Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thông báo cổ đông

142 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Thông báo cổ đông

  1. 1. CTY CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 01/2011/TB Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ------------------ TP.HCM, ngày tháng năm 2011 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Kính gởi: Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư TP. HCM Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau: Nội dung đăng ký thay đổi Đánh dấu- Tên doanh nghiệp- Địa chỉ trụ sở chính- Ngành, nghề kinh doanh- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần x- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty x ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG
  2. 2. Doanh nghiệp cam kết:- Đã thực hiện Điều 44 Luật Doanh nghiệp.- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp.- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp nêu trên. Các giấy tờ gửi kèm: ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP - TB áp mã ngành GIÁM ĐỐC/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TB đăng ký ngành chính - Quyết định - Bản sao biên bản - HĐ chuyển nhượng - Giấy chứng nhận góp vốn - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Bản sao CMND …………………
  3. 3. A. Danh sách cổ đông sáng lập trước khi thay đổi:ST Tên cổ đông sáng Ngày, tháng, năm Giới tính Quốc Dân tộc Chỗ ở hiện tại đối Nơi đăng ký hộ Số, ngày, nơi cấp Vốn góp (triệu đồng)T lập sinh đối với cổ tịch với cổ đông sáng lập khẩu thường trú đối chứng minh nhân dân đông sáng lập là là cá nhân với cá nhân hoặc địa hoặc Hộ chiếu đối với Tổng số cổ phần Tỷ Loại cổ phần Thời cá nhân chỉ trụ sở đối với tổ cá nhân hoặc Giấy lệ điểm Số lượng Giá trị (% Phổ thông …….. …….. góp vốn chức chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với ) doanh nghiệp hoặc Số lượng Giá trị Số Giá trị Số Giá trị quyết định thành lập lượng lượng đối với tổ chức1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Việt Ngày cấp: 20/6/1 Nam Kinh Nam Nơi cấp: CA. 2008 Việt Ngày cấp: 20/6/2 Nữ Kinh Nam Nơi cấp: CA. 2008 Việt Ngày cấp:3 Nữ Kinh 20/6/ Nam Nơi cấp: CA. 2008B. Danh sách cổ đông sáng lập sau khi thay đổi:

×