Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: Επανάσταση στην επικοινωνία

567 views

Published on

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: Επανάσταση στην επικοινωνία

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: Επανάσταση στην επικοινωνία

  1. 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ | τράπεζα θεμάτων 1 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩ΢΢Α Β’ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ | ΘΕΜΑΣΑ 18497, 18499, 18501 Κείμενο [Επανϊςταςη ςτην επικοινωνύα] Η ιςτορύα των επικοινωνιών καταγρϊφει διϊφορεσ τϊςεισ, κυρύωσ τισ αλλαγϋσ που ςυντελούνται ςτη διϊρκεια του χρόνου, όςον αφορϊ την κατεύθυν- ςη για περιςςότερη ταχύτητα, καλύτερη διανομό, ευρύτερη εμβϋλεια και μεγα- λύτερη ευελιξύα. Μπορεύ οι μελετητϋσ των ΜΜΕ να μην πιςτεύουν ςτα ϊμεςα μηχανιςτικϊ αποτελϋςματα των νϋων τεχνολογιών, δεν μπορούν όμωσ να παρα- βλϋψουν ότι ςτισ μϋρεσ μασ η ταχύτητα ανϊπτυξησ των καινούριων μϋςων εύναι θεαματικό. Για το ραδιόφωνο χρειϊςτηκαν 38 χρόνια, για να καταφϋρει να διεις- δύςει ςε 50 εκατομμύρια νοικοκυριϊ. Παρομούωσ η τηλεόραςη, ϋνα από τα τε- χνολογικϊ θαύματα του εικοςτού αιώνα, χρειϊςτηκε 13 χρόνια για να διειςδύςει ςε 50 εκατομμύρια νοικοκυριϊ. Το Διαδύκτυο αναπτύχθηκε με τριπλϊςια ταχύ- τητα, ςε ςύγκριςη με εκεύνη τησ τηλεόραςησ. Μετϊ δυςκολύασ όταν αποδεκτό ωσ νϋο μϋςο πριν από λιγότερο από δϋκα χρόνια, ενώ τώρα ϋχει διςεκατομμύρια χρόςτεσ ςε ολόκληρο τον κόςμο, προςφϋροντϊσ τουσ αςτεύρευτο όγκο πληρο- φοριών και ακατϊπαυςτη ροό ενημϋρωςησ, ανταλλαγόσ μηνυμϊτων, ψυχαγωγύ- ασ, ταινιών και βύντεο (υλικό που παρϊγεται ςυχνϊ από τουσ ύδιουσ τουσ χρόςτεσ του, οι οπούοι και το διοχετεύουν ςτο Διαδύκτυο). Και μϊλιςτα για το Facebook όταν αρκετϊ τριϊμιςι χρόνια, για να κυριαρχόςει ςτο Διαδύκτυο, ενώ υπολογύζε- ται ότι ςόμερα κυκλοφορούν ςτον πλανότη περιςςότερα κινητϊ από ό,τι ο αν- θρώπινοσ πληθυςμόσ. Ακόμη πιο εξωφρενικό εύναι το γεγονόσ ότι οι διϊφορεσ εφαρμογϋσ για τουσ υπολογιςτϋσ, τα «τϊμπλετ» και τα κινητϊ χρειϊζονται μόλισ 50 μϋρεσ, για να εξαπλωθούν ςε 50 εκατομμύρια χρόςτεσ. Όλεσ αυτϋσ οι αλλαγϋσ ςηματο- δοτούν ευρύτερεσ μεταβολϋσ ςτο επικοινωνιακό πεδύο, καθώσ παλαιϊ επιχειρη- ματικϊ μοντϋλα εύναι ξεπεραςμϋνα, νϋα δεν ϋχουν ακόμη αναδυθεύ και παλαιϋσ κραταιϋσ επιχειρόςεισ ςτο πεδύο τησ επικοινωνύασ αντικαθύςτανται χωρύσ καν να το αντιληφθούν από νεότερεσ, που βαςύζονται ςε καινοφανό λογικό και κουλ- τούρα. Οι νϋεσ ςυνθόκεσ που ςυνδϋονται με τισ τεχνολογικϋσ εξελύξεισ απο- τελούν ϋνα πρώτο βόμα ςε μια μακρϊ, επύπονη και ςύνθετη διαδρομό προσ μια νϋα πραγματικότητα. Από το να προβαύνουμε ςε χιλιοειπωμϋνεσ διαπιςτώςεισ και αφοριςμούσ, καλύτερο εύναι να εξετϊςουμε τα καινούρια δεδομϋνα που ςυν- δϋονται με το νϋο τεχνολογικό και επικοινωνιακό τοπύο, το οπούο ςταδιακϊ ανα- δύεται και ςτη χώρα μασ, και να αναζητόςουμε τρόπουσ αξιοπούηςόσ του προσ όφελοσ του κοινωνικού ςυνόλου και του μϋλλοντοσ τησ πατρύδασ μασ. Σ. Παπαθαναςόπουλοσ, εφ. Τα Νέα, 15.8.2014 (διαςκευό).
  2. 2. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ | τράπεζα θεμάτων 2 ΘΕΜΑ 18497 Α. Να αποδώςετε περιληπτικϊ το κεύμενο (80 - 100 λϋξεισ). (μονϊδεσ 20) Β1.Ποιο εύναι, κατϊ τον αρθρογρϊφο, το κύριο χαρακτηριςτικό τησ εξϊπλωςησ των νϋων τεχνολογιών ςτην εποχό μασ; (60 –80 λϋξεισ) (μονϊδεσ 10) Β2α.Ποιοσ τρόποσ ανϊπτυξησ ακολουθεύται ςτη δεύτερη παρϊγραφο (Για το ραδιόφωνο …πληθυςμόσ) του κειμϋνου; (μονϊδεσ 2) Β2β. Να αιτιολογόςετε την απϊντηςό ςασ. (μονϊδεσ 3) Γ1.Να γρϊψετε από μύα πρόταςη με καθεμιϊ από τισ ακόλουθεσ λϋξεισ του κει- μϋνου. Φροντύςτε, ώςτε μϋςα από την πρόταςη να γύνεται φανερό η ςημαςύα τησ κϊθε λϋξησ: εμβϋλεια, παραβλϋψουν, αναπτύχθηκε, εξωφρενικό, αναδύεται (μπορεύτε να διαφοροποιόςετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδό την πτώςη, τον αριθμό, το γϋνοσ κλπ.) (μονϊδεσ 10) Γ2α.Nα επιςημϊνετε δύο ξενόγλωςςουσ όρουσ του κειμϋνου (μονϊδεσ 2) Γ2β. Να αιτιολογόςετε τη χρόςη τουσ. (μονϊδεσ 3) ΘΕΜΑ 18499 Α. Να αποδώςετε περιληπτικϊ το κεύμενο (70 - 90 λϋξεισ). (μονϊδεσ 20) Β1.Ποιαεύναι, κατϊ τον αρθρογρϊφο, η ενδεικνυόμενη ςτϊςη απϋναντι ςτα νϋα τε- χνολογικϊ και επικοινωνιακϊ δεδομϋνα; (60 –80 λϋξεισ) (μονϊδεσ 10) Β2. Πώσ επιτυγχϊνεται η ςυνοχό ανϊμεςα ςτη δεύτερη και την τρύτη παρϊγραφο του κειμϋνου; (μονϊδεσ 5) Γ1.Να γρϊψετε μύα παρϊγραφο 50-60 λϋξεων ςτην οπούα θα χρηςιμοποιόςετε την παρακϊτω πρόταςη: «Η ταχύτητα ανϊπτυξησ των καινούριων μϋςων εύναι θεαματικό». (μονϊδεσ 10) Γ2. Για ποιουσ λόγουσ ο ςυγγραφϋασ χρηςιμοποιεύ το α΄ πληθυντικό πρόςωπο ςτην τελευταύα περύοδο (Από το να προβαύνουμε … πατρύδασ μασ.) του κειμϋνου; (μονϊδεσ 5) ΘΕΜΑ 18501 Α. Να αποδώςετε περιληπτικϊ το κεύμενο (80 - 100 λϋξεισ). (μονϊδεσ 20)
  3. 3. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ | τράπεζα θεμάτων 3 Β1.Ποιεσ εύναι, κατϊ τον αρθρογρϊφο, οι αλλαγϋσ που ϋχουν ςυμβεύ τα τελευταύα χρόνια ςτο επικοινωνιακό και τεχνολογικό πεδύο; (60 -80 λϋξεισ) (μονϊδεσ 10) Β2. Να γρϊψετε τα δομικϊ ςτοιχεύα τησ τρύτησ παραγρϊφου (Ακόμη πιο … κουλτού- ρα). (μονϊδεσ 5) Γ1.Να γρϊψετε από μύα πρόταςη με καθεμιϊ από τισ ακόλουθεσ λϋξεισ του κειμϋνου. Φροντύςτε, ώςτε μϋςα από την πρόταςη να γύνεται φανερό η ςημαςύα τησ κϊθε λϋ- ξησ: τϊςεισ, διειςδύςει, αςτεύρευτο, ςηματοδοτούν, επύπονη (μπορεύτε να δια- φοροποιόςετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδό την πτώςη, τον αριθμό, το γϋνοσ κ.λπ.) (μονϊδεσ 10) Γ2α. «Οι νϋεσ ςυνθόκεσ που ςυνδϋονται με τισ τεχνολογικϋσ εξελύξεισ αποτε- λούν ϋνα πρώτο βόμα ςε μια μακρϊ, επύπονη και ςύνθετη διαδρομό προσ μια νϋα πραγματικότητα». Να δηλώςετε αν η χρόςη τησ γλώςςασ ςτην παραπϊνω φρϊςη εύναι κυριολεκτι- κό/δηλωτικό ό μεταφορικό/ςυνυποδηλωτικό. (μονϊδεσ 3) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Θάνος ΢τασρόποσλος – φιλόλογος thanosstavropoulos@yahoo.gr

×