Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quyết Định Phê Duyệt DTM Khu Nghỉ Dưỡng Bình Minh

1,432 views

Published on

Quyết Định Phê Duyệt DTM Khu Nghỉ Dưỡng Bình Minh

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG THẢO NGUYÊN XANH
Trụ sở: 158 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh
Hotline: 0839118552 - 0918755356
Fax: 08391185791

VP Hà Nội: P. 502 Số B9/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: ĐT: 0433526997

Home
http://thaonguyenxanhgroup.com/
http://www.lapduan.com.vn/

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Quyết Định Phê Duyệt DTM Khu Nghỉ Dưỡng Bình Minh

  1. 1. tsQ TAr NGUYEN Va m6r TRUONG ceNG HoA xA HeI cHU Ncuia vrET NAM DQc lap - Tg do - H4nh phric 55: l6t*4 /QD - BTNMT HdItOi, ngityZfthdng 6 ndm20t5 QUYET DINH V6 viQc ph6 duyQt b6o c6o tl6nh gi6 t6ctl0ng m6i trulng cfra Dr; 5n "Khu du lich nghi dudng Binh Minh", quy m6 222,575 ha t4i x5 Phudc Thu{n, huyQn Xuy6n M0., tinh B}r Ria - Vflng T}ru BQ TRUOIG BQ TAI NGUYTN VA MOI TRUONG Cdn cri Lupt Bio vO m6i trudng ngey B $6ng6 ndm 2014; C[n cir Nghi dinh s6 zllzOl3lND-CP ngdy 04 thrlng 3 ndm 2Ol3 oia Chinh phu quy dinh chirc ndng, nhiQm vp, quydn hpn vd co cAu td chric cua BQ Tdi nguy6n vd MOi trudng; Cdn cf Nghi dinh s6 29I2O|1A{D-CP ngey Chinh phu quy dinh vA d6nh""gi6 m6i trucrng chi6n trudng, cam k6t b6o vQ m6i trulng; 18 th6ng 4 ndm 2011 cri luoc, d6nh gi6 tdc clQng m6 Cdn cri Th0ng tu s6 261201I/TT-BTNMT ngey 18 th6ng 7 ndm2011 cua B0 Tei nguyOn vd MOi trulng quy dfnh chi ti6t mQt s6 didu cua Nghi dinh s6 29/2011/NE-CP ngey 18 th6ng 4 ndm2Ol{ cira Chinh phri quy dinh v6 d6nh gi6 . , .r rn6i trucrng chi6n luoc, d6nh gi6 tdc dQng m6i trulng, cam k6t b6o vQ m6i trudng; Theo dO nghf ctra Hgi ct6ng thAm dinh b6o c6o d6nh gi6 tdc dQng m6i trucrng cira Dg 6n "Khu du lich nghi du0ng Binh Minh" t4i xd Phu6c Thufn, lruyQn Xuy6n MQc, tinh Be Ria - Vflng Tdu hgp ngdy 17 thdng 6 n5m Z}fi; X6t nQi dung b6o c6o d6nh gid tdc dQng m6i trudng ctra Dg 6n "Khu du lich nghi dudng Binh Minh", quy m6 222,575 ha tpi xd Phu6c Thufln, huyQn Xuy0n MQ_c, tinh Bd Ria - Vffng Tdu dd dugc chinh sria, bO sung gui kdm theo VEn b6n so ozlcv l2ollngey 18 th6ng 6 ndm 2015 cua COng ty TNHH Thuy s6n Binh Minh; Theo dA nghf cira TOng Cpc truong T6ng cuc MOi truhng, QUYET DINH: Didu 1. PhC duyQt b6o c6o d6nh gi6 tdc dQng m6i trudng ctra Dp 6n "Khu du lich nghi du6ng Binh Minh", quy mO 222,575 ha tai xa Phu6c Thufn, huyQn Xuy6n Mqc, tinh Be Ria - Vfrng TAu (sau ddy gqi ld Du an) duoc lpp boi C6ng ry V,,{
  2. 2. TNHH Thuy sAn Binh Minh (sau ddy ggi ld Chu dg 6n) voi c6c n6i dung chu y6u sau dAy: 1. Phpm vi, quy mO ctra Dg 6n: Xdy dpng Khu du lich nghi du6ng Binh Minh, quy mO 222,575 ha, thu$c kfroanh 1,7, 8,9, ll vd 12, ti6u khu 30, ph6n khu phpc trOi sintr thdi Khu b6o tOn thi6n nhi6n Binh Chdu - Phu6c Biru, xd Phu6c Thufn, huyQn Xuy6n MQc, tinh Bd Ria - Vfing Tdu v6i sO l.rcrng, quy m6 c6c hang mpc.c6ng trigh dd dugc Uy ban nhdn dAn tinh Bd Ria - Vflng Tiu ph6 duyQt tai Quy6t dfnh sO 1186/QD-[IBND ngey 22 thhng 5 nim 2013 v0 viQc phO duyQt dO 6n quy ho4ch chi ti6t ti 19 1/500 Khu du lich nghi du0ng Binh Minh. 2. YAucAu b6o v6 m6i truong OOi vOi Dir 5n: , ,2.1. Ap dung c6c biQn phdp k! thuat vir t6 chric thi c6ng phn hqp d0 han ch€ t6i da circ t6c dQng x6u d6n tdi nguy6n sinh vft vd da dang sinh hgc Khu b6o t6n thi6n nhi6n Binh ChAu - Phu6c Biru trong qu6 trinh xdy dung c6c hang muc c6ng trinh ctra Dr; 6n.. 2.2"Trong qu6 trinh thi c6ng xdy dpg cdchqng muc c6ng trinh cua Du 6n phii b6o dim tuOn thtr QCVN 26:2010/BTNMT vC ti6ng 6n vd QCVN 27:20L0IBTNMT vC A9 rung. 2.3. Thu goffi, xt ly c6c lopi nyr6c thii ph6t sinh trong qud trinh thi cOng xdy dr,mg Dg 5n b6o dim dpt quy chu6n ViQt Nam vC m6i trudrng hiqn hdnh. 2.4. Td chirc thu gom, xri l;i c6c lopi ch6t thii rin (bao g6m cA ch6t thai sinh ho4t, ph6 thAi xdy dpg) phSt sinh trong qu6 trinh thi c6ng xdy dpg vd vfn henh Khu du lfch theo dung c6c quy dinh tpi Nghi dinh s6 5912OO7ND-CP ngdy 09 thilng 4 ndm 2007 cua Chfnh phu vC quAn l)i chAt thei fin; Th6ng tu sd tzlzlllTT-BTNMT ngiy 14 thdng 4 ndm 20lI cira BQ Tdi nguy6n vd M6i ;, , , ' f , , a. : ' 1 - trucrng vC qudn l1i chdt thii nguy hai; bAo dirm c6c ydu cAu vC an tohn vi v6 sinh m6i trudng. 2.5. Hodn thinh hQ th6ng xir lf nudc thAi (bao gdm m4ng ludi thu gom, c6c cOng trinh luu gitr vd trqm xf iy) trudc khi dua Dg 6n vdo khai thdc, bAo d6m cdc ngu6n nudc th6i sinh hoat vd dfch vp cira todn b0 Khu du lfch dugc thu gom vd xir li, d* Quy chuA" ky thuOt q.r6c gia vd nu6c th6i sinh hopt QCVN |4:20081BTNMT, irng vdi cQt A tru6c khi t6i st dung. 2.6. QuAn lf ch4t ch6 h,rc lugng thi c6ng xdy dpg D1r 6n nhdm phong ngira, ngdn ch{n c6c hinh vi xdm hai d6n tdi nguy6n rimg, Khu bAo tOn thi6n nhi€n Binh ChAu - Phu6c Buu trong qu6 trinh thi c6ng x6y dpng c6c hpng rnqc c6ng trinh ctra Du 6n. 2.7.Thuc hiQn cdc biQn ph6p gi6o duc, nAng cao nh6n thuc vd b6o vQ m6i trudng, b6o tdn da dpng sinh hgc vd cdc hO sinh th6i Khu bio t6n thi6n nhi6n ,Binh Chdu - Phudc Buu cho c6n bQ, c6ng nh6n vi6n ldm viQc cho Dq 6n; hucrng ddn cdc dOi tuqng sir dpng dich vp tuAn thu c6c quy dinh vO b6o v0 m6i trucrng, b6o vO hO sinh thdi khu vuc Du 6n. Y
  3. 3. 2.8. Thuc hi6n chuong trinh gi6m s6t rn6i trudng vd c6c cdng tr"inh biQn ph6p bao vQ m6i truhng kh5c nhu dd dA xu6t trong b6o c6o.ddnh gi6t6c ddng m6i trudng; s6 lipu grdm s6t phii dugc cpp nhpt vh luu gifr dC co quan qudn ly nha nu6c kiOm tra. 3. Chc di6u kien kdm theo: TuAn thu ciic quy dinh cua ph6p 1u0t hien hdnh ;.,, ; t v0 bao vQ vd phdt tri6n rring, an toirn h6a chdt, phong chdy chta chdy, iing criu su c6, an toiLn lao dQng vi c6c quy phpm k! thuAi vdi xdy dung trong qu6 trinh thuc hi0n Dtr 6n. Di6u 2. Chndg 6n co cdc trdchnhiQm sau d6y: 1. Lpp, ph6 duyQt vh ni€m y6t .6r,9 khai k6 hopch quin ly m6i trudng cfra Dp 6n trudc khi tri6n khai thuc hiOn Dg 6n. 2. Thgc hi6n nghi0rn tirc c6c yOu "4, uA bio vO m6i trucrng quy dinh tai lcho6n 2 Di0u 1 Quy6t dinh ndy vd cdc trhch nhiQm kh6c theo quy dinh cria ph6p luft vA b6o vQ m6i trudng. Di6u 3. Trong qu6 trinh thuc hiQn n6u Du 6n c6 nhirng thay d6i so voi c6c khodn 1 vd,2 Di0u 1 cua Quy6t dinh ndy, Chu dp 5n ph6i co vdn b6n b6o c6o vir chi duoc thgc hiQn nhirng thay d6i sau khi co vdn bin chdp thuQn cua 86 Tii nguy6n vA M6i trulng. Didu 4. Quy€t dfnh ph6 duyQt b6o c6o dAnh gtd tdc dQng m6i trudng cua Dg 6n ld cdn cu d6 quyet dinh viqc ddu tu Dy 6n; lir ccy so d6 c6c co quan qu6n ly nhA nudc c6 th6m quy6n kiOm tra, thanh tra viQc thpc hiQn c6ng tbc bbo ve m$L truong cua Dg 6n. i. .| , ..'''r n,,,,3fr;t"t'3:,!T:i!#i;1.,,fr1'*:J?,!1i1itr,""",'#Jlii,:i'.;#flhiQn c6c nQi dung b6o vQ m6i trudng trong b6o cito d6nh gtdtdc dQng :rrrdi trui{a$'./7'f dd dugc ph6 duyQt tpi Quy6t dinh ndy. _ ),rr.'Y --l r -. - - 2 ,*// Diilu 6. Quy6t dinh ndy c6 hiQu I1rc thi henh te tt ngiy kli./. Noi nh$n: - C6ng ty TNHH Tliriy sin Binh Minh; - Bd trudrig Nguydn Minh Quang (d6 b6o c6o); - UBND tinh Bd Ria - Vfing Tdu; - 56'TN &MT tinh Bd Ria - Vfrng Tdu; - Luu VT, VPMC, TCMT (04), Vn,10. ry 4-' . BO TRIJONC -;1. g.fii C6ch Tuy6n

×