Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Καλλιτεχνικά επαγγέλματα"

991 views

Published on

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Καλλιτεχνικά επαγγέλματα". Ομαδοποίηση τράπεζας θεμάτων Ι.Ε.Π.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Καλλιτεχνικά επαγγέλματα"

  1. 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ | τράπεζα θεμάτων 1 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩ΢΢Α Β’ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ | ΘΕΜΑΣΑ 18232, 18273, 18331 Κείμενο [Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα] Σε γενικϋσ γραμμϋσ, η καλλιτεχνικό εργαςύα και οι κανόνεσ λειτουρ- γύασ των καλλιτεχνικών επαγγελμϊτων ςυνιςτούν γρύφο και πρόκληςη για τουσ κοινωνικούσ επιςτόμονεσ και ειδικότερα για όςουσ αςχολούνται με την κοινωνι- ολογύα των επαγγελμϊτων, καθώσ για την καλλιτεχνικό εργαςύα τεύνει να επι- κρατεύ η εικόνα μιασ ανώτερησ δραςτηριότητασ, ενώ τα καλλιτεχνικϊ επαγγϋλ- ματα γύνονται αντιληπτϊ ωσ «επαγγελματικού κόςμοι εκτόσ κανόνων». Βεβαύωσ, εμπειρικϋσ μελϋτεσ των τελευταύων χρόνων, κοινωνιολογι- κόσ κυρύωσ προϋλευςησ, ςυνϋβαλαν ςτην «απομυθοπούηςη» τησ καλλιτεχνικόσ εργαςύασ και των καλλιτεχνικών επαγγελμϊτων, αναδεικνύοντασ τισ ςυνθόκεσ ϊςκηςόσ τουσ. Οι εργαςιακϋσ ςυνθόκεσ για τουσ καλλιτϋχνεσ εύναι τισ περιςςό- τερεσ φορϋσ πολύ δύςκολεσ, δεδομϋνου ότι η αυτοαπαςχόληςη, η μερικό απα- ςχόληςη, η περιοδικό εργαςύα, η απαςχόληςη ςε πολλούσ εργοδότεσ κ.λπ. εύναι οι κυρύαρχεσ μορφϋσ οργϊνωςησ τησ εργαςύασ. Αυτό η κατϊςταςη ςυνοδεύεται και από υψηλϊ ποςοςτϊ ανεργύασ, ςυνϋπεια κυρύωσ του γεγονότοσ ότι ςχεδόν ςε μόνιμη βϊςη η προςφορϊ καλλιτεχνών ξεπερνϊ τη ζότηςη ςτην αγορϊ εργαςύασ. Το ερώτημα εύναι, λοιπόν, γιατύ τόςα ϊτομα ελκύονται από τα καλλι- τεχνικϊ επαγγϋλματα δεδομϋνων των δυςκολιών που καλούνται να αντιμετωπύ- ςουν. Με ϊλλα λόγια, πώσ ερμηνεύεται το γεγονόσ ότι κϊποιοι θϋλουν να αςκό- ςουν ϋνα επϊγγελμα που εύναι ελκυςτικό μεν, αλλϊ ταυτόχρονα αρκετϊ επιςφα- λϋσ; Δύο εύναι οι ςυνηθιςμϋνεσ κατηγορύεσ κινότρων που ωθούν κϊποιον ςτο να αςκόςει ϋνα επϊγγελμα. Aφ’ ενόσ η προςδοκύα για αυξημϋνα κϋρδη και αφετϋρου οι μη οικονομικϋσ ανταμοιβϋσ που προκύπτουν από την ϊςκηςό του. Στην περύπτωςη των καλλιτεχνικών επαγγελμϊτων μπορεύ η προςδοκύα για αυ- ξημϋνα κϋρδη (καθώσ και για μεγϊλη αναγνωριςιμότητα) να λειτουργεύ ωσ κύνη- τρο κατϊ την ϋνταξη ςε μια καλλιτεχνικό αγορϊ εργαςύασ. Ωςτόςο, ακόμη και εϊν δεχτούμε αυτό το κύνητρο, η ύδια η εργαςιακό πραγματικότητα και το χαμη- λό επύπεδο των μϋςων αμοιβών το θϋτουν υπό αμφιςβότηςη, ιδύωσ όταν πρόκει- ται για την παραμονό ςε ϋνα καλλιτεχνικό επϊγγελμα. Σε αυτόν την περύπτωςη προϋχουν κυρύωσ οι μη οικονομικϋσ ανταμοιβϋσ τησ καλλιτεχνικόσ εργαςύασ, όπωσ οι ψυχολογικϋσ και κοινωνικϋσ ανταμοιβϋσ, οι ελκυςτικϋσ ςυνθόκεσ εργα- ςύασ, ο μη επαναλαμβανόμενοσ, εναλλαςςόμενοσ χαρακτόρασ τησ δουλειϊσ κ.λπ.. Παρϊλληλα, οι ύδιοι οι καλλιτϋχνεσ αντιλαμβϊνονται ςυχνϊ το επϊγ- γελμϊ τουσ ωσ απόρροια ενόσ καλϋςματοσ ό ενόσ προςωπικού ακαταμϊχητου πϊθουσ που τουσ κυριαρχεύ, μιασ «εςωτερικόσ ώθηςησ», ωσ ϋνα επϊγγελμα που το αςκούν όχι για τα κϋρδη αλλϊ για την «αγϊπη». Κατϊ ςυνϋπεια η παραμονό
  2. 2. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ | τράπεζα θεμάτων 2 ςε αυτό προώποθϋτει ϋνα ιδιαύτερο εύδοσ αφοςύωςησ και προςόλωςησ, που ςχε- τύζεται και με ϊλλου εύδουσ ανταμοιβϋσ εκτόσ από τισ υλικϋσ. Χριςτύνα Καρακιουλϊφη (2013). Ανεργία και εργασιακή ανασφάλεια. Οι όψεις ενός εμμέ- νοντος κινδύνου. (Επιςτ. Επιμϋλεια Μ. Σπυριδϊκησ). Αθόνα: Εκδόςεισ Αλεξϊνδρεια, 130- 134 (διαςκευό). ΘΕΜΑ 18232 Α. Να αποδώςετε περιληπτικϊ το κεύμενο (80-100 λϋξεισ). (μονάδεσ 20) Β1. Με ποιουσ τρόπουσ ςυνϋβαλαν, ςύμφωνα με τη ςυγγραφϋα, οι εμπειρικϋσ μελϋτεσ ςτην απομυθοπούηςη των καλλιτεχνικών επαγγελμϊτων; (60 – 80 λϋ- ξεισ). (μονάδεσ 10) Β2.α. Να διαιρϋςετε την τϋταρτη παρϊγραφο (Δύο εύναι… τησ δουλειϊσ κ.λπ.) του κειμϋνου ςε δύο παραγρϊφουσ. (μονάδεσ 2) Β2.β. Να αιτιολογόςετε την επιλογό ςασ. (μονάδεσ 3) Γ1. Να δημιουργόςετε από μύα πρόταςη με καθεμιϊ από τισ ακόλουθεσ λϋξεισ του κειμϋνου: καλλιτεχνική, απομυθοποίηςη, ανεργίασ, κίνητρο, ανταμοι- βέσ. Φροντύςτε, ώςτε μϋςα από την πρόταςη να γύνεται φανερό η ςημαςύα τησ κϊθε λϋξησ (μπορεύτε να διαφοροποιόςετε τον γραμματικό τύπο ωσ προσ την πτώςη, το γϋνοσ, τον αριθμό κ.λπ.). (μονάδεσ 10) Γ2.α. «Δύο είναι οι ςυνηθιςμένεσ κατηγορίεσ κινήτρων που ωθούν κά- ποιον ςτο να αςκήςει ένα επάγγελμα»: Στην παραπϊνω περύοδο λόγου να εντοπύςετε την αναφορικό πρόταςη και με βϊςη τισ πληροφορύεσ που αυτό περιϋχει ςε ςχϋςη με τον προςδιοριζόμενο όρο να την χαρακτηρύςετε εύτε ωσ προςδιοριςτικό εύτε ωσ παραθετικό. (μονάδεσ 2) Γ2. β. Να αιτιολογόςετε την απϊντηςό ςασ. (μονάδεσ 3) ΘΕΜΑ 18273 Α. Να αποδώςετε περιληπτικϊ το κεύμενο (80-100 λϋξεισ). (μονάδεσ 20) Β1. Ποια εύναι, ςύμφωνα με τη ςυγγραφϋα, τα κύνητρα που ωθούν κϊποιον ςτο να αςκόςει ϋνα επϊγγελμα; Να ςυνθϋςετε την απϊντηςό ςασ ςε μύα παρϊγραφο 60-80 λϋξεων. (μονάδεσ 10)
  3. 3. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ | τράπεζα θεμάτων 3 Β2. Με ποιον τρόπο επιτυγχϊνεται η ςυνοχό ανϊμεςα ςτην πρώτη παρϊγραφο (Σε γενικϋσ γραμμϋσ,… εκτόσ κανόνων) και ςτη δεύτερη παρϊγραφο (Βεβαύωσ, εμπειρικϋσ… αγορϊ εργαςύασ) του κειμϋνου; (μονάδεσ 5) Γ1. Να γρϊψετε μύα πρόταςη για καθεμύα από τισ παρακϊτω φρϊςεισ του κειμϋ- νου: κοινωνικούσ επιςτήμονεσ, περιοδική εργαςία, οικονομικέσ ανταμοι- βέσ, εργαςιακή πραγματικότητα, καλλιτεχνικό επάγγελμα (μπορεύτε να δι- αφοροποιόςετε τον γραμματικό τύπο, όπου αυτό εύναι δυνατόν, ωσ προσ την πτώςη ό/και τον αριθμό). (μονάδεσ 10) Γ2.α.«...γιατί τόςα άτομα ελκύονται από τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα...»: Να εξηγόςετε την επιλογό τησ παθητικόσ ςύνταξησ από τη ςυγγραφϋα. (μονάδεσ 2) Γ2. β. Να μετατρϋψετε την παθητικό ςύνταξη ςε ενεργητικό. Πού δύνεται η ϋμ- φαςη με την ενεργητικό ςύνταξη; (μονάδεσ 3) ΘΕΜΑ 18331 Α. Να αποδώςετε περιληπτικϊ το κεύμενο (80-100 λϋξεισ). (μονάδεσ 20) Β1. Πώσ αντιλαμβϊνονται οι καλλιτϋχνεσ, ςύμφωνα με τη ςυγγραφϋα, το επϊγ- γελμϊ τουσ; (60 - 80 λϋξεισ). (μονάδεσ 10) Β2. Να δώςετε ϋναν πλαγιότιτλο ςτην τϋταρτη παρϊγραφο (Δύο εύναι… τησ δου- λειϊσ κ.λπ.) του κειμϋνου. (μονάδεσ 5) Γ1.α. Να γρϊψετε μύα αντώνυμη λϋξη για καθεμιϊ από τισ παρακϊτω λϋξεισ του κειμϋνου, λαμβϊνοντασ υπόψη τη ςημαςύα που ϋχουν οι λϋξεισ ςτο κεύμενο: ε- μπειρικέσ, απομυθοποίηςη, επιςφαλέσ, δεχτούμε, ελκυςτικέσ. (μονάδεσ 5) Γ1.β. Να δημιουργόςετε μύα πρόταςη για καθεμιϊ από τισ αντώνυμεσ λϋξεισ που επιλϋξατε, ϋτςι ώςτε να γύνεται φανερό η ςημαςύα τουσ (μπορεύτε να διαφορο- ποιόςετε τον γραμματικό τύπο ωσ προσ την πτώςη, τον αριθμό, το γϋνοσ, το πρόςωπο, τον χρόνο κ.λπ.). (μονάδεσ 5) Γ2. Να γρϊψετε πϋντε λϋξεισ/φρϊςεισ του ειδικού λεξιλογύου τησ εργαςύασ. (μονάδεσ 5) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Θάνος ΢τασρόποσλος – φιλόλογος thanosstavropoulos@yahoo.gr

×