Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες"

998 views

Published on

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες"

Published in: Education
  • Be the first to comment

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες"

  1. 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ | τράπεζα θεμάτων 1 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩ΢΢Α Β’ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ | ΘΕΜΑΣΑ 18519, 18522 Κείμενο [Ίςεσ επαγγελματικέσ ευκαιρίεσ] Εύναι γενικώσ αποδεκτό η ϊποψη ότι ςε όλουσ θα πρϋπει να παρϋχο- νται ύςεσ ευκαιρύεσ, ακόμα κι αν δεν μπορεύ να υπϊρξει ιςότητα ςτην κατανομό τον πλούτου. Ένασ ςημαντικόσ τομϋασ, λοιπόν, ςτον οπούο υπϊρχει μεγϊλη ανι- ςότητα όςον αφορϊ ςτην αντιμετώπιςη των ανθρώπων εύναι ο επαγγελματικόσ χώροσ. Όμωσ, ιςότητα ςτισ επαγγελματικϋσ ευκαιρύεσ δε ςημαύνει ότι ο καθϋνασ θα μπορεύ να κϊνει όποια δουλειϊ θελόςει, ανεξϊρτητα από τισ ικανότητϋσ του. Η ιδϋα ότι θα μπορεύ όποιοσ θϋλει να γύνει οδοντογιατρόσ ό χειρουργόσ, ακόμα κι αν δεν μπορεύ να ςυντονύςει τισ κινόςεισ των χεριών του, εύναι προφανώσ πα- ρϊλογη. Ιςότητα ςτισ ευκαιρύεσ ςημαύνει ύςεσ ευκαιρύεσ για όλουσ όςοι ϋχουν τα ςχετικϊ προςόντα και τισ ικανότητεσ για τη ςυγκεκριμϋνη δουλειϊ. Βϋβαια, θα μπορούςε να θεωρηθεύ ϊνιςη μεταχεύριςη το γεγονόσ ότι οριςμϋνοι ϊνθρωποι εύχαν την τύχη να γεννηθούν με καλύτερο γενετικό δυναμικό από ϊλλουσ ό να κϊνουν καλύτερεσ ςπουδϋσ κι ϋτςι να ϋχουν το προβϊδιςμα ςτον φαινομενικϊ ιςότιμο ςυναγωνιςμό τησ αγορϊσ εργαςύασ. Ωςτόςο, η ιςότητα των ευκαιριών ςτον εργαςιακό χώρο ςυνόθωσ θεωρεύται ωσ μύα από τισ ενϋργειεσ για την ενύςχυςη τησ ιςότητασ ςε διϊφορουσ τομεύσ, όπωσ ςτισ ευκαιρύεσ πρόςβαςησ ςτην εκπαύδευςη. Το αύτημα για ύςεσ ευ- καιρύεσ ςτον εργαςιακό χώρο ξεκινϊ από τον ρατςιςμό και τισ διακρύςεισ ανϊμε- ςα ςτα δύο φύλα, διακρύςεισ που επικρατούν ςε μεγϊλο βαθμό ςε οριςμϋνα ε- παγγϋλματα. Οι υπϋρμαχοι των ύςων ευκαιριών ςτην επαγγελματικό αναζότηςη υποςτηρύζουν πωσ όλοι όςοι ϋχουν τα απαραύτητα προςόντα θα πρϋπει να ϋχουν την ύδια μεταχεύριςη, όταν αναζητούν εργαςύα. Καμιϊ διϊκριςη δε θα πρϋπει να γύνεται με βάση τη φυλό ό το φύλο τον ανθρώπου, εκτόσ από τισ πολύ ςπϊνιεσ περιπτώςεισ ςτισ οπούεσ η φυλό ό το φύλο μπορεύ να θεωρηθούν προςόντα ςχε- τικϊ με τη ςυγκεκριμϋνη δουλειϊ. Οριςμϋνοι, όμωσ, ασ τουσ πούμε εξιςωτικούσ, δεν αρκούνται ςτην απαύτηςη ύςησ μεταχεύριςησ ςτισ αιτόςεισ για εργαςύα. Ιςχυρύζονται επιπλϋον ότι εύναι ςημαντικό να εξαλειφθούν οι υπϊρχουςεσ ανιςορροπύεσ ςε ςυγκεκριμϋνα επαγγϋλματα, όπωσ για παρϊδειγμα ςτον δικαςτικό κλϊδο, ςτον οπούο υπϊρχουν περιςςότεροι ϊντρεσ παρϊ γυναύκεσ. Βϋβαια, η μϋθοδοσ που χρηςιμοποιούν, για να αποκαταςτόςουν τισ υπϊρχουςεσ ανιςορροπύεσ, εύναι γνωςτό ωσ αντύςτροφη διϊκριςη. Δηλαδό το να προςπαθεύ κανεύσ ςτισ προςλόψεισ να δύνει προτεραιό- τητα ςε ϊτομα από ομϊδεσ που θεωρούνται μη προνομιούχεσ. Σκοπόσ αυτόσ τησ ϊνιςησ μεταχεύριςησ εύναι να επιταχυνθεύ η διαδικαςύα τησ κοινωνικόσ ιςότητασ, δημιουργώντασ βϋβαια, προςωρινϊ τουλϊχιςτον, μια ϊλλη ανιςότητα. N. Warburton (1999). Φιλοσοφία -Τα βασικά ζητήματα. Αθόνα: Περύπλουσ, 113 - 115 (δια- ςκευό).
  2. 2. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ | τράπεζα θεμάτων 2 ΘΕΜΑ 18519 Α. Να αποδώςετε περιληπτικϊ το κεύμενο (80 - 100 λϋξεισ). (μονάδεσ 20) Β1.Ποιο νόημα ϋχει, κατϊ τον ςυγγραφϋα, η ϋννοια «ύςεσ επαγγελματικϋσ ευκαι- ρύεσ»; (60 –80 λϋξεισ) (μονάδεσ 10) Β2. Πώσ επιτυγχϊνεται η ςυνοχό ανϊμεςα ςτισ παραγρϊφουσ του κειμϋνου; (μονάδεσ 5) Γ1.Να γρϊψετε από μύα πρόταςη με καθεμιϊ από τισ ακόλουθεσ λϋξεισ του κει- μϋνου. Φροντύςτε, ώςτε μϋςα από την πρόταςη να γύνεται φανερό η ςημαςύα τησ κϊθε λϋξησ: κατανομή, ςυντονίςει, ενίςχυςη, υπέρμαχοι, αποκαταςτήςουν (μπορεύτε να διαφοροποιόςετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδό την πτώςη, τον αριθμό, το γϋνοσ κλπ.) (μονάδεσ 10) Γ2.α. «Καμιά διάκριςη δε θα πρέπει να γίνεται με βάςη τη φυλή ή το φύλο τον ανθρώπου …». Να δηλώςετε αν η χρόςη τησ γλώςςασ ςτην παραπϊνω φρϊςη εύναι κυριολεκτικό/δηλωτικό ό μεταφορικό/ςυνυποδηλωτικό. (μονάδεσ 3) Γ2.β. Να γρϊψετε δύο προτϊςεισ με τη λϋξη βάση. Στην πρώτη χρηςιμοποιόςτε τη λϋξη κυριολεκτικϊ/δηλωτικϊ και ςτη δεύτερη μεταφορικϊ/ςυνυποδηλωτικϊ. (μονάδεσ 2) ΘΕΜΑ 18522 Α. Να αποδώςετε περιληπτικϊ το κεύμενο (80 - 100 λϋξεισ). (μονάδεσ 20) Β1.Σύμφωνα με τη ςυγγραφϋα, τι υποςτηρύζουν οι υπϋρμαχοι των ύςων επαγγελ- ματικών ευκαιριών ςε ςχϋςη με την αναζότηςη επαγγελματικόσ διεξόδου;(60 – 80 λϋξεισ) (μονάδεσ 10) Β2. Να επιςημϊνετε με ποιεσ διαρθρωτικϋσ λϋξεισ επιτυγχϊνεται η νοηματικό ςυνοχό ςτην τρύτη παρϊγραφο (Οριςμϋνοι ...ανιςότητα) του κειμϋνου. (μονάδεσ 5) Γ1α. Να γρϊψετε μύα ςυνώνυμη λϋξη για καθεμιϊ από τισ παρακϊτω λϋξεισ του κειμϋνου, λαμβϊνοντασ υπόψη τη ςημαςύα τουσ ςτο κεύμενο: παρέχονται, με- ταχείριςη, υποςτηρίζουν, προςόντα, προςλήψεισ. (μονάδεσ 5) Γ1β. Να γρϊψετε μύα πρόταςη για καθεμιϊ από τισ ςυνώνυμεσ λϋξεισ που επιλϋ- ξατε, ϋτςι ώςτε να γύνεται φανερό η ςημαςύα τουσ. (Μπορεύτε να διαφοροποιό- ςετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδό την πτώςη, τον αριθμό, το πρόςωπο, το γϋ- νοσ κλπ.) (μονάδεσ 5)
  3. 3. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ | τράπεζα θεμάτων 3 Γ2. Να γρϊψετε μύα περύοδο (20-30 λϋξεων) ςτην οπούα θα χρηςιμοποιόςετε τη λϋξη χώρος μεταφορικϊ/ςυνυποδηλωτικϊ. (μονάδεσ 5) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Θάνος ΢τασρόποσλος – φιλόλογος thanosstavropoulos@yahoo.gr

×