Thank

327 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
327
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thank

  1. 1. ให้นักศึกษาใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก้ไขปัญหาแบบ 4 ขั้นตอน <br />ปัญหาวัยรุ่นไทยติดยาเสพย์ติดมากขึ้น<br />การแสวงหาความรูปแบบ 4 ขั้นตอน<br />1.ทุกข์ => วัยรุ่นไทยติดยาเสพย์ติดมากขึ้น<br />2. สมุทัย=> 1. ถูกชักชวนให้ทดลองยาเสพย์ติด 2. มีปัญหาทางด้านการเงินของครอบครัว<br />                    3. ความอยากรู้และอยากทดลอง                     4. สภาวะแวดล้อมไม่ดี 3. นิโรธ=> วัยรุ่นไทยไม่ติดยาเสพย์ติด<br />4. มรรค=> 1. ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพย์ติด                     2. ป้องกันและปราบปรามผู้ซื้อและผู้ขายอย่างเด็ดขาด                     3. การร่วมมือสอดส่องดูแลความประพฤติของเด็กอย่างใกล้ชิด                     4. จัดให้มีการบำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพย์ติด <br />ให้นักศึกษาใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก้ไขปัญหาแบบ 5 ขั้นตอน <br />ปัญหาวัยรุ่นไทยติดยาเสพย์ติดมากขึ้น<br />ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหาและขอบเขตของปัญหา<br />กำหนดสาเหตุของปัญหาการติดยาของวัยรุ่นไทยว่าเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้<br />ถูกชักชวนให้ทดลอง<br />2. มีปัญหาทางด้านการเงินของครอบครัว<br />  3. ความอยากรู้และอยากทดลอง   4. สภาวะแวดล้อมไม่ดี <br />1.2 สรุปขอบเขตของปัญหาด้าย 4 อย่างดังนี้<br /> 1. การคบเพื่อน<br />2. ฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัว<br />3.ความรู้ในการใช้ชีวิตของวัยรุ่น<br />4.สภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่<br />ขั้นที่ 2 ตั้งสมมุติฐาน<br />การคบเพื่อนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นไทยติดยาเสพย์ติด<br />ฐานะและปัญหาทางครอบครัวมีผลต่อการติดยาเสพย์ติดของวัยรุ่นไทย<br />ความรู้มีผลต่อการติดยาเสพย์ติดของวัยรุ่นไทย<br />สิ่งแวดล้อมรอบตัวทำให้วัยรุ่นไทยติดยาเสพย์ติดกันมากขึ้น<br />ขั้นที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล<br />มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ แยกแยะ ว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ เช่น สังเกตการคบเพื่อนของวัยรุ่นรอบๆข้างตัวเราว่ามีความเสี่ยงกับการติดยาเสพย์ติดมากแค่ไหนโดยวิธีการคอยดูพฤติกรรมของวัยรุ่นว่ามีการคบเพื่อนที่มีลักษณะนิสัยอย่างไรกิจกรรมต่างๆที่ทำเสี่ยงต่อการติดยาเสพย์ติดมากแค่ไหน<br />ขั้นที่ 4 ตีความหมายของข้อมูลและตรวจสอบผลเพื่อยืนยัน<br />โดยนำผลที่วิเคราะห์ได้แล้วจากขั้นที่ 3 มาตีความหมายว่าการคบเพื่อนการทำกิจกรรมต่างๆที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพย์ติด เช่น การชักชวนการดื่มสุรา การชักชวนลองสิ่งที่แปลกใหม่ๆกิจกรรมเหล่านี้ล้วนแต่มีผลต่อการติดยาเสพย์ติดของวัยรุ่นไทยทั้งสิ้น<br />ขั้นที่ 5 สรุปผล<br />“การคบเพื่อนมีผลทำให้วัยรุ่นไทยติดยาเสพย์ติดกันมากขึ้น”<br />รายงาน<br />เรื่อง วิวัฒนาการของเทคโนโลยี<br />วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม<br />จัดทำโดย<br />นางสาวผ่องนภา มะโนขันธ์ รหัส 521P66222<br />สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2<br />ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1<br />มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร<br />รายงาน<br />เรื่อง วิวัฒนาการของเทคโนโลยี<br />วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม<br />จัดทำโดย<br />นางสาวทวินันท์ นีอำมาตย์ รหัส 521P66254<br />สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2<br />ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1<br />มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร<br />

×