး႓ကုသုိလးစိတးhttp://www.mediafire.com/?92kfbjtvnni အရြငးဆႏၵာဓိက _ အခ္စးကဵေခေပမဲ႓အနြစးက္နးေစရမယးhttp://www.mediafire.com/?y9m1u091o1i အရြငးဆႏၶာဓိက _ အနိႈငး့မဲ႓ကုသုိလးhttp://www.mediafire.com/?m2vlszojzbn အရြငးဆႏၶာဓိက _ အနႈိငး့မဲ႓ရဟနး့http://www.mediafire.com/?h1ld1fvhd4n အရြငးဆႏၶာဓိက _ အနုိငး့မဲ႓ဘာွနာhttp://www.mediafire.com/?znozjydf2w2 အရြငးဆႏၶာဓိက _ အနႈိငး့မဲ႓အေဖၚhttp://www.mediafire.com/?z14wdi4ywld အရြငးဆႏၶာဓိက _ အနိႈငး့မဲ႓အလြဴhttp://www.mediafire.com/?udma1zmfmhn အရြငးဆႏၶာဓိက _ အနႈိငး့မဲ႓ဥစၥာhttp://www.mediafire.com/?0ui3tjblnnx အရြငးမဟာသီလွဵသ _ ဓမၼပါလပ္ိဳ ႓http://www.mediafire.com/?ydyz2mlnmet အရြငးရ႒သာရ _ ဂမၻီသာရပ္ိဳ႓ စာကုိယး , ်မနးမာ႓ယူနီယနးစာပဵုနြိပးတုိကး , ရနးကုနး, ှဿ၅၆ ခုနြစးhttp://www.mediafire.com/?mm0njgzzmym အရြငးွါေသ႒ာဘိွဵသ _ ဓမၼခ္မး့သာေတျ႓ေအာငးရြာhttp://www.mediafire.com/?2zxlnm7lrxg အရြငးသီဟာဘိွဵသ _ ေမတၱာဘာွနာရႈဖျယးက္မး့ , ်ပညးၾကီ့မနးတုိငးစာပဵုနြိပးတုိကး,ရနးကုနးhttp://www.mediafire.com/?myqgzd05mhy အရြငးအဂၢသမာဓိ _ ေနမိမၣစုိ့ခဏး့ပ္ိဳ ႓, ဟဵသာွတီသတငး့စာတုိကး,ရနးကုနး,ှ၆ွွခုနြစးhttp://www.mediafire.com/?jmjufgj5tgw အီၾကာေကျ့ _ ငုတးတုတးထငးရြာ့ေရ့ေဖားမ္ာ့http://www.mediafire.com/?qjzwmwmjzz0 ေအ့သိနး့ _ ရတနာဂီရိ မြ သီေပါမငး့အမြတးတရhttp://www.mediafire.com/?emjxmzbuj3h ေအာငးေကာငး့ _ ခ္စးသူမြာတမး့http://www.mediafire.com/?hldiffpxxju ေအာငးေွ့ _ ခဵစာ့မႈကထာhttp://www.mediafire.com/?2wmz3z0gzqa ေအာငးသငး့ _ ကုိယးေတျ႓ စာစီစာကဵု့မ္ာ့
 9. 9. http://www.mediafire.com/?gmgylmezxga ရနးကုနး,ဿွွဿ စကးတငးဘာhttp://www.mediafire.com/?myeyzzyjhin ေအာငးသငး့ _ ရႊငးရႊငး်ပဵဳ့်ပဵဳ့စာစီကဵု့http://www.mediafire.com/?2zviwlbzznb ေအာငးသငး့ _ သူတုိ႓န႓ကၽျနးေတား ဲhttp://www.mediafire.com/?1z1mm4fyw1c ေအာငးသငး့ _ ေသကိနး့ဆုိကးတဲ႓ညနြငး႓အ်ခာ့ွတၳဳတုိမ္ာ့http://www.mediafire.com/?xmhjttlewm2 ေအာငးသငး့ _ အေမျhttp://www.mediafire.com/?y1voj00ijxz အုတးဘုိဆရာေတား _ စျယးေတားေသြ္ာငးရတု , ဟဵသာွတီသတငး့စာပဵုနြိပးတုိကး ,ရနးကုနး်မိဳ႓http://www.mediafire.com/?mymzozjlztl ဦ့ကုလာ့ _ ရာဇွငးhttp://www.mediafire.com/?tywynuzog3y ဦ့ကဵညႊနး႓ _ နိဗၺာနးပုိ႓မညး႓တရာ့ေတားမ္ာ့http://www.mediafire.com/?ivezd4konom ဦ့ကဵညႊနး႓ _ မုိ့ကုတးွိပႆနာ အေ်ခခဵ၇တရာ့၇အနြစးသာရနြငး႓ရႈပျါ့နညး့http://www.mediafire.com/?oz04azu4lmi ဦ့ေက္ားေဇယ္ _ ်မနးမာနုိငးငဵ မူပုိငးချငး႓အကးဥပေဒhttp://www.mediafire.com/?yemy2cqj4tc ဦ့ေက္ားေဇယ္ _ ဥပေဒေရ့ရာေွါဟာရအဘိဓါနးhttp://www.mediafire.com/?jmzzmzi1fjj ဦ့ေက္ားေဇယ္ _ ဥပေဒသမာ့ လကးစျစကာ့ ဲhttp://www.mediafire.com/?2m2zznmakzy ဦ့ေက္ားေဇယ္ _ အစုစပးလုပးငနး့အကးဥပေဒhttp://www.mediafire.com/?fz20w2wm4z1 ဦ့ေက္ားရနး _ မူလ=ေဆ့အဘိဓါနးက္မး့http://http//www.mediafire.com/?m4rhwctzczg ဦ့ေက္ားရနး _ မူလေပါရာဏဒီပနီက္မး့http://www.mediafire.com/?j5th0vnnmj0 ဦ့ေက္ားလြ _ သဵခ္ိဳညႊနး႓ေပါငး့နြငး႓ ခဲရာခဲဆစးအေ်ဖသစးhttp://www.mediafire.com/?kitzvtcznhn ဦ့ေက္ားသိနး့ _ မုိ့ကုတးဆရာေတားဘုရာ့ၾကီ့၏ ေထရုပၸတၱိနြငး႓က္ငး႓စဥးhttp://www.mediafire.com/?m3cehtzyzz0 ဦ့စုိ့လျငး _ အစၥလာမး႓အတိတးသမုိငး့မြ အယူွါဒဆုိငးရာအရႈပးအေထျ့မ္ာ့http://www.mediafire.com/?myny5z1nmwt ဦ့စကၠိႏၵ _ ဥာတပရိညာhttp://www.mediafire.com/?jzdy2dm2gyq ဦ့စနး့ေမာငး _ ရခုိငးမငး့သာ့ , သဵေတားဆငး႓ ,ှ၆၁၃http://www.mediafire.com/?ijjj3im2tnn ဦ့ဇနိတာလကၤာရ _ ပဋိစၥသမုပါဒးစကးွုိငး့ေဒသနာ အေမ့နြငး႓အေ်ဖအက္ဥး့ခ္ဳပးhttp://www.mediafire.com/?5tmgwdgdixc ဦ့ေဌ့လိႈငး _ ရဟႏၱာနြငး႓ ပုဂၢိဳလးထူ့မ္ာ့http://www.mediafire.com/?wrm2lrgtmyt ဦ့ထျနး့ၾကညး _ ေကာငး့မႈေတားဘုရာ့သမုိငး့http://www.mediafire.com/?jmymnmnnnwt ဦ့ထျနး့လြ _ ေရျ့ခ္ယးရမညး႓မိနး့မေကာငး့. ရြာေဖျရမညး႓ဇနီ့ေလာငး့http://www.mediafire.com/?1jylymm2myy ဦ့နု _ တာေတစေနသာ့http://www.mediafire.com/?gjzom0kzytp ဦ့နု _ အာဇာနညးhttp://www.mediafire.com/?zmzygnwtl2z ဦ့ပညာ _ ကရငးရာဇွငးhttp://www.mediafire.com/?ywgty1zwtxd ဦ့ပုည _ မေႏၱေလ့ဘျဲ႓ ေမားကျနး့http://www.mediafire.com/?jdjzzqknzmg ဦ့ပုည _ ေရသညး်ပဇာတးhttp://www.mediafire.com/?emot3zgymnm ဦ့ဖုိ့က္ာ့ _ ၀၄ မငး့http://www.mediafire.com/?qftf2z2yxtx ဦ့ဖုိ့က္ာ့ _ သီေပါမငး့ပါေတားမူအေရ့ေတားပဵုhttp://www.mediafire.com/?yywrfymmtyy ဦ့ဘၾကညး _ ဇာတးၾကီ့ဆယးဘျဲ႓http://www.mediafire.com/?xdiiaamtnnm ဦ့ဘၾကညး _ ရုပးစဵုဗုဒၶသာသနာွငးhttp://www.mediafire.com/?w2mukh1yynw ဦ့ဘေဘ _ နုိငးငဵေရ့ရာအ်ဖာ်ဖာ ဒုတိယတျဲhttp://www.mediafire.com/?inztz0untzj ဦ့ဘသနး့ _ ေယာနသဵဇငးေရားhttp://www.mediafire.com/?jmz1ngh2jjt ဦ့ေဘ _ ွရုဏပ္ိဳ ႓http://www.mediafire.com/?et4mdwuj3gj ဦ့ေမာငးၾကီ့ _ ေရငဵပုိငးဦ့ရြငးၾကီ့နတး်ဖစး်ပဇာတးသစး ပထမတျဲhttp://www.mediafire.com/?jauya2tn22v ဦ့ေမာငးေမာငးသနး့ _ ဿှ ရာစုအဂၤွိဇၹာေဆာငး့ပါ့မ္ာ့http://www.mediafire.com/?lnzcmnwmmo2 ဦ့ေမာငးသိနး့ _ ပဋာစာရီ- ဒုတိယပုိငး့http://www.mediafire.com/?yndqoqktmjj ဦ့ရွိနး _ ဥဒကဒီပနီ , ်မနးမာသဵေတားဆငး႓မီ့စကးၾကီ့ ပဵြနြိပးတုိကး ,ရနးကုနး်မိဳ. , ှဿ၁၅ ခု , ကဆုနးလhttp://www.mediafire.com/?2cumdajut2z ဦ့ရႆက _ စတုသစၥပကာသနီက္မး့http://www.mediafire.com/?tdmtmmuyvxd ဦ့ေရွတ _ သာသနာ႓အေမျကုိခဵယူ်ခငး့နြငး႓ငါလုပးခ္ငးတာhttp://www.mediafire.com/?nyinmwmdwzy ဦ့ေရွတ _ နာ့လညးနုိငး်ခငး့၏စျမး့အာ့http://www.mediafire.com/?olx4idhijno ဦ့ေရႊေအာငး _ ကုသုိလးနြငး႓ အကုသုိလးhttp://www.mediafire.com/?2dku2ngwmyw ဦ့ေရႊေအာငး _ ဗုဒၶ သုိ႓မဟုတး အႏိႈငး့မဲ႓http://www.mediafire.com/?5mmjfd51ing ဦ့ေရႊေအာငး _ ဓမၼပဒhttp://www.mediafire.com/?1j42ccxm3cw ဦ့ေရႊေအာငး _ ဗုဒၶွါဒ ေပၚထျနး့်ခငး့
 10. 10. http://www.mediafire.com/?tnung43niwd ဦ့ေရႊေအာငး _ ဘွအက္ဥး့သာ့http://www.mediafire.com/?n4gklnuydtw ဦ့ေရႊေအာငး _ ဘွအ်မငးသစးhttp://www.mediafire.com/?mjfnvxlejqx ဦ့ေရႊေအာငး _ အ်မငးမ္ာ့ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့နြငး႓အေတျ့အ်မငးစာစုမ္ာ့http://www.mediafire.com/?j4ymjnomzlt ဦ့လြ _ ဗမာ႓အေရ့ေတားပဵု-ပတျဲ , ်မနးမာ႓သိပၸဵစာပဵုနြိပးတုိကး , ရနးကုနး ,ှ၂.ှွ.ှ၆၀၅http://www.mediafire.com/?tjn3czzywya ဦ့လႊာ့ _ ဓါတးစာက္မး့http://www.mediafire.com/?wzzonwnumlj ဦ့ွိမလ _ ကခၤါေမ့ချနး့နြငး႓အေ်ဖhttp://www.mediafire.com/?yy2tyd2d2dm ဦ့သကးစိနး _ ဗုဒၶသာသနာ႓အေ်ခခဵhttp://www.mediafire.com/?meymniefmyz ဦ့သကးထျနး့ _ အေနာကးတုိငး့မြ နုတးသီ့ေကာငး့လြ္ာပါ့တုိ႓၏အဆုိမ္ာ့http://www.mediafire.com/?ibmrtzzjtuz ဦ့သိနး့ဟနး _ ်ပညးေထာငးစုသမုိငး့ပဵု်ပငးမ္ာ့ , စာေပဗိမာနး ပဵုနြိပးတုိကး,ရနးကုနး , ှ၆၃၅ မတးလhttp://www.mediafire.com/?hnl0goygmkh ဦ့ေအ့ေမာငး _ ဗီဇနြငး႓ ပတးွနး့က္ငးhttp://www.mediafire.com/?znemzymmmnm ဦ့ေအာငးခငး _ ငါနဲ႓မတူ ငါ႓ရနးသူhttp://www.mediafire.com/?qzlndjnw1jf ဦ့ေအာငးခငး _ ဗုိလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ကုိ ဘယးသူသတးသလဲhttp://www.mediafire.com/?kmwtewt2e2m ဦ့ဢေႏၵာဘာသ _ ွါက္သျာ့အခ္ိဳ့အေ်ဖက္မး့+၃ေစာငးတျဲ,်ပညးၾကီ့မ႑ိဳငးပိဋကတးပဵုနြိပးတုိကး,ရနးကုနး ှဿ၆ွကဆုနးလhttp://www.mediafire.com/?xazew22tmzf (ေအာငးခနး.)အနာဂတးမ္ကးလဵု့ရြငးhttp://shweone.files.wordpress.com/2008/07/aungkant-anargat_myat-lone-shin.pdf ေက္ားေဇယ္၈ ရာဇသတးၾကီ့ဥပေဒအဘိဓါနးhttp://www.mediafire.com/?kdkeyuunimw ေဒါကးတာသနး့ထျနး့၈ ်မနးမာံသမိုငး့ေၿမပဵုမ္ာ့http://www.mediafire.com/?zmmzzezitmj ေက္ားွငး့၈ ယဥးေက့္မြဳမ္ာ့တို့တိုကးမိၿခငး့ႏြငးံမဟာၿပိဳကျမြဳၾကီ့ ဲhttp://www.mediafire.com/?idqizy2iwmm ေဒါကးတာတငးေမာငးသနး့၈ လူႏြငးံမူhttp://www.mediafire.com/?q0y2etwmtzk GTALK ႏြငးံပကးသကးသမြ္http://www.mediafire.com/?noziemyl5yj ေဇားလငး့၈ဒီစာအုပးဖတးၿပီ့မြ ကျနးပ္ဴတာၿပငးပါhttp://www.mediafire.com/?dluzztilwmb PHOTOSHOP NOTES(2)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/soe-myat-thuzar-thitsar.pdfဘွတစးခုအမြတးတရ(ေဆျမငး့၇ ဓႏု်ဖဴ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/swe-mindanuphyu-memorial-of-life.pdfလူညာႀကီ့(ေဆျေဆျေအာငး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/swesweaglunyarkyi.pdfလျယးအိပးကေလ့(ေဆျေဆျေအာငး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/swesweaglweatekalay.pdfအေရြ.ၿမိဳ.ရို့မြ မို့ေရစကးမ္ာ့(တာရာမငး့ေွ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/a-shay-myo-yoe-taryar-min-wai.pdfေမြားဆရာရဲ.ေက္ာငး့စာအုပး(တာရာမငး့ေွ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/magic.pdfေကာငး့ကငးအေၾကျေကာကးတဲံလကး(တာရာမငး့ေွ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/sky.pdfေရႊဖိနပးမြာအစိမး့ေရာငး(တာရာမငး့ေွ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryar-minwai-the-girl-who-wear-golden-shoe-with-green-cross.pdfကိုယံးလကးနဲ.ဖမး့မိတဲံနဂါ့ေငျ.တနး့(တာရာမငး့ေွ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryar-minway-milkyway.pdfကို့မရြိတဲံ နွငး့(တာရာမငး့ေွ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryar-minway-none9na-win.pdfအထဲသို.ွငးေလာံဘာေၾကာငံးရပးေနသနညး့(တာရာမငး့ေွ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryarthinnaenannatkin.pdfကၽျနးေတားႏြငံးၾကယး်မငးလ်မငးေလာကဓဵ(တာရာမငး့ေွ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryarminwaikyaemyinlamyin.pdfပိဳငး်မငး့တို.ရဲံချာသဵ(တာရာမငး့ေွ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryarminwaipyin-myin-tot-yae-khwar-than.pdfကၽျနးေတားႏြငံးဧဒငးကေခ္သညး(တာရာမငး့ေွ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryarminwaya_dain_ka_chay_tal.pdfကၽျနးေတားႏြငံးေၾက့သျနး့ယဥးေက့္မႈ(တာရာမငး့ေွ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryarminwaykyon_taw_nae_kyay_ton.pdfသငးနဲ႓နဵနကးခငး့ကိုသာွငးချငံး်ပဳမညး(တာရာမငး့ေွ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/tinnintnannatkhain.pdfရြဴ့ (တာရာမငး့ေွ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/shuu.pdfလူငယးတစးေယာကးရဲံ ေက္ာကးထျငး့ရာဇွငး(တာရာမငး့ေွ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryarminwaylu-nge.pdf ခ္စးသဵု့လီ(သနး့ေဆျ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/than-swe-triple-eighti.pdfကၽျနးေတာံးဘွအေၾကာငး့(ေသားတာေဆျ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/thaw-dar-swe1-to-11.pdfဘရနးဒီတစးပုလငး့(ေသားတာေဆျ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/thawdaswe.pdfေက္ာကးၿဖဵဳ့ေက္ားႀကီ့(ေသားတာေဆျ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/thawtarswe.pdfအေရြ.ကေနွနး့ထျကးသညံးပမာ(သိနး့ေဖ်မငံး)
 11. 11. http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/thein-phay-myint-a-shay-ka-nay-wun-htwat-the-pa-mar-2.pdfငလ္ငးဗဵု့ၾကဲခဲံစဥးကႏြငံးအ်ခာ့ွတၱဳတိုမ္ာ့(ဦ့လြွငး့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/laythuyaenga_lwin_bome_kyal.pdfေရႊဘဵုသာ လမး့ေပၚမြာ(ဦ့လြွငး့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/laytuyaeshwe_bone_tar_lan.pdfအာဇာနညး(ဦ့ႏု)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/r-zar-niu-nu.pdfဘွအက္ဥး့သာ့(ဦ့ေရႊေအာငး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/u-shwe-aung-life-prisoner.pdfှ၆၅၅-ဿွွဿ်မနးမာံႏိုငးငဵေရ့်ဖစးစဥးထူ့်ခာ့မႈရကးစမြတးတမး့မ္ာ့ ျဲhttp://shweone.files.wordpress.com/2008/07/87-and-2002.pdfHIV မြတးစုမ္ာ့ ဿွွ၁(ေဒါကးတာသီဟ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/dr-thiha-hiv-hmatsumyar.pdf ငါေ်ပာခ္ငးသမြ္ငါံေၾကာငး့(ေဒါကးတာသနး့ထျနး့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/drthantun-autobiography.pdf ကဗ္ာမ္ာ့(ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/general-aung-san-poems.pdf ေယာနသဵ ဇငးေယား(ဦ့ဘသနး့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/jonathan-livingstone-seagull.pdf မြတးမိသမြ္ ကိုေအာငးဆနး့၏ေက္ာငး့သာ့ဘွhttp://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ko-aung-san-thakhin-kyaw-sein.pdf ကိုေဒါငး့(ေမာငးထငး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ko-down-mg-htin.pdf ေရဘုရငးေ်မ်ပငးမြာေတာံ(ၾကညးသာ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/kyi-thar-_-yay-ba-yin.pdf မုနး့၊မဟူ(ဂ္ာနယးေက္ားမမေလ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/journalkyawmoneywaymahu.pdf ေသျ့(ဂ္ာနယးေက္ား မမေလ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mamalayblood.pdf အ်ဖဴ (ဂ္ာနယးေက္ား မမေလ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/white.pdf ဂ္ဳလိယကးဆီဆာ(မနး့တငး)http://shweone.wordpress.com/wp-admin/post.php?action=edit&post=6http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mantinjuleeyatseesar.pdfငြကးေတျ ေဆာငး့မခိုမီ(်ငိမး့ေအ့အိမး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/winter.pdf ်မနးမာံစျယးစဵုက္မး့ အတျဲ (ှ) အပိုငး့ က(ဦ့ႏု)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/swe-sone-kyann-1-pine-ka.pdf ်မနးမာံစျယးစဵုက္မး့ အတျဲ (ှ) အပိုငး့ ခ(ဦ့ႏု)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/swe-son-kyann-1a.pdf အဟိတး- - - ွတၱဳဇာတးလမး့မ္ာ့(သိပၸဵေမာငးွ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/theik-pen-mg-wa.pdf ရတနာ လိုဏးဂူ(နတးႏျယး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/natnweya-ta-nar_lhaunggu.pdf အေတျ့အ်မငးစာစဥးhttp://shweone.files.wordpress.com/2008/07/thinking-oct-2005.pdf ပနး့တစးပျငံးရဲ. ရငးခဵုသဵ(ွငး့ွငး့်မငံး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/win-win-myint-pantapwintyae-27yinkhonethan.pdf ေဗဒါလမး့(ေဇားဂ္ီ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/bay-dar-lan-zaw-gyi.pdf ေွေွရီရီ ွတၱဳ(ေဇားေဇားေအာငး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/zaw-zaw-aung-way-way-yeye.pdf ်မိဳငး(ဒဂုနးတာရာ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/dagon-taryar-myaing.pdf စကးွိုငး့(မစႏၵာ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ma-san-da-cycle.pdf ငယးသူမို.မသိပါ(မစႏၵာ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ma-sanda-nge-thu-mhoe-ma-thi-par.pdf ်ငိဳ့မာနးဖျံသူရယး(မစႏၵာ) ဲhttp://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ma-sanda-nhyo-marn-phwe-thu-yel.pdf အရိပး(မစႏၵာ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ma-sandar-a-yiek.pdf ွတၱဳတိုမ္ာ့ ၃(မစႏၵာ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/masandarmagzinenovel_6.pdf ပနး့ပျငံး ခေရႏြငံးအ်ခာ့ွတၽၱုတိုမ္ာ့(မစႏၵာ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/kha-yay.pdf ပုစၧာ(မစႏၵာ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/masnadar_problem.pdf ်မနးမာံယဥးေက့္မႈႏြငံးက္ငံးွတး(ေမာငးအဵံ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/maung-maung-ent-myanmar-heritage.pdf ပစပးရာဇွငး(ေမြားပီဆရာသိနး့ႀကီ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mawbi-sayar-thein-talk-history.pdf ကိုေဒါငး့ (ေမာငးထငး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mg_htin_s-ko_dang.pdf်မနးမာှဿလအေေၾကာငး့(ေမာငးထငး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mg-htin2812-month29.pdfဟာသမ္ာ့လကးေရျ့စငး(ေမာငးေကာငး့ထိုကး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mg-kaung-htike-01.pdfဟာသမ္ာ့လကးေရျ့စငး ဿ(ေမာငးေကာငး့ထိုကး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mg-kaung-htike-02.pdfဟာသမ္ာ့လကးေရျ့စငး ှ၁(ေမာငးေကာငး့ထိုကး)
 12. 12. http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mg-kaung-htike-14.pdfဂလိုဘယးလိုကးေဇ့ရြငး့ေခတး အိုငးဒီယာစီ့ပျာ့ေရ့(ေမာငးစူ့စမး့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mg-susan-global.pdfထူ့အေတျ.ႀကဵဳအဆနး့ တေစၧဇာတးလမး့မ္ာ့(ေဒါကးတာေအာငးေက္ား)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/dr-aung-kyaw-htoo_atwe_akyone_san.pdfေတျ.ရႀကဵဳရ ရြတတေလ့ေတျ(အီၾကာေကျ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/eikyarkwe-tweyakyoneyashatatlaytwe1.pdfမီ့ေရာငးေအာကးကိုွငးလြ္ငး(မို့မို့ အငး့လ္ာ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/me-yaung-moe-moe-inya.pdf်ဖတးသနး့သျာ့လာချငံးမရြိ(မို့နီလျငး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/moe-ni-lwin-restrict.pdfွတၱဳတိုေပါငး့ခ္ဳပး(မငး့သိခၤ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/min-thein-kha-short-stories-3.pdfမ" တတးပါံ"(မငး့သိခၤ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mintheinkhama_tat_pa.pdfမေအာငးရငး(မငး့သိခၤ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mintheinkhama-aung-yin0.pdfမေနာမယကိုပီတာ(မငး့သိခၤ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mintheinkhamanaw-ma-ya-ko-pi-tar.pdfဖရနး.(ဇ)ကာ(ဖ)ကာ၏ စာ(်မငံးသနး့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/myint-than-word.pdfေ်ပာရငး့ေ်ပာေနမညံး ခ္စး်ခငး့ေမတၱာ(နႏၵာသိနး့ဇဵ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nanda-theinzan-pyawchinthamya.pdfႏြလဵု့သာ့ထဲၾကျကးွငးေနသညး(နီကိုရဲ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/heart.pdfကၽျနးေတားႏြငံးလကးတျေဖၚမ္ာ့(နီကိုရဲ) ဲhttp://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ni-ko-ye-me-with-friends.pdfတစးသဵု့ခုႏြစးရြစး(နီကိုရဲ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nikoye-1-3-7-8.pdfလြညံးစာ့(နီကိုရဲ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nikoye-hlae-sar.pdfသဵစဵုၾကဴ့တဲံည(နီကိုရဲ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nikoye-tansonekyutapnya.pdfနတးဆို့တစးေကာငးနဲ.ရငးလျသူ(နီကိုရဲ) ဲhttp://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nikoye-natsoe-20ta-20kaung.pdfဇျတး (နီကိုရဲ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nikoye-zut.pdfေရပျကးပမာ(်မသနး့တငံး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mya-than-thintyaepwetpamar.pdfၾကာညိုနဵ.သငး့ေသာေရွတီမ(်မသနး့တငံး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mya-than-tint-kyar_nyo_nant_thin_thaw.pdfၾသဂုတးတေစၧမ္ာ့ႏြငံးအ်ခာ့ွတၱဳတိုမ္ာ့(်မသနး့တငံး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mya-than-tint-august-ghost.pdfလျမး့ေလကညငး့(ႏျမးဂ္ာသိုငး့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/lwan-lay-ka-nyin.pdfတစးမ္ိဳ့ညာႏျ. ေသျမဖယး စို့ပါနဲ.ေမရယး(ႏျမးဂ္ာသိုငး့) ဲhttp://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nwan-gyar01.pdfေအာကးစးဖို.ဒး တကၠသိုလး ခရီ့သျာ့မြတးတမး့(သိပၸဵေမာငးွ)
 13. 13. http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/mg-va.pdf်မတးဗုဒၶ ေဒသနာ(ေဒါကးတာွါလးပိုလာ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/what-buddha-taught-in-myanmar.pdfအေမနဲ႓အေမံအေၾကာငး့(ခ္စးစဵွငး့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/a-may.pdfဖူ့စာရြငး(မငး့လူ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/juu_-_la_yae_out_phat_mile_away.pdfေလာကဓဵႏြငံးလမး့ေလြ္ာကးအတူထျကး်ခငး့(ခ္စးဦ့ညိဳ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/lawkadan.pdfရြကးစိတး(လူထုစိနးွငး့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/luduseinwin.pdfအေတာငးပဵေတျရြိခဲံရငး(လျနးထာ့ထာ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/ataungpantarshikhetyin.pdfအ်ပငးကလူ(ၾကညးေအ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/apyinkalu.pdfႏျမး့လ္အိမး်ပနး(ၾကညးေအ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/nwanlyaeainpyan.pdfကဵကို်ပငးလိုကးပါ(ရေွႏျယ-အငး့မ) းhttp://shweone.files.wordpress.com/2008/08/kankopyinlitepar.pdfအပ္ိဳစငးတို႓သိဖို႓ေယာက္ၤာ့တို႓အေၾကာငး့(ကဵခၽျနး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/meinkaly.pdfသစးရျကးတို႓၏ေပါံဆ်ခငး့မ္ာ့(ေွမြဴ့သျငး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/leaf.pdfစကၠဴပနး့ေတျရဲံသီခ္ငး့(ေွမြဴ့သျငး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/leafflower.pdfစိုမြာစို့လို႓မို့မိတယး(မငး့ခိုကးစို့စနး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/somarsoloke.pdfေခတးသစးတစးခု၏အစ၇ အဓိပၸါယးမ္ာ့၏အဆဵု့(မငး့ခိုကးစို့စနး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/adeitpai.pdfေခ္ာငး့ၾကညံးတတးသူတစးေယာကးရဲံည(မငး့ခိုကးစို့စနး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/chaung.pdfကေလ့အေတျ့(မငး့ခိုကးစို့စနး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/kalayatwai.pdfသုည (မငး့ခိုကးစို့စနး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/tokenya.pdfႏြလဵု့သာ့မိတၱဴ(အရြငးဆႏၵာဓိက)http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/nalonetarmeitthu.pdfလူပ္ိဳဘုရာ့လဵု့ွမရြိ(အရြငးဆႏၵာဓိက)http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/pyobayarlonewamashi.pdfမဟူရာေမတၱာ(ႏိုငးွငး့ေဆျ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/naing_win_swe_mahuyar.pdfမိနး့မလြအမုနး့(ွငး့ဦ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/win_oo_-_main_ma_hla_a_mone.pdfေရႊွါ်ပညး(ရနးကုနးဘေဆျ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/yangon_ba_sweshwe_wah_pyi.pdfအစီရွတီ ကု႑လေကသာ(ခ္စးဦ့ညိဳ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/chitoonyoasi-ya-wady.pdfခ္စးသူမငး့နႏၵာ(ခ္စးဦ့ညိဳ)
 14. 14. http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/chitoonyochit-thu-min-nandar.pdfစာမရီတို႓ထူ့ထူ့်ခာ့(ခ္စးဦ့ညိဳ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/chitoonyosar-ma-yi-toe-htu-htu-char-char.pdfယာဇ(ခ္စးဦ့ညိဳ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/chitoonyoyar-za.pdfမေလ့မဏိစႏၵာရဲံေႏြာငး့(ခ္စးဦ့ညိဳ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/malay-manisandar-chit-oo-nyo.pdfစျယးစဵုလကးေဆာငး(အၾကညးေတား)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/363.pdfမို့တိမးပဵု်ပငး(အၾကညးေတား)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/360.pdfဘီလူ့ (အၾကညးေတား)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/361.pdfဇ (အၾကညးေတား)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/364.pdfအိုငးအိုဒငး့ကိုကိုႀကီ့ႏြငံး(အၾကညးေတား)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/365.pdfပို့ေကာငးမ္ာ့(အၾကညးေတား)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/366.pdfေတာသာ့ႀကီ့ (အၾကညးေတား)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/370.pdfသဵသရာအေကျ႓တစးရာ(အၾကညးေတား)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/372.pdfအိပးမကးအပိုဒးချဲ၆(အၾကညးေတား)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/374.pdfေက္ာကးသငးပုနး့ေတျမို့ထာ့တဲံအိမး(အၾကညးေတား)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/kyaut_thin_pone_twe_moe_htar_tae_eain.pdfနတး်ပညး၏နဵနကးခငး့(အၾကညးေတား)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/nat_pyi_ei_na_nat_khinn.pdfေရားဘငးဆငးကရူ့ဆို့(ဒဂုနးေရႊမြ္ာ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/381.pdfမြ တစးဆငံး (မို့မို့အငး့လ္ာ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/426.pdf်ဖဴေမြာငးေွကငး့(မို့မို့အငး့လ္ာ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/428.pdfေပ္ာကးေသာလမး့မြာ စမး့တွါ့(မို့မို့အငး့လ္ာ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/430.pdfစိနးတစးပျငံး(မို့မို့အငး့လ္ာ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/431.pdfေွဒနာ ၾကာနီပျငံး(မို့မို့အငး့လ္ာ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/435.pdfကျကးလပးကေလ့်ဖညံးေပ့ပါ(မစႏၵာ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/ma_san_dar__kwat_lat_ka_lay_phay_pay_per_.pdfပနး့စကာ့(မစႏၵာ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/masnadar_pamsagar.pdfဆရာေတားဦ့ဥတၲမ လျတးလပးေရ့စိတးဓာတးမ္ိဳ့ေစံခ္ခဲံသူ(ဦ့ဘရငး)
 15. 15. http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/aungkantkarlidaywi.pdf လကးသဵု့ေတားဓါ့(ေအာငးခနး.)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/aungkantlat-tone-taw-dar.pdf ေနဘုရာ့ေတား(ေအာငးခနး.)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/aungkantnay-min-ei-tar-taw.pdf အေမျ ေအာငးသငး့http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/aung-thin-amwe.pdf ေသကိနး့ဆိုကးတဲံညႏြငံးအ်ခာ့ွတၱဳတိုမ္ာ့ ေအာငးသငး့http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/aungthintay_kein_site_tae.pdf ဥာဏးပညာ ထကး်မကးသူတို.လကးစျဲ ခ္စးႏိုငး (စိတးပညာ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/art-of-war.pdf သိပၸဵမြသညး သစၥာဆီသို. (ခ္စးငယး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/chit-nge-thatepanmha.pdf မဟာေသနာပတိ(ခ္စးဦ့ညိဳ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/chit-oo-nyo-ma-har-tay-nar-pa-ti.pdf လကၤာဒီပခ္စးသူ(ခ္စးဦ့ညိဳ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/chitoonyo-lin-gar-di-pa-lover.pdfညမဖတးရ(သို.မဟုတး)ေသျ့စုပးေရာဂါ(ဒဂုနးေရႊမြ္ာ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00015.pdf စိတးေေ်ပာငး့ကိုချာ(ဒဂုနးေရႊမြ္ာ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/0001601.pdf ထမငး့လဵု့ တေစၧ(ဒဂုနးေရႊမြ္ာ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/0001602.pdf ွိညာဥး၏ အရိပး(ဒဂုနးေရႊမြ္ာ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/0001604.pdf သေဘၤာပ္ကး ခရီ့သညး ခုႏြစးေယာကး(ဒဂုနးေရႊမြ္ာ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/0001605.pdf လကးမတငးကေလ့(ဒဂုနးေရႊမြ္ာ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/0001606.pdf အီဂ္စးဘုရငးမာယာရြငး(ဒဂုနးေရႊမြ္ာ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/dagonshwemyaregit-queen-maryarshin.pdfေထာငးမငး့သာ့ဦ့ဘို့ေတား(ဒဂုနးေရႊမြ္ာ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/dagonshwemyarhtaung-min-tar-uboehtaw.pdfကမၸလာနီေအာကးွယး(ဒဂုနးေရႊမြ္ာ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/dagonshwemyarkabalarni-outwal.pdfကၽျနးမငး့သာ့(ဒဂုနးေရႊမြ္ာ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/dagonshwemyarkyon-min-thar.pdfသူေယာငးရုပး(ဒဂုနးေရႊမြ္ာ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/0001607.pdfရြကး်ပဵဳ့ (ခ္စးစဵွငး့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00023.pdfမ္ကးရညးစမ္ာ့ႏြငံးရယးသဵ(ေက္ားလိႈငးဦ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00024.pdfရဲေဘားသဵု့က္ိပး(ေက္ား်ငိမး့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00025.pdfေတားဖလာႏြငံးစကာ့စ်မညး(ေက္ားွငး့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00026.pdfေတာ (လငး့ေွ်မိဳငး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00027.pdfမာန၏ေနာကးဆျတျမ္ာ့(လျနးထာ့ထာ့) ဲ ဲhttp://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00028.pdfစာဖတးက္ျမး့်ခငး့်ဖငံး ဘွတို့တကးေရ့ ှ(ဇငးသနး.)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00029.pdfစာဖတးက္ျမး့်ခငး့်ဖငံး ဘွတို့တကးေရ့ ဿ(ဇငးသနး.)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00030.pdfစာဖတးက္ျမး့်ခငး့်ဖငံး ဘွတို့တကးေရ့ ၀(ဇငးသနး.)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00031.pdfဆငး့ရဲေသာေဖေဖ ခ္မး့သာေသာေဖေဖ(ညီသစး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00033.pdfသူတို.အ်မငးသူတို.အေတျ့(ပါရဂူ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00034.pdfကေလ့်ပႆနာ (ပါရဂူ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00035.pdfသူ.လိုဘုရငး(ပါရဂူ)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00036.pdfလူသဵု့ကုနးပစၥညး့ေရာငး့သူမ္ာ့(ေဖ်မငံး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00037.pdfေသရျာ်ပနးတို.၏အဏၰွါခရီ့(ဖို့ေက္ာ.)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00038.pdfဆငးသခ္ၤဳိငး့ရြာပဵုေတားႏြငံးအ်ခာ့ွတၱဳတိုမ္ာ့(ဖို့ေက္ာ.)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00039.pdfပငးလယးက္ာ့၇အဏၰွါမီ့စုနး့မ္ာ့ႏြငံးအ်ခာ့ွတၱဳတိုမ္ာ့(ဖို့ေက္ာ.)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00040.pdfတနး့ခူ့ေလႏြငံးေလ္ာံေတာံသညး(တကၠသိုလး ဘုနး့ႏိုငး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00043.pdfွသနးေလခ္ိနးမြနးကူ့(တကၠသိုလး ဘုနး့ႏိုငး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00044.pdfေခါငး့ႏြငံးပနး့(ဖို့ွေမာငး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00045.pdfေအ့ခ္မး့ေစေသာ စကာ့လဵု့ေလ့မ္ာ့(ဖို့ွေမာငး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00046.pdf်ဖစးတညး်ခငး့ ပဓါနွါဒႏြငံး လူသာ့ပဓါနွါဒ(ဆနး့လျငး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/san-lwin-humanism.pdfကမာၻ.ေတျ့ေခၚပညာရြငးႀကီ့မ္ာ့(ဆနး့လျငး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/san-lwin-world-philosophers.pdfမီ့်ပတိုကး(ေဆာငး့ွငး့လတး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/saungwinlatmi-pya-tite.pdfနဵနကး ၀နာရီ(ေဆာငး့ွငး့လတး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/saungwinlatmorning3hour.pdfဆူ့ကေလ့စူ့တယးခူ့မယး(ေဆာငး့ွငး့လတး)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/saungwinlatsulay-sutal-kumal.pdfအမြတးတရေရႊ ၃ွ(ွငး့ၿငိမး့)
 16. 16. http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/240-win-nyine-2.pdfအေဖား(ရြာ့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/shar-accompany.pdfတသကးတာမြတးတမး့ႏြငံးအေတျ့ေခၚမ္ာ့(ေရႊဥေဒါငး့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/shwe-oo-daung.pdf်မတးသကးေမား(ေရႊဥေဒါငး့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/shwe-oo-daung-myat.pdfေခါငး့တဵု့ေပၚထိပးကျက(ေရႊဥေဒါငး့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/shwe-oo-daung-thu_taw_sein_2.pdf ရတနာပဵု(ေရႊဥေဒါငး့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/shwe-oo-daung-yadanarbon.pdf ခရီ့ထျကးရနးစီစဥးၾက်ခငး့(ေရႊဥေဒါငး့)http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/so-la-mon-thite28-shwe-oo-daung29.pdf အနာ့သတးသစၥာ(စို့်မတးသူဇာ)http://www.mediafire.com/?mhtmd2ygdzy Dr Mehm Tin Mon _ Kamma, The Real Creatorhttp://www.mediafire.com/?1joegnkz4gj Dr Mehm Tin Mon _ The Right View on Life, Living and Dyinghttp://www.mediafire.com/?ly2ayj22kyw Ledi Sayadaw _ The Manual of Buddhismhttp://www.mediafire.com/?mntojmzyige Mogok Sayadaw _ Basic Paticcasamuppadahttp://www.mediafire.com/?z2itdvnod3z Mogok Sayadaw _ Ehi Passikohttp://www.mediafire.com/?ymtni4mjtdo Mogok Sayadaw _ How To Die With A Smilehttp://www.mediafire.com/?nm542mjzjmm Mogok Sayadaw _ Meditation on Mind and Feelinghttp://www.mediafire.com/?matmttnjwnj Mogok Sayadaw _ The Four Noble Truthshttp://www.mediafire.com/?jiz02mgkkzu Penang Sayadaw _ Dawn of Buddhismhttp://www.mediafire.com/?4eygnnejyoi Richard Walton _ Advanced English C.A.Ehttp://www.mediafire.com/?t4hmweulyjj Various Authors _ Buddhism Handbookhttp://www.mediafire.com/?noz0vyjhgyn U Dhammapiya _ Nibbana in Theravada Perspectivehttp://www.mediafire.com/?yxmenryzzmm U Revata _ A Life of True Securityhttp://www.mediafire.com/?fzz3uk1gzze U Than Daing _ Cittanupassana and Vedananupassanahttp://www.mediafire.com/?jytzd1zjmhh Anandajoti Bhikkhu, ABHIDHAMMA-MATIKA, 2007http://www.mediafire.com/?wgzdryhoywz Bertrand Russell, ABC of Relativity, Londonhttp://www.mediafire.com/?zqiyitncijy Bertrand Russell, The History of Western Philosophy, N.Y, 1954http://www.mediafire.com/?monyzyjdnmm Bertrand Russell, The Problems of Philosophyhttp://www.mediafire.com/?dzmnizjztmz Bertrand Russell, Why I Am Not A Christian , 1927http://www.mediafire.com/?jymfvdjyjmj Dr Walpola Rahula, WHAT THE BUDDHA TAUGHThttp://www.mediafire.com/?d5mz5dztnm4 Edward Judson , The Life of Adoniram Judson ,Anson D.F. Randolf & , New York ,1883http://www.mediafire.com/?oyjjmg0hymc Harun Yahya, ISLAM and BUDDHISM , NEW DELHI, 2003http://www.mediafire.com/?jyzzkmmqju1 P.V.BAPAT, VIMUTTIMAGGA and VISUDDHIMAGGA-acomparative study, POONA,1937http://www.mediafire.com/?mnwmg0zvmnn Sri Arthur Eggar , The Law of Evidence , Varsity Book Club , Burma , 1950http://www.mediafire.com/?5kwmydmytxx 60 Soungshttp://www.mediafire.com/?mxtdemdendm A Critical Analysis of The Jhanashttp://www.mediafire.com/?d4tnp91sb1m A Four Stanza Poem on Samvegahttp://www.mediafire.com/?ym8wvu1mxwe A Great Manhttp://www.mediafire.com/?ei9tnbw0y0n A Guide to Awarenesshttp://www.mediafire.com/?zdpm5pim13s A Guide to Proper Buddhist Funeralhttp://www.mediafire.com/?gygoiqilc2y A Handbook of Logichttp://www.mediafire.com/?gmtd0rjmmj1 A History of Pali Literaturehttp://www.mediafire.com/?2wz1ztg2uzu A History of Siamhttp://www.mediafire.com/?imddxeyhhzq A History of Mindfulnesshttp://www.mediafire.com/?efkztlrz202 A Life Free From Moneyhttp://www.mediafire.com/?wjh92sg4wht A Manual For Buddhism On Deep Ecologyhttp://www.mediafire.com/?m2mb3en0jyx A Manual of Abhidhammahttp://www.mediafire.com/?fhj93kimbnt A Manual of Respiration
 17. 17. http://www.mediafire.com/?vxgnm2ewsmn A Manual of the Dhammahttp://www.mediafire.com/?ximzyvh5zmw A Manual of the excellent manhttp://www.mediafire.com/?bnwrtz4zlql A Manual of the Path Factorshttp://www.mediafire.com/?01w4mixatml A Map of the Journeyhttp://www.mediafire.com/?i2ihjmjczzu A Pali Word A Dayhttp://www.mediafire.com/?gwncmnzn1nd A Survey of Vinaya Literaturehttp://www.mediafire.com/?nmdxnmtnmn5 A True Spiritual Warriorhttp://www.mediafire.com/?wz5nyfmrjyz All-Embracing Net of Views (Brahmajalasutta)http://www.mediafire.com/?r0wynjziwzw Akalikohttp://www.mediafire.com/?zmmom5y0ddm Angulimalahttp://www.mediafire.com/?w2wrylmnwmi An Elementary Pali Coursehttp://www.mediafire.com/?zhlymyo9ylr An Introduction to Buddhismhttp://www.mediafire.com/?mhoenzxsvx2 An Introduction to Regional Geographyhttp://www.mediafire.com/?hmihyzdydzi Acariya Mum Bhuridattahttp://www.mediafire.com/?jjzz2kj55tq Advanced Grammar in Usehttp://www.mediafire.com/?d3ciex1gopw Anapanasatihttp://www.mediafire.com/?qx0ymyoyjvh Ancient Futureshttp://www.mediafire.com/?wzgdhdhdmmm Ancient Indian Education Part I&IIHinduismhttp://www.mediafire.com/?nn1x1qxpn23 Asias Cultural Mosaichttp://www.mediafire.com/?wdkmt50m3wm Basic English Grammar IIhttp://www.mediafire.com/?m4wmianb0m1 Beyond Beliefhttp://www.mediafire.com/?iilpzjdtrm2 Bhikkhuni Patimokkhahttp://www.mediafire.com/?n1ja94sac1w Brahmavihara Dhammahttp://www.mediafire.com/?gymdoonzkzm Bodhisatva Doctrine in Buddhismhttp://www.mediafire.com/?eigey3wwm35 Body of Secrethttp://www.mediafire.com/?ktqyz2mvriz Buddha Abhidhammahttp://www.mediafire.com/?ytwqz4yyv2z Buddhagosuppattihttp://www.mediafire.com/?lxomztynvju Buddha and Bodhisattva a Hindu Viewhttp://www.mediafire.com/?4nwtowmzw0y Buhhhda Taleshttp://www.mediafire.com/?tzw0l3nz3et Buddhas Ancient Pathhttp://www.mediafire.com/?blcwdwmewzu Buddhism and Psychologyhttp://www.mediafire.com/?m33uyzmz1d5 Buddhas Socio-political ideashttp://www.mediafire.com/?njznwyyzyim Buddhism and Connexionhttp://www.mediafire.com/?wjw4kxdmnzk Buddhism and Societyhttp://www.mediafire.com/?g19hxonxb9h Buddhism and the Race Questionhttp://www.mediafire.com/?etmkzjoouo2 Buddhism as a Religionhttp://www.mediafire.com/?4yfm4fygzdw Buddhism as An Educationhttp://www.mediafire.com/?2juwwv1twza Buddhism in a Nutshell <<a onclick="return top.js.OpenExtLink (window,event,this)"href=" အၾကညးေတား- စျယးစုဵလကးေဆာငး အၾကညးေတား-လြအုိ့ကျဲ အၾကညးေတား - သဵသရာရထာ့ အၾကညးေတား - ေယာၡမနဲ႓တစးေထာငံးတစးည အၾကညးေတား -အိမး အပုိငး့(ှ) အၾကညးေတား - အိမး အပုိငး့(ဿ) အၾကညးေတား- ်ပတးထျကးသျာ့ေသာ ေက္ာရုိ့ဆစးေလ့မ္ာ
 18. 18. (တာရာမငး့ေွ၏စာအုပးမ္ာ့) တာရာမငး့ေွ - ပနး့ေခတးကလမငး့ တာရာမငး့ေွ အေရြ်မိဳ႔ ရုိ့ကမုိ့ေရစကးမ္ာ့တာရာမငး့ေွ - လေရာငးကုိပနး၊ ညယဵ၉လညး့ ေမျ့ေမျ့်ဖဴႏုိငးၾကပါေစ (်မသနး့တငးံ) ဂ္ဴပီတာဖုိကး ေရပျကးပမာ .. ၾကာညဳိနဵသငး့ေသာေရွတီမ ေမားဒနးကဗ္ာႏြငံးပတးသကး၊ တိမး့ေရြာငးသူ (ဘာသာ်ပနး) ေမြာငးမုိကးမြာငုိ (ဘာသာ်ပနး) ၏ကရီဖျာ့ေစာ (ဘာသာ်ပနး) လကးဖကးရညးဆုိငး (ဘာသာ်ပနး) လမငး့ကုိထရဵေပါကးမြေခ္ာငး့ ၾကညံး်ခငး့ စာေရ့်ခငး့အတတးပညာ (ဘာသာ်ပနး) လာ်ခငး့ေကာငး့ေသာအရြငးသခငး (ဘာသာ်ပနး) သမိုငး့စကာ့ ပနး့စကာ့ႏြငံး အ်ခာ့ရသစာတမး့မ္ာ့ ဓာ့ေတာငးကုိေက္ား၊ မီ့ပငးလယးကုိ်ဖတးမညး (မငး့သိခၤ ွတၳဳမ္ာ့) မုိ့နဲ႓ေ်မ မုိ့နဲ႓အတူ ်မဳိငးေဟွနး မမငး့်ဖဴမြနးမြနးေ်ပာ (ကဵချ္နးွတၳဳမ္ာ့) အပ္ဳိစငးတုိ႓သိဖုိ႓ 2 အပ္ဳိစငးတုိ႓သိဖုိ႔ ၀ မႏ ၱေလ့ကလူေတျအေၾကာငး့ အငးတာဖီ့နဲ႓ ဆုိငးဆုိငးမဆုိငးဆုိင ေပါံေပါံပါ့ပါ့ဟာသဟာသွတၱဳ တုိမ္ာ့ ဒါကဒီလုိရြိတယး ဟုိဟာကဟုိလုိရြိတယး၈ (ခ္စးဦ့ညဳိ ွတၳဳမ္ာ့) ယာဇ ွိဇိတာွီ ရြငးေစာပု ရာဇကုမာရ စကၠ႐ုႏြငး႓ဘဒၵါ ခ္စးသူမငး့နႏၵာ မဏိစႏၵာဥဒါနး့ ွိသာခါႏြငး႓သီတာ ခ္စးေသာပါဒဧကရီ စာမရီသုိ႔႓ထူ့ထူ့်ခာ့်ခာ့ ေဒွစၦရာႏြငး႓ေတ ျ႔ဆဵု်ခငး့ အစီရွတီ ကု႑လေကသာ ေနမငး့လမငး့သိနး့ရာေထာငး သမိုငး့မတျငးေပမယံး သမိုငး့ွငးေနမယံး စကာ့မ္ာ့ အီဂ္စးနဲ႓အဂၤလနး ႏိုငးငဵ်ခာ့ကုိေမာငးသျာ့ထာ ့ေလမလာ့

×