SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
Download to read offline
1
L/O/G/O
DỰ ÁN
“KHU DÂN CƢ HÀ ĐÔ’’
TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG
2
Địa chỉ: Phƣờng Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
• CHỦ ĐẦU TƢ: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
• ĐƠN VỊ TƢ VẤN: CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH
NỘI DUNG
MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ - CAM KẾT
L/O/G/O
MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
4
1. TÊN DỰ ÁN
KHU DÂN CƢ HÀ ĐÔ
2. CHỦ ĐẦU TƢ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
 Đại diện: Ông Lê Thanh Hiền; Chức vụ: Giám Đốc
 Địa chỉ chi nhánh: Số 60 Trƣờng Sơn. Phƣờng 2, quận Tân Bình, TP.HCM
 Vị trí của Dự án: Phƣờng Thới An, quận 12, Tp.Hồ Chí Minh
.
5
6
3. VỊ TRÍ DỰ ÁN
Khu đất được giới hạn như
sau:
•Phía Đông: giáp rạch Bến
Cát.
•Phía Tây: giáp khu đất dân
cư.
•Phía Nam: giáp hành lang
xe lửa.
•Phía Bắc: giáp khu dân cư.
Mặt bằng khu vực khảo sát
hiện phần lớn là đất trống
7
4. HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
TT Nội dung sử dụng đất
Diện tích
(m2 )
Tỷ lệ
(% )
Chỉ tiêu
(m2/ngƣời)
A Đất dân dụng 40.688,9 74,00 37,02
1 Đất công trình công cộng 913,3 1,66 0,83
2 Đất ở 22.883,3 41,62 20,82
- Nhà biệt thự song lập 11.128,2
- Nhà liên kế có sân vườn 7.982.6
- Nhà chung cư 15 tầng 3.772,5
3 Đất công viên cây xanh-TDTT 2.706,9 4,92 2,46
4 Đất giao thông – hành lang kỹ thuật. 14.185,4 25,80 12,91
B Đất ngoài dân dụng 14.293,7 26,00 13,01
1 Trạm xử lý nước thải 330,0
2 Trạm điện 46,7
3 Đất giao thông ngoài dân dụng 13.917
Tổng diện tích khu đất quy hoạch 54.982,6 100
5. NHU CẦU SỬ DỤNG ĐiỆN, NƢỚC, NGUYÊN VẬT LiỆU
5.1. Nhu cầu sử dụng điện
Hệ thống điện trong công trình được lấy từ lưới điện trung thế 15KV Thạnh Lộc
(tiết diện 240mm2, tải định mức 600A)
5.2. Nhu cầu sử dụng nƣớc
Nguồn nước cấp cho công trình được lấy từ Xí nghiệp cấp nước Trung An.
5.3. Nhu cầu nguyên vật liệu
Dự án sử dụng các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, các nguyên vật liệu
tự nhiên: gạch bê tông khí chưng áp, sơn sinh thái thân thiện có hàm lượng VOC
thấp,…
6. Tiến độ thực hiện dự án
9
STT Công việc thực hiện Thời gian
1 Chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị mặt bằng Quý III/2016
2 Chuẩn bị và vận chuyển nguyên vật liệu Quý IV/2016 đến quý IV/2018
3 Thi công móng Quý IV/2016
4 Thi công hạ tầng kỹ thuật,thấp tầng Quý IV/2016 đến quý IV/2017
5
Thi công xây dựng khu nhà cao tầng, công
trình công cộng
Quý I/2018 đến quý IV/2019
6 Hoàn thiện các công trình chính và phụ trợ Quý IV/2019 + I/2020
7 Nghiệm thu công trình và đi vào hoạt động Cuối qúy I/2020
L/O/G/O
HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN
10
1. Vị trí lấy mẫu
 Môi trường không khí: Tiến hành lấy 03 mẫu không khí, mỗi vị trí lấy mẫu được
đo 1 lần.
TT Ký hiệu Vị trí
1 KK1 Tại cổng chính ra vào khu vực Dự án
2 KK2 Tại trung tâm dự án
3 KK3 Tại khu vực bên hông dự án (Phía Bắc của dự án)
2. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng không khí
12
TT
THÔNG SỐ/
ĐƠN VỊ
KẾT QUẢ
THỬ NGHIỆM
QCVN
26:2010/BTNMT
QCVN
05:2013/BTNMT
KK1 KK2 KK3
1
Nhiệt độ
(„)
0C 31,2 31,4 31,7 -- --
2
Độ ẩm
(„) % 63,7 63,5 62,9 -- --
3
Tốcđộ
gió („) m/s 0,4 - 1,1 0,4 – 0,9 0,4 – 0,8 -- --
4 Độ ồn („) dBA 66,5 - 69,2 63,8 – 66,0 63,0 - 65,8 70 --
5 Bụi (*) mg/Nm3 0,29 0,28 0,27 -- 0,3
6 NO2 mg/Nm3 0,115 0,104 0,101 -- 0,2
7 SO2 mg/Nm3 0,035 0,139 0,128 -- 0,35
8 CO mg/Nm3 5,21 4,72 4,65 -- 30Kết quả quan trắc MT không khí cho thấy chất lƣợng không khí tại
khu vực chƣa có dấu hiệu ô nhiễm.
3. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng nƣớc
13
 Môi trường nước: tiến hành lấy 1 mẫu nước mặt.
TT Ký hiệu Vị trí
Nƣớc mặt
1 NM1 Tại Rạch Bến Cát ngay phía sau dự án
3. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng nƣớc
14
STT THÔNG SỐ/ ĐƠN VỊ
PHƢƠNG PHÁP
THỬ NGHIỆM
KẾT QUẢ
THỬ NGHIỆM
QCVN 08-
MT:2015/BTNMT
(Cột B1)
1 pH (*) -- TCVN 6492:2011 6,80 5,5 - 9
2 COD(*) mg/L SMEWW 5220C:2012 45,0 30
3 BOD5
(*) mg/L SMEWW 5210B:2012 32,0 15
4 TSS(*) mg/L TCVN 6625:2000 78,0 50
5 DO(*) mg/L TCVN 7325:2004 4,2 ≥4
6 NH4
+(*) mg/L SMEWW 4500-NH3-F:2012 0,58 0,9
7 NO3
- (*) mg/L SMEWW 4500-NO3
-.E:2012 0,29 10
8 NO2
- (*) mg/L TCVN 6178:1996 0,025 0,05
9 Cl-(*) mg/L SMEWW 4500-Cl-.B:2012 15,3 350
10 Fe (*) mg/L SMEWW 3500-Fe.B:2012 0,75 1,5
11 SO4
2-(*) mg/L SMEWW 4500-SO4
2-.E:2012 1,84 --
12 Hg mg/L SMEWW 3112B:2012 <0,0015 0,001
13 Photphat (*) mg/L SMEWW 4500-PO4
3-.E:2012 0,25 0,3
4. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng đất
15
STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ KẾT QUẢ
QCVN
03:2015/BTNMT
1 Zn mg/kg 17,20 300
2 As mg/kg 2,35 15
3 Pb mg/kg 10,16 200
4 Cd mg/kg 1,58 2
5 Cu mg/kg 10,75 200
 Môi trường đất: Vị trí lấy mẫu tại trung tâm dự án “ Kí hiệu: D”
Các chỉ tiêu phân tích đều có giá trị nằm trong ngưỡng cho phép tương ứng của
QCVN 03:2015/BTNMT.
L/O/G/O
16
17
 Đánh giá tác động môi trường của Dự án qua 3 giai đoạn:
Giai đoạn chuẩn bị Dự án
Giai đoạn thi công Dự án
Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động
18
1.GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN
 Dự án được xây dựng trên khu đất đã được GPMB, san nền hoàn
chỉnh
Vì vậy, lượng sinh khối phát sinh không đáng kể, không cần tiến
hành đánh giá tác động môi trường cũng như các biện pháp giảm
thiểu.
19
STT
Nguồn gây
tác động
Hoạt động phát sinh Đối tượng bị tác động
Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải
1
Bụi và khí
thải
Quá trình thi công, xây dựng
Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu,
máy móc thi công
Môi trường không
khí
Môi trường đất
Môi trường nước
Công nhân trực tiếp
xây dựng và người
dân xung quanh
2 Nước thải
Nước thải sinh hoạt của công nhân
Nước thải từ quá trình thi công: xây dựng
và rửa máy móc thiết bị
Nước mưa chảy tràn
3
CTR
CTNH
Quá trình sinh hoạt của công nhân
Quá trình thi công, xây dựng như: các
thùng chứa sơn, dầu, bóng đèn huỳnh
20
Gia tăng tai nạn giao thông, tiếng ồn, rung, nhu cầu sử dụng điện
nước…
Gây xáo trộn đời sống xã hội địa phương, các tệ nạn xã hội…
Nước mưa chảy tràn gây ngập úng cục bộ, cuốn theo chất ô nhiễm.
Tác động đến sức khỏe công nhân, dân cư…
NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI
CÁC RỦI RO, SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG
Tai nạn giao thông
Tai nạn lao động
Sự cố rò rỉ dầu nhớt, hóa chất ra ngoài môi trƣờng
Sự cố cháy nổ: có thể do chấp điện gây cháy nổ, tia lửa điện
từ…
Hoạt động chế biến thức ăn từ khu vực
bếp ăn
Khí thải từ máy phát điện dự phòng
Khí thải từ hoạt động giao thông
II. GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG
Khí thải từ việc tập trung chất thải rắn và
từ trạm xử lý nước thải
KHÍ THẢI
Các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải
Nước mưa chảy tràn Nước thải sinh hoạt
Nếu không có biện pháp kỹ thuật xử lý cũng như quản lý chắc
chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường bên trong và bên
ngoài Dự án
Nƣớc Thải
II. GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG
Các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải
II. GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG
Các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải
24
CTR sinh hoạt
• CTR sinh hoạt có thành phần chủ yếu
là chất hữu cơ dễ phân hủy bao gồm
rau quả, thực phẩm thừa…, rác thải
vô cơ bao gồm bao nylon, vỏ lon,
thủy tinh…với khối lượng khoảng
1.495,2 kg/ngày.
CTNH
• Bóng đèn neon thải
• Pin, ắc quy
• Linh kiện, thiết bị điện tử
• Hộp mực in thải có các thành phần
nguy hại
• Dầu mỡ độc hạị...
•  Tổng là 31,2 kg/tháng
II. GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG
Các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải
25
Gia tăng
lượng
phương
tiện giao
thông
• Gia tăng tiếng ồn, độ rung
• Ảnh hưởng đến giao thông trong
khu vực
Tác động
đến KT-XH
• Tạo việc làm cho người dân,
tăng nguồn ngân sách
• Ảnh hưởng đến an ninh trật tự
khu vực
Rủi ro, sự
cố
• Tai nạn lao động
• Sự cố cháy nổ, sự cố trạm xử lý
nước thải
DỰ ÁN
L/O/G/O
26
I. GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG
Giảm thiểu các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải
27
Khí thải
• Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực dự án
• Xây dựng hàng rào bằng tôn, bạt quanh khu vực thi công
• Bảo trì, bảo dưỡng phương tiện vận chuyển, máy móc định kỳ.
Nước
thải
• Nước thải sinh hoạt: bố trí 2 nhà vệ sinh di động cho công nhân.
• Nước thải nấu ăn: bố trí thiết bị lọc tách mỡ rồi dẫn về hố ga
• Nước thải thi công: dẫn qua bể lắng cát kết hợp tách dầu mỡ sau đó tái sử dụng để
tưới sân bãi.
• Nước mưa chảy tràn: lắng sơ bộ bằng hố ga rồi dẫn vào hệ thống thoát nước
chung của thành phố
CTR &
CTNH
• CTR sinh hoạt: bố trí thùng rác tại các lán trại, hợp đồng với đơn vị có chức năng
để thu gom, xử lý hằng ngày.
• CTR xây dựng: hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, có thế tái sử dụng.
• CTNH: trang bị thùng chứa có nắp đậy, thuê đơn vị có chức năng thu gom định
kỳ.
Giảm thiểu các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải
28
• Phân bố thời gian thi
công hợp lý.
• Quy định tốc độ
phương tiện giao
thông ra vào dự án.
• Bảo dưỡng phương
tiện vận chuyển,
máy móc.
Tiếng ồn, độ
rung
• Hạn chế phương tiện tập
trung cùng thời điểm
• Quy định tốc độ xe ra
vào phù hợp
• Biển báo, tín hiệu ra vào
dự án
An toàn giao
thông • Thường xuyên tập
huấn cho công nhân
về an toàn vệ sinh lao
động
• Chú trọng công tác
PCCC.
Tai nạn lao động,
sự cố cháy nổ
II. GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG
Giảm thiểu bụi,khí
thải, chât thải
- Bố trí hệ thống cây xanh trong khuôn viên khu nhà và
các khu vực trong dự án tạo môi trường xanh và không
khí trong lành.
- Thường xuyên bảo trì hệ thống máy phát điện
- Bố trí ống khói ở vị trí thích hợp và có chiều cao hợp lý.
- Sử dụng hệ thống điều hòa hiện đại
- Bảo dưỡng hệ thống điều hòa định kỳ
- Thu gom và lưu trữ CTR, CTNH đúng quy định
- Bùn thải từ hê thống XLNT được thu gom và hợp đồng với đơn
vị chức năng thu gom và xử lý
Các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải
29
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ THU GOM VÀ XỬ LÝ NƢỚC
THẢI
Nước mưa
Nước thải
(hố tiêu, tiểu)
Nước thải từ chậu
rửa, tắm giặt
Hố ga
Bể tự hoại 3
ngăn
Hệ thống xử lý nước thải
công suất 330 m3/ngày đêm
Hệ thống thoát nước chung của
khu vực
Cống thoát nước khu
vực
Các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải
Giảm thiểu tác động của nƣớc thải
30
Song chắn rác
Nước thải
nhà bếp
Tách dầuSCR
Hố ga
II. GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG
Giảm thiểu tác động của chất thải rắn
31
Phân loại rác tại nguồn,
giao cho đơn vị có chức
năng để thu gom, xử lý
- CTR vô cơ: bán cho các cơ sở
thu mua, tái chế trên địa bàn 1
tháng/lần
- CTP hữu cơ:lưu trữ khu vực
chứa chất thải riêng, được vận
chuyển và xử lý 1 ngày/lần
CTRSH
Lưu trữ tại khu vực
riêng biệt
Thuê đơn vị có chức năng thu
gom, xử lý theo đúng qui định.
CTNH
II. GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG
Giảm thiểu rủi ro, sự cố
 Trang bị đầy đủ hệ thống PCCC: hệ thống báo cháy tự động, hệ thống đèn thoát hiểm và
đèn sự cố, hệ thống chống sét.
 Bố trí hệ thống thoát hiểm phù hợp cho từng khu vực của dự án.
 Thường xuyên tập huấn cho nhân viên làm việc trong khu vực dự án về công tác PCCC.
 Xây dựng và ban hành nội quy về an toàn điện
 Tuyên truyền nâng cao nhận thức BVMT
 Tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng đã được thiết lập cho hệ
thống xử lý nước thải.
 Thực hiện quan trắc định kỳ lưu lượng và chất lượng nước thải cho hệ thống xử lý nước
thải.
32
L/O/G/O
33
KHÔNG KHÍ
Vị trí giám sát:
03 vị trí tại khu đất dự án.
Tần suất giám sát: 06 tháng/lần
Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ
ẩm, bụi tổng, SO2, NO2, CO,
Tiếng ồn, Độ rung,
 Tiêu chuẩn so sánh:
QCVN 05:2013/BTNMT,
QCVN 26:2010/BTNMT
QCVN 27:2010/BTNMT
CTR & CTNH
Thông số giám sát: khối lượng,
chủng loại, thành phần CTR và CTNH
Tần suất giám sát: 01 ngày/lần
Giai đoạn xây dựng dự án
NƯỚC THẢI
Vị trí giám sát: 01 điểm tại lán trại
công nhân
Thông số giám sát: các chỉ tiêu theo
QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B
Tần suất giám sát: 3 tháng/lần
Tiêu chuẩn so sánh: QCVN
14:2008/BTNMT,Cột B
CTR & CTNH
Thông số giám sát: khối lượng,
chủng loại, thành phần CTR và
CTNH
Tần suất giám sát: 06 tháng/lần
Giai đoạn hoạt động
35
NƯỚC THẢI
Vị trí giám sát: 1 mẫu tại vị trí đấu nối
vào hệ thống thoát nước của khu vực
Thông số giám sát: các chỉ tiêu theo
QCVN 14:2008/BTNMT.
Tần suất giám sát: 3 tháng/lần
Tiêu chuẩn so sánh: QCVN
14:2008/BTNMT, Cột B
KHÔNG KHÍ
Vị trí giám sát: 02 vị trí
-Trước công khu dân cư
-Bên trong khu dân cư
Tần suất giám sát: 06 tháng/lần
Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ
ẩm, bụi tổng, SO2, NO2, CO,
Tiếng ồn, Độ rung,
 Tiêu chuẩn so sánh:
QCVN 05:2013/BTNMT,
QCVN 26:2010/BTNMT
QCVN 27:2010/BTNMT
L/O/G/O
36
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
KIẾN NGHỊ
Báo cáo ĐTM đã nhận dạng được các yếu tố, mức độ tác động đến môi trường khi dự
án đi vào hoạt động và nhận thấy đây là những tác động có thể kiểm soát được.
Do đặc điểm của Dự án, các tác động khi triển khai xây dựng và vận hành đã
được đưa ra các biện pháp giảm thiểu đến các tác động xấu. Chủ đầu tư kính đề
nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh xem xét và phê
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để Dự án được triển khai đúng tiến
độ.
37
CAM KẾT
 Chủ đầu tư xin cam kết sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường đã nêu;
Đảm bảo đạt được một số Quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam về bảo vệ môi
trường;
 Thực hiện nghiêm chỉnh Luật bảo vệ môi trường ;
 Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có bất kỳ hành vi, vi phạm nào về các
hoạt động bảo vệ môi trường của dự án;
 Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung, biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu các
tác động đến môi trường và bảo vệ;
38
L/O/G/O
39

More Related Content

What's hot

Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTLập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNGSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNGLập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Mở rộng gia công sản xuất Phân bón, Thu...
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Mở rộng gia công sản xuất Phân bón, Thu...DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Mở rộng gia công sản xuất Phân bón, Thu...
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Mở rộng gia công sản xuất Phân bón, Thu...CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Bài tiểu luận đtm dự án bãi chôn lấp đa phước
Bài tiểu luận đtm dự án bãi chôn lấp đa phướcBài tiểu luận đtm dự án bãi chôn lấp đa phước
Bài tiểu luận đtm dự án bãi chôn lấp đa phướcThanh Hoa
 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sả...
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sả...Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sả...
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sả...nataliej4
 
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI, SẢN XUẤT BIOGAS VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI, SẢN XUẤT BIOGAS VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI, SẢN XUẤT BIOGAS VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI, SẢN XUẤT BIOGAS VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO nataliej4
 
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Nhà hàng vườn phố
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Nhà hàng vườn phốĐề án bảo vệ môi trường đơn giản - Nhà hàng vườn phố
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Nhà hàng vườn phốCông ty môi trường Newtech Co
 
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minhBài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minhLanh Chanh
 
Du an xu ly rac thai sinh hoat
Du an xu ly rac thai sinh hoatDu an xu ly rac thai sinh hoat
Du an xu ly rac thai sinh hoatThaoNguyenXanh2
 
O nhiem moi truong khong khi
O nhiem moi truong khong khiO nhiem moi truong khong khi
O nhiem moi truong khong khiĐại Lê Vinh
 
Quan ly moi truong trong do thi va khu cong nghiep
Quan ly moi truong trong do thi va khu cong nghiepQuan ly moi truong trong do thi va khu cong nghiep
Quan ly moi truong trong do thi va khu cong nghiepnhóc Ngố
 

What's hot (17)

ĐTM Cấp Bộ | PPT_Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Khu dân cư dịch ...
ĐTM Cấp Bộ | PPT_Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Khu dân cư dịch ...ĐTM Cấp Bộ | PPT_Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Khu dân cư dịch ...
ĐTM Cấp Bộ | PPT_Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Khu dân cư dịch ...
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNGSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
 
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Mở rộng gia công sản xuất Phân bón, Thu...
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Mở rộng gia công sản xuất Phân bón, Thu...DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Mở rộng gia công sản xuất Phân bón, Thu...
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Mở rộng gia công sản xuất Phân bón, Thu...
 
DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Nhà máy sản xuất gia cong phân bón và thuốc BVT...
DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Nhà máy sản xuất gia cong phân bón và thuốc BVT...DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Nhà máy sản xuất gia cong phân bón và thuốc BVT...
DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Nhà máy sản xuất gia cong phân bón và thuốc BVT...
 
Bài tiểu luận đtm dự án bãi chôn lấp đa phước
Bài tiểu luận đtm dự án bãi chôn lấp đa phướcBài tiểu luận đtm dự án bãi chôn lấp đa phước
Bài tiểu luận đtm dự án bãi chôn lấp đa phước
 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sả...
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sả...Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sả...
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sả...
 
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI, SẢN XUẤT BIOGAS VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI, SẢN XUẤT BIOGAS VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI, SẢN XUẤT BIOGAS VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI, SẢN XUẤT BIOGAS VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
 
Kế hoạch bảo vệ môi trường Sao Nam Việt
Kế hoạch bảo vệ môi trường Sao Nam ViệtKế hoạch bảo vệ môi trường Sao Nam Việt
Kế hoạch bảo vệ môi trường Sao Nam Việt
 
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Nhà hàng vườn phố
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Nhà hàng vườn phốĐề án bảo vệ môi trường đơn giản - Nhà hàng vườn phố
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Nhà hàng vườn phố
 
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minhBài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
Bài tiểu luận thực tế khu công nghiệp quang minh
 
dự án nhà máy xử lý chất thải | duanviet
dự án nhà máy xử lý chất thải | duanvietdự án nhà máy xử lý chất thải | duanviet
dự án nhà máy xử lý chất thải | duanviet
 
Du an xu ly rac thai sinh hoat
Du an xu ly rac thai sinh hoatDu an xu ly rac thai sinh hoat
Du an xu ly rac thai sinh hoat
 
O nhiem moi truong khong khi
O nhiem moi truong khong khiO nhiem moi truong khong khi
O nhiem moi truong khong khi
 
Quan ly moi truong trong do thi va khu cong nghiep
Quan ly moi truong trong do thi va khu cong nghiepQuan ly moi truong trong do thi va khu cong nghiep
Quan ly moi truong trong do thi va khu cong nghiep
 

Viewers also liked

Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...ThaoNguyenXanh2
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTThaoNguyenXanh2
 
Tư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườn
Tư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườnTư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườn
Tư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườnThaoNguyenXanh2
 
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long anTư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long anThaoNguyenXanh2
 
Hồ Sơ Năng Lực Thảo Nguyên Xanh 2015
Hồ Sơ Năng Lực Thảo Nguyên Xanh 2015Hồ Sơ Năng Lực Thảo Nguyên Xanh 2015
Hồ Sơ Năng Lực Thảo Nguyên Xanh 2015ThaoNguyenXanh2
 
Dự án nông nghiệp trang trại vac hậu giang
Dự án nông nghiệp trang trại vac hậu giangDự án nông nghiệp trang trại vac hậu giang
Dự án nông nghiệp trang trại vac hậu giangThaoNguyenXanh2
 
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạoTư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạoThaoNguyenXanh2
 
Dự án trồng chè Ô Long
Dự án trồng chè Ô LongDự án trồng chè Ô Long
Dự án trồng chè Ô LongThaoNguyenXanh2
 
Dự án đầu tư nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh
Dự án đầu tư nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinhDự án đầu tư nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh
Dự án đầu tư nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinhThaoNguyenXanh2
 
Tư vấn dự án nhà máy sản xuất chè (Trà)
Tư vấn dự án nhà máy sản xuất chè (Trà)Tư vấn dự án nhà máy sản xuất chè (Trà)
Tư vấn dự án nhà máy sản xuất chè (Trà)ThaoNguyenXanh2
 
Lập dự án đầu tư khu vui chơi giải trí
Lập dự án đầu tư khu vui chơi giải tríLập dự án đầu tư khu vui chơi giải trí
Lập dự án đầu tư khu vui chơi giải tríThaoNguyenXanh2
 
Tư vấn lập dự án nhà máy sản xuất thức ăn việt thắng long an
Tư vấn lập dự án nhà máy sản xuất thức ăn việt thắng long anTư vấn lập dự án nhà máy sản xuất thức ăn việt thắng long an
Tư vấn lập dự án nhà máy sản xuất thức ăn việt thắng long anThaoNguyenXanh2
 

Viewers also liked (12)

Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
 
Tư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườn
Tư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườnTư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườn
Tư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườn
 
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long anTư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
 
Hồ Sơ Năng Lực Thảo Nguyên Xanh 2015
Hồ Sơ Năng Lực Thảo Nguyên Xanh 2015Hồ Sơ Năng Lực Thảo Nguyên Xanh 2015
Hồ Sơ Năng Lực Thảo Nguyên Xanh 2015
 
Dự án nông nghiệp trang trại vac hậu giang
Dự án nông nghiệp trang trại vac hậu giangDự án nông nghiệp trang trại vac hậu giang
Dự án nông nghiệp trang trại vac hậu giang
 
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạoTư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
 
Dự án trồng chè Ô Long
Dự án trồng chè Ô LongDự án trồng chè Ô Long
Dự án trồng chè Ô Long
 
Dự án đầu tư nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh
Dự án đầu tư nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinhDự án đầu tư nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh
Dự án đầu tư nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh
 
Tư vấn dự án nhà máy sản xuất chè (Trà)
Tư vấn dự án nhà máy sản xuất chè (Trà)Tư vấn dự án nhà máy sản xuất chè (Trà)
Tư vấn dự án nhà máy sản xuất chè (Trà)
 
Lập dự án đầu tư khu vui chơi giải trí
Lập dự án đầu tư khu vui chơi giải tríLập dự án đầu tư khu vui chơi giải trí
Lập dự án đầu tư khu vui chơi giải trí
 
Tư vấn lập dự án nhà máy sản xuất thức ăn việt thắng long an
Tư vấn lập dự án nhà máy sản xuất thức ăn việt thắng long anTư vấn lập dự án nhà máy sản xuất thức ăn việt thắng long an
Tư vấn lập dự án nhà máy sản xuất thức ăn việt thắng long an
 

Similar to Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

[123doc] dtm-cap-so-ppt-bao-cao-dtm-du-an-nha-may-gia-cong-san-xuat-phan-bo...
[123doc]  dtm-cap-so-ppt-bao-cao-dtm-du-an-nha-may-gia-cong-san-xuat-phan-bo...[123doc]  dtm-cap-so-ppt-bao-cao-dtm-du-an-nha-may-gia-cong-san-xuat-phan-bo...
[123doc] dtm-cap-so-ppt-bao-cao-dtm-du-an-nha-may-gia-cong-san-xuat-phan-bo...BoNguyn296
 
090523. PP GPMT HOANG GIA PHAT.pptx
090523. PP GPMT HOANG GIA PHAT.pptx090523. PP GPMT HOANG GIA PHAT.pptx
090523. PP GPMT HOANG GIA PHAT.pptxTnHuyHongMrThnh
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNGSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNGThaoNguyenXanh2
 
Qcvn 40-2011-btnmt - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Qcvn 40-2011-btnmt - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườngQcvn 40-2011-btnmt - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Qcvn 40-2011-btnmt - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườngThaoNguyenXanh2
 
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Cần Thơ - 09...
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Cần Thơ - 09...Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Cần Thơ - 09...
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Cần Thơ - 09...CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Báo cáo kết quả kson dlbk
Báo cáo kết quả kson dlbkBáo cáo kết quả kson dlbk
Báo cáo kết quả kson dlbkJung Brian
 
Báo cáo của chủ đầu tư
Báo cáo của chủ đầu tưBáo cáo của chủ đầu tư
Báo cáo của chủ đầu tưhainammtsla
 
Xử lý chất thải rắn nguy hại
Xử lý chất thải rắn nguy hạiXử lý chất thải rắn nguy hại
Xử lý chất thải rắn nguy hạiHoa Dang
 
DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022
DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022
DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022HngNg798476
 
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI ÁP DỤNG THỬ NG...
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI ÁP DỤNG THỬ NG...NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI ÁP DỤNG THỬ NG...
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI ÁP DỤNG THỬ NG...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Bản cam kết bảo vệ môi trường xưởng sửa chữa ô tô
Bản cam kết bảo vệ môi trường xưởng sửa chữa ô tôBản cam kết bảo vệ môi trường xưởng sửa chữa ô tô
Bản cam kết bảo vệ môi trường xưởng sửa chữa ô tônataliej4
 
Hướng dẫn xử lý nước thải.pdf
Hướng dẫn xử lý nước thải.pdfHướng dẫn xử lý nước thải.pdf
Hướng dẫn xử lý nước thải.pdfNhuoc Tran
 
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy bia việt nam công suất 420 triệu lít năm
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy bia việt nam công suất 420 triệu lít nămDự án đầu tư xây dựng nhà máy bia việt nam công suất 420 triệu lít năm
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy bia việt nam công suất 420 triệu lít nămnataliej4
 
Bao cao nhom 4
Bao cao nhom 4Bao cao nhom 4
Bao cao nhom 4dinhnamasx
 
Xử lý ctr nguy hại
Xử lý ctr nguy hạiXử lý ctr nguy hại
Xử lý ctr nguy hạiHoa Dang
 
QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...
QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...
QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...Công ty môi trường Newtech Co
 
Qcvn 41-2011-btnmt - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườngu
Qcvn 41-2011-btnmt - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườnguQcvn 41-2011-btnmt - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườngu
Qcvn 41-2011-btnmt - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườnguThaoNguyenXanh2
 
Bai chon lap sinh thái
Bai chon lap sinh tháiBai chon lap sinh thái
Bai chon lap sinh tháihoangngocha
 

Similar to Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ (20)

[123doc] dtm-cap-so-ppt-bao-cao-dtm-du-an-nha-may-gia-cong-san-xuat-phan-bo...
[123doc]  dtm-cap-so-ppt-bao-cao-dtm-du-an-nha-may-gia-cong-san-xuat-phan-bo...[123doc]  dtm-cap-so-ppt-bao-cao-dtm-du-an-nha-may-gia-cong-san-xuat-phan-bo...
[123doc] dtm-cap-so-ppt-bao-cao-dtm-du-an-nha-may-gia-cong-san-xuat-phan-bo...
 
090523. PP GPMT HOANG GIA PHAT.pptx
090523. PP GPMT HOANG GIA PHAT.pptx090523. PP GPMT HOANG GIA PHAT.pptx
090523. PP GPMT HOANG GIA PHAT.pptx
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNGSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
 
Qcvn 40-2011-btnmt - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Qcvn 40-2011-btnmt - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườngQcvn 40-2011-btnmt - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Qcvn 40-2011-btnmt - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
 
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Cần Thơ - 09...
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Cần Thơ - 09...Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Cần Thơ - 09...
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Cần Thơ - 09...
 
Báo cáo kết quả kson dlbk
Báo cáo kết quả kson dlbkBáo cáo kết quả kson dlbk
Báo cáo kết quả kson dlbk
 
Báo cáo của chủ đầu tư
Báo cáo của chủ đầu tưBáo cáo của chủ đầu tư
Báo cáo của chủ đầu tư
 
Xử lý chất thải rắn nguy hại
Xử lý chất thải rắn nguy hạiXử lý chất thải rắn nguy hại
Xử lý chất thải rắn nguy hại
 
DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022
DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022
DTM trại heo ứng dụng CNC tân lập năm 2022
 
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI ÁP DỤNG THỬ NG...
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI ÁP DỤNG THỬ NG...NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI ÁP DỤNG THỬ NG...
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI ÁP DỤNG THỬ NG...
 
Bản cam kết bảo vệ môi trường xưởng sửa chữa ô tô
Bản cam kết bảo vệ môi trường xưởng sửa chữa ô tôBản cam kết bảo vệ môi trường xưởng sửa chữa ô tô
Bản cam kết bảo vệ môi trường xưởng sửa chữa ô tô
 
Hướng dẫn xử lý nước thải.pdf
Hướng dẫn xử lý nước thải.pdfHướng dẫn xử lý nước thải.pdf
Hướng dẫn xử lý nước thải.pdf
 
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy bia việt nam công suất 420 triệu lít năm
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy bia việt nam công suất 420 triệu lít nămDự án đầu tư xây dựng nhà máy bia việt nam công suất 420 triệu lít năm
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy bia việt nam công suất 420 triệu lít năm
 
Bao cao nhom 4
Bao cao nhom 4Bao cao nhom 4
Bao cao nhom 4
 
Luận văn: Công nghệ cải tạo xử lý nước thải nhà máy Spindex, 9đ
Luận văn: Công nghệ cải tạo xử lý nước thải nhà máy Spindex, 9đLuận văn: Công nghệ cải tạo xử lý nước thải nhà máy Spindex, 9đ
Luận văn: Công nghệ cải tạo xử lý nước thải nhà máy Spindex, 9đ
 
Xử lý ctr nguy hại
Xử lý ctr nguy hạiXử lý ctr nguy hại
Xử lý ctr nguy hại
 
QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...
QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...
QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...
 
Qcvn 41-2011-btnmt - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Qcvn 41-2011-btnmt - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Qcvn 41-2011-btnmt - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Qcvn 41-2011-btnmt - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
 
Qcvn 41-2011-btnmt - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườngu
Qcvn 41-2011-btnmt - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườnguQcvn 41-2011-btnmt - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườngu
Qcvn 41-2011-btnmt - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườngu
 
Bai chon lap sinh thái
Bai chon lap sinh tháiBai chon lap sinh thái
Bai chon lap sinh thái
 

Recently uploaded

Catalogue gach Đồng Tâm DongVan_2023.pdf
Catalogue gach Đồng Tâm DongVan_2023.pdfCatalogue gach Đồng Tâm DongVan_2023.pdf
Catalogue gach Đồng Tâm DongVan_2023.pdfOrient Homes
 
Catalogue Thiết bị vệ sinh American Standard mới nhất 2024.pdf
Catalogue Thiết bị vệ sinh American Standard mới nhất 2024.pdfCatalogue Thiết bị vệ sinh American Standard mới nhất 2024.pdf
Catalogue Thiết bị vệ sinh American Standard mới nhất 2024.pdfOrient Homes
 
CATALOG VI_Professional Catalogue 2023.pdf
CATALOG VI_Professional Catalogue 2023.pdfCATALOG VI_Professional Catalogue 2023.pdf
CATALOG VI_Professional Catalogue 2023.pdfOrient Homes
 
catalog Tiền Phong Bảng giá PPR 01.07.23.pdf
catalog Tiền Phong Bảng giá PPR 01.07.23.pdfcatalog Tiền Phong Bảng giá PPR 01.07.23.pdf
catalog Tiền Phong Bảng giá PPR 01.07.23.pdfOrient Homes
 
CATALOG PANASONIC Pricelist 042024 - Vn.pdf
CATALOG PANASONIC Pricelist 042024 - Vn.pdfCATALOG PANASONIC Pricelist 042024 - Vn.pdf
CATALOG PANASONIC Pricelist 042024 - Vn.pdfOrient Homes
 
Catalog Sino BG - Den chieu sang 2 - 15012024.pdf
Catalog Sino BG - Den chieu sang 2 - 15012024.pdfCatalog Sino BG - Den chieu sang 2 - 15012024.pdf
Catalog Sino BG - Den chieu sang 2 - 15012024.pdfOrient Homes
 
Catalog Tiền phong Bảng giá PVC 01.07.23.pdf
Catalog Tiền phong Bảng giá PVC 01.07.23.pdfCatalog Tiền phong Bảng giá PVC 01.07.23.pdf
Catalog Tiền phong Bảng giá PVC 01.07.23.pdfOrient Homes
 
Trắc nghiệm khả năng lãnh đạo - Trắc nghiệm ngay!
Trắc nghiệm khả năng lãnh đạo - Trắc nghiệm ngay!Trắc nghiệm khả năng lãnh đạo - Trắc nghiệm ngay!
Trắc nghiệm khả năng lãnh đạo - Trắc nghiệm ngay!Uy Hoàng
 
HSNL HAPULICO 29.05.2023 (VI) đầy đủ.pdf
HSNL HAPULICO 29.05.2023 (VI) đầy đủ.pdfHSNL HAPULICO 29.05.2023 (VI) đầy đủ.pdf
HSNL HAPULICO 29.05.2023 (VI) đầy đủ.pdfOrient Homes
 
Catalogue Van vòi Novo-Viettiep Chốt.pdf
Catalogue Van vòi Novo-Viettiep Chốt.pdfCatalogue Van vòi Novo-Viettiep Chốt.pdf
Catalogue Van vòi Novo-Viettiep Chốt.pdfOrient Homes
 
catalogue đèn chiếu sáng Rạng Đông 2024-led.pdf
catalogue đèn chiếu sáng Rạng Đông 2024-led.pdfcatalogue đèn chiếu sáng Rạng Đông 2024-led.pdf
catalogue đèn chiếu sáng Rạng Đông 2024-led.pdfOrient Homes
 
Công cụ Trắc nghiệm tính cách MBTI miễn phí
Công cụ Trắc nghiệm tính cách MBTI miễn phíCông cụ Trắc nghiệm tính cách MBTI miễn phí
Công cụ Trắc nghiệm tính cách MBTI miễn phíUy Hoàng
 
Catalog Karofi KTF - 888 brochure (4).pdf
Catalog Karofi KTF - 888 brochure (4).pdfCatalog Karofi KTF - 888 brochure (4).pdf
Catalog Karofi KTF - 888 brochure (4).pdfOrient Homes
 
Catalog Ống luồn dây, phụ kiện Sino .pdf
Catalog Ống luồn dây, phụ kiện Sino .pdfCatalog Ống luồn dây, phụ kiện Sino .pdf
Catalog Ống luồn dây, phụ kiện Sino .pdfOrient Homes
 
Catalog Đen led Kingled - Kingeco 2024.pdf
Catalog Đen led Kingled - Kingeco 2024.pdfCatalog Đen led Kingled - Kingeco 2024.pdf
Catalog Đen led Kingled - Kingeco 2024.pdfOrient Homes
 
Catalogue Thiết bị điện 2023 TNC .pdf
Catalogue Thiết bị điện 2023 TNC  .pdfCatalogue Thiết bị điện 2023 TNC  .pdf
Catalogue Thiết bị điện 2023 TNC .pdfOrient Homes
 
Catalog Sino - Den chieu sang 1 - 15012024.pdf
Catalog Sino - Den chieu sang 1 - 15012024.pdfCatalog Sino - Den chieu sang 1 - 15012024.pdf
Catalog Sino - Den chieu sang 1 - 15012024.pdfOrient Homes
 
CATALOGUE Ống nhựa xoắn BA AN T5.2022.pdf
CATALOGUE Ống nhựa xoắn BA AN T5.2022.pdfCATALOGUE Ống nhựa xoắn BA AN T5.2022.pdf
CATALOGUE Ống nhựa xoắn BA AN T5.2022.pdfOrient Homes
 
Catalogue_Schneider_T012023v2_thietbidiendgp.pdf
Catalogue_Schneider_T012023v2_thietbidiendgp.pdfCatalogue_Schneider_T012023v2_thietbidiendgp.pdf
Catalogue_Schneider_T012023v2_thietbidiendgp.pdfOrient Homes
 

Recently uploaded (20)

Catalogue gach Đồng Tâm DongVan_2023.pdf
Catalogue gach Đồng Tâm DongVan_2023.pdfCatalogue gach Đồng Tâm DongVan_2023.pdf
Catalogue gach Đồng Tâm DongVan_2023.pdf
 
Catalogue Thiết bị vệ sinh American Standard mới nhất 2024.pdf
Catalogue Thiết bị vệ sinh American Standard mới nhất 2024.pdfCatalogue Thiết bị vệ sinh American Standard mới nhất 2024.pdf
Catalogue Thiết bị vệ sinh American Standard mới nhất 2024.pdf
 
CATALOG VI_Professional Catalogue 2023.pdf
CATALOG VI_Professional Catalogue 2023.pdfCATALOG VI_Professional Catalogue 2023.pdf
CATALOG VI_Professional Catalogue 2023.pdf
 
catalog Tiền Phong Bảng giá PPR 01.07.23.pdf
catalog Tiền Phong Bảng giá PPR 01.07.23.pdfcatalog Tiền Phong Bảng giá PPR 01.07.23.pdf
catalog Tiền Phong Bảng giá PPR 01.07.23.pdf
 
CATALOG PANASONIC Pricelist 042024 - Vn.pdf
CATALOG PANASONIC Pricelist 042024 - Vn.pdfCATALOG PANASONIC Pricelist 042024 - Vn.pdf
CATALOG PANASONIC Pricelist 042024 - Vn.pdf
 
Catalog Sino BG - Den chieu sang 2 - 15012024.pdf
Catalog Sino BG - Den chieu sang 2 - 15012024.pdfCatalog Sino BG - Den chieu sang 2 - 15012024.pdf
Catalog Sino BG - Den chieu sang 2 - 15012024.pdf
 
BÁO CÁO THỰC TẬP NHÀ THUỐC 60 HOÀNG VĂN THÁI
BÁO CÁO THỰC TẬP NHÀ THUỐC 60 HOÀNG VĂN THÁIBÁO CÁO THỰC TẬP NHÀ THUỐC 60 HOÀNG VĂN THÁI
BÁO CÁO THỰC TẬP NHÀ THUỐC 60 HOÀNG VĂN THÁI
 
Catalog Tiền phong Bảng giá PVC 01.07.23.pdf
Catalog Tiền phong Bảng giá PVC 01.07.23.pdfCatalog Tiền phong Bảng giá PVC 01.07.23.pdf
Catalog Tiền phong Bảng giá PVC 01.07.23.pdf
 
Trắc nghiệm khả năng lãnh đạo - Trắc nghiệm ngay!
Trắc nghiệm khả năng lãnh đạo - Trắc nghiệm ngay!Trắc nghiệm khả năng lãnh đạo - Trắc nghiệm ngay!
Trắc nghiệm khả năng lãnh đạo - Trắc nghiệm ngay!
 
HSNL HAPULICO 29.05.2023 (VI) đầy đủ.pdf
HSNL HAPULICO 29.05.2023 (VI) đầy đủ.pdfHSNL HAPULICO 29.05.2023 (VI) đầy đủ.pdf
HSNL HAPULICO 29.05.2023 (VI) đầy đủ.pdf
 
Catalogue Van vòi Novo-Viettiep Chốt.pdf
Catalogue Van vòi Novo-Viettiep Chốt.pdfCatalogue Van vòi Novo-Viettiep Chốt.pdf
Catalogue Van vòi Novo-Viettiep Chốt.pdf
 
catalogue đèn chiếu sáng Rạng Đông 2024-led.pdf
catalogue đèn chiếu sáng Rạng Đông 2024-led.pdfcatalogue đèn chiếu sáng Rạng Đông 2024-led.pdf
catalogue đèn chiếu sáng Rạng Đông 2024-led.pdf
 
Công cụ Trắc nghiệm tính cách MBTI miễn phí
Công cụ Trắc nghiệm tính cách MBTI miễn phíCông cụ Trắc nghiệm tính cách MBTI miễn phí
Công cụ Trắc nghiệm tính cách MBTI miễn phí
 
Catalog Karofi KTF - 888 brochure (4).pdf
Catalog Karofi KTF - 888 brochure (4).pdfCatalog Karofi KTF - 888 brochure (4).pdf
Catalog Karofi KTF - 888 brochure (4).pdf
 
Catalog Ống luồn dây, phụ kiện Sino .pdf
Catalog Ống luồn dây, phụ kiện Sino .pdfCatalog Ống luồn dây, phụ kiện Sino .pdf
Catalog Ống luồn dây, phụ kiện Sino .pdf
 
Catalog Đen led Kingled - Kingeco 2024.pdf
Catalog Đen led Kingled - Kingeco 2024.pdfCatalog Đen led Kingled - Kingeco 2024.pdf
Catalog Đen led Kingled - Kingeco 2024.pdf
 
Catalogue Thiết bị điện 2023 TNC .pdf
Catalogue Thiết bị điện 2023 TNC  .pdfCatalogue Thiết bị điện 2023 TNC  .pdf
Catalogue Thiết bị điện 2023 TNC .pdf
 
Catalog Sino - Den chieu sang 1 - 15012024.pdf
Catalog Sino - Den chieu sang 1 - 15012024.pdfCatalog Sino - Den chieu sang 1 - 15012024.pdf
Catalog Sino - Den chieu sang 1 - 15012024.pdf
 
CATALOGUE Ống nhựa xoắn BA AN T5.2022.pdf
CATALOGUE Ống nhựa xoắn BA AN T5.2022.pdfCATALOGUE Ống nhựa xoắn BA AN T5.2022.pdf
CATALOGUE Ống nhựa xoắn BA AN T5.2022.pdf
 
Catalogue_Schneider_T012023v2_thietbidiendgp.pdf
Catalogue_Schneider_T012023v2_thietbidiendgp.pdfCatalogue_Schneider_T012023v2_thietbidiendgp.pdf
Catalogue_Schneider_T012023v2_thietbidiendgp.pdf
 

Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

 • 1. 1
 • 2. L/O/G/O DỰ ÁN “KHU DÂN CƢ HÀ ĐÔ’’ TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 2 Địa chỉ: Phƣờng Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh • CHỦ ĐẦU TƢ: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ • ĐƠN VỊ TƢ VẤN: CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH
 • 3. NỘI DUNG MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ - CAM KẾT
 • 4. L/O/G/O MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 4
 • 5. 1. TÊN DỰ ÁN KHU DÂN CƢ HÀ ĐÔ 2. CHỦ ĐẦU TƢ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ  Đại diện: Ông Lê Thanh Hiền; Chức vụ: Giám Đốc  Địa chỉ chi nhánh: Số 60 Trƣờng Sơn. Phƣờng 2, quận Tân Bình, TP.HCM  Vị trí của Dự án: Phƣờng Thới An, quận 12, Tp.Hồ Chí Minh . 5
 • 6. 6 3. VỊ TRÍ DỰ ÁN Khu đất được giới hạn như sau: •Phía Đông: giáp rạch Bến Cát. •Phía Tây: giáp khu đất dân cư. •Phía Nam: giáp hành lang xe lửa. •Phía Bắc: giáp khu dân cư. Mặt bằng khu vực khảo sát hiện phần lớn là đất trống
 • 7. 7 4. HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TT Nội dung sử dụng đất Diện tích (m2 ) Tỷ lệ (% ) Chỉ tiêu (m2/ngƣời) A Đất dân dụng 40.688,9 74,00 37,02 1 Đất công trình công cộng 913,3 1,66 0,83 2 Đất ở 22.883,3 41,62 20,82 - Nhà biệt thự song lập 11.128,2 - Nhà liên kế có sân vườn 7.982.6 - Nhà chung cư 15 tầng 3.772,5 3 Đất công viên cây xanh-TDTT 2.706,9 4,92 2,46 4 Đất giao thông – hành lang kỹ thuật. 14.185,4 25,80 12,91 B Đất ngoài dân dụng 14.293,7 26,00 13,01 1 Trạm xử lý nước thải 330,0 2 Trạm điện 46,7 3 Đất giao thông ngoài dân dụng 13.917 Tổng diện tích khu đất quy hoạch 54.982,6 100
 • 8. 5. NHU CẦU SỬ DỤNG ĐiỆN, NƢỚC, NGUYÊN VẬT LiỆU 5.1. Nhu cầu sử dụng điện Hệ thống điện trong công trình được lấy từ lưới điện trung thế 15KV Thạnh Lộc (tiết diện 240mm2, tải định mức 600A) 5.2. Nhu cầu sử dụng nƣớc Nguồn nước cấp cho công trình được lấy từ Xí nghiệp cấp nước Trung An. 5.3. Nhu cầu nguyên vật liệu Dự án sử dụng các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, các nguyên vật liệu tự nhiên: gạch bê tông khí chưng áp, sơn sinh thái thân thiện có hàm lượng VOC thấp,…
 • 9. 6. Tiến độ thực hiện dự án 9 STT Công việc thực hiện Thời gian 1 Chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị mặt bằng Quý III/2016 2 Chuẩn bị và vận chuyển nguyên vật liệu Quý IV/2016 đến quý IV/2018 3 Thi công móng Quý IV/2016 4 Thi công hạ tầng kỹ thuật,thấp tầng Quý IV/2016 đến quý IV/2017 5 Thi công xây dựng khu nhà cao tầng, công trình công cộng Quý I/2018 đến quý IV/2019 6 Hoàn thiện các công trình chính và phụ trợ Quý IV/2019 + I/2020 7 Nghiệm thu công trình và đi vào hoạt động Cuối qúy I/2020
 • 10. L/O/G/O HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 10
 • 11. 1. Vị trí lấy mẫu  Môi trường không khí: Tiến hành lấy 03 mẫu không khí, mỗi vị trí lấy mẫu được đo 1 lần. TT Ký hiệu Vị trí 1 KK1 Tại cổng chính ra vào khu vực Dự án 2 KK2 Tại trung tâm dự án 3 KK3 Tại khu vực bên hông dự án (Phía Bắc của dự án)
 • 12. 2. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng không khí 12 TT THÔNG SỐ/ ĐƠN VỊ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM QCVN 26:2010/BTNMT QCVN 05:2013/BTNMT KK1 KK2 KK3 1 Nhiệt độ („) 0C 31,2 31,4 31,7 -- -- 2 Độ ẩm („) % 63,7 63,5 62,9 -- -- 3 Tốcđộ gió („) m/s 0,4 - 1,1 0,4 – 0,9 0,4 – 0,8 -- -- 4 Độ ồn („) dBA 66,5 - 69,2 63,8 – 66,0 63,0 - 65,8 70 -- 5 Bụi (*) mg/Nm3 0,29 0,28 0,27 -- 0,3 6 NO2 mg/Nm3 0,115 0,104 0,101 -- 0,2 7 SO2 mg/Nm3 0,035 0,139 0,128 -- 0,35 8 CO mg/Nm3 5,21 4,72 4,65 -- 30Kết quả quan trắc MT không khí cho thấy chất lƣợng không khí tại khu vực chƣa có dấu hiệu ô nhiễm.
 • 13. 3. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng nƣớc 13  Môi trường nước: tiến hành lấy 1 mẫu nước mặt. TT Ký hiệu Vị trí Nƣớc mặt 1 NM1 Tại Rạch Bến Cát ngay phía sau dự án
 • 14. 3. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng nƣớc 14 STT THÔNG SỐ/ ĐƠN VỊ PHƢƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM QCVN 08- MT:2015/BTNMT (Cột B1) 1 pH (*) -- TCVN 6492:2011 6,80 5,5 - 9 2 COD(*) mg/L SMEWW 5220C:2012 45,0 30 3 BOD5 (*) mg/L SMEWW 5210B:2012 32,0 15 4 TSS(*) mg/L TCVN 6625:2000 78,0 50 5 DO(*) mg/L TCVN 7325:2004 4,2 ≥4 6 NH4 +(*) mg/L SMEWW 4500-NH3-F:2012 0,58 0,9 7 NO3 - (*) mg/L SMEWW 4500-NO3 -.E:2012 0,29 10 8 NO2 - (*) mg/L TCVN 6178:1996 0,025 0,05 9 Cl-(*) mg/L SMEWW 4500-Cl-.B:2012 15,3 350 10 Fe (*) mg/L SMEWW 3500-Fe.B:2012 0,75 1,5 11 SO4 2-(*) mg/L SMEWW 4500-SO4 2-.E:2012 1,84 -- 12 Hg mg/L SMEWW 3112B:2012 <0,0015 0,001 13 Photphat (*) mg/L SMEWW 4500-PO4 3-.E:2012 0,25 0,3
 • 15. 4. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng đất 15 STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ KẾT QUẢ QCVN 03:2015/BTNMT 1 Zn mg/kg 17,20 300 2 As mg/kg 2,35 15 3 Pb mg/kg 10,16 200 4 Cd mg/kg 1,58 2 5 Cu mg/kg 10,75 200  Môi trường đất: Vị trí lấy mẫu tại trung tâm dự án “ Kí hiệu: D” Các chỉ tiêu phân tích đều có giá trị nằm trong ngưỡng cho phép tương ứng của QCVN 03:2015/BTNMT.
 • 17. 17  Đánh giá tác động môi trường của Dự án qua 3 giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị Dự án Giai đoạn thi công Dự án Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động
 • 18. 18 1.GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN  Dự án được xây dựng trên khu đất đã được GPMB, san nền hoàn chỉnh Vì vậy, lượng sinh khối phát sinh không đáng kể, không cần tiến hành đánh giá tác động môi trường cũng như các biện pháp giảm thiểu.
 • 19. 19 STT Nguồn gây tác động Hoạt động phát sinh Đối tượng bị tác động Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 1 Bụi và khí thải Quá trình thi công, xây dựng Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thi công Môi trường không khí Môi trường đất Môi trường nước Công nhân trực tiếp xây dựng và người dân xung quanh 2 Nước thải Nước thải sinh hoạt của công nhân Nước thải từ quá trình thi công: xây dựng và rửa máy móc thiết bị Nước mưa chảy tràn 3 CTR CTNH Quá trình sinh hoạt của công nhân Quá trình thi công, xây dựng như: các thùng chứa sơn, dầu, bóng đèn huỳnh
 • 20. 20 Gia tăng tai nạn giao thông, tiếng ồn, rung, nhu cầu sử dụng điện nước… Gây xáo trộn đời sống xã hội địa phương, các tệ nạn xã hội… Nước mưa chảy tràn gây ngập úng cục bộ, cuốn theo chất ô nhiễm. Tác động đến sức khỏe công nhân, dân cư… NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI
 • 21. CÁC RỦI RO, SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG Tai nạn giao thông Tai nạn lao động Sự cố rò rỉ dầu nhớt, hóa chất ra ngoài môi trƣờng Sự cố cháy nổ: có thể do chấp điện gây cháy nổ, tia lửa điện từ…
 • 22. Hoạt động chế biến thức ăn từ khu vực bếp ăn Khí thải từ máy phát điện dự phòng Khí thải từ hoạt động giao thông II. GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG Khí thải từ việc tập trung chất thải rắn và từ trạm xử lý nước thải KHÍ THẢI Các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải
 • 23. Nước mưa chảy tràn Nước thải sinh hoạt Nếu không có biện pháp kỹ thuật xử lý cũng như quản lý chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường bên trong và bên ngoài Dự án Nƣớc Thải II. GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG Các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải
 • 24. II. GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG Các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 24 CTR sinh hoạt • CTR sinh hoạt có thành phần chủ yếu là chất hữu cơ dễ phân hủy bao gồm rau quả, thực phẩm thừa…, rác thải vô cơ bao gồm bao nylon, vỏ lon, thủy tinh…với khối lượng khoảng 1.495,2 kg/ngày. CTNH • Bóng đèn neon thải • Pin, ắc quy • Linh kiện, thiết bị điện tử • Hộp mực in thải có các thành phần nguy hại • Dầu mỡ độc hạị... •  Tổng là 31,2 kg/tháng
 • 25. II. GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG Các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 25 Gia tăng lượng phương tiện giao thông • Gia tăng tiếng ồn, độ rung • Ảnh hưởng đến giao thông trong khu vực Tác động đến KT-XH • Tạo việc làm cho người dân, tăng nguồn ngân sách • Ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực Rủi ro, sự cố • Tai nạn lao động • Sự cố cháy nổ, sự cố trạm xử lý nước thải DỰ ÁN
 • 27. I. GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG Giảm thiểu các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 27 Khí thải • Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực dự án • Xây dựng hàng rào bằng tôn, bạt quanh khu vực thi công • Bảo trì, bảo dưỡng phương tiện vận chuyển, máy móc định kỳ. Nước thải • Nước thải sinh hoạt: bố trí 2 nhà vệ sinh di động cho công nhân. • Nước thải nấu ăn: bố trí thiết bị lọc tách mỡ rồi dẫn về hố ga • Nước thải thi công: dẫn qua bể lắng cát kết hợp tách dầu mỡ sau đó tái sử dụng để tưới sân bãi. • Nước mưa chảy tràn: lắng sơ bộ bằng hố ga rồi dẫn vào hệ thống thoát nước chung của thành phố CTR & CTNH • CTR sinh hoạt: bố trí thùng rác tại các lán trại, hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý hằng ngày. • CTR xây dựng: hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, có thế tái sử dụng. • CTNH: trang bị thùng chứa có nắp đậy, thuê đơn vị có chức năng thu gom định kỳ.
 • 28. Giảm thiểu các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 28 • Phân bố thời gian thi công hợp lý. • Quy định tốc độ phương tiện giao thông ra vào dự án. • Bảo dưỡng phương tiện vận chuyển, máy móc. Tiếng ồn, độ rung • Hạn chế phương tiện tập trung cùng thời điểm • Quy định tốc độ xe ra vào phù hợp • Biển báo, tín hiệu ra vào dự án An toàn giao thông • Thường xuyên tập huấn cho công nhân về an toàn vệ sinh lao động • Chú trọng công tác PCCC. Tai nạn lao động, sự cố cháy nổ
 • 29. II. GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG Giảm thiểu bụi,khí thải, chât thải - Bố trí hệ thống cây xanh trong khuôn viên khu nhà và các khu vực trong dự án tạo môi trường xanh và không khí trong lành. - Thường xuyên bảo trì hệ thống máy phát điện - Bố trí ống khói ở vị trí thích hợp và có chiều cao hợp lý. - Sử dụng hệ thống điều hòa hiện đại - Bảo dưỡng hệ thống điều hòa định kỳ - Thu gom và lưu trữ CTR, CTNH đúng quy định - Bùn thải từ hê thống XLNT được thu gom và hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và xử lý Các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 29
 • 30. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ THU GOM VÀ XỬ LÝ NƢỚC THẢI Nước mưa Nước thải (hố tiêu, tiểu) Nước thải từ chậu rửa, tắm giặt Hố ga Bể tự hoại 3 ngăn Hệ thống xử lý nước thải công suất 330 m3/ngày đêm Hệ thống thoát nước chung của khu vực Cống thoát nước khu vực Các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải Giảm thiểu tác động của nƣớc thải 30 Song chắn rác Nước thải nhà bếp Tách dầuSCR Hố ga
 • 31. II. GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG Giảm thiểu tác động của chất thải rắn 31 Phân loại rác tại nguồn, giao cho đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý - CTR vô cơ: bán cho các cơ sở thu mua, tái chế trên địa bàn 1 tháng/lần - CTP hữu cơ:lưu trữ khu vực chứa chất thải riêng, được vận chuyển và xử lý 1 ngày/lần CTRSH Lưu trữ tại khu vực riêng biệt Thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng qui định. CTNH
 • 32. II. GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG Giảm thiểu rủi ro, sự cố  Trang bị đầy đủ hệ thống PCCC: hệ thống báo cháy tự động, hệ thống đèn thoát hiểm và đèn sự cố, hệ thống chống sét.  Bố trí hệ thống thoát hiểm phù hợp cho từng khu vực của dự án.  Thường xuyên tập huấn cho nhân viên làm việc trong khu vực dự án về công tác PCCC.  Xây dựng và ban hành nội quy về an toàn điện  Tuyên truyền nâng cao nhận thức BVMT  Tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng đã được thiết lập cho hệ thống xử lý nước thải.  Thực hiện quan trắc định kỳ lưu lượng và chất lượng nước thải cho hệ thống xử lý nước thải. 32
 • 34. KHÔNG KHÍ Vị trí giám sát: 03 vị trí tại khu đất dự án. Tần suất giám sát: 06 tháng/lần Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, bụi tổng, SO2, NO2, CO, Tiếng ồn, Độ rung,  Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT QCVN 27:2010/BTNMT CTR & CTNH Thông số giám sát: khối lượng, chủng loại, thành phần CTR và CTNH Tần suất giám sát: 01 ngày/lần Giai đoạn xây dựng dự án NƯỚC THẢI Vị trí giám sát: 01 điểm tại lán trại công nhân Thông số giám sát: các chỉ tiêu theo QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B Tần suất giám sát: 3 tháng/lần Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT,Cột B
 • 35. CTR & CTNH Thông số giám sát: khối lượng, chủng loại, thành phần CTR và CTNH Tần suất giám sát: 06 tháng/lần Giai đoạn hoạt động 35 NƯỚC THẢI Vị trí giám sát: 1 mẫu tại vị trí đấu nối vào hệ thống thoát nước của khu vực Thông số giám sát: các chỉ tiêu theo QCVN 14:2008/BTNMT. Tần suất giám sát: 3 tháng/lần Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B KHÔNG KHÍ Vị trí giám sát: 02 vị trí -Trước công khu dân cư -Bên trong khu dân cư Tần suất giám sát: 06 tháng/lần Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, bụi tổng, SO2, NO2, CO, Tiếng ồn, Độ rung,  Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT QCVN 27:2010/BTNMT
 • 37. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Báo cáo ĐTM đã nhận dạng được các yếu tố, mức độ tác động đến môi trường khi dự án đi vào hoạt động và nhận thấy đây là những tác động có thể kiểm soát được. Do đặc điểm của Dự án, các tác động khi triển khai xây dựng và vận hành đã được đưa ra các biện pháp giảm thiểu đến các tác động xấu. Chủ đầu tư kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh xem xét và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để Dự án được triển khai đúng tiến độ. 37
 • 38. CAM KẾT  Chủ đầu tư xin cam kết sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường đã nêu; Đảm bảo đạt được một số Quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam về bảo vệ môi trường;  Thực hiện nghiêm chỉnh Luật bảo vệ môi trường ;  Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có bất kỳ hành vi, vi phạm nào về các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án;  Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung, biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu các tác động đến môi trường và bảo vệ; 38