Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quy trình xây dựng thương hiệu Doanh nghiệp

3,387 views

Published on

Quy trình xây dựng thương hiệu Doanh nghiệp - Tài liệu thuộc bản quyền của công ty Thanhs, vui lòng ghi rõ nguồn khi sử dụng và trích dẫn.

Published in: Education
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Quy trình xây dựng thương hiệu Doanh nghiệp

 1. 1. QUY TRÌNH C B N XÂY D NG CHI N L C TH NG HI UQuy trình này là s n ph m trí tu c a ThanhsBrand 2011, ã c c p b n quy n tácgi . Vui lòng ghi rõ ngu n khi trích d n.STT I DUNG CHI TI T TH I GIANIGiai n t n n móng : NGHIÊN C U S N PH M, KHÁCH HÀNG VÀTH TR NG M C TIÊU2 - 6 tháng1.1 Nghiên c u và kh o sát nhu c u th tr ng, th ph n, khách hàng m c tiêu.1.2Nghiên c u s n ph m, vòng i, chu i giá tr ; kh n ng phát tri n và khng áp ng nhu c u th tr ng1.3 Nghiên c u n ng l c c a doanh nghi p1.4 Nghiên c u i th c nh tranh1.5 Phân tích SWOTII GIAI N 1: HÌNH THÀNH TH NG HI U. 1 n 3 n m2.1Tri t lý th ng hi u, c ng chính là nh ng tuyên ngôn v s m nh và t mnhìn c a m t t ch c. Tuyên ngôn tr l i các câu h i. T ch c là Ai/ Nhth nào và T ch c ph n u óng góp nh ng u l n lao gì cho Kháchhàng và c ng ng.2.2u trúc th ng hi u. C u trúc n n móng c a th ng hi u là n n t ng c tlõi c a chi n l c th ng hi u t p oàn. T p oàn s xây d ng th nghi u M v i hình th c nh th nào? Các th ng hi u nhánh s phát tri n rasao? Nhãn hi u nào nên là "con " và Nhãn hi u nào s nên c xâyng thành m t th ng hi u c l p. Chi n l c th ng hi u t p oànchính là chìa khoá gi i quy t các v n khúc m c trong quá trình m tth ng hi u v n lên kh ng nh t m c c a t p oàn.2.3 t tên th ng hi u2.4 THi t k Logo, h th ng nh n di n th ng hi u TIÊU CHU N2.5 Xây d ng v n hóa doanh nghi p2.6 nh v th ng hi u,2.7 Xây d ng l i h a th ng hi u (cam k t c a th ng hi u).2.8 Xây d ng chính sách ch m sóc khách hàng2.9Xây d ng giá tr c t lõi c a th ng hi u. ây là nh ng giá tr mang tínhtruy n th ng, là cái mà Doanh nghi p không bao gi ánh i l y l i nhu nho c nh ng l i ích tr c m t khác. H th ng giá tr c t lõi dùng Truy nthông n i b , giúp ng i lao ng thêm t hào vì giá tr th ng d c a h ãchuy n t i vào giá tr th ng hi u nh th nào. ng th i có tác ng htr cho các chi n l c PR và truy n thôngClicktobuyNOW!PDF-XChangewww.docu-track.comClicktobuyNOW!PDF-XChangewww.docu-track.com
 2. 2. Chi n l c Marketing giai n 1 - k ho ch phát tri n th ng hi utrong giai n 1 n mPhân tích và xây d ng k ho ch truy n thôngtrù ngân sách và ti n (chi ti t theo t ng tháng)Xây d ng thông p qu ng cáoa ch n ph ng ti n qu ng cáoTheo dõi và giám sátIII GIAI N 2: C T CÁNH TH NG HI U 3 - 10 n m3.1 ánh giá m c nh n bi t th ng hi u t ho t ng kh o sát th tr ng vàkhách hàng m c tiêu.3.2 nh giá th ng hi u3.3 Nhân cách hóa hình nh th ng hi u. Cùng v i tính cách c a th ng hi ulà các hình nh s c Ban t v n xu t v i Doanh nghi p v m t hìnhng c th , t o c m xúc và có tính b n v ng. Hình nh th ng hi u gópph n c l c h tr cho các chi n l c truy n thông th ng hi u t p oàn.3.4 Xây d ng tính cách c m tính cho th ng hi u. Th ng hi u không ph i làu Logo khô c ng. C ng không ph i là tên g i mà Doanh nghi p ã t.Th ng hi u c ng gi ng nh m t con ng i, là m t th c th s ng v i th igian t n t i và phát tri n ôi khi v t qua c s h u h n c a i ng i.Chính vì v y vi c xây d ng và kh ng nh các tính cách c tr ng n i tr ia th ng hi u là vi c h t s c quan tr ng i v i ho t ng XDTH.3.5 Xây d ng L ch s th ng hi u3.6 Xây d ng câu chuy n th ng hi u3.7 Tái nh v th ng hi u.3.8 Nghiên c u Nhu c u n d u và các tr i nghi m th ng hi u c a Kháchhàng3.9 ISO th ng hi uChi n l c Marketing giai n 2 - k ho ch phát tri n th ng hi uPhân tích và xây d ng k ho ch truy n thôngtrù ngân sách và ti n (chi ti t theo t ng tháng)Xây d ng thông p qu ng cáoa ch n ph ng ti n qu ng cáoTheo dõi và giám sátIV GIAI N 3: NI M T HÀO TH NG HI U Sau giai n 2ClicktobuyNOW!PDF-XChangewww.docu-track.comClicktobuyNOW!PDF-XChangewww.docu-track.com
 3. 3. 4.1 ánh giá lòng trung thành và s yêu thích th ng hi u t ho t ng kh osát th tr ng và khách hàng m c tiêu.4.2 nh giá th ng hi u4.3 Xây d ng và u t cho FAN CLUB4.4 Xây d ng các "truy n thuy t" v th ng hi u nh m gia t ng giá tr và tìnhyêu i v i th ng hi u4.5 Xây d ng và th c hi n các "gi c m l n"4.6 u t cho th h khách hàng ti m n ng t ng lai4.7 u t các ch ng trình phúc l i và an sinh xã h i phù h p t m nhìnth ng hi u.4.8 Chi n l c Marketing giai n 3.GI I THI U CÔNG TY THANHSCông ty Thanhs chuyên nghi p trong l nh v c T v n Th ng hi u, t v n chi n l c Marketing,Thi t k th ng hi u.Chúng tôi áp ng nhu c u c p thi t c a Doanh nghi p b ng h th ng các gi i pháp ng b t l p chi nc, sáng t o th ng hi u, logo; n thi t k và tri n khai th c hi n các ch ng trình truy n thôngth ng hi u. c bi t, chúng tôi có nh ng chuyên gia hàng u trong l nh v c Digital Marketing &Coaching.Qua h n 12 n m phát tri n và tr ng thành, công ty Thanhs hi n s h u 02 th ng hi u: THANHS vàGOBRAND; cùng v i nhi u i tác chi n l c và chuyên gia t v n c ng tác trong và ngoài n c.nh v c s n ph m d ch v c th bao g m:1. T v n chi n l c th ng hi u: xây d ng v n hoá doanh nghi p, xây d ng hình t ng th ng hi u,nh v th ng hi u, sáng t o l i h a th ng hi u, t tên th ng hi u (Brand naming), i tên th nghi u (rebrand), T v n chi n l c Ki n trúc th ng hi u, Mô hình th ng hi u, Chi n l c khác bi t hóa,chi n l c M r ng th ng hi u,…2. Xây d ng chi n l c Marketing: xây d ng k ho ch marketing t ng th t ng giai n, t v n chi nc s n ph m, chi n l c nh giá, chi n l c khác bi t hoá s n ph m, chi n l c phát tri n kênh phânph i, t v n quy trình bán l , t v n quy trình ch m sóc khách hàng,...3. Thi t k h th ng nh n di n th ng hi u: thi t k logo, sáng t o slogan, thi t k hình t ng th nghi u, thi t k tài li u truy n thông...ClicktobuyNOW!PDF-XChangewww.docu-track.comClicktobuyNOW!PDF-XChangewww.docu-track.com

×