โครงการปลูกป่า

1,118 views

Published on

โครงการปลูกป่า
ณ สำนักปฏิบัติธรรม วัดป่าเทพนิมิต ๒
จ.กาญจนบุรี

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,118
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการปลูกป่า

  1. 1. 15 June 2010 โครงการ ปลูกปาไม ใหยงยน เพอลดโลกรอน ปลกปาไม ใหยั่งยืน เพื่อลดโลกรอน และถวายแมหลวง เนื่องในวันแมแหงชาติ สถานท สถานที่ สํานักปฏิบติธรรม วัดปาเทพนิมิต ๒ ั บานหนองจอก หมู ๕ ต.แกงเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (เปนวัดสาขา ของ วัดปาดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี) 1 ขอเชิญ รวมปลูกปา ใหเปนผืนปาทียั่งยืน เพื่อลดโลกรอน ่ และเพื่อถวายแมหลวง เนื่องในวันแมแหงชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ สํานักปฏิบัติธรรม วัดปาเทพนิมิต ๒ บานหนองจอก หมู ๕ ต.แกงเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (เปนวัดสาขา ของ วัดปาดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี) 2 1
  2. 2. 15 June 2010 กําหนดการ วัน พฤหัสบดี ๑๒ และ ศุกร ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ๐๘.๐๐ ถวายภัตตาหารเชา ๐๘. ๔๕ รวมรับประทานอาหารเชา ๑๐. ๐๐ รวมปลูกตนไม สิ่งที่ตองเตรียมมาเอง ๑. หมวกกันแดด ๒. จอบ เสียม ๓. หรืืออุปกรณ เกียวกัับการปลูกตนไมอื่นๆ ทีี่เห็็นสมควร ่ี ป ไ  3 จากเมล็ด ที่รวงหลน ทั้งดินปน แกลบเหลืองอราม ไดน้ําปุย จึงงอกงาม ในโรงเรือน รอปลูกดิน… 4 2
  3. 3. 15 June 2010 สวนหนึ่งของตนยางนาและตนไมชนิดอื่นๆ ึ ไ ิ ื หลายพันตน ในโรงเรือนที่รอปลูกลงดิน 5 ขอ อาจารยทานได เมตตา เชิญ เหลาพุทธศรัทธา ทั่วทั้ง ทุกทาง ปลูก จากเล็กเถิดมา ริเริ่ม รวมแรง ปา จะยั่งยืนอยูได เนื่องดวย เห็นคุณ… พระอาจารยผูริเริ่มโครงการปลูกปา 6 3
  4. 4. 15 June 2010 ผืนดินนี้ แหงแลง รอนสุดทน เพราะผูคน ตัดไม ทําลายปา มาเถิดเรา มารวมชวย ซับน้ําตา มาปลูกปา ใหชอุม เขียวชุมเย็น… พื้นที่วางในบริเวณสํานักปฏิบัติธรรมบางสวนของโครงการปลูกปา 7 ตัวอยางปายางนา อายุ ๑๕ ป ที่ อ.สะตึก จ.บุรีรัมย ซึ่งทางสํานักปฏิบัติธรรมเพาะเมล็ดไวหลายพันถุง 8 4
  5. 5. 15 June 2010 ตัวอยางตนยางนาอายุเกือบรอยป 9 ตัวอยางตนยางนาเมื่อมีอายุมากกวา ๑๐๐ ป 10 5
  6. 6. 15 June 2010 สําหรับทานที่สนใจรวมปลูกปา สามารถสมทบทุน ในการปลูกปาโดยเปนคาใชจายในการ เตรียมแปลง ปุย และคาบํารุุงรักษาอื่นๆ ไดที่ ุ ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี บัญชีเลขที่ 7130478543 ชอบญช ชื่อบัญชี พระสงคราม กิตติปาโล กตตปาโล ขออนุโมทนาบุญมาแดทุกทานในครั้งนี้ดวย เทอญ 11 สนใจทราบขอมูลและขอรายละเอียดอืนๆ เพิมเติมไดที่ ่ ่ พระสงคราม กิตติปาโล (สํานักปฏิบติธรรมวัดปาเทพนิมิต ๒ ต.แกงเสี้ยน จ.กาญจนบุรี) ั คุณดุลย (081-8347664) il คณดลย (081 8347664) mail : preenithiaks@gmail.com ithi k @ il คุณแดง (081-3476525) Mail : trisunp@hotmail.com 12 6
  7. 7. 15 June 2010 แผนที่สํานักปฏิบติธรรม ั ≈3 กม. สํานักปฏิบัตธรรม ิ วัดปาเทพนิมิต ๒ บานหนองจอก หมู ๕ ต.แกง สํํานัักป ิบัตธรรม ปฏิ ิ เสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วัดปาเทพนิมิต ๒ บานหนองจอก หมู ๕ ต.แกง เสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี สี่แยกแกงเสี้ยน อ.เมอง จ กาญจนบรี อ เมือง จ.กาญจนบุร 13 7

×