TM. HQ' BONG THANH VIEN
Cat TICH
TAP ROAN CONG HOA )(A HOT CHU NGHIA VIET NAM
DIN LI.J.0 VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh ...
Mnc ISO:
Trang: 1/23
QC-02-09 Sira cl6i: 02/12/2011
Lan stb. d6i: 2
Ngay h* Inc:
TAP DOAN DIEN WC VIET NAM
QUY CHE
Ve xir ...
EVN
Ma so: QC-02-09 Sira d6i: 02/12/2011
TAP DOAN DIEN LirC 'VIET NAM
QUY CHE
Ve xu ISTI(*luat can lo§ trong EVN
Mpc ISO:
...
EVN
TAP DOAN DIEN LIIC VIET NAM MA so: QC-02-09
Mnc ISO:
stra am: UL/ 1L/Ly I
Lan sira doi: 2
QUY CHE
Trang: 3/23 Ngay hi0...
Sira doh 02/12/2011Ma so: QC-02-09
TAP DOAN DIEN LIXC 'VIET NAM
(4)
EVN
Mvc ISO: L&n sCra d6i: 2
QUY CHE
1S71cS/' luat can...
MA so: QC-02-09 Sira 02/12/2011
TAP DOAN DIEN LTIC VIET NAM
QUY CHE
Ve xu 1ST lc:* 1u4t can 130 trong EVN
E4)EVN
Mpc ISO:
...
TAP DOAN DIEN LTIC VIET NAM
UY CHE
Kic ISO:
luat can 1315 tron EVN Trang: 6/23
a) Neu co hanh vi vi pham phap luat bi xir ...
EVN
TAP DOAN DIEN LTXC VIET NAM
UY CHE
Ve xi 1 luat can be tron: EVN
Ma s6: QC-02-09 Sira d6i: 02/12/2011
E
Mnc ISO: Lan s...
nr no no Isfra d6i. 02/12/2011 1.
JU
A .
T4.13 ROAN DIEN LIfC VIVI: NAM
QUY CHE
Ve xir 1 ' luat can bo tron
Hinh thirc kSi...
pham phap 1.3'7 do
khong dugc cap co tham quyen chap thuan;
chimg chi khong hop phap de dugc nang bac lucmg trai phap luat...
xxx—%-;• QC- 02- 09
Muc ISO:
Trang: 10/23
Sira cl6i: 02/12/2011
Lan sira cl6i: 2
Ngay
EVN
TAP DOAN DIEN LUC VIET NAM
UY CH...
Sira di: 02/12/2011
EVN
TAP DOAN DIEN LIXC VIET NAM QC-02-09
Lan sill d6i:
QUY CHE
Ve xir 1y 10. 1u4t can be trong EVN
Mvc...
EVN
TAP DOAN DIEN LiTC WET NAM
QUY CHE
Ve xir 1.S7 kST luSt can 130 trong EVN
Mpc ISO:
Trang: 12/23
QC-02-09
L&n, sira d6i...
OOEVN
TAP DOAN DIEN LirC VIET NAM
QUY CHE
Ve xii1S7lcklu4t can bo trong EVN
kilen nghi hinh thirc 1c2 luat, bao cao len ca...
TAP DOAN DIEN 1,11C VIET NAM
QUY CHE
Ve xirlS7141u4t can bo trong EVNEVN
Ma so: QC-02-09 Sira dui: 02/12/2011
Mvc ISO: Ln ...
EVN
TAP DOAN DIEN L'VC 'VIET NAM MA s6: QC-02-09 Sira d6i: 02/12/2011
QUY CITE Mpc ISO: Lin sCra d6i: 2
luat can bo trong ...
Sira 02/12/2011MA so: QC-02-09
O
TAP DOAN DIEN LVC 'VIET NAM
LAn sira 2
QUY CHE
Ve xu 1ST 1c571u4t can bo trong EVN
mpe IS...
(f)EVN
TAP DOAN DIEN LTYC VIET NAM Ma s6: QC-02-09 Sira d6i: 02/12/2011
QUY CHE Muc ISO: 1_,An stira d6i: 2
Ve xu ly ky 1u...
EVN
TAP ROAN DIN LTIC VIET NAM Ma s6: QC-02-09 Sira d6i: 02/12/2011
QUY CHE Mvc ISO: Lean sCra doi: 2
V'e xir 1S7 luat can...
EVN
TAP DOAN DIEN LVC 'VIET NAM Ma so: QC-02-09 Saa d6i: 02/12/2011
QUY CHE Mvc ISO: Lan sera 2
Ve xir 13'7 k-ST lulat can...
EeEVN
TAP DOAN DIEN LTfC VIET NAM
SCra 02/12/2011MA QC-02-09
Lin sira d6i: 2
Trang: 20/23
Mtic ISO:
Ngay hieu 1irc:
QUY CH...
EVN
TAP DOAN DIN L-cc VIET NAM ma s6: QC-02-09 Sira Cloi: 02/12/2011
QUY CHE Mpc ISO: Ln sira d61: 2
Ve xir 1ST 1(-5, 1114...
EVN
TAP DOAN DIEN LIXC VIET NAM ma s6: QC-02-09 Sira cl6i: 02/12/2011
QUY CHE Kic ISO: Lan sira cl6i: 2
Ve xur ly VS, ink ...
EVN
TAP ROAN DIN 'Arc VIET NAM ma so: QC-02-09 Sfra cloi: 02/12/2011
QUY CHE Mimic ISO: LAn sira di: 2
Ve xir 1S7 ky 1u4t ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Quy che xu ly ky luat can bo evn

2,611 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và CAO HỌC (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE: 10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Quy che xu ly ky luat can bo evn

 1. 1. TM. HQ' BONG THANH VIEN Cat TICH TAP ROAN CONG HOA )(A HOT CHU NGHIA VIET NAM DIN LI.J.0 VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh pink SO: 739 /QD-EVN Ha N0i, ngay 16 thong 12 nom 2011 QUYET DINH Ve viec bah hanh Quy the ve xii1ST It-ST 1u4t can bO trong EVN HOI BONG THANH VIEN TAP ROAN DIEN LI1C VIET NAM Can cu Quyk dinh so 857/QD-TTg ngay 06 thong 6 nom 2011 cila Thu tuong Chinh phia ve viec ban hanh Dieu 1e to chdc va hog Ong cila Tap (loan Dien luc Viet Nam; Theo d nghi cua T8ng Giam d6c Tap down, QUYET DINH: Dieu 1. Ban hanh kern theo Quyk dinh nay "Quy the v'e xir ly 1(57 luat can 1)8 trong EVN" so tai lieu QC-02-09. Dieu 2. Quy the nay c6 hieu luc ke to ngay k-ST quyk dinh ban hanh. Quy the nay thay the Quy the ve xir 1y trach nhiem cua nguei di.mg clan, can bO lanh ciao, quan ly ca quan, don vi khi d xay ra vi pham trong quan 1*, di'eu hanh cac hoat dOng cf.la ca quan, don vi minh phu trach ban hanh kern theo Quyet dinh s8 1010/QD-EVN-HDQT ngay 04 thong 12 ram 2007 cim HOi (fang quan tri Tap doin Dien luc Viet Nam. Dieu 3. Thanh vien I-10i ding thanh vien EVN, T6ng Giam d6c EVN, Pho TOng Giam dac EVN, Ke town tnrOng EVN, 'FruOng Ban TOng hop, TnrOng Ban Kiem soot not bO - HOi dog thanh vien EVN, Chanh van phong, cac Trtrong ban co quan EVN; Thanh vien HOi d6ng thanh vien, Chu tich Cong ty, TOng Giam dOc, Giam dac, Ph6 TOng Giam dOc, PhO Giam dOc, Ke toan.tniong, Kiem scat vien; Ngued dai dien von EVN, Ngtthi dtrov cir tham gia Ban Kiem soot tai cac cong ty con, cong ty lien ket va cac don vi, to chdc, ca nhan c6 lien. quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./. Noi nhOn: - dieu 3; - TV DU EVN; - Cong down EVN; - Luu VT, HDTV, TC&NS.
 2. 2. Mnc ISO: Trang: 1/23 QC-02-09 Sira cl6i: 02/12/2011 Lan stb. d6i: 2 Ngay h* Inc: TAP DOAN DIEN WC VIET NAM QUY CHE Ve xir 14c7 y luat can WO trong EVN 1. 2. 3. 4. 5. 6. NGU'dI DVOC PHAN PHOI Hoi d'Ong thanh vien TiSng giam d6c Pho T6rig giam d6c Dai dien ranh dao ve chAt lugng Dan vi trkrc thu0c, Cong ty con do EVN nam gift 100% von dieu 1e, Nguai dai dien dia EVN tai doanh nghiep Ichac. Chanh Van phong, Throng cac Ban ciia Tap clown 5 1 6 1 19 85 THANII PHAN CHU TRI SOAN THAO: Ban TO chin va Nhan sir NGU'dI LAP NGUtiI ICIEM TRA Chit hit 147: ‘ao H9 va ten: Nguyen Manh Hang Ho IA ten: Phalli Le Thanh Chic vu: Truetng Ban TC&NS Cin:rc vu: Tong giam dOc DANH SACH CAC DON VI TRAM GIA: DON VI Ban Phap che, Thanh tra bao ve Cac Ban 'Ring hop, Kiem soat not b0 thuOc HOi clung thanh vien T4p clown 1 2 TT NGU'OT DUYET: Chi/ kY: olOcn 7, ca'' TAP DON VItTNAM -.11V 'a4.) H9 va ten: ao Van Hung Chirc vu: Chu tich HO1 gong thanh vien
 3. 3. EVN Ma so: QC-02-09 Sira d6i: 02/12/2011 TAP DOAN DIEN LirC 'VIET NAM QUY CHE Ve xu ISTI(*luat can lo§ trong EVN Mpc ISO: Trang: 2/23 Ngay h*i hrc: Lan ala di: 2 TOM TAT SIJ'A LAN SISA NGAY StrA 02 TOM TAT NOI DUNG STYA DOI Sira d6i, bo sung, ban hanh thay the Quy the ve x r ly trach nhiem cua nguei dimg Tau, can b6 lath dao, quan 17 co quan, don vi khi de xay ra vi pham trong quan VT, dial hanh cac hoat d6ng cua ca quan, don vi minh phu trach ban hanh kern theo Quy'et dinh so ,1010/QD-EVN-RDQT ngay 04 thang 12 nam 2007 cila H6i Tong quan tri Tap down Dien luc Viet Nam (nay la H6i dOng thanh vien EVN). 1. MVC RICH. Quy the nay quy dinh th6ng nhat viec xem xet trach nhiem, xd ly kS7 luat can b6 lanh dao, quan 1)'/, dieu hanh khi khong hoan thanh nhiem vv, cong viec dugc giao hoa'c de xay ra vi pham trong qua trinh thuc hien nhiem vu dugc giao nham tang cuang vai trO trach nhiem cUa cac can b0 trong viec thuc thi chirc nang, nhiem vu va cong viec dugc giao. 2. CAC TAI LIEU LIEN QUAN - BO luat Lao Ong ngay 23 thang 6 nam 1994; va cac Luat sira d6i b6 sung mot s6 dieu cila B6 luat Lao Ong nam 2002, nam 2006 va nam 2007; - Luat Doanh nghiep ngdy 29 thang 11 nam 2005; - Luat Can b6, cong chirc ngay 13 thang 11 nam 2008; • - Luat thuc hanh tiet kiem, ch6ng lang phi ngay 25 thang 11 nam 2005; - Luat phOng, ch6ng tham nhang ngay 29 thang 11 nam 2005; - Nghi dinh s6 41/CP ngay 6/7/1995 dia Chinh phu quy dinh chi -het va huong clan thi thanh mot so dieu cua B '6 luat Lao d6ng ve k57 luat lao Ong va trach nhiem vat chat; Nghi dinh so 33/2003/ND-CP ngay 02/4/2003 cUa Chinh phU ye viec sira doi bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 41/CP ngay 6/7/1995 dm Chinh phn; ThOng to so 19/2003/TT- BLDTBX11 ngay 22 thang 9 nam 2003 huong dan thi hanh mot so dieu cua Nghi dinh so 41/CP ngay 06 thang 7 nam 1995 cda Chinh phu quy dinh chi tiet va hugng din mot so dieu cua Bo luat Lao d6ng ve IcSi• luat lao d6ng va trach nhiem vat chat cid dugc sira doi, bo sung tai Nghi Binh s'6 33/2003/ND-CP ngay 02 thang 4 nam 2003 cila Chinh phiv, - Quyet dinh so 224/2006/QD-TTg ngay 06 thang 10 nam 2006 cUa Thu Wong Chinh phu ve viec ban hanh quy the giam sat va danh gia hieu qua hoat Ong cua doanh nghiep nha nugc; - Nghi dinh 87/2007/ND-CP ngay 28/5/2007 cua Chinh phu ve Quy the thuc hien dan chU u cong ty co phan, cong ty trach nhiem hiru han; - Nghi dinh s6 157/2007/ND-CP ngay 27 thang 10 nam 2007to Chinh phU ve viec quy dinh the do trach nhiem doi vai ngubi dung dau ca quan, to chirc, don vi cua Nha nuac trong thi hanh nhiem vv, cong vv;
 4. 4. EVN TAP DOAN DIEN LIIC VIET NAM MA so: QC-02-09 Mnc ISO: stra am: UL/ 1L/Ly I Lan sira doi: 2 QUY CHE Trang: 3/23 Ngay hi0 Ve xir 157 li-Sr luat can bO trong EVN - Quyet chuyen Cong ty me - Tap doan Dien luc Viet Nam thanh Cong ty trach nhiem hiru han mot luc Viet Nam; dinh so 66/2011/ND-CP ngay 01/8/2011 cua Chinh phU quy dinh viec ap httu han mot thanh vien do Nha nuOc lam chit ser hiru va nguefi doge oir lam dai dien chit cua Nha nuac; - Cac van ban quy pham phap luat va quy the quan ly not bO cua EVN lchac hien hanh có lien quan. 3. NOI DUNG Chtro.ng I QUY DINH CHUNG Dieu 1. Pham vi dieu chinh va dii turfing Ai) dung 1.Pharn vi dieu chinh Quy che nay quy dinh thing nhat ve nguyen tae,trinh tu, thu tuc, each thirc thuc hien viec xem xet trach nhiem, xix ly ley luat can bO lanh dao, quan ly, dieu hanh khi lchong hoan thanh nhiem vu dugc giao hoac khi de xay ra vi pham trong ca quan, to chirc, clop vi do minh quan ly, phu trach. 2. Doi Wong ap dung Quy the nay ap dung dii voi can bO dirge bi nhiem, cur, giao nhiem vu trong Tap doan Dien luc Viet Nam nhu sau: a) Chi tich HOi ding thanh vien, Thanh vien HOi ding thanh vien, ChU tich, Ting giam doe, Pho Tong giam die, Giam doe, PhO Giam dic, Ke toan truing, Truong, Pho phOng ban, phan xixong, dOi, to va cac chirc vu tucmg doing dm don vi true thuOc, cong ty con do EVN nam giix 100% von dial le; b) Ngueri dai dien vin, nguefi dugc cir tham gia Ban Kiem soat cua EVN tai cac cong ty co phan, lien doanh, lien ket có von gop dm Tap doan hoac cua cac don vi thanh vien cua Tap doan; c) Chanh, Pho chanh Van phang; Twang, Pho cac ban chirc nang, tham man, chuyen mon, nghiep vu cua Tap doan; dinh seI 975/QD-TTg ngay 25/6/2010 cua Thu Wang Chinh phU ve viec thanh vien do Nha nuot lam chit sa him; duyet Dieu le to chirc va hoat ding cua Tap doan Dien - Quyet,dinh so 857/QD- TTg ngay 06/6/2011 cua Thu tirOng Chinh phU viec phe - Nghi chirc dii vdi chik danh l'anh dao, quan ly cong ty trach nhiemdung Luat Can bO, cong sef phan von cua Nha nuOc tai doanh nghiep co von gop
 5. 5. Sira doh 02/12/2011Ma so: QC-02-09 TAP DOAN DIEN LIXC 'VIET NAM (4) EVN Mvc ISO: L&n sCra d6i: 2 QUY CHE 1S71cS/' luat can IA) trong EVN Trang: 4/23 Ngay hi0 hrc: d) Cac chirc danh can bo lanh dao, quan ly, di'eu hanh vi thanh vien cua Tap doan; e) Quyches nay khong ap dung d6i voi cac chirc danh tai cac don vi trirc thu0c, dan do ca quan nha nuac có thAm o an. quyen CiT, bo nhiem; cac Ca quan dang, doan the trong Tap d Ditu 2. Giai thich tir ngt-r va cac tir vitt tat 1.EVN: Tap doan Ditn Luc Vitt Nam; 2. Ca quan EVN: La bO may quart l)", ditu hanh va bO may tham muu, giUp viec tai tru soy chinh cua EVN; 3. Dan vi: cac dan vi true thuOc, cac ding ty con do Tap doan narn giit 100% von ditu le, Ca quan EVN, cac don vi truc thuOc cac dart vi thanh vien cita EVN do EVN thanh lap; 4. Can bO la nguai dugc cap c6 tham quien quyet dinh cir hoac bO nhi@n bang van ban git chirc vu lanh dao, quan 1S,7 cc') thai hen trong to chirc, dan vi trong EVN va dugc huong Wang chirc hoac phu cap chirc vu, thu lao theo quy dinh ve chinh sach, cht dO tien luang cua Nha nuac; 5. Can bO din lchong k7 hop d6ng lao dOng bao Chit tich Hoi d'Ong thanh vien, cna tich cong ty; Thanh, vien HOi d6ng,thanh v,ien, Klein soarvien; Tong giam doc, Pho Tong giam doc, Giam dOc, Ph6 Giam doc va Ke toan truang cong ty trach nh*rt hi u hen mot thanh vien do Tap doan lam chit so. hiru. Nguai dugc EVN cir lam dai din phan von cua EVN tai doanh nghiep lchac; 6. Can bO, vien chirc din Tap doan, quan 1ST la can bO, vien chirc lam vitc tai cac don vi true thuOc, cac cong ty con do EVN nam giu 100% von dieu lt, nguai dai din von dia. EVN tai cac cong ty co phan, lien ket theo phan cap quan 1y can IDO dm Tap doan; 7. Nguai dai din von la nguai dugc EVN va cac don vi cir lam dai din von nha nuac tai cac cong ty phan, lien ket ; 8. Nguai dimg dau dart vi: la nguai dugc cir, bO nhi'm giir chirc vu cao nhat trong quan 1St, diet' hanh den vi: Chit tich HOi d'Ong thanh vien, Chit tich COng ty, Tong giam doc (Giam dOc) hoac cac chirc vu tuang duang khac; 9. Cap ph6 cita nguai dung dau la nguai dugc phan cong giup nguai dimg dau dart vi quan phu trach mot hoac mot so lTnh vuc cong tac nhat dinh trong den vi hoac mOt so dan vi tr‘rc thuOc va dugc ky thay nguOi dirngd'au . khi quyet cong vitc; cac don vi co to chirc hot dOng theo ca the tap the bieu quyet theo da so (HOi citong thanh vien,...) thi cnu tich la nguai &mg dau, Pho Chit tich, cac Tharth vien la cap pho cua nguai dimg dau; 10. Trach nhitm vat mat can bO ntu c6 hanh vi pham phap luat trong thi hanh nhiem vu, cong vu lam mat mat, hu hOng trang bi, thiet bi hoac gay ra thitt hai ve tai san cua ca quan, to chirc, dan vi, nhung chua den mirc phai truy ciru trach nhitm hinh sr thi phai chiu trach nhitm vat chat theo quy dinh cua phap. luat; 11. Tai pham la truerng hop can bO dang trong thOi gian thi hanh quytt dinh lcSr 14.1
 6. 6. MA so: QC-02-09 Sira 02/12/2011 TAP DOAN DIEN LTIC VIET NAM QUY CHE Ve xu 1ST lc:* 1u4t can 130 trong EVN E4)EVN Mpc ISO: Trang: 5/23 LAn sira doi: 2 Ngay hi'01rc: lai tiep tuc có sai pham phai xem xet x* ly icy 1114; NM-mg tir net, chit viAt tat lchac dugc hi leu va dugc giai nghia theo quy dinh trong Bo Lua‘t Dan su, BO Luat lao dOng, LOt ,Doanh nghi8p va cac van ban phap luat khac cUa nha nuac ban hanh pn hiL trong Dieu 18 to chirc va hoat dOng EVN, cac Quy the quan ly not bO cua EVN. Dieu 3. Can dr de xem xet xir 1y IcY 1u4t Vic xem xet trach nhi8m, xir VT icy luat can bO dugc can c* vao k8t qua thuc hiL cac nhi'8m vu chinh sau: 1. Quy8n han, trach nhi8m, phan cong, phan c lap quan 1ST trong don vi d8 xac dinh mire dO chiu trach nhi8rn true tiep hoac trach nhi8tn lien dai doi tixng can bO lanh dao quan VT; 2. MOi quan he cong tac gifra trach nhi8rn quan ly dia can bO lanh dao, quan ly vii hanh vi vi pham cua nguai trong don vi hoac thuc quyen quan 'Y; 3. K8t qua thuc hiL cong tac phong, chOng tham nhang; thuc hanh tiet kiern, chOng rang phi; thuc hi8n Quy che dan chu co sac; 4. K8t qua thuc hie'n chirc trach, nhi8'm vu: ke hoach san xuAt kinh doanh, lchOi lugng, chat luang, tien dO thgc hiL nhi8'm vg quan ly, dieu hanh cong tac, cong vi8c dugc giao; 5. Kest qua vi8c .thuc hiL cac chi tieu kinh to ky thu'at trong yeu dugc giao trong nam so sanh hoach dugc giao hoac so sank lc& qua thuc hiL cUa nam truck lien ke, cac chi tieu nay có the dugc xem xet dieu chinh, thay doi don hoac timg nam de' ph* hapvoi tinh hinh, dieu ki8n thuc te, ket qua thuc hiL doi tiing vuc cong tac. 6. Cac tieu chi .18 xem xet trach nhi8m, x* ly kST lulat trong cac link vuc dugc quy dinh tai Phu luc 01. Can bO lanh dao, pan VT, di8u hanh phai chiu trach nhi8rn true tiep hoac trach nhi8'rn lien doi ye vi8c de xay ra hanh vi, vi pham trong lTnh vuc cong tac, don vi dugc phan cong true tiep quan ly, phu trach. Dieu 4. Nguyen tac xir 1y kY 1u4st 1.Khach quan, dan chu, cong bang, nghiem minh, dung phap luat; 2. INA;Si hanh vi vi pham phap luat chi ap dung mot hinh thirc kST luat. Neu nguai quan ly doanh nghi8p va nguai dai din có nhi8'u hanh vi vi pham phap 1u'at thi bi xem xet xir ly k-ST 1u'at ye tong hanh vi va ap dung hinh thirc kST 1u'at Wang han mot mire so vai hinh thirc kST lu'at ,nang nhat, trir truarng hop có hanh vi phai 1ST kST luat bang hinh tilde buOc thOi vi8c. Doi voi can bO din 1c9 hop dOng lao dOng thi chi ap dung hinh thuc kST luat cao nhAt tucmg irng hanh vi vi pham n'a'ng nhat; 3. Truerng hgp nguai quan ly doanh nghi8p va nguai dai din tiep tuc có hanh vi vi pham phap luat trong thai gian clang thi hanh quy let dinh kST luat thi bi ap dung hinh thirc k-S,T luat nhu sau:
 7. 7. TAP DOAN DIEN LTIC VIET NAM UY CHE Kic ISO: luat can 1315 tron EVN Trang: 6/23 a) Neu co hanh vi vi pham phap luat bi xir 1r ky luat 6. mirc nhe han hoac b . .'ng so vai hinh thirc luat dang thi hanh thi ap dung hinh thirc lcY luat nang han bang so vai hinh thirc lcy luat dang thi hanh; b) Neu c6 hanh vi vi pham phap luat xir Icy' luat 6 mirc nang han so vai hinh thirc luat dang thi hanh thi ap dung hinh thirc IcY luat nang han mot mire so vai hinh thirc lcY luat ap dung doi vai hanh vi vi pham phap luat mai; c) Quyet dinh luat d6i hanh vi vi pham phap luat truac cham dirt hieu lgc thi hanh ice tir thin diem quyet dinh lc luat doi hanh vi vi pham phap luat c6 hieu lu.c. 4. Can dr vao thai d6 tiep thu, sira chira va ch* Ong lch'ac ph is huqua nguari quan doanh nghiep va nguai dai dien c6 hanh vi vi pham phap luat de xem xet tang nang hoac giam nhe mirc Icy luat, 5. Cam moi hanh vi xam pham than the, dank dg, nhan pham cua nguafi quan 1S , doanh nghiep va nguari dai dien trong qua trinh xir 11 kSr luat. Dieu 5. Cac truirng hoc, chira xem xet ky luat va mien trach nhi@n IkS7 luat 1. Cac truang hap chua xem xet xir ly kS, luat a) Dang trong thai gian nghi hang nam, nghi theo the dO, nghi viec rieng dirge cap c6 tham quy'en chap thuan; b) Dang trong thai gian cli6u tri c6 xac nhan cua ca quan y to c6 tham quyen, c) Dang trong thai gian mang thai, nghi thai san, dang nuOsi con dual 12 thang d) Dang bi tam gifx, tam giam char ket Juan cua ca quan co tham quyen dieu tra, truy to, xet xir ve hanh vi vi pham phap luat. 2. Cac truang hop dirgc mien trach nhiem lcSf luat a) Dirac cap co thamquyen xac nhan tinh tang mat nang lge hanh vi clan sg khi vi pham phap luat; b) Phai chap hanh quyet dinh ciia cap tren hoac quyet Binh dm Ca quan nha nuac c6 tham quy'en theo quy dinh eiza phap luat; c) Dirac cap c6 tham quyen xac nhan vi pham phap luat trong tinh the bat lcha Ichang khi thi hanh nhiem vu. EVN xir 1 ,„fx —4. QC-02-09JU. Sira doi: 02/12/2011 Lan sira 2 Ngay
 8. 8. EVN TAP DOAN DIEN LTXC VIET NAM UY CHE Ve xi 1 luat can be tron: EVN Ma s6: QC-02-09 Sira d6i: 02/12/2011 E Mnc ISO: Lan sira d6i: Chtro'ng II THO1 HAN, HIEU L-CrC LV. KY LUAT Dieu 6: Thei hien xem xet trach nhiem, xir 1S7 ky luat 1. Cap co tham quyen, ngueri co tham quyen xir 1Y, luat can bO pha i co trach nhiem xem xet, xix ly luat trong th6i hieu quy dinh; 2. Thai hieu xir luat lchoang thai gian quy dinh phai tin hanh xem xet, ky luat bO va dugc tinh thai diem dasa i c6 tham quyen xem xet, xir luat xac k dinh can bO co hanh vi vi pham luat, co pham cho den thai diem HOi Tong ky luat cap c6 tham quyen hop va kien nghi nguai c6 tham quyen quyet dinh hinh thirc luat; Thai hieu xir ly lcy luat quy dinh 16. 3 thong, truang hop phirc tap can c6 thai gian kiem tra xac minh lam r'6 them thi thai hieu xix 1S1 ky luat co the keo dai nhun g toi da khong qua 6 thong. Truang hop xem xet ket qua thi,xc hien nhiem sa xuat, in boo coo h doanh, quan cac lush vgc cong tac don vi ciing khong de qua 6 thong tir khi CO ket qua hoot dOng cong tac &age cap co tham quyen phe duyet. Qua thai hieu xir Vi lcy luat thi cham dirt viec xem xet, xir lY ky luat can bO. Dieu 7. ChAm dirt hieu Quyet dinh klua't 1. D6i voi can bO lanh dao, quan khong thuOc dOi tugng phai lcY ket hop d'Ong lao dOng thi sau 12 thong ke tir ngay quyet dinh ky luat co hieu lvc, can bO khong tai pham hoac khong c6 nhtmg vi pham den mirc phai xem xet, xir luat thi ducrng nhien dugc cua cham dirt hieu hrc cim quyet dinh luat khong phai ra quyet dinh cham dirt hieu luc quyet dinh ky luat; 2. Doi voi can bO thuOc dOi tuvng phai IcY ket hop dOng lao dOng, thai han cham dirt hieu hrc cac hinh thirc Icy luat thvc hien theo quy dinh cim BO luat Lao dOng; 3. Quyet dinh ky luat khong can hieu khi TA het thai han ky luat. Chm:mg III AP DUNG HiNH LUAT Dieu 8. Cac hinh thirc ky luat Hirsh thirc kY luat &Si vai can bO dien khong phai ky hgp d6ng lao dOng g'om: khien trach; canh coo; ha bac lucmg; cach chirc; buOc thoi viec. Hirsh thirc kY luat dOi Teri can bO la nguai lao dOng g6m: khien trach bang mieng hoac bang van ban; keo &Ai thai han nang bac lucmg lchOng qua sau thong hoac chuyen lam viec khac c6 mire Wang thap horn trong thai han toi da la sau thong hoac each chirc; sa thai. Dieu 9. 'Chien trach
 9. 9. nr no no Isfra d6i. 02/12/2011 1. JU A . T4.13 ROAN DIEN LIfC VIVI: NAM QUY CHE Ve xir 1 ' luat can bo tron Hinh thirc kSi luat khien trach ap dung d'Oi vai can b6 c6 mat trong cac hanh vi vi pham phap luat sau day: 1.Khong thtrc hien nhiem vu dugc giao ma khong c6 V , do chinh clang; 2. Gay mat doan lcet trong ca quan, to chirc, dan vi; 3. Lqi dung chirc vu, quyen han sir dung van va tai san di ' a doanh nghiep de thu lgi rieng cho ban than va cho nguai khac; 4. Vi pham dieu le cua doanh nghiep, quyet dinh vugt tham quyen, lgi dung chirc vu, quyen han gay thiet hai cho doanh nghiep va Nha nuac; 5. Sir dung tai san cong trai phap luat; 6. Xac nhan giay phap cho nguai khong dieu kien, khong dimg tham s uyen; 7. Sir dung giay lchong hop phap, cle dtrgc cir tham gia bOi duang kien thixc; 8. Vi pham quy dinh cita phap luat ve pheng, chOng tham nhung; thtrc hanh tit chars lan phi; kS7luat lao clang; binh clang giai; phOng, chong to nan mai dam va kiem, cac quy dinh khac cua phap luat co lien quan; 9. Hang nam neu don vi xep loai yeti (loai C theo Phu luc 01) ma khong chimg minh dugc do nguyen nhan lchach quan hoac yeu to bat kha Ichang, 10. Nguai dimg dau, cap pho cita nguai cluing dau clan vi cle xay ra vu, viec tham nhung nghiem tong hoac nhieu vu, viec tham nhOng it nghiem tong trong clan vi, link vtrc cong tac do minh quan ly, phu trach; 11.Nguai dimg dau, cap pho nguai dimg dau trong truang hop de vvc cong tac dugc giao quan1.51ho'ac trong don vi trkrc tiep phu trach co ngueri vi pham phap luat ye thtrc hanh tiet kiem, chong ling phi thi bi xir 157 kSt luat bang hinh thirc tir canh cao den ha ngach, hoac chuyen cong viec khac. 12. Can b6 la nguai lao &Ong pham loi lan dau nhung d muc d6 nhe. Dieu 10. Canh cao Hinh thirc ky luat canh cao ap dung dOi can ba CO mot trong cac hanh vi vi pham phap 14t sau day: 1. Cap giay to phap 15, cho nguai khong dit dieu kien, khong dimg tham quyen; 2. Sir dung thong tin, tai lieu dm ca quan, t6 chirc, dan vi cle vu lgi; 3. Khong chap hanh quyet dinh dieu Ong, phan cong cong tac dm cap c6 tham_ EVN EVN 1vInc ISO: Trang: 8/23 LAn sira d61: 2 Ngay hi'u Inc: quyen; 4. De Ink von nha nuac hoac von cita doanh nghiep, quyet dinh ,dtr an dau to khong hi'eu qua, khong tra dugc ng, lchong dam bao ti8n luong va cac the d'a khac cho nguai lao d6ng a doanh nghiep theo quy dinh cua phap luat ve lao dOng; hie hai lan tra. len 5. Bao cao khong trung thtxc tinh kink tai chinh in doanh ngp _ . , • „ _ nhh doanh nghiep; hoac mot Ian nhung sat lech ngmem L11.111 1111111 t.s.a.s.
 10. 10. pham phap 1.3'7 do khong dugc cap co tham quyen chap thuan; chimg chi khong hop phap de dugc nang bac lucmg trai phap luat. 2. Lgi dung vi tri cong tac, coy lam trai phap luat muc dich vu lgi; 1. Khong hoan thanh ,nhi'e'm vu dugc giao gay hau qua nghiem tong ma Vi a mgc3. pham dO, nghiem tong chinh sach tin Luang; sir dung van bang, luat sau day: . QCnn no Ima so: Cira riAi• 02/12/201I EVN TAP DOAN DIEN LVC VIET NAM QUY CHE MI?c ISO: Lan sira c161: 2 luat can 13_6 trong EVN Trang: 9/23 Ngay hi0 dinh phap luat ve phemg, chong tham k' luat lao cong; binh clang giai; phang, nlaiing; thgc hanh fiat chOng lang phi; luat có lien quan; 7. N&I chimg dugc do nguyen rat 8. Nguai dimg dau, cap ph6 cua nghiem tong hoac nhikt vu, viec tham nhung nghiem tong trong don vi, ltnh vgc ding tac 9. Nguai clung dau, cap pho cita tac dugc giao quan ly hoac trong don vi trgc tiep phu trach có ngueri vi pham phap luat ve nghiem tong. Hinh thirc ky luat ha bac lucrng ap dung d(ii voi can bO có mot trong cac hanh vi vi 6. Vi pham mirc dO nghiem trong quy chtmg mirth to nan mai dam va cac quy dinh khac cua phap don vi xe'p loaf y6u Goal C theo Phu luc 01) hai nam lien ma lchOng nhan khach quan hoac yeu to bat kha khang; nguai dimg dau de xay ra vu, viec tham nhung do minh quan ly, phu trach; nguoi clungdau trong truerng hop alTnh vgc cong thgc hanh tiet k*n, chong lang phi gay hau qua Dieu 11. Ha bac hrang Dieu 12. Cach chtk Hinh thirc Icy luat cach chirc ap dung d6i vai ngued quan 1)", doanh nghip va ngtthi dai dien có mot trong cac hanh vi vi pham phap luat sau day: 1. Sir dung giay to- khong hop phap cle dugc bo nhi'm, cir gitt chirc vu; 2. Khong hoan thanh nhiem vu quan ly, di6'u hanh doanh nghip cle xay ra cac sai P ham ve quan ly von, tai san, ke toan, kiem town va cac the dO tai chinh khac do Nha ntrac quy dinh gay hau qua rat nghiem trong; 3. Bi phat to cho huong an treo hoac cai tao lchong giam gia; 4. Vi pham i mirc dO rat nghiem tong quy dinh cua phap luat ve ,pheng, chOng tham nhung; thgc hanh tiet ki@n, chong rang phi; birth clang gioi; phemg, chong to nan mai dam va cac quy dinh khac cua phap luat co lien quan; 5. De doanh nghip thua to hai nam lien tip hoac a trong tinh trong gitra hai nam to c6 mot nam hoa von ma ly do khong dugc cap có tham quyen chap thuan; 6. De's doanh nghip lam vao tinh trong pha san nhung khOng nOp don yeu cau pha san; doanh nghiep thuOc dien to chirc lai, giai the, chuyen doi hau ma khong tienca hanh có cac tthintuc de to chirc giai the hoac chuyen ser him pma lchOng coy dugc that-xi quyen chap thuan;
 11. 11. xxx—%-;• QC- 02- 09 Muc ISO: Trang: 10/23 Sira cl6i: 02/12/2011 Lan sira cl6i: 2 Ngay EVN TAP DOAN DIEN LUC VIET NAM UY CHE Vt k' luat can be) tron: EVN 7. Nguai dimg dau, cap ph6 cua nguai dimg dau don vi de xay ra vu, viec tham nhang dac biet nghiem tong hoac nhieu vu, viec tham nhang rat nghiem trong trong clop vi, lTnh vu.c ding tic do minh quan ly, phu trach; 8. Nguai dimg dau, cap ph6 cua nguai dimg dau trong truing hop de linh vvc cong tic dugc giao quan ly hoac trong don vi tnrc tiep phu trach c6 nguai vi pham phap luat ye thkrc hanh tiet kiem, chong lang phi gay hau qua rat nghiem trong. Dieu 13. Hinh thirc keo dai thoi han nfing b4c hro'ng khong qua sau thing hoac chuyen lam viec khac có min Wang thAp horn trong th?ri han tOi da la sau thing hoac each chirc Hinh thirc ky luat nay dugc ap dung doi vii can bO la nguai lao dOng da bi khi'en angtrach b van ban ma tai pham trong thai han ba thing tix ngay bi khien trach ho4c nhang hanh vi vi pham da dugc quy dinh trong not quy lao dOng. Nguoi sir dung lao dOng can cuvao mirc d8 vi pham ky luat cua nguai lao dOng, tinh hinh thvc to caa doanh nghiep va hoan canh aim nguai lao dOng de Iva chon mot trong ba hinh di& quy dinh tai Dieu nay. Dieu 14. Bueic thoi viec Hinh thirc kS1 luat buOc thoi viec ap dung dOi vOi can be) c6 mot trong cac hanh vi vi pham phap luat sau day: 1.Bi pha.t to ma khong dugc huong an treo; 2. Nghien ma tily c6 xac nhan cua ca quan y to c6 tham quyen; 3. Vi pham the de) quan ly tai chinh, ke toan, kiem toan va the de.) khac den mirc truy ciru trach nhiem hinh 4. De doanh nghiep thua 18, mat Vern nha nuo.c a mirc do dac biet nghiem tong; 5. Vi pham a mire d8 dac biet nghiem trong quy dinh cua phap luat ve phang, chong tham nhang; thvc hanh tiet kiem, chong ling phi; IcS7 luat lao dOng; phong, chong to nan mai dam va cac quy dinh khac cua phap luat co lien quan; 6. Nguai dimg dau, cap phO caa nguai dixng dau trong tnremg hop de rinh vvc cong tic dugc giao quan ly hoac trong don vi trkrc tiep phu trach c6 nguai vi pham phap luat ye thirchanh tiet kiem, chong lang phi gay hau qua dac biet nghiem trong. Dieu 15. Sa thai 1.Hinh thirc sa thai dugc ap dung &Si vii can bO la nguenlao dOng vi phhe am, m hod Ot trong nhitng truing hop quy dinh tai khoan 1 Dieu 85 ciia BO luat Lao deing cu t trong not quy lao dOng dugc quy clinh nhu sau: a) Nguai lao dOng c6 hanh vi trOm cap, tham tiet, 10 bi mat cong nghe, kinh doanh hoac co hanh vi /chic gay thiet nghiemtrong ve tai san, lgi ich doanh nghiep neu, hanh vi pham d6 chua c6 day hoac lcho xac dinh chongy cu thi eu eau ca quan co tham quyen dieu tra, xac minh, ket luan de lam can dr xix Jj• ky luat;
 12. 12. Sira di: 02/12/2011 EVN TAP DOAN DIEN LIXC VIET NAM QC-02-09 Lan sill d6i: QUY CHE Ve xir 1y 10. 1u4t can be trong EVN Mvc ISO: Trang: .11/23 Ngay b) Nguari lao Ong bi xir ly k/ luat keo dai thei han nang luong, chuyen lam cong viec khac ma tai pham trong theri gran chua xoa ky luat hoac bi xir ly k/ luat each chirc ma tai pham; c) Nguei lao d6ng toy b6 viec 5 ngay cong d6n trong mot thang hoac 20 ngay con don trong mot nam ma khong có 1/ do chinh clang dugc tinh trong thang ducmg lich, nam ducmg lich; Cac truang hop dugc coi la co I/ do chinh gang bao g6m: bi thien tai; hoa hoan; ban than, than nhan bi om co xac nhan dia ca soy y te dugc thanh lap hop phap, cac twang hop khac dugc quy dinh trong not quy lao d6ng. 2. Can b6 la ngueri lao Ong trong tnierng hop de anh vuc cong tac dugc giao quan 1/ ho4c trong clan vi ,truc tiep phi trach có nguari vi pham phap luat nghiem trong ve thuc hanh kiem, chOng rang phi; , 3. Can b0 la nguari lao cong vi pham the quan tai chinh, ke toan, kiem toan va the d6 khac den mire truy dru trach nhiem hinh six; 4. Can bO la ngueri lao Ong vi pham a mire d6 dac biet nghiem trong quy dinh dia phap luat ye phong, ch long tham nhang; thine hanh tiet kiem, ch6ng lang phi; k/ luat lao cong; phong, ch6ng te nan mai dam va cac quy dinh khac cua phap luat c6 lien quan. Dieu 16. Trach nhiem boi thu*ng, hoan tra ciia can bfi 1. DOi vai can b6 dien khong k/ hop ding lao cong Can b6 có hanh vi vi pham phap luat ma gay thiet hai den kinh te, tai san dia nha nu&c va cua doanh nghiep thi phai có trach nhiem b6i thuemg, hoan tra theo quy clinh cua phap luat. 2. D6i vOi can b6 dien k/ hop d6ng lao dOng a) Viec xem xet, quyet dinh b6i thuarng thiet hai theo trach nhiem vat chit do nguari lao d6ng lam hu hong hoac lam mat dung cu, thiet bi va cac tai san khac cua don vi, phai can di vao loi va mire d'6 thiet hai thuc te. KhOng phai b6i thuOng thiet hai do nguyen nhan bat lcha khang; b) Mirc thiet hai dugc coi la khongs nghiem trong theo quy dinh cua phap luat lao cong la mire thiet hai gay ra duOi 5 trieu cong; c) Cac truong hop b6i thuemg theo thoi gia thi truerng theo quy dinh caa phap luat lao cong phai dugc quy dinh trong not quy lao Ong. Khi quyet dinh mirc b6i thuerng can xet den thine trang hoan canh gia dinh, nhan than va tai san cua throng six; d) Thu tuc xir 1/ viec b6i thuOng thiet hai theo quy dinh cua phap luat lao cong ve k/ luat lao.d6ng va trach nhiem vat chat.
 13. 13. EVN TAP DOAN DIEN LiTC WET NAM QUY CHE Ve xir 1.S7 kST luSt can 130 trong EVN Mpc ISO: Trang: 12/23 QC-02-09 L&n, sira d6i: 2 Ngay Sira clOi: 02/12/2011 Chtrung IV THAM. QUYEN, TRINH THU TUC XEM XET TRACH NHIEM, X1 LY KY LUAT Dieu 17. ThAm quyen xem xet tranh nhie'm, xir l'y lk-ylu4t can be t , 1. CAp nao co tham quyn quy6t dinh b0 va cix can bO thi cap do co thAm quyenxem xet trach nhie.rn, kS, luSt va quyet dinh hinh thirc kS7 luSt doSi vof can cata bO do. Doi vai can 1)0 la ngueli lao dOng thi ngtrai c6 tham quyen lu, ke m dinh chi cong v* la nguoi sir dung lao dOng; nguei dugc nguO.i six dung lao dOng uS, quy&nthchidugcxirlyIcS7luStlaodOngtheohinhthirckhiLtrach, 2. Thin quy'n xem xet trach nhiem, xix ly ky luSt can b0 thuc hien theo phan cap guar' V, can b0 claa EVN va don vi. Dieu 18. Trinh tir xem xet trach nhiem, xirlSr kST lust 1. Phat hien, danh gia, xac dinh mire dO vi pham 1(5, luSt Thu thSp thong tin, tai lieu, chirng dr, thanh tra, ki6rn tra, thAm tra danh gia, xac dinh rrifIC dO vi pham kS7 luSt dm can b0 lanh dao, quan ly trong viec thuc hien eh& trach, nhiem vu cong viec va trong quan ly, dieu hanh cac hoat dOng dia dam 2. Cong tac chuAn bi hop HOi d6ng kS7 luSt a) Can bO vi pham IcST luat phai lam to kiLn di6m va to nhSn hinh thirc kS , luSt; b) Ngtroi c6 thSm quyen theo quy dinh, yeu c'au don vi co can b0 vi pham to chirc cuOc hop dengtrai vi pham k.S7 luSt kiem diem trugc tap the don vi. Bien ban cuOc hop kiem diem c6 ki6n nghi hinh thirc kST lust len HOi &Ong kSi luSt; Ho so trinh len HOi dong lcS7 luat gOm:,Ban kiLn di6rn ca nhan, bier). ban hop dia Op the bO phSn; trich ngang can b0, cac ho sa, tai lieu kiem tra, thanh tra, tham tra, xac minh, danh gia, xac dinh mirc do vi pham, cac tai lieu, chirng cu c6 lien quan den vi'c xem xet, xir 1y kSfluSt. 3. Thanh 'Sp Hoi d'Ong IcS1 luSt CSp c6 thAm quien ra quy6t dinh thanh lap HOi ding kS, luSt co thanh phan nhu quy dinh tai Dieu 20 caa Quy the nay. 4. Trinh tux hop HOi d'Cing IcS7 luSt - Chu tich tuyen bo 17 do, gioi thieu thanh vien tham - Thu k. $7 HOi ding doc ban kiem diem dia throng su va bien ban cuOc hop kiem diem ngubi vi pham cua HOi Tong kS7 luSt co sa, HOi d'ong kST lust cac cap (neu c6); - Cac thanh vien Hoi clOng va cac dai biL du hop phat bi6u y ki6n; - Hoi (tong be) phie'u kin, hoc bieu quyet kien nghi; cap co tham quyen hoSc ngtred c6 tham quye n An dung hinh thirc kS/ luSt. Bien ban cuOc hop HOi Tong ky luSt cac cap c6 •
 14. 14. OOEVN TAP DOAN DIEN LirC VIET NAM QUY CHE Ve xii1S7lcklu4t can bo trong EVN kilen nghi hinh thirc 1c2 luat, bao cao len cap co tham quyen hoac nguai c6 tham quyen xem xet, guy& dinh; - H8i dang1c2 luat cong b6 ke't qua bo phi6u kin va thong qua bien ban cuOc hop; - ChA tich va U2 vien thulc2 HOi clang k2 luat 1c2 vao bien ban cuOc hop. Dieu 19. WO deng1(571u4t 1.Thanh lap HOi clang k2 luat Ngueri c6 thAm quy8'n xirl21c2 luat quy6t dinh thanh lap HOi clang 1c2 luat cle to van ye vi8c ap dung hInh thdc k2 luat dal voi can bO co hanh vi vi pham phap luat, tr* truerng hop quy dinh tai khoan 2 Dieu nay. 2.Cac tnrarng hop lchong thanh lap HOi dang1c2 luat a) Can bO co hanh vi vi pham phap luat bi phat to ma lchong dugc huong an treo; b) Can bc) bi xem xet xir l2 k2 luat lchi da c6 k'8t luan ve hanh vi vi pham phap luat cua ca quan kiern tra cua bang hoac ca quan thanh tra, (lieu tra. Dieu 20. Thanh phAn HOi ding kklu4t 1. Thanh pfl'an HOi dong kS/ luat gam 05 thanh vien, cu th8 nhu sau: a) ChA tich HOi clang la nguai clirng dau dan vi, t6 chile quan l2 can bO; , b) M8t Ay vien 1-10i ,dong la dai din cap quan 1.2 can bO la clang vien. Throng hop cap Ay quan trirc tiep la. clang Ay dia phucmg thi Ay vien HOi (long nay la dal din cap Ay clang dia phucrng; c) MOt Ay vien HOi dang la dai din cua dan vi,to chirc Ca nguai bi xem xet x* 1 .2 kS/ luat, Ay vien Hai (long nay do nguai di_mg au cua dcrn vi, to chirc do lua chon va cu ra; d) MOt ity vien HOi clang la dai din Ban Chko hanh cong (loan cua don vi, to chirc c6 nguai bi xirl2 1(2 luat; d) MOt uy vien kiem thu 1(2. Hai clang la nguai phu trach bO phan tham muu v&s cong tac to chirc can bO cua dan vi, to chirc c6 ngueri bi xem xet xu 12 k2 luat. 2. Truong hop can bO la Chia tich Hoi Tang thanh vien, ChA tick cong ty vi pham phap luat hoac vi pham k2 luat thi nguai cldng dau ca quan co tham quyen bo nhi'8m Chia tich HOi clang thanh vien, ChA tich cong ty quyet dinh thanh lap HOi clang 1(2 luat. Hai (long k2 luat gam 05 thanh vien, cu th8s nhu sau: a) ChA tich HOi clung la nguai climg dau hoac cap phO cua nguai di.mg dau ca quan c6 tham quy8ri bo nhi'8m Ch.* tich HOi (lOng thanh vien, ChA tich cong ty; b)Mot uy vien HOi ding la dai din clang uy cap tr8n truc tip cua hang vienHai doanh ned8p. Twang hop clang Ay cap teen true ti6p la cap clang dia phuang thi Ay (long nay la dal din cap Ay clang dia phucmg; c) MOt i1y vien HOi Tang la nguai dai din lanh dao cua doanh nghi8p c6 nguai bi M s6: QC-02-09 Mpc ISO: Trang: 13/23 Ngay hieu hrc: Sira dui: 02/12/2011 IAn sira dui: 2 xem xet xixl2k2 luat;
 15. 15. TAP DOAN DIEN 1,11C VIET NAM QUY CHE Ve xirlS7141u4t can bo trong EVNEVN Ma so: QC-02-09 Sira dui: 02/12/2011 Mvc ISO: Ln sira CIOi: 2 Trang: 14/23 Ngay hi0 d) M6t Uy vien H'6i dong la dai dien Ban Chap hanh cong doan cua doanh nghiep c6 nguai bi xem xet x* 19 k9 luat hoac cila cap cc') tham quyen quan 19; d) M6t i1y vien kiem thu ky H6i d6ngla nguai phu trach b6 phan tham muu ve cong tac to chirc can bO ciia cap quan 19 trgc tiep. 4. Khong dugc cu nguai co quan he gia dinh: cha, me, con dugc phap luat thixa nhan; vg, chOng; anh, chi, em runt; anh, em re; chi, em dau hoc nguai co lien quan den hanh vi vi pham phap luat cua nguai quan 19 doanh nghiep va nguai dai dien bi xem xet x* 1.9 k9 luat tham gia thanh vien H'6i clung k9 luat. Dieu 21. Nguyen tic lam viec cita Hoi dOng kYlu4t 1.H6i d6ng k9 luat hop lchi co it nhat hai phan ba s6 thanh vien tham dg, trong do phai c6 Chu tich HOi &Ong va thanh vien kiem thu k9 H6i clung. HOi clung k9 luat kien nghi ap dung hinh thirc 1c9 luat bang ket qua b6 phieu kin; 2. Vic hop HOi d6ng k9 luat phai dugc ghi bien ban 9 kien cua cac thanh vien dg hop va ket qua bo phieu kien nghi hinh thirc k9 luat; 3. H6i d6ng k9 luat to giai the sau khi hoan thanh nhiem vu. Dieu 22. HO so. 141u4t 1. H6 so giri cap c6 tham quyen xem xet, x* 19 k9 luat g6m: to trinh; ban kiem diem dm nguai vi pham k9 luat; bien ban cac cuOc hop kiem diem nguai c6 hanh vi vi pham; don thu to cao, ket luan kiem tra, ket luan thanh tra va cac tai lieu khac co lien quan; bien ban hop HOi clang k9 luat; 2. Truang hop H6i d6ng k9 1114 cac cap kien nghi len carp c6 tham quyen cac hinh uai th*c k9 luat khien trach ho4c canh cao thi cap có tham quyen do xem xet, kien nghi ng có tham quyen ra quyet dinh ky luat can b6 (Ichong nhat thiet phai thanh lap H6i dOng k9 luat). Twang hop kien nghi cac hinh thirc k9 luat lchac, thi cap c6 tham quyen thanh lap H6i clung icy luat de hop xem xet, ,kien nghi nguai có tham quyen quyet dinh ap dung hinh thirc k9 luat can b6. Thai gian tong hop ket qua, ho so k9 luat den cap CO tham quyen Ichong qua 05 ngay lam viec; 3. H6 so, tai lieu lien quan den viec xir 19 Ic9 luat va quyk dinh k9 luat phai dugc trong h6 so ca nhan. Quyet dinh k9 luat phai dugc ghi vao 19 lich cua nguai bi xir 19 k9 luat. Dieu 23. Quyit dinh ky 1u4t 1. Trinh to ra guy& dinh k9 luat a) Trong thai han 05 ngay lam viec, k6' ngay ket thilc cuOc hop, HOi Tong k9 phai c6 kien nghi viec xix 19 k9 luat bang van ban (kern theo bien ban hop H6i d6ng ky luat va ho so x* 19 k9 luat) gixi nguai có tham quyen xir ly k9 luat quy dinh tai Dieu 17 Quy the nay; b) Trong thai han 15 ngay lam viec, ke ngay nhan. dugc van ban kien nghi cim H6: Tong ky 1u4t trong tnrang hop thanh lap H6i &Ong k9 luat ho4c ,bien ban cu6c hop kiem diem ciia co quan, to chirc quy dinh tai Khoan 1 va Khoan 2 Dieu 18 Quy the nay trong
 16. 16. EVN TAP DOAN DIEN L'VC 'VIET NAM MA s6: QC-02-09 Sira d6i: 02/12/2011 QUY CITE Mpc ISO: Lin sCra d6i: 2 luat can bo trong EVN Trang: 15/23 Ngay tnrang hgp lchong thanh lap H6i d6ng k9 luat thi nguai c6 tham quyen xir 19 k9 luat ra quyet dinh k9 luat hoac ket Juan can b6 khong c6 vi pham; c) Truang hop c6 tinh tiet phirc tap thi nguai c6 tham quyen xir 19 k9 luat quy6t dinh keo dai thai han xir 19 k9 luat theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 6 Quy the nay va chiu trach nhiem ve quyet dinh cua minh. 2. Quyet dinh k9 luat phai ghi ro thai diem c6 hieu hrc thi hanh 3. Cac tai lieu lien quan den viec xi' 19 k9 luat va guy& dinh k9 luat phai dugc luu giix trong ho sa can b6. Hinh thirc k9 luat phai ghi vao ly lich dm can b6. Di&t 24. Vic xem xet, xit.1ST vi pham IcS7 luat doi veri can liCo IA ngtroi lao dOng. 1. Nguai sir dung lao d6ng phai chi:mg minh dugc loi cua nguai lao sang bang cac chirng cir hoac nguai lam chirng (neu co); duong sr phai co mat va c6 quyen to bao china, nha luat sit,, bao china vien nhan hoac nguai khacbao ,chilia. Neu nguai six dung lao dOng da 3 lan thong bao bang van ban ma duang sr van yang mat thi nguai sir dung lao dOng c6 quyen xir 19 k9 luat va thong bao quyet dinh k9 luat cho duang six biet; 2. Phai c6 bien ban xir 19 vi pham k9 luat lao d6ng g6m cac not dung chiu yeu sau day: Ngay, thang, nam, clia diem xir 19 vi pham k9 luat lao dOng; ho, ten, chixc trach nhimg nguai c6 mat; Hanh vi vi pham lcy luat lao dOng, mtrc d6 vi pham, mirc d6 thi'et hai gay ra cho doanh nghi'ep (neu c6); )"( kien cua duang six, cua nguai bao china, hoac nguai lam chirng (neu c6); Y kien cua dai dien Ban Chap hanh Cong doan ca sa; Ket luau ye hinh thirc xir 19 vi pham ky luat lao dOng, mire do thi'et haL mirc bOi thuang va phuang thirc b6i thuang (neu c6); Duang six, dai dien Ban Chap hanh C6ng doan co so ., nguai c6 thAm quyen xir 19 vi pham k9 luat lao Ong k9 vao bien ban. Duang sir, dai dien ban Chap hanh Cong doan co sa c6 quyen ghi y kien bao luu; neu khong k9 thi phai ghi r6 1S, do; 3. Nguai c6 tharn quyen xir 19 vi pham ky luat lao d6ng theo hinh thirc sa thai hoac chuyen lam cong viec khac co mirc luang thap han phai ra guy& dinh bang van ban ghi rO thai han k9 luat. Khi xix 19 k9 luat theo hinh thirc sa thai, nguai sir dung lao dOng phai trao TOL nhat tri veri Ban Chap hanh Cong doan co so.. Trong tn.rang hop khong nhat tri thi Ban Chap hanh cong doan ca so' bao cao vai Cong doan cap ten true tiep, nguai sir dung lao d6ng bao cao vai So. Lao Ong - Thuang binh va Xa hOi. Sau 30 ngay ke tir ngay bao cao So. Lao d'Ong - Thuang binh va Xa h6i, nguai sir dung lao dOng mbi c6 quyen ra quyet dinh k9 luat va chiu trach nhiem ye quyet dinh cua minh; 4. Quyet dinh ky luat bAng van ban ghi rO ten don vi nai duang six lam viec, ngay, thang, nam ra quyet dinh; ho, ten, nghe nghiep cim duang sit; not dung vi pham k9 luat lao dOng; hinh thirc k9 luat, mirc d6 thiet hai, mirc b6i thuang va phuang thirc boi thuang (neu co); ngay bat dau thi hanh quyet dinh; chit k9, ho, ten, chirc vu cua nguai ra quyet dinh; 5. Nguai s* dung lao dOng girl guy& dinh k9 luat cho duang, six va Ban Chap hanh COng doan co. sa. Tnrerng hop sa thai thi trong thai han 10 ngay, ke tix ngay ra quyet dinh phai giri guy& dinh k9 luat cho Sa. Lao d6ng - Thuang binh va Xa h6i, kem theo bien ban xir 19 k9 luat lao d6ng.
 17. 17. Sira 02/12/2011MA so: QC-02-09 O TAP DOAN DIEN LVC 'VIET NAM LAn sira 2 QUY CHE Ve xu 1ST 1c571u4t can bo trong EVN mpe ISO: Trang: 16/23 Ngay hi0 hrc: EVN Dieu 25. Killen nai ve hinh thtirc 141u4t 1. Can bo khong,d6ng v6si. quy6t dinh kSi luat thi co quy'en lchi6u nai (bang van ban) len cap CO tham quyen de tham tra xem xet lai, nhung trong thai han xem xet van phai chap hanh quy6t dinh da ban hanh; 2. Ca quan, t6 chic co tham quyL khi nhan dugc lchiL nai co trach nhi'em tham tra xem xet va trinh lanh dao van ban tra lai dan vi hoac duang sg trong thai han 30 ngay. Trong twang hap dac bit c6 nhieu tinh tiet phirc tap cang khong dugc keo dai qua 60 ngay, 1(8 tir ngdy nhan dugc dan, van ban khieu nai. Chirping V CAC QUY DINH LIEN QUAN Dieu 26. Cac quy dinh lien quan den can 130 1. Can b6 trong thai gian thi hanh guy& dinh kS/luat tir khi'en trach tr6 . 18n thi khong dugc nang bac luang, ngach luang hoac bo nhi'em vao cac chirc vu cao han; 2. Can b6 bi xi 1y IcS9uat bang mot trong cac hinh thirc ,khien trach, canh cao, ha bac luong thi tuT theo tinh chat, mire vi pham c6 the dugc bo tri cong tac cu hoac chuyen lam ding tac Ichac; bi xi ly kS7luat hinh th*c cach chirc dugc bo tri cong tac Ichac; 3. Can b6 dang trong thai gian xem xet, xi 1y ky luat thi kh6ng thgc hi8n vi'ec diL de.mg, bit phai, bO Truang hop c6 dau hi'eu vi pham phap luat thi khOng thuc hiL vi8c di6su chuy'en, b6 nhi8sm hoac giai quyet ch8 do nghi huu. Dieu 27. Tam dinh chi cong tac, chin vu , 1. Trong thai gian xem xet, kS, luat can b6 hoac trong cac truang hap khan cap xet thay can b6 sai pham ti'ep tuc lam vi8c hoac ti lep tuc gift chic vu d6 c6 the gay kh6 khan cho vi8c thanh kiem tra, xac minh vi pham hoac anh huOng den hi8u qua hoat d6ng cua dan vi va cua chung EVN, thi cap c6 tham guy& quan 13'T ra quy8t dinh tam dinh chi cong tac hoac tam dinh chi chirc vu cila can b6 d6; 2. Thai han tam dinh chi cong tac, tam dinh chi chic vu khong qua 15 ngay, truang hop phirc tap c6 the keo dai nhung khong qua 3 thang. Truang hop tam dinh chi chirc vu thi can b6 van tie'p tuc cong tac nhung khOng quan Vr, di'eu hanh don vi theo chic vu dugc bO nhi8m; 3. Hat thai gian tam dinh chi cong tac, tam dinh chi chirc vu neu can b6 ,chua bi x*Vf kS, luat thi cap c6 tham quy'en hoac don vi trgc ti'ep quan can b6 d6 phai bo tri can b6 ye vi tri cong tac, chic vu Dieu 28. Trach nhiem trien khai thtyc hien 1. Ban T6 chic va Nhan sg Tap doan
 18. 18. (f)EVN TAP DOAN DIEN LTYC VIET NAM Ma s6: QC-02-09 Sira d6i: 02/12/2011 QUY CHE Muc ISO: 1_,An stira d6i: 2 Ve xu ly ky 1u4t can bo trong EVN Trang: 17/23 Ngay hrc: - HuOng dan, kiem tra viec thuc hien Quy the nay tai cac don vi trong Tap clown; - Tham gia cIe xuAt, kien nghi ap dung cac hinh thirc ky luat can b6 va thirc hien cong tac can b6 theo cac quy dinh hien hanh caa Nha nuac, dm Tap clown va Quy the nay. 2. Cac ban chuyen mon, nghiep vu dm Tap clown - Xay dung cac chi tieu kinh ky thuat trong cac vvc hoat Ong, san xuAt kinh doanh, tu van, da tu xay dung, dao tao de lanh dao EVN giao hang nam cho cac dan vi va nguOi dai dien phan von nha nuo•c cua EVN tai cac Cong ty co phan, lam can c* danh gia hieu qua trong boat cong quan ly, chi dao, dieu hanh caa can b6 lanh dao, quan 13% cac dan vi trong EVN; - ThOng Ice, theo doi ket qua thirc hien O. cac dan vi qua cac nam de lam can cir xem xet, xi/ ly ky 101 can b0 theo Quy the nay va theo phan cap quan VT can b6 hien hanh. 3. Cac clan vi trong EVN a) Khi c6 can b0 lchong hoan thanh trach nhiem dugc giao, vi pham ky luat lanh dao dan vi phai bao cao cap c6 tham quyen de xem xet, xir ly theo quy dinh; b) Ket th*c nam Ice hoach, cong vai viec bao cao Tap clown tinh hinh thirc hien nhiem vu ke hoach san xuat kinh doanh, cac dan vi to clanh gia, xep loai theo cac chi tieu kinh to Icy thuat da dugc Tap clown giao, thuan lgi, kho khan, ton tai, cac bien phap phan dau hoan thanh tot chirc trach nhiem vu dugc giao, tinh hinh thirc hien cong tac phong, chong tham nhang, lang phi, thuc hien Quy the dan chi ca de cap c6 tha.'m ,quyen xem xet, quyet clinh viec kyluat dOi voi can b6 lanh dao, quan theo Quy the nay. Dieu 29. Phan cong cac ban trong viec theo d6i danh gia viec th•c hien chirc trach, nhiem vu coi vo• can 4 Tren ca so• danh gia, thAm tra, xac minh ket qua thirc hien chirc trach nhiem vu cia can b6 lanh dao, quan ly cac don vi do cac ban chuyen mon Tap down dugc phan cong theo d'Oi tong hop hang nam, cac nam, ket hop cac y kien de xuAt, kien nghi cua cac clan vi c6 lien quan hoa'c caa H6i cong ky luat cac cap, l'anh dao Tap clown se xem xet, quyet dinh viec x11 ly hoac ap dung cac hinh tilde ky luat Oi v•i can b6 theo phan cap quan 13'7 can b6 hien hanh va Quy the nay. 1. Cong tac phong, ,chOng tham nhfing; thuc hanh kiem, chOng lang phi, trong dan thuc hien Quy the dan chi ye co. so•; Ban Thanh tra Bao ve chi tri phi hop vo• Ban TO chirc va Nhan su va cac Ban c6 lien quan caa Tap clown, hang nam tong hop, bao cao lanh dao Tap clown ket qua thuc hien chirc trach nhiem vu caa can b6 lanh dao, quan 13'7 cac don vi sau khi da dugc thanh tra, tham tra, xac minh ket qua thuc hien caa tong don 2. L'inh vim san xuAt, kinh doanh Ban Ice hoach cho tri phOi hop voi Ban Tai chinh ke town va cac Ban c6 lien quan khac dm Tap clown, xay dung cac chi tieu kinh to ky thuat, an toan...giao cho cac don vi hang nam; hang nam tong hop, bao cao lanh dao EVN ket qua thuc hien chirc trach nhiem vu oaa
 19. 19. EVN TAP ROAN DIN LTIC VIET NAM Ma s6: QC-02-09 Sira d6i: 02/12/2011 QUY CHE Mvc ISO: Lean sCra doi: 2 V'e xir 1S7 luat can bo tron EVN Trang: 18/23 Ngay Ikrc: can b6 lanh dao, quan ly cac don vi sau khi da dugc thanh tra, than tra, xac minh ket qua thuc hien caa tirng don vi. 3. Quan ly ngtrOi dai dien theo uy quyen phan von cita Nha nuot tai doanh nghip lchac Ban K6 hoach chu tri phi hop vai Ban T'Ong hop thuc H6i &Ong thanh vien va Ban To chirc va Nhan su, Ban Tai chinh ke town va cac ban c6 lien quan, hang nam theo dai tong hop danh gia ket qua thuc hien chirc trach nhim vu cua ngtrOi dai dien phan von nha nuac va tinh hinh chAp hanh ch6 d'6,bao cap tai chinh, Quy ch6 quan tai chinh theo quy dinhcua Nha nuo.c va dm Tap down doi nguoi dugc cir tham gia Ban quan V/, dieu hanh c6 von gap dm Tap clown tai don vi Ichac. 4. LTnh vvc to van, quan 11 dau to xay dung Ban Quan ly xay dung chit tri ph6i hop v&i cac Ban Quail ly dau tu, Quan ly d'Au than va cac Ban c6 lien quan Ichac cita Tap down xay dung cac chi tieu, nhi&n vu, Ich6i luting, ti6n d6 thuc hien cac giai down cua qua truth dau tu, thuc hien cac du an de giao cho cac don vi hang nam; tong hop, bao cao lanh dao Tap down ket qua thuc hi&i ,chirc trach nhiiem vu cua can b6 lanh dao, quan cac don vi sau 'chi da dugc thanh tra, tham tra, xac minh ket qua thuc hien cua timg don 5. LTnh vvc dao tao Ban T6 chirc va Nhan str ,chit tri ph& hop voi cac Ban c6 lien quan Tap 6oan xay dung cac chi tieu, vu, Ice hoach thtrc hien cong tac oao tao, phat trien nguon nhan lvc hang nam giao cho cac trrng bao tao; hang nam tong hop, bao cao lanh dao Tap clown ket qua thuc hien chirc trach nhiem vu dia can bO lanh dao, quan ly cac don vi sau lchi da dugc thanh tra, tham tra, xac minh ket qua thuc hirt cua tirrig don 6. Cong tac tham muu, thuc hien chirc nang, nhiem vu cong viec dugc giao Van phang chu tri ph& hop vai cac Ban T6 chirc va Nhan sv, Tai chinh ke town, xay civng cac chi tieu danh gia k& qua thuc hien chirc nang, nhiem vu cong tac cong viec cac ban Tap down hang nam; thong ke theo dOi ket qua thuc hien nhiem vu ciaa cac ban tham muu, giup viec lanh dao Tap down qua cac nam, lam can cir, co so' de lanh dao Tap down danh gia ket qua thuc hien chirc trach nhie.rn vu cUa can b6 lanh ciao, quan ly cac ban va xem xet cac hinh thirc k5/ luat can bo theo Quy the nay.
 20. 20. EVN TAP DOAN DIEN LVC 'VIET NAM Ma so: QC-02-09 Saa d6i: 02/12/2011 QUY CHE Mvc ISO: Lan sera 2 Ve xir 13'7 k-ST lulat can 130 trong EVN Trang: 19/23 Ngay Chiro.ng VI DIEU KHOAN THI HANH Dieu 30. Hieu hrc thi hanh , 1. Quy ch6 nay có hieu thi hanh ngay k-ST Quy6t dinh ban hanh va thay the Quy the X1:1 13'/' trach nhiem cua nguoi dimg dau, can 'DO lanh ciao, quan 1y Ca quan, dan vi khi de xay ra vi pham trong quan 1ST, cli'eu hanh cac hoat dOng dia ca quan, dan vi do minh quail 1ST, phu trach, ban hanh kern then Quyet dinh so 1010/QD-EVN-HDQT ngay 04/12/2007 ciaa HOi &Ong quan tri Tap down Dien lgc Viet Nam; 2.,Thanh vien HOi dang thanh vier' EVN, Tang Giam dac EVN, Pho Tang Giam dac EVN, Ke toan truemg EVN, TnxOng Ban Tong hap, Tn.thng Ban Ki6m soat not bO - HOi clung thanh vien EVN, Chanh vain phong, cac Throng ban ca quan EVN; Thanh vien HOi dang thanh vien, Chia tich Cong ty, Tong Giam dac, Giam dac, Pho Tong Giam dac, Pho Giam doe, Ke toan truong, Kiem soat vien; Nguati dai dien von EVN, Ngueti dirgc cir tham gia Ban Kiem soat tai cac cong ty con, ding ty lien ket va cac dan vi, to chirc, ca nhan có lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quye't dinh nay; , 3. Trong qua trinh thgc hien Quy the nay n6u có vixong mac, cac Ban chirc nang, dan vi, to chirc, ca nhan có lien quan kip theri bao cao bang van ban ve EVN de xem xet, giai quyet hoac sira dui, ba- sung cho phu hop./. TM. ON BONG THANH VIEN CHt TICH .
 21. 21. EeEVN TAP DOAN DIEN LTfC VIET NAM SCra 02/12/2011MA QC-02-09 Lin sira d6i: 2 Trang: 20/23 Mtic ISO: Ngay hieu 1irc: QUY CHE V'e xii1571(571uat can be trong EVN PHU LUC 01 Cac tieu chi de xem xet trach nhiem, x111571(57 luat can be Kern theo Quyet dinh so 739 /QD — EVN ngay 16 /12/2011 cvia Tap clown Dien luc Viet Nam 1.Trong thirc hien Quy the dan chit co . so. , Can ho l'anh ciao quan 157 dieu hanh de xay ra vi pham cac quy dinh ye thuc hien Quy the dan chit trong dan vi: tinh trong dan thu lchieu nai, to cao keo dai, virgt cap hoac dan thu nai, cao gong ngired !thong giai quyet dirt diem theo yeu cau, thai hancna cap c6 tham quyen, thi thy theo tinh chat, mirc do cua vu, viec se bi xir 1571(57 luat bang met trong cac hinh thiick571uat theo quy clinh tai Quy the nay. 2. Trach nhiem trong quan157hoat cong san xuat kinh doanh 2-1. Linh vu.c san xu'at kinh doanh, ap dung dOi voi can be lanh ciao, quail 157 cac clan vi san xu'at, van hanh, sira china va phan phi dien, ca khi, thong tin lien lac va cac nganh khac (Tap clown nam giE 100% von dieu a- Danh gid hieu qua hoat Ong cua doanh nghiep can cir vao cac chi tieu sau: Chi tieu 1- Doanh thu va thu nhap lchac so vii nam tru6c - Tang tir 7% tr& len (5% tr& len d'Oi vaf ca va cac Tang cong ty, Cong ty dien lu.c) ter xep loai A; - Tang duai 7% (duai 5% &Si vii ca lchi va cac Tang cong ty, Cong ty dien lur) hoac giam dui 3% (dtrai 5% dei vii ca !chi va cac Tang cong ty, Cong ty dien *): xep loaf B; - Giam tir 3% tra len (5% tro. len d6i vaf ca !chi va cac Tang cong ty, Cong ty dien luv): xep loai C; Chi tieu 2- Lgi nhuan thuc hien va t57 suit lgi nhuan tren von chu sb him so vii nam truck * Doanh nghiep c6 lai - Tang hail xep 1* A; - Bkng hoac thap han nam trithc xep loai B. * Doanh nghiep to xep loai C Chi lieu 3- Ng phai tra qua han va Icha nang thanh town ng den han - Doanh nghiep Ichong c6 ng phai tra qua ban va c6 he so Icha nang thanh town ng den han 16.n han 1: xep loai - Doanh nghiep khong c6 ng phai tra qua han va c6 so"' Icha nang thanh town ng den han tir 0,5-1: xep loai B;
 22. 22. EVN TAP DOAN DIN L-cc VIET NAM ma s6: QC-02-09 Sira Cloi: 02/12/2011 QUY CHE Mpc ISO: Ln sira d61: 2 Ve xir 1ST 1(-5, 1114t can bo trong EVN Trang: 21/23 NO)/ - Doanh nghiep co ng phai tra qua han hoac he so kha nang thanh town ng den han nho han 0,5: xep loai C; He so lcha nang thanh town ng den han cUa doanh nghiep la lcha nang thanh town hien thOi dugc xac dinh bang tong gia tri tai san ltru dOng va dan to ngin han so vOi tong so ng ngan han gom ca ng dai han da den han. Chi tieu 4- Tinh hinh chap hanh cac quy dinh cua phap luat hien hanh - Doanh nghiep khong CO vi pham xep loai A; - Co vi pham theo ket luan dm co. quan c6 tha'm quyen nhung chua den mgc xir phat hanh chinh xep loai B; - Co vi pham bi xi r phat hanh chinh ho4c hinh six xep loai C; Chi tieu 5- Ngoai cac chi tieu tren, vi'ec danh gia ket qua quan 17 hoat dOng cUa doanh nghiep con phai can cir vao cac chi tieu k57 thu'at, chat luting, an town, tiet kiem, thgc hien dich vu cong ich... do Tap doan quy dinh va hang nam giao cho cac don vi, thOng qua ket qua ch&m diem va xep theo 3 loai A, B, C. b- )(el) loai doanh nghiep - Doanh nghiep xep loai A (loai tot) la doanh nghiep '<hong c6 chi tieu xep loai C, trong d6 chi fiat 2 va 4 dugc xep loai A; - Doanh nghiep xep loai C (loai yeti) la doanh nghiep c6 chi tieu 2 hoac c6 3 chi tieu can lai xep loai C; - Doanh nghiep xep loai B (loai trung binh) la doanh nghiep can lai Ichong dugc xep loai A hoac C; Nhang doanh nghiep do tinh chL dac thu hoac dugc giao thgc hien chirc nang, nhi'em vu rieng trong Tap doan ma Ichong c6 doanh thu, lgi nhuan, ng t -ix hoat dOng chinh (chi tieu 1, 2, 3), khi danh gia xep loai can cir vao ket qua thirc hien cac chi tieu con lai (chi tieu 4, 5) de danh gia xep loai hoac ket qua thirc hien cac mat trong quan ly, dieu, hanh dan vi xac dinh mire dO hoan thanh chirc trach nhiem vg dugc giao dOi vOi can bO lanh dao, quan ly hang nam. c- Xir 1)% trach nhi'em d6i voi Chit tich Cong ty, Chu tich HOi dOng thanh vien, TOng giam d'Oc, Pho TOng giam doe, Giam dOc, PhO Giam d'Oc va Ke town truong cac dan vi tren, nhu sau: - Hang nam neu dan vi xep loai yeu (loai C) ma Ichong chimg minh dugc do nguyen nhan Ichach quan ho4c yeu to bat Icha. Ichang, thi cac dOi tugng ten bi xem xet xir ly kS , luatbanghinhthircIchientrach; - Neu don vi xep loai yeti, (loai C) hai nam lien ma IchOng minh chimg dugc do nguyen nhan lchach quan ho -ac you to bat lcha Ichang, thi cac doi Wong ten bi xem xet xir 1)%kS, luat bang mot trong cac hinh thirc tix canh cao tro. len;
 23. 23. EVN TAP DOAN DIEN LIXC VIET NAM ma s6: QC-02-09 Sira cl6i: 02/12/2011 QUY CHE Kic ISO: Lan sira cl6i: 2 Ve xur ly VS, ink can bo tron EVN Trang: 22/23 Ngay hi0 hre: 2-2. Xir ly trach nhiem doi voi nhting nguoi dugc cap c6 tham quyen cu tham gia Ban quail ly, diL hanh, la nguoi dai dien theo fly quyen phan von cua Nha nuac tai doanh nghiep khac. Hang nam, n6u: (i) dan vi kinh doanh bi thua l8 hoac khong chip hanh the dO bao cao tai chinh, bao cao ding khai tai chinh sai sir that; (ii) khong thuc hien hoac vi pham Quy the quan 1)"/ tai chinh va hach town kinh doanh cua Nha nuOc va cua Tap doan; (iii) khong thuc hien dung nghi quyet cua HOi demg quan tri, 3", kien chi ,dao cua Tap down, khong hoan thanh nhiem vu dugc giao hoac de' thiet hai, that thoat quyen lgi cna Tap doen tai don do, thi thy theo tinh chat, mix dO vi pham nhirng ngueyi dai dien theo fly quyen phan vein nha nude tai doanh nghiep do se bi xem xet, xir ly kS7 luat bang mot trong cac hinh tilde lchien trach, canh cao hoac mien nhiem, disu chuyL cong viec khac khong la nguai dai dien theo uy quy'L phan von nha nude tai doanh nghiep do. 3- Linh vuc tu van, thiet ke, dau tu xay dgng XI:r 157 trach nhiem d6i Teri can bO lanh dao, quan ly cac ban quan Vi du an, cac dun vi to van, thiet lce, va cac dan vi Ichac. Can cir vao chi tieu kh6i luting ke hoach chinh, tien dO thgc hien nhiem vu cac cong (-loan dm du an, cong viec dugc giao hang nam: - Hang nam n'L chi thuc hien dugc duai 80% kh6i luting ke hoach chinh dugc giao hoac de cham tien dO den 9 thang/du an ma lchong chimg minh dugc do nguyen nhan khach quan hoac yeu t6 bAt kha lchang thi ngu&i dirng dau, cap pho cua nguei dimg dau dugc phan cong phu trach vue, du an do bi xem xet, lcS7luat bang hinh thirc lchien trach; - Hai nam lien nL chi thgc hien dugc duai 80% lch6i luting ke hoach chinh dugc giao hoac de cham tien dO den, 12 thang/du an ma khong chi:mg minh dugc do nguyen nhan lchach quan hoac yeu to bat kha khang thi nguoi ddng dau, cap phO cda ngu&i climg dau dugc phan cong phu trach linh vgc, du an do bi xem xet, kST luat bAng hinh thdc canh cao; - Ba nam lien nL chi thuc hien dugc clued 80% Ich6i luting ke hoach chinh dugc giao hoac de don' tien dO tren 12 thang/du an ma khOng chirng minh dugc do nguyen nhan lchach quan hoac yeu t6 bAt kha lchang thi ngueri dung dau, cap ph6 cua nguiyi dirng dau dugc phan cong phu trach 1Tnh vuc, du an do bi xem xet, IcS7 luat bang hinh thirc each chirc. 4- Linh vuc dao tao Xirltrach nhiem d6i can bO lanh dao, quan ly cac truemg dao tao , Can cu vao cac chi tieu hoach dao tao chinh, tien not dung, chucmg trinh dao tao, tien dO th-txc hien nhiem vu cong tac, cong viec dugc giao hang nam: - Hang nam n'L chi thuc hien dugc duoi 90% cac chi tieu ke hoach dao tao chinh hoac de cham tien dO cai tien not dung, chucmg trinh dao tao va cac cong tac khac theo yeu cau doge giao den 9 thang ma khong chimg minh dirge do nguyen nhan Ichach quan hoac yeu to
 24. 24. EVN TAP ROAN DIN 'Arc VIET NAM ma so: QC-02-09 Sfra cloi: 02/12/2011 QUY CHE Mimic ISO: LAn sira di: 2 Ve xir 1S7 ky 1u4t can bii trong EVN Trang: 23/23 Ngay hi411n-c: bat kha khang thi ngueyi dimg dL, cap pho cua nguai dung dau dugc phan cong phu trach linh vuc, cong tac do bi xem xet, ky luat bAng hinh thirc khien trach; - Hai nam lien neu chi thuc hien clugc duai 90% cac chi tieu ke hoach dao tao chinh hoac de cham tin d6 cong viec den 12 thang ma khong chi:mg minh dugc do nguyen nhan khach quan hoac yeu t6 bAt kha khang thi nguai c irng dau, cap ph6 cua nguai ddng dau dugc phan cong phu trach linh vgc, cong tac do bi xem xet, kY luat bang hinh thirc canh cao; - Ba nam lien neu chi thuc hien dugc duoi 90% cac chi tieu ke hoach dao tao chinh hoac de cham tien d6 cong viec tren 12 thang ma khong chirng mirth dugc do nguyen nhan Ichach quan hoac yeu t6 bat kha khang thi nguai di.mg dL, cap pho cua nguai dirng dau dugc phan cong phu trach linh vuc, cong tac do bi xem xet, ky luat bang hinh thirc cach chirc. 5- Thuc hien chirc nang, nhiem vu cong tac, cong viec dugc giao Xir 1y trach nhiem d6i v6i can b6 lanh dao cac phong, ban tham muu, phan xuang, d6i, t6 thuc dan vi trong viec thuc hien chi:re nang, nhiem vu cong tac, cong viec dugc giao: Can dr ket qua thuc hien chirc nang, , nhiem vu cong tac, cong viec dugc giao hang nam, thong qua ket qua cham diem va kiem diem viec thgc hien cac muc tieu ice hoach cong tac than dm don vi then quy dinh tai Quy the ve phan phoi tin hxcmg hang than cua Tap doan hoac dia don vi: - Hang nam neu don vi co den 04 thang xep loai y6u (nrang ducrng C) hoac co den 05 thang xep loai B, nguai dirng dau, cap pho ,c*a ngu6i dirng dau dan vi dugc phan cong phu trach lush vuc cong tac anh huong xa.0 den ket qua, thanh tich cila don vi thi bi xem xet, xir ly ky luat bang hinh thirc khien trach; 05 thang xep loai C hoac 06 thang xep loai B thi bi canh cao; - Trong mot nhiem ky gift chirc vu b6 nhiem, nguai dimg Tau, cap ph6 claa nguai dimg dau don vi dugc phan cong phu trach linh vuc cong tac bi xir ly ky luat bat cu hinh thirc nao den Lan thin 2 thi ap dung hinh thirc each chirc.

×