Book thai oct 21-2010 v2003

288 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
288
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Book thai oct 21-2010 v2003

 1. 1. คู่มือชีวิตคู่มือชีวิต สำำคัญยิ่งสำำคัญยิ่ง!! โปรดโปรด เปิดเปิด อ่ำนอ่ำน ––
 2. 2. เรำกำำลัง หลงใหล ในกำร แสวงหำ … เงินทอง, ทรัพย์สมบัติ, เกียรติยศ, ชื่อเสียง ?
 3. 3. หลังควำมตำย, เงินทอง, อำำนำจ, และทรัพย์สมบัติ ทั้งหมด … เปลี่ยนถ่ำย ไป อยู่ในมือ ของผู้อื่น !
 4. 4. สิ่งที่คงเหลือ ? ในช่วงเวลำ ที่เรำอยู่ใต้ผืน ทรำย … ไม่มำกเลย !
 5. 5. เหลือเพียง ความทรงจำา, ในใจของผู้ที่ เรา ได้ให้ความ ช่วยเหลือ !
 6. 6. เราต้องการสิ่ง ใด คงอยู่ กับเขาเหล่านั้น ? ความทรงจำาที่ งดงาม ในช่วงเวลา
 7. 7. หรือ … ความทรงจำาที่ ทำาให้เรา หลั่งนำ้าตา ตลอดเวลา ...?
 8. 8. วันนี้ เป็นโอกาสอัน ยิ่งใหญ่ ในการกำาหนด ก้าวย่างใหม่ ของชีวิต ด้วย มือของเรา ...
 9. 9. เลือกสีสรรค์ ให้กับ ชีวิต ! แม้ขณะทุกข์ยาก, เติมเต็ม ด้วยความสงบ !
 10. 10. ถ้ารู้ว่ามีชีวิตเหลือ เพียง อีก หนึ่งวันเท่านั้น ! เราควรทำา อย่างไรกับเวลาที่ มีค่ายิ่งนี้ ???
 11. 11. ซึมซาบแสงทอง ยามเช้า … สัมผัสสายลมที่ แผ่วเบา ! – เป็นความทรง จำาที่อยากเก็บ สงวนไว้ตราบ นานเท่านาน .
 12. 12. เพลิดเพลินกับวัน ใหม่นี้ ! – ระลึกถึงสิ่งที่ ดีๆที่ผ่านมา อยู่ ด้วยความเบิก บานทุกๆชั่วโมง …
 13. 13. ให้ความรักและ ดูแล บุคคล พิเศษในชีวิต – ทำาในสิ่งที่ยัง ไม่เคยทำา – ก่อนจะสายเกิน ไป …
 14. 14. บอกกับผู้ที่เคย ช่วยเหลือเรา – ว่าเรารู้สึก อย่างไร ! กับการได้รับ ความช่วยเหลือ จากมือของเขา …
 15. 15. อยู่กับวันนี้อยู่กับวันนี้,, เสมือนว่าเสมือนว่า ไม่มีวันพรุ่งไม่มีวันพรุ่ง นี้นี้ !! ด้วยความ สุข ความ
 16. 16. โปรดโปรด ส่งส่ง ต่อต่อ ข้อความนี้ข้อความนี้ ด้วยด้วย ความปีติยินดีความปีติยินดี ให้ให้ กับผู้ที่กับผู้ที่

×