Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger            1            ...
อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger           2แต่ถ้ายังไม่มีอีเมล์ของ G...
อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger             3ขั้นตอนที่ 2 : ระบุชื่...
อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger  4
อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger            5            ...
อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger         6  3. คลิกที่ข้อควำม เริ่มเขี...
อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger  7                      ...
อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger            8            ...
อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger         9   ภาพที่เก็บไว้บนเครื่อง ค...
อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger  10 4. คลิกรูปที่ต้องกำร 5. คลิกปุ่ม Open 6...
อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger                  11  8. จัดร...
อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger  12 2. วำงเคอร์เซอร์บนตำแหน่งที่ต้องกำรแทรกลิ...
อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger              13  6. สำมำรถเปลี่ยน...
อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger              14 2. เมื่อสร้ำง Blo...
อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger           15            ...
อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger  16 4. จะมีข้อมูลที่สมบูรณ์ของ Blog บนอินเตอร...
อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger          17  2. แก้ไขข้อมูลตำมต้องกำ...
อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger  18 2. ส่วนประกอบของรูปแบบ (Layout) 3. แก้ไข...
อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger  19 4. แก้ไข ส่วนเนื้อหำ (Configure Blog Posts)
อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger  20 5. ส่วนหัวเรื่อง (Configure Header)
อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger  21 6. ส่วนแสดงข้อมูลผู้จัดทำ (Edit Profile)
อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger  22    เอกสารประกอบการอบรมครู   เพื่อพัฒ...
อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger     23                  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Allการสร้างเว็บด้วย google blogger

5,798 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Allการสร้างเว็บด้วย google blogger

 1. 1. อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger 1 Blog คืออะไร Blog ทำหน้ำที่เหมือนเป็นสมุดบันทึกส่วนตัวหรือเอกสำรแนะนำตัว Blog สำมำรถที่จะติดต่อสื่อสำรไปถึงแหล่งต่ำงๆทั่วโลกได้ ซึ่งสำมำรถเข้ำใจได้ว่ำ Blog คือ เว็บ นั่นเองBlog ยังมีส่วนที่ใช้ในกำรแชร์ควำมคิดเห็นหรือสำระที่สำคัญที่เรำได้เรียนรู้หรือสืบค้นมำได้ สำมำรถจัดทำเป็นสมุดพกส่วนตัว และสำมำรถลิงค์ไปที่เว็บต่ำงๆที่เรำต้องกำรทั่วโลกได้ด้วย Blog เป็นเหมือนแหล่งควำมรู้ส่วนตัว เมื่อเรำต้องกำรนำเสนอ ขั้นตอนการสร้าง Blogขั้นตอนที่ 1 : สร้าง Blogger Accountก่อนที่เรำจะทำกำรสร้ำง Blog ขึ้นมำ เรำต้องสร้ำง Blogger Account ขึ้นมำก่อน เพื่อใช้สำหรับล็อกออนเข้ำแก้ไขหรือสร้ำงเนื้อหำภำยใน Blog ของเรำ โดยใช้อีเมล์ของ Google ได้ทันที ดังรูป
 2. 2. อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger 2แต่ถ้ายังไม่มีอีเมล์ของ Google ก็สำมำรถสมัครได้จำกเว็บของBloggerได้เช่นกันโดยกรอกข้อมูล ดังรูป
 3. 3. อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger 3ขั้นตอนที่ 2 : ระบุชื่อ Blog ขั้นตอนนี้ให้เรำระบุชื่อ Blog ของเรำ หรือใช้เป็นชื่อของเรำก็ได้ พร้อมทั้งกำหนดชื่อ URL ของBlog โดยชื่อ URL จะอยู่ภำยใต้ http:// . blogspot.com แล้วคลิกปุ่ม ดำเนินกำรต่อขั้นตอนที่ 3 : เลือกเทมเพลตให้ Blog ขั้นตอนนี้เป็นกำรเลือกเทมเพลตให้ Blog ซึ่งประกอบด้วยสีพื้นหลัง รูปแบบกำรจัดวำงหัวข้อและเนื้อหำภำยใน Blog แบบสำเร็จรูป ซึ่งมีให้เลือกหลำย 10 แบบ ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 1. เลือกรูปแบบเทมเพลตในเบื้องต้นให้ Blog ของเรำ 2. คลิกเมำส์ 3. คลิกเมำส์เข้ำสู่หน้ำต่ำงโพสต์เนื้อหำ 4. พิมพ์เนื้อหำต่ำงๆภำยใน Blog
 4. 4. อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger 4
 5. 5. อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger 5 สร้างเนื้อหาบน Blog หลังจำกที่สร้ำง Blog Account เรียบร้อยแล้ว มำถึงขั้นตอนกำรสร้ำงเนื้อหำที่ต้องกำรบน Blogซึ่งเรำเรียกว่ำกำร โพสต์ (Post) ในขั้นพื้นฐำนนี้ Blog จะประกอบไปด้วย ข้อควำมต่ำงๆ รูปภำพ และลิงค์ เริ่มต้นโพสต์เนื้อหาลงบน Blog 1. ระบุอีเมล์และรหัสผ่ำน 2. คลิกปุ่ม ลงชื่อใช้งำน
 6. 6. อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger 6 3. คลิกที่ข้อควำม เริ่มเขียนบล็อก หรือที่สัญลักษณ์ 4. ตั้งชื่อหัวข้อเนื้อหำ (โพสต์) 5. เครื่องมือปรับแต่งข้อควำม 6. พิมพ์ข้อควำมและองค์ประกอบอื่นๆ ใส่ข้อความลงใน Blog เนื้อหำหลักก็คือส่วนของข้อควำม ซึ่งสำมำรถพิมพ์ข้อควำมได้ทันที โดยมีเครื่องมือสำหรับปรับแต่งรูปแบบข้อควำมด้ำนบน เช่น แบบอักษร ขนำดตัวอักษร ลักษณะตัวอักษร สีตัวอักษร และกำรจัดวำงข้อควำม เป็นต้น 1. ตั้งชื่อหัวข้อของหน้ำเนื้อหำ 2. พิมพ์เนื้อหำที่ต้องกำร 3. เลือกและปรับแต่งข้อควำมจำกแถบเครื่องมือตำมที่ต้องกำร 4. จะได้ข้อมูลที่ปรับแต่งเรียบร้อยแล้ว
 7. 7. อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger 7 (ข้อ1-2) (ข้อ3) (ข้อ4)
 8. 8. อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger 8 การแทรกรูปลงบน Blog เรำสำมำรถแทรกรูปลงบนเนื้อหำ เพื่อช่วยอธิบำยหรือเสริมเนื้อหำให้น่ำอ่ำนมำกยิ่งขึ้นได้ โดยวิธีกำรเพิ่มภำพเข้ำมำใน Blog สำมำรถมำได้จำก 2 ทำงคือ ภาพจากเว็บ คือ นำ URL ของภำพจำกเว็บอื่น ๆ แล้วนำมำระบุไว้ในช่องที่กำหนด ซึ่งข้อดี จะทำให้ Blog มีขนำดไม่ใหญ่มำก ส่วนข้อเสีย URL ที่นำมำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลำผ่ำนไปอำจทำให้ภำพไม่ถูกต้อง 1. คลิกขวำที่ภำพบนเว็บ 2. แล้วเลือก Properties จะปรำกฎ URL ของภำพที่หัวข้อ Address (URL) 3. คัดลอก Address (URL) ของรูปนั้น 4. คลิกเมำส์ที่ รูปภำพ (Add Image) 5. เลือกประเภท จาก URL 6. วำง Address (URL) ที่คัดลอกมำ
 9. 9. อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger 9 ภาพที่เก็บไว้บนเครื่อง คือ เลือกภำพที่เรำเตรียมไว้ในเครื่อง และทำกำรอัพโหลดภำพขึ้นมำ 1. คลิกปุ่ม Add Image (รูปภำพ) 2. เลือกประเภทรูปที่จะแทรก 3. หรือค้นหำข้อมูลที่อยู่บนเครื่อง (กรณีรูปอยู่บนเครื่อง)
 10. 10. อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger 10 4. คลิกรูปที่ต้องกำร 5. คลิกปุ่ม Open 6. คลิกรูปที่เลือกแล้ว 7. คลิกปุ่ม เพิ่มรายการที่เลือก
 11. 11. อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger 11 8. จัดรูปแบบรูปภำพตำมต้องกำร การแทรกลิงค์ กำรนำเสนอข้อมูลจำก Blog นอกจำกอยู่ในรูปของข้อควำมหรือรูปภำพแล้ว ยังสำมำรถแทรกลิงค์เพื่อให้ผู้เยี่ยมชม Blog คลิกกระโดดไปยังหน้ำเว็บเพจอื่นๆที่เรำเตรียมไว้ ซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหำของเรำได้อีกด้วย 1. เปิดหน้ำเว็บที่ต้องกำรขึ้นมำแล้วคัดลอก URL ที่ช่อง Address
 12. 12. อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger 12 2. วำงเคอร์เซอร์บนตำแหน่งที่ต้องกำรแทรกลิงค์ 3. คลิกปุ่มลิงค์ (Link) เพื่อแทรกลิงค์ 4. วำง URL ที่เตรียมไว้มำวำง 5. คลิกเมำส์ที่ปุ่ม ตกลง
 13. 13. อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger 13 6. สำมำรถเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์ได้ นา Blog ขึ้นแสดงบนอินเตอร์เน็ต สุดท้ำยคือกำรนำ Blog ขึ้นเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต หรือเรียกว่ำกำร เผยแพร่ (Publish) เป็นกำรอัพโหลดหน้ำ Blog ของเรำขึ้นไปบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริกำร เพื่อให้ผู้อื่น สำมำรถเข้ำมำเยี่ยมชม Blog ของเรำได้ 1. ให้คลิกปุ่ม เผยแพร่
 14. 14. อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger 14 2. เมื่อสร้ำง Blog เสร็จแล้ว และสำมำรถแก้ไข/ดู/ลบ ได้ (ตอนนี้ให้คลิกปุ่ม ดู) 3. จะได้ Blog ที่ขึ้นแสดงบนอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว 4. แล้วคลิกปุ่ม เพื่อโพสต์เนื้อหำใหม่เพิ่มเติม โดยจะแสดงที่ รำยชื่อ Blog ทั้งหมดของ ยูสเซอร์นี้ (Configure Blog Archive) เพื่อลิงค์ภำยใน Blog
 15. 15. อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger 15 การปรับปรุง Blog เรำสำมำรถเข้ำอัพเดตได้อีกภำยหลัง ซึ่งรวมถึงกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบของ Blog ได้ด้วย ปรับปรุงเนื้อหาภายใน Blog หำกต้องกำรเพิ่มหรือปรับปรุงเนื้อหำบำงส่วนบน Blog ที่เรำนำขึ้นบนอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว 1. คลิกเมำส์ที่ บทความ จะพบ Blog ที่เรำสร้ำงขึ้น 2. คลิกแก้ไข เพื่อเข้ำแก้ไขในหน้ำที่ต้องกำร 3. แก้ไขหรือเพิ่มเนื้อหำตำมต้องกำร แล้วคลิกปุ่ม อัพโหลด
 16. 16. อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger 16 4. จะมีข้อมูลที่สมบูรณ์ของ Blog บนอินเตอร์เน็ต ปรับแต่งค่าต่างๆ สาหรับ Blog สำหรับปรับแต่งรำยละเอียดต่ำงๆเกี่ยวกับ Blog 1. คลิกเมำส์ที่คำสั่งกำรตั้งค่ำ (Setting)
 17. 17. อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger 17 2. แก้ไขข้อมูลตำมต้องกำร ปรับแต่งรูปแบบการแสดง Blog เป็นรูปแบบกำรแสดงรำยละเอียดต่ำงๆ บน Blog ซึงจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนแสดง ่รำยชื่อหน้ำเนื้อหำ (Configure Blog Archive) ส่วนเนื้อหำ (Configure Blog Posts) ส่วนหัวเรื่อง(Configure Header) และส่วนแสดงข้อมูลผู้จัดทำ (Edit Profile) 1. คลิกที่ รูปแบบ (Layout) เพื่อเข้ำปรับแต่งรูปแบบกำรแสดง
 18. 18. อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger 18 2. ส่วนประกอบของรูปแบบ (Layout) 3. แก้ไข ส่วนแสดงรำยชื่อหน้ำเนื้อหำ (Configure Blog Archive)
 19. 19. อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger 19 4. แก้ไข ส่วนเนื้อหำ (Configure Blog Posts)
 20. 20. อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger 20 5. ส่วนหัวเรื่อง (Configure Header)
 21. 21. อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger 21 6. ส่วนแสดงข้อมูลผู้จัดทำ (Edit Profile)
 22. 22. อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger 22 เอกสารประกอบการอบรมครู เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 16 มีนาคม 2555 เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger นางธัญฐิติ เกตุอ๊อต ครู ค.ศ.1 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม สพม.36 สพฐ.
 23. 23. อบรมครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างเว็บด้วย Google Blogger 23 สารบัญ เรื่อง หน้า Blog คืออะไร 1 ขั้นตอนการสร้าง Blog 1 ขั้นตอนที่ 1 : สร้าง Blogger Account 1 ขั้นตอนที่ 2 : ระบุชื่อ Blog 3 ขั้นตอนที่ 3 : เลือกเทมเพลตให้ Blog 3 สร้างเนื้อหาบน Blog 5 เริ่มต้นโพสต์เนือหาลงบน Blog ้ 5 ใส่ข้อความลงใน Blog 6 การแทรกรูปลงบน Blog 8 การแทรกลิงค์ 11 นา Blog ขึ้นแสดงบนอินเตอร์เน็ต 13 การปรับปรุง Blog 15 ปรับปรุงเนื้อหาภายใน Blog 15 ปรับแต่งค่าต่างๆ สาหรับ Blog 16 ปรับแต่งรูปแบบการแสดง Blog 17

×