Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pembentukan dan pelaksanaan kurikulum kbsr,kssr dan kssr pendidikan khas

2,424 views

Published on

menerangkan dengan lebih lanjut mengenai sistem pendidikan masa kini yang mengalami perubahan bermula dari kbsr hingga ke kssr. Turut menerangkan secara ringkas falsafah pendidikan dari sebelum hingga sekarang.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pembentukan dan pelaksanaan kurikulum kbsr,kssr dan kssr pendidikan khas

 1. 1. Pembentang : Hanif Qimi Rusydi
 2. 2. Definisi Kurikulum Dari segi sejarah berasal daripada perkataan latin yang merujuk kepada „laluan satu pertandingan Kamus dewan kurikulum membawa erti bidang pelajaran di sekolah. Buku Laporan JK Kabinet (1979): Kurikulum ditakrifkan sbg segala rancangan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pelajaran untuk mencapai matlamat pendidikan. Kerr (1968) mendefinasikan kurikulum sebagai “semua jenis pembelajaran yang dirancang dan di pandu oleh sekolah sama ada dalam kumpulan atau secara individu didalam atau di luar sekolah Mengikut Pusat Perkemb. Kurikulum: Kurikulum - semua kegiatan yang melibatkan kanak2 di bawah naungan sekolah. Ini meliputi : I.Apakah yg dipelajari oleh murid? II.Bagaimana mereka mempelajarinya? III.Bagaimana guru membantu? Frank Bobbit (1961) buku The curriculum menghuraikan kurikulum sebagai pengalaman yang tidak terarah dan terarah tertumpu kepada perkembangan individu atau siri latihan pengalaman langsung secara sedar digunakan oleh pihak sekolah untuk melengkapkan dan menyempurnakannya
 3. 3. Takrifan kurikulum berasaskan rancangan bidang pendidikan B.O. Smith, W.D. Stanley dan J.H.Shores dalam buku “ Fundamental of Curriculum Development “ (1957) mentakrifkan kurikulum sebagai pengalaman yang dirancang dan ditawarkan kepda murid-murid dibawah bimbingan sekolah. J.G. Saylor dan W.M Alexander dalam buku “Plannning Curriculum for School”(1974) mentafsirkan kurikulum sebagai rancangan yang menyediakan semua peluang pembelajaran dengan tujuan memperolehi maklumat dan objektif pendidikan di bawah bimbingan sekolah. K.Egan dalam bukunya “ What is curriculum “(1978) :- kurikulum – isi kandungan untuk dipelajari dan diperkembangkan melalui pedagogi.
 4. 4. Faktor-faktor luaran dimana keperluan sistem pendidikan semasa dan perubahan- perubahan yang berlaku dalam sistem sejagat seperti ledakan teknologi maklumat dan globalisasi. Faktor autonomi guru iaitu guru diberikan lebih kuasa untuk menetukan pendekatan dalam proses p&p Faktor keperluan murid-murid di mana sekolah perlu memenuhi semua keperluan mereka seperti keperluan asas(makan,bernafas, membesar), keselamatan, kasih sayang dan kesempurnaan kendiri
 5. 5. KONSEP KURIKULUM Pengalaman- pengalaman pembelajaran Mencapai matlamat pendidikan Rancangan (didokumenkan) untuk membimbing pembelajaran di sekolah Hasil pembelajaran yang diigini
 6. 6. Kurikulum Ideal(Ideal Curriculum) iaitu satu kurikulum yang digubal dan dibentuk berlandaskan teori-teori ilmu pendidikan. Mengandungi komponen- komponen seperti: matlamat dan tujuan kurikulum, sukatan pelajaran dan huraiannya bahan-bahan pelajaran(termasuk buku panduan guru) Kurikulum Rasmi/Kurikulum Nyata(Manifest Curriculum) iaitu dibuat oleh pakar-pakar kurikulum di Kementerian Pendidikan Malaysia. Dua contoh kurikulum rasmi di Malaysia: KBSR dan KBSM. mengandungi aspek-aspek yg berikut: ilmu pengetahuan dan kemahiran ,nilai- nilai norma unsur-unsur kebudayaan Kurikulum Formal iaitu merangkumi kurikulum akademik yang dilaksanakan melalui kurikulum pengajaran dan kurikulum operasi. Kurikulum pengajaran: kurikulum formal mengikut pentafsiran guru sendiri.
 7. 7. Jenis Kurikulum KURIKULUM TIDAK FORMAL ( Kurikulum Terlindung / Tersembunyi) Meliputi segala pengalaman yang dipelajari secara tidak formal seperti penerapan nilai2 murni melalui tingkahlaku guru, peraturan sekolah, aktiviti bahasa dan budaya sekolah KURIKULUM RASMI ( dikenali sebagai kurikulum ideal ) dirancang oleh pakar-pakar pendidikan berasaskan kehendak negara dan aspirasi masyarakat KOKURIKULUM (Aktiviti luar bilik darjah) persatuan, kelab, permainan dan unit beruniform KURIKULUM FORMAL SEKOLAH mengandungi segala isi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah KURIKULUM PENGAJARAN (ikut tafsiran guru) KURIKULUM PELAKSANAAN (OPERATIONAL) (benar2 dilaksana dalam p&P) KURIKULUM PENGALAMAN Segala pengalaman yang diperolehi daripada pelaksanaan kurikulum formal, ko-kurikulum dan kurikulum tidak formal
 8. 8. TEORI @ satu set andaian dari mana suatu set peraturan boleh diasaskan secara logikal. @ suatu penerangan yang terurus untuk suatu set peristiwa atau fenomena yang diperhatikan yang memerlukan penerangan keperluan teori berkenaan pengajaran dan pembelajaran dan juga menggariskan pendekatan, kaedah dan prosedur untuk implementasi dan penilaian
 9. 9. Ralph Tyler (1949) “Curriculum is a functioning instrument of education” “Kurikulum adalah alat berfungsi untuk pendidikan” Hilda Taba (1966) “Curriculum is a plan for leearning” “Kurikulum adalah suatu pelan bagi pembelajaran” Stenhouse (1975) “Curriculum is a particular form of specification about the practice of teaching” “Kurikulum adalah suatu bentuk spesifikasi mengenai amalan pengajaran”
 10. 10. MURID KOMUNIKASI (Kemahiran Asas-(Membaca,Menulis, mengira) PERKEMBANGAN INDIVIDU Seni,Muzik,Lukisan,P.Jasmani MANUSIA & PERSEKITARAN Pend Agama dan Moral,Nilai dan Sikap
 11. 11.  Mengembang potensi individu secara menyeluruh yang akan membenarkannya beroperasi dengan efisien dalam struktur sistem sosial negara.
 12. 12.  Murid dapat membaca,menulis dan mengira.  Murid dapat menguasai Bahasa Melayu dengan memuaskan sesuai sebagai bahasa rasmi negara.
 13. 13.  Fasa I (Tahun 1 hingga Tahun 3)  Kemahiran membaca, menulis dan mengira  Mendengar ,menyebut dan mengenalpasti simbol-simbol nombor serta abjad
 14. 14.  Fasa II (Tahun 4 hingga Tahun 6)  Pengukuhan kemahiran asas.  Penggunaan kemahiran untuk pemikiran dan penaakulan logik.  Lain-lain m/p-Matematik, sains,P.Moral,Lukisan,K.Hidup.Muzik,P.J,Kajia n Tempatan dan Ko Kurikulum
 15. 15.  1.Komunikasi – kemahiran asas  2.Manusia dengan persekitaran-pendidikan rohani,kemanusiaan,agama dan moral.  3.Perkembangan individu-Seni dan rekreasi,lukisan ,muzik dan P.Jasmani
 16. 16.  1.Sebagai fasilitator  2.Membuat bimbingan pendidikan yang berkesan.  3.Mensimulasikan aktiviti kemahiran berfikir.  4.Mengajar murid mencari maklumat sendiri.  5.Mengajar murid menyelesai masalah
 17. 17.  Berfokuskan kepada prinsip, struktur, bidang pelajaran, penekanan, strategi pnp dan penilaian. PRINSIP KBSR Pendidikan yang Sama untuk Semua murid Pendekatan bersepadu Pendidikan seumur hidup Perkembangan Individu Secara menyeluruh
 18. 18. Transformasi kurikulum sekolah rendah merupakan penyusunan semula dan penambahbaikan kurikulum persekolahan rendah sedia ada yang mana ia bertujuan untuk memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi cabaran abad ke-21.
 19. 19. Matlamat KSSR  Matlamat KSSR adalah untuk melahirkan insan yang seimbang, berfikiran kreatif, kritis dan inovatif melalui tunjang-tunjang komunikasi, sains dan teknologi, perkembangan fizikal dan estetika, keterampilan diri, kemanusiaan dan kerohanian, sikap dan nilai.  Dengan itu, diharapkan semoga murid-murid yang mengikuti KSSR akan mempunyai asas-asas seperti insan yang seimbang dari segi JERIS, menjadi warganegara yang bertanggungjawab, dan berkebolehan menjadi pekerja yang berilmu.
 20. 20.  KSSR memastikan selepas enam (6) tahun persekolahan murid akan mencapai standard pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ditetapkan bagi setiap tahap.  KSSR memberi penekanan kepada 4M. (membaca, menulis, mengira dan menaakul)
 21. 21.  pengajaran dan pembelajaran menekankan penguasaan asas 4M.  Penekanan diberikan untuk literasi dan numerasi bagi membolehkan murid menguasai kemahiran tersebut.  Penekanan juga diberikan kepada kemahiran nilai tambah iaitu kreativiti dan inovasi, keusahawanan dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK).
 22. 22.  penekanan diberikan kepada pengukuhan dan aplikasi kemahiran 4M di samping menguasai kemahiran TMK, penguasaan kemahiran yang lebih kompleks, pemerolehan pengetahuan, dan perkembangan sahsiah
 23. 23.  KSSR diorganisasikan dalam bentuk bermodul dengan mengelompokkan mata pelajaran dalam kumpulan tertentu yang dikenali sebagai modul.  Mata pelajaran juga diorganisasikan secara bermodul iaitu kandungan mata pelajaran disediakan dalam bentuk modul yang kendiri- lengkap (self-contained).  Setiap modul mengandungi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti untuk dikuasai oleh murid.
 24. 24.  Enam tunjang dikenal pasti mewakili bidang ilmu, kemahiran dan nilai yang menjadi asas kepada pembangunan insan yang berfikiran kreatif, kritis dan inovatif.  Tunjang-tunjang tersebut menggambarkan penstrukturan secara eksplisit bidang ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu dikuasai murid.  Setiap tunjang saling berhubung kait dan bersepadu.

×