Successfully reported this slideshow.

งานการท่องเที่ยว

1,922 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

งานการท่องเที่ยว

 1. 1. นิย การท่องเทียวเชิงนิเวศ กับธุรกิจ
 2. 2. การท่องเที่ยว หมายถึง “การเดินทางไปยังแหล่ง หรือสถานที่เป้าหมาย เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง คือ (1) เพื่อผ่อนคลายอิริยาบถจากงานประจำ และสร้างความรื่นรมย์ของจิตใจ (2) เพื่อศึกษา ค้นหาคำตอบ หรือ แลกเปลี่ยน ความรู้ และประสบการณ์ (3) เพื่อจรรโลงใจและการโน้มน้าวใจ ให้เกิดความตระหนักและสำนึก” ความหมายของการท่องเที่ยว และบันเทิง
 3. 3. ความบันเทิง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ABC ระดับที่ 1 หมายถึง ความรู้สึกผ่อนคลายจากอิริยาบทจากงานประจำ ระดับที่ 2 หมายถึง การสร้างบรรยากาศ หรือปรากฏการณ์ เพื่อส่งเสริมให้เกิด ความรู้สึก รัก - ชอบ , เลื่อมใส - ศรัทธา , ตระหนัก - สำนึก , เชื่อถือ - เชื่อมั่น ระดับที่ 3 หมายถึง การสร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึก สนุกสนาน ตื่นเต้น ตระหนก ตระหนัก สำนึก ซาบซึ้ง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน จากเลวไปเป็นดี จากดีให้ดียิ่งขึ้น ไปจนถือดีที่สุด และ ดีเสมอ ( ดีถาวร ) นิยาม : ความหมายของการท่องเที่ยว และบันเทิง
 4. 4. ประเภทของการท่องเที่ยว มี 6 ประเภ ท คือ (1) การท่องเที่ยวบันเทิง (2) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (3) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ * (4) การท่องเที่ยวเชิงพานิชย์ (5) การท่องเที่ยวเชิงวิชาการ (6) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 5. 5. ECOTOURISM มาจากคำว่า Ecology = นิเวศวิทยา + Tourism = การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึงการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับ ระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ของผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว อย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ( Ecotourism )
 6. 6. ECOTOURISM มาจากคำว่า Ecology = นิเวศวิทยา + Tourism = การท่องเที่ยว สรุปว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ก็คือการท่องเที่ยว ที่มี ระบบ นิเวศวิทยาเป็นรากฐาน หรือการท่องเที่ยว ที่มีธรรมชาติ เป็นรากฐานนั่นเอง และนอกจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จะเป็นการท่องเที่ยวเยี่ยมชมโดยปกติแล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจ ในคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร์ และนิเวศวิทยา ของจุดสนใจทางธรรมชาติอีกด้วย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ( Ecotourism )
 7. 7. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่มที่ 1 ( จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ) วิสัยทัศน์ “ มุ่งเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมสู่ชายแดนด้านตะวันตก นานาชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน ”
 8. 8. พื้นที่โครงการ แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง กลุ่มที่ 1 32,160.8 ตร . กม . (20,100,500 ไร่ ) จังหวัดกาญจนบุรี 19,483.1 ตร . กม . จังหวัดสุพรรณบุรี 5,358.0 ตร . กม . จังหวัดนครปฐม 2,168.3 ตร . กม . จังหวัดราชบุรี 5,196.4 ตร . กม .
 9. 9. จ . กาญจนบุรี
 10. 10. จังหวัดกาญจนบุรี   <ul><li>วิสัยทัศน์จังหวัดกาญจนบุรี   “ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมประตูการค้าสู่ชายแดนด้านตะวันตกประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ” </li></ul><ul><li>พันธกิจจังหวัดกาญจนบุรี </li></ul><ul><li>“ ทำให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ ” </li></ul>
 11. 11. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี <ul><li>1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ    </li></ul><ul><li>2. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย    </li></ul><ul><li>3. พัฒนาศักยภาพด้านการลงทุนและการค้าชายแดน    </li></ul><ul><li>4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่    </li></ul><ul><li>5. พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    </li></ul><ul><li>6. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม    </li></ul><ul><li>7. การรักษาความมั่นคงชายแดน </li></ul>
 12. 12. จ . สุพรรณบุรี
 13. 13. จังหวัดสุพรรณบุรี <ul><li>คำขวัญ “ เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง ” </li></ul><ul><li>วิสัยทัศน์ “ สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนำในด้าน แหล่งผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล เป็นศูนย์กลางการศึกษา การกีฬา และการท่องเที่ยวโดยใช้ </li></ul>
 14. 14. ยุทธศาสตร์จังหวัด
 15. 15. แผนที่ตัวเมืองสุพรรณบุรี
 16. 16. จ . สุพรรณบุรี
 17. 17. จ . นครปฐม
 18. 18. จังหวัดนครปฐม <ul><li>คำขวัญของจังหวัดนครปฐม “ ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้ามหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า ” </li></ul><ul><li>วิสัยทัศน์ “ เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงสุขภาพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน ” </li></ul>
 19. 19. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม <ul><li>1. เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย และสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก </li></ul><ul><li>2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ </li></ul><ul><li>3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน </li></ul><ul><li>4. การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี </li></ul>
 20. 20. กลยุทธ์จังหวัดนครปฐม <ul><li>1 . พัฒนาระบบการผลิตในการเสริมสร้างความปลอดภัยของเกษตรอุตสาหกรรม </li></ul><ul><li>2. เสริมสร้างเครือข่ายการศึกษาและประสานการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย </li></ul><ul><li>3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์และการตลาด </li></ul><ul><li>4. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าผลผลิตของสินค้า OTOP และ SMEs </li></ul><ul><li>5. ส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต </li></ul><ul><li>6. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม </li></ul>
 21. 21. จ . ราชบุรี
 22. 22. จังหวัดราชบุรี <ul><li>คำขวัญจังหวัดราชบุรี   &quot; คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง   เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี ” </li></ul><ul><li>วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี </li></ul><ul><li>“ สร้างผลผลิตสู่สากล สร้างสภาพชุมชนเพื่อชีวิต ” </li></ul>
 23. 23. <ul><li>ด้านการท่องเที่ยว    มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งทาง ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ </li></ul><ul><li>ด้านอื่นๆ    </li></ul><ul><li>1.  มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับสหภาพพม่ายาว 73 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครเพียงประมาณ 180 กิโลเมตร และไปสู่ชายทะเลอันดามันด้านสหภาพพม่าอีกประมาณ 100 กิโลเมตร </li></ul><ul><li>2.  มีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดราชบุรีที่สามารถระดมศักยภาพองค์ความรู้ต่างๆ ได้ </li></ul>
 24. 24. แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี
 25. 25. ขอบเขตพื้นที่ป่า สงวนแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี
 26. 26. การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี
 27. 27. เนื้อที่ป่าไม้ของ จ . กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี พ . ศ . 2541       ร้อยละของ ร้อยละของ ร้อยละของ จังหวัด เนิ้อที่ป่า ( ไร่ ) 4 จังหวัด ภาคกลาง ประเทศ         18 จังหวัด ไทย 1 . กาญจนบุรี 6,579,846 84.90 65.60 8.12 2 . สุพรรณบุรี 353,597 4.56 3.53 0.44 3 . นครปฐม 0 0.00 0.00 0.00 4 . ราชบุรี 816,640 10.54 8.14 1.01   รวม 4 จังหวัด 7,750,083 100.00 77.27 9.56   รวมเนื้อที่ป่าภาคกลาง 18 จังหวัด 10,030,312 - 100.00 12.37   รวมเนื้อที่ป่าทั้งประเทศ 81,076,428 - - 100.00
 28. 28. สัดส่วนเนื้อที่ป่าไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดของ จ . กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี พ . ศ . 2541         เนิ้อที่ป่าคิดเป็น จังหวัด เนิ้อที่ป่า ( ไร่ ) พื้นที่จังหวัด สัดส่วนร้อยละ       ( ไร่ ) ของพื้นที่จังหวัด 1 . กาญจนบุรี 6,579,846 12,177,263 54.03 2 . สุพรรณบุรี 353,597 3,348,750 10.56 3 . นครปฐม 0 1,355,000 0.00 4 . ราชบุรี 816,640 3,247,789 25.14   รวม 4 จังหวัด 7,750,083 20,128,801 38.50
 29. 29. ขอบเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี
 30. 30. อุทยานแห่งชาติในเขต จ . กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี จังหวัด ชื่ออุทยานแห่งชาติ เนิ้อที่ ( ไร่ ) ประกาศจัดตั้ง 1 . กาญจนบุรี 1 ) เอราวัณ 343,735 19 มิ . ย . 18     2 ) เฉลิมรัตนโกสินทร์ 36,875 12 ก . ย . 23     3 ) ไทรโยค 312,500 27 ต . ค . 23     4 ) เขื่อนศรีนครินทร์ 957,500 23 ธ . ค . 24     5 ) เขาแหลม 935,625 8 พ . ย . 34     6 ) ทองผาภูมิ 700,000 18 พ . ค . 43     7 ) ลำคลองงู 375,000 17 ต . ค . 43 2 . สุพรรณบุรี 1 ) พุเตย 198,422 30 ก . ย . 41 3 . นครปฐม - - - 4 . ราชบุรี - - -   รวม 4 จังหวัด จำนวน ( แห่ง ) 8 - -   เนื้อที่รวม 4 จังหวัด - 3,859,657 -
 31. 31. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่ จ . กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี           จังหวัด ชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เนิ้อที่ ( ไร่ ) ประกาศจัดตั้ง           1 . กาญจนบุรี 1 ) สลักพระ 536,594 31 ธ . ค . 08     2 ) ทุ่งใหญ่นเรศวร ( จ . ตาก ) 2,279,500 24 เม . ย . 17 2 . สุพรรณบุรี - - - 3 . นครปฐม - - - 4 . ราชบุรี 1 ) แม่น้ำภาชี 305,820 1 ส . ค . 21   รวม 4 จังหวัด จำนวน ( แห่ง ) 3 - -   เนื้อที่รวม 4 จังหวัด - 3,121,914 -
 32. 32. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ จ . กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี จังหวัด ชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เนิ้อที่ ( ไร่ ) ประกาศจัดตั้ง 1 . กาญจนบุรี 1 ) ถ้ำละว้า - ถ้ำดาวดึงส์ 25,937 8 มิ . ย . 19     2 ) บึงเกริงกะเวีย - หนองน้ำซับ 320,000 1 ม . ค . 22     3 ) อุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์ 56,250 9 พ . ค . 32     4 ) สลักพระ 536,594 31 ธ . ค . 08 2 . สุพรรณบุรี 1 ) บึงฉวาก ( จ . ชัยนาท ) 2,000 29 มี . ค . 26 3 . นครปฐม - - - 4 . ราชบุรี 1 ) ถ้ำระฆัง - เขาพระนอน 106 15 มิ . ย . 25     2 ) ถ้ำค้างคาว - เขาช่องพราน 77 15 มิ . ย . 25     3 ) เขาประทับช้าง 1,268 3 ก . ค . 29     3 ) แม่น้ำภาชี 305,820 1 ส . ค . 21   รวม 4 จังหวัด จำนวน ( แห่ง ) 9 - -   เนื้อที่รวม 4 จังหวัด - 942,232 -
 33. 33. การจำแนกชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี
 34. 34. <ul><li>สภาพอดีต - ปัจจุบัน </li></ul><ul><li>ปัญหา </li></ul><ul><li>แนวโน้มในอนาคต </li></ul><ul><li>แนวทางในการจัดการที่เหมาะสม </li></ul>ทรัพยากรน้ำ
 35. 35. เขื่อน อ่างเก็บน้ำ และแม่น้ำที่สำคัญ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรีนครปฐม และราชบุรี
 36. 36. สถานีสำรวจคุณภาพน้ำในแม่น้ำแม่กลอง
 37. 37. การกำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำแม่กลอง กำหนดให้ตั้งแต่ปากแม่น้ำ จนถึงบ้านปากแพรก อ . เมือง จ . กาญนบุรี เปํนแหล่งน้ำประเภทที่ 3
 38. 38. สถานีสำรวจคุณภาพน้ำในแม่น้ำท่าจีน
 39. 39. การกำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำท่าจีน <ul><li>กำหนดให้ </li></ul><ul><li>ตั้งแต่ปากแม่น้ำ จนถึง อ . นครชัยศรี เปํนแหล่งน้ำประเภทที่ 4 </li></ul><ul><li>ตั้งแต่ อ . นครชัยศรี ขึ้นไปถึง อ . เมือง จ . สุพรรณบุรี เปํนแหล่งน้ำประเภทที่ 3 </li></ul><ul><li>ตั้งแต่ อ . เมือง จ . สุพรรณบุรี ขึ้นไปถึง อ . วัดสิงห์ จ . ชัยนาท เปํนแหล่งน้ำประเภทที่ 2 </li></ul>
 40. 40. สถานีสำรวจคุณภาพน้ำในแม่น้ำแควใหญ่
 41. 41. สถานีสำรวจคุณภาพน้ำในแม่น้ำแควน้อย
 42. 42. <ul><li>สภาพอดีต - ปัจจุบัน </li></ul><ul><li>ปัญหา </li></ul><ul><li>แนวโน้มในอนาคต </li></ul><ul><li>แนวทางในการจัดการที่เหมาะสม </li></ul>พื้นที่เสี่ยงภัย
 43. 43. พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มของประเทศไทย ที่มา กรมพัฒนาที่ดิน
 44. 44. พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มภาคกลาง ที่มา กรมพัฒนาที่ดิน
 45. 45. พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มภาคตะวันตก ที่มา กรมพัฒนาที่ดิน
 46. 46. ที่มา กรมทรัพยากรธรณี พื้นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบ ในประเทศไทย
 47. 47. ที่มา กรมทรัพยากรธรณี พื้นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบ จ . กาญจนบุรี
 48. 48. พื้นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบ จ . สุพรรณบุรี ที่มา กรมทรัพยากรธรณี
 49. 49. พื้นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบ จ . ราชบุรี ที่มา กรมทรัพยากรธรณี
 50. 50. <ul><li>คุณภาพอากาศ </li></ul><ul><li>เสียง </li></ul><ul><li>ขยะ </li></ul><ul><li>กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>ความขัดแย้ง ฯลฯ </li></ul>ทรัพยากรและปัญหามลภาวะอื่นๆ
 51. 51. ความเป็นมาของโครงการ จากกรอบนโยบายในการวางและจัดทำผังประเทศ และผังภาค ที่เป็นการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ในด้านระบบเมือง ชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดความสมดุลของการใช้ทรัพยากรต่างๆ และกำหนดพื้นที่ในการพัฒนาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกรอบนโยบายดังกล่าวยังขาดรายละเอียดที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด และชุมชน การวางและจัดทำผังอนุภาคจะเป็นการวางและจัดทำผังที่จะแปลงนโยบายการพัฒนาลงสู่กายภาพของพื้นที่ที่สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และเป็นการถ่ายทอดนโยบายระดับชาติลงสู่จังหวัด และสามารถสะท้อนความต้องการของแต่ละจังหวัดให้เกิดการบูรณาการที่เหมาะสม สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากร สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชาชน ตลอดจนศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมทั้งกลุ่มจังหวัด
 52. 52. <ul><li>กลุ่มพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญนจบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนกลางตอนล่างของประเทศบริเวณลุ่มแม่น้ำแควใหญ่ แควน้อย และแม่น้ำท่าจีน มีระบบชลประทานที่สมบูรณ์ และมีความสำคัญในการเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ทำให้ง่ายและสะดวกต่อการขนถ่ายและกระจายสินค้าโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศสหภาพเมียนม่าร์ บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าและจุดผ่านแดนถาวรเพื่อส่งสินค้าออกทางทะเลอันดามันเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานคร จากศักยภาพของพื้นที่และโอกาสในการพัฒนาดังกล่าว วิสัยทัศน์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด จึงมุ่งพัฒนาเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมสู่ชายแดนตะวันตกและนานาชาติ และยังเป็นแหล่งของการท่องเที่ยวที่สำคัญในระดับนานาชาติเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม </li></ul>
 53. 53. ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทาง <ul><ul><li>1.2. คุณค่าทางอ้อม (indirect use value) เป็นคุณค่าที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์ต่างๆ โดยที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งจะทำหน้าที่ค้ำจุนให้ชนิดอื่นที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น นกและค้างคาวบางชนิดจะช่วยผสมเกสรให้แก่พืชที่มนุษย์รับประทานผล </li></ul></ul><ul><ul><li>1.3. คุณค่าสำรอง (option value) เป็นคุณค่าของทรัพยากรชีวภาพที่มนุษย์อาจจะมองไม่เห็น หรือยังเห็นไม่เด่นชัด จึงเก็บสำรองไว้ก่อนจนกว่าคุณค่าของทรัพยากรนั้นจะชัดเจนขึ้นในอนาคต มีการประเมินว่าพืชในเขตศูนย์สูตรมีสารเคมีที่สามารถใช้รักษาโรคที่ร้ายแรง เช่น เอดส์และมะเร็งได้ จึงควรอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตศูนย์สูตรให้มากที่สุดสำหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไป </li></ul></ul>
 54. 54. ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทาง <ul><li>2. คุณค่าจาการไม่ใช้ (Non-use Value) </li></ul><ul><li>2.1 คุณค่ามรดก (bequest value) ได้แก่ คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพที่คนในรุ่นปัจจุบันรู้จักคุณค่าและนำมาใช้ประโยชน์ จึงต้องการเก็บรักษาทรัพยากรนั้นไว้ในสภาพสมบูรณ์ เพื่อให้ตกทอดไปสู่ชนรุ่นต่อไปได้มีโอกาสใช้ทรัพยากรชีวภาพนั้น </li></ul><ul><li>2.2 คุณค่าของการดำรงอยู่ (existence value) เป็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิตที่ทุกชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีคุณค่าในตัวเองที่จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างอิสระเช่นเดียวกับมนุษย์ </li></ul>
 55. 55. การเปลี่ยนแปลง 5 บริบทการพัฒนา บริบท แนวโน้มความเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อกลุ่มจังหวัด การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ - มีข้อตกลงทางการค้า FTA ไทย - จีน / ไทย - ออสเตรเลีย - มีข้อตกลง ACMECS - ราคาน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้น <ul><li>เปิดตลาดได้มากขึ้น </li></ul><ul><li>การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น </li></ul><ul><li>ต้นทุนการผลิตสูงโดยเฉพาะประมงที่มี น้ำมันเป็นค่าใช้จ่ายหลัก </li></ul>วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รวดเร็ว <ul><li>การพัฒนาด้าน R&D และปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพของสินค้าด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม </li></ul>ประชากรและสังคม <ul><li>ความเป็นเมืองที่เพิ่มขึ้น และกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน </li></ul><ul><li>- ปัญหาภาวะสุขภาพ ที่เกิด จากสาเหตุใหม่ </li></ul><ul><li>- ผลสัมฤทธิ์การศึกษาต่ำและขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ ฝีมือมากขึ้น </li></ul><ul><li>ประชากรย้ายถิ่นเข้ามาเพิ่มขึ้น เกิดปัญหาความแออัดของเมือง </li></ul><ul><li>มีการเฝ้าระวังโรคที่เกิดใหม่ เช่น ไข้หวัดนก </li></ul><ul><li>ปัญหาสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น </li></ul>
 56. 56. การเปลี่ยนแปลง 5 บริบทการพัฒนา บริบท แนวโน้มความเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อกลุ่มจังหวัด ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม <ul><li>- กระแสการรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>ภาวะภัยแล้งซ้ำซาก </li></ul><ul><li>การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพการผลิตของธรรมชาติ </li></ul><ul><li>มาตรการกีดกันการค้าที่กระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรลดลง โดยเฉพาะผลไม้ เนื่องจากเกษตรอินทรีย์ยังไม่ แพร่หลาย มีการใช้สารเคมีมาก </li></ul><ul><li>ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ลดลง </li></ul><ul><li>เกิดการขาดแคลนน้ำทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการบริโภค </li></ul><ul><li>การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ </li></ul>พฤติกรรมผู้บริโภค <ul><li>แนวโน้มการ ดูแล รักษา สุขภาพ และรักษาสิทธิ ผู้บริโภค มากขึ้น </li></ul><ul><li>ปรับปรุง คุณภาพอาหาร สินค้าและบริการรวมทั้ง การเฝ้าระวังสารปนเปื้อน และอาหารปลอดภัยจากสารพิษ </li></ul>
 57. 57. วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) - เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการประมงหลักของประเทศที่เชื่อมโยงครบวงจร - แหล่งผลิตมีอาหารทะเลสดและขนมอร่อย - มีแหล่งผลผลิตทางการเกษตร - ท่าเรือน้ำลึกและท่าเรือประมง - มีเส้นทางคมนาคมหลายรูปแบบ - มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นหลักและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่หลากหลาย - มีอุตสาหกรรมพื้นฐานเกี่ยวกับเหล็ก - มีชายฝั่งทะเลติดต่อกันทุกจังหวัด - เส้นทางคมนาคมและโครงข่ายถนนบางสายไม่สมบูรณ์ - กระแสไฟฟ้าตก - ดับบ่อย - ขาดน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม - ขาดประสิทธิภาพในการจัดการด้านการตลาด - ขาดตลาดกลางสินค้าเกษตรและประมง - ขาดแรงงาน ไร้ฝีมือ - ขาดการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง - การวิจัยและพัฒนาในสินค้าเกษตร และอุตฯที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดยังไม่เพียงพอและต่อเนื่อง
 58. 58. วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม / อุปสรรค (Threats) - โครงการขยายโครงข่ายถนน รถไฟฟ้า และขนส่งทางทะเล - ความร่วมมือกับประเทศพม่าในการเปิดจุดผ่านแดน - กระแสการตื่นตัวด้านการท่องเที่ยว สุขอนามัย คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม - การส่งเสริมของรัฐบาลในด้านการท่องเที่ยว OTOP Food Safety การให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนโยบายในเรื่องผู้ว่า CEO <ul><li>การแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้าน </li></ul><ul><li>การกีดกันทางการค้าโลก </li></ul><ul><li>ความไม่คล่องตัวของระบบราชการ </li></ul><ul><li>โรคระบาด เช่น ไข้หวัดนก </li></ul><ul><li>ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม </li></ul><ul><li>ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม </li></ul><ul><li>ยาเสพติด </li></ul>
 59. 59. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 1. วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด “ เป็นกลุ่มจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการผลิต และการแปรรูปสินค้าประมง เกษตร และเหล็กเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญสู่ภาคใต้ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน ” 2. เป้าประสงค์ของกลุ่มจังหวัด - การผลิตสินค้าและการแปรรูปสินค้าประมงและเกษตร ได้รับการพัฒนาคุณภาพในระดับสากล - เพิ่มการลงทุนอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อเสริมบทบาทประเทศไทยเป็น Detroit Of Asia - ประชาชนมีรายได้เพิ่มจากการบริการและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสุขภาพ - ระบบนิเวศน์และพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู - ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 4 จังหวัดได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
 60. 60. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด - พัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าประมง เกษตร และเหล็ก - การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสุขภาพ - การพัฒนาสภาพแวดล้อมชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมเมือง 4 . ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด - การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านการผลิตและการแปรรูปสินค้าประมง เกษตร และเหล็ก - การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก - การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ - การพัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว - การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการท่องเที่ยว - การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งแบบบูรณาการ - การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม - การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงรุก
 61. 61. แผนงาน / โครงการ 1. โครงการศึกษาการพัฒนาระบบขนส่ง และโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2. โครงการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 3. โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าการส่งออกสับปะรด 4. โครงการส่งเสริมการขยายกำลังการผลิตเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 5. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าว 6. โครงการเฝ้าระวังสารปนเปื้อน 7. โครงการพัฒนาสมรรถนะการตรวจรับรองสินค้าประมง 8. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าทะเลแปรรูป 9. โครงการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสินค้าประมงต้นทาง 10. โครงการจัดสร้างระบบฐานข้อมูลท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 11. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางแม่น้ำ ลำคลอง สองทะเล 12. โครงการศึกษาความเป็นไปได้การท่องเที่ยวสองฝั่งทะเลอ่าวไทย
 62. 62. แผนงาน / โครงการ 13. โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ และบริการแก่นักท่องเที่ยว 4 จังหวัด 14. โครงการฟื้นฟูและบำรุงรักษาพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์ 15. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำชายฝั่งทะเล 4 จังหวัด 16. โครงการจัดทำผังภาค 4 จังหวัด 17 . โครงการพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ( กลุ่มที่ 2 ) 18 . โครงการเมืองน่าอยู่
 63. 63. ข้อเสนอทิศทางการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกลาง ภาคกลาง : ฐานเศรษฐกิจด่านหน้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นฐานเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ ซึ่งมีแนวโครงข่ายเศรษฐกิจ ตะวันออก - ตะวันตก เหนือ - ใต้ เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน และเศรษฐกิจโลก <ul><li>กรุงเทพฯ เป็นฐานเศรษฐกิจหลัก ศูนย์กลางระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ โดย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และพื้นที่โดยรอบเป็นประตูการค้าทางอากาศ </li></ul><ul><li>นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง เป็นแหล่งองค์ความรู้ แหล่งอุตสาหกรรมไฮเทค แหล่งท่องเที่ยวและเกษตรคุณภาพ ควบคู่กับการเป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคมเพื่อกระจายสินค้าและบริการสู่ทุกภูมิภาค </li></ul><ul><li>สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท แหล่งผลิตและรวบรวมสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก แหล่งอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง และศูนย์บริการทางบกที่ได้มาตรฐาน </li></ul><ul><li>กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร แหล่ง อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร และพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงพม่า </li></ul>
 64. 64. ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เป็นศูนย์กลางการผลิตและ แปรรูปสินค้าประมง เกษตรและเหล็ก แหล่งการศึกษาและ R&D แหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก เป็นแหล่งเศรษฐกิจใหม่รองรับการพัฒนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และบริการเกี่ยวเนื่องกับการบิน ปราจีนบุรี สระแก้ว เป็นแหล่งการเกษตร การค้า การท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับกัมพูชา - เวียดนาม ชลบุรี ระยอง เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงสร้างพื้นฐาน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จันทบุรี ตราด แหล่งผลิตผลไม้เพื่อการส่งออก ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และเป็นช่องทางการค้าสู่ภูมิภาคอินโดจีน ข้อเสนอทิศทางการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกลาง
 65. 65. 1. ยกระดับฐาน ศก . อุตฯ ให้เป็นผู้นำใน SEA 2. พัฒนาคุณภาพ & มาตรฐานการผลิตอาหาร สนับสนุนครัวโลก 5. พัฒนาคน เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน 3. พัฒนาท่องเที่ยว สู่มาตรฐานสากลเป็น ศูนย์ท่องเที่ยวเอเซีย 4. ขยายฐานความ ร่วมมือ ศก . ชายแดน <ul><li>เสริมสร้างสภาพแวดล้อม </li></ul><ul><li>ดูแลสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>เตรียมความพร้อมด้านขนส่ง </li></ul><ul><li>ปรับปรุงปัจจัยผลิต </li></ul><ul><li>สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ </li></ul><ul><li>พัฒนาระบบมาตรฐาน </li></ul><ul><li>ดูแลรักษาสุขภาพ </li></ul><ul><li>กระจายโอกาส & ยกระดับคุณภาพ </li></ul><ul><li>เสริมมาตรฐานสินค้า & บริการ </li></ul><ul><li>พัฒนาบุคลากร & ข้อมูลการท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>สนับสนุนบทบาทภาคเอกชน & ท้องถิ่น </li></ul><ul><li>พัฒนาแหล่ง & กิจกรรมท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>ยกระดับด่านพรมแดน </li></ul><ul><li>จัดระบบบริหารจัดการ </li></ul><ul><li>เสริมสมรรถนะกิจกรรมเศรษฐกิจ </li></ul>ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางในระยะแผนฯ 10
 66. 66. บทบาทและการบูรณาการความร่วมมือของ ภาคีการพัฒนาต่อการพัฒนาภาค <ul><li>ควรมีการร่วมมือในรูปของไตรภาคี ( เกษตรกร , พ่อค้า , รัฐบาล ) </li></ul><ul><li>กระจายอำนาจในท้องถิ่นให้ประชาชนมีอำนาจมากขึ้น </li></ul>
 67. 69. เสนอ ครู อินทิรา รัตนนานันท์ จัดทำโดย นาย ธราภัท วริศนราทร เลขที่ ม .6/7 เลขที่ 1

×