Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การโทรนัดหมายแบบมืออาชีพ

28,071 views

Published on

Published in: Business
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

การโทรนัดหมายแบบมืออาชีพ

 1. 1. การโทรนัดหมาย แบบมืออาชีพ ธนิยะภัทร เศรษฐิ รังษี แสงงาม ที..ที่คุณเปลี่ยนความคิด วิตทั้งชีวิตคุณก็เปลี่ยน
 2. 2. นักขายเกรด A “ระดับความสำาเร็จของคน ขึ้น อยู่กับระดับของความรู้สึกที่ดีที่มี ”กับตัวเอง ญ ไม่ใช่การที่คุณเคยอยู่ที่ไหน หรือคุณกำาลังอ ”คัญก็คือที่ไหนที่คุณต้องการจะไปให้ถึง เดฟ มาฮอนนี่
 3. 3. คุณลักษณะของมือ อาชีพ 1.1. การรู้จริงในสิ่งที่ทำาการรู้จริงในสิ่งที่ทำา 2.2. ทำาได้ดีในสิ่งที่ทำาทำาได้ดีในสิ่งที่ทำา 3.3. รู้วิธีทำารู้วิธีทำา 4.4. ทำาซำ้าได้อีกเสมอ ๆทำาซำ้าได้อีกเสมอ ๆ 5.5. เป็นคนที่ไม่หยุดเรียนรู้ และไม่หยุดพัฒนาเป็นคนที่ไม่หยุดเรียนรู้ และไม่หยุดพัฒนา เพราะเขารู้ว่าเขาดีกว่านี้ได้เพราะเขารู้ว่าเขาดีกว่านี้ได้6.6. เป็นคนที่วิเคราะห์ตนเองทุกครั้ง หลังจากเป็นคนที่วิเคราะห์ตนเองทุกครั้ง หลังจาก ทำางานทำางาน
 4. 4. งานสำาคัญที่สุดของตัวแทน • ตัวแทนจะได้ Commission ก็ต่อเมื่อ กรมธรรม์อนุมัติ • กรมธรรม์จะอนุมัติ ก็ต่อเมื่อ ตัวแทนส่งงาน • ตัวแทนจะได้ส่งงาน ก็ต่อเมื่อ ขาย ได้ • ตัวแทนจะขายได้ ก็ต่อเมื่อ ได้ ปิดการขาย • ตัวแทนจะได้ปิดการขาย ก็ต่อเมื่อ ได้เสนอขาย • ตัวแทนจะได้เสนอขาย ก็ต่อเมื่อ ได้ เปิดการขาย ดังนั้น งานที่สำาคัญที่สุด ก็คือ ต้องมีรายชื่ออยู่เสมอ
 5. 5. ประโยชน์ของการนัดหมายทาง โทรศัพท์ • ช่วยประหยัดเวลา • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย • ช่วยกำาหนดเวลานัดหมายที่แน่นอน • เป็นที่พอใจของผู้มุ่งหวังที่มีเวลาน้อย • ทำาให้ลูกค้ารู้สึกตัวเองว่ามีความสำาคัญ • เป็นการยกระดับในการทำาธุรกิจอย่างมือ อาชีพของตัวแทน
 6. 6. หลักการนัดหมายทาง โทรศัพท์ • ทำาใจให้สบาย คิดว่าเราแนะนำาสิ่งที่เป็นประโยชน์ แก่ลูกค้า • จิตใจต้องมั่นคง ต้องมีสมาธิที่ดี ตัดความกังวล ต่างๆ ออกไป • เมื่อมีสมาธิดี สามารถควบคุมนำาหนักของเสียง ไม่ ประหม่า หรือตื่นเต้น • จงยิ้มเสมอขณะใช้โทรศัพท์ หรือหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ • อย่าคาดคั้นลูกค้าว่า เมื่อเราไปพบแล้ว เขาต้อง ซื้อ
 7. 7. ขั้นตอนการโทร 1. ทักทาย แนะนำาตัวเอง ให้ทราบว่าเราเป็นใคร ทำางานอะไร ที่ไหน • สวัสดีครับ ขอเรียนสายคุณ............................ครับ (รอคำาตอบ) • สวัสดีครับพี่.......................... ผม........... จากไทยพาณิชย์ครับ • คุณพี่สบายดีนะครับ ?................. 2. แจ้งวัตถุประสงค์ โดยใช้ประเด็นสั้นๆ ที่ทำาให้ผู้ มุ่งหวังเกิดความสนใจที่ผมโทรมา เพราะตอนนี้ ผมได้ร่วมงานกับบริษัทไทยพาณิชย์ประก ปพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ของไทยพาณิชย์ คิดว น์สำาหรับพี่......และครอบครัว
 8. 8. 3. การนัดหมาย ให้ระบุ วัน เวลา และสถานที่ บันทึกการนัดหมาย • ถ้าผมจะแวะไปหาพี่ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นกัน และเยี่ยมเยียน ในวันพรุ่งนี้ ช่วง 9 โมงเช้า หรือช่วงบ่าย 3 โมงดีกว่ากันครับ ? 4. การตอบข้อโต้แย้ง หากลูกค้ามีข้อโต้แย้ง หรือสงสัยถึงสาเหตุการโทร ให้หยิบยกปัญหานั้นเป็น เหตุผลในการเข้าพบ โดยไม่มีการตอบข้อโต้แย้งทาง โทรศัพท์เด็ดขาด• ประกันชีวิตเหรอ... • ไม่สนใจประกันชีวิต • มีเยอะแล้ว ไม่ต้องการซื้อเพิ่ม • ส่งรายละเอียดมาดีกว่า หรือแฟกซ์เอกสารมาให้ดูก่อน • มีเพื่อนเป็นตัวแทน • ฯลฯ
 9. 9. วัสดีครับพี่.......................... ผม........... จากไทยพาณิชย ณพี่สบายดีนะครับ ?................. • ถ้าผมจะแวะไปหาพี่ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นกัน และเยี่ยมเยียน ในวันพรุ่งนี้ ช่วง 9 โมงเช้า หรือช่วงบ่าย 3 โมงดีกว่ากันครับ ? ที่ผมโทรมา เพราะตอนนี้ ผมได้ร่วมงานกับบริษัทไทยพาณิชย์ประก ปพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ของไทยพาณิชย์ คิดว น์สำาหรับพี่......และครอบครัว การโทรศัพท์กลุ่มคนที่รู้จัก คุ้น เคย
 10. 10. การโทรศัพท์ลูกค้าแนะนำา • สวัสดีครับ ขอเรียนสายคุณ............................ครับ (รอคำา ตอบ) • สวัสดีครับพี่.......................... ผม........... จากไทยพาณิชย์ ครับ • ผมขอรบกวนเวลาพี่ 2 นาที สะดวกคุยนะครับ • คุณพี่สบายดีนะครับ ?.................ผมโทรมา เพราะคุณพี่.....แนะนำาให้ผมโทรมา ตอนนี้คุณพี่.........ไ ารผลิตภัณฑ์ทางการเงินของไทยพาณิชย์อยู่ และเห็นว่าจะเป็นประ พี่......และครอบครัว ผมจึงขออนุญาตไปแนะนำาตัวเอง และพูดคุยแ ดใหม่ๆ ของไทยพาณิชย์กับคุณพี่ จะใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที ไม่ท โมงเช้า หรือช่วงบ่าย 3 โมง ดีกว่ากันครับ ? สิบโทร + ร้อยโทร + พันโทร = มืออาชีพ
 11. 11. การโทรศัพท์ลูกค้าราย ใหญ่ไม่รู้จัก A : สวัสดีครับ ผมผู้จัดการฝ่ายเงินออมพิเศษของไทย พาณิชย์ ขอเรียนสายท่านทักษิณ ครับ P : ท่านทักษิณไม่อยู่ ไม่ทราบติดต่อท่านเรื่องอะไรค่ะ ? A : ผมเป็นผู้จัดการฝ่ายเงินออมพิเศษ เพื่อผู้บริหารคน สำาคัญ Key Man ของบริษัททั่วไป และโครงการนี้เป็น ประโยชน์สำาหรับท่านและบริษัทของท่าน จึงอยากจะ นัดหมายไปพบท่านครับ P : ส่งข้อมูลทาง Mail หรือ Fax ให้ท่านก่อนได้ไหม ? A : ช่วยบอก E-Mail ท่านด้วยครับ.....ไม่ทราบว่า ผม เรียนสายกับคุณอะไร......ครับ P : คุณอรัญญาค่ะ A : ขอบคุณ คุณอรัญญามากนะครับ

×