Keuzes maken

1,283 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Keuzes maken

 1. 1. Onderwerp: Keuzes maken (of Kiezen?)
 2. 2. Van Dale woordenboekkie·zen (koos, gekozen);een keus doen: moeten ~ of delen, een keus moeten doen (uit twee minder aangename dingen);het ruime sop ~ uitvaren (1) 2 bij stemming aanwijzen: iemand tot voorzitter ~(deel engelse drop uit)
 3. 3. Youtube Filmpje ‘trollybus’Kom ik later op terug…
 4. 4. ‘Dagelijkse’ keuzesHeel vaak tobben we als mens wat af:• Wat trek ik aan?• Heb ik het juiste mobieltje?• Welke sport wil ik beoefenen en hoe vaak train ik in de week?• Welke opleiding wil ik volgen? of ga ik eerst op (wereld)reis?• Bij vrienden: kiezen voor wel/geen sterke drank / (soft)drugs?• Ga ik na ‘die lange nacht’ nog naar de dienst of lekker slapen?• Wie kies ik als partner? en gaan we samen op vakantie?•Kiezen we voor een huwelijk of samenwonen?•Neem ik die tattoo wel of niet?
 5. 5. (nbv Math.12:34) Waar je hart vol van is looptje mond van over.1* Wie of wat is je bron? ‘vrienden’? tijdschriften? Gods woord?2* Waarom kies je ergens voor? Wat is je motivatie? belangrijk gevonden worden, zelf beter van worden, dienen?3* Wat is je zelfbeeld? Ik ben lelijk, dom, kan niets. Ik ben te dik, ben verlegen of ik stotter. OF hoogmoedig, (het moet op mijn manier), zelfverzekerd (ik doe het zelf)4* ……Het Geheim…….
 6. 6. ‘Dagelijkse’ keuzes…Wat ga ik niet doen• Ik ga jullie geen pasklare antwoorden geven.• Ik ga jullie ook niet vertellen wat goed of fout is, want God is meteen ieder van jullie onderweg.Wat gaan we vanavond dan wel doen?• We gaan Gods woord openen.
 7. 7. Voorbeelden uit de Schrift(1) Eva  (NBV - Gen.3:1-6)Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, wasde slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat Godgezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw,‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft onsverboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan teraken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’ ‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang.  ‘Integendeel, Godweet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat julliedan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’
 8. 8. Voorbeelden uit de Schrift(1) Eva  (NBV - Gen.3:1-6)De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, zewaren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boomhaar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Zegaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan.
 9. 9. bron? motivatie?Bron? -Tegenstander -Ogen en orenMotivatie? -Meer wijsheid ontvangen -Zoals God wordenBelangrijke vraag:-Kon zij de gevolgen van haar keuze overzien?
 10. 10. Voorbeelden uit de Schrift(2) Lot (NBV - Gen.13:1-14)  Vanuit Egypte trok Abram, met zijn vrouw en zijn bezittingen, weernaar de Negev. Lot ging met hem mee . Abram was bijzonder rijk: hijhad veel vee, zilver en goud. Vanuit de Negev trok hij geleidelijkverder, tot aan Betel, tot aan de plaats tussen Betel en Ai waar zijn tentvroeger al had gestaan  en waar hij toen een altaar had gebouwd. Daarriep Abram de naam van de HEER aan. Ook Lot, die met Abram was meegekomen, bezat schapen, geiten,runderen en tenten.  Beiden bezaten zo veel vee dat er te weinig landwas om bij elkaar te blijven wonen.  Hierdoor ontstond er ruzie tussende herders van Abrams vee en de herders van Lots vee, en ookwoonden in die tijd de Kanaänieten en de Perizzieten nog in het land.Daarom zei Abram tegen Lot: ‘Waarom zouden we ruziemaken, jij enik, of jouw herders en de mijne? We zijn toch familie? Het is maar beter dat we uiteengaan.Het hele land ligt voor je open.
 11. 11. Voorbeelden uit de Schrift(2) Lot (NBV - Gen.13:1-14) Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts; als jij naar rechts gaat, ga iknaar links.’  Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water dehele Jordaanvallei was; voordat Sodom en Gomorra door de HEERwerden verwoest, was de vallei tot aan Soar toe even waterrijk als detuin van de HEER en als Egypte.  Daarom koos Lot voor zichzelf deJordaanvallei en trok in oostelijke richting. Zo gingen ze uiteen.12 Abram bleef in Kanaän wonen, maar Lot sloeg zijn tenten op bij desteden in de vallei. Zijn woongebied strekte zich uit tot aan Sodom;13 de mensen daar waren slecht, ze zondigden zwaar tegen de HEER.
 12. 12. bron? motivatie?Bron? OgenMotivatie? -Streek die hij koos was rijk aan water, dus goed voor zijn vee -Persoonlijk beter van wordenBelangrijke vraag:-Kon hij de gevolgen van zijn keuze overzien?
 13. 13. Voorbeelden uit de Schrift(3)Paulus + reisgezelschap  (Hand. 27:9-11)…En toen door het vele tijdverlies de vaart reeds bedenkelijkwerd, daar ook de vasten reeds achter de rug was, waarschuwdePaulus hen  met deze woorden: Mannen, ik zie, dat de vaart metongerief en grote averij gepaard zal gaan, niet alleen wat lading enschip, maar ook wat ons leven aangaat.  Maar de hoofdman steldemeer vertrouwen in de stuurman en de schipper dan in dewoorden van Paulus
 14. 14. Voorbeelden uit de Schrift(3) Paulus + reisgezelschap  (Hand. 27:14-21)Maar kort daarop sloeg vandaar een stormwind neer, de zogenaamdeEurakylon;  en toen het schip werd meegesleurd en de kop niet in dewind kon houden, moesten wij het opgeven en dreven weg.  Maar wijschoten in de luwte van een eilandje, Klauda geheten, waar wij nogmoeite hadden de sloep meester te worden;  nadat ze haar opgehesenhadden, namen zij hulpmiddelen te baat door het schip te ondergorden;en daar zij bang waren op de Syrte te worden geworpen, haalden zij hettuig neer en lieten zich zo drijven.  En daar wij vreselijk noodweerhadden, wierpen zij de volgende dag lading over boord,  en de derdedag gaven zij eigenhandig het scheepstuig prijs.
 15. 15. Voorbeelden uit de Schrift(3) Paulus + reisgezelschap  (Hand. 27:14-21) En toen zich verscheidene dagen zon noch sterren vertoonden, enzwaar noodweer ons bedreigde, werd ons tenslotte alle hoop opredding benomen. En nadat zij lang zonder eten waren gebleven, ging Paulus in hunmidden staan en zeide: Mannen, had men maar naar mij geluisterdom niet van Kreta weg te varen en zich dit ongerief en deze averij tebesparen
 16. 16. bron? motivatie? Van het reisgezelschap van PaulusBron? - Eigen kennis - Eigen werkenMotivatie? - Eigen leven reddenBelangrijke vragen:-Konden zij de gevolgen van hun keuze (door niet naarPaulus=apostel te luisteren) overzien?
 17. 17. Voorbeelden uit de SchriftVers 22-25:Maar ook nu wek ik u op moed te houden, want het leven van niemanduwer zal verloren gaan, alleen maar het schip.  Want deze nacht heeft eenengel van de God, wie ik toebehoor en die ik vereer, bij mij gestaan,  en hijheeft gezegd: Wees niet bevreesd, Paulus, want gij moet voor de keizerstaan; en zie, allen, die met u varen, heeft God u geschonken.  Daarom,mannen, houdt moed, want dit vertrouwen heb ik op God, dat het zo zalgaan, als mij gezegd is
 18. 18. Paulus: bron? motivatie?Bron? -Zijn bron is: God = Geest = Woord = levend water = LEVEN!Motivatie? -Paulus had het ‘stromende water’ = het Woord in zijn hart ontvangen. De blijdschap die dat Woord voortbrengt kon hij niet voor zichzelf houden, dat moest eruit! -Dit was de rede dat hij ……Belangrijke vragen:-Kon Paulus de gevolgen overzien van de zeereis? antw: neen-Hoe komt het dat hij ‘de omstandigheden’ en ‘de prikkelsvia de zintuigen’ en ‘het eigenbelang’ naast zich neer konleggen?-antw: Gods geest = het Woord = De bron
 19. 19. Bron, Motivatie, ZelfbeeldWe hebben een paar voorbeelden gezien over wie of wat een bron kan zijn: *tegenstander, zintuigen, omstandighedenWe hebben voorbeelden van motivatie gezien: *wijs worden, eigen belang, zelf willen doenZelfbeeld: Iedereen heeft een zelfbeeld. Zelfbeeld ontstaat door wat we hebben meegemaakt in ons leven, met wat anderen over ons zeggen en met wat we doen.
 20. 20. Zelfbeeld Cirkel Wie zichzelf saai vindt zal niet snel op de voorgrond treden, wie zichzelf dom vindt begint niet gemakkelijk aan een opleiding of zal niet meteen op een baan solliciteren waarvoor een zekere intelligentie is vereist. En wie vindt dat hij lelijk is, zal zich doorgaans op de achtergrond houden en zich onopvallend kleden. Kortom hoe wij, al dan niet bewust, over onszelf denken bepaalt in belangrijke mate wat wij doen en wat wij laten. (hoe we kiezen). Ons doen en laten versterkt dikwijls weer hoe wij over onszelf denken. Zo ontstaat een bepaalde cirkel: wie denkt dat hij saai is zal zich saai gaan gedragen en dus nog meer gaan denken dat hij saai is waardoor hij zich nog saaier gaat gedragen, enzovoort, enzovoort. Dat geldt ook voor wie zichzelf dom vindt, of lelijk, of onbetekenend.
 21. 21. Waar komt zelfbeeld vandaan?
 22. 22. Waar komt zelfbeeld vandaan?Ouders / opvoeders (die niet geleerd hebben hoe je moet opvoeden) -je kan niets, je bent dom, jij bent onbelangrijk, wat ben je een kluns, ik heb niets aan jou, ….. Ouders die niet vertellen dat ze van jou houden.Tijdschriften -kleed je zus en zo, doe een ‘makeover’, hou dat dieet , ….Fysieke bouw - Dik, dun, lang, kort, grijs haar(;-)… je kan er wat aan doen zegt de wereld!Reclames - zonder dit product is je leven ‘minder waard’‘Vrienden/wat maak je mee’ - Doe toch mee met… of ‘harde’ grappen maken misschien een ongeluk met je fiets?
 23. 23. Hoe ziet God jou? God heeft heel bewust voor jou gekozen! Jer. 1:5 ‘Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; Efez.1:4-5 ‘Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. 5 In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil’
 24. 24. Hoe ziet God jou? God heeft bewust voor jou gekozen! God houdt onvoorwaardelijk van jou!(C.V) 2 Thes.2:13 Maar wij behoren God altijd te danken over jullie, broeders, die geliefd zijn door de HeerRom.8:37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaarsdoor Hem, die ons lief heeft!(tijdloze vorm, gaat altijd door, stopt nooit)
 25. 25. Het geheim….Ik heb jullie een paar keer gevraagdof ‘zij’ de gevolgen van hun keuzekonden overzien. Ik denk datiedereen het met mij eens is datwij, als mens, de gevolgen van onze keuzesNIET kunnen overzien.……kom ik straks nog op terug…….Toch heb ik in de aankondiging aangegeven dat keuzes makenniet moeilijk is, hoe zit dat nu?
 26. 26. Het geheim…..Dat komt door twee dingen(1) Eén God -denk aan Trollybus – wijdenken te kiezen, maar God bepaalt derichting en de uitkomst.(2) Vader bij je keuze betrekken. Dank voor de keuze waarvoor je staat, dan is Hij je bron EN je motivatie.
 27. 27. Het geheim 1: Eén GodDenk eens na over het volgende :-Heb jij je ouders gekozen met hun fysieke (erfelijke) kenmerken? -Heb jij gekozen hoeveel verstand je kreeg?Of je een man of vrouw bent? Wat je temperament is?
 28. 28. Het geheim 1: De ene God-Heb jij gekozen in welk werelddeel en welk land je geboren bent?-In welk jaar? (1996 ? 800? of 300 v.C?)Met welke godsdienst?-Heb jij gekozen binnen welk maatschappelijke milieu je leeft? Welke vrienden je zou ontmoeten?
 29. 29. Het geheim 1: één God! ALLES wat we hebben, wie we zijn en wat we kiezen wordt bepaald door talloze factoren die slechts ÉÉN Iemand volkomen in de hand heeft! Hij is degene die het begin en einde overziet!
 30. 30. Het geheim 1: één God!(nbv Rom.9:19-21) Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker: ‘Waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruitzie?’  Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken?(zie ook Jer.18:1-6)
 31. 31. Gods keuze, daar kan ik dus niets aan doen.God kiest. Dat klopt. Maar altijd met het oog op de ‘rest’, in liefde.Niet omdat jij goed bent of om wat je doet, of omdat je altijd juiste keuzesmaakt (menselijk gezien).Voorbeelden:Hij kiest Abram uit met het oog om alle geslachten der aarde te zegenen(Gen 12:3. en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegendworden).(Exod.19) God heeft Israël uitverkoren te midden van alle volkeren op dezeaarde, opdat zij voor Hem zouden zijn een koninklijk priesterschap . Eenpriester dient en zegent. Dit is ten bate van alle volken.
 32. 32. Het geheim 2: DankenDanken voor de uitkomst van een keuze die je ‘moet’ gaan maken?Jazeker!-Gebruik De Bron(=God) en Het Levende Water (=Woord)-vertel aan God je wensen… met dankzeggingFillip.4:6-7 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uwwensen door gebed en smeking met dankzegging bekend wordenbij God.  En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uwharten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
 33. 33. Het geheim 2: DankenEfez.3:17-20opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Gewortelden gegrond in de liefde,  zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijnte vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en tekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gijvervuld wordt tot alle volheid Gods.  Hem nu, die blijkens de kracht,welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wijbidden of beseffen,

×