Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: Επιστροφή στην εποχή της... βραδύτητας

811 views

Published on

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: Επιστροφή στην εποχή της... βραδύτητας

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: Επιστροφή στην εποχή της... βραδύτητας

  1. 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ | τράπεζα θεμάτων 1 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩ΢΢Α Β’ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ | ΘΕΜΑΣΑ 18750, 18751, 18868 Κείμενο Επιστροφή στην εποχή της... βραδύτητας Ζούμε στην εποχή της ταχύτητας και της έντασης. Ταχύτατα αυτοκίνητα, γρή- γοροι υπολογιστές, πολυδύναμα κινητά τηλέφωνα και υπερηχητικά αεροπλάνα. Όλοι τρέχουμε σαν παλαβοί για να προλάβουμε. Κουρδισμένα στρατιωτάκια της παραγωγι- κότητας, αστείες αλλά και δραματικές φιγούρες. Ωστόσο, η μέρα αποδεικνύεται ολοέ- να και πιο μικρή, καθώς ο χρόνος αμείλικτα ξοδεύεται στο αυτοκίνητο, στην επιμή- κυνση του ωραρίου ή στη δεύτερη δουλειά, στις ολοένα και περισσότερες υποχρεώ- σεις. Το αστείο, όμως, είναι ότι η γοητεία της ταχύτητας και των συνακόλουθων τε- χνολογικών μέσων προέρχεται από την υπόσχεση ότι θα μας βγάλουν νικητές στην αδυσώπητη μάχη με τον χρόνο. Θα τα κάνουμε όλα πιο γρήγορα, ώστε να μας μένει χρόνος και για «άλλα πράγματα»· ίσως αυτά που θέλουμε περισσότερο. Δυστυχώς, ο εντατικός ρυθμός ζωής αφαιρεί σχεδόν κάθε περιεχόμενο πραγματικής ζωής. Σαν να περνάς με διακόσια χιλιόμετρα την ώρα από τοπία που «τρέχουν» σαν καρτουνίστι- κες1 εικόνες. Ο αγώνας του θνητού ανθρώπου με τον χρόνο δεν είναι μόνο ο πιο αρχέγονος, αλλά και ο πιο διαρκής. Βέβαια, η σημερινή ασφυξία λόγω έλλειψης ελεύθερου χρό- νου δεν είναι απλώς αποτέλεσμα λανθασμένων προσωπικών επιλογών. Είναι κοινω- νικό πρόβλημα. Ένας ολόκληρος πολιτισμός είναι θεμελιωμένος πάνω στην εκμε- τάλλευση του προσωπικού μας χρόνου, καθώς βασίζεται στην ελαστική εργασία και στην υπερεργασία, στη γρήγορη αγορά μιας ολόκληρης γκάμας μισοάχρηστων συ- σκευών, οι οποίες απαξιώνονται πολύ γρήγορα. Γι’ αυτό οι συνέπειες είναι ήδη εδώ. Η πρωτοφανής πολύπλευρη φθορά του ανθρώπινου οργανισμού, είναι γεγονός. Ακόμη, παρατηρείται υπερκατανάλωση με αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή αποβλήτων, την υπερθέρμανση του πλανήτη και την υποβάθμιση της ζωής. Επίσης, η διατροφή, καθρέφτης κάθε πολιτισμού, αντικατοπτρίζει και την εποχή της ταχύτητας. Φαστφουντάδικα ταΐζουν μια πόλη που τρέχει «πανικόβλητη». Ομοιο- μορφία και τυποποίηση και το φαΐ στο πόδι. «Τρελά», τοξικά και μεταλλαγμένα τρό- φιμα που παράγονται από τις επικίνδυνες «φάμπρικες» της εντατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, χωρίς το μεράκι και τον χρόνο του καλλιεργητή. Ήρθε η ώρα να κατεβάσουμε ταχύτητα. Όχι για να κολλήσουμε στο σήμερα, αλλά για να ζήσουμε διαφορετικά. «Το εγκώμιο στη βραδύτητα», εκτός από βιβλίο του Μίλαν Κούντερα2 , γίνεται τάση. Έτσι, οι εργαζόμενοι διεκδικούν λιγότερες ώρες εργασίας και όχι εντατικοποίηση. Οι οικολόγοι επιδιώκουν να μπει φραγμός στην εντα- τική γεωργία. Κινήματα, όπως το Slow Food3 , θέτουν ξανά την πολιτιστική αξία της δια- 1 Καρτουνίστικες εικόνες: εικόνες που θυμίζουν κινούμενα σχέδια 2 Μίλαν Κούντερα: σύγχρονος Τσέχος συγγραφέας που ζει στη Γαλλία από το 1975 3 Slow Food: κίνημα επανόδου στις αξίες του αργού και ποιοτικού γεύματος που πρωτοεμφανίστηκε στην Ιταλία
  2. 2. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ | τράπεζα θεμάτων 2 τροφής και της αργής απόλαυσής της, ενώ άλλα, όπως το Slow Cities4 , αναδεικνύουν ένα άλλο μοντέλο πόλης φιλικό στον άνθρωπο. Το «αργά» γίνεται συνώνυμο της ποιότητας και της αλλαγής. Γ. Ελαφρού, εφ. Η Καθημερινή, 1.1.2005 (διασκευή). ΘΕΜΑ 18750 Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. (μονάδες 20) B1. Ο αρθρογράφος θεωρεί ότι η έλλειψη ελεύθερου χρόνου στις μέρες μας αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα. Εξηγήστε σε μία παράγραφο (60 – 80 λέξεις) για ποιους λόγους υποστηρίζει την άποψη αυτή. (μονάδες 10) B2α. Με ποιες διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις επιτυγχάνεται η νοηματική συνοχή ανάμεσα στην πρώτη (Ζούμε… υποχρεώσεις) και στη δεύτερη παράγραφο (Το αστείο... εικόνες) του κειμένου; (μονάδες 2) Β2β. Ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν αντίστοιχα οι λέξεις/φράσεις που εντοπίσατε; (μονάδες 3) Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του κειμένου, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους: επιμήκυνση του ωραρίου, εντατικός ρυθ- μός, εκμετάλλευση, υπερεργασία, αντικατοπτρίζει (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.). (μονάδες 10) Γ2α. «Ήρθε η ώρα να κατεβάσουμε ταχύτητα»: Στην παραπάνω περίοδο λόγου έχουμε κυριολεκτική/δηλωτική ή μεταφορι- κή/συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας; (μονάδες 2) Γ2β. Ανάλογα με την απάντησή σας, να μετατρέψετε την περίοδο από κυριολεκτι- κή/δηλωτική σε μεταφορική/συνυποδηλωτική ή το αντίστροφο. (μονάδες 3) ΘΕΜΑ 18751 Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. (μονάδες 20) Β. (Μονάδες 15) B1. Να εξηγήσετε σε μία παράγραφο (60 – 80 λέξεις) την άποψη που διατυπώνει ο αρ- θρογράφος στη φράση: «ένας ολόκληρος πολιτισμός είναι θεμελιωμένος πάνω στην εκ- μετάλλευση του προσωπικού μας χρόνου». (μονάδες 10) 4 Slow Cities: ανάλογο με το κίνημα Slow Food που αναφέρεται σε ένα πιο αργό μοντέλο ζωής και μετακίνησης μέσα στην πόλη
  3. 3. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ | τράπεζα θεμάτων 3 B2. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η συνο- χή στην τρίτη παράγραφο (Ο αγώνας... της ζωής) του κειμένου και να αιτιολογήσετε τη χρήση καθεμιάς από αυτές. (μονάδες 5) Γ1α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: αστείες, ξοδεύεται, γοητεία, έλλει- ψης, φραγμός. (μονάδες 5) Γ1β. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που επιλέξατε, έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.). (μονάδες 5) Γ2. Να γράψετε μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε τη λέ- ξη μάχη (επισημαίνεται και στο κείμενο με την υπογράμμιση) κυριολεκτικά/δηλωτικά. (μονάδες 5) ΘΕΜΑ 18868 Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις. (μονάδες 20) B1. Ο αρθρογράφος χαρακτηρίζει τους σύγχρονους ανθρώπους «κουρδισμένα στρατιωτά- κια της παραγωγικότητας, αστείες αλλά και δραματικές φιγούρες». Εξηγήστε σε μία πα- ράγραφο (60 – 80 λέξεις) σε ποια δεδομένα στηρίζεται, για να καταλήξει στον χαρακτη- ρισμό αυτό. (μονάδες 10) B2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο του κειμένου. (μονάδες 5) Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας με όποια σειρά επιθυμεί- τε τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του κειμένου: παραγωγικότητας, δραματικές φιγούρες, αμείλικτα, αδυσώπητη μάχη, ασφυξία (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύ- πο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κ.λπ.). (μονάδες 10) Γ2α. Να εντοπίσετε δύο ξενόγλωσσες φράσεις στο κείμενο. (μονάδες 2) Γ2β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. (μονάδες 3) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Θάνος ΢τασρόποσλος – φιλόλογος thanosstavropoulos@yahoo.gr

×